Φεστιβάλ Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Πέλλας

Εκτύπωση  
Pin It

«Φεστιβάλ Εκπαιδευτικής Ρομποτικής» της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας

Αρ.Πρωτ.Φ16/177146/Δ2/29-12-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
: Μπερετούλη Γ. (Δ.Ε.)
: Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
: Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.314 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
Fax : 210-34.43.390

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Φεστιβάλ Εκπαιδευτικής Ρομποτικής» της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας για μαθητές/τριες Δ.Ε. της χώρας - σχ. έτος 2020-2021.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 130132/Δ2/29-9-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 6839/15-5-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας , που αφορά σε αίτημα έγκρισης διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Φεστιβάλ Εκπαιδευτικής Ρομποτικής», σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 46/24-09-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Φεστιβάλ Εκπαιδευτικής Ρομποτικής» της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας που απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δ.Ε. της χώρας για το σχολικό έτος 2020-2021 και θα διεξαχθεί στις 15 και 16 Απριλίου 2021. 

Στόχος της Δράσης είναι η γνωριμία μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών με την (εκπαιδευτική) ρομποτική, τη διάδοση της χρήσης της και την αξιοποίησή της σε διάφορους τομείς της εκπαίδευσης (Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανολογία, Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική, Πληροφορική, Δομικά Έργα, Γεωπονική, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πολιτιστική Αγωγή, Ερευνητικές εργασίες, Ιστορία, Μαθηματικά, Υγεία, Μουσική, κ.ά.). Επίσης, η εν λόγω δράση στοχεύει στην ενημέρωση μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών για την συμβολή των ρομποτικής στην επίλυση προβλημάτων (περιβαλλοντικών, τεχνολογικών, επιστημονικών, υγείας, κ.ά.).

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω δράση για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί, εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID – 19 και, επιπλέον, με τις εξής προϋποθέσεις :

  1.  Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική και υλοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων.
  2. Η υλοποίηση της δράσης να μην υπερβεί τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες και να πραγματοποιείται ύστερα από συνεννόηση με τον/την Διευθυντή/Διευθύντρια του σχολείου και το διδακτικό προσωπικό έτσι ώστε να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου.
  3. Το ερωτηματολόγιο που θα διανεμηθεί στις / στους μαθήτριες / τες να είναι το επισυναπτόμενο στο Παράρτημα 2β με ενσωματωμένες τις διορθώσεις.
  4. Η παρουσίαση η οποία θα παρουσιαστεί στις / στους μαθήτριες / τες να είναι η επισυναπτόμενη στο Παράρτημα 2β με ενσωματωμένες τις διορθώσεις.
  5. Να τηρηθούν όλα τα υγειονομικά μέτρα προστασίας κατά του covid-19.
  6. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, να συνταχθεί απολογιστική έκθεση με τα αποτελέσματα των δράσεων, η οποία θα κοινοποιηθεί στο Ι.Ε.Π..

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στην εν λόγω δράση θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο και με την προϋπόθεση ότι κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησής του θα επιτρέπονται οι μετακινήσεις και εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Pin It

Εκτύπωση