ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ / Οδηγίες Διδασκαλίας - Διαχείριση Ύλης

Εκτύπωση  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Αρ.Πρωτ.142742/Δ2/04-09-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: B. Πελώνη
Τηλέφωνο: 210-3442238

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών στις Α΄, Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄, Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2018 – 2019
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 135979/14-08-2018 έγγραφο

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 33/26-07-2018 του Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για το σχολικό έτος 2018-2019 για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

I. Βιολογία, (Τάξεις: Α ́ ημερήσιου και Α΄ εσπερινού Γενικού Λυκείου, Β ́ ημερήσιου και Γ ́ εσπερινού Γενικού Λυκείου)

ΙΙ. Φυσική, (α. ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Τάξεις: Α ́ ημερήσιου και Α΄ εσπερινού Γενικού Λυκείου, Β ́ ημερήσιου και Β ́ και Γ ́ εσπερινού Γενικού Λυκείου, β. ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: Τάξεις: Β ́ ημερησίου, Β΄ και Γ ́ εσπερινού Γενικού Λυκείου)

ΙΙΙ. Χημεία, (Τάξεις: Α ́ και Β ́ ημερησίου Γενικού Λυκείου, Α ́ και Γ ́ εσπερινού Γενικού Λυκείου)

IV. Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων, (α) Α ́ τάξης ημερήσιου και Α ́ εσπερινού Γενικού Λυκείου και β) Α΄ τάξης των Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Εκκλησιαστικών Γενικών Λυκείων)

(...)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Θα διδαχθεί το βιβλίο Βιολογία Γενικής Παιδείας Β΄ Γενικού Λυκείου (Α. Καψάλης, Ι. Ε. Μπουρμπουχάκης, Β. Περάκη, Σ. Σαλαμαστράκης)

 

Υποενότητα

Παρατηρήσεις/Δραστηριότητες

Ώρες

1.1  Η χημεία της ζωής

 

Προτείνεται να αξιοποιηθεί το ψηφιακό υλικό
Συμπύκνωση – Υδρόλυση
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5063?locale=el

2

1.2 Μακρομόρια: Γενικά στοιχεία Πρωτεΐνες

 

Προτείνεται να αξιοποιηθεί το ψηφιακό υλικό

Τα χημικά συστατικά της ζωής
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3080?locale=el

Πραγματοποίηση εργαστηριακής άσκησης μετουσίωσης πρωτεϊνών ή /και εναλλακτικά παρουσίαση του βιντεοσκοπημένου πειράματος:

Μετουσίωση πρωτεϊνών
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6736?locale=el

 

2

3.2 Ένζυμα – βιολογικοί καταλύτες

 

Προτείνεται να αξιοποιηθεί το ψηφιακό υλικό

Ο μηχανισμός δράσης των ενζύμων
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6667?locale=el

Παράγοντες που επηρεάζουν τη δράση των ενζύμων
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6650?locale=el

2

1.2 Νουκλεϊκά Οξέα

 

Εργαστηριακή άσκηση απομόνωσης νουκλεικών οξέων ή/και εναλλακτικά παρουσίαση του βιντεοσκοπημένου πειράματος:

Απομόνωση νουκλεϊκών οξέων
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6718?locale=el

Προτείνεται να αξιοποιηθεί το ψηφιακό υλικό

Η ανακάλυψη της δομής του DNA
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5121?locale=el

2

4.2 Μοριακή Γενετική

Το κεντρικό δόγμα της Βιολογίας

Προτείνεται να αξιοποιηθεί το ψηφιακό υλικό

Κεντρικό Δόγμα Βιολογίας
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3098?locale=el

1

Αντιγραφή του DNA

Προτείνεται να αξιοποιηθεί το ψηφιακό υλικό

Αντιγραφή του DNA
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6237?locale=el

Μεταγραφή του DNA
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6234?locale=el
Μετάφραση της γενετικής πληροφορίας
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6235?locale=el

2

Μεταγραφή

1

Μετάφραση

2

Η χρωματίνη και το χρωμόσωμα

Εισαγωγή στη γενετική
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3109?locale=el

2

4.3  Κυτταρική διαίρεση

Μίτωση

Παρακολούθηση του βιντεοσκοπημένου πειράματος Μίτωση σε φυτικά κύτταρα
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6233?locale=el

Προτείνεται να δοθεί έμφαση στη βιολογική σημασία της έμφασης και όχι στις λεπτομέρειες της πυρηνικής και κυτταροπλασματικής διαίρεσης.

2

Πυρηνική διαίρεση

1

Κυτταροπλασματική διαίρεση

Η βιολογική σημασία της μίτωσης

2

Μείωση

Προτείνεται η συγκριτική μελέτη των δύο τύπων κυτταρικής διαίρεσης μέσω του μαθησιακού αντικειμένου Μίτωση - Μείωση
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3163?locale=el

Να δοθεί έμφαση στη βιολογική σημασία της μείωσης με αποτέλεσμα την αύξηση της γενετικής ποικιλομορφίας.

1

Πρώτη μειωτική διαίρεση

1

Δεύτερη μειωτική διαίρεση

1

Η βιολογική σημασία της μείωσης

2

Η κυτταρική διαίρεση στους προκαρυωτικούς οργανισμούς

 

1

1.2 Λιπίδια

 

Προτείνεται να αξιοποιηθεί το ψηφιακό αντικείμενο
Λιπίδια
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6231?locale=el

1

1.2 Υδατάνθρακες

 

Προτείνεται να αξιοποιηθεί το ψηφιακό αντικείμενο

Το τρίγωνο της γλυκόζης
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5061?locale=el

1

2.2 Πλασματική μεμβράνη

Δομή της πλασματικής μεμβράνης

Να συσχετισθεί η δομή της πλασματικής μεμβράνης με τις λειτουργίες της για μεταφορά ουσιών και επικοινωνία.

1

Λειτουργίεςτηςπλασματικήςμεμβράνης

1

2.3 Μια περιήγηση στο εσωτερικό του κυττάρου

Πυρήνας

Εργαστηριακή άσκηση: Μικροσκοπική παρατήρηση κυττάρων

Μπορεί να γίνει και χρήση του ψηφιακού μαθησιακού αντικειμένου:

Μικροσκοπική παρατήρηση πυρήνων φυτικών κυττάρων
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5122?locale=el

2

Ενδομεμβρανικό σύστημα

Απλή αναφορά στα κυτταρικά οργανίδια χωρίς λεπτομέρειες για τη δομή τους.

2

Χλωροπλάστες και Μιτοχόνδρια

Απλή αναφορά στη δομή και τη λειτουργία των δύο οργανιδίων. Θα συσχετισθούν με τις λειτουργίες της κυτταρικής αναπνοής και της φωτοσύνθεσης.

2

3.3 Φωτοσύνθεση

Αυτότροφοι και ετερότροφοι οργανισμοί

 

1

Σημασία της φωτοσύνθεσης

Ναδοθείέμφαση στη βιολογική σημασία τηςφωτοσύνθεσης.

1

Το φύλλο ως όργανο φωτοσύνθεσης των φυτών

Να γίνει παρουσίαση του βιντεοσκοπημένου πειράματος που υπάρχει στο μαθησιακό αντικείμενο

Φωτοσύνθεση : Παραγωγή αμύλου
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3137?locale=el

2

3.4 Κυτταρική αναπνοή

Παραγωγή ενέργειας από τη διάσπαση των υδατανθράκων

Να δοθεί έμφαση στη βιολογική σημασία της κυτταρικής αναπνοής.

2

Αναερόβια αναπνοή

Προτείνεται να αξιοποιηθεί το ψηφιακό υλικό Αναερόβια αναπνοή
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3139?locale=el

1

Σχέση φωτοσύνθεσης –κυτταρικής αναπνοής

Προτείνεται να αξιοποιηθεί το ψηφιακό υλικό Κυτταρική αναπνοή και φωτοσύνθεση
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6688?locale=el

1

 

 

Σύνολο

45

 (...)

Οι διδάσκοντες/ουσες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

 


Εκτύπωση