edu.klimaka.gr

Υλοποίηση προγράμματος eTwinning

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων eTwinning 2023 2024

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ eTWINNING 2023-2024

Αρ.Πρωτ.120368/H1/25-10-2023/ΥΠΑΙΘA

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: Παναγιώτα Καρκαλέτση
Θεοφανώ Τσακανίκα
Τηλ.: 210 344 3179, -3210
Ηλ. ταχ.: pkarkaletsi(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
thtsakanika2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων eTwinning για το σχολικό έτος 2023-2024»

Το «eTwinning» -η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης- αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, και όχι μόνο, συνεργάζονται για την υλοποίηση «eTwinning» έργων με τη χρήση εργαλείων Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) μέσα από την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Σχολικής Εκπαίδευσης «European School Education Platform-ESEP1». To ευρωπαϊκό πρόγραμμα «eTwinning» προωθεί τις υπερεθνικές συνεργατικές δραστηριότητες αλλά και τη μάθηση STEAM2 με σημαντικά παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη.

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Σχολικής Εκπαίδευσης ξεκίνησε να λειτουργεί για πρώτη φορά το έτος 2022 με στόχο να αποτελέσει τον διαδικτυακό χώρο συνάντησης όλων των ενδιαφερόμενων φορέων στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η πλατφόρμα φιλοξενεί το «eTwinning» διασφαλίζοντας ένα ασφαλές περιβάλλον το οποίο παρέχει ευρύ φάσμα δυνατοτήτων για συνεργατικές δραστηριότητες. Μέσα από αυτόν τον πολύγλωσσο ιστότοπο προσφέρονται εργαλεία και υπηρεσίες στους/στις εκπαιδευτικούς, που μετά την εγγραφή τους, έχουν τη δυνατότητα επιλογής συνεργατών για την υλοποίηση «eTwinning» έργων. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες συνεργάζονται διαδικτυακά με άλλα σχολεία του εξωτερικού ή του εσωτερικού για την εκπόνηση Ευρωπαϊκών ή Εθνικών Έργων «eTwinning» αντίστοιχα. Επίσης, η δράση «eTwinning»
παρέχει στους εκπαιδευτικούς ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης

Το «eTwinning» ξεκίνησε το 2005 ως βασική δράση του ευρωπαϊκού προγράμματος «eLearning Programme». Σταδιακά, από το 2007 ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δια Βίου Μάθηση και, εν συνεχεία, αποτέλεσε μέρος του ευρωπαϊκού προγράμματος «Comenius» για τα σχολεία. Από το 2014, η δράση ενισχύεται διαρκώς ως μέρος του προγράμματος «Erasmus+» και πλέον κατέχει κεντρικό ρόλο στην υποστήριξη όλων των τύπων ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το «eTwinning» ως πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λειτουργεί μέσω του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού και της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποστήριξης με σκοπό τον συντονισμό του δικτύου των Εθνικών Οργανισμών Υποστήριξης. Σε κάθε χώρα, ο Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης υλοποιεί τις δράσεις «eTwinning» σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας. Στην Ελλάδα, ο Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης λειτουργεί υπό τη διεύθυνση και εποπτεία του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.) σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σημείο ενημέρωσης για όλες τις δράσεις «eTwinning» αποτελεί η ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Υποστήριξης3.

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το εθελοντικό σώμα της ομάδας Πρεσβευτών «eTwinning», τα μέλη της οποίας ως έμπειροι/ρες «eTwinners» αναλαμβάνουν καθοδηγητικό ρόλο για τους/τις εκπαιδευτικούς των περιοχών ευθύνης τους, και υλοποιούν ενημερωτικά σεμινάρια σε σειρά θεματικών.

Στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Σχολικής Εκπαίδευσης συμμετέχουν περισσότεροι από 170.000 εκπαιδευτικοί, γύρω στις 233.000 σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενώ έχουν υλοποιηθεί περισσότερα από 130.000 συνεργατικά έργα έως σήμερα. Στην Ελλάδα είναι εγγεγραμμένοι περισσότεροι από 35.000 εκπαιδευτικοί από περίπου 13.000 σχολικές μονάδες και έχουν υλοποιηθεί κατά προσέγγιση 20.000 συνεργατικά έργα έως σήμερα.

Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση «eTwinning» έργων στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2023-2024 ισχύουν τα ακόλουθα.

1. Σχεδιασμός και έγκριση προγραμμάτων «eΤwinning»

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υλοποιήσουν ένα έργο «eTwinning» κάνουν ηλεκτρονική εγγραφή στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Σχολικής Εκπαίδευσης μέσω του συνδέσμου https://school-education.ec.europa.eu/en με χρήση του «EU Login» λογαριασμού τους ή δημιουργώντας έναν «EU Login» λογαριασμό. Σε περίπτωση που είναι ήδη εγγεγραμμένοι «eTwinners», πρέπει να χρησιμοποιήσουν το ίδιο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που είχαν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στην παλιά πλατφόρμα προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο υλικό τους. Κατά το στάδιο εισόδου/εγγραφής στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Σχολικής Εκπαίδευσης υπάρχουν αναρτημένες αναλυτικές οδηγίες.

Σημειώνεται ότι:

 • Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει ένα μοναδικό προφίλ στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Σχολικής Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση που ένας/μία εκπαιδευτικός εργάζεται σε περισσότερες από μία (1) σχολικές μονάδες, προσθέτει το κάθε νέο σχολείο στο υπάρχον προφίλ του και δεν δημιουργεί διαφορετικά προφίλ εκπαιδευτικού, ορίζοντας ως σχολική μονάδα την καθεμία από αυτές. Σε κάθε νέο «eTwinning» έργο στο οποίο επιθυμεί να συμμετέχει, πρέπει να ορίσει τη σχολική μονάδα με την οποία σκοπεύει να υλοποιήσει το έργο ή να αποδεχτεί την πρόσκληση του ιδρυτή του έργου, επιλέγοντας την αντίστοιχη σχολική μονάδα.
 • H κάθε σχολική μονάδα δύναται να είναι εγγεγραμμένη μόνο μία φορά στο «eTwinning». Κάθε εκπαιδευτικός πρέπει να επιβεβαιώσει ότι το σχολείο στο οποίο υπηρετεί δεν είναι ήδη εγγεγραμμένο στο «eTwinning» προτού προχωρήσει στην εγγραφή του/της. Διαφορετικά δημιουργείται πρόβλημα διπλο-εγγραφής σχολικής μονάδας. Σε περίπτωση εντοπισμού διπλο-εγγραφών εκπαιδευτικών ή σχολικών μονάδων παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες/Προϊστάμενοι/ες ή οι εκπαιδευτικοί των εγγεγραμμένων στο «eTwinning» σχολικών μονάδων να ενημερώνουν τον Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης ώστε να διευθετείται άμεσα το θέμα (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνίας: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Για την καλύτερη παρακολούθηση και διαχείριση των εγγραφών των σχολικών μονάδων/εκπαιδευτικών στην πλατφόρμα «eTwinning» από τον Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης, καλούνται οι εγγεγραμμένοι/ες στο «eTwinning» Διευθυντές/ντριες/Προϊστάμενοι/ες ή ένα από τα μέλη των εγγεγραμμένων εκπαιδευτικών του σχολείου να προσθέσουν, μέσω του προφίλ τους στο «eTwinning», στην καρτέλα του σχολείου τους τον Κωδικό Σχολικής Μονάδας Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν την πρόθεσή τους για συνεργασία καθώς και τις θεματικές που τους ενδιαφέρουν μέσω της πλατφόρμας «eTwinning», αναζητώντας συνεργάτες από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για να υλοποιήσουν από κοινού ένα έργο.

1.1 Συνεργαζόμενες χώρες

Στη δράση «eTwinning» συμμετέχουν οι ακόλουθες χώρες: Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Αρμενία, Αυστρία, Βέλγιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Γεωργία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιορδανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Kροατία, Κύπρος, Λετονία, Λίβανο, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μαυροβούνιο, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Φινλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία, Νορβηγία, Τουρκία και Τυνησία όπως αναγράφονται στον σύνδεσμο https://school-education.ec.europa.eu/el/about/about-page.

1.2 Κατηγορίες προγραμμάτων «eTwinning»

Οι εκπαιδευτικοί δύνανται να υλοποιήσουν προγράμματα «eTwinning» που εντάσσονται στις εξής κατηγορίες:

α. Ευρωπαϊκά έργα «eTwinning»

Για την υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού έργου «eTwinning» συνεργάζονται εκπαιδευτικοί από τουλάχιστον δύο (2) διαφορετικές χώρες, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στη δράση «eTwinning» και συγκροτούν την παιδαγωγική ομάδα του συγκεκριμένου έργου.

Για τη συγκρότηση των παιδαγωγικών ομάδων κατά τον σχεδιασμό ευρωπαϊκών έργων «eTwinning» οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τα κάτωθι:

 • Τα έργα προϋποθέτουν τη συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας. Για τον λόγο αυτό, ο ρόλος και η συμμετοχή κάθε μέλους της παιδαγωγικής ομάδας είναι διακριτός και τεκμηριώνεται μέσα από την περιγραφή των δραστηριοτήτων που σχεδιάζονται να υλοποιηθούν.
 • Οι ιδρυτές (συντονιστές/στριες εκπαιδευτικοί) ενός έργου διασφαλίζουν ότι ο αριθμός των μελών της παιδαγωγικής ομάδας επιτρέπει την επικοινωνία και τη συνεργασία των εταίρων.
 • Ο αριθμός των Ελλήνων συνεργατών ενός ευρωπαϊκού έργου προτείνεται να είναι ανάλογος με αυτόν των εταίρων από άλλες χώρες, καθώς με τον τρόπο αυτόν ενισχύεται η ευρωπαϊκή/διεθνής διάσταση των έργων.
 • Οι εταίροι πρέπει να συμφωνήσουν σε κοινή γλώσσα επικοινωνίας για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου. Η χρήση της μητρικής γλώσσας, όταν αυτή δεν είναι κατανοητή από το σύνολο των συνεργατών, προτείνεται να αποφεύγεται, καθώς δυσχεραίνει την επικοινωνία και τη συνεργασία των εταίρων.

β. Εθνικά έργα «eTwinning»

Τα Εθνικά Έργα «eTwinning» υλοποιούνται μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών σχολικών μονάδων από την ίδια χώρα. Σε περίπτωση που κάποιος/α εκπαιδευτικός επιθυμεί να εξοικειωθεί με τα εργαλεία «eTwinning», μπορεί να ξεκινήσει ένα εθνικό έργο στο οποίο θα συμμετέχει ένας/μία (1) τουλάχιστον ακόμη εκπαιδευτικός από την Ελλάδα από διαφορετική σχολική μονάδα.

Με τα Εθνικά Έργα «eTwinning», οι εκπαιδευτικοί αποκτούν πρόσβαση σε όλα τα εργαλεία που προσφέρει η πλατφόρμα «Twinspace», μια ασφαλής πλατφόρμα προσβάσιμη μόνο στους/στις εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/τριες που συμμετέχουν σε κάποιο έργο.

Προτείνεται στις σχολικές μονάδες που έχουν υλοποιήσει εθνικά έργα «eTwinning» κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη (1-2 εθνικά έργα), να προχωρήσουν σε συνεργασίες με Ευρωπαίους εταίρους (Ευρωπαϊκά έργα «eTwinning»), ώστε οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες να επωφεληθούν στον μέγιστο βαθμό από τη συμμετοχή τους στη δράση και να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή και διαπολιτισμική συνεργασία.

γ. Ενδοσχολικά έργα «eTwinning»

Τα Ενδοσχολικά «eTwinning» έργα είναι έργα στα οποία οι ιδρυτές είναι από την ίδια σχολική μονάδα. Σε περίπτωση έκτακτων συνθηκών, και μόνο τότε, δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης ενδοσχολικών έργων «eTwinning» και χρήσης της πλατφόρμας «eTwinning» για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εφόσον η σχολική μονάδα ή το/τα τμήμα/τμήματα που υλοποιεί/ούν το έργο αναστέλλει/ουν τη λειτουργία τους με φυσική παρουσία. Σε περιόδους που οι σχολικές μονάδες λειτουργούν κανονικά δεν εγκρίνονται από τον Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης ενδοσχολικά έργα.

1.3 Σχεδιασμός προγραμμάτων «eTwinning»

Οι εκπαιδευτικοί συνάπτουν συνεργασία «eTwinning» οποιαδήποτε χρονική στιγμή του σχολικού έτους, με διάρκεια η οποία συμφωνείται με το συνεργαζόμενο σχολείο χωρίς χρονικό περιορισμό. Οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών είναι αυτές που οριοθετούνται από την ιδιότητα του/της παιδαγωγού, το πλαίσιο της καλής συνεργασίας με τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους, τους κανονισμούς λειτουργίας της δράσης (κώδικας δεοντολογίας), όπως αυτοί αναφέρονται στο https://school-education.ec.europa.eu/en/code-conduct, καθώς και από την Απόφαση αρ.1720/2006/EC 1 της 15ης Νοεμβρίου 2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης 4.

4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006D1720&from=NL

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αναλάβουν την υλοποίηση ενός «eTwinning» έργου συγκροτούν εθελοντική μαθητική ομάδα, η οποία μπορεί να αποτελείται από:

 • το σύνολο των μαθητών/τριών ενός σχολικού τμήματος μιας σχολικής μονάδας, ή
 • ομάδα μαθητών /τριών διαφορετικών τμημάτων ή τάξεων της ίδιας σχολικής μονάδας.

1.4 Συγκρότηση παιδαγωγικής ομάδας

Για τη διαδικασία συγκρότησης παιδαγωγικών ομάδων που υλοποιούν έργα «eTwinning» διευκρινίζεται ότι:

• Έργα «eTwinning» δύνανται να υλοποιήσουν (α) όλα τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού (μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων) που ασκούν διδακτικό έργο κατά το τρέχον σχολικό έτος (2023-2024) σε δημόσιες και ιδιωτικές σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των τύπων, καθώς και (β) μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που ανήκουν στο προσωπικό της σχολικής μονάδας.

• Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί σε φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. όπως για παράδειγμα Υπεύθυνοι/ες Σχολικών Δραστηριοτήτων, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων κ.ά., καθώς και στελέχη εκπαίδευσης (όπως για παράδειγμα Σύμβουλοι Εκπαίδευσης), δύναται να εγγραφούν στην πλατφόρμα «eTwinning» και με αυτό τον τρόπο να:

 1. έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό που αυτή παρέχει
 2. συμμετέχουν σε δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης που οργανώνει η Κεντρική Υπηρεσία ή/και ο Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης
 3. εγγραφούν στις Ομάδες «eTwinning» και
 4. προσκληθούν ως «επισκέπτες» (guests) στα «Twinspace» που έχουν δημιουργηθεί από τους/τις εκπαιδευτικούς για τα προγράμματα «eTwinning» που υλοποιούν. Ωστόσο, δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις παιδαγωγικές ομάδες εκπαιδευτικών των σχολείων που υλοποιούν έργα «eTwinning» με τους/τις μαθητές/τριές τους.

Για τους/τις εκπαιδευτικούς της ως άνω κατηγορίας (παράγραφος 2) επισημαίνεται ότι:

 • Όσοι/ες είναι ήδη εγγεγραμμένοι/ες στο «eTwinning» και έχουν ορίσει ως φορέα απασχόλησής τους τη σχολική μονάδα της οργανικής τους θέσης, πρέπει να προχωρήσουν σε επεξεργασία του προφίλ τους και στην καρτέλα «το σχολείο/τα σχολεία μου» να προσθέσουν τον φορέα στον οποίο υπηρετούν κατά το τρέχον σχολικό έτος.
 • Οι ιδρυτές έργων «eTwinning» στα οποία συμμετέχουν εκπαιδευτικοί που δεν υπηρετούν σε σχολικές μονάδες κατά το τρέχον σχολικό έτος, πρέπει να προχωρήσουν στη διαγραφή των εκπαιδευτικών αυτών από το έργο ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό, να ενημερώνουν τον Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης της δράσης «eTwinning» ώστε να διευθετείται άμεσα το θέμα (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνίας: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).
 • Δίνεται η δυνατότητα στους ιδρυτές ενός έργου «eTwinning» να προσκαλούν τους εν λόγω εκπαιδευτικούς ως «επισκέπτες» (guests) στο «TwinSpace» ενός έργου. Με αυτό τον τρόπο, μολονότι δεν συμμετέχουν στο έργο ως ενεργά μέλη, μπορούν να παρακολουθούν την πορεία υλοποίησής του καθώς και να συμβουλεύουν/υποστηρίζουν τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες που εργάζονται σε αυτό.

Διευκρινίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί που προστίθενται ως «επισκέπτες» στο «TwinSpace» ενός έργου: α. δεν δικαιούνται βεβαίωση συμμετοχής έργου «eTwinning» (πιστοποιητικό εγγραφής έργου «eTwinning»), β. δεν μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικασίες αξιολόγησης των «eTwinning» έργων στα οποία έχουν προσκληθεί (αίτηση αξιολόγησης για απονομή εθνικής/ευρωπαϊκής ετικέτας ποιότητας) και γ. δεν μπορούν να πάρουν μέρος σε εθνικούς/ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς που οργανώνονται από τον Εθνικό Οργανισμό ή την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης (Eθνικά/Eυρωπαϊκά βραβεία «eTwinning»).

1.5 Έγκριση προγραμμάτων «eTwinning»

Όταν συγκροτηθεί η ομάδα μαθητών/τριών, ο/η εκπαιδευτικός επιλέγει, σε συνεργασία με τους μαθητές/τριες, το θέμα του προγράμματος. Τα προγράμματα «eTwinning» προς υποβολή εγκρίνονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας.

Σε ό,τι αφορά στην έγκριση υλοποίησης προγραμμάτων «eTwinning» από τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές/ντριες ή οι Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων και οι Σύλλογοι Διδασκόντων οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τα κάτωθι:

 • Βάσει οδηγίας της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποστήριξης της δράσης «eTwinning», για το σχολικό έτος 2023-2024 δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των «eTwinning» έργων στα οποία μπορεί να συμμετέχει ένας/μία εκπαιδευτικός. Ωστόσο, ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υποβάλει έως τέσσερα (4) «eTwinning» έργα προς αξιολόγηση για την απονομή Εθνικής Ετικέτας Ποιότητας (παράγραφος 3.1).
 • Ο/H εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει το πρόγραμμα δεν είναι απαραίτητο να είναι και ιδρυτής/τρια του έργου.
 • Δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των μελών που απαρτίζουν την παιδαγωγική ομάδα που υποστηρίζει κάθε πρόγραμμα.

Στη συνέχεια, ένας από τους/τις δύο ιδρυτές/τριες (συνεργάτες του έργου) υποβάλλει το έργο για έγκριση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://schooleducation.ec.europa.eu/el/etwinning/projects/new-project. Στην αίτηση έγκρισης συμπληρώνονται:

- τίτλος, μια σύντομη περιγραφή, οι στόχοι του έργου, το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου. Αν το έργο πληροί τις προϋποθέσεις, εγκρίνεται από τον Ελληνικό Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης της δράσης και τον αντίστοιχο Εθνικό Οργανισμό του συνεργάτη. Για να καταστεί το έργο ενεργό θα πρέπει να έχει εγκριθεί και από τους δύο Εθνικούς Οργανισμούς. Επισημαίνεται ότι η αίτηση έγκρισης ενός ευρωπαϊκού έργου «eTwinning» συμπληρώνεται στη γλώσσα επικοινωνίας των συνεργατών (εκπαιδευτικών-μαθητών/τριών) και όχι στη μητρική γλώσσα του αιτούντα, ώστε το περιεχόμενο να είναι κατανοητό και από τους δύο Εθνικούς Οργανισμούς Υποστήριξης των αντίστοιχων χωρών.

1.6 Συμμετοχή σε προγράμματα «eTwinning»

Στα προγράμματα «eTwinning» μπορούν να εγγραφούν εκπαιδευτικοί και προσωπικό που ανήκουν σε Σχολεία της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, «Τάξη Μαθητείας του ΕΠΑΛ»). Επίσης, μπορούν να εγγραφούν οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης με ρόλο «Pedagogical adviser», δηλώνοντας το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ή τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν

2. Υλοποίηση Προγραμμάτων «eTwinning»

Τα προγράμματα «eTwinning» στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση υλοποιούνται:

 1. εντός ωρολογίου προγράμματος πρωινής ζώνης
  1α με διάχυση σε όλα τα μαθήματα
  1β στα μαθήματα ειδικοτήτων
  1γ στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων
  1δ στο πλαίσιο προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων,
 2. στο πλαίσιο του ολοήμερου προαιρετικού προγράμματος, καθώς και
 3. στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών ομίλων και των ομίλων αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας (Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία).

Σε ό,τι αφορά στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα προγράμματα «eTwinning» υλοποιούνται εντός ή εκτός ωρολογίου προγράμματος (Όμιλοι, Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων).

Εάν ένα «eTwinning» έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών, δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των έργων στα οποία μπορεί να συμμετέχει ένας/μία μαθητής/τρια Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε προγράμματα που υλοποιούνται εκτός ωρολογίου προγράμματος απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων τους, υπό τον όρο της τήρησης όλων των αναγκαίων μέτρων για τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στη διαδικασία, μαθητών και εκπαιδευτικών (σχετ. ο Ν.4624/2019 {Α’ 137} «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Μέτρα Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την Προστασία των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Ενσωμάτωση στην Εθνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ο Ν. 2690/1999 {Α’ 45}, όπως ισχύει).

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε περίπτωση υλοποίησης προγραμμάτων «eTwinning» εκτός ωρολογίου προγράμματος, ο/η κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) «eTwinning» έργα.

Επισημαίνεται ότι ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να συμμετέχει σε ένα «eTwinning» έργο με τους μαθητές/τριες μόνο μιας σχολικής μονάδας. Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός εργάζεται σε περισσότερες της μίας σχολικές μονάδες και επιθυμεί να τις εμπλέξει στο έργο του, ο τρόπος για να το κάνει είναι να προσκαλέσει συναδέλφους του από τα σχολεία αυτά προκειμένου να συμμετέχουν στο ίδιο έργο ως υπεύθυνοι συντονισμού των αντίστοιχων μαθητικών ομάδων των σχολείων αυτών.

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στα προγράμματα «eTwinning» δεν έχουν την υποχρέωση να παραδώσουν ή να παρουσιάσουν στον Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης οποιοδήποτε έργο έχει δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της συνεργασίας (εκτός αν το επιθυμούν οι ίδιοι).

Η διαδικασία υλοποίησης ενός ποιοτικού έργου «eTwinning» περιγράφεται στον σύνδεσμο https://www.etwinning.gr/support/faq/1182-10-e-winning.

3. Ολοκλήρωση προγραμμάτων «eTwinning» – Επιβράβευση εκπαιδευτικών

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση ενός έργου «eTwinning» οι εκπαιδευτικοί δύνανται να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

3.1 Εθνική Ετικέτα Ποιότητας

Μετά την ολοκλήρωση ενός έργου «eTwinning», οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν σε αυτό μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αξιολόγησης του έργου τους για την απονομή της Εθνικής Ετικέτας Ποιότητας, εφόσον το έργο πληροί τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας των «eTwinning» έργων, όπως αυτά καθορίζονται από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης στον σύνδεσμο https://school-education.ec.europa.eu/el/recognition/etwinning-national-quality-label.

Κατόπιν οδηγιών της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποστήριξης, απαραίτητη προϋπόθεση για την απονομή Ετικέτας Ποιότητας αποτελεί η χρήση του «TwinSpace» ως βασικής πλατφόρμας για:

α. την υλοποίηση των δραστηριοτήτων ενός «eTwinning» έργου

β. την επικοινωνία και τη συνεργασία των εταίρων

γ. καταγραφή όλων των βημάτων του έργου (σχεδιασμός–περιγραφή δραστηριοτήτων–αξιολόγηση–αντίκτυπος-ανατροφοδότηση), καθώς και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων/τελικών προϊόντων του έργου.

H απονομή εθνικής ετικέτας ποιότητας δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στα Εθνικά Βραβεία «eTwinning».

Η απονομή Ετικέτας Ποιότητας αποτελεί αναγνώριση του υψηλού επιπέδου των «eTwinning» δραστηριοτήτων που σχεδίασαν και υλοποίησαν οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές/τριες και οι σχολικές μονάδες. Σε ό,τι αφορά στην αίτηση για απονομή Εθνικής Ετικέτας Ποιότητας σημειώνονται τα κάτωθι:

α. Η ετικέτα ποιότητας απονέμεται ατομικά στον/στην κάθε εκπαιδευτικό και για τον λόγο αυτό πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση από κάθε συμμετέχοντα στο έργο.

β. Kάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υποβάλει προς αξιολόγηση για απονομή Εθνικής Ετικέτας Ποιότητας έως και τέσσερα (4) «eTwinning» έργα. Σε περίπτωση που ένας/μία εκπαιδευτικός έχει υλοποιήσει περισσότερα των τεσσάρων (4) «eTwinning» έργα, πρέπει να επιλέξει ποια από αυτά θα υποβάλει προς αξιολόγηση.

γ. Η αίτηση αξιολόγησης για ετικέτα ποιότητας μπορεί να υποβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και έως τις 31 Ιουλίου 2024, για τα έργα των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό Εθνικών Βραβείων «eTwinning» 2024.

δ. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για απονομή Εθνικής Ετικέτας Ποιότητας, δεν λαμβάνεται υπόψη από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης καμία επεξεργασία/αλλαγή/προσθήκη στη σχετική αίτηση.

ε. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής αίτησης για την απονομή Εθνικής Ετικέτας Ποιότητας, η αίτηση θα εξετάζεται κατά την επόμενη περίοδο αξιολόγησης (Ιούνιος-Οκτώβριος 2025).

στ. Σε εθνικά έργα (με συνιδρυτές εκπαιδευτικούς από την ίδια χώρα) δεν απονέμεται η Εθνική Ετικέτα Ποιότητας.

ζ. Οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν «Erasmus+» προγράμματα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εθνική ετικέτα ποιότητας μία φορά με την ολοκλήρωση του έργου.

3.2 Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας

Η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας5 αποτελεί μια επιπλέον αναγνώριση αρτιότητας και καταδεικνύει ότι το έργο ανταποκρίνεται σε ένα ορισμένο Ευρωπαϊκό πρότυπο. Οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση για την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας καθώς αυτή απονέμεται από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης «eTwinning» σε εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν σε έργο το οποίο:

 • έχει προταθεί για Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας από τουλάχιστον έναν Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης, μετά από διαδικασία αξιολόγησης, και
 • περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο (2) εταίρους που έχουν λάβει την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας.

Η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας απονέμεται μόνο μία φορά ετησίως και παρουσιάζεται στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Σχολικής Εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας δύνανται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό Ευρωπαϊκών Βραβείων «eTwinning».

3.3 Ετικέτα «eTwinning Σχολείο» (eTwinning School Label)

Τα Σχολεία «eTwinning» αναδεικνύουν με υποδειγματικό τρόπο πώς το σύνολο μιας σχολικής μονάδας μπορεί να ωφεληθεί από τη δράση. Προάγουν ενεργά τις αξίες και την παιδαγωγική αξία του «eTwinning», αποτελούν σημείο αναφοράς για την τοπική κοινότητα και συνιστούν πρότυπο για άλλα σχολεία. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απονομής «Ετικέτας Σχολείου eTwinning» σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περιγράφονται στον σύνδεσμο https://school-education.ec.europa.eu/el/eTwinningSchoolLabel.

4. Συνεργασία «eTwinning» με άλλα Προγράμματα/Δράσεις

Το «eTwinning» μπορεί να αξιοποιηθεί και συμπληρωματικά στο πλαίσιο εφαρμογής άλλων προγραμμάτων. Ειδικότερα:

4.1 Υλοποίηση προγραμμάτων «eTwinning» στο πλαίσιο της δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Βάσει της με αρ. πρωτ. 94236/ΓΔ4/29.07.2021 Υπουργικής Απόφασης6 «Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων όλων των τύπων σχολικών μονάδων, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και των Γυμνασίων» «τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτελούν καινοτόμο, δυναμική, διδακτική, εκπαιδευτική δράση, η οποία συνίσταται στην προσθήκη νέων Θεματικών Ενοτήτων, με εστίαση στις δεξιότητες, στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού και του Γυμνασίου, αξιοποιώντας σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους μάθησης».

Το πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» ομαδοποιείται σε τέσσερις (4) Θεματικές Ενότητες:

 1. Ζω καλύτερα-Ευ ζην
 2. Φροντίζω το περιβάλλον
 3. Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη, και
 4. Δημιουργώ και Καινοτομώ-Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, οι εκπαιδευτικοί σχολικών μονάδων Π.Ε. και Δ.Ε. μπορούν να αξιοποιούν τα δίκτυα και τα προγράμματα «eTwinning» με την προϋπόθεση ότι οι εφαρμογές αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο σχέδιο δράσης της σχολικής μονάδας ή στο σχέδιο δράσης του τμήματος ώστε να αποτυπώνεται η αλληλεπίδραση.

Οι εκπαιδευτικοί στους οποίους ανατίθεται η εφαρμογή της εν λόγω δράσης δύνανται να κάνουν χρήση του υλικού και των εργαλείων της πλατφόρμας «eTwinning» για την επιτυχή υλοποίηση με το να:

 • Αξιοποιούν τα Πακέτα «eTwinning» Έργων («eTwinning Kits») με ανάλογες θεματικές. Τα Πακέτα Έργων είναι αναλυτικοί οδηγοί για την εκπόνηση επιτυχημένων έργων. Δύναται να χρησιμοποιηθούν ως σημείο αναφοράς για εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να υλοποιήσουν παρόμοια έργα ή ως πηγή έμπνευσης και ιδεών. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέγουν δραστηριότητες από το εν λόγω υλικό, να τις προσαρμόζουν στις ανάγκες των μαθητών/τριών τους και να τις υλοποιούν στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.
 • Αναζητούν στην Γκαλερί Έργων «eTwinning» παραδείγματα καλής πρακτικής που θα ενισχύσουν τη δημιουργικότητά τους και θα αποτελέσουν πρότυπο κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του εργαστηρίου τους.
 • Σχεδιάζουν και να υλοποιούν στο πλαίσιο ενός ή και περισσότερων Θεματικών Ενοτήτων των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων ένα «eTwinning» έργο, είτε με εκπαιδευτικούς άλλων ελληνικών σχολείων (Εθνικό «eTwinning» έργο), ή ακόμη και με εκπαιδευτικούς άλλων ευρωπαϊκών χωρών (Ευρωπαϊκό «eTwinning» έργο). Με τον τρόπο αυτόν οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση της ασφαλούς συνεργατικής πλατφόρμας «TwinSpace» και των εργαλείων που αυτή προσφέρει (όπως για παράδειγμα «chatroom», αποθήκευση αρχείων κειμένου, εικόνων, βίντεο, δημιουργία δημοσκοπήσεων, εργαλείο τηλεδιασκέψεων, ομάδα συζητήσεων) για την υλοποίηση του Εργαστηρίου τους.
 • Παρακολουθούν Εκδηλώσεις Επαγγελματικής Ανάπτυξης, όπως αυτές που περιγράφονται στην παράγραφο 5, σε ανάλογες θεματικές με αυτές των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.
 • Συμμετέχουν στις «Ομάδες eTwinning» (eTwinning Groups)6, οι οποίες είναι ιδιωτικές πλατφόρμες όπου οι εκπαιδευτικοί από όλη την Ευρώπη μπορούν να συζητήσουν και να συνεργαστούν πάνω σε μία συγκεκριμένη θεματική ενότητα, όπως, για παράδειγμα, επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση, STEΑM, Εκπαίδευση για την Αειφορία, Ψηφιακή Ασφάλεια, ΕΥ ΖΗΝ, Πολιτιστική Κληρονομιά κ.λπ.. Στόχος των Ομάδων είναι η ανταλλαγή καλών πρακτικών, η συζήτηση για διδακτικές και μαθησιακές μεθοδολογίες και η εύρεση ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης.

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί Π.Ε. και Δ.Ε. μπορούν να γίνουν μέλη και να συμμετέχουν στις παρακάτω Ομάδες «eTwinning», ανά Θεματική Ενότητα:

Θεματικές Ενότητες Προβεβλημένη Ομάδα
«eTwinning Featured Group»
1. ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝ «Bringing eSafety into eTwinning projects»
2. ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «Sustainability Education Network Service eTwinning (SENSE)»
«English as a Second Language»
3. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ -
Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη
«Gender - Know How to Stop Stereotypes»
«Integrating Migrant Students at School»
«Inclusive education»
4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ -
Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία
«Creative Classroom»
«Game-based classroom»
«STEM»
«Coding at Schools»
«Entrepreneurship in education»
«Global Community of Practice – Vocational Education (VET)»

Σημειώνεται ότι:

 • Ενδείκνυται να γίνεται διακριτή και σαφής αναφορά των δράσεων διάχυσης της εφαρμογής των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» προς άλλες χώρες διαφυλάσσοντας τον χαρακτήρα και τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού της Πλατφόρμας 21+: «Εργαστήρια Δεξιοτήτων», στο οποίο υλικό έχει δοθεί πρόσβαση στους εκπαιδευτικούς για τις ανάγκες της υλοποίησης των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.
 • Τα σχολεία δύναται να υλοποιούν προγράμματα «eTwinning» στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων σύμφωνα με την παρούσα εγκύκλιο.

4.2 eTwinning και Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Υγείας, Αγωγής Σταδιοδρομίας)

Η δράση μπορεί να υλοποιηθεί είτε ως ανεξάρτητο πρόγραμμα ή συμπληρωματικά με τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Υγείας, Αγωγής Σταδιοδρομίας). Ειδικότερα, το «eTwinning» είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ως μέσο ανάδειξης της εργασίας των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών με τα προαναφερθέντα προγράμματα εκτός των ορίων της χώρας μας, δίνοντάς τους με αυτόν τον τρόπο ευρωπαϊκή διάσταση. Παράλληλα, η δράση προωθεί και ενδυναμώνει τις έννοιες της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της εκπαιδευτικής καινοτομίας. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συνδυάσουν με το «eTwinning» κάποιο άλλο πρόγραμμα, να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία που τους παρέχονται από τη δικτυακή πύλη της δράσης, να συνεργαστούν με συναδέλφους τους από τις χώρες «eTwinning», καθώς και να δηλώσουν συμμετοχή στους εθνικούς και ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς που διεξάγονται κάθε χρόνο.

4.3 Αξιοποίηση του eTwinning στο πλαίσιο των Δράσεων «Εrasmus+» για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση και τη Νεολαία

Το «Erasmus+» είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης. Το «Erasmus+» δομείται στις τρεις (3) κάτωθι Βασικές Δράσεις/«Key Actions»:

I. ΚΑ1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων

Στο πλαίσιο των σχεδίων ΚΑ1 υποστηρίζεται η κινητικότητα ατόμων στο εξωτερικό, από όλους τους τομείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, είτε πρόκειται για μαθητευόμενους, σπουδαστές, φοιτητές, εκπαιδευόμενους, είτε πρόκειται για διδακτικό και λοιπό προσωπικό οργανισμών.

II. ΚΑ2: Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων

Στο πλαίσιο των σχεδίων ΚΑ2 υποστηρίζεται η συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων από το εξωτερικό με σκοπό, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή καλών πρακτικών ή/και τη δημιουργία καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού/πρακτικών διδασκαλίας.

III. KA3: Ενίσχυση σε θέματα Μεταρρύθμισης Πολιτικής

Στο πλαίσιο των σχεδίων ΚΑ3 υποστηρίζεται η συνεργασία μεταξύ οργανισμών για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία μεταρρύθμισης πολιτικής για την εκπαίδευση.

Η πύλη «eTwinning» αποτελεί βασικό μέσο/εργαλείο το οποίο διευκολύνει τον καινοτόμο και διαδραστικό εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ως άνω δράσεων από τις σχολικές μονάδες και δύναται να χρησιμοποιηθεί

(α) για την αναζήτηση εταίρων,

(β) για αναζήτηση σχολικών μονάδων/εκπαιδευτικών ιδρυμάτων υποδοχής για διδασκαλία ή/και για κατάρτιση εκπαιδευτικών μέσω παρακολούθησης εργασίας («job shadowing»)/ επιμόρφωσης στο πλαίσιο της Δράσης ΚΑ1 του «Erasmus+»,

(γ) ως μέσο για την επικοινωνία με εταίρους του έργου,

(δ) ως ηλεκτρονική τάξη που συνδέει τους μαθητές μεταξύ τους, (ε) ως αρχείο εγγράφων, καθώς και (στ) ως μέσο για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους.

Σε ό,τι αφορά στις δράσεις του «Erasmus+», οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες στην ιστοσελίδα της αρμόδιας Εθνικής Μονάδας Συντονισμού/Ι.Κ.Υ.8, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων9, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

4.4 Αξιοποίηση των εργαλείων και του εκπαιδευτικού υλικού της δράσης «eTwinning» από το Δίκτυο Συνδεδεμένων Σχολείων της UNESCO (ASPnet)

Η Διάσκεψη Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση τον Σεπτέμβριο 2022 ολοκληρώθηκε με τη Δήλωση Οράματος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τον Μετασχηματισμό της Εκπαίδευσης10, καλώντας τα κράτη μέλη και το παγκόσμιο κοινό να ενώσουν τις προσπάθειες για να μεταμορφώσουν την εκπαίδευση και να την αναδείξουν στην κορυφή των πολιτικών θεμάτων σε παγκόσμιο, εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Η Παγκόσμια Έκθεση «Μελλοντικές Όψεις της Εκπαίδευσης: Ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για την Εκπαίδευση (Reimagining our futures together: A new social contract for education)11», θέτει τις βάσεις προκειμένου να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με τον πλανήτη, λαμβάνοντας υπόψη ότι οφείλουμε να ενδυναμώσουμε τους μαθητές με δεξιότητες και ικανότητες μέσω της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη και την εκπαίδευση για την παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη, θέτοντας τους εκπαιδευτικούς στο επίκεντρο του μετασχηματισμού της εκπαίδευσης.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, το Δίκτυο Συνδεδεμένων Σχολείων της UNESCO-ASPnet, έχοντας συμπληρώσει 70 έτη από την ίδρυσή του, λειτουργεί ως εργαστήριο ιδεών για την ποιότητα της εκπαίδευσης, την καινοτομία και τον μετασχηματισμό για τον Στόχο 4.7 Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, τα σχολεία του Δικτύου Συνδεδεμένων Σχολείων της UNESCO (ASPnet)12 ενθαρρύνονται να υλοποιήσουν έργα «eTwinning» σε θεματικές σχετικές με τους προαναφερθέντες στόχους και ιδιαίτερα τις αξίες της UNESCO, βασισμένα στις ακόλουθες εκπαιδευτικές προτεραιότητες:

 • Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη/ESD,
 • Εκπαίδευση για την Παγκόσμια Ιδιότητα του Πολίτη/ GCED
 • Διαπολιτισμική Μάθηση & Εκπαίδευση στην Πολιτιστική Κληρονομιά (Ιnter-cultural & Heritage Learning).

5. Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης

Το «eTwinning» προσφέρει ένα ευρύ φάσμα δράσεων και εκδηλώσεων επαγγελματικής ανάπτυξης για όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

5.1 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Ευκαιρίες επαγγελματικής εκπαίδευσης αναρτώνται στον ιστότοπο https://schooleducation.ec.europa.eu/el/professional-development, και μπορούν αφορούν:

 • Σύντομα διαδικτυακά μαθήματα
 • Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα-MOOC (Massive Open Online Courses)
 • Διαδικτυακά σεμινάρια ή Σειρές διαδικτυακών σεμιναρίων
 • Διαδικτυακά συνέδρια και διαδικτυακές εκδηλώσεις (Εργαστήρια Επαγγελματικής Ανάπτυξης, Θεματικά Συνέδρια & Ετήσιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο «eTwinning»)

5. 2 Σε εθνικό επίπεδο

Ευκαιρίες επαγγελματικής εκπαίδευσης, που διοργανώνονται από τον Ελληνικό Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης, αναρτώνται στον ιστότοπο http://www.etwinning.gr/ και μπορούν να αφορούν σε συνέδρια, σεμινάρια και μαθήματα:

Χρήσιμο επιμορφωτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς που σχεδιάζουν ή επιθυμούν να εκπονήσουν έργα «eTwinning» αποτελούν:

6. Υποστήριξη εκπαιδευτικών

Α. Ο Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης (Ε.Ο.Υ.) της δράσης «eTwinning» λειτουργεί υπό την διεύθυνση και εποπτεία του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος»(Ι.Τ.Υ.Ε.) σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Ο Eλληνικός Ε.Ο.Υ. συνεργάζεται με τα μέλη του σώματος εθελοντών πρεσβευτών της δράσης και έχει ως στόχο:

 1. την ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για τη δράση
 2. την υποστήριξη των εκπαιδευτικών κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων τους μέσω της διοργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων-συνεδριών, διαδικτυακών σεμιναρίων, διαδικτυακών μαθημάτων, καθώς και άλλων δράσεων που συμβάλλουν στην επαγγελματική ανάπτυξη των μελών της Κοινότητας «eTwinning».

Β. Οι «Πρεσβευτές eTwinning» («eTwinning Ambassadors»), οι οποίοι είναι ενεργοί εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποτελούν μια πολύ δραστήρια κοινότητα του «eTwinning», τα μέλη της οποίας:

 1. συνεργάζονται στενά για την ενδυνάμωση της δράσης
 2. στηρίζουν και καθοδηγούν τους εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης τους σε παιδαγωγικά και τεχνικά ζητήματα, και
 3. παρέχουν διά ζώσης ή/και διαδικτυακή επιμόρφωση.

Ειδικά ως προς τη διαδικτυακή επιμόρφωση κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους προγραμματίζονται από τους/τις «πρεσβευτές eTwinning» τηλεκπαιδεύσεις (webinars) για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στον σχεδιασμό και υλοποίηση «eTwinning» έργων. Συνήθως, οι τηλεκπαιδεύσεις απευθύνονται στους/στις εκπαιδευτικούς της κάθε Περιφέρειας Εκπαίδευσης του/της εκάστοτε «πρεσβευτή» που υλοποιεί την τηλεκπαίδευση. Συχνά διεξάγονται συνεργατικές τηλεκπαιδεύσεις από πρεσβευτές περισσότερων Περιφερειών. Τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών του εθελοντικού σώματος Ελλήνων και Ελληνίδων πρεσβευτών «eTwinning», καθώς και οι περιοχές ευθύνης τους, έχουν αναρτηθεί στον σύνδεσμο http://www.etwinning.gr/etwinning/etwinning-5.

Πληροφορίες για τις προγραμματιζόμενες τηλεκπαιδεύσεις αναρτώνται στον σύνδεσμο http://www.etwinning.gr/news/webinars, όπου οι εκπαιδευτικού μπορούν να υποβάλουν και την αίτηση συμμετοχής τους. Αναφορικά με τις προγραμματιζόμενες τηλεκπαιδεύσεις, εκδίδονται σχετικές εγκύκλιοι από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για την ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας των περιοχών ευθύνης τους

7. Μετακινήσεις μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων, καθώς και οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται να διευκολύνουν και να υποστηρίζουν τους/τις εκπαιδευτικούς οι οποίοι/ες υλοποιούν προγράμματα «eTwinning» βάσει της κείμενης νομοθεσίας13.

Τέλος, επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια υλοποίησης «eTwinning» έργων, πρέπει να τηρούνται κατά προτεραιότητα οι κανόνες υγείας και ασφάλειας βάσει των εκάστοτε ισχυουσών ρυθμίσεων.

8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σημειώνονται οι κάτωθι χρήσιμοι σύνδεσμοι και πληροφορίες:

Επίσημος Ιστότοπος: http://www.etwinning.gr

Γενικά ερωτήματα: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Υποστήριξη δράσης διαδικτυακών μαθημάτων: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ερωτήματα για ετικέτες ποιότητας: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας με τον Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης: 2610-960361.

Παρακαλούνται οι οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όπως ενημερώσουν σχετικά τις σχολικές μονάδες της περιοχής αρμοδιότητάς τους.

Η Υπηρεσία μας βρίσκεται στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις και συνεργασία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

 

 

 

Σχετικά Άρθρα