edu.klimaka.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α΄ Γυμνασίου (Οδηγίες Διδασκαλίας)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2017-2018

Αρ.Πρωτ.164308/Δ2/03-10-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Α. Πασχαλίδου, B. Πελώνη
Τηλέφωνο: 210-3443422, 210-3442238

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο για το σχολ. έτος 2017 – 2018

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 156798/20-09-2017 έγγραφο

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 36/14-09-2017 του Δ.Σ) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στις Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2017-2018:

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Σημαντικές Επισημάνσεις – Γενικές Οδηγίες

Ο πληροφορικός γραμματισμός (ICT literacy), βασικός στόχος ενός σύγχρονου Προγράμματος Σπουδών μαθήματος Πληροφορικής, είναι ένας όρος που περιγράφει την ικανότητα των μαθητών να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, τα εργαλεία επικοινωνίας και τις δικτυακές υπηρεσίες για την προσπέλαση, διαχείριση, ενσωμάτωση, αξιολόγηση, δημιουργία και επικοινωνία πληροφοριών, με στόχο την επίλυση προβλημάτων και, τελικά, τη συμμετοχή τους στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης (knowledge society).

Η ανάπτυξη των μαθητών συνίσταται σε τέσσερις διαστάσεις (συνιστώσες) σύμφωνα με τις οδηγίες που προτείνονται:

Τεχνολογική: Περιλαμβάνει τεχνικές γνώσεις για θεμελιώδεις έννοιες Πληροφορικής (π.χ. υλικό, λογισμικό, δίκτυα, στοιχεία ψηφιακής τεχνολογίας) και ικανότητες χρήσης βασικών περιβαλλόντων των Τ.Π.Ε. (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, λογισμικό παρουσιάσεων, υπηρεσίες Διαδικτύου κ.λπ.).

Γνωστική: Περιγράφει τις θεμελιώδεις δεξιότητες αξιοποίησης των ΤΠΕ ως εργαλεία έρευνας, δημιουργίας, επικοινωνίας και μάθησης στα πλαίσια όλων των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών αλλά και της καθημερινής σχολικής ζωής των μαθητών.
Επίλυση προβλήματος (problem solving): Αφορά στην εφαρμογή και ολοκλήρωση των τεχνικών και γνωστικών δεξιοτήτων του πληροφορικού γραμματισμού με στόχο την επίλυση προβλημάτων και την ανάπτυξη υπολογιστικής σκέψης

Κοινωνικές δεξιότητες: Οι μαθητές ως ψηφιακοί ιθαγενείς (digital natives) θα πρέπει επίσης να αναπτύξουν εκείνες τις κοινωνικές στάσεις και δεξιότητες που διαμορφώνουν τη σύγχρονη ψηφιακή κουλτούρα και την ταυτότητα του ηλεκτρονικού πολίτη (e-citizenship). Η διάσταση αυτή αφορά σε ζητήματα πληροφορικής ηθικής και δεοντολογίας, σε κώδικες διαχείρισης και αξιοποίησης πληροφοριών από πηγές, στην ικανότητα του κριτικού αναγνώστη και δημιουργού πολυτροπικού κειμένου, σε ζητήματα ηλεκτρονικής ασφάλειας, προστασίας προσωπικών δεδομένων κ.λπ.).

Οι οδηγίες που ακολουθούν αφορούν στο σχ. Έτος 2017-2018. Εντούτοις, περιγράφουν και τον τρόπο διαχείρισης του διδακτέας ύλης και για τα επόμενα σχ. έτη έως ότου εφαρμοστεί ενιαίο Π.Σ. από το Δημοτικό έως το Λύκειο.

Η διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο έχει σαφή εργαστηριακό προσανατολισμό. Βασικός παράγοντας είναι η ενεργός συμμετοχή κάθε μαθητή, η συνεχής αλληλεπίδραση και συνεργασία με τον διδάσκοντα και, κυρίως, με τους συμμαθητές του.
Το Εργαστήριο Πληροφορικής αποτελεί για τους μαθητές χώρο μελέτης, έρευνας, ενεργητικής συμμετοχής και συνεργασίας, ώστε να ενθαρρύνεται και να ευνοείται η διερευνητική προσέγγιση της γνώσης, η αλληλεπιδραστική και συνεργατική μάθηση, η αυτενέργεια και η δημιουργικότητα.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να επιδιώξουν την επίτευξη των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων όπως παρουσιάζονται στις αναλυτικές οδηγίες που ακολουθούν. Το ισχύον Βιβλίο του Μαθητή αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού υλικού που θα αξιοποιήσουν εκπαιδευτικοί και μαθητές καθόσον προτείνεται νέο εκπαιδευτικό υλικό, ενώ δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να σχεδιάσει τις δικές του δραστηριότητες, να αξιοποιήσει αξιόλογο και κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό που αυτός θα βρει αλλά και να δημιουργήσει νέο δικό του.

Η διάρθρωση της ύλης και οι δραστηριότητες που προτείνονται έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να ανταποκριθούν στο έργο τους προσαρμόζοντας τη διδασκαλία στις προϋπάρχουσες γνώσεις, ικανότητες και στάσεις των μαθητών τους.

Προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να διερευνήσουν με διαγνωστικές δραστηριότητες τις προϋπάρχουσες γνώσεις, ικανότητες και στάσεις των μαθητών τους από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση αλλά και από την καθημερινή τους ζωή και στη συνέχεια να σχεδιάσουν διδακτικά αξιοποιώντας τη διαφοροποιημένη παιδαγωγική και διδακτική, τις Ομάδες Εργασίας, τη Βιωματική μάθηση και τα Σχέδια Εργασίας/Έρευνας (Project).

Έτσι, για παράδειγμα, παρουσιάζεται ότι για το σχ. Έτος 2017-2108 η Α’ και η Β’ τάξη στην ενότητα “Προγραμματισμός υπολογιστικών συσκευών και ρομποτικών συστημάτων”, έχουν την ίδια ύλη και προτείνεται ως ενδεικτικός χρόνος και για τις δύο τάξεις οι 5 ώρες. Εντούτοις, το τι θα διδαχθεί σε αυτές τις 5 ώρες προφανώς εξαρτάται από τις προϋπάρχουσες γνώσεις, ικανότητες και στάσεις των μαθητών.

Οι θεματικές ενότητες που προτείνονται δεν είναι απαραίτητο να διδαχθούν σειριακά. Η προτεινόμενη κατανομή του διδακτικού χρόνου είναι ενδεικτική. Ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να κάνει τον χρονοπρογραμματισμό και το σχεδιασμό της διάρθρωσης της ύλης με βάση τα μαθησιακά χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα και τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών της τάξης του αλλά και το συνδυασμό και την εναλλαγή θεωρίας και πράξης. Επίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη σπειροειδή προσέγγιση και να επανέρχεται, με κάθε ευκαιρία και ειδικά στο πλαίσιο της υλοποίησης σχεδίων έρευνας, σε βασικές ενότητες.

Βασική τεχνική διδασκαλίας κυρίως στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος καθίστανται τα σχέδια εργασίας/έρευνας (projects). Τα σχέδια εργασίας/έρευνας σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατό να συνδυάσουν τη διδασκαλία πολλών θεματικών ενοτήτων της Πληροφορικής μαζί, αλλά και να αξιοποιήσουν διαθεματικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις.

Επίσης, για τη διδασκαλία της θεωρίας, εκτός των άλλων διαθέσιμων εκπαιδευτικών τεχνικών και δραστηριοτήτων, προτείνονται δραστηριότητες Πληροφορικής χωρίς υπολογιστές, οι οποίες ενεργοποιούν τους μαθητές, αφού τους διδάσκουν με παιγνιώδη και συμμετοχικό τρόπο τις βασικές έννοιες της Επιστήμης της Πληροφορικής.

Στις περιπτώσεις που προτείνονται βιντεομαθήματα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί αντεστραμμένη διδασκαλία και παιδαγωγική (flipped classroom) προκειμένου να αξιοποιηθεί κατάλληλα ο περιορισμένος διδακτικός χρόνος στην τάξη. Η μέθοδος αυτή προτείνεται να αξιοποιηθεί εφόσον το επιτρέπει η πρόσβαση των μαθητών στο διαδίκτυο από το σπίτι.

Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν Ελεύθερο και Ανοικτό Λογισμικό και Υλικό.

Η διδακτική πορεία θα πρέπει να αξιοποιεί την έμφυτη περιέργεια και την αυτενέργεια των μαθητών μέσα από αυθεντικές δραστηριότητες και συμμετοχικές τεχνικές διδασκαλίας.

Διδακτέα ύλη
Σχολικό βιβλίο: «Πληροφορική Α,Β,Γ Γυμνασίου». Συγγραφείς Αράπογλου Α., Μοβόγλου Χ., Οικονομάκος Η., Φύτρος Κ. (2006)

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 Α’ Τάξη Γυμνασίου

Αφαιρούνται:  Περιεχόμενο 
 Κεφάλαιο 4  Ιστορία της Πληροφορίας και της Πληροφορικής
 Κεφάλαιο 9  Ζωγραφική
 Υποενότητες 15.1-15.2  Χρήσεις του υπολογιστή στην καθημερινή ζωή

Η διδασκαλία του Κεφαλαίου 13 (Α' τάξης) & του Κεφαλαίου 7 (Β' τάξης) αντικαθίσταται από τη διδασκαλία της ενότητας 7.3 (Β’ τάξης) ενώ προτείνονται και επιπλέον «Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα» και Δραστηριότητες. Αναλυτικά, προτείνεται η μελέτη της ενότητας “Αξιολόγηση των πληροφοριών στον Παγκόσμιο Ιστό” και της ενότητας “Το Οπτικοακουστικό/Πολυτροπικό κείμενο ως μήνυμα” (προτεινόμενος διδακτικό χρόνος 2 ώρες). Από το σχ. Έτος 2107-2018 και εφεξής, η ενότητα “Το Οπτικοακουστικό/Πολυτροπικό κείμενο ως μήνυμα”, προτείνεται να διδάσκεται μόνο στην Β’ τάξη και η ενότητα “Αξιολόγηση των πληροφοριών στον Παγκόσμιο Ιστό” να διδάσκεται μόνο στην Α’ τάξη.

Το Κεφάλαιο 7, 8 & οι υποενότητες 11.4 & 15.3 μπορούν να διδαχθούν μαζί με την Ενότητα που εισάγεται και αφορά στην “Ασφαλή και Υπεύθυνη Χρήση του Διαδικτύου”.

Το Κεφάλαιο 12 μπορεί να διδαχθεί μαζί με τις “Μηχανές Αναζήτησης” υποενότητα 7.2 της Β’ τάξης.

Από το Σχολικό έτος 2016-2017 εισάγεται η διδασκαλία του “Προγραμματισμού υπολογιστικών συσκευών και ρομποτικών συστημάτων” στην Α’ τάξη. Προτεινόμενος διδακτικός χρόνος 5 ώρες.

Εφόσον ο/η εκπαιδευτικός επιλέξει να χρησιμοποιήσει το βιβλίο μαθητή προτείνεται η διδασκαλία των παρακάτω ενοτήτων: 

Βιβλίο  Τίτλος  Σελ. Προτεινόμενες
ώρες
διδασκαλίας 
 Ενότητες 1.2-1.4 και τον Ορισμό των Γλωσσών Προγραμματισμού από την Ενότητα 1.5 (Γ’ τάξη) Εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό σελ. 178-182  1 ώρα
 Ενότητα 2.4-2.5 (Γ’ τάξη)  Ο Προγραμματισμός στην πράξη  σελ. 189-192  4 ώρες

Επισημαίνεται ότι ο/η εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει οποιοδήποτε κατάλληλο logo-like προγραμματιστικό περιβάλλον ή προγραμματιστικό περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια για τον προγραμματισμό υπολογιστικών συσκευών και ρομποτικών συστημάτων όπως προτείνεται παρακάτω στις αναλυτικές οδηγίες.

Το “Γραφικό Περιβάλλον Επικοινωνίας” (Κεφ. 6) και το “Αρχεία-Φάκελοι” (Κεφ. 5 της Β τάξης) προτείνεται να διδαχθούν με τη μορφή σχεδίων εργασίας/έρευνας (project) μαζί με την ενότητα “Επεξεργασία Κειμένου” (Κεφ. 10).

B’ Τάξη Γυμνασίου

Αφαιρούνται:   Περιεχόμενο
 Κεφάλαιο 6  Η "Βοήθεια" του Υπολογιστή
 Κεφάλαιο 10  Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα

Το “Αρχεία-Φάκελοι” (Κεφ. 5 της Β τάξης) προτείνεται να διδαχθεί με τη μορφή σχεδίων εργασίας/έρευνας (project) μαζί με την ενότητα “Επεξεργασία Κειμένου” στην Α’ και με σπειροειδή τρόπο μαζί με την ενότητα “Υπολογιστικά Φύλλα” και “Παρουσιάσεις” (Κεφ. 8 & 9) της Β Τάξης.

Η διδασκαλία του Κεφαλαίου 13 (Α' τάξης) & του Κεφαλαίου 7 (Β' τάξης) αντικαθίσταται από τη διδασκαλία της ενότητας 7.3 (Β’ τάξης) ενώ προτείνονται παρακάτω και επιπλέον Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και Δραστηριότητες. Αναλυτικά προτείνεται η μελέτη της ενότητας “Αξιολόγηση των πληροφοριών στον Παγκόσμιο Ιστό” και της ενότητας “Το Οπτικοακουστικό/Πολυτροπικό κείμενο ως μήνυμα” (προτεινόμενος διδακτικός χρόνος 2 ώρες). Από το σχ. Έτος 2107-2018 και εφεξής, η ενότητα “Το Οπτικοακουστικό/Πολυτροπικό κείμενο ως μήνυμα”, προτείνεται να διδάσκεται μόνο στην Β’ τάξη και η ενότητα “Αξιολόγηση των πληροφοριών στον Παγκόσμιο Ιστό” να διδάσκεται μόνο στην Α’ τάξη.

Από το Σχολικό έτος 2016-2017 εισάγεται η διδασκαλία του “Προγραμματισμού υπολογιστικών συσκευών και ρομποτικών συστημάτων” και στην Β’ τάξη. Προτεινόμενος διδακτικός χρόνος 5 ώρες.

Εφόσον ο/η εκπαιδευτικός επιλέξει να χρησιμοποιήσει το βιβλίο μαθητή προτείνεται η διδασκαλία των παρακάτω ενοτήτων:

Βιβλίο  Τίτλος  Σελ.  Προτεινόμενες ώρες διδασκαλίας
 Ενότητες 1.2-1.4 και τον Ορισμό των Γλωσσών Προγραμματισμού από την Ενότητα 1.5 (Γ’ τάξη)  Εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό  σελ. 178-182  1 ώρα
 Ενότητα 2.4-2.5 (Γ’ τάξη)  Ο Προγραμματισμός στην πράξη  σελ. 189-192  4 ώρες

Επισημαίνεται ότι ο/η εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει οποιοδήποτε κατάλληλο logo-like προγραμματιστικό περιβάλλον ή προγραμματιστικό περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια για τον προγραμματισμό υπολογιστικών συσκευών και ρομποτικών συστημάτων όπως προτείνεται παρακάτω στις αναλυτικές οδηγίες.

Γ’ Τάξη Γυμνασίου

Οι μεγάλες δραστηριότητες της Ενότητας 2 αντικαθίστανται με σχέδια Έρευνας/Εργασίας (projects) στο πλαίσιο των Θεματικών Ενοτήτων και των τριών τάξεων του Γυμνασίου.

Η Ενότητα 3 αποτελεί περιεχόμενο που διδάσκεται κατά περίπτωση σε σχετικά θέματα που αναδύονται κατά τη διδασκαλία των Θεματικών Ενοτήτων και των τριών τάξεων του Γυμνασίου.

Ο/Η εκπαιδευτικός προτείνεται να σχεδιάσει τις δικές του/της δραστηριότητες, να αξιοποιήσει αξιόλογο και κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό που αυτός/αυτή θα βρει, αλλά και να δημιουργήσει νέο δικό του. Παρακάτω παρουσιάζονται προτεινόμενες δραστηριότητες.

Αναλυτικές Οδηγίες

Α’ Τάξη Γυμνασίου

Ενδεικτική κατανομή διδακτικών ωρών βάσει 4 αξόνων προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων

Άξονες Προσδοκώμενων Μαθησιακών Αποτελεσμάτων  Προτεινόμενες
ώρες
διδασκαλίας 
 Η Πληροφορική στον σύγχρονο κόσμο
- Βασικές έννοιες
4
 Χειρίζομαι και δημιουργώ
-Δημιουργώ με τον κειμενογράφο
 7
 Αναζητώ πληροφορίες, επικοινωνώ και συνεργάζομαι
- Γνωρίζω το Διαδίκτυο και επικοινωνώ
 9
Διερευνώ, ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα
- Προγραμματίζω υπολογιστικές συσκευές και ρομποτικά συστήματα
5

Για την Α’ τάξη προτείνονται οι παρακάτω διδακτικές αλληλουχίες:

1η Προτεινόμενη Διδακτική Αλληλουχία:

1. «Η Πληροφορική στον σύγχρονο κόσμο - Βασικές έννοιες»
2. «Δημιουργώ με τον κειμενογράφο»
3. «Προγραμματίζω υπολογιστικές συσκευές και ρομποτικά συστήματα» και τέλος
4. «Γνωρίζω το Διαδίκτυο και επικοινωνώ».

2η Προτεινόμενη Διδακτική Αλληλουχία:

1. «Προγραμματίζω υπολογιστικές συσκευές και ρομποτικά συστήματα» αξιοποιώντας και το Κεφ. 1 του βιβλίου μαθητή
2. «Η Πληροφορική στον σύγχρονο κόσμο - Βασικές έννοιες»
3. «Δημιουργώ με τον κειμενογράφο» και τέλος
4. «Γνωρίζω το Διαδίκτυο και επικοινωνώ».

Επίσης, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει να διδάξει νωρίτερα τις ενότητες του άξονα «Γνωρίζω το Διαδίκτυο και επικοινωνώ» για να αξιοποιήσει τις σχετικές γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις σε κάποιο σχέδιο έρευνας που θα ακολουθήσει. Η ενότητα «Εργονομία» προτείνεται να διδαχθεί μαζί με την Επεξεργασία Κειμένου.

Οι προτεινόμενες διδακτικές αλληλουχίες είναι ενδεικτικές. Ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να κάνει τον χρονοπρογραμματισμό και το σχεδιασμό της διάρθρωσης της ύλης με βάση τα μαθησιακά χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα και τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών της τάξης του αλλά και το συνδυασμό και την εναλλαγή θεωρίας και πράξης. Επίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη σπειροειδή προσέγγιση και να επανέρχεται, με κάθε ευκαιρία και ειδικά στα πλαίσια της υλοποίησης σχεδίων έρευνας, σε βασικές ενότητες.

Η Πληροφορική στον σύγχρονο κόσμο - Βασικές έννοιες (Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 4 ώρες)

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Βασικά θέματα

Δραστηριότητες

Εκπαιδευτικό υλικό

Ο μαθητής/τρια πρέπει
να είναι ικανός/ή

●   να διακρίνει και να
κατονομάζει τις έννοιες
δεδομένα και πληροφορία
στο πλαίσιο πραγματικών
προβλημάτων

●     να περιγράφει τον
κύκλο επεξεργασίας δεδομένων

●     να αναγνωρίζει τον
υπολογιστή ως μηχανή
επεξεργασίας που δέχεται
δεδομένα και παράγει
πληροφορίες

●     να κατονομάζει τις βασικές
συσκευές της σύγχρονης ψηφιακής
τεχνολογίας (π.χ. κινητό τηλέφωνο,
ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, mp3,
υπολογιστής) και να περιγράφει τη
λειτουργία τους

Δεδομένα Πληροφορία

Κύκλος επεξεργασίας δεδομένων

Επιστήμη της Πληροφορικής

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Συσκευές ψηφιακής τεχνολογίας

Ο/η εκπαιδευτικός αξιοποιεί τις εμπειρίες των μαθητών/τριών και προκαλεί συζητήσεις για τη διαφορά μεταξύ δεδομένων και πληροφορίας, τον κύκλο επεξεργασίας δεδομένων, το αντικείμενο της επιστήμης της Πληροφορικής, τα βασικά χαρακτηριστικά των σύγχρονων ψηφιακών συσκευών.

Αναθέτει μικρές εργασίες (ατομικές ή ομαδικές), κατά τις οποίες οι μαθητές/τριες αναζητούν και συγκεντρώνουν πληροφορίες και υλικό από έντυπες πηγές και κατάλληλες διευθύνσεις στον Ιστό. Στη συνέχεια δημιουργούν φωτογραφικό άλμπουμ, λεξικό όρων ή γραφικούς οργανωτές για τις ψηφιακές συσκευές, τις ΤΠΕ και την επιστήμη της Πληροφορικής.

Βιβλίο μαθητή

Κεφ. 1 Α΄ Τάξης (σελ. 12-15)

Ενοτ. 2.3 Α΄ Τάξης (σελ. 20) Λογισμικό παρουσίασης

Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης

Αίσωπος - Πλατφόρμα Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων
Δεδομένα-Επεξεργασία-Πληροφορία http://aesop.iep.edu.gr/node/21177

Φωτόδεντρο - Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων
Βασικές έννοιες Πληροφορικής http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7719

Ο κύκλος επεξεργασίας δεδομένων http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/758

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 1 ώρα

Ο μαθητής/τρια πρέπει
να είναι ικανός/ή

●     να διακρίνει
τα βασικά μέρη ενός υπολογιστικού
συστήματος και να περιγράφει
τη λειτουργία τους (ΚΜΕ, μνήμη,
μέσα αποθήκευσης,
περιφερειακές συσκευές)

●     να αναγνωρίζει
τους διάφορους τύπους
περιφερειακών συσκευών
και τη χρησιμότητά τους

●     να συνδέει τις βασικές
περιφερειακές συσκευές στο
υπολογιστικό σύστημα

Επεξεργαστής

Μέσα αποθήκευσης

Περιφερειακές συσκευές

Ο/η εκπαιδευτικός αναθέτει στους μαθητές δραστηριότητα καταγραφής των συσκευών που υπάρχουν στο σχολικό εργαστήριο, του ρόλου και της χρησιμότητάς τους. Οι μαθητές καταγράφουν και συγκρίνουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διαφόρων μονάδων. Με βάση τις εμπειρίες και τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών/τριών, ο/η εκπαιδευτικός προκαλεί συζητήσεις με στόχο οι μαθητές να ανταλλάξουν ιδέες και προτάσεις για τον εμπλουτισμό του σχολικού εργαστηρίου.

Ο/η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί έναν ανενεργό υπολογιστή και κάνει επίδειξη της κεντρικής μονάδας, καθώς και των περιφερειακών συσκευών. Στη συνέχεια οι μαθητές εμπλέκονται σε δραστηριότητες εξερεύνησης και διασύνδεσης περιφερειακών του συσκευών χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικό λογισμικό ή/και σχετικά εκπαιδευτικά βίντεο.

Βιβλίο μαθητή
Ενοτ. 2.1-2.2 Α΄ Τάξης (σελ. 16-19)

Εξοπλισμός σχολικού εργαστηρίου Πληροφορικής

Λογισμικό παρουσίασης

Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης

Βίντεο από την εκπαιδευτική τηλεόραση Εισαγωγή στην τεχνολογία της Πληροφορίας http://www.edutv.gr/index.php/epistimi- texnologia/ilektronikoi-ypologistes-eisagogi-stin-texnologia-tis-pliroforias

Υλικό http://www.edutv.gr/index.php/epistimi-texnologia/ilektronikoi-ypologistes-yliko-hardware

Αίσωπος - Πλατφόρμα Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων

Το υλικό του Υπολογιστή
http://aesop.iep.edu.gr/node/14823 
http://aesop.iep.edu.gr/node/17948

Φωτόδεντρο - Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

Συσκευές εισόδου και παραγόμενα ψηφιακά αρχεία δεδομένων
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2458

Σύνδεση περιφερειακών συσκευών
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/616

Αποθηκευτικά μέσα ψηφιακών δεδομένων 
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/959

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 1,5 ώρες

Ο μαθητής/τρια πρέπει
να είναι ικανός/ή

●     να αναγνωρίζει
και να υιοθετεί τους κανόνες
εργονομίας και τις πρακτικές ορθής
και ασφαλούς χρήσης υπολογιστών
και ψηφιακών συσκευών

Θέματα εργονομίας και κανόνων χρήσης

Οι μαθητές/τριες αφού μελετήσουν σχετικό εκπαιδευτικό υλικό ελέγχουν και ελέγχονται για την τήρηση των κανόνων χρήσης του υπολογιστή κατά την διάρκεια εργασίας τους στο εργαστήριο Η/Υ του σχολείου.

Βιβλίο μαθητή

Κεφ. 3 Α΄ Τάξης (σελ. 21-23) Λογισμικό παρουσίασης

Βίντεο από την εκπαιδευτική τηλεόραση Υγεία και ασφάλεια
http://www.edutv.gr/index.php/epistimi-texnologia/ilektronikoi-ypologistes-ygeia-kai-asfaleia-prostasia-dedomenon-i-y

Φωτόδεντρο - Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

Η σωστή στάση εργασίας στον υπολογιστή  
http://photodentro.edu.gr/jspui/handle/8521/761

 

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 0,5 ώρα

Ο μαθητής/τρια πρέπει
να είναι ικανός/ή

●     να διακρίνει το υλικό
και το λογισμικό σε ένα
υπολογιστικό σύστημα
ή μια ψηφιακή συσκευή

●     να διακρίνει το λογισμικό
εφαρμογών και συστήματος

●     να περιγράφει το ρόλο του
λειτουργικού συστήματος

●     να εγκαθιστά και να
αφαιρεί λογισμικό από το
υπολογιστικό σύστημα

●     να διακρίνει το λογισμικό
ανοικτού και κλειστού κώδικα

●     να τεκμηριώνει την επιλογή
λογισμικού εξετάζοντας όλες τις
εναλλακτικές δυνατότητες
ως προς την άδεια χρήσης

Υλικό και Λογισμικό

Λογισμικό συστήματος

Λογισμικό εφαρμογών

Λειτουργικό σύστημα

Εγκατάσταση και απεγκατάσταση λογισμικού

Ελεύθερο και εμπορικό λογισμικό

Αφού προηγηθεί εισήγηση-επίδειξη από τον/την εκπαιδευτικό, οι μαθητές/τριες εκτελούν μικρές ασκήσεις και δραστηριότητες στον υπολογιστή, όπως

●        εξερευνούν και κατατάσσουν σε κατηγορίες το λογισμικό των υπολογιστών του

σχολικού εργαστηρίου

●        αναζητούν στο Διαδίκτυο λογισμικό ελεύθερου/ανοικτού κώδικα αντίστοιχο με εμπορικό λογισμικό που γνωρίζουν και χρησιμοποιούν

●        εγκαθιστούν νέο λογισμικό

 

Βιβλίο μαθητή
- Κεφ. 5 Α΄ Τάξης (σελ. 34-20)
- Ενοτ. 8.3 Α΄ Τάξης (σελ. 47)

Λογισμικό σχολικού εργαστηρίου Πληροφορικής

Λειτουργικό σύστημα

Πηγές στο Διαδίκτυο
- Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών-ΕΕΛ/ΛΑΚ
https://ellak.gr/

Λογισμικό παρουσίασης

Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης

Βίντεο από την εκπαιδευτική τηλεόραση Λογισμικό
http://www.edutv.gr/index.php/epistimi-texnologia/ilektronikoi-ypologistes-logismiko-software

Φωτόδεντρο - Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

Λογισμικό του Υπολογιστή
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7876

Εκτέλεση προγράμματος από τον υπολογιστή
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1006

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 1 ώρα

Δημιουργώ με τον κειμενογράφο (Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 7 ώρες)

Ο μαθητής/τρια πρέπει
να είναι ικανός/ή

να τροποποιεί και να αποθηκεύει
απλά κείμενα που θα του δοθούν

να δημιουργεί κείμενα σύμφωνα
με τους καθιερωμένους κανόνες
πληκτρολόγησης

να μορφοποιεί ένα κείμενο με βάση
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
γραμματοσειράς (μέγεθος, χρώμα,
τύπος κ.λπ.)

να τροποποιεί τη μορφή
των παραγράφων και τη στοίχιση
σε ένα έγγραφο

να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά
τεχνικές αντιγραφής/μετακίνησης
τμημάτων κειμένου ή αντικειμένων
σε ένα έγγραφο να εισάγει και να
διαμορφώνει λίστες κουκκίδων ή
αρίθμησης σε ένα έγγραφο

να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά
το εργαλείο ορθογραφικού -
γραμματικού ελέγχου στα έγγραφα
που δημιουργεί

να εισάγει και να επεξεργάζεται
εικόνες σε ένα έγγραφο

να χρησιμοποιεί την προεπισκόπηση
εγγράφου και να τυπώνει ένα έγγραφο
να εκφράζεται δημιουργικά μέσω
του γραπτού λόγου και των ψηφιακών
έργων που αναπτύσσει

να επιχειρηματολογεί για τα
πλεονεκτήματα της επεξεργασίας
κειμένου σε υπολογιστή συγκριτικά
με τη χειρόγραφη συγγραφή κειμένου

Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου

Δημιουργία εγγράφου

Μορφοποίηση

γραμματοσειράς

Μορφοποίηση παραγράφου

Αντιγραφή/μετακί νηση αντικειμένων (κείμενο, εικόνα, σχήμα, βίντεο κτλ)

Ορθογραφικός έλεγχος

Εκτύπωση κειμένου

Πλεονεκτήματα επεξεργασίας κειμένου

Τεχνικές αναζήτησης       και αντικατάστασης κειμένου

Εισαγωγή αντικειμένων                                 σε έγγραφο

Οι μαθητές/τριες ασκούνται στην επεξεργασία κειμένου ατομικά και σε ομάδες εργασίας. Ο/Η εκπαιδευτικός αναθέτει κατάλληλες ασκήσεις, εργασίες και σχέδια έρευνας (μικρής διάρκειας) που απαιτούν τη δημιουργία εγγράφων διαφόρων τύπων και μορφών. Η θεματολογία θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα νοηματοδοτούμενο πλαίσιο δραστηριοτήτων της σχολικής και της κοινωνικής ζωής. Προτείνεται δε η υλοποίηση σχετικών εργασιών σε συνεργασία με τα άλλα μαθήματα του Π.Σ.

Ενδεικτικά έργα που δημιουργούν οι μαθητές/τριες: πρόγραμμα σχολικής γιορτής ή εκδήλωσης

αφίσα για τη σχολική γιορτή ή την εκδήλωση της τάξης άρθρο για τη σχολική εφημερίδα

έκθεση εντυπώσεων από εκπαιδευτική εκδήλωση ή δραστηριότητα

δημιουργική γραφή (μάθημα ελληνικών ή ξένης γλώσσας) σύνταξη μικρής έκθεσης ή εργασίας σε μάθημα του Π.Σ. γράμμα σε ένα φίλο

στίχοι αγαπημένου τραγουδιού-ποιήματος δημιουργία κόμικ

ταμπλό ενός παιχνιδιού (π.χ. γκρινιάρης, πίστα αγώνων αυτοκινήτου).

Βιβλίο μαθητή Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κεφ.10 Σ. 60-72

Βίντεο Εκπαιδευτικής τηλεόρασης
http://www.edutv.gr/index.php/epistimi-texnologia/ilektronikoi- ypologistes-to-logismiko- efarmoges-grafeiou Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου

Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

Ενδεικτικός κατάλογος Βιντεομαθημάτων

- Στοίχιση και μορφοποίηση παραγράφων στην επεξεργασία κειμένου
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/750

Μορφοποίηση γραμματοσειράς κειμένου
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/557

Εισαγωγή εικόνων σε έγγραφο κειμένου
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1169

Σχεδίαση στην επεξεργασία κειμένου
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/743

Τροποποίηση και αποθήκευση εγγράφου
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/668

Ορθογραφικός έλεγχος στην επεξεργασία κειμένου
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/752

Αντιγραφή και μετακίνηση στην επεξεργασία κειμένου
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/749

Δημιουργία πρόσκλησης στο λογισμικό Επεξεργασίας Κειμένου
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/667

Σενάρια οδηγού εκπαιδευτικού νέου ΠΣ Μυστικός κώδικας (Σ.27- 34)

να χρησιμοποιεί  το εργαλείο
εύρεσης και αντικατάστασης
χαρακτήρων  (λέξεων)  

σε ένα έγγραφο να διαμορφώνει
και να επεξεργάζεται την κεφαλίδα
και το υποσέλιδο σε ένα έγγραφο

να δημιουργεί απλά σχήματα σε ένα
έγγραφο χρησιμοποιώντας το
σχεδιαστικό εργαλείο του κειμενογράφου

να ρυθμίζει τη διαμόρφωση
των σελίδων ενός εγγράφου
(περιθώρια, προσανατολισμός
και μέγεθος χαρτιού)

να διαμορφώνει ένα
έγγραφο (περιγράμματα,
πλήθος λέξεων, υποσημειώσεις, αλλαγή
σελίδας, κεφαλίδα / υποσέλιδο κ.λπ.) να εισάγει
σύμβολα και υπερσυνδέσμους
σε ένα έγγραφο

να εισάγει μαθηματικούς
τύπους σε ένα έγγραφο να
εισάγει και να επεξεργάζεται
απλούς πίνακες σε ένα
έγγραφο να ορίζει τις
ρυθμίσεις εκτύπωσης σε
ένα έγγραφο

Διαμόρφωση σελίδας/κειμένου Παράμετροι

εκτύπωσης

Δημιουργία και τροποποίηση πίνακα

Πίνακας ως δομημένη παρουσίαση πληροφοριών

Οι μαθητές/τριες ασκούνται ατομικά και σε ομάδες εργασίας και εμπλουτίζουν τις τεχνικές ικανότητές τους στην επεξεργασία κειμένου δημιουργώντας έγγραφα διαφόρων τύπων και μορφών.

Ο/Η εκπαιδευτικός αναθέτει κατάλληλες ασκήσεις, εργασίες ή/και σχέδια έρευνας που εντάσσονται σε ένα νοηματοδοτούμενο πλαίσιο δραστηριοτήτων της σχολικής και της κοινωνικής ζωής.

Προτείνεται δε η υλοποίηση σχετικών εργασιών σε συνεργασία με άλλα μαθήματα του Π.Σ.

Ενδεικτικά έργα που δημιουργούν οι μαθητές/τριες: ερωτηματολόγιο

έκθεση αποτελεσμάτων μαθητικής έρευνας τυπολόγιο ενότητας μαθηματικών, φυσικής κ.λπ. το ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης

πλάνο της τάξης/εργαστηρίου βιογραφικό σημείωμα

αίτηση.

Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου

Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο

Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

Ενδεικτικός κατάλογος Βιντεομαθημάτων Διαμόρφωση σελίδας εγγράφου
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/584

Δημιουργία πίνακα στο λογισμικό Επεξεργασίας Κειμένου
http://photodentro.edu.gr/ lor/r/8521/930 Προσαρμογή πινάκων στο λογισμικό επεξεργασίας κειμένου
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/665

Εισαγωγή συμβόλων και υπερσυνδέσμων στο λογισμικό επεξεργασίας κειμένου
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2414

Δημιουργω πινακιδες σημανσης με τον κειμενογραφο
http://photodentro.edu.gr/ v/item/ds/8521/2602

Σενάρια οδηγού εκπαιδευτικού νέου ΠΣ Φιδάκι (Σ.60-65)

να αναγνωρίζει και να
χειρίζεται τα βασικά
στοιχεία του γραφικού
περιβάλλοντος εργασίας
(π.χ. παράθυρο, εικονίδιο,
έναρξη, τερματισμός)

να διαχειρίζεται και να
τροποποιεί ιδιότητες
παραθύρων στο γραφικό
περιβάλλον εργασίας

να παραμετροποιεί το
γραφικό περιβάλλον
εργασίας (π.χ. προσαρμογή
επιφάνειας εργασίας,
προστασία οθόνης)

Γραφικό περιβάλλον εργασίας

Ρυθμίσεις συστήματος

Επιφάνεια εργασίας

Προστασία ενέργειας

Στόχος της ενότητας αυτής είναι η εξοικείωση των μαθητών με το γραφικό περιβάλλον εργασίας υπολογιστή και τους βασικούς χειρισμούς σε παραθυρικά περιβάλλοντα. Οι μαθητές/τριες υλοποιούν δραστηριότητες που βασίζονται στη χρήση ποικίλων εφαρμογών. Για παράδειγμα

καταγράφουν στο σημειωματάριο τα απαραίτητα υλικά για το πάρτι της τάξης τους και κάνουν υπολογισμούς για το κόστος χρησιμοποιώντας την αριθμομηχανή

αναζητούν στο ημερολόγιο του υπολογιστή τις ημέρες των εθνικών εορτών και τις καταγράφουν στο σημειωματάριο του υπολογιστή

ορίζουν ρυθμίσεις προστασίας οθόνης και εξοικονόμησης ενέργειας

χρησιμοποιούν το εργαλείο βοήθειας του υπολογιστή εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά του υπολογιστικού συστήματος προσαρμόζουν την επιφάνεια εργασίας στις ανάγκες τους δημιουργώντας συντομεύσεις, τροποποιώντας τη γραμμή εργασιών κ.λπ.

Βιβλίο μαθητή Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κεφ. 6 Σ. 39-42

Πλατφόρμα Ψηφιακού Σχολείου

Βίντεο από Εκπαιδευτική τηλεόραση
http://www.edutv.gr/index.php/epistimi-texnologia/ilektronikoi-ypologistes-to-logismiko-leitourgika-systimata-me-grafiko-perivallon

Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

Γραφική Διεπαφή
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8118

Λειτουργικό σύστημα

Σημειωματάριο Ημερολόγιο Αριθμομηχανή Βοήθεια

να χειρίζεται αρχεία και
φακέλους (δημιουργία,
αναζήτηση, αντιγραφή,
μετακίνηση, μετονομασία,
άνοιγμα, κλείσιμο,
διαγραφή, ανάκτηση) σε
ποικίλα αποθηκευτικά
μέσα

να εξάγει πληροφορίες
σχετικά με τα προσωπικά
του/της αρχεία (όνομα,
τύπος, μέγεθος,
ημερομηνίες δημιουργίας
και τελευταίας
τροποποίησης)

να οργανώνει το χώρο
αποθήκευσης που
χρησιμοποιεί (χρήση
φακέλων και υποφακέλων
στο σκληρό δίσκο,
στη μνήμη flash κ.λπ.)

να αναγνωρίζει τη σημασία
κατάλληλης ονοματολογίας στα
αρχεία και στους φακέλους
που χρησιμοποιεί

Φάκελοι και αρχεία

Οργάνωση αρχείων και φακέλων

Χειρισμός και ιδιότητες αρχείων και φακέλων

Συμπίεση και αποσυμπίεση αρχείων και φακέλων

Οι μαθητές/τριες εργάζονται ατομικά ή ανά δύο στον υπολογιστή και εκτελούν μικρές ασκήσεις και δραστηριότητες. Για παράδειγμα δημιουργούν στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή/και στη

μνήμη flash, φάκελο με το όνομα του τμήματός τους καθώς και δύο τουλάχιστον επιμέρους υποφακέλους

δημιουργούν και αποθηκεύουν αρχεία σε καθορισμένο φάκελο με κατάλληλο όνομα αναγνωρίζουν/ανοίγουν/κλείνουν διαφορετικούς τύπους αρχείων

μετακινούν/αντιγράφουν αρχεία στο κατάλληλο αποθηκευτικό μέσο και φάκελο

μετονομάζουν αρχεία/φακέλους διαγράφουν/ανακτούν αρχεία/φακέλους

αναζητούν πληροφορίες για το μέγεθος κ.λπ. ενός αρχείου συμπιέζουν και αποσυμπιέζουν αρχεία και φακέλους εκτελούν απλούς υπολογισμούς σχετικά με τα μεγέθη των αρχείων και των αποθηκευτικών μέσων

Βιβλίο μαθητή Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κεφ.5 Σ. 132-138

Λογισμικά συμπίεσης αρχείων

Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

Τύποι Αρχείων
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6210

Αποθήκευση και Διαχείριση Αρχείων
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9554

Διαχείριση Αρχείων και Φακέλων
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/614

Πλατφόρμα Αίσωπος Ψηφιακά Διδακτικά φακέλους που χρησιμοποιεί

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 7 ώρες

Προγραμματίζω υπολογιστικές συσκευές και ρομποτικά συστήματα (Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 5 ώρες)

Σημαντικές Επισημάνσεις

Η συγγραφή κώδικα και ο προγραμματισμός υπολογιστών συνδέεται άμεσα με την Υπολογιστική Σκέψη και αποσκοπεί στην καλλιέργεια και ανάπτυξη ικανοτήτων Υπολογιστικής Σκέψης όπως είναι η επίλυση προβλήματος και ο σχεδιασμός συστημάτων. Ως εκ τούτου, η καλλιέργεια και η ανάπτυξη ικανοτήτων και στάσεων Υπολογιστικής Σκέψης μέσω της διδασκαλίας του προγραμματισμού προκύπτει ως φυσικό αποτέλεσμα. Αξίζει να σημειώσουμε επίσης ότι η σημερινή εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας και των νέων προκλήσεων στην καθημερινότητα των μαθητών απαιτεί τον επαναπροσδιορισμό της μαθησιακής διαδικασίας. Το κλειδί της επιτυχίας δεν είναι οι διαδικασίες και τα εργαλεία αλλά οι άνθρωποι της σχολικής κοινότητας και οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις.

Ο/η εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει οποιοδήποτε κατάλληλο logo-like προγραμματιστικό περιβάλλον ή προγραμματιστικό περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια, αρκεί να είναι δυνατόν να επιδιώξει με αυτό τις ικανότητες υπολογιστικής σκέψης που παρουσιάζονται στην στήλη «Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα». Στη στήλη «Εκπαιδευτικό Υλικό» προτείνονται μερικά, ενδεικτικά, κατάλληλα προγραμματιστικά περιβάλλοντα.

Προσδοκώμενα
Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Βασικά θέματα

Δραστηριότητες

Εκπαιδευτικό υλικό

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή

να χρησιμοποιεί αφαίρεση για να αποσυνθέτει ένα πρόβλημα σε επιμέρους προβλήματα

να περιγράφει και να αναλύει μια σειρά από οδηγίες (για παράδειγμα να περιγράφει τη συμπεριφορά ενός χαρακτήρα σε ένα βίντεο παιχνίδι που καθοδηγείται από κανόνες και αλγόριθμους)

να καθορίζει έναν αλγόριθμο ως μια ακολουθία οδηγιών που μπορούν να υποστούν επεξεργασία από έναν υπολογιστή να εφαρμόζει τεχνικές ελέγχου και διόρθωσης σφαλμάτων στα προγράμματα που δημιουργεί να κωδικοποιεί έναν αλγόριθμο σε προγραμματιστικό περιβάλλον να χρησιμοποιεί εντολές επανάληψης στα προγράμματα που αναπτύσσει να προσδιορίζει, αναλύει και εφαρμόζει εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης του ίδιου προβλήματος με δοκιμή διαφορετικών προγραμματιστικών δομών

Κατανόηση και ανάλυση προβλήματος

Η έννοια του αλγορίθμου

Η έννοια του προγράμματος

Η δομή επανάληψης

Η έννοια της διαδικασίας

Ο/η εκπαιδευτικός αναφέρει παραδείγματα αλγορίθμων από την καθημερινή ζωή, όπως είναι οι συνταγές μαγειρικής, το μενού χειρισμού μιας ψηφιακής συσκευής (π.χ. κινητό, ψηφιακή κάμερα, GPS). Οι μαθητές περιγράφουν τη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος  (σύλληψη, διερεύνηση, σχεδιασμός, επίλυση, αποτέλεσμα) και εισάγονται στην έννοια του αλγορίθμου και στον προγραμματισμό. Καλούνται να μελετήσουν  προβλήματα  των οποίων η λύση είναι μια ακολουθία βημάτων. Ενδεικτικά παραδείγματα αλγορίθμων

Επιστροφή από το σχολείο στο σπίτι

Εύρεση της εξόδου από έναν λαβύρινθο Σχεδίαση της ελληνικής σημαίας Αλφαβητική ταξινόμηση καρτών με ονόματα μαθητών Μέτρηση 4 λίτρων νερού με χρήση δύο δοχείων των 3 και 5 λίτρων Το πρόβλημα των πύργων του Ανόι Το παιχνίδι της τρίλιζας.
Τα προβλήματα αυτά μπορούν να προσεγγιστούν με παιχνίδι ρόλων ή/και με χρήση προσομοιώσεων (java applets, flash animations). Στόχος είναι οι μαθητές να προβληματιστούν για το πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή ως εργαλείο επίλυσης προβλημάτων. Διαπιστώνουν την αναγκαιότητα μιας γλώσσας επικοινωνίας με τον υπολογιστή.
Στη συνέχεια εξοικειώνονται με το προγραμματιστικό περιβάλλον που θα χρησιμοποιήσουν. Περιγράφουν σε φυσική γλώσσα με βήματα αλγορίθμους σχεδίασης απλών σχημάτων. Τέλος, κωδικοποιούν τους αλγορίθμους στο προγραμματιστικό περιβάλλον. Ενδεικτικά παραδείγματα δραστηριοτήτων που αναθέτει ο/η εκπαιδευτικός είναι η σχεδίαση απλών σχημάτων (π.χ. τετράγωνο, ορθογώνιο, σκάλα) ή/και γραμμάτων (π.χ. Ι, Γ, Π, Τ, Η, Ε, Ξ). .
Στη συνέχεια, οι μαθητές καλούνται να σχεδιάσουν κανονικά πολύγωνα (τετράγωνο, εξάγωνο, οκτάγωνο) συνδυάζοντας μεμονωμένες εντολές. Ο/η εκπαιδευτικός καθοδηγεί τους μαθητές να εντοπίσουν επαναλαμβανόμενες ομάδες εντολών στην κωδικοποίηση που έχουν αναπτύξει (π.χ. στον αλγόριθμο σχεδίασης του οκταγώνου).
Εναλλακτικά και ενδεικτικά:
Οι μαθητές σε ομάδες των 3-4 ατόμων σχεδιάζουν και οργανώνουν την εργασία τους, διακρίνουν τα μέσα και τα εργαλεία του περιβάλλοντος της εκπαιδευτικής ρομποτικής, αναλαμβάνουν ρόλους.
Συναρμολογούν το ρομπότ και εξοικειώνονται με το περιβάλλον προγραμματισμού και καθοδήγησης του ρομπότ (εντολές κίνησης, εντολές ελέγχου, εντολές ελέγχου αισθητήρων κ.λπ.). Σχεδιάζουν, υλοποιούν, ελέγχουν και βελτιώνουν απλούς αλγόριθμους καθοδήγησης του ρομπότ. Ενδεικτικά προτείνονται ενέργειες του ρομπότ, όπως να διαγράψει ένα τετράγωνο να ακολουθήσει μια μαύρη γραμμή

Βιβλίο μαθητή Γ τάξη

Κεφ.1 Σ. 176-185 Κεφ. 2 §2.4, §2.5

Δραστηριότητα Πληροφορικής χωρίς Υπολογιστές

«Εισαγωγική Δραστηριότητα στον Προγραμματισμό Υπολογιστικών Συσκευών»
http://csunplugged.org/wp-content/uploads/2014/12/intelligent-piece-of- paper.el_.v6.pdf

Πλατφόρμα Ψηφιακού Σχολείου Προσομοιώσεις αλγορίθμων

Applets και προσομοιώσεις στον Παγκόσμιο Ιστό Scratch

Snap! (πρώην BYOB) K-turtle

MSW Logo MicroWorlds Pro Starlogo TNG

Συστήματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής (Arduino με Scratch, Raspberry Pi με Scratch, κ.α.)
App Inventor
Alice
Blockly

Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών

- Αντικειμένων (Κατανόηση προβλήματος)

- Προβλημα Οι πύργοι του Ανόι
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1010

- Ταξινόμηση Φυσαλίδας
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6230

- Το πρόβλημα του βαρκάρη
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/760

Ενδεικτικός κατάλογος
Βιντεομαθημάτων

- Ομαλή κίνηση αντικειμένου στο Scratch
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/672

- Η εντολή "Επανάλαβε" στο Scratch
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/957

- Δομή Επανάληψης για πάντα
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-630

- Δημιουργία παιχνιδιού (Λαβύρινθος) στο Scratch 2 http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-3162

Ενδεικτικός κατάλογος
Δραστηριοτήτων/παιχνιδιών

- Το μονοπάτι
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3717

- Οπτικός Προγραμματισμός
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6211

- Προγραμματίζω με τις εντολές ΧΡΩΜΑ και ΕΛΛΕΙΨΗ
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2454

- Σχεδίαση με απλές εντολές Logo
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/615

Σενάρια οδηγού εκπαιδευτικού νέου ΠΣ

- Δημιουργία χορευτικής σκηνής στο Scratch (Σ. 52-65)

- Το προγραμματιστικό περιβάλλον, εντολές, προγράμματα & διαδικασίες, μεταβλητές (Σ. 96,117)
- Εκτέλεση / Διερεύνηση απλού παιχνιδιού στο Scratch (Σ. 42-51)

Διδακτικά σενάρια φωτόδενδρο/Αίσωπος

- Δημιουργία παιχνιδιού σε Scratch
http://aesop.iep.edu.gr/node/22206

- Βασικές εντολές σχεδίασης στη γλώσσα προγραμματισμού Logo – Εντολή επανάληψης
http://aesop.iep.edu.gr/node/19718

Ενδεικτικός κατάλογος
Βιντεομαθημάτων

- Arduino : Μάθηση στη πράξη-Δομή Επιλογής http://aesop.iep.edu.gr/node/8374

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 5 ώρες

Γνωρίζω το Διαδίκτυο και επικοινωνώ (Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 9 ώρες)

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή

●     να αναγνωρίζει το Διαδίκτυο ως μέσο επικοινωνίας, συνεργασίας, ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και πολιτισμού

●     να αναγνωρίζει και να αναφέρει τις βασικές υπηρεσίες του Διαδικτύου

Διαδίκτυο

Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

Ο/η εκπαιδευτικός αξιοποιεί τις προϋπάρχουσες εμπειρίες των μαθητών/τριών και συζητά μαζί τους για το Διαδίκτυο και τις βασικές υπηρεσίες του. Γίνεται συζήτηση για τις βασικές εφαρμογές και υπηρεσίες με στόχο να αναδειχθεί η σημασία του παγκόσμιου δικτύου στην ατομική και κοινωνική ζωή ως μέσου επικοινωνίας, πληροφόρησης, συνεργασίας, ψυχαγωγίας, πολιτισμού κ.λπ.

Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να αναθέσει σχετικές δραστηριότητές, στο πλαίσιο των οποίων οι μαθητές θα δημιουργήσουν έναν εννοιολογικό χάρτη ή μια ηλεκτρονική αφίσα για τις υπηρεσίες του Διαδικτύου, τα χαρακτηριστικά των βασικών υπηρεσιών και παραδείγματα εφαρμογών για κάθε κατηγορία υπηρεσίας.

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 0,5 ώρα

Βιβλίο μαθητή
- Ενοτ. 11.1-11.3 Α΄ Τάξης (σελ. 74-76) Λογισμικό παρουσίασης

Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης

Βίντεο από την εκπαιδευτική τηλεόραση Διαδίκτυο
http://www.edutv.gr/index.php/epistimi-texnologia/ilektronikoi-ypologistes-to-logismiko-parousiaseis-diadiktyo

Αίσωπος - Πλατφόρμα Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων

Διαδίκτυο και Internet of Things (IoT)
http://aesop.iep.edu.gr/node/5817

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις Υπηρεσίες του
http://aesop.iep.edu.gr/node/13647

Φωτόδεντρο - Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων Σύνδεση ενός υπολογιστή στο Διαδίκτυο
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/618

Ιστορία του Διαδικτύου
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4753

Βασικές υπηρεσίες Διαδικτύου
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/993

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή

●     να χρησιμοποιεί τις κύριες λειτουργίες ενός λογισμικού πλοήγησης στον Παγκόσμιο Ιστό (διαχείριση αγαπημένων, διαχείριση προβολών και εκτύπωσης, διαχείριση λήψεων)

●     να επιλέγει ιστότοπους και να πλοηγείται σε αυτούς με στόχο την αναζήτηση πληροφοριών

●     να διακρίνει διάφορες κατηγορίες ιστότοπων (.gr,

.com, .gov, .edu κ.λπ.)

●     να χρησιμοποιεί τις κύριες λειτουργίες μιας μηχανής αναζήτησης για την αναζήτηση πληροφοριών για ένα συγκεκριμένο σκοπό
● να εφαρμόζει αποτελεσματικές στρατηγικές αναζήτησης πληροφοριών για την υλοποίηση των εργασιών του/της
● να αξιολογεί και να αξιοποιεί τα αποτελέσματα από μια μηχανή αναζήτησης με στόχο την ανεύρεση πληροφοριών για ένα συγκεκριμένο σκοπό

Παγκόσμιος Ιστός Δικτυακός τόπος Ιστοσελίδα

Η διεύθυνση στον Παγκόσμιο Ιστό (URL)

Φυλλομετρητές

Μηχανές Αναζήτησης

Στρατηγικές αναζήτησης πληροφοριών

Οι μαθητές πλοηγούνται σε επιλεγμένους δικτυακούς τόπους που προτείνονται από το διδάσκοντα, εντοπίζουν στοιχεία του περιβάλλοντος διεπαφής και αναζητούν πληροφορίες. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι οι δικτυακοί τόποι του σχολείου τους, του Δήμου τους, του Μουσείου της Ακρόπολης (http://www.theacropolismuseum.gr/), της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (http://www.emy.gr/), του Μουσείου Τεχνολογίας Θεσσαλονίκης (http://www.noesis.edu.gr/), της πλατφόρμας του Ψηφιακού Σχολείου (http://dschool.edu.gr/), της μαθητικής πύλης του ΠΣΔ (http://www.sch.gr/students), της Wikipedia κ.α.

Οι μαθητές αναζητούν πληροφορίες με στόχο την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης εργασίας, για παράδειγμα σχετικά με την ιστορία του τόπου τους. Χρησιμοποιούν μηχανές αναζήτησης και εξοικειώνονται με τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών χρησιμοποιώντας διαφορετικές λέξεις-κλειδιά. Εντοπίζουν ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες και τις καταχωρούν στη λίστα των αγαπημένων του φυλλομετρητή. Εκτυπώνουν τμήματα ιστοσελίδων που σχετίζονται με την εργασία τους. Αποθηκεύουν στο δίσκο τους σελίδες και υλικό (π.χ. φωτογραφίες) και δημιουργούν ένα σχετικό poster. Εναλλακτικά, μπορούν να δημιουργήσουν ένα ψηφιακό άλμπουμ φωτογραφιών. Στη συνέχεια, παρουσιάζουν και συζητούν τα αποτελέσματα της εργασίας τους στην τάξη.

Βιβλίο μαθητή
- Κεφ. 12 Α΄ Τάξης (σελ. 78-83)
-Ενοτ. 7.2 Β΄ Τάξης (σελ. 147-149) Λογισμικό παρουσίασης

Λογισμικό φυλλομετρητή (web browser) ενσωματωμένο στο Λ.Σ. (π.χ. MS Internet Explorer/Edge, Safari) ή δωρεάν διανομής (π.χ. Mozilla Firefox, Google Chrome/Chromium, Opera)

Πηγές στο Διαδίκτυο

Δημοφιλείς μηχανές αναζήτησης (π.χ. Google, Yahoo, Bing) και εναλλακτικές μηχανές αναζήτησης (π.χ. Ask.com , WolframAlpha)

Αίσωπος - Πλατφόρμα Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων Μηχανές αναζήτησης
http://aesop.iep.edu.gr/node/8979

Φωτόδεντρο - Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

- Το περιβάλλον του Παγκόσμιου Ιστού
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7879

- Το μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή στον Παγκόσμιο Ιστό
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1192

- Η λειτουργία μιας μηχανής αναζήτησης
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/621

- Σύνθετη αναζήτηση με την Google
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1211

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2,5 ώρες

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή

●     να διαπιστώνει και να αναγνωρίζει την προέλευση μιας πληροφορίας από πηγές στον Παγκόσμιο Ιστό (συντάκτης, φορέας, ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης κ.λπ.)
● να χρησιμοποιεί τεχνικές και κριτήρια αξιολόγησης των πληροφοριών που αναζητά σε ηλεκτρονικές πηγές (συνάφεια, αξία και χρησιμότητα των πληροφοριών για το συγκεκριμένο σκοπό)
● να αξιολογεί τις πληροφορίες που εντοπίζει σε ηλεκτρονικές πηγές χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κριτήρια (εγκυρότητα, πληρότητα, ακρίβεια κ.λπ.)
Σε ένα οπτικοακουστικό κείμενο ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός:
● να διαχωρίζει το πραγματικό από το αναπαριστώμενο
● να αναγνωρίζει τη διαμεσολαβημένη και κατασκευασμένη φύση του οπτικοακουστικού κειμένου
● να εξηγεί την έννοια της οπτικής γωνίας ως στοιχείο της υποκειμενικότητας
● να διαχωρίζει τα αντικειμενικά και τα υποκειμενικά στοιχεία ενός οπτικοακουστικού κειμένου
● να κατανοεί τη λειτουργίας της ταύτισης στο οπτικοακουστικό μήνυμα και (αργότερα) της χρήσης της ως μέσο χειραγώγησης

Αξιολόγηση πληροφοριών από τον Παγκόσμιο Ιστό

Πληροφορικός Γραμματισμός

Οπτικοακουστικός
Γραμματισμός
Το οπτικοακουστικό/πολυτροπικό κείμενο ως μήνυμα

Οι μαθητές/τριες με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού συζητούν για τα κριτήρια με τα οποία θα ελέγχουν την εγκυρότητα και αξιοπιστία πληροφοριών από πηγές στον Παγκόσμιο Ιστό. Στη συνέχεια, δίνεται στους/στις μαθητές/τριες θέμα διερεύνησης από το διαθεματικό πεδίο (π.χ. μεταλλαγμένα τρόφιμα, κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού, κάπνισμα, ακτινοβολία ψηφιακών συσκευών, τόποι προορισμού για τη σχολική εκδρομή) μαζί με προτεινόμενες πηγές και αναλαμβάνουν να αξιολογήσουν κάθε πηγή σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια και κατάλληλο φύλλο εργασίας. Οι προτεινόμενες πηγές μπορούν να προέρχονται από επιστημονικές ενώσεις, κρατικούς φορείς και υπηρεσίες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ιδιώτες κ.λπ.
Εναλλακτικά, η δραστηριότητα μπορεί να είναι καθοδηγούμενη, π.χ. μία ιστοεξερεύνηση. Ερωτήματα που θα μπορούσαν να τεθούν για διερεύνηση και απάντηση από τους μαθητές είναι:
● Ποιος είναι δημιουργός της σελίδας;
● Η επιθυμητή πληροφορία μπορεί να εντοπιστεί εύκολα;
● Πότε δημιουργήθηκε και πότε ενημερώθηκε ο ιστότοπος;
● Υπάρχουν εναλλακτικές πηγές για τις διαθέσιμες πληροφορίες;
● Ποια είναι η προστιθέμενη αξία του συγκεκριμένου ιστότοπου;

Κατά την ολοκλήρωση της εργασίας, ο/η εκπαιδευτικός μαζί με τους μαθητές συζητούν και καταγράφουν συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης ιστότοπων και πηγών στο Διαδίκτυο.
Ενδεικτική δραστηριότητα Πληροφορικού και Οπτικοακουστικού Γραμματισμού:
Ο/η εκπαιδευτικός κάνει χρήση μιας σύντομης ταινίας που ταιριάζει με τη θεματική που επεξεργάζεται, π.χ. ένα βίντεο από το YouTube για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του Διαδικτύου, για τον διαδικτυακό εκφοβισμό, για τα προσωπικά δεδομένα κ.α. Ετοιμάζει μια δεξαμενή με έννοιες, που σχετίζονται με το θέμα και την πλοκή της ταινίας, π.χ. φιλία, αγάπη, ελαστικότητα, δύναμη, εξουσία, μάθηση, μελέτη, ξένος, επικοινωνία, αποδοχή, αλήθεια, ειλικρίνεια, συμφέρον.
Στη συνέχεια προβάλει την ταινία. Οι μαθητές σε μικρές ομάδες εργασίας επιλέγουν από τη δεξαμενή με τις έννοιες τρεις που θεωρούν ότι ταιριάζουν και συνδέονται άμεσα με την ταινία. Με αυτές τις τρεις έννοιες δημιουργούν συνεργατικά ένα μικρό κείμενο για την ταινία που είδαν, με στόχο να ξεκινήσει συζήτηση πάνω σε αυτό. Η κάθε ομάδα παρουσιάζει το κείμενο που έγραψε στην ολομέλεια της τάξης.
Στη συνέχεια παρατηρούν οι μαθητές τα εξής:
● Ποιοι έφτιαξαν το βίντεο;
● Με ποιο σκοπό;
● Σε ποια σημεία συγκλίνει και σε ποια αποκλίνει η πρόσληψη των περιεχομένων, δηλ. σε ποια σημεία υπάρχει κοινή αντίληψη μεταξύ των ομάδων και σε ποια όχι.
● Υπάρχουν και ποια είναι τα σημαντικά θέματα και τα μηνύματα της ταινίας;
Γίνεται συζήτηση για τη διαμεσολαβημένη και κατασκευασμένη φύση του οπτικοακουστικού κειμένου, τη λειτουργία της οπτικής γωνίας ως στοιχείο υποκειμενικότητας. Διαχωρίζονται τα αντικειμενικά και τα υποκειμενικά στοιχεία της ταινίας και εξετάζεται η λειτουργία της ταύτισης στο οπτικοακουστικό μήνυμα και η ενδεχόμενη χρήση της ως μέσο χειραγώγησης.

Βιβλίο μαθητή
- Ενοτ. 7.3 Β΄ Τάξης (σελ. 149-150)

Λογισμικό παρουσίασης Ανδριοπούλου, Ε. (2011). Η κινηματογραφική παιδεία στην εκπαίδευση – Μοντέλα λειτουργίας και προκλήσεις (http://blogs.sch.gr/dertv/2011/01/06/η-κινηματογραφική-παιδεία-στην-εκπαί/ ) (9/11/2011, blog της εκπαιδευτικής τηλεόρασης)

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή

●     να χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για να επικοινωνήσει και να ανταλλάξει πληροφορίες (σύνθεση και αποστολή μηνύματος, επισύναψη αρχείου, απάντηση, προώθηση, διαχείριση φακέλων μηνυμάτων κ.λπ.)

●     να διαχειρίζεται τα αρχεία που επισυνάπτονται σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

●     να διακρίνει τις διαφορές μεταξύ του λογισμικού διαχείρισης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και μιας διαδικτυακής υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ηλεκτρονική Επικοινωνία

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει εκπαιδευτικό βίντεο επίδειξης για τη δημιουργία και αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να συσχετίσουν τη διαδικασία σύνταξης και αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων

με τον παραδοσιακή αλληλογραφία. Με τη βοήθεια και την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού ενεργοποιούν ατομικούς λογαριασμούς μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Στη συνέχεια, ανταλλάσσουν μηνύματα μεταξύ τους, με τον/την καθηγητή/τρια τους και επισυνάπτουν σε αυτά αρχεία.

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες

Βιβλίο μαθητή
- Κεφ. 14 Α΄ Τάξης (σελ. 86-89)

Λογισμικό παρουσίασης

Λογισμικό ανάγνωσης και αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail client) δωρεάν διανομής (π.χ. Outlook Express/Windows Mail, Mozilla Thunderbird, Opera Mail, Evolution)

Πηγές στο Διαδίκτυο

- Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΠΣΔ
http://webmail.sch.gr/

Φωτόδεντρο - Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

Πως λειτουργεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
- http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1481

Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος
- http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/671

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή

●     να είναι ενήμερος για τις μορφές κακόβουλου λογισμικού

●     να αναγνωρίζει μηνύματα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας
● να αξιολογεί την ασφάλεια ηλεκτρονικών μηνυμάτων και των συνημμένων αρχείων
● να προστατεύει τα δεδομένα του λογαριασμού του/της (συνθηματικό πρόσβασης, κλείσιμο συνόδου κ.λπ.)
● να χρησιμοποιεί τις δυνατότητες ασφαλούς πλοήγησης του φυλλομετρητή
● να ρυθμίζει την ασφάλεια του υπολογιστικού συστήματος (π.χ. αντιϊικό πρόγραμμα, τείχος προστασίας)
● να πραγματοποιεί έλεγχο του υπολογιστή και των αποθηκευτικών μέσων για ιούς
● να δημιουργεί και να ανακτά αντίγραφα ασφαλείας αρχείων
● να προβληματίζεται για τη δημοσιοποίηση προσωπικών του/της δεδομένων και να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα προστασίας
● να γνωρίζει τους φορείς που ασχολούνται με την ασφάλεια στο Διαδίκτυο και την προστασία των πολιτών από ηλεκτρονικά εγκλήματα
● να σέβεται και να αναφέρει τα πνευματικά δικαιώματα σε πληροφορίες και λογισμικό που αντλεί από πηγές στον Παγκόσμιο Ιστό
● να επιχειρηματολογεί για τις συνέπειες της πειρατείας λογισμικού και προϊόντων πνευματικής δημιουργίας

Ιοί υπολογιστών

Κακόβουλο λογισμικό

Συντήρηση και προστασία λογισμικού
Αντιϊικό πρόγραμμα
Τείχος προστασίας
Εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
Ασφαλής πλοήγηση
Προσωπικά Δεδομένα
Πνευματική ιδιοκτησία λογισμικού και περιεχομένου

Αφού προηγηθεί εισήγηση-επίδειξη από τον/την εκπαιδευτικό, οι μαθητές/τριες εκτελούν μικρές ασκήσεις και δραστηριότητες στον υπολογιστή, όπως

●        ρυθμίζουν τις παραμέτρους ασφάλειας του συστήματος

● δημιουργούν αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων τους σε διάφορα αποθηκευτικά μέσα
● ανακτούν δεδομένα από αντίγραφα ασφαλείας
Μπορούν να αξιοποιηθούν:
● διαδικτυακά παιχνίδια για την ευαισθητοποίησή των μαθητών/τριών σε θέματα υπεύθυνης επικοινωνίας και συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο
● εκπαιδευτικές τεχνικές, όπως παιχνίδι ρόλων, για την κατανόηση του τρόπου αποστολής των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και των πρακτικών παραπλάνησης των χρηστών, υποκλοπής προσωπικών στοιχείων τους μέσω των ηλεκτρονικών μηνυμάτων κ.λπ.
Δημιουργία φυλλαδίου με άρθρα και αφίσες μαθητών που να αφορούν θέματα ασφάλειας στο Διαδίκτυο.
Παιγνίδι ρόλων ή δημιουργία κόμικ για την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα πειρατείας λογισμικού - πνευματικών αγαθών και την ανάδειξη της σημασίας και της αναγκαιότητας αναγνώρισης της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Βιβλίο μαθητή
- Κεφ. 7 Α΄ Τάξης (σελ. 43-45)
- Ενοτ. 8.1-8.2 Α΄ Τάξης (σελ. 46-47)
- Ενοτ. 11.4 Α΄ Τάξης (σελ. 76-77)
- Ενοτ. 15.3 Α΄ Τάξης (σελ. 99-100)

Λογισμικό παρουσίασης
Αντιϊικό πρόγραμμα (anti-virus)

Τείχος προστασίας (firewall)

Λογισμικό δημιουργίας και επαναφοράς αντιγράφων ασφαλείας (backup-restore)

Πηγές στο Διαδίκτυο

Ενημερωτικός κόμβος του ΠΣΔ για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο
http://internet-safety.sch.gr/

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
http://www.dpa.gr/

Cyberkid (από τη Δ/νση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος)
http://www.cyberkid.gov.gr/
Safer Internet (από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου)
http://www.saferinternet.gr/

Copyright School (από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας)
http://www.copyrightschool.gr/

Βίντεο από την εκπαιδευτική τηλεόραση

Προστασία δεδομένων και Η/Υ
http://www.edutv.gr/index.php/epistimi-texnologia/ilektronikoi-ypologistes-ygeia-kai-asfaleia-prostasia-dedomenon-i-y

Προστασία λογισμικού - Ιοί
http://www.aesop.iep.edu.gr/node/9941

Προστασία λογισμικού και δεδομένων
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7876

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στα Windows
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/678

Επαναφορά συστήματος στα Windows
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/676

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6209

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες

 

 

Σχετικά Άρθρα