ΦΕΚ 118/2011 : ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" (Ν.3966/2011)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΦΕΚ 118/2011 - Ν.3966/2011

Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία,
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικης,
Οργάνωση Ινστιτούτου τεχνολογίας υπολογιστών "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ"

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ.Φύλλου 118
24 Μαΐου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ.3966

Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις.

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/2011)

Περιεχόμενα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Μετάβαση στο σχετικό άρθρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Καταργήσεις

Άρθρο 60 - Καταργούμενες διατάξεις

1. Καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις:
α) η παράγραφος 1 του άρθρου 23 και τα άρθρα 24 έως και 27 του ν.1566/1985,
β) το άρθρο 2 και οι παράγραφοι 15 έως και 18 του άρθρου 10 του ν. 2327/1995,
γ) οι παράγραφοι 17 έως και 20 του άρθρου 2 του ν. 2817/2000,
δ) τα άρθρα 5 έως και 7 του ν. 2413/1996,
ε) η παράγραφος 4 του άρθρου 4, το άρθρο 6 και η παράγραφος 9 του άρθρου 9 του ν. 2986/2002,
στ) η περίπτωση ι΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267),
ζ) το άρθρο 16 του ν. 3369/2005,
η) η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 12 του άρθρου 6 του ν. 2909/2001,
θ) η παράγραφος 6 του άρθρου 8 του ν. 2158/1993 και
ι) το π.δ. 307/1993 (Α΄ 134).

2. Ο α.ν. 952 της 12/19.11.1937 και η παράγραφος 21 του άρθρου 10 του ν. 2327/1995 καταργούνται.

3. Η παράγραφος 10 του άρθρου 3, η παράγραφος 16 του άρθρου 4, η παράγραφος 7 του άρθρου 5, η παρά γραφος 6 του άρθρου 8 και η παράγραφος 7 του άρθρου 9 του ν. 1566/1985 καταργούνται.

4. Επίσης καταργούνται:
α) το άρθρο 31 του ν. 1566/1985,
β) το π.δ. 9/1985,
γ) το άρθρο 2 του ν. 2909/2001,
δ) η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260),
ε) η παράγραφος 2 του άρθρου 9 και η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν. 3577/2007,
στ) η παράγραφος 4 του άρθρου 8 και η παράγραφος 3 του άρθρου 34 του ν. 3699/2008,
ζ) η περίπτωση ιη΄ της υποπαραγράφου α΄ της πα ραγράφου 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002, η οποία προστέθηκε με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010,
η) η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν. 2158/1993,
θ) τα άρθρα 2 έως και 7 του ν. 3577/2007,
ι) η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του π.δ. 57/2007 και τα άρθρα 28, 29, 30, 31 και 32 του ίδιου διατάγματος,
ια) το άρθρο 1 του ν. 3282/2004 (Α΄ 208), όπως οι δια τάξεις του αντικαταστάθηκαν, τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 14 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260), 16 του ν. 3443/2006 (Α΄ 41), 33 του ν.3794/2009 (Α΄ 156), 25 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163), 10 παρ. 1 περιπτώσεις α΄ και β΄ του ν. 1897/1990 (Α΄ 120) και 3 του ν. 860/1979 (Α΄ 2),
ιβ) οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 1825/1951 (Α΄ 150),
ιγ) η παράγραφος 4 του άρθρου 58 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) και
ιδ) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα του παρόντος νόμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

(...)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Άρθρο 54.
Θέματα δια βίου μάθησης
(...)

Άρθρο 55.
Θέματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007−2013 (Ε.Σ.Π.Α.)
(...)

Άρθρο 56.
Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.)

1. Όλες οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ 60 Νηπιαγωγών και ΠΕ 70 Δασκάλων των Ειδικών Νηπιαγωγείων, των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων και των Τμημάτων Ένταξης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις των κλάδων ΠΕ 61 Νηπιαγωγών ΕΑΕ και ΠΕ 71 Δασκάλων ΕΑΕ, αντίστοιχα.
Ομοίως μετατρέπονται οι οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) σε οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ 71 Δασκάλων ΕΑΕ.
Η πλήρωση των θέσεων αυτών με μετάθεση ή διορισμό ή η κάλυψη των σχετικών αναγκών με απόσπαση ή με πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Στο ν. 3699/2008 (Α΄ 199) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6, τα οποία προστέθηκαν με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του ν.3879/2010 (Α΄ 163), αντικαθίστανται ως εξής:

«Από την 1.9.2010, η παράλληλη στήριξη – συνεκπαίδευση μπορεί να παρέχεται και μέσω προγραμμάτων εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τα οποία εντάσσονται σε Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Δημόσιο στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ 60 και ΠΕ 70 που έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης στην ΕΑΕ, ΠΕ 61, ΠΕ 71, ΠΕ 02.50, ΠΕ 03.50 και ΠΕ 04.50. Αν οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί δεν επαρκούν, στα προγράμματα αυτά μπορεί να συμμετέχουν και οι λοιποί εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 60 και ΠΕ 70, καθώς και εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 02, ΠΕ 03 και ΠΕ 04. Οι εκπαιδευτικοί όλων των ανωτέρω κλάδων μπορεί να παρέχουν συμπληρωματικά και: αα) ενισχυτική διδασκαλία στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στους οποίους παρέχεται παράλληλη στήριξη – συνεκπαίδευση, μετά το πέρας των μαθημάτων τους, με απόφαση του συλλόγου διδα σκόντων, ύστερα από πρόταση του οικείου ΚΕΔΔΥ και με τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα των μαθητών, ββ) εξατομικευμένο υποστηρικτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης και σε άλλους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που καθορίζεται κατά περίπτωση, ως προς την αναγκαιότητα και τις ώρες υποστήριξης, από το οικείο ΚΕΔΔΥ. Οι εκπαιδευτικοί όλων των ανωτέρω κλάδων παρακολουθούν πρόγραμμα επιμόρφωσης.

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης του προγράμματος αυτού, οι επιμορφούμενοι θεωρείται ότι τελούν σε διατεταγμένη υπηρεσία και ο χρόνος επιμόρφωσης προσμετράται στην προϋπηρεσία τους. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι στόχοι του προγράμματος επιμόρφωσης, η συνολική διάρκειά του σε ώρες, τα αντικείμενα διδασκαλίας και οι θεματικές ενότητες. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο αριθμός των εκπαιδευτικών που θα το παρακολουθήσουν, τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ) ή οι λοιποί φορείς που θα το υλοποιήσουν, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής των επιμορφωτών, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την επιμόρφωση των ανωτέρω εκπαιδευτικών. Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα διδάσκουν, ύστερα από αίτησή τους, ειδικοί επιστήμονες, μέλη Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ή Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), σχολικοί σύμβουλοι, εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης καθώς και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες που έχουν τα απαιτούμενα επιστημονικά και διδακτικά προσόντα, με ωριαία αντιμισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

β) Η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα λύκεια ΕΑΕ, που περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόμενες τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄. Μαθητές απόφοιτοι γυμνασίου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην Α΄ τάξη του λυκείου ΕΑΕ, ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.»

γ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μετατρέπονται από την έναρξη του σχολικού έτους 2008−2009 τα κατά την παράγραφο 13 του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78) Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) ειδικής αγωγής Α΄ και Β΄ βαθμίδας σε Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια, αντίστοιχα. Έως τη μετατροπή αυτή, είναι δυνατή η εγγραφή μαθητών στα Τ.Ε.Ε. ειδικής αγωγής Β΄ βαθμίδας ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.»

δ) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 21 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ΕΑΕ σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, ύστερα από τη συμπλήρωση πραγματικής υπηρεσίας δύο ετών στις θέσεις αυτές, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του ν. 3848/2010, μπορεί να μετατίθενται σε σχολικές μονάδες της γενικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης.»

ε) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 21 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΕΑΕ του παρόντος νόμου, μετά τη συμπλήρωση τριετίας στη σχολική μονάδα της πρώτης τοποθέτησης μετά το διορισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν.3848/2010, μπορεί να μετατίθενται μόνο σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Τμήματα Ένταξης ή ΚΕ.ΔΔ.Υ.»

στ) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 22 προστίθενται τα εξής:

«Σε περίπτωση που εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις των κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ71 Δασκάλων ΕΑΕ προσλαμβάνονται αναπληρωτές από τους πίνακες υποψήφιων αναπληρωτών ΕΑΕ των κλάδων ΠΕ60 Νηπιαγωγών και ΠΕ61 Νηπιαγωγών ΕΑΕ, αντίστοιχα, οι οποίοι:

α) τοποθετούνται στην προκαταρκτική τάξη και στις τάξεις Α΄ και Β΄ των ειδικών δημοτικών σχολείων και β) παρέχουν παράλληλη στήριξη − συνεκπαίδευση σε μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των τάξεων Α΄ και Β΄ των λοιπών δημοτικών σχολείων.
Η προϋπηρεσία των προσλαμβανομένων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο προσμετράται στους κλάδους ΠΕ60 Νηπιαγωγών και ΠΕ61 Νηπιαγωγών ΕΑΕ, αντίστοιχα.»

ζ) Ύστερα από την παράγραφο 4 του άρθρου 23 προστίθεται παράγραφος 4α ως εξής:

«4α. Σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων των υποψήφιων προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές κάτοχοι πτυχίου Νοσηλευτικής ή Επισκεπτών Υγείας ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα ανωτέρω προσόντα εγγράφονται στους πίνακες του κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών ύστερα από τους υποψήφιους που διαθέτουν τα προσόντα της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267). Η προϋπηρεσία των προσλαμβανομένων σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο προσμετράται για τον κλάδο ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και μόνο, τα δε ιδιαίτερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές τους ορίζονται με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ της 27922/Γ6/8.3.2007 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 449).»

η) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 3699/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στην πρόβλεψη της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 12 του κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 8 του ν. 3205/2003 προστίθενται οι Προϊστάμενοι των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), το Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.), το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) που υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), στα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.), στα προγράμματα παράλληλης στήριξης − συνεκπαίδευσης και διδασκαλίας κατ’ οίκον, στα Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.) των Σ.Μ.Ε.Α.Ε., καθώς και σε δράσεις ενισχυτικής διδασκαλίας και εξατομικευμένων υποστηρικτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων − συνεκπαίδευσης, που υλοποιούνται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.).»

3. Στο άρθρο 11 του ν. 3848/2010 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 απαλείφεται η φράση «του κλάδου δασκάλων».

β) Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Ως Προϊστάμενοι ΚΕ.Δ.Δ.Υ. επιλέγονται: α) εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων νηπιαγωγών και δασκάλων, εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του π.δ. 323/1993 και εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών και ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, με βαθμό Α΄, που έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., δεκαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχουν ασκήσει, τουλάχιστον επί μία πενταετία, διδακτικά καθήκοντα, από τα οποία τουλάχιστον τρία διδακτικά έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και β) μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) όλων των κλάδων, με βαθμό Α΄ και δεκαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ.»

γ) Στο τέλος της παραγράφου 8 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Όπου στις ίδιες διατάξεις προβλέπεται εκπαιδευτική ή διδακτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., υπολογίζεται η υπηρεσία των υποψηφίων σε Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., σε αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σε Τμήματα Ένταξης, σε προγράμματα παράλληλης στήριξης, σε προγράμματα διδασκαλίας στο σπίτι ή στις εκπαιδευτικές δομές Ε.Α.Ε. που προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν.3699/2008 (Α΄ 199).»

4. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 18 του ν. 3848/2010, ύστερα από την περίπτωση ε΄ και πριν από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής: «στ) Οι υποψήφιοι προϊστάμενοι ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για τις θέσεις των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. που υπάγονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης.». Το τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής: «Οι υποψήφιοι των περιπτώσεων α΄ έως γ΄ και στ΄ καταθέτουν δήλωση προτίμησης ύστερα από την ανακοίνωση των αξιολογικών πινάκων.»

5α) Στο άρθρο 17 του ν. 3699/2008, ύστερα από την παράγραφο 1 προστίθεται παράγραφος 1α ως εξής:

«1.α. Το ΕΕΠ συμμετέχει στην εκπαίδευση ισότιμα με το εκπαιδευτικό προσωπικό που προβλέπεται στο άρθρο 16, σύμφωνα με την επαγγελματική ειδίκευσή του. Στο ΕΕΠ καταβάλλονται οι αποδοχές και οι πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβάλλονται στο εκπαιδευτικό προσωπικό κατηγορίας ΠΕ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.»

β) Το άρθρο 18 του ν. 3699/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για θέματα αυτοεξυπηρέτησης, καθημερινής διαβίωσης και λειτουργικών διευκολύνσεων, καθώς και για την παράλληλη εκπαίδευση σε θέματα κοινωνικής προσαρμογής, αυτόνομης διαβίωσης και δημιουργικών δραστηριοτήτων των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στα γενικά σχολεία προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό ΕΑΕ ή που φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ, προσλαμβάνεται ΕΒΠ.

2. Το ΕΒΠ ασκεί καθήκοντα φροντίδας των μαθητών και βοηθητικά εκπαιδευτικά καθήκοντα. Στο ΕΒΠ καταβάλλονται οι αποδοχές και οι πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβάλλονται στο εκπαιδευτικό προσωπικό κατηγορίας ΔΕ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.»

Άρθρο 57.
Θέματα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

1. Το π.δ. 57/2007 (Α΄ 59) τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Ύστερα από το άρθρο 15, προστίθεται άρθρο 15A ως εξής:

«Άρθρο 15Α - Σύσταση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)

1. Συνιστάται Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ως ενιαία εκπαιδευτική μονάδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., η οποία διαδέχεται την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) και ενσωματώνει την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.). Οι απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. στελεχώνουν τις υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και αυτοδιοίκησης.

2. Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ως εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 57/2007. Οι εκπαιδευτικές σειρές της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. αποτελούν συνέχεια των εκπαιδευτικών σειρών της Ε.Σ.Δ.Δ.»

β) Στο άρθρο 7 προστίθεται παράγραφος 9, η οποία έχει ως εξής:

«9) Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δύναται να αναθέτει, σε ειδικούς επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες, ανώτερα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και δημόσιους λειτουργούς, οι οποίοι δεν ανήκουν στο Μητρώο κύριου διδακτικού προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και οι οποίοι διαθέτουν ειδική επιστημονική κατάρτιση ή εξειδικευμένη εμπειρία και γνώση σε τομείς αρμοδιότητας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., την παροχή, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, διδακτικού ή συμβουλευτικού έργου, τη συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες ή εργαστήρια, για τα οποία μπορεί να καθορίζεται αποζημίωση με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δράσεων. Οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής − διατροφής που τυχόν απαιτούνται, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»

γ) Στο άρθρο 12, ύστερα από την παράγραφο 2 προστίθεται παράγραφος 2Β ως εξής:

«2B. Την αρμοδιότητα για το σχεδιασμό, την εφαρμογή, την αξιολόγηση και κάθε αναγκαία σχετική ενέργεια μέχρι τη λήξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των προγραμμάτων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή κατάρτισης, όπως για κάθε έρευνα, μελέτη και πάσης φύσεως δράση του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. έχουν οι υπεύθυνοι προγραμμάτων.

α) Οι υπεύθυνοι προγραμμάτων τοποθετούνται σε κύκλους επιμόρφωσης ανά τομέα ή τομείς δημόσιας πολιτικής και σε τμήματα εκπαίδευσης. Στο έργο τους υποστηρίζονται από το μόνιμο ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό κάθε κατηγορίας. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μετά από πρόταση των Διευθυντών των εκπαιδευτικών μονάδων του, ορίζεται σε κάθε κύκλο ή τμήμα εκπαίδευσης, μέλος του ειδικού επιστημονικού προσωπικού ως συντονιστής με αρμοδιότητα το συντονισμό της υλοποίησης του έργου κάθε κύκλου ή τμήματος εκπαίδευσης.

β) Υπεύθυνοι προγραμμάτων είναι το ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Υπεύθυνος προγραμμάτων μπορεί να ορίζεται από το μόνιμο ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό το οποίο έχει τουλάχιστον τα προσόντα υπό τα στοιχεία α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 1943/1991 ή είναι απόφοιτος της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η απασχόληση διοικητικού προσωπικού ως υπευθύνου προγραμμάτων πραγματοποιείται μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθορίζεται ο αριθμός των αναγκαίων προς πλήρωση θέσεων υπευθύνων προγραμμάτων από το μόνιμο ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό και ορίζονται, αν είναι απαραίτητο, οι αναγκαίες ειδικότητες. Ο ορισμός του μόνιμου ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού σε θέση υπευθύνου προγραμμάτων γίνεται για ορισμένο χρόνο, μέχρι δύο έτη, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Μετά την πάροδο των δύο ετών, τα μέλη του μόνιμου ή με σύμβαση εργασίας ιδιω τικού δικαίου προσωπικού που ορίστηκαν υπεύθυνοι προγραμμάτων έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε κάθε επόμενη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Κατά τη διάρκεια της απασχόλησης σε θέση υπευθύνου προγραμμάτων, το μόνιμο ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό διατηρεί την οργανική του θέση, αλλά απαλλάσσεται των διοικητικών του καθηκόντων και των καθηκόντων που απορρέουν από θέση ευθύνης που τυχόν κατέχει. Σε περίπτωση επιλογής σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας, το μόνιμο ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό παύει αυτοδίκαια να ασκεί τα καθήκοντα του υπευθύνου προγραμμάτων.

δ) Ύστερα από το άρθρο 10 προστίθεται άρθρο 10 Α ως εξής:

«Άρθρο 10A -Μονάδα Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών

1. Στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. λειτουργεί Μονάδα Tεκμηρίωσης και Καινοτομιών.

α) Αντικείμενο της Μονάδας είναι:

αα) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και διάχυση στοιχείων και πληροφοριών σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, εισαγωγής οργανωτικών και λειτουργικών αλλαγών στη δημόσια διοίκηση και στην τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και η παρακολούθηση, καταγραφή και μελέτη καινοτομικών μεθόδων, διαδικασιών και προσεγγίσεων στη δημόσια διοίκηση και αυτοδιοίκηση.

ββ) Η υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση φαινομένων δυσλειτουργίας σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα ιδιαίτερα σε τομείς που διαπιστώνεται χαμηλός βαθμός ικανοποίησης των πολιτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

γγ) Η επεξεργασία και αξιολόγηση των εκθέσεων που υποβάλλουν οι εκπαιδευόμενοι και ιδιαίτερα οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι τμημάτων, που αφορούν στον ανασχεδιασμό δομών και διαδικασιών και συμβάλλουν στη λειτουργική αναβάθμιση των υπηρεσιών στις οποίες προΐστανται.

β) Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της περίπτωσης α΄, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του π.δ. 57/2007.

γ) Οι υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να κοινοποιούν στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. τα στατιστικά δεδομένα, καθώς και τις μελέτες και έρευνες που εκπονούνται σχετικά με τα θέματα που αναφέρονται στην περίπτωση α΄. Η κοινοποίηση στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., με ευθύνη των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση αποπληρωμής των μελετών και ερευνών που εκπονούνται. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες προς το σύνολο των φορέων της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης, όπως επίσης σε ιδιώτες και ιδιωτικούς φορείς, μέσω ειδικών σελίδων του δικτυακού τόπου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο. Η πρόσβαση στα στοιχεία αυτά είναι ελεύθερη, εκτός αν πρόκειται για προσωπικά δεδομένα ή για θέματα άμυνας και ασφάλειας.

δ) Οι λεπτομέρειες λειτουργίας της Μονάδας ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Υπεύθυνος συντονιστής της Μονάδας ορίζεται, κατά προτεραιότητα, μέλος του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του π.δ. 57/2007 ή του διοικητικού προσωπικού, το οποίο διαθέτει τουλάχιστον τα προσόντα υπό τα στοιχεία α΄ ή β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 1943/1991, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»

ε) Ύστερα από το άρθρο 35 προστίθεται άρθρο 35 Α ως εξής:

«Άρθρο 35Α - Ανίχνευση Εκπαιδευτικών Αναγκών

1. Ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός των προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης βασίζεται στην ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών των υπαλλήλων και των φορέων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και της αυτοδιοίκησης.

2. Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.), στο πλαίσιο του επιτελικού χαρακτήρα της αποστολής του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., για το σχεδιασμό, προγραμματισμό, συντονισμό, οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης και εξειδίκευσης βασίζεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που αναπτύσσει και υλοποιεί, ικανοποιούν τις επιμορφωτικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των φορέων και των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της δημόσιας πολιτικής που διαμορφώνει το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη διοίκηση, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο τομέα και την πολιτική για τη δια βίου μάθηση.

3. Για την ανίχνευση επιμορφωτικών ή εκπαιδευτικών αναγκών σε φορείς του Δημοσίου, συγκροτούνται κοινές ομάδες εργασίας. Οι ομάδες αυτές συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και συμμετέχουν σε αυτές στελέχη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και στελέχη, των συνεργαζόμενων φορέων που ορίζονται από τα όργανα διοίκησής τους.

4. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των φορέων της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης αποτυπώνονται σε Σχέδια Εκπαίδευσης και γενικότερα σε Επιχειρησιακά Σχέδια Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού των οικείων φορέων, τα οποία καταρτίζονται σε συνεργασία με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Τα επιμορφωτικά προγράμματα, τα οποία προκύπτουν από τα εν λόγω Σχέδια Εκπαίδευσης, υλοποιούνται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης. Αν το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κρίνει ότι μέρος των εν λόγω επιμορφωτικών προγραμμάτων δεν μπορούν να ενταχθούν στον προγραμματισμό του για δεδομένη χρονική περίοδο, η υλοποίησή τους μπορεί να πραγματοποιηθεί από τους οικείους φορείς και υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών από φορείς της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης είναι η έκδοση σχετικής βεβαίωσης από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με την οποία πιστοποιείται ότι τα συγκε κριμένα επιμορφωτικά προγράμματα δεν έχουν ενταχθεί στον προγραμματισμό του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης.

Η ύπαρξη της βεβαίωσης αυτής αποτελεί προϋπόθεση της νόμιμης εξόφλησης των δαπανών των εν λόγω προγραμμάτων.»

στ) Η παράγραφος 7 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«7. Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δύναται να παρέχει σε ιδιώτες έναντι αμοιβής υπηρεσίες κατάρτισης, επιμόρφωσης, καθώς και να εκπονεί μελέτες και έρευνες σε θέματα σχετικά με την αποστολή του. Η πρόταση συμμετοχής στους σχετικούς διαγωνισμούς ή η πρόταση για την ανάληψη εκτέλεσης των σχετικών έργων δύναται να υποβάλλεται από τον Γενικό Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ενώ για την ανάληψη των έργων αποφαίνεται το Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Τις σχετικές συμβάσεις υπογράφει και διαχειρίζεται ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»

ζ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. λειτουργούν ομάδες ανίχνευσης εκ παιδευτικών αναγκών, μελετών, ερευνών, τεκμηρίωσης, ενημέρωσης και εποπτείας έργου με σκοπό τη διαρκή εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και υπηρεσιακών μονά δων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και την πραγματοποίηση ερευνών για το συνεχή εκσυγχρονισμό της οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητάς του και την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας.

Οι ομάδες συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Με την ίδια απόφαση μπορεί να καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης των μελών τους, εφόσον το έργο των ανωτέρω ομάδων αποτελεί συγχρηματοδοτούμενη πράξη Ευρωπαϊκών Ταμείων ή άλλων πόρων. Το ύψος της συνολικής αποζημίωσης για κάθε έργο καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»

η) Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Τις ομάδες απαρτίζουν οι υπεύθυνοι σπουδών και έρευνας, οι υπεύθυνοι προγραμμάτων, μέλη του κύριου διδακτικού προσωπικού, καθώς και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες.»

θ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

«2) Τα μέλη του κύριου διδακτικού προσωπικού, εκτός από την υποχρέωση παροχής διδακτικού έργου, συμμε τέχουν στην ανίχνευση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών, στο σχεδιασμό, στην αξιολόγηση και στην απο τίμηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων των εκπαιδευτικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., στην εκπόνηση και συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού, στο σχεδιασμό, στην παρακολούθηση και στην αξιολόγηση των εργασιών που εκπονούν οι εκπαιδευόμενοι και οι σπουδαστές της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., καθώς και άλλων εργασιών που τους ανατίθε νται στο πλαίσιο της αποστολής του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Τα μέλη του βοηθητικού διδακτικού προσωπικού υποστηρίζουν την προετοιμασία, υλοποίηση και απολογισμό των προραμμάτων.»

ι) Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:
«3) Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., μετά από πρό ταση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., δύναται να καθορίζονται οι λεπτομέρειες άσκησης των καθηκόντων του κύριου και βοηθητικού διδακτικού προσωπικού.»

ια) Η παράγραφος 4 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

«4) α) Για την ένταξη στο Μητρώο του κύριου διδα κτικού προσωπικού υποβάλλεται σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου και αξιολόγησή της σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, γίνεται με πρόταση του Γενικού Γραμματέα και απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Η ένταξη του κύριου διδακτικού προσωπικού στο Μητρώο δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά την απασχόλησή του στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Η απασχόληση εξαρτάται από τις ανάγκες του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., τη διαθεσιμότητα του κύριου διδακτικού προσωπικού και την αξιολόγησή του.

β) Προϋπόθεση για την ανάθεση καθηκόντων σε ιδιώτες ή σε δημόσιους λειτουργούς ή υπαλλήλους είναι η ένταξη στο Μητρώο κύριου διδακτικού προσωπικού και στο βοηθητικό διδακτικό προσωπικό. Η ανάθεση καθηκόντων σε ιδιώτες είναι σύμβαση έργου και γίνεται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Η ανάθεση εργασιών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., η δε ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας στους ενταγμένους στο Μητρώο του κύριου διδακτικού προσωπικού γίνεται με απόφαση των διευθυντών των εκπαιδευτικών μονάδων που εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προγραμμάτων που υλο ποιούνται στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

γ) Για την αξιοποίηση των ενταγμένων στο Μητρώο του κύριου διδακτικού προσωπικού, λαμβάνεται υπόψη η αρχική και συνεχής αξιολόγησή τους. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μετά το πέρας της ανάθεσης έργου και πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες από τους εκπαιδευόμενους και τους υπευθύνους των προγραμμάτων. Για την αξιολόγηση και την απόδοση των ενταγμένων στο Μητρώο του κύριου διδακτικού προσωπικού, εκδίδεται σχετική εξαμηνιαία έκθεση, η οποία κοινοποιείται στον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και στον Γενικό Γραμματέα και στους Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Συγκεντρωτικά και ανώνυμα στοιχεία ως προς την εν λόγω εξαμηνιαία έκθεση αξιολόγησης αναρτώνται αμελλητί και στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των μεθόδων εκπαίδευσης και την ανάπτυξη των εν γένει εκπαιδευτικών ικανοτήτων του κύριου διδακτικού προ σωπικού, σχεδιάζονται και υλοποιούνται προγράμματα εκπαιδευτών. Η συμμετοχή σε αυτά των ενταγμένων στο Μητρώο του κύριου διδακτικού προσωπικού αποτελεί κριτήριο για την ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας.

δ) Αν ανατίθενται καθήκοντα κύριου διδακτικού προσωπικού σε δημόσιους υπαλλήλους ή λειτουργούς, χρειάζεται επιβεβαίωση διαθεσιμότητας από την υπηρεσία ή το φορέα στον οποίο υπηρετούν. Σύμφωνα με αυτή οι υπηρεσίες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή λοιπών φορέων του Δημοσίου δεσμεύονται να επιτρέπουν στους υπαλλήλους τους που ορίζονται ως διδακτικό προσωπικό σε εκπαιδευτικά προγράμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., να απουσιάζουν από τα  καθήκοντά τους κατά τον απαιτούμενο για την εκτέλεση του διδακτικού έργου χρόνο.

ε) Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., δύναται να προσδιορίζεται το ανώτατο όριο ωρών που μπορεί να ανατεθεί στους ενταγμένους στο Μητρώο του κύριου διδακτικού προσωπικού, για την εκτέλεση έργου της πα ραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Η αποζημίωση που καταβάλλεται είναι ανάλογη με το χρόνο και το είδος της απασχόλησής του.

στ) Το βοηθητικό διδακτικό προσωπικό προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 για την υποστήριξη των υλοποιού μενων προγραμμάτων και των εν γένει δράσεων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»

ιβ) Το άρθρο 44 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. λειτουργεί ως αποκεντρωμένη μονάδα του ΙΝ.ΕΠ. το Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης (Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Η οργάνωση, η λειτουργία, οι αρμοδιότητες και η στελέχωσή του προβλέπονται από τον εκάστοτε οργανισμό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

2. Η εποπτεία του Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ. ασκείται από το ΙΝ.ΕΠ. Προϊστάμενος του Περιφερειακού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης ορίζεται μέλος του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του π.δ. 57/2007, ή του μόνιμου ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό, το οποίο διαθέτει τουλάχιστον τα προσόντα υπό τα στοιχεία α΄ ή β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 1943/1991 με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»

ιγ) Οι διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 57/2007 αντικα θίστανται ως εξής:

«1) Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:
α) τον Πρόεδρο,
β) τον Γενικό Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
γ) τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
δ) τον υπεύθυνο συντονιστή της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
ε) τρεις εμπειρογνώμονες, έκαστος σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο, με εμπειρία σε θέματα κυρίως δημόσιας διοίκησης, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διαβούλευσης, οικονομικής διαχείρισης, επίλυσης συγκρούσεων, κοινωνικών δικτύων, διαφάνειας, δια βίου μάθησης, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον να είναι απόφοιτος της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
στ) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.),
ζ) έναν εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων Ελλάδας (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.),
η) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.).»

2. Οι διατάξεις του π.δ. 57/2007, οι οποίες αφορούν στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) ως εκπαιδευτικής μονάδας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), εφεξής αφορούν στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκη σης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).

3. Οι απόφοιτοι της Ε.Σ.Τ.Α. διέπονται από το ίδιο καθεστώς με τους αποφοίτους της Ε.Σ.Δ.Δ. Από τη σύσταση της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., οποιαδήποτε αναφορά σε αποφοίτους Ε.Σ.Δ.Δ.Α. συμπεριλαμβάνει και τους αποφοίτους της Ε.Σ.Δ.Δ. και της Ε.Σ.Τ.Α. Εκκρεμείς υποχρεώσεις και αξιώσεις της Ε.Σ.Δ.Δ. και της Ε.Σ.Τ.Α. με τη λήξη των υφιστάμενων εκπαιδευτικών σειρών μεταφέρονται και αναλαμβάνονται από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

4. Με τη σύσταση της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. οι υφιστάμενες εκπαιδευτικές σειρές της Ε.Σ.Δ.Δ. και της Ε.Σ.Τ.Α. διατηρούν την αυτοτέλειά τους μέχρι την ολοκλήρωση της φοίτησης και υπάγονται στην αρμοδιότητα της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. καθορίζονται οι κατηγορίες μελε τών και ερευνών, τα στατιστικά δεδομένα, κάθε στοιχείο, καθώς και η διαδικασία αποστολής τους στη Μονάδα Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. του άρθρου 10Α του π.δ. 57/2007. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται τα στοιχεία και οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες, καθώς και ο τρόπος και οι προϋποθέσεις διάθεσής τους.

Άρθρο 58.
Λοιπά θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(...)

Άρθρο 59. 
Λοιπές διατάξεις

1. Στην παράγραφο 34 του άρθρου 6 του ν.3027/2002 (Α΄ 152) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Η περίπτωση ιζ΄ της υποπαραγράφου α΄, η οποία προστέθηκε με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

«ιζ) για την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υλοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.)».

β) Η περίπτωση ix της υποπαραγράφου β΄, η οποία προστέθηκε με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

«ix) το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, για υπηρεσίες που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Ε.Σ.Π.Α.».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση ως μονάδες μετάθεσης των εκπαιδευτικών που αποσπώνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης και στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για την πλησιέστερη σχολική μονάδα και επιπλέον δύο μονάδες μετάθεσης για κάθε έτος.»

3. Το άρθρο 8 του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Από το εδάφιο β΄ της παραγράφου 2, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την περίπτωση γ΄ του άρθρου 38 του ν. 3848/2010, απαλείφεται η λέξη «απρόβλεπτου» και β) το εδάφιο β΄ της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο ορισμός των μελών γίνεται με απόφαση της Ολομέλειας της Α.ΔΙ.Π.»

4. α) Η παράγραφος 15 του άρθρου 9 του ν. 2817/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

«15. α) Συνιστάται Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τους αποσπασμένους στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία (Ο.Δ.) της Γερμανίας εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο αποτελείται από:
αα) Τέσσερις συντονιστές εκπαίδευσης, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.
ββ) Δύο αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δύο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους από τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στην Ο.Δ. της Γερμανίας και που συμμετέχουν αναλόγως με τη βαθμίδα εκπαίδευσης την οποία αφορούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
γγ) Έναν Διευθυντή σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον αρχαιότερο στην υπηρεσία, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του.

β) Η συγκρότηση του Συμβουλίου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ο οποίος ορίζει και τους συντονιστές εκπαίδευσης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως Πρόεδρος του Συμβουλίου ένας από τους τέσσερις συντονιστές εκπαίδευσης. Η θητεία των μελών του συμβουλίου είναι διετής. Αν δεν υποδειχθούν εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, το Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί και χωρίς τη συμμετοχή τους.

γ) Γραμματέας του Συμβουλίου και αναπληρωτής του ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης, εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι που υπηρετούν με απόσπαση στην περιοχή.

δ) Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο εδρεύει στην έδρα όπου υπηρετεί ο Πρόεδρος.

ε) Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την επιλογή διευθυντών εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ο.Δ. της Γερμανίας, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 16 του ν. 2413/1996.

στ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη και αιτιολογημένη γνώμη του Συμβουλίου, μπορεί να απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους διευθυντές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξω τερικού για:
αα) σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους και
ββ) πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους.

ζ) Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στις εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης της Ο.Δ. της Γερμανίας τίθενται στη διάθεση του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου και τοποθετούνται σε σχολικές μονάδες και στα γραφεία των συντονιστών εκπαίδευσης.

η) Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τις μετακινήσεις των εκπαιδευτικών από περιοχή αρμοδιότητας ενός συντονιστή σε περιοχή αρμοδιότητας άλλου συντονιστή εκπαίδευσης.

θ) Η μετακίνηση των αποσπώμενων εκπαιδευτικών εντός της περιοχής αρμοδιότητας του συντονιστή εκπαίδευσης γίνεται με απόφαση του οικείου συντονιστή και τελεί υπό την έγκριση του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.»

β) Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται τα Ειδικά Πενταμελή Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ο.Δ. της Γερμανίας (Ε.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Ε.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου νοείται το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 9 του ν. 2817/2000.

5.α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 3369/2005 (Α΄ 171) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Σκοπός του Ινστιτούτου Νεολαίας είναι η υλοποίηση έργων και δράσεων που αφορούν την προώθηση της νεανικής καινοτομίας. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανατίθενται στο Ινστιτούτο Νεολαίας ειδικότερα έργα και δράσεις σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο και καθορίζονται οι όροι υλοποίησης των δράσεων και έργων αυτών. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανατίθεται στο Ινστιτούτο Νεολαίας η άσκηση αρμοδιοτήτων ή η υλοποίηση έργων και δράσεων για λογαριασμό άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του ν.2362/1995, και ιδίως της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»

β) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του ν. 3369/2005 προστίθενται τα εξής: «, ένα από τα οποία προτείνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.» και η παράγραφος 5 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Οι πόροι του Ινστιτούτου είναι: α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλων δημόσιων φορέων, β) χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς και γ) έσοδα από άλλες πηγές.»

6. Η αξιολόγηση των αιτήσεων για χορήγηση μεταπτυχιακών υποτροφιών από το Ι.Κ.Υ., καθώς και η αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων του Ι.Κ.Υ. γίνονται εξατομικευμένα από καταξιωμένους επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας επιλογής των δικαιούχων των ανωτέρω υποτροφιών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του ν. 2575/1998 (Α΄ 23) παρατείνεται έως και 31.12.2013. Ως σπουδαστές Α.Δ.Σ.Ε.Ν. νοούνται οι σπουδαστές Α.Ε.Ν. Για τα θέματα της εκπαίδευσης επί πλοίου των σπουδαστών εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία.

8. α) Στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων οργανώνεται ηλεκτρονικό σύστημα, αποτελούμενο από σύνολο ηλεκτρονικών εφαρμογών, για την υποβολή και αξιολόγηση προτάσεων υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων ή χορήγησης υποτροφιών για έρευνα, μεταπτυχιακές σπουδές και εκπόνηση διδα κτορικής διατριβής.

β) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθη σης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται: αα) οι προδιαγραφές του ηλεκτρονικού συστήματος που θα αποτελούν και τις ελάχιστες κοινές προδιαγραφές κάθε ηλεκτρονικής εφαρμογής του συστήματος, ββ) οι όροι συντήρησης και λειτουργίας του συστήματος, γγ) οι διαδικασίες διαμόρφωσης νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών για τον εμπλουτισμό του συστήματος και δδ) η υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που θα είναι αρμόδια για τη συντήρηση, λειτουργία και βελτίωση του συστήματος. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ανατίθεται η διαμόρφωση ή η συντήρηση ειδικότερων ηλεκτρονικών εφαρμογών σε υπηρεσία ή εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

9. α) Στο άρθρο 14 του ν. 3328/2005 (Α΄ 80) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Με την υποβολή κάθε αίτησης παροχής πληροφοριών καταβάλλεται στον Οργανισμό παράβολο που καθορίζεται κατά το άρθρο 18.»

β) Στο άρθρο 18 του ν. 3328/2005 (Α΄ 80) αντικαθίσταται η περίπτωση γ΄ και προστίθενται περιπτώσεις δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ ως εξής:

«γ) Έσοδα από παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το παράβολο συνοδεύει, μαζί με τα σχετικά ικαιολογητικά, την αίτηση που κατατίθεται από κάθε ενδιαφερόμενο στη Γραμματεία του Οργανισμού για:
αα) Την αναγνώριση «ισοτιμίας» ή «ισοτιμίας και αντι στοιχίας» τίτλου σπουδών. Αν για την αναγνώριση πτυ χίου απαιτείται και η συνεκτίμηση μεταπτυχιακού διπλώματος, καταβάλλεται ξεχωριστό παράβολο για κάθε τίτλο σπουδών.
ββ) Την επανεξέταση αιτήματος αναγνώρισης τίτλου σπουδών.
γγ) Τον καθορισμό της αντιστοιχίας της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των αναγνωριζόμενων ως «ισό τιμων» ή «ισότιμων και αντίστοιχων» αλλοδαπών τίτλων σπουδών με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή το χαρακτηρισμό των τίτλων ως αδιαβάθμητων.
δδ) Τη συμμετοχή σε εξετάσεις του Οργανισμού.
εε) Τη χορήγηση αποσπασμάτων πρακτικών των συνε δριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
στ) Τη χορήγηση ακριβών αντιγράφων εγγράφων που έχει εκδώσει ο Οργανισμός ή που φυλάσσονται στο αρχείο του.
ζζ) Την παροχή κάθε είδους πληροφοριών και βε βαιώσεων.

δ) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

ε) Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επεν δύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

στ) Χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς.

ζ) Έσοδα από άλλες πηγές.

Οι πόροι των παραπάνω περιπτώσεων κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό και μπορεί να διατίθενται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις λειτουργικές και στεγαστικές ανάγκες του Οργανισμού.»

10. α) Η Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) που ιδρύθηκε με το β.δ. 31/1968 (Α΄ 8) καταργείται την 31.8.2013. Τα ζητήματα που ανακύπτουν από την κατάργησή της, ως ιδίως, θέματα της περιουσίας, ζητήματα εκκρεμών δικών, επαγγελματικών δικαιωμά των αποφοίτων, θέματα κατάστασης προσωπικού και ασφαλιστικών ρυθμίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παι δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

β) Οι εισαγωγικές εξετάσεις για το προκαταρκτικό έτος στην Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) δεν θα διεξαχθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2011 − 2012 και εφεξής.

11. α) Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (A΄ 188), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α΄ 98), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«β. Η επιλογή των υποψηφίων για τις σχολές και τα τμήματα, που δήλωσαν προτίμηση, γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από το άθροισμα των γινομένων του γενικού βαθμού πρόσβασης της βεβαίωσης, των βαθμών πρόσβασης των δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας και κατά φθίνουσα σειρά μέχρι να καλυφθεί ο αριθμός θέσεων κάθε σχολής ή τμήματος.
Για τις σχολές ή τα τμήματα που απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες στο ανωτέρω σύνολο μορίων προστίθενται και τα μόρια που προκύπτουν από το γινόμενο του βαθμού των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών με τον αντίστοιχο συντελεστή.»

β) Μετά την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρ θρου 2 του ν.2525/1997 (A΄ 188), όπως διαμορφώνεται ανωτέρω, προστίθεται περίπτωση γ΄ ως ακολούθως:

«γ. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται μία φορά το χρόνο, ένα τουλάχιστον μήνα πριν την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων:

i. Ο αριθμός των θέσεων εισακτέων στα Τμήματα και τις Σχολές των Πανεπιστημίων, των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

Η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά από γνώμη της Συγκλήτου κάθε Πανεπιστημίου, του Συμβουλίου κάθε Τ.Ε.Ι. και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), των αρμόδιων Συμβουλίων των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, που υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

ii. Ο αριθμός των θέσεων εισακτέων των κατόχων απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, πέραν του καθορισθέντος αριθμού στην περίπτωση i, στα Τμήματα και τις Σχολές της ίδιας περίπτωσης, ως ακολούθως:

αα) Υποψηφίων που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν.1910/1944 (Α΄ 229), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75), καθώς και υποψηφίων τέκνων των ανωτέρω πολυτέκνων,

ββ) Υποψήφιων γονέων και τέκνων πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, εφόσον κανένα από αυτά δεν υπερβαίνει το 26ο έτος της ηλικίας του, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα, που δεν υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο ηλικίας.

γγ) Υποψηφίων:
Α) με αδελφό ή αδελφή που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας γονέων,
Β) ορφανών από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνων άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα,
Γ) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%,
Δ) τέκνων των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄ 120).

Για την εισαγωγή των υποψηφίων των περιπτώσεων αα΄ έως και γγ΄ στα Τμήματα και τις Σχολές της περίπτωσης i της παρούσας που βρίσκονται στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για τους υποψηφίους των περιπτώσεων αα΄ έως και γγ΄ του προ ηγούμενου της εισαγωγής τους οικονομικού έτους δεν υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα που αποκτά ο φορολογούμενος, η σύζυγός του και τα ανήλικα τέκνα του από κάθε πηγή, ανεξάρτητα αν αυτό είναι πραγματικό ή εισόδημα που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (άρθρα 16 και 17 του Κ.Φ.Ε.) φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του δευτέρου. Για την εισαγωγή υποψηφίων στα λοιπά Τμήματα και Σχολές δεν εφαρμόζεται ο οικονομικός περιορισμός των προηγουμένων εδαφίων.

Το ποσό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

Ο συνολικός αριθμός των θέσεων εισακτέων της περί πτωσης ii δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) των θέσεων εισακτέων της περίπτωσης i.

iii. Ο αριθμός των θέσεων εισακτέων στα Τμήματα και τις Σχολές της περίπτωσης i της παρούσας υποψηφίων των άρθρων: α) 34 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ν.3708/2008 (Α΄ 210) και αφορούν στην εισαγωγή αθλητών με διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, β) 2 παράγραφος 4 περιπτώσεις α΄ και β΄ του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α΄ 90) και την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260) που αφορούν στην εισαγωγή τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, αλλογενών – αλλοδαπών και υποψήφιων Ελλήνων πολιτών της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και γ) 35 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156) που αφορούν στην εισαγωγή πασχόντων από σοβαρές παθήσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Κατά τη διαδικασία επιλογής, κάθε υποψήφιος των ειδικών περιπτώσεων αα΄ έως και γγ΄ της περίπτωσης ii κρίνεται για επιλογή για τις προβλεπόμενες θέσεις, που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης i του παρόντος άρθρου για κάθε τμήμα ή σχολή, με βάση το σύνολο των μορίων κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής του στο μηχανογραφικό δελτίο, κατά πρώτον, ως υποψήφιος της γενικής σειράς. Εάν δεν εισάγεται στη σχολή ή το τμήμα που έχει δηλώσει πρώτο στις προτιμήσεις του, κρίνεται για επιλογή για τις ειδικές θέσεις της ίδιας σχολής ή τμήματος ως υποψήφιος μιας εκ των ειδικών περιπτώσεων. Αν δεν εισάγεται ούτε με το ειδικό ποσοστό στο συγκεκριμένο τμήμα ή σχολή, η διαδικασία συνεχίζεται με την επόμενη προτίμηση του υποψηφίου, τόσο στη γενική σειρά όσο και στην ειδική.

Αν δεν εισαχθεί και σε αυτό το τμήμα ή σχολή με τη γενική σειρά και την ειδική που έχει δηλώσει, η διαδικασία συνεχίζεται με τις επόμενες κατά σειρά προτίμησης του υποψηφίου στο μηχανογραφικό του δελτίο. Εάν ο υποψήφιος ανήκει σε περισσότερες από μία των ειδικών περιπτώσεων επιλέγει μόνο μία. Εάν με το σύνολο των μορίων που έχει επιτύχει ο υποψήφιος μπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες από μία σχολές ή τμήματα εισάγεται τελικά μόνο σε εκείνη τη σχολή ή τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωσή του με σειρά προτίμησης υψηλότερη σε σχέση με τις άλλες σχολές ή τμήματα που έχει δηλώσει.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά, η διαδικασία κατάθεσης, ο τόπος και ο χρόνος υποβολής και τα όργανα ελέγχου των δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ένταξη των υποψηφίων στις κατηγορίες της περίπτωσης ii.

Εάν μετά την εισαγωγή, με οποιονδήποτε τρόπο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στις περιπτώσεις αα΄ έως και γγ΄ της περίπτωσης ii λόγω υποβολής ψευδών ή μη νόμιμων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται από τα τμήματα εισαγωγής και αποκλείονται κατά τα επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. ή Σχολές της περίπτωσης i. Οι θέσεις των διαγραφέντων δεν αναπληρώνονται ούτε μεταφέρονται.»

12. Προστίθεται παράγραφος 13 στο τέλος του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α΄ 90), ως ακολούθως:

«13. Μαθητές της τελευταίας τάξης των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων από το σχολικό έτος 2010−2011, προκειμένου να αποκτήσουν το απολυτήριο Γενικού Λυκείου χωρίς να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους αποφοίτησής τους μπορούν μετά από αίτησή τους που κατατίθεται στο οικείο Λύκειο, να εξετάζονται γραπτώς σε επίπεδο σχολικής μονάδας σε όλα τα γραπτώς εξε ταζόμενα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου σε θέματα που ορίζονται από τον οικείο Σύλλογο Διδασκόντων. Για τη διαδικασία αξιολόγησης των ανωτέρω ενδοσχολικά εξεταζόμενων μαθημάτων εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του π.δ. 60/2006 (Α΄ 65).

Στους αποφοίτους της παραγράφου αυτής χορηγείται απολυτήριο στο σώμα του οποίου αναγράφεται ότι χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

Όσοι αποκτούν απολυτήριο Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, μπορούν να αποκτήσουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εφόσον λάβουν μέρος στις γραπτές εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο, οποιοδήποτε άλλο έτος εκτός από αυτό της αποφοίτησής τους. Οι διατάξεις της περίπτωσης ii του εδαφίου α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, οι οποίες αφορούν στη διαδικασία απόκτησης της βεβαίωσης πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή.»

13. α) Η παράγραφος 6 του άρθρου 34 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως στα Τ.Ε.Ι. και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).»

β) Προστίθεται παράγραφος 7 στο άρθρο 34 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) ως ακολούθως:

«7. Η συμμετοχή των μελών Συμβουλίων και των Επιτροπών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., καθώς και των μελών των συλλογικών οργάνων των ερευνητικών κέντρων που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, μπορεί να γίνεται και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.»

14. Η διάταξη της περίπτωσης i της παραγράφου 5α του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α΄ 90) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3687/2008 (Α΄ 159), που αναφέρεται στην εισαγωγή των αποφοίτων Γενικών Λυκείων ή άλλου τύπου Λυκείου σε ποσοστό 10% των θέσεων εισακτέων σε κάθε σχολή ή τμήμα της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, ισχύει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2011−2012.

15. Η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του ν. 1966/1991 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Για τα θέματα των προηγούμενων παραγράφων γνωμοδοτεί το δημοτικό συμβούλιο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 1566/1985.»

16. Στο v. 3848/2010 (Α΄ 71) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε εκπαιδευτικό που κατέχει πτυχίο σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο αποδίδεται δεύτερη ειδικότητα με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή του και πρόταση του ανώτερου πειφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.»

β) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα μέλη των περιπτώσεων α΄ και β΄ του προηγούμενου εδαφίου ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης.»

γ) Στην παράγραφο 13 του άρθρου 16 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Αν κατά την επιλογή των στελεχών των περιπτώσεων ια΄ έως και κβ΄ και κστ΄ έως και κη΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 16 και των περιπτώσεων β΄ των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου έκτου του ν. 3839/2010 (Α΄ 51), όπως αντικαθίστανται, αντίστοιχα, από τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 47, είναι υποψήφιοι, τότε στη θέση τους ορίζονται, με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί με βαθμό Α΄ και σημαντική εκπαιδευτική και διοικητική εμπειρία ή σχολικοί σύμβουλοι.»

δ) Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 21 η λέξη «Σεπτεμβρίου» αντικαθίσταται από τη λέξη «Αυγούστου».

17. α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης και για το επόμενο σχολικό έτος, εφόσον δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
 β) Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων ημερολογιακών μηνών, τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται με πλήρες ή μειωμένο ωράριο για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων που λειτουργούν σε Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων, τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και αδυνατούν για το λόγο αυτόν να αναλάβουν υπηρεσία, καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που υποχρεούνται να παραιτηθούν προκειμένου να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
 γ) Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 45 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν. 3391/2005 (Α΄ 240), καταργείται.

18. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 1238/1982 (Α΄ 35) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Αρεταίειο και Αιγινήτειο, το Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Αγροκτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπάγονται στις δια τάξεις της προηγούμενης παραγράφου.»

Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από 1.1.2012.

Από 1.1.2012, η επιχορήγηση των ανωτέρω φορέων μειώνεται ισόποσα με τις δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού τους.

19. α) Στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

αα) Η περίπτωση α΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Η θέση του Γενικού Διευθυντή της Ε.Β.Ε. είναι αποκλειστικής απασχόλησης και πληρώνεται με επιλογή, ύστερα από σχετική προκήρυξη. Η προκήρυξη εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, μία της Αθήνας και μία της Θεσσαλονίκης. Οι αιτήσεις των υποψηφίων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός της προθεσμίας που ορίζεται ρητά στην προκήρυξη. Η επιλογή γίνεται από πενταμελή επιτροπή, στην οποία μετέχουν:
(αα) Ο Πρόεδρος και ένα μέλος του Ε.Σ. της Ε.Β.Ε.,
(ββ) ένα μέλος Διδακτικού − Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Πανεπιστημίου της βαθμίδας του καθηγητή ή του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Ιστορίας, Φιλολογίας, Βιβλιοθηκονομίας και Επιστήμης Πληροφόρησης ή Βιβλιολογίας,
γγ) ένας καταξιωμένος επιστήμονας με πολυετή εμπειρία στη διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων και
(δδ) ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετεί στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κα θώς και ο Γραμματέας της. Για την επιλογή, η επιτροπή συντάσσει αξιολογικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, κα θώς και την προσωπικότητα και τη γενική  συγκρότησή τους, η οποία εκτιμάται με προφορική συνέντευξη. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, η εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής, ειδι κότερα θέματα της διαδικασίας και κάθε θέμα σχετικό
με την επιλογή.»

ββ) Η περίπτωση β΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Οι υποψήφιοι απαιτείται να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:
αα) Πτυχίο πανεπιστημίου και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο. Οι τίτλοι που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά ως προσόντα διορισμού, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφόσον έχουν ανα γνωριστεί ως ισότιμοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρι σης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)
ββ) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
γγ) Πενταετή τουλάχιστον εμπειρία στη διοίκηση ορ γανισμών ή επιχειρήσεων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών, η συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα, καθώς και οι σπουδές στη βιβλιοθηκονομία ή τη διοίκηση επιχειρήσεων και η εμπει ρία στη βιβλιοθηκονομία συνεκτιμώνται.

γγ) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ αντικαθίστα ται ως εξής:
«γ) Ο Γενικός Διευθυντής της Ε.Β.Ε. είναι δημόσιος λειτουργός και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.»

δδ) Η περίπτωση δ΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Αν ο Γενικός Διευθυντής πριν από το διορισμό του υπηρετούσε ως εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης ή ως υπάλληλος του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζε ται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α΄
247), μετά τη λήξη και τη μη ανανέωση της θητείας του, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέτρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιστρέφει, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης, στο φορέα προέλευσης και καταλαμβάνει κενή οργανική θέση αντίστοιχη με τη θέση που κατείχε στον ίδιο φορέα ή, αν δεν υπάρχει τέτοια θέση, καταλαμβάνει προσωποπαγή θέση με την ίδια σχέση εργασίας, της ίδιας κατηγορίας και του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, που συνιστάται με την ίδια απόφαση.»

β) Η παράγραφος 7 του άρθρου 2 του ν. 3149/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Όταν ο Γενικός Διευθυντής ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από υπάλληλο Π.Ε. κατηγορίας με βαθμό Α΄ της Ε.Β.Ε., ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Ε.Σ.»

20. Στο άρθρο 3 του π.δ. 100/1994 (Α΄ 78) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η διοίκηση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ασκείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) το οποίο αποτελείται από:
α) δύο μέλη Δ.Ε.Π. ή ομότιμους καθηγητές του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
β) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Υπουργό,
γ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών για θέματα Απόδημου Ελληνισμού, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Υπουργό και
δ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Υπουργό.»

β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρόντα είναι τουλάχιστον τρία μέλη του, μεταξύ των οποίων απαραιτήτως ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του.»

21. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 349/1976 (Α΄ 149) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του ν. 2740/1999 (Α΄ 186) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Το σώμα των εκλεκτόρων συγκροτείται από τους κατωτέρω:
α) τον επιχώριο Μητροπολίτη,
β) τον Δήμαρχο και τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου, ανεξάρτητα από τη δημοτική εκλογική περιφέρεια από την οποία εξελέγησαν,
γ) τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων, καθώς και τους Προέδρους των Συμβουλίων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Τήνου,
δ) τους Περιφερειακούς Συμβούλους της εκλογικής περιφέρειας της Περιφερειακής Ενότητας Τήνου και
ε) τα επτά πρώτα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητας Τηνίων εν Αθήναις.

4. Όλα τα μέλη του σώματος των εκλεκτόρων είναι υποχρεωτικώς Τήνιοι Χριστιανοί Ορθόδοξοι, άλλως αντικαθίστανται κατά τη νόμιμη τάξη των αναπληρωτών τους, εφόσον υπάρχουν. Ειδικότερα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, αν δεν είναι Τήνιοι Χριστιανοί Ορθόδοξοι, αντικαθίστανται από τον επόμενο κατά σειρά σύμβουλο του οικείου Συμβουλίου και μέχρι την εξάντληση του όλου αριθμού των Συμβούλων της αντίστοιχης Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας. Οι εκλέκτορες δεν επιτρέπεται να είναι και εκλόγιμοι.»

Άρθρο 60
Καταργούμενες διατάξεις
(...)

Άρθρο 61
Έναρξη ισχύος
(...)

Αθήνα, 19 Μαΐου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ


Εκτύπωση