edu.klimaka.gr

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Γ΄ Τάξης ΕΠΑΛ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Γ' τάξη ΕΠΑΛ

Αρ.Πρωτ.Φ3/5800/Δ4/15-01-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
E-mail: t09tee07(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ι. Καπουτσής, Φ. Μόνου
Τηλέφωνο: 210 344 22 29, 33 06
Fax: 210 344 23 65

 ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016

Σε συνέχεια της τροποποίησης της εξεταστέας ύλης των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και σχετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) (Πράξη 01/2016 του Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε ενδεικτικό προγραμματισμό εξεταστέας - διδακτέας ύλης και οδηγίες διδασκαλίας. Αναλυτικότερα:

Α. Ενδεικτικός προγραμματισμός εξεταστέας -διδακτέας ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης».

Ο προγραμματισμός που προτείνεται είναι ενδεικτικός και θα χρησιμοποιηθεί κατά την κρίση του διδάσκοντα, σε κάθε περίπτωση όμως κρίνεται απαραίτητο να έχει ολοκληρωθεί η διδασκαλία της προβλεπόμενης ύλης πριν τις 15 Απριλίου και οι υπόλοιπες διδακτικές ώρες να αφιερωθούν σε επαναλήψεις.

(...)

2. «ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

Η εξεταστέα - διδακτέα ύλη ορίζεται από το βιβλίο Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (Μπουραντάς Δ., Βάθης Α., Παπακωνσταντίνου Χ., Ρεκλείτης Π., έκδοση 2014 Διόφαντος)

Κεφάλαιο 1: Επιχειρήσεις και οργανισμοί
1.2. Η Επιχείρηση (σελ. 22−26)
1.3. Λειτουργίες της επιχείρησης (σελ. 27−31)
1.4. Η Επιχείρηση και το Περιβάλλον της (σελ. 32−35)
1.5. Η Αποτελεσματικότητα των Επιχειρήσεων (σελ. 36−40)
Οι αντίστοιχες ερωτήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 2: Η επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων
2.1. Εισαγωγικές Έννοιες (σελ. 52)
2.2. Οργάνωση και Διοίκηση (σελ. 53−58).
Η παράγραφος 2.2.4 «Η χρησιμότητα και η καθολική εφαρμογή του Management» δεν συμπεριλαμβάνεται στην ύλη.
2.3. Marketing (σελ. 61-65)
2.4. Διοίκηση Πωλήσεων (σελ. 66-68)
2.5. Χρηματοοικονομική Διοίκηση (σελ. 69-70)
2.6. Διοίκηση Παραγωγής (σελ. 72-74)
2.7. Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (σελ. 76-79)
Οι αντίστοιχες ερωτήσεις-ασκήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου
Προτείνεται οι διδάσκοντες να φροντίσουν να έχουν ολοκληρώσει το κεφάλαιο μέχρι 05 Φεβρουαρίου 2016)

Κεφάλαιο 3: Διοικητικές λειτουργίες
3.2.1. Εισαγωγή στην έννοια του Οργανωτικού Σχεδιασμού (σελ. 100-101)
3.3.1. Ηγεσία – Βασικές έννοιες (σελ.118-122)
3.3.2. Παρακίνηση (σελ. 124-129)
3.3.3. Δυναμική Ομάδων (σελ. 130-134) και
3.3.4 Επικοινωνία (σελ.136-150)
Οι αντίστοιχες ερωτήσεις-ασκήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου
(προτείνεται να διδαχθεί μέχρι 08 Απριλίου 2016)

Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

(...)

ΙΙ. ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η διδασκαλία του μαθήματος "Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης" έχει προβλεφθεί να είναι τετράωρη εβδομαδιαίως. Προτείνεται, κατά την κρίση του διδάσκοντος, μετά από την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κάθε κεφαλαίου να προβλεφθεί χρόνος, α) για ανακεφαλαίωση της ύλης και β) για αξιολόγηση των μαθητών.

Εκπαιδευτικές μέθοδοι/τεχνικές

Οι διδάσκοντες προτείνεται να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία τους με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και εκπαιδευτικές πρακτικές που θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν ευκολότερα το περιεχόμενο του μαθήματος. Ενδεικτικά προτείνεται η συζήτηση σχετικών προβλημάτων στην τάξη, η ανάθεση ατομικών-ομαδικών εργασιών/ερευνών, κλπ.

Η εφαρμογή των προαναφερόμενων διδακτικών προσεγγίσεων αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση της συμμετοχής των μαθητών στην τάξη, στη δημιουργία θετικής στάσης και στην εστίαση του ενδιαφέροντος των μαθητών απέναντι στο εν λόγω μάθημα.

Επιπροσθέτως, σημειώνεται η αναγκαιότητα εμπλουτισμού των ασκήσεων και των ερωτήσεων που ήδη υπάρχουν στο βιβλίο με κατάλληλες ασκήσεις σύμφωνα με την κρίση των καθηγητών (π.χ. ερωτήσεις σωστού-λάθους, ερωτήσεις αντιστοίχησης, σύντομης απάντησης, κλπ.).

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι μαθητές της Γ΄ Τάξης των ημερησίων ΕΠΑΛ, στους οποίους απευθύνεται το μάθημα, κατέχουν γνώσεις και δεξιότητες που τους καθιστούν ικανούς να ανταποκριθούν στη διδασκαλία του μαθήματος με βιωματική και εφαρμοστική προσέγγιση. Για το λόγο αυτό οι διδάσκοντες πρέπει να καθοδηγούν τους μαθητές σε αναζήτηση αντιστοιχιών του περιεχομένου του μαθήματος με περιεχόμενα άλλων μαθημάτων που έχουν διδαχθεί οι μαθητές, καθώς και να τους ζητούν να παρουσιάσουν παραδείγματα από την επιχειρηματική δραστηριότητα που να δείχνουν το εφαρμοστικό πλαίσιο των εννοιών που διδάσκονται. Με άλλα λόγια, να καθοδηγούν τους μαθητές να συνδέουν τις έννοιες και τα θέματα του μαθήματος με παραδείγματα και εμπειρίες από την καθημερινή ζωή (των μαθητών) .

Επιπρόσθετα, οι διδάσκοντες μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι διδακτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις της περιοχής τους.

Αντικείμενο- Σκοπός του μαθήματος

Με τη διδασκαλία του μαθήματος "Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης " επιδιώκεται να αναπτύξουν οι μαθητές ένα δομημένο εννοιολογικό υπόβαθρο, το οποίο θα τους επιτρέπει να εξηγούν το πώς λειτουργούν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί, ποιά είναι η οργάνωσή τους και πως διοικούνται. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκεται να εξηγούν και να περιγράφουν οι μαθητές:

 • Τους λόγους δημιουργίας των επιχειρήσεων και οργανισμών, τα στοιχεία που τις συνθέτουν και τις σχέσεις τους με το περιβάλλον.
 • Τις κύριες επιχειρησιακές λειτουργίες.
 • Τη σπουδαιότητα και το περιεχόμενο της οργάνωσης και διοίκησης και τις διοικητικές λειτουργίες.
 • Τη σπουδαιότητα και το περιεχόμενο της οργάνωσης και των διοικητικών λειτουργιών.
 • Τον προσανατολισμό ως προς το περιεχόμενο των επαγγελμάτων στο χώρο διοίκησης επιχειρήσεων.

Τέλος, επιδιώκεται οι μαθητές να αναπτύξουν δημιουργική σκέψη και κριτική ικανότητα στην προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Χρησιμότητα μαθήματος

Οι διδάσκοντες πριν εξασφαλίσουν τη διάθεση των μαθητών για προσπάθεια στο συγκεκριμένο μάθημα πρέπει να τους πείσουν για τα οφέλη του συγκεκριμένου μαθήματος.

Παρακάτω παραθέτουμε ενδεικτικά μερικές ιδέες-προτάσεις τις οποίες μπορούν να διαμορφώσουν ή να εμπλουτίσουν αντίστοιχα οι διδάσκοντες:

 • Οι έννοιες και οι αρχές του μαθήματος είναι καθημερινά εφαρμόσιμες από όλους τους ανθρώπους στην προσωπική, οικονομική και κοινωνική τους ζωή (π.χ. οργάνωση μιας εκδρομής, επικοινωνία με γονείς ή φιλικά πρόσωπα, λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων, κλπ.).
 • Το συγκεκριμένο μάθημα είναι ένα σύγχρονο, επίκαιρο και ιδιαίτερα πρωτοποριακό μάθημα, το οποίο θα προσφέρει στους μαθητές σημαντικά εφόδια για μια επιτυχημένη προσωπική και επαγγελματική ζωή.
 • Οι γνώσεις και οι εμπειρίες που θα αποκτήσουν οι μαθητές στα πλαίσια αυτού του μαθήματος θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν χρήσιμες κοινωνικές δεξιότητες απαραίτητες στη σημερινή κοινωνία και στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο του μαθήματος καλλιεργούνται δεξιότητες:
  - Επικοινωνίας
  - Συνεργασίας
  - Οργάνωσης και προγραμματισμού (π.χ. μιας οικονομικής δραστηριότητας, ενός έργου, της μελέτης, του προσωπικού χρόνου, κλπ.)
  - Ανάπτυξης του ομαδικού πνεύματος
  - Ανάπτυξης πρωτοβουλιών
  - Ευελιξίας
  - Καινοτομίας
  - Λήψης αποφάσεων
  - Ηγεσίας

Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η απόκτηση έστω μερικών ή και όλων από τις προαναφερόμενες δεξιότητες, αποτελούν το κλειδί για την επιτυχία σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και απαιτητικό. Στην κοινωνία της γνώσης οι μαθητές καλούνται να διεκδικήσουν μια καλύτερη ζωή προσωπική και επαγγελματική. Το μάθημα "Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης", όπως προτείνεται να διδαχθεί, αναμένεται να υποστηρίξει αυτή τους τη προσπάθεια διότι:

 • Διευκολύνει τους μαθητές να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους (αυτογνωσία).
 • Βοηθούνται οι μαθητές στην μελλοντική τους ένταξη και προσαρμογή στο ρόλο του εργαζόμενου, αφού θα γνωρίζουν καλύτερα τι είναι οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί μέσα στους οποίους είτε θα εργαστούν είτε θα αναπτύξουν συνεργασία στο μέλλον
 • Δίνεται στους μαθητές η ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την Επιστήμη της Οργάνωσης και Διοίκησης (Μάνατζμεντ) και να διαπιστώσουν οι ίδιοι εάν τους ενδιαφέρει το αντικείμενο αυτό.

Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Σχετικά Άρθρα