edu.klimaka.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ Λυκείου : Οδηγίες Διδασκαλίας / Πρόγραμμα Σπουδών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 2022-2023

Αρ.Πρωτ.113471/Δ2/19-09-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Θ. Κανελλοπούλου
Τηλέφωνο: 210-3443422
210-3443010

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Οικονομίας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου και της Φιλοσοφίας του Ημερησίου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-2023
Σχετ.: Τα με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 109853/Δ2/12-09-2022 και 110161/Δ2/12-09-2022 έγγραφα

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 48/08-09-2022 του Δ.Σ) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Οικονομίας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου και της Φιλοσοφίας του Ημερησίου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-2023

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής (ΟΠΟΠ) – Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Χρήσιμες κατευθύνσεις για τη διδασκαλία του μαθήματος εμπεριέχονται στο Βιβλίο Καθηγητή.

Προσβάσιμο μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5164/22-0129-01_Arches-OikonomikisTheorias_GLykeiou_Vivlio-Ekpaideutikou/

(...)

Οι διδάσκοντες/ουσες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Συν.: Ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ


Καταργήθηκε το Αρ.Πρωτ.134107/Δ2/06-10-2020/ΥΠΑΙΘ


Δημοσιειυμένο στο ΦΕΚ 4906/2019

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Τεύχος Δεύτερο
Αρ.Φύλλου 4906
31 Δεκεμβρίου 2019

Αριθμ. 203517/Δ2
Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Οικονομίας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 2 περ. α΄ του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α΄ υποπ. ββ΄ του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
3. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
4. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) με θέμα «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
6. Την με αριθμ. 6631/Υ1/20-07-2019 (Β΄ 3009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
8. Τις με αριθμ. 61/20-12-2018, 34/29-08-2019 και 42/17-10-2019 πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.1/Γ/551/171448/Β1/04-11-2019 εισήγηση του άρθρου 24 του ν.4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:\

Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Οικονομίας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου ορίζεται ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

1. Εισαγωγή και αρχές εκπόνησης του Προγράμματος Σπουδών.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών του μαθήματος «Οικονομία» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου δίδεται έμφαση στην κατάλληλη διδακτική προσέγγιση/μεθοδολογία που συμβάλλει στη δημιουργία της απαιτούμενης «οικονομικής κουλτούρας», στοιχείο απαραίτητο για έναν/μία υπεύθυνο/η και ενεργό/ή πολίτη. Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Οικονομία»:\

α) Αξιοποιεί γνώσεις, δεξιότητες, αξίες, στάσεις και μαθησιακή εμπειρία που έχουν αποκτήσει και αναπτύξει οι μαθητές και μαθήτριες μέσα από τα Προγράμματα Σπουδών προηγούμενων τάξεων.

β) Επιτυγχάνει ισορροπία μεταξύ εύρους και βάθους της ανάλυσης των εννοιών της οικονομίας και συμβάλλει και στην προετοιμασία των μαθητών/μαθητριών είτε για τη συνέχιση των σπουδών τους στα Οικονομικά είτε για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης αντίληψης επί βασικών οικονομικών θεμάτων στο πλαίσιο του ρόλου του ενεργού πολίτη ή του/της εργαζόμενου/ης σε έναν οργανισμό.

γ) Επιτυγχάνει ισορροπία μεταξύ της θεωρητικής κατάρτισης και της εφαρμογής της σε καταστάσεις της πραγματικής ζωής.

δ) Παρέχει ένα ευέλικτο και διαφοροποιημένο πλαίσιο, το οποίο είναι ικανό να καλύπτει τις διαφορετικές ικανότητες, αλλά και ανάγκες των μαθητών.

ε) Βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν μεταγνωστικές δεξιότητες.

στ) Ενθαρρύνει τη διασύνδεση και την αλληλεπίδραση της οικονομίας με λοιπά κοινωνικά φαινόμενα.

ζ) Αναδεικνύει τη σημασία της διαμορφωτικής αξιολόγησης, ως μιας συνεχούς διαδικασίας ανατροφοδότησης της μάθησης.

2. Γενικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

- Γνώσεις

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών του μαθήματος «Οικονομία» οι μαθητές και μαθήτριες αποκτούν γνώσεις σχετικές με:

 1. Την οικονομική ορολογία και βασικές οικονομικές θεωρίες και υποδείγματα.
 2. Τα βασικά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε άτομο αλλά και η κοινωνία και εναλλακτικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.
 3. Τις εκτιμήσεις και τις δυνάμεις που επηρεάζουν τις οικονομικές αποφάσεις που λαμβάνονται από άτομα, επιχειρήσεις, οργανισμούς και κυβερνήσεις και
 4. Τις αλληλεπιδράσεις τόσο μεταξύ κλάδων της οικονομίας όσο και μεταξύ οικονομίας και άλλων επιστημών (πολιτική, φιλοσοφία, κοινωνιολογία, νομική, πληροφορική, οικολογία, ιστορία, ψυχολογία κ.ά.).

- Δεξιότητες

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών οι μαθητές και μαθήτριες αναπτύσσουν δεξιότητες όπως:

 1. να επιλύουν απλές ασκήσεις εφαρμογής των βασικών θεωριών μικροοικονομικής και μακροοικονομικής,
 2. να ερμηνεύουν και επεξηγούν οικονομικά δεδομένα διαφορετικής μορφής (γραπτό κείμενο, αριθμητικά δεδομένα, διαγράμματα/ γραφήματα),
 3. να αξιολογούν κριτικά πληροφορίες, επιχειρήματα, προτάσεις και πολιτικές, συνεκτιμώντας τις οικονομικές τους διαστάσεις,
 4. να περιγράφουν σε βασικό επίπεδο τον τρόπο λειτουργίας των σύγχρονων αγορών και οικονομιών.

- Ικανότητες

Οι μαθήτριες και μαθητές είναι σε θέση να:

 1. συνδιαλέγονται και επιχειρηματολογούν τεκμηριωμένα επί οικονομικών θεμάτων
 2. λαμβάνουν οικονομικού χαρακτήρα αποφάσεις συνεκτιμώντας και αξιολογώντας μια σειρά παραμέτρων που επιδρούν στην οικονομική συμπεριφορά
 3. λειτουργούν ως ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες και με τη συμπεριφορά τους να συμβάλλουν έμπρακτα στην εφαρμογή και ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης.

3. Προσδοκώμενα Ειδικά Μαθησιακά Αποτελέσματα,

Βασικά θέματα και Ενδεικτικές Δραστηριότητες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,   Γ’ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες είναι ικανοί/-ές να:
ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. περιγράφουν το αντικείμενο μελέτης της οικονομικής επιστήμης, εξηγώντας βασικές έννοιες και σχέσεις μεταξύ των Οικονομικών Επιστημών 1η Μαθησιακή Ενότητα:
Βασικές Οικονομικές Έννοιες
(αντικείμενο μελέτης της Οικονομικής Επιστήμης, βασικές οικονομικές αποφάσεις, ανάγκες, αγαθά, αγορά, κοινωνικοί θεσμοί, παραγωγικές δυνατότητες οικονομίας, παραγωγικοί συντελεστές, κύριο οικονομικό πρόβλημα, κόστος ευκαιρίας, καταμερισμός εργασιών, χρήμα, οικονομικό κύκλωμα, αβεβαιότητα και ρόλος πληροφοριών)
- καταιγισμός ιδεών αναφορικά με παραδείγματα που αποδεικνύουν τις ιδιότητες των αναγκών ως προς συγκεκριμένα αγαθά
- κατασκευή καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων για διαφορετικούς συνδυασμούς ποσοτήτων δύο αγαθών και υπολογισμός κόστους ευκαιρίας/εναλλακτικού κόστους
- αναζήτηση στοιχείων σχετικά με παραδείγματα ροών στο πλαίσιο του οικονομικού κυκλώματος (π.χ. χρηματικές συναλλαγές ιδιωτών και επιχειρήσεων με το κράτος, παροχή δημόσιων υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις)
- εκπόνηση ομαδικών εργασιών με θέματα της ενότητας, ενδεικτικά: περιγραφή της συμπεριφοράς των βασικών κοινωνικών θεσμών ή/και του ρόλου τους στην οικονομική ζωή, καταγραφή περιπτώσεων/ συνθηκών αβεβαιότητας στην οικονομική ζωή, ρόλος και μέσα πληροφόρησης στη σύγχρονη οικονομική ζωή, παραδείγματα έλλειψης συγκεκριμένων παραγωγικών συντελεστών
- ομαδική συζήτηση/παρουσίαση παραδειγμάτων καινοτόμου επιχειρηματικότητας
2. εξηγούν βασικές έννοιες της καταναλωτικής συμπεριφοράς και του τρόπου εκδήλωσής της, μέσω της ζήτησής της και των συναφών με αυτή εννοιών 2η Μαθησιακή Ενότητα:
Η ζήτηση των αγαθών
(συμπεριφορά καταναλωτή, χρησιμότητα, ορθολογική συμπεριφορά, νόμος ζήτησης, καμπύλη και συνάρτηση ζήτησης, ατομική-αγοραία καμπύλη ζήτησης, προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης, μεταβολή ζήτησης και ζητούμενης ποσότητας, ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή & το εισόδημα, ελαστικότητα και συνολική δαπάνη, κανονικά και κατώτερα αγαθά)
- συζήτηση παραδειγμάτων καταναλωτικής συμπεριφοράς με έμφαση στην έννοια της χρησιμότητας και τις επιπτώσεις της στο πλαίσιο της ορθολογικής συμπεριφοράς
- χρήση μαιευτικής μεθόδου για τη συμπερασματική διατύπωση του νόμου της ζήτησης
- εφαρμογή αριθμητικών παραδειγμάτων από την καθημερινότητα των μαθητών/μαθητριών, προκειμένου να διαπιστωθεί η σχέση ατομικών καμπυλών ζήτησης και αγοραίας καμπύλης ζήτησης
- εφαρμογή αριθμητικών παραδειγμάτων διαφορετικών συναρτήσεων ζήτησης και διαγραμματική κατασκευή των γραφικών τους παραστάσεων
- εκπόνηση ομαδικών εργασιών για τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης και σύνδεσης της θεωρίας με παραδείγματα από την καθημερινή ζωή των μαθητών/μαθητριών
- εφαρμογές μεταβολής ζητούμενης ποσότητας και μεταβολής ζήτησης,
- εφαρμογές προσδιορισμού και χαρακτηρισμού ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή
- ομαδική συζήτηση για παραδείγματα ειδικών περιπτώσεων καμπύλης ζήτησης και ελαστικότητας
- αριθμητικές εφαρμογές για τη διατύπωση συμπερασμάτων ως προς τη σχέση ελαστικότητας και συνολικής δαπάνης
- εφαρμογές εισοδηματικής ελαστικότητας και επακόλουθος χαρακτηρισμός αγαθών ως κανονικών ή κατώτερων
- εκπόνηση ομαδικών εργασιών με θέμα τη χρησιμότητα της ελαστικότητας της ζήτησης στη σύγχρονη οικονομική και επιχειρηματική  ζωή
3. περιγράφουν βασικές έννοιες και μηχανισμούς της παραγωγικής λειτουργίας των επιχειρήσεων και του κόστους παραγωγής 3η Μαθησιακή Ενότητα:
Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος (παραγωγική διαδικασία και χρονικός ορίζοντας επιχείρησης, συνάρτηση παραγωγής, συνολικό-μέσο-οριακό προϊόν, νόμος φθίνουσας απόδοσης, επίδραση τεχνολογίας, κόστος παραγωγής, σταθερό-μεταβλητό- συνολικό-μέσο-οριακό κόστος, καμπύλες κόστους, κόστος στη μακροχρόνια περίοδο, οικονομίες και αντι-οικονομίες κλίμακας)
- επεξήγηση έννοιας και συνάρτησης παραγωγής και χρήση αριθμητικών εφαρμογών με διαγραμματική δισδιάστατη απεικόνιση ποσότητας συνολικού προϊόντος και ποσότητας παραγωγικού συντελεστή
- επεξήγηση εννοιών μέσου και οριακού προϊόντος και εφαρμογές υπολογισμού τους για διαφορετικές συναρτήσεις και δεδομένα παραγωγής
- διατύπωση συμπερασμάτων σε σχέση με την εφαρμογή του νόμου της φθίνουσας απόδοσης στη βραχυχρόνια περίοδο και την επίδραση της μεταβολής της τεχνολογίας στην παραγωγή μιας επιχείρησης
- επεξήγηση έννοιας και συνάρτησης σταθερού, μεταβλητού και συνολικού κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο και χρήση αριθμητικών εφαρμογών με διαγραμματική απεικόνιση
- επεξήγηση εννοιών μέσου (σταθερού, μεταβλητού και συνολικού) κόστους καθώς και οριακού κόστους και εφαρμογές υπολογισμού τους για διαφορετικές συναρτήσεις και δεδομένα παραγωγής στη βραχυχρόνια περίοδο
4. περιγράφουν βασικές έννοιες της συμπεριφοράς μιας επιχείρησης ως προς τα θέματα παραγωγής αγαθών, συσχετίζοντας την έννοια και τις αποφάσεις της παραγωγής με αυτές του κόστους και λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα και την επίδραση του παράγοντα χρόνου 4η Μαθησιακή Ενότητα:
Η προσφορά των αγαθών
(καμπύλη και νόμος της προσφοράς, συνάρτηση προσφοράς, προσδιοριστικοί παράγοντες προσφοράς, μεταβολή προσφοράς και μεταβολή προσφερόμενης ποσότητας, ελαστικότητα προσφοράς, επίδραση παράγοντα χρόνου στην ελαστικότητα προσφοράς)
- συζήτηση για την αναμενόμενη συμπεριφορά των επιχειρήσεων ως προς τις αποφάσεις παραγόμενης ποσότητας και των δεδομένων κόστους
- χρήση μαιευτικής μεθόδου για τη συμπερασματική διατύπωση του νόμου της προσφοράς
- εφαρμογές αριθμητικών παραδειγμάτων που προέρχονται από τη σύγχρονη επιχειρηματική ζωή, προκειμένου να διαπιστωθεί η σχέση ατομικών καμπυλών προσφοράς και αγοραίας καμπύλης προσφοράς
- εφαρμογή αριθμητικών παραδειγμάτων διαφορετικών συναρτήσεων προσφοράς και διαγραμματική απεικόνισή τους
- εκπόνηση ομαδικών εργασιών για τους προσδιοριστικούς παράγοντες της προσφοράς και σύνδεσης της θεωρίας με παραδείγματα από τη σύγχρονη επιχειρηματική ζωή
- εφαρμογές μεταβολής προσφερόμενης ποσότητας και μεταβολής προσφοράς,
- εφαρμογές προσδιορισμού και χαρακτηρισμού ελαστικότητας προσφοράς
- εκπόνηση ομαδικών εργασιών με θέμα την επίδραση του παράγοντα χρόνου στην ελαστικότητα της προσφοράς
5.προβλέπουν την αλληλεπίδραση των δυνάμεων ζήτησης και προσφοράς και επακόλουθα προσδιορίζουν αλγεβρικά και διαγραμματικά το σημείο (τιμή και ποσότητα) ισορροπίας υπό διαφορετικές περιστάσεις/ μεταβολές/ συνθήκες της αγοράς 5η Μαθησιακή Ενότητα:
Ο προσδιορισμός του επιπέδου των τιμών (έννοια και λειτουργία αγοράς, τιμή και ποσότητα ισορροπίας, αλγεβρικός προσδιορισμός σημείου ισορροπίας, μεταβολές τιμής και ποσότητας ισορροπίας, ειδικές περιστάσεις αγοράς)
- εκπόνηση ομαδικών εργασιών με θέμα τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς (π.χ. ηλεκτρονικό εμπόριο, εργαλεία σύγκρισης ή/και διαπραγμάτευσης τιμών)
- προσδιορισμός υπερβάλλουσας προσφοράς ή ζήτησης με βάση αριθμητικά παραδείγματα ζητούμενης και προσφερόμενης ποσότητας σε διαφορετικά επίπεδα τιμών, εντοπισμός σημείου/συνδυασμού εξισορρόπησης ζητούμενης και προσφερόμενης ποσότητας (αλγεβρικός και διαγραμματικός προσδιορισμός)
- αριθμητικές και διαγραμματικές εφαρμογές μεταβολών τιμής και ποσότητας ισορροπίας (μεταβολή ζήτησης, μεταβολή προσφοράς, ταυτόχρονη μεταβολή ζήτησης και προσφοράς)
- μελέτη σεναρίων κρατικής παρέμβασης στην αγορά συγκεκριμένων αγαθών και προσδιορισμός επιπτώσεων της κρατικής παρέμβασης στη λειτουργία της αγοράς
- εκπόνηση ομαδικών εργασιών με θέμα την αλληλεπίδραση προσφοράς και ζήτησης σε συγκεκριμένες κατηγορίες αγαθών
6. περιγράφουν τα κύρια χαρακτηριστικά των βασικών μορφών αγοράς και εξηγούν τις σημαντικότερες διαφορές τους 6η Μαθησιακή Ενότητα:
Μορφές Αγοράς
(πλήρης ανταγωνισμός, μονοπώλιο, ολιγοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός: βασικά περιγραφικά χαρακτηριστικά κάθε μορφής αγοράς)
- παρουσίαση βασικών περιγραφικών χαρακτηριστικών πλήρους ανταγωνισμού
- παρουσίαση βασικών περιγραφικών χαρακτηριστικών μονοπωλίου
- παρουσίαση βασικών περιγραφικών χαρακτηριστικών ολιγοπωλίου
- παρουσίαση βασικών περιγραφικών χαρακτηριστικών μονοπωλιακού ανταγωνισμού
- εκπόνηση ομαδικών εργασιών με θέμα την παρουσίαση και σύγκριση διαφορετικών αγορών της σύγχρονης οικονομικής ζωής (π.χ. αγορά κινητής τηλεφωνίας, ξενοδοχειακή αγορά κ.λπ.) και παρουσίαση των χαρακτηριστικών τους
7. εξηγούν τη σημασία βασικών μακροοικονομικών μεγεθών και προσδιορίζουν κριτικά τον ρόλο τους στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή μιας χώρας 7η Μαθησιακή Ενότητα:
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
(έννοια της προστιθέμενης αξίας, Ακαθάριστο Εγχώριο προϊόν και Ακαθάριστο Εθνικό προϊόν, επίδραση της μεταβολής των τιμών, κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το ΑΕΠ ως δείκτης οικονομικής ευημερίας και οι αδυναμίες του)
- παρουσίαση άρθρων και στατιστικών στοιχείων σχετικά με το ΑΕΠ
- διαλογική συζήτηση-μελέτη παραδειγμάτων σφάλματος σύνθεσης και υπολογισμού προστιθέμενης αξίας για διαφορετικές κατηγορίες αγαθών
- ασκήσεις εφαρμογής της επίδρασης της μεταβολής των τιμών στο ΑΕΠ
- εκπόνηση ομαδικών εργασιών με θέμα την εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ ή/και την αξιολόγηση του ΑΕΠ ως δείκτη οικονομικής ευημερίας
8. εξηγούν τον τρόπο λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα, την Ε.Ε., την Ευρωζώνη και διεθνώς, την έννοια και τις επιπτώσεις των οικονομικών διακυμάνσεων και τον ρόλο που ασκούν οι σύγχρονοι κυβερνητικοί οργανισμοί στο πλαίσιο της εθνικής και υπερεθνικής οικονομικής πολιτικής 8η Μαθησιακή Ενότητα:
Τραπεζικό σύστημα, οικονομικές διακυμάνσεις και Δημόσια Οικονομικά
(χρήμα: λειτουργίες και είδη, εμπορικές και εκδοτικές τράπεζες, ΕΚΤ, ΕΣΚΤ και Ευρωσύστημα, τοκισμός και ανατοκισμός, πληθωρισμός, ανεργία, ανάπτυξη, δημόσιο χρέος, προϋπολογισμός, μείγμα οικονομικής πολιτικής και μέσα δράσης)
- παρουσίαση άρθρων και στατιστικών στοιχείων (π.χ. από  ΕΛΣΤΑΤ, Eurostat) σχετικά με τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, τον πληθωρισμό, την απασχόληση, την ανεργία, την εξέλιξη της οικονομικής δραστηριότητας σε τοπικό, εθνικό ή υπερεθνικό επίπεδο οικονομική ανάπτυξη, τον κρατικό ή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, την οικονομική πολιτική σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο
- εκπόνηση ομαδικών εργασιών με θέμα τα είδη και τις λειτουργίες του χρήματος, τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της Tράπεζας της Eλλάδος, του Υπουργείου Οικονομικών, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κ.λπ.

4. Διδακτική Μεθοδολογία

Βασικό μέλημα του/της εκπαιδευτικού στην αρχή κάθε διδακτικού έτους, αποτελεί ο προγραμματισμός της διδακτέας ύλης (ετήσιος, εξαμηνιαίος, εβδομαδιαίος και ωριαίος), ο οποίος πρέπει να αναπροσαρμόζεται, ανάλογα με τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και μαθητριών. Ο προγραμματισμός του διδακτικού έργου συνδέεται αναπόφευκτα με τις διδακτικές μεθόδους και τεχνικές που ο εκπαιδευτικός θα επιλέξει για να δομήσει την εκάστοτε καταλληλότερη διδακτική στρατηγική.

Η διδακτική στρατηγική του εκπαιδευτικού πρέπει να ικανοποιεί τα γενικά και ειδικά μαθησιακά αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών, με χρήση τεχνικών πρόκλησης του ενδιαφέροντος για μάθηση και μεθόδων ενεργού εμπλοκής των μαθητών στη διαδικασία μάθησης. Επίσης, προτείνεται η προσέγγιση της ύλης πρέπει να γίνεται βιωματικά και να αξιοποιείται προγενέστερη γνώση και πρότερες εμπειρίες των μαθητών και μαθητριών, οι οποίοι/ες θα πρέπει να καθοδηγούνται στη συνδιερεύνηση των διδασκόμενων θεμάτων, την ανακαλυπτική μάθηση και την ανάπτυξη κριτικής θεώρησης της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας.

Στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, μπορούν να ενσωματώνονται στη διδασκαλία προβληματισμοί που πηγάζουν από την τοπική, εθνική και διεθνή κοινωνική, πολιτική και οικονομική πραγματικότητα.

Τελικό αποτέλεσμα της καθοδηγητικής προσπάθειας του/της εκπαιδευτικού πρέπει να είναι ο οικονομικός εγγραμματισμός. Οι μαθητές και μαθήτριες θα πρέπει, εκτός των άλλων, να είναι σε θέση να αναλύουν κριτικά δεδομένα οικονομικού και κοινωνικού περιεχομένου και να λαμβάνουν αποφάσεις τόσο ως καταναλωτές, ή/και παραγωγοί αγαθών, όσο και ως ενεργοί πολίτες. Παράλληλα, είναι κρίσιμο οι μαθητές και μαθήτριες να μάθουν «πώς να μαθαίνουν», χρησιμοποιώντας μεταγνωστικά τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν. Ο διαθέσιμος διδακτικός χρόνος θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την επίτευξη των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, την σε βάθος κατανόηση του γνωστικού περιεχομένου και τη διαρκή σύνδεσή του με εφαρμογές που σχετίζονται με την καθημερινότητα των μαθητών/μαθητριών και μελλοντικών οικονομικά ενεργών πολιτών.

5. Αξιολόγηση στο πλαίσιο του μαθήματος Κατά τη διαμόρφωση των εξεταστικών δοκιμασιών θα πρέπει να διασφαλίζεται η τήρηση βασικών προϋποθέσεων της αξιολόγησης: εγκυρότητα, αξιοπιστία, αντικειμενικότητα, διακριτότητα, πρακτικότητα και οικονομία. Η αξιολόγηση πρέπει να είναι συνεχής και να λειτουργεί ανατροφοδοτικά για την αναπροσαρμογή της διδακτικής στρατηγικής, συμβάλλοντας στην διαμορφωτική αξιολόγηση. Ο/η εκπαιδευτικός επιλέγει τρόπους αξιολόγησης που να διακριβώνουν τον βαθμό επίτευξης των μαθησιακών αποτελεσμάτων του Προγράμματος Σπουδών, επιλέγοντας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μεταξύ των παρακάτω:

α) Συστηματική εμπλοκή του συνόλου των μαθητών κατά την προφορική εξέταση.
β) Σύντομη γραπτή δοκιμασία (τεστ) στο ημερήσιο μάθημα.
γ) Ωριαίο διαγώνισμα στο ημερήσιο μάθημα.
δ) Ανακεφαλαιωτικό ωριαίο διαγώνισμα, σε εγκαίρως προσδιορισμένη και κοινοποιημένη στους μαθητές/μαθήτριες ύλη.
ε) Ανάθεση συνθετικών δημιουργικών εργασιών, ατομικών ή ομαδικών.
στ) Ανάθεση ερευνητικών εργασιών σε μικρές ομάδες.
ζ) Δημιουργία ατομικού φακέλου μαθητή/μαθήτριας

Για την αξιολόγηση στο πλαίσιο του μαθήματος μπορούν να αξιοποιηθούν θέματα κλειστού τύπου (Σ-Λ, αντιστοίχισης, πολλαπλής επιλογής), συμπλήρωσης κενών, σύντομης απάντησης, ελεύθερης ανάπτυξης, επίλυσης άσκησης, επίλυσης προβλήματος, περιγραφής και ερμηνείας γραφικών παραστάσεων, κατασκευής γραφικών παραστάσεων.

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2019-2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2019

H Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

 

 

 

Σχετικά Άρθρα