ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ' τάξης Δημοτικού)

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΤΗ Γ' ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αρ.Πρωτ.Φ.7/840/106689/Γ1/15-09-2011/ΥΠΔΒΜΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗτΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ.-Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.goν.gr
Πληροφορίες: Κ.Παπαχρήστος
Τηλέφωνο : 210.344.3605

ΘΕΜΑ: Διδασκαλία της Αγγλικής στη Γ' τάξη του Δημοτικού Σχολείου

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της Πράξης «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους, προβλέπεται η συγγραφή πιλοτικού βιβλίου για τη διδασκαλία της Αγγλικής στους μαθητές της Γ' τάξη του Δημοτικού, με τίτλο "Magic Book".

Μέχρι την οριστική παραλαβή του βιβλίου από τις σχολικές μονάδες, το βιβλίο του μαθητή, οι οδηγίες για τον καθηγητή, καθώς και σχετικό ηχητικό υλικό θα είναι διαθέσιμα και ηλεκτρονικά, στον ιστότοπο του Προγράμματος Εκμάθησης της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία ΠΕΑΠ (http://rcel.enl.uoa.gr/englishinschool), ο οποίος θα ανανεώνεται σταδιακά με νέο υλικό. Επίσης, ο ίδιος ιστότοπος περιλαμβάνει αναμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό για την Α' και Β' τάξη των Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ


Εκτύπωση