edu.klimaka.gr

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 544/2014)

Αριθμ. 2/2572/0026
Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της αποζημίωσης παθόντων από εγκληματικές ενέργειες.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: 1.
Τις διατάξεις: α) του άρθρου 26, παρ.1 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247), όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 3871/2010 (Α΄ 141), β) του άρθρου 18 παρ. 4 του Ν. 4180/2013 «Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων για τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 182), γ) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
2. Την υπ’ αριθ. Υ 48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
3. Την υπ’ αριθ. Υ 305/1−7−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Λεωνίδα Γρηγοράκου (Β΄ 1628), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Υ 386/30−8−2013 όμοια (Β΄ 2164).
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή των οικείων Περιφερειών (ΟΤΑ β΄ βαθμού).
5. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη για τον καθορισμό της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για την πληρωμή των δαπανών που αφορούν στην αποζημίωση παθόντων από εγκληματικές ενέργειες, καθώς και όλων των λεπτομερειών για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής − Έννοια όρου

1. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για την καταβολή αποζημίωσης στους δικαιούχους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) κατόχους ή κύριους κινητών ή ακινήτων πραγμάτων που υπέστησαν ζημίες από εγκληματικές ενέργειες που στρέφονται κατά κρατικού λειτουργού ή της περιουσίας του.

2. Ως εγκληματική ενέργεια για την εφαρμογή της παρούσας νοείται κάθε ενέργεια που εμπίπτει στις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα [Π.Δ. 283/1985 (Α΄ 106), όπως ισχύει].

Άρθρο 2
Καταβολή αποζημίωσης παθόντων από εγκληματικές ενέργειες

1.α. Ορίζουμε όπως οι δαπάνες για την πληρωμή της αποζημίωσης παθόντων από εγκληματικές ενέργειες (άρθρο 18, ν.4180/2013), ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εντέλλονται προς πληρωμή από τις οικείες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στους νομούς και νομαρχίες αποκλειστικά και μόνο με χρηματικά εντάλματα.

β. Οι ανωτέρω δαπάνες αναλαμβάνονται κατά τη διαδικασία της παρ. 2, του άρθρου 9, του π.δ. 113/2010 (Α΄ 194 και 209).

2. Οι δαπάνες για την καταβολή της ανωτέρω αποζημίωσης βαρύνουν τον προϋπολογισμό των οικείων Περιφερειών (Κ.Α.Ε.: 5191), ο οποίος χρηματοδοτείται προς τούτο από πιστώσεις του τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ.Φ. 23 − 200, Κ.Α.Ε.: 5111), μέσω του προϋπολογισμού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Άρθρο 3
Δικαιούχοι

1.α. Δικαιούχοι της ανωτέρω αποζημίωσης είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάτοχοι ή κύριοι κινητών ή ακίνητων πραγμάτων που υπέστησαν υλικές ζημιές από εγκληματικές ενέργειες στρεφόμενες κατά κρατικού λειτουργού ή της περιουσίας του, εξαιτίας της άσκησης των καθηκόντων αυτού.

β. Η αποζημίωση για αποκατάσταση υλικών ζημιών σε ακίνητα, επιτρέπεται να χορηγείται στους μισθωτές αυτών ή σε όσους έχουν από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία αποδεδειγμένα τη νομή των εν λόγω ακινήτων, εφόσον δεν υποβληθεί σχετική προς τούτο σχετική αίτηση εκ μέρους των κυρίων εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την επέλευση του γεγονότος ή από την 5η Σεπτεμβρίου 2013, προκειμένου περί πράξεων που έλαβαν χώρα πριν την ημερομηνία αυτή. Αν υπάρχουν περισσότεροι δικαιούχοι του ίδιου ακινήτου, την αίτηση για τη διενέργεια αυτοψίας ζημιών υποβάλλει ένας από αυτούς, ο οποίος θεωρείται ότι ενεργεί και ως εκπρόσωπος των λοιπών. Σε κάθε περίπτωση, οι αιτήσεις υποβάλλονται ανά ακίνητο.

Άρθρο 4
Διαπίστωση ζημιών − Αποζημίωση δικαιούχων

1. α. Ο υπολογισμός του ύψους της δικαιούμενης αποζημίωσης διενεργείται μετά από αίτηση του δικαιούχου για τη διενέργεια αυτοψίας ζημιών και έλεγχο της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας για τον προσδιορισμό της ακριβούς έκτασης της ζημιάς. Προς τούτο λαμβάνεται υπόψη η αναπόσβεστη αξία των κινητών ή/και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων που υπέστησαν ζημίες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο κριθεί απαραίτητο.

β. Μετά το πέρας του ελέγχου, η Υπηρεσία συντάσσει λεπτομερή έκθεση καταγραφής και αποτίμησης ζημιών, αντίγραφο της οποίας χορηγείται στο δικαιούχο και αποστέλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας του οικείου Δήμου.

γ. Σε περίπτωση κατά την οποία το κινητό ή ακίνητο που καταστράφηκε ή υπέστη βλάβη κατά την εγκληματική ενέργεια έχει ασφαλισθεί για κινδύνους αντίστοιχους με τις ζημιές που έχουν προκληθεί σ' αυτό, το ποσό της δικαιούμενης αποζημίωσης απομειώνεται ισόποσα με το ποσό της ασφαλιστικής αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο/η αιτών/αιτούσα.

2. Η ανωτέρω αποζημίωση καταβάλλεται ανά κινητό ή ακίνητο πράγμα και όχι ανά δικαιούχο υπό τον όρο παραίτησης του από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση κατά του ελληνικού δημοσίου για αποζημίωση σχετιζόμενη με το γεγονός της εγκληματικής ενέργειας και περιλαμβάνει μόνο τις θετικές ζημίες. Σε περίπτωση περισσότερων δικαιούχων η παραίτηση υποβάλλεται από το νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτών και τους δεσμεύει αυτοδικαίως.

3. α. Ο λαβών την προαναφερόμενη αποζημίωση υποχρεούται στην αποκατάσταση των ζημιών, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών, μετά την είσπραξη αυτής, ανακοινώνοντας την έναρξη και λήξη των σχετικών εργασιών στην αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας του οικείου Δήμου. Σε περίπτωση δε αθέτησης της υποχρέωσης αυτής η ανωτέρω Υπηρεσία καταλογίζει κατά τις κείμενες διατάξεις το ποσό της εισπραχθείσας αποζημίωσης μαζί με το νόμιμο τραπεζικό τόκο που υπολογίζονται επ' αυτής από την ημερομηνία είσπραξης της, βάσει του επιτοκίου της Ε.Κ.Τ. για τις πλέον πρόσφατες βασικές πράξεις αναχρηματοδότησης της, προσαυξημένο κατά οκτώ (8) επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες.

β. Τυχόν καταλογιζόμενα κατά τα ανωτέρω ποσά εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) (Κ.Ε.Δ.Ε.) και αποδίδονται ως έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό (Κ.Α.Ε.: 3249).

4. Οι καταβαλλόμενες αποζημιώσεις στους δικαιούχους δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε τέλος ή κράτηση.

Άρθρο 5 Διαδικασία και δικαιολογητικά Καθορίζουμε τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων και την καταβολή της ανωτέρω αποζημίωσης, ως ακολούθως:

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Οι αιτήσεις των δικαιούχων, στις οποίες αναφέρονται όλα τα στοιχεία της περ. (iii), της παρ. 3α της ενότητας (Β΄), μαζί με τα δικαιολογητικά των παρ. 3−6 της ενότητας αυτής, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διοικητικού − Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας της κατοικίας του δικαιούχου, η οποία απευθύνει σχετικό αίτημα χρηματοδότησης στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης.

2. Οι ανωτέρω Υπηρεσίες, μεριμνούν για την έκδοση απόφασης ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης, συντάσσουν την κατάσταση πληρωμής (ενότητα Β, παρ. 3α), ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα προωθούν στην αρμόδια κατά τόπο Υ.Δ.Ε. για την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος στο όνομα κάθε δικαιούχου.

3. Η αποζημίωση καταβάλλεται εφάπαξ με χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται από την αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, μετά την υποβολή των αναφερομένων στην ενότητα (Β΄) δικαιολογητικών.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση του δικαιούχου.

2. Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου, για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης, οργάνου.

3.α. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης [ως συνημμένο υπόδειγμα (Α) Παραρτήματος], σε δύο (2) αντίτυπα, που περιλαμβάνει:
 i) το Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε.
 ii) το οικονομικό έτος του προϋπολογισμού του οποίου βαρύνει η δαπάνη,
 iii) τα στοιχεία του δικαιούχου [ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ],
 iν) την αιτιολογία πληρωμής της δαπάνης,
 ν) το ποσό της δικαιούμενης αποζημίωσης,

β. Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού − Οικονομικού της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. 

4. Βεβαίωση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής από την οποία προκύπτει ότι ο αιτών υπέστη ζημία από εγκληματική ενέργεια, που στρέφονταν κατά κρατικού λειτουργού ή της περιουσίας του.

5. Αντίγραφο της Έκθεσης καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, από την οποία προκύπτει, αναλυτικά και στο σύνολο, η εκτίμηση του ύψους της ζημιάς.

6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται από το δικαιούχο ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο των δικαιούχων, ότι:

α) για τις ζημίες που υπέστησαν τα κινητά ή ακίνητα πράγματα του δεν αποζημιώθηκε από ασφαλιστική εταιρεία. Σε περίπτωση δε ασφαλιστικής κάλυψης των ζημιών, υποβάλλεται βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας για τα ποσά του καταβλήθηκαν ή πρόκειται να καταβληθούν απ' αυτήν για την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου στο συγκεκριμένο κινητό ή/και ακίνητο, καθώς και αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου,

β) παραιτείται ανεπιφύλακτα από οποιαδήποτε άλλη σχετική αξίωση κατά του ελληνικού δημοσίου σχετιζόμενη με τη συγκεκριμένη εγκληματική ενέργεια,

γ) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών αμέσως μετά την είσπραξη της αποζημίωσης, εντός της προβλεπόμενης εξάμηνης προθεσμίας.

7. Αντίγραφο του εντύπου Ε9 ή τίτλου ιδιοκτησίας ή μισθωτηρίου συμβολαίου του συγκεκριμένου ακινήτου.

Άρθρο 6
Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

1. Αιτήσεις δικαιούχων της υπόψη αποζημίωσης που τυχόν εκκρεμούσαν προς πληρωμή στις οικείες Περιφέρειες μετά τις 5−9−2013, (ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του άρθρου 18, του Ν. 4180/2013), αποστέλλονται στις οικείες Δ/νσεις Διοικητικού − Οικονομικού των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων και προωθούνται προς πληρωμή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

2. Οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στους νομούς και νομαρχίες που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των δικαιολογητικών, την εκκαθάριση της δαπάνης και έκδοση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά ή στοιχεία τα οποία, κατά περίπτωση, κρίνονται απαραίτητα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

Σχετικά Άρθρα