edu.klimaka.gr

Πρόγραμμα «Αθλούμαι- Συμμετέχω – Εκφράζομαι» στο Καυτατζόγλειο Στάδιο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΘΛΟΥΜΑΙ / ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ / ΕΚΦΡΑΖΟΜΑΙ» ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2019- 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ &
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
------------
Πληροφορίες : Ηλιοπούλου Γ.
Τηλέφωνο : 210 344 3012
Fax : 210 344 2210
Email : physea(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο ««Αθλούμαι- Συμμετέχω - Εκφράζομαι» στο Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο για το σχολικό έτος 2019-20.
ΣΧΕΤ: 1. Το με το αριθμ. πρωτ. 14788/21.06.2019 αίτημά σας.
2. Το με αριθμ. πρωτ. 12936/10.12.2019 έγγραφο του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Σε απάντηση του αιτήματός σας (σχετ. 1) και έχοντας υπόψη το με αρ. 50/05-12-2019 Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (σχετ. 2), σας ενημερώνουμε ότι επανεγκρίνεται η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο «Αθλούμαι- Συμμετέχω –Εκφράζομαι» στο Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο για όλων των τύπων τις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

Ωστόσο, απαραίτητες προϋποθέσεις υλοποίησής του θεωρούνται:

  • Η συμμετοχή του σχολείου είναι προαιρετική και πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων.
  • Να παρίστανται κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί της τάξης.
  • Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να εφαρμοστεί χωρίς τροποποιήσεις, για το σχολικό έτος 2019-20 για το οποίο θα έχει λάβει τη σχετική έγκριση.
  • Να ενημερωθούν οι γονείς/κηδεμόνες και να εξασφαλιστεί η γονική συναίνεση, γνωρίζοντας ότι η συμμετοχή των παιδιών ΔΕΝ είναι υποχρεωτική.
  • Τη μη εμπλοκή των αγώνων με την προώθηση εμπορικών προϊόντων, καθώς και με τη διάθεση, δωρεάν διανομή, διακίνηση πάσης φύσεως υλικού (έντυπου και μη), που κρίνεται ως διαφημιστικό, προσηλυτιστικό, προπαγανδιστικό ή στρεφόμενο κατά συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού.
  • Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων (βάσει της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας Ν.2472/1997, Ν.4139/2013, οδηγίες της 1995/46/ΕΚ, 2002/58/ΕΚ, 2006/24/ΕΚ και 2009/136/ΕΚ).
  • Την παρουσία ιατρού στο χώρο κατά τη διάρκεια των αθλητικών δράσεων.
  • Να τηρηθούν για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όσα προβλέπει το Π.Δ.79/2017 άρθρο 16, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 23 εδ. ιβ΄, περ. αα΄ του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α΄ 142/03-08-2018) κατά το οποίο οι σχολικές επισκέψεις/μετακινήσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής και του πολιτισμού, πραγματοποιούνται μόνο με την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων που υποβάλλεται για ενημέρωση στον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ο οποίος μπορεί να διατυπώνει τις δικές του παρατηρήσεις και προτάσεις.
  • Να τηρηθούν για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όσα προβλέπει η υπ. αριθμ.33120/ΓΔ4/6-317 Υ.Α., αρ. φύλλου 681, τευχ. Β΄, με τίτλο «Εκδρομές – Επισκέψεις Μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εντός και Εκτός Χώρας».

Προτείνεται ως συνοδοί εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων να είναι Εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής καθώς και Εκπαιδευτικοί ειδικότητας Εικαστικών.

Επισημαίνουμε επίσης ότι η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους χώρους του Καυτανζογλείου Σταδίου από οποιοδήποτε άλλο φορέα, που απευθύνεται σε μαθητές/τριες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης πρέπει να έχει την έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΕΡΕΣ

 


Πρόγραμμα “Αθλούμαι - Συμμετέχω - Εκφράζομαι στο Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο 2017 - 2018


Αρ.Πρωτ.229701/Δ5/29-12-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Δ. Κερερές –Μ. Λαγγούση
Τηλέφωνο : 210-3442213 - 210-3443516
Fax : 210-3442210
E-mail : physgram(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: «Πρόγραμμα Αθλητικών - Διδακτικών Επισκέψεων και Επιμορφωτικών Δραστηριοτήτων «Αθλούμαι - Συμμετέχω – Εκφράζομαι» στο Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο»

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιεί στο Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο Θεσσαλονίκης ένα καινοτόμο Πρόγραμμα Αθλητικών Δραστηριοτήτων με παράλληλες δράσεις πολιτιστικού περιεχομένου για τους/τις μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σκοπός του προγράμματος είναι, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, να πραγματοποιούνται αθλητικές δραστηριότητες, παιδαγωγικά παιχνίδια, γνωριμία με αθλήματα τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά στη μαθητική κοινότητα, εναλλακτικοί τρόποι άσκησης, αναδεικνύοντας και ενισχύοντας τη δημιουργική έκφραση, τη δυνατότητα ανάπτυξης ατομικών και ομαδικών δεξιοτήτων, καθώς και βασικές αξίες της ζωής.

Παράλληλα θα δίνεται η δυνατότητα στους /στις μαθητές/τριες μέσω ενός εκπαιδευτικού και πληροφοριακού υλικού να ενημερώνονται για την ιστορία του Εθνικού Καυτανζόγλειου Σταδίου, το οποίο αποτελεί ένα διαχρονικό σύμβολο αθλητισμού και πολιτισμού στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης. Οι μαθητές/τριες που θα το επισκέπτονται, θα ξεναγούνται στους χώρους του και θα ενημερώνονται μέσω βιντεοπροβολής για την ιστορία του, καθώς και για τα σπουδαία αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα τα οποία διαδραματιστήκαν έως σήμερα.

Οι μαθητές/τριες θα δραστηριοποιούνται στα αθλήματα: Ποδόσφαιρο (Ποδόσφαιρο για Όλους), Καλαθοσφαίριση, Πετοσφαίριση (πρόγραμμα Παίζω Βόλεϊ), Κλασικός Αθλητισμός (kid’s Athletics), Πολεμικές Τέχνες(Τζούντο – Ταε κβο ντο), Τοξοβολία, Ξιφασκία, Αντισφαίριση, Παιδαγωγικά παιχνίδια, Μουσικοκινητική Αγωγή, Πεζοπορία κ.ά ενώ θα τους δίνεται η δυνατότητα γνωριμίας και με μη διαδεδομένα αθλήματα.

Ταυτόχρονα οι πολιτιστικές δράσεις του προγράμματος με διαδραστικές παρουσιάσεις, συζητήσεις, διαλέξεις, προβολές, και βιωματικές προσεγγίσεις έχουν στόχο να επισημάνουν τη θέση της άθλησης στην ιστορική διαδρομή της Θεσσαλονίκης, να αναδείξουν τη θέση και τον ρόλο του Καυτανζόγλειου Σταδίου στην εν λόγω διαδρομή, να φωτίσουν τα μνημεία της πόλης και την αειφορική χρήση τους, αναπτύσσοντας το «ευ αγωνίζεσθαι», τα ιδεώδη του εθελοντισμού, την κοινωνική αλληλεγγύη, την ευγενή άμιλλα και τη μη βία.

Οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο: 2310-201736 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. για τον προγραμματισμό των επισκέψεων και πληροφορίες με τους υπεύθυνους επικοινωνίας: Ιωάννα Μπούζιου, (ΠΕ1 Διοικητική υπάλληλο με διάθεση στην ΠΔΕΚΜ για την υποστήριξη του εν λόγω προγράμματος), Βασίλη Σπυρογιάννη, (ΠΕ11 Εκπαιδευτικό με απόσπαση στην ΠΔΕΚΜ) και Μαρία Τζώγα,(ΠΕ02 Εκπαιδευτικό με απόσπαση στην ΠΔΕΚΜ)

Διεύθυνση: Προέκταση Αγ. Δημητρίου, Τ.Κ. 54638 Θεσσαλονίκη

Το πρόγραμμα θα έχει μόνιμη ιατρική υποστήριξη και χρήση του ιατρείου του Εθνικού Καυτανζόγλειου Σταδίου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις Αθλητικές Δραστηριότητες είναι:

1. οι μαθητές /τριες να έχουν καταθέσει στο σχολείο που φοιτούν το «Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή» που προβλέπεται από τον νόμο για τη συμμετοχή τους στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και σε κάθε είδους Αθλητική Δραστηριότητα,

2. ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων αυτών. ‘Έντυπο κατάστασης συμμετοχής, το οποίο οι σχολικές μονάδες παρακαλούνται να συμπληρώνουν και να καταθέτουν στο στάδιο όπου θα πραγματοποιούνται οι δράσεις (επισυνάπτεται),

3. η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα είναι προαιρετική και πραγματοποιείται με απόφαση του/της Διευθυντή/τριας και του Συλλόγου Διδασκόντων,

4. κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος πρέπει να παρευρίσκεται στο χώρο και ο εκπαιδευτικός της σχολικής μονάδας που συνοδεύει του/τις μαθητές/τριες,

5. απαγορεύεται η διάθεση οποιουδήποτε υλικού το οποίο αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών.

Τονίζεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/τριες πέραν της μετακίνησής τους προς και από το Στάδιο, την οποία θα αναλαμβάνει η Διεύθυνση του εκάστοτε σχολείου.

Επισημαίνεται τέλος, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση προγραμμάτων από οποιοδήποτε άλλο φορέα στους χώρους του Καυτανζόγλειου Σταδίου, τα οποία απευθύνονται σε μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι να έχουν την έγκριση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ


ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
‘’ΑΘΛΟΥΜΑΙ – ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ – ΕΚΦΡΑΖΟΜΑΙ ΣΤΟ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ’’

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: έως 80 άτομα

Για την Α/ΘΜΙΑ Εκπαίδευση οι τάξεις συμμετοχής θα είναι οι: Γ΄ - Δ΄ - Ε΄ - ΣΤ΄

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ: 08:45 π.μ.

ΩΡΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ: 01:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

1) Παράδοση της κατάστασης των συμμετεχόντων υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή του σχολείου με ειδική αναφορά στα ατομικά δελτία υγείας & τις βεβαιώσεις γονέων.

2) Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος πρέπει να παρευρίσκεται στο χώρο και ο εκπαιδευτικός της σχολικής μονάδας που συνοδεύει τους/τις μαθητές/τριες,

3) Ενημέρωση των μαθητών από την προηγούμενη ημέρα ως προς την πρωινή διατροφή τους (όχι βαρύ πρωινό κ.λ.π.)

4) Διαχωρισμός των συμμετεχόντων μαθητών σε 4 ισάριθμες ομάδες πριν την προσέλευση τους στο χώρο του Σταδίου, μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους του προγράμματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

1) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΟΛΗ (όχι ποδοσφαιρικά παπούτσια)

2) Απαραίτητο το μπουκαλάκι/παγουράκι με νερό

3) Ένα μπλουζάκι για αλλαγή μετά τις δραστηριότητες ή σε περίπτωση ανάγκης.

4) Ένα ζευγάρι καθαρές κάλτσες (για τα αθλήματα σε κλειστές αίθουσες).

5) Μια μικρή πετσέτα.

6) Εφαρμογή κανόνων υγιεινής (απαγορεύεται η ρίψη σκουπιδιών, το φαγητό και το ποτό εντός αγωνιστικών χώρων κλπ).

7) Σεβασμός στον εξοπλισμό του Σταδίου και διατήρηση της καθαριότητας του χώρου.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 3 φάσεις :

1η Φάση

Παρουσίαση - μέσω οπτικοακουστικού υλικού (DVD) – της ιστορικής διαδρομής της Θεσσαλονίκης, της θέσης και του ρόλου του Καυτανζογλείου Σταδίου σε αυτή τη διαδρομή, καθώς και σημαντικές στιγμές μεγάλων αθλητών στα αγωνίσματα που θα πλαισιώνουν το πρόγραμμά δίνοντας έμφαση στο ''ευ αγωνίζεσθαι'', τα ιδεώδη του αθλητισμού και του εθελοντισμού, την ευγενή άμιλλα και τη μη βία.

2η Φάση

Α. Γνωριμία και συμμετοχή στα αθλήματα που πραγματοποιούνται τη συγκεκριμένη ημέρα με βάση το εβδομαδιαίο πρόγραμμα.

Β. Πολιτιστικές δράσεις : 1.εικαστικές απεικονίσεις - κατασκευές 2. Δραματοποίηση και Αυτοσχεδιασμός με αναφορά στον αθλητισμό και τα αναγραφόμενα αθλήματα 3.Σύνδεση αθλητισμού με τον Λόγο και την Τέχνη (λ.χ. πεζογραφία, ποίηση, θέατρο, φιλοσοφία αθλημάτων κ.α.)

Οι δράσεις θα εναλλάσσονται κυκλικά ανά 35 λεπτά. Θα υπάρχει 15/λεπτο διάλειμμα κατά τη διάρκεια των δράσεων.

3η Φάση

Συγκέντρωση των μαθητών για αποχώρηση.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ.


Τηλέφωνο Επικοινωνίας Προγράμματος: 2310.201736.

Οι ημέρες τηλεφωνικής δήλωσης συμμετοχής είναι : Δευτέρα έως Παρασκευή.

Οι ώρες:8:30 π.μ. έως 01:00 μ.μ.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας
Παναγιώτης Ζ. Ανανιάδης


 

ΕΔΒΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΑΘΛΟΥΜΑΙ - ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ - ΕΚΦΡΑΖΟΜΑΙ ΣΤΟ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 08:45-13:00

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ

ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ

ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ

ΞΙΦΑΣΚΙΑ

ΞΙΦΑΣΚΙΑ

ΤΖΟΥΝΤΟ

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα