ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ' Λυκείου / Οδηγίες διδασκαλίας - Διαχείριση ύλης

Εκτύπωση  
Pin It

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2019 - 2020

Γ' Τάξης Ημερήσιων - Δ' Τάξης Εσπερινών Λυκείων

Αρ.Πρωτ.167387/Δ2/25-10-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: B. Πελώνη
Τηλέφωνο: 210-3442238

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για το μάθημα της Κοινωνιολογίας της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2019-2020
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 161388/15-10-2019 έγγραφο

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 41/10-10-2019 του Δ.Σ.) σάς αποστέλλουμε συμπληρωματικές οδηγίες για το μάθημα της Κοινωνιολογίας της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020 με τη μορφή υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού (αρχεία pdf).

Επισημαίνεται ότι το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν το μάθημα της Κοινωνιολογίας το σχολικό έτος 2019-2020, προκειμένου να διευκολυνθούν στην προετοιμασία και τη διδασκαλία του μαθήματος και δεν περιλαμβάνεται στην εξεταστέα ύλη του μαθήματος.

Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που διδάσκουν την Κοινωνιολογία να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

 


 Αρ.Πρωτ.144089/Δ2/17-09-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Α. Πασχαλίδου
B. Πελώνη
Τηλέφωνο: 210-3443422
210-3442238

ΘΕΜΑ: Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης της Κοινωνιολογίας και της Ιστορίας της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 83113/24-05-2019 έγγραφο

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 13/04-04-2019 του Δ.Σ, 3η Ανακοινοποίηση 24-05-2019) σάς αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διαχείριση της διδακτέας-εξεταστέας ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων «Κοινωνιολογία» και «Ιστορία» της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, Γ΄ και Δ΄ τάξεων εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020.

Ι. Κοινωνιολογία

Κατά το σχολικό έτος 2019-2020 για το πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα της Κοινωνιολογίας στη Γ΄ Λυκείου θα χρησιμοποιηθεί το διδακτικό πακέτο του μαθήματος της Κοινωνιολογίας Γ’ Λυκείου των κ.κ. Κασιμάτη, Παπαϊωάννου, Γεωργούλα και Πράνταλου.

Συγκεκριμένα, το διδακτικό πακέτο περιλαμβάνει:

α. το Βιβλίο του Μαθητή,
β. το Τετράδιο Εργασίας και Έρευνας του Μαθητή (Τ.Ε.Ε.Μ.) και
γ. το Βιβλίο του Καθηγητή

Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη του πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος της Κοινωνιολογίας περιλαμβάνεται στο «Βιβλίο Μαθητή».

Σημειώνεται ότι τα ένθετα - παραθέματα, οι πίνακες, τα μικρά ένθετα κείμενα σε πλαίσιο, οι στατιστικοί πίνακες, τα διαγράμματα, οι πηγές, το φωτογραφικό υλικό που εμπεριέχονται στο Βιβλίο Μαθητή, μπορούν να αξιοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό για πρόσθετη πληροφόρηση των μαθητών, επεξεργασία και διασαφήνιση βασικών εννοιών, αλλά δεν εξετάζονται.

Το Τετράδιο Εργασίας και Έρευνας του Μαθητή (Τ.Ε.Ε.Μ.), το οποίο θα διανεμηθεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί υποστηρικτικά από εκπαιδευτικούς, μαθητές και μαθήτριες για την εμπέδωση της διδακτέας-εξεταστέας ύλης, όπως αυτή έχει οριστεί.

Επίσης, το «Βιβλίο του Καθηγητή», το οποίο είναι προσβάσιμο και μέσω του Ψηφιακού Σχολείου διατίθεται ψηφιακά, αποτελεί χρήσιμο εργαλείο διδασκαλίας καθώς περιλαμβάνει οδηγίες διδακτικής προσέγγισης των ενοτήτων των κεφαλαίων και ενισχυτικό υλικό υποστήριξης για τη διδασκαλία της ορισθείσας ως διδακτέας-εξεταστέας ύλης

(..)

Οι διδάσκοντες/ουσες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Pin It

Εκτύπωση