edu.klimaka.gr

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΦΕΚ .

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

Τα έγγραφα αυτού του άρθρου μεταφέρονται σε άλλη ενότητα στο σύνδεσμο : https://edu.klimaka.gr/nomothesia/fek.html   ή εναλλακτικά από τη διαδρομή: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / ΦΕΚ

Αυτή η απόφαση κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω του όγκου του σχετικού υλικού, αλλά και της ευκολότερης αναζήτησης που πλέον προσφέρεται μέσω των ειδικών φίλτρων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΦΕΚ

Αριθμός ΦΕΚ

Περιγραφή

ΦΕΚ 24/2013

Ν.4115/2013
Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ 210/2013

Αριθμ. 1029/Γ7
Τροποποίηση Μεταβατικού Ωρολογίου προγράμματος των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών Καλλιτεχνικών Λυκείων
(Τροποποίηση ΦΕΚ 1214/2012 - Αριθμ.37912/Γ7)

ΦΕΚ 247/2013

Aριθ. 268/12728
Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθ. 657/2008 της Επιτροπής, όπως ισχύει κάθε φορά, σχετικά με τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης για τη διάθεση γάλακτος σε μαθητές σχολικών μονάδων.

ΦΕΚ 524/2013

Αρ.Πρωτ.24136/Γ7/21-02-2013
«Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2012-2013»

ΦΕΚ 591/2013

Αρ.Πρωτ.31630/Γ1/06-03-2013
Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία για το σχολικό έτος 2012 - 2013

ΦΕΚ 802/2013

Αριθμ. Φ1/43814/Β3
Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσεων επιτυχόντων στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2011−2012 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. (σ.σ. μετεγγραφές φοιτητών)

ΦΕΚ 803/2013

Αριθμ. 3.12195/οικ. 3.688
Επιδότηση της πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 3475/2006, που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α, σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κ.τ.λ. για το έτος 2013 (από 01.01.2013 μέχρι 31.12.2013).

ΦΕΚ 919/2013

Αρ.Πρωτ. Φ.251/51477/Β6/15-04-2013
«Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538 Β’/10-12-2002) υπουργικής απόφασης».

ΦΕΚ 1127/2013

Αριθμ. 56601/Γ7
Επέκταση του θεσμού του σχολικού συνεταιρισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΦΕΚ 1047/2013

Αριθμ. 54105/Γ2
Χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων και Επαγγελματικών Σχολών, Ημερήσιων και Εσπερινών

ΦΕΚ 1139/2013

Αριθ. Υ 281
Πολιτική Κινητοποίηση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των αναγκαίων πόρων και παροχή εξουσιοδότησης στους αρμοδίους Υπουργούς, προκειμένου να προβούν σε επίταξη των προσωπικών υπηρεσιών των εκπαιδευτικών αυτών, καθώς και της χρήσης των ακινήτων και κινητών, που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων, των προαγωγικών εξετάσεων και κάθε άλλης εξέτασης και εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 

Αριθμ.82065/Γ2/17-06-2013
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 100835/Γ2/04-09-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2507) με
θέμα «Λειτουργία κατευθύνσεων Γενικού Λυκείου και μαθημάτων επιλογής»

ΦΕΚ 1523/2013

Aριθ. Φ.151/84573/Β6
Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.151/22071/Β6/26.2.2009 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) –Ομάδα Α΄ στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΤΕΙ), στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπ/σης (ΑΣΠΑΙΤΕ) στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και σχολές Αστυφυλάκων» (ΦΕΚ 373−Β΄/3.3.2009).

ΦΕΚ 1580/2013

Αριθμ. Φ.253.1/84496/Β6
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.253/28934/Β6/21.3.2006 (ΦΕΚ 391−Β΄) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».

ΦΕΚ 1686/2013

Αριθ. 90893/Γ1
Εξασφάλιση της παιδαγωγικής επάρκειας των κατόχων Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών από τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α.

Αριθ. 90606/B7
΄Εγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις» (Military Fitness & Wellbeing).

ΦΕΚ 1720/2013

Αριθμ. 7847
Άρση της επίταξης της χρήσης ακινήτων και κινητών μέσων.

Αριθμ. 7846
Άρση της επίταξης των προσωπικών υπηρεσιών των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΦΕΚ 1731/2013

Αριθμ. 2/66760/0022
Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Γενικών Λυκείων, των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και γενικά των ασχολουμένων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ΦΕΚ 1848/2013

Αριθμ. 1623Υ/95673/Ζ1
Τροποποίηση της με αριθμ. Υ.Α. Ζ2/411/8−11−1995 «Αρμοδιότητες και λειτουργία του Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της μειονοτικής εκπαίδευσης (ΦΕΚ Β΄ 954).

ΦΕΚ 1977/2013

Αριθμ. 111967/Δ2
Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη, εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ

ΦΕΚ 112/2012

ΠΔ.61/2012
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 50/2008 (Α΄ 81) «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 43/2010 (Α΄ 86) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ 81 Α΄) “Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)”».

ΠΔ.62/2012
Καταγραφή, αποτύπωση και τεκμηρίωση άυλων πολιτιστικών αγαθών

ΦΕΚ 233/2012

ΠΔ.128/2012
Ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2006−2007 και εφεξής, με πτυχίο της κατεύθυνσης Εικαστικών, στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΕ08 − Καλλιτεχνικών Μαθημάτων.

ΦΕΚ 620/2012

Αριθμ. 18943 /Γ6
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 140995/Γ6/9−11−2010 (ΦΕΚ 1819/τ.Β) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τις εξετάσεις κατάρτισης πινάκων επιτυχίας δασκάλων και νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΦΕΚ 807/2012

Αρ.Πρωτ.2/20801/0022/14-03-2012
Καθορισμός μειωμένου ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων στο εξωτερικό εκπαιδευτικών, διοικητικών υπαλλήλων και συντονιστών εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.

ΦΕΚ 1030/2012

Αριθμ. 29.416/ΙΑ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 63893/ΙΑ/3−6−2010 υπουργικής απόφασης με θέμα «Εξειδίκευση των κριτηρίων νια τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.) που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

ΦΕΚ 1129/2012

Αρ.Πρωτ.32239/Γ2/23-03-2012
Διδασκαλlα ξένων γλωσσών στο Γενικό Λύκειο
(Κατάργηση του ΦΕΚ 1966/2011)

ΦΕΚ 1131/2012

Αριθμ. 37596/Γ2
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 111276/Γ2/08−10−2007 υπουργική απόφαση “Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ (ΦΕΚ 2057 Β΄)” και της υπ’ αριθμ. 138011/Γ2/3−12−2007 υπουργική απόφαση “Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (ΦΕΚ 26 Β΄)”.

ΦΕΚ 1214/2012

Αριθμ.37912/Γ7/04-04-2012/ΥΠΔΒΜΘ
Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών Καλλιτεχνικών Λυκείων
(Κατάργηση ΦΕΚ 1417/2006)

ΦΕΚ 1365/2012

Αρ.Πρωτ.42965/Γ7/12-04-2012
Διαδικασία επιλογής- εγγραφής μαθητών-τριων που θα φοιτήσουν στην Α΄ Λυκείου των Καλλιτεχνικών Σχολείων

ΦΕΚ 1393/2012

Αριθμ. 2/33374/0022
Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Γενικών Λυκείων, των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και γενικά των ασχολουμένων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις διατάξεις του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 τ. Α΄), του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 τ. Α΄) και του Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 τ. Α΄).

ΦΕΚ 1476/2012

Αριθμ.Φ.151/50021/Β6/3-5-2012
Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.151/22071/Β6/26.2.2009 Υπουργικής Απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) –Ομάδα Α΄ στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΤΕΙ), στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπ/σης (ΑΣΠΑΙΤΕ) στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ)  στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και σχολές Αστυφυλάκων» (ΦΕΚ 373-Β΄/3.3.2009).

ΦΕΚ 1493/2012

Αριθμ.50200/Δ1/04-05-2012
Σύσταση κλάδων Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Πληροφορικής, Δραματικής Τέχνης και Θεατρικών Σπουδών εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΦΕΚ 1672/2012

Αριθμ. Φ.821.4/702Κ/54185/Ζ1
Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, όρων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής των υποψηφίων, διαδικασίας διαπίστωσης της γνώσης ξένης γλώσσας και περιπτώσεων απόσπασης εκπαιδευτικών με αποδοχές και επιμίσθιο, χωρίς αποδοχές και επιμίσθιο ή μόνο με αποδοχές.

Αριθμ. Φ. 821.2/701K/54186/Z1
Καθορισμός όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής και διάρκειας απόσπασης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας (κλάδου ΠΕ70) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (κλάδου ΠΕ02 και ΠΕ01), για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Ιδρύματα Ερευνών του εξωτερικού.

ΦΕΚ 1696/2012

Αριθμ. 2/30147/0022
Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Αριθμ. 2/32692/0022
Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις παιδικές εξοχές − κατασκηνώσεις η λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους. Κατάργηση της υπ’ αριθμ. 2/62173/0022/5.10.2011

ΦΕΚ 1714/2012

Αριθμ. Φ. 821/703Κ/54179/Ζ1
Kαθορισμός προσόντων, όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής, διαδικασίας απόσπασης προσωπικού στα Eυρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία Διεθνών Οργανισμών και διάρκεια αυτής.

ΦΕΚ 1915/2012

Αριθ. 67927/Γ3
Ορισμός του περιεχομένου, τρόπου διάρκειας διαδικασία παρακολούθησης του ειδικού προγράμματος για την απόκτηση Πιστοποιητικού Διοικητικής επάρκειας και την απόκτηση Πιστοποιητικού Καθοδηγητικής επάρκειας εκπαιδευτικών του N. 3848/10 (71Α) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού−καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»

ΦΕΚ 1945/2012

Aριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ32−Φ56/56729/595
Τροποποίηση της με αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ56−Φ32/74198/1015/29−12−2003 κοινή υπουργική απόφαση «Δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα Μνημεία, οργανωμένους Αρχαιολογικούς Χώρους, Ιστορικούς Τόπους και Μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο».

ΦΕΚ 1965/2012

Aριθμ. Φ5/68535/Β3
Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι.

ΦΕΚ 2219/2012

Αριθμ. Φ.253.1/86861/Β6
Καθορισμός αριθμού παρεχομένων θέσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) για φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014».

ΦΕΚ 2314/2012

Αρ.Πρωτ.92998/Γ7/10-08-2012
Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους
Κατάργηση από ΦΕΚ 1206/2000 το μέρος που αφορά του υπευθύνους Αγωγής Υγείας
Κατάργηση ΦΕΚ 1321/2003

ΦΕΚ 2315/2012

Αρ.Πρωτ.92985/Γ7/10-08-2012
Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων τους καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους
Κατάργηση ΦΕΚ 998/2006

ΦΕΚ 2316/2012

Αρ.Πρωτ.92984/Γ7/10-08-2012
Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους
Κατάργηση ΦΕΚ 948/2003
Κατάργηση ΦΕΚ 2284/2008

ΦΕΚ 2316/2012

Αρ.Πρωτ.92995/Γ7/10-08-2012
Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων και των Τεχνικών Υπευθύνων τους καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους
Κατάργηση ΦΕΚ 980/2006

ΦΕΚ 2400/2012

Αριθμ. 93157/Γ2
Καθορισμός εξεταστέας– διδακτέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Ημερησίων και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2012−2013.

ΦΕΚ 2507/2012

Αρίθμ.100837/Γ2
Λειτουργία τμημάτων στα μαθήματα «Αρχές Φιλοσοφίας» και «Πολιτική και Δίκαιο».

Αριθμ. 100838/Γ2
Διδασκαλία Ερευνητικής Εργασίας. (Καταργήθηκε με το υπ' αρ. 124052/Γ2/06-09-2013)(Επανακαταργήθηκε με το υπ. αρ.124062/Γ2 (ΦΕΚ 2350/2013)

Αριθμ.100835/Γ2
Λειτουργία κατευθύνσεων Γενικού Λυκείου και μαθημάτων επιλογής

ΦΕΚ 2788/2012

Αριθμ. Φ.361.22/116672/Δ1
Ορισμός κριτηρίων αξιολόγησης διευθυντών και εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία.

ΦΕΚ 2866/2012

Αριθμ. 10210
Τροποποίηση του εδαφίου γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 260/16.1.2008 υπουργικής απόφασης «Οργάνωση και λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας» (ΦΕΚ 34/Β΄/2008).

ΦΕΚ 2985/2012

Αριθμ. 127781/Γ7
Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης.

ΦΕΚ 3010/2012

Aριθμ. Φ.300/4/128536 Σ.99
Καθορισμός αριθμού εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αριθμ. ΕΜ/2/125
Καθορισμός αριθμού ιδιωτών που εισάγονται στην Αστυνομική και την Πυροσβεστική Ακαδημία κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013−2014 και 2014−2015.

ΦΕΚ 3056/2012

Αριθμ. 10141/ΙΑ
Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ.

ΦΕΚ 3095/2012

Αριθμ. 137143/Α2
Αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος των τάξεων της Α΄ και Β΄ Λυκείου των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων.

Αριθμ. 137141/Α2
Δημιουργία τάξεων υποδοχής και φροντιστηριακών τμημάτων στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

ΦΕΚ 3240/2012

Αριθμ. 147801/Δ1
Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης Α/θμιας Εκπ/σης.

ΦΕΚ 3384/2012

Αριθμ. 154863 / Β7
Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πανεπιστημίου Jean Moulin−Lyon III της Γαλλίας για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη.

Αριθμ. 155262/Η
Τροποποίηση του άρθρου 13 της υπ’ αριθμ.62375/Η/01.06.2012 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1823) «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».

Αριθμ. 156291/Γ6
Τροποποίηση − Συμπλήρωση αναθέσεων μαθημάτων των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.).

ΦΕΚ 3437/2012

Αριθ. 152263/Δ2
Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΦΕΚ 56/2011

Αριθμ. Φ.12/20/2045/Γ1
Ωρολόγια Προγράμματα σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εντάσσονται στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προταιρείτητας στο πλαίσιο της υλοποίησης των Πράξεων «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας− ΑΠ1», «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προταιρεότητας−ΑΠ2» και «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας −ΑΠ3» του Ε.Π Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ .

ΦΕΚ 440/2011

Αριθ. 29988/Δ4
Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ανακλήθηκε με το ΦΕΚ 1575/2011

Αριθ. 29984/Δ4
Υποβιβασμός, συγχώνευση και κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων.

Αριθ. 29987/Δ4
Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ανακλήθηκε με το ΦΕΚ 1575/2011

ΦΕΚ 507/2011

Αριθμ. 27677/Γ7
Οργάνωση και λειτουργία Τμημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ.

ΦΕΚ 548/2011

Αριθμ. Γ/ΕΞ/2274/31.3.2011
Χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών
κατάργηση οδηγίας αρ. 1122/2000 για τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 40/2001 και 46/2009.

ΦΕΚ 561/2011

Αριθμ. 26139/Α2
Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των εκκλησιαστικών γυμνασίων και των γενικών εκκλησιαστικών λυκείων για τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης.

Αριθμ. 26141/Α2
Ανακατανομή των οργανικών θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και καθορισμός της οργανικότητας των σχολικών μονάδων αυτής.

ΦΕΚ 725/2011

Αριθμ. 2384
Ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ.
Καταργήθηκε με το ΦΕΚ 3056/2012

ΦΕΚ 780/2011

Αριθμ.2/33248/0022
Καθορισμός αποζημίωσης των ασχολουμένων στις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Γενικών Λυκείων, των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και γενικά των ασχολουμένων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις διατάξεις του Ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188 τ.Α), του Ν.2909/2001 (ΦΕΚ 90 τ. Α΄) και του Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 τ. Α΄).
(σ.σ.Σε ισχύ βρίσκεται το ΦΕΚ 1393/2013)

ΦΕΚ 1002/2011

Αριθμ.55163/Γ2
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ Γενικού Λυκείου.

Αριθμ.55168/Γ2
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών ΧΗΜΕΙΑΣ Α΄ Γενικού Λυκείου
(σ.σ. Καταργήθηκε με το ΦΕΚ 1966/2011)

ΦΕΚ 1092/2011

Aριθμ. Φ.12/518/61284/Γ1
Διαδικασία ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία.
Καταργήθηκε με το ΦΕΚ 253/2012

ΦΕΚ 1105/2011

Αριθ.Α.Σ.392/60933/Ζ2
Ανακαθορισμός oργανικών θέσεων μειονοτικών σχολείων.

ΦΕΚ 1150/2011

Αριθμ. ΔΥ1δ/49014
Καθορισμός τρόπου επιλογής διευθυντών−τριών των Επαγγελματικών Νοσηλευτικών Σχολών, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΦΕΚ 1327/2011

Αριθμ. Φ.12/520/61575/Γ1
Τροποποίηση − συμπλήρωση της με αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28−7−2006 (ΦΕΚ 1139, τ.Β) και της με αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31−5−2010 (ΦΕΚ 804, τ.Β΄) Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα− ΕΑΕΠ.

ΦΕΚ 1345/2011

Αριθμ. Φ.12/530/62626/Γ1
Τροποποίηση − συμπλήρωση των με αριθμ. Φ.20/482/95210/Γ1/9−9−2003, (ΦΕΚ 1325, τ.Β΄) και Φ.12/773/77094/Γ1/28−7−2006, (ΦΕΚ1139, τ.Β΄) Υπουργικών Αποφάσεων.
(σ.σ. Περί ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων)

ΦΕΚ 1307/2011

Αριθμ.Φ.151/67431/Β6
Τροποποίηση της αριθμ. Φ.151/22071/Β6 (ΦΕΚ 373−Β/3.3.2009) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) − Ομάδα Α΄... και σχολές Αστυφυλάκων.

Αριθμ.Φ.253/67430/Β6
Τροποποίηση των αριθμ. α) Φ.253/28934/Β6/21.3.2006 (ΦΕΚ Β΄ 391) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» και β) Φ.253/27456/Β6/11.3.2009 (ΦΕΚΒ΄ 493) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».

Αριθμ.Φ.151/64998/Β6
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Φ.151/20049/Β6 (ΦΕΚ 272-Β/ 1.3.2007) Υπουργικής Απόφασης «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση αποφοίτων Β/θμιας Εκπ/σης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες……»

ΦΕΚ 1456/2011

Αριθ. Φ.12/555/66447/Γ1
Τροποποίηση− συμπλήρωση της με αριθμ. Φ.12/518/61284/Γ1/27−5−2011 (ΦΕΚ 1092/2−6−2011 τ.Β΄) υπουργικής απόφασης. (σ.σ.διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας στο δημοτικό)
Καταργήθηκε με το ΦΕΚ 253/2012

Αριθμ. 67183/Γ2
Τροποποίηση−συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 118842/Γ2/17.9.2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄) απόφασης Υφυπουργού ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.».

Αριθμ. 67182/Γ2
Καθορισμός Ωρολογίου και Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών της ειδικότητας «Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών» των ΕΠΑ.Σ. αρμοδιότητας του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

ΦΕΚ 1562/2011

Αριθμ.70001/Γ2
Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου

ΦΕΚ 1575/2011

Αριθμ. 71103/Γ2
Διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο Γυμνάσιο
Καταργήθηκε με το ΦΕΚ 253/2012

Αριθμ. 71327/Δ4
Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμ. 71336 /Δ4
Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΦΕΚ 1644/2011

Αρ.Πρωτ.82029/Γ2/19-07-2011/ΥΠΔΒΜΘ
Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τομέων και ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και ειδικοτήτων στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.)
Κατάργηση του ΦΕΚ 947/2007

ΦΕΚ 1671/2011

Αριθμ.72489/Γ6
Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
 

ΦΕΚ 1675/2011

Αριθμ. 78570/Γ4
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 107405/Γ4/2−09−2010 (ΦΕΚ 1396/τ.Β/6−09−2010) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου και για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου (Τ.Α.Δ−Ε.Τ.Α.Δ)» − Κριτήρια, Διαδικασία και Όργανα Επιλογής.

ΦΕΚ 1698/2011

Αριθμ. 81667/Γ2
Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2011−2012.

Aριθμ. 81669/Γ2
Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2011−2012.

ΦΕΚ 1702/2011

Αριθμ. 35415
Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους Δήμους.

 

Φ.1 ΤΥ/809/101455/Γ1/07-09-2011/ΥΠΔΒΜΘ
«Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.), Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων  Ζ.Ε.Π.»

ΦΕΚ 1966/2011

Αριθμ.86157/Γ2
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 59609/Γ2/25-05-2011 (ΦΕΚ Β΄ 1213) Υ.Α. με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου»
(σ.σ. ως προς το ωράριο δισκαλαλίας μαθηματικών)

Αριθμ.86160/Γ2
Διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο
(Καταργήθηκε με το υπ. αριθμ.32239/Γ2/23-032011)

Αριθμ.86440/Γ2
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών ΧΗΜΕΙΑΣ Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου
(σ.σ. κατάργηση της αρ. πρωτ. 55168/Γ2/13-05-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1002))

ΦΕΚ 1981/2011

Αρ.Πρωτ.83691/Γ7/22-07-2011/ΥΠΔΒΜΘ
«Διαδικασίες Στελέχωσης και Καθήκοντα των Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)»
Κατάργηση της 60991/Γ7/19-06-2011

 

Αρ.Πρωτ.104033/Γ2/12-09-2011/ΥΠΔΒΜΘ
Διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Επαγγελματικό Λύκειο
Κατάργηση των υπ. αρ. πρωτ. 128758/Γ2/19-10-2009 (ΦΕΚ 2293 Β’) και 112987/Γ2/14-09-2010 (ΦΕΚ 1583 Β΄ )

ΦΕΚ 1986/2011

Αριθμ. 94872/Γ6
Τροποποίηση − Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 104147/Γ6/25−8−2010 (ΦΕΚ 1387/τ.Β΄/2010) απόφασης Υφυπουργού Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. «Ανάθεση μαθημάτων των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.).

ΦΕΚ 2134/2011

Αριθμ. 98301/Δ4
Ορισμός του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.) ως αρμόδιου φορέα για τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου με καθαριστές/καθαρίστριες και συνεργεία καθαρισμού στα σχολεία Π/θμιας και Δ/θμιας σε όλη την επικράτεια.

ΦΕΚ 2156/2011

Αριθ.76696/Δ2
Ανακατανομή κατά κλάδο και ειδικότητα των θέσεων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 83180/Δ2/24−8−2004 (Φ.Ε.Κ.1353 τ.Β΄/2−9−2004) Υπουργικής Απόφασης

Αριθμ. Υ−68/104963/Δ2
Τροποποίηση του αξιολογικού πίνακα επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.

Αριθμ. Φ.12/819/104706/Γ1
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολοήμερων Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων

ΦΕΚ 2157/2011

Αριθμ.104035/Γ2
Καθορισμός εξεταστέας– διδακτέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Ημερησίων και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2011−2012.

ΦΕΚ 2208/2011

Αριθ. 77960/Β7
Καθορισμός αριθμού παρεχομένων θέσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων καθώς και μεταπτυχιακών φοιτητών μελών εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013. (το άρθρο αντικαταστάθηκε με το ισχύον της τρέχουσας χρονιάς)

Αρ.Πρωτ.104033/Γ2/12-09-2011/ΥΠΔΒΜΘ
Διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Επαγγελματικό Λύκειο
Κατάργηση των υπ. αρ. πρωτ. 128758/Γ2/19-10-2009 (ΦΕΚ 2293 Β) και 112987/Γ2/14-09-2010 (ΦΕΚ 1583 Β)

ΦΕΚ 2268/2011

Αριθμ. 107830/Γ6
Προσθήκες εργαστηρίων στα ΕΕΕΕΚ, Ιδρύσεις − Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και Ιδρύσεις Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».

ΦΕΚ 2271/2011

Αριθμ. 102706/Γ7
 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 27677/Γ7/09−03−2011 (ΦΕΚ B’ 507) απόφασης με θέμα Οργάνωση και Λειτουργία Τμημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ

 

Αριθμ.110570/Α2
Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων της Α' τάξης των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων

ΦΕΚ 2313/2011

Αριθμ.Πρωτ.110989/Γ2/26-09-2011
Τροποποίηση-συμπλήρωση της Υ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008 (ΦΕΚ 1984 Β') για αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. (Project)

ΦΕΚ 2400/2011

Αριθμ.116379/Γ2/11-10-2011
Συμπληρωματικές ρυθμίσεις για την Αναπλήρωση διδακτικών ωρών

ΦΕΚ 2438/2011

Αριθμ. Φ.151/116946/Β6
Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ.

ΦΕΚ 2477/2011

Αριθμ.118218/Γ2
Τροποποίηση−συμπλήρωση της Υ.Α. 118842/Γ2/17−09−2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄).
(σ.σ. Ωρολόγιο πρόγραμμα Γυμνασίων με Πιλοτικό πρόγραμμα (νέο σχολείο))

ΦΕΚ 2794/2011

Aριθμ. 141081/Γ4
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 112843/Γ4/14−10−2005 υπουργικής απόφασης με θέμα Αθλητικές Δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΦΕΚ 2585/2011

Aριθμ. 125617/Γ7
Οργάνωση και Λειτουργία της Ενισχυτικής Διδασκαλίας

ΦΕΚ 2769/2011

Αριθμ. 129287/Γ2
Εκδρομές−Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.
(Κατάργηση του ΦΕΚ 206/2006)

 

ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/25207
Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας σε φροντιστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διδασκαλίας σε κέντρα ξένων γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α’ 63)

ΦΕΚ 2884/2011

Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356
Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας φροντιστηρίου μέσης και ανωτάτης εκπαίδευσης και κέντρου ξένων γλωσσών, άδειας κατ’
οίκον διδασκαλίας, άδειας διδασκαλίας σε φροντιστήρια και άδειας διδασκαλίας σε κέντρα ξένων γλωσσών, για διεκπεραίωση και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης, σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63 Α΄).

ΦΕΚ 2885/2011

Αριθμ. Κ−193/145251/Δ2
Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των σχολείων της δικαιοδοσίας τους.

ΦΕΚ 51/2010

Ν.3839/2010
Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια − Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.

ΦΕΚ 55/2010

Αριθμ. Φ151/2996/Β6
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ.151/22071/Β6 (Φ.Ε.Κ. 373−Β/3.3.2009) «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)−Ομάδα Α………και σχολές Αστυφυλάκων» Υπουργικής Απόφασης

Αριθμ. Φ.151/2995/Β6
Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

ΦΕΚ 67/2010

Αριθμ. 6035/Β1
Συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ.67859/Β1/5−7−2006 «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων» (Β΄ 874).

ΦΕΚ 71/2010

Ν.3848/2010
Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις

ΦΕΚ 163/2010

Ν.3879/2010
Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις.

ΦΕΚ 428/2010

Αριθμ.36590/Γ2
Επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων

ΦΕΚ 707/2010

Αριθμ. 6622/383
Καθορισμός κριτηρίων για τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ.

ΦΕΚ 774/2010

Αριθμ.63893/ΙΑ
Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.) που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 1030/2012)

Αριθμ. Φ.353.1/7/63890/Δ1
Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων διευθυντών εκπαίδευσης.

ΦΕΚ 804/2010

Αριθμ.Φ.12/620/61531/Γ1
Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Τροποποιήθηκε με την Αριθμ. Φ.12/520/61575/Γ1-2011

Αριθμ.Φ.3/609/60745/Γ1
Ορισμός 800 Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

ΦΕΚ 1139/2010

Αριθμ.: Φ.12/879/88413 /Γ1
Διδασκαλία− πρόγραμμα σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων που θα εισαχθούν στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία που θα λειτουργήσουν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)−επανεξέταση & επικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και οδηγιών για τα διδακτικά αντικείμενα του ολοήμερου προγράμματος.

ΦΕΚ 1345/2010

Αριθμ. 16802/667
Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΦΕΚ 1387/2010

Αριθμ. 104147/Γ6
Ανάθεση μαθημάτων των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)

ΦΕΚ 1299/2010

Αριθμ. 94845/Γ7
Ορισμός κριτηρίων επιλογής για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, εξειδικευμένου στους τομείς του Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία.

ΦΕΚ 1387/2010

Aριθμ. 105399/Δ4
Ορισμός του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.) ως αρμόδιου φορέα για τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου με καθαριστές/καθαρίστριες και συνεργεία καθαρισμού στα σχολεία Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια

Αριθμ. 104147/Γ6
Ανάθεση μαθημάτων των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)

ΦΕΚ 1396/2010

Αριθ. 107405/Γ4
Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου και για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου (Τ.Α.Δ.−Ε.Τ.Α.Δ.)» − Κριτήρια, Διαδικασία και Όργανα Επιλογής

ΦΕΚ 1612/2010

Αριθ. Φ.151/122732/Β6
Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ΦΕΚ 1819/2010

Αριθμ.140995/Γ6
Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τις εξετάσεις κατάρτισης πινάκων επιτυχίας δασκάλων και νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(σ.σ Τροποποιήθηκε ως προς το έτος διεξαγωγής του διαγωνισμού ΑΣΕΠ)

ΦΕΚ 29/2009

Ν.3748/2009
Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ 373/2009

Αριθμ.Φ.151/22071/Β6
Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) − Ομάδα Α στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΤΕΙ), στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπ/σης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και Σχολές Αστυφυλάκων
Τροποποίηθηκε με τις Φ.151/67431/Β6/15-06-2011, Φ.151/40925/Β6/10-04-2012, Φ.151/50021/Β6/3-5-2012, ΦΕΚ 1523/20103

Αριθμ. Φ.151/22070/Β6
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ.153/8104/Β6/26.1.2004 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση αποφοίτων Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε στα τμήματα και στις Σχολές των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπ/σης» (ΦΕΚ 167 Β/30.1.2004) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΦΕΚ 493/2009

Αριθμ. Φ.253/27465/Β6
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ253/128314/Β6 (ΦΕΚ 1538Β΄/10.12.2002) υπουργικής απόφασης

Αριθμ. Φ.253/27456/Β6
Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) ΟΜΑΔΑΣ Β΄ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ΦΕΚ 1321/2009

Αριθμ. 29826/Β1
Συμπλήρωση της απόφασης για τις αντιστοιχίες των πανεπιστημιακών τμημάτων (Μετάβαση στο σχετικό άρθρο με τις τροποποιήσεις)

ΦΕΚ 1440/2009

Αριθμ.64767/Γ7
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των νέων βιβλιοθηκών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

ΦΕΚ 1645/2009

Αριθμ.88310/Γ2
Ψηφιακή τάξη

ΦΕΚ 1722/2009

Αριθμ. 84835/Γ2
Συνάφεια Ειδικοτήτων του Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. και Ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Σ.

ΦΕΚ 1731/2009

Αριθμ. 97831/Γ7
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 92987/Γ7/21.9.2005 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1332/Β΄/21.9.2005). (σ.σ. Ωρολόγιο πρόγραμμα Μουσικών Σχολείων)
Καταργήθηκε με την Αριθμ. 72137/Γ7 - 2011

ΦΕΚ 1947/2009

Αριθμ.105738/Γ7
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των νέων βιβλιοθηκών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΦΕΚ 2067/2009

Αριθμ. 113205/Α2
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων

Αριθμ. 113202/A2
Οργάνωση και λειτουργία των Ιερατικών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΙΣΔΕ).

ΦΕΚ 2120/2009

Αριθμ. 113201/Α2
Προϋποθέσεις λειτουργίας κατευθύνσεων στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια.

ΦΕΚ 26/2008

Αριθμ. 138011/Γ2
Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
(σ.σ. Τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 1643/2011 ως προς το πρόγραμμα της Α' τάξης)

ΦΕΚ 34/2008

Aριθμ. 260
Οργάνωση και Λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Aριθμ. 4014
Λειτουργία τμημάτων εκτός έδρας Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).

ΦΕΚ 81/2008

ΠΔ 50/2008
Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)

ΦΕΚ 159/2008

Ν.3687/2008
Θέματα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ 218/2008

Αριθμ. 14420/ΚΒ
Εξετάσεις − Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
Κατάργηση των ΦΕΚ 821/2003 - ΦΕΚ 1517/2005

ΦΕΚ 357/2008

Αριθμ. 22143/Γ2
Αναπλήρωση διδακτικών ωρών.

ΦΕΚ 429/2008

Αριθμ.28118/Γ2
Ωρολόγιο πρόγραμμα Α' και Β' Τάξεων των Επαγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)

ΦΕΚ 2091/2008

Αριθμ. 123866/Η
Τροποποίηση απόφασης 55302/Η/30−04−2008 περί καθορισμού ωρών εργασίας του προσωπικού καθαριότητας των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΦΕΚ 2122/2008

Αριθμ. Δ΄/23319
Αντιστοίχηση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. − ΕΠΑ.Σ. του ΥΠΕΠΘ με ειδικότητες Ι.Ε.Κ.

ΦΕΚ 233/2007

ΠΔ 207/07
Τροποποίηση του π.δ. 133/2002 «Για την κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά» (ΦEK A΄ 109).

ΦΕΚ 449/2007

Αριθμ. 28915/Γ6
Καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας των κλάδων του Ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ)

Αριθμ. 28911/Γ6
Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) και ωράριο εργασίας του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτά
Τροποποίηση του ΦΕΚ 1503/2001

Αριθμ. 27922/Γ6
Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων. α) Του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης), και σε προγράμματα ειδικής αγωγής (παράλληλη στήριξη και παροχή διδασκαλίας στο σπίτι). β) Του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΦΕΚ 947/2007

Αριθμ.56645/Γ2
Καθορισμός ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)

Αριθμ. 56647/Γ2
Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τομέων και ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και ειδικοτήτων στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.).
Καταργήθηκε από Αριθμ.82029/2011

ΦΕΚ 1074/2007

Αριθμ. Α.Σ.377/65936/Ζ2
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 82335/Ζ2/22.8.2005 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1173/τ.Β΄).

ΦΕΚ 1151/2007

Αριθμ. 190614
Καθορισμός κριτηρίων για τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών ΕΠΑΣ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. (Καταργήθηκε)

ΦΕΚ 1252/2007

Αριθμ. 74221/Β1
Συμπλήρωση της απόφασης για τις αντιστοιχίες των πανεπιστημιακών τμημάτων. (σ.σ. οι τροποποιήσεις έχουν μεταφερθεί στο άρθρο με τις αντιστοιχίες πανεπιστημιακών τμημάτων ΦΕΚ 874/2006)

ΦΕΚ 1420/2007

Αριθμ. Φ. 32/190/81670/Γ1
Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

Αριθμ. Φ.50/191/81673/Γ1
Ορισμός Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων.

Αριθμ. Φ.32/92/81675/Γ1
Μετατροπή Νηπιαγωγείων σε Ολοήμερα Νηπιαγωγεία.

Αριθμ. Φ.50/193/81678/Γ1
Ορισμός Ολοήμερων Σχολείων Ειδικής Αγωγής.

Αριθμ. Φ.32/194/81682/Γ1
Μετατροπή Ολοήμερων Νηπιαγωγείων Ειδικής Αγωγής.

Αριθμ. Φ.12/1051/81685/Γ1
Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων Νηπιαγωγείου εντός των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

ΦΕΚ 2057/2007

Αριθμ. 111277/Γ2
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Στοιχεία Τεχνολογίας» του Τεχνολογικού Κύκλου της Α΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ.

Αριθμ. 111276/Γ2
Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.

ΦΕΚ 2105/2007

Αριθμ.117303/Γ6
Ελάχιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής.

ΦΕΚ 2511/2007

Αριθμ. 148096/Γ2
Σχολικό και διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές − μετεγγραφές, διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφορούν στις Επαγγελματικές Σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΦΕΚ 14/2006

Ν.3432/2006
Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

ΦΕΚ 146/2006

Ν.3475/06
Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ 874/2006

Αριθμ. 67859/Β1
Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων

ΦΕΚ 919/2006

Αριθ. 4010
Όροι πρακτικής άσκησης μαθητών – σπουδαστών και καταρτιζόμενων του Ο.Τ.Ε.Κ.

ΦΕΚ 980/2006

Αριθμ. 65854/Γ7
Επιλογή και Αρμοδιότητες των Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.). Λειτουργία των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ
Καταργήθηκε με το αριθ.92995/Γ7/10-08-2012

ΦΕΚ 998/2006

Αριθμ.69066/Ε5
Αντιστοιχίσεις Τμημάτων ΤΕΙ

Αριθμ. 68278/Γ7
Λειτουργία των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών – Αρμοδιότητες και Επιλογή των Υπευθύνων των ΕΚΦΕ»
Καταργήθηκε με το αριθ.92985/Γ7/10-08-2012

ΦΕΚ 1289/2006

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Στην υπ’ αριθμ. 67859/Β1/5.7.2006 απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων» που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 874/10.7.2006

ΦΕΚ 1139/2006

Αριθμ.Φ.51/154/77093/Γ1
Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων των 28 Ολοήμερων Πειραματικών Σχολείων

Αριθμ.Φ.12/773/77094/Γ1
Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο
Τροποποιήθηκε με την Αριθμ. Φ.12/520/61575/Γ1-2011

ΦΕΚ 1286/2006

Αριθμ. 80033/Γ2
Σχολικό και διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές − μετεγγραφές − φοίτηση μαθητών, διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφορούν στα Επαγγελματικά Λύκεια

ΦΕΚ 1417/2006

Αριθμ. 88739/Γ7
Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων

Aριθμ. 88740/Γ7
Ωρολόγιο πρόγραμμα Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων.
(Καταργήθηκε με το ΦΕΚ 1214/2012)

ΦΕΚ 1504/2006

Αριθμ. Φ.821/3029 A/100239/Z1
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.821/Κ162/Ζ1/1228/19.3.2001 (ΦΕΚ 300 τ.Β΄) υπουργικής απόφασης.(σ.σ. βαθμολόγηση της ξένης γλώσσας για απόσπαση στο εξωτερικό)

Αριθμ. 99917/B1
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 67859/Β1/5.7.2006 (σ.σ.ΦΕΚ 874/2006) απόφασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων»

ΦΕΚ 1507/2006

Αριθμ. Φ.3/897/97652/Γ1
Αριθμός μαθητών ανά Τάξη ή Τμήμα Τάξης στο Δημοτικό Σχολείο.

Αριθμ. Φ.3/898/97657/Γ1
Αριθμός νηπίων ανά Τμήμα στα Νηπιαγωγεία

ΦΕΚ 1700/2006

Aριθ. 113613
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 113172/2005 (ΦΕΚ 1593 Β/17.11.2005) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων.
(Καταργήθηκε με το ΦΕΚ 2844/2012)

ΦΕΚ 859/2005

Αριθμ. 58410/Γ4
Καθορισμός τύπου, περιεχομένου και τρόπου ενημέρωσης του Ατομικού Δελτίου Υγείας (Α.Δ.Υ.).

ΦΕΚ 902/2005

Αριθμ.Φ.253/61413/Β6
Εισαγωγή κατόχων απολυτηρίου Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ)

Αριθμ. Γ6/60442
Καθορισμός διαδικασίας επιλογής του Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού των ΚΔΑΥ και των ΣΜΕΑ. Κριτήρια επιλογής και τοποθέτησης.

ΦΕΚ 921/2005

Αριθ.63444/Γ2
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α', Β', Γ' και Δ' Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων

ΦΕΚ 1173/2005

Αριθ. 82335/Ζ2
Τυπικά και ειδικά προσόντα του Διευθυντή και των Υποδιευθυντώντου Σ.Ε.Π., διαδικασία και όργανα επιλογής αυτών και του εκπαιδευτικού προσωπικού του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας και καθορισμός αρμοδιοτήτων των οργάνων διοίκησής του.
(σ.σ. Τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 1074/2007)

Αριθ. 82521/Ζ2
Έναρξη και λήξη σχολικού έτους στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας, εγγραφές και μετεγγραφές μαθητών και άλλα οργανωτικά θέματα των κύκλων προσχολικής αγωγής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Σ. Ε. Π.

ΦΕΚ 1332/2005

Αριθ.92987/Γ7
Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α', Β' και Γ' Μουσικών Γυμνασίων και Α', Β' και Γ' Ενιαίων Μουσικών Λυκείων
Καταργήθηκε με την 72137/Γ7 - 2011

ΦΕΚ 1517/2005

Aριθ. 120786/ΚΒ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 60043/ΚΒ/20.6.2003 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
(καταργήθηκε με το ΦΕΚ 218/2008)

Αριθ.Φ2/121871/Β3
Κατάταξη πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

ΦΕΚ 786/2004

Αριθμ.45781/Γ7
Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων

ΦΕΚ 1592/2004

Αριθ.114163 /Δ2
Διαδικασίες και προϋποθέσεις μετάθεσης Εκπ/ κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπ/σης.
Κατάργηση του ΦΕΚ 1723/2003 (αρ.127563/Δ2/17-11-2003)

ΦΕΚ 1596/2004

Αριθμ.114213α/Γ7
Ωρολόγιο πρόγαμμα Α' και Β' τάξης Καλλιτεχνικών Σχολείων
(Καταργήθηκε με την αρ.πρωτ.37912/Γ7/04-04-2012)

ΦΕΚ 1962/2004

Αριθ.1104059/7953
Στεγαστικό επίδομα φοιτητών
(Συμπληρώθηκε με το ΦΕΚ 393/2013)

ΦΕΚ 1/2003

ΠΔ 1/2003
Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών.

ΦΕΚ 267/2003

Ν.3194/03
Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ 401/2003

Αριθ.33079/Γ2
Διοργάνωση Πανελληνίων Μαθητικών Αγώνων Επιχειρηματολογίας - Αντιλογίας

Αριθ.Φ6/26748/Β3
Διαδικασία αναγνώρισης Πτυχίων Μουσικής αλλοδαπών Παν/μίων από ελληνικά Πανεπιστήμια

ΦΕΚ 821/2003

Αριθ.60043/ΚΒ
Εξετάσεις - Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
(καταργήθηκε με το ΦΕΚ 218/2008)

ΦΕΚ 948/2003

Αριθ.64705/Γ7
Καθορισμός των εδρών των ΚΕ.ΣΥ.Π. και των σχολείων στα οποία λειτουργούν Γραφεία Σ.Ε.Π., των προσόντων των αποσπώμενων εκπαιδευτικών στα ΚΕ.ΣΥ.Π. και στα Γραφεία Σ.Ε.Π., των κριτηρίων, των οργάνων και της διαδικασίας επιλογής τους, καθώς και των οργάνων, της διαδικασίας απόσπασής τους και των λόγων ανάκλησης της απόσπασης αυτών»
Τροποποιήθηκε με την Αριθ.91042/2003
Καταργήθηκε με την 92984/Γ7/10-08-2012, εκτός του κεφ.1 με τις έδρες των ΚΕΣΥΠ

ΦΕΚ 1309/2003

Αριθ.91042/Γ7
Τροποποίηση της 64705/Γ7/2.7.2003 (ΦΕΚ 948/2003)
Καταργήθηκε με την 92984/Γ7/10-08-2012

ΦΕΚ 1321/2003

Αριθ.69259/Γ7
Ίδρυση θέσεων Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων στις Διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας
Καταργήθηκε με την αριθ.92998/Γ7/10-08-2012

ΦΕΚ 1477/2003

Αριθ.107632/Γ7
Μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών με διανυκτέρευση στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων
(Κατάργηση Υ.Α.Γ2/5959/6.11.2001)

Αριθ.107631/Γ7
Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων

ΦΕΚ 1497/2003

Αριθμ.107922/Γ7
Σκοπός και λειτουργία Γυμνασίων (Καλλιτεχνικών Σχολείων)

ΦΕΚ 1784/2003

Αριθ.128800/Γ7/(Ες φ.11/1240)
Πλαίσιο Λειτουργίας Σχολικών Βιβλιοθηκών

ΦΕΚ 1970/2003

Αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ56-Φ32/74198/ 1015
Δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα Μνημεία, οργανωμένους Αρχαιολογικούς Χώρους, Ιστορικούς Τόπους και Μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο.

ΦΕΚ 497/2002

Αριθ. 16065
Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

ΦΕΚ 1538/2002

Αριθ.Φ.253/128314/Β6
Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας καθώς και αυτών του Πανεπιστημίου Κύπρου για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
(τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 919/2013)

ΦΕΚ 90/2001

Ν.2909/01
Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ 1503/2001

Αριθμ.Γ6/4494
Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και καθορισμός των καθηκόντων και υποχρεώσεων του προσωπικού αυτού.
Τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με ΦΕΚ 449/2007

ΦΕΚ 43/2000

Αριθμ.Φ.12/79/51/33
Ωρολόγιο πρόγραμμα και ωράριο εργασίας δημοτικών σχολείων

ΦΕΚ 78/2000

Ν.2817/2000
Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ 246/2000

Αριθ. Γ4/150
Ορισμός του τρόπου σύνθεσης των τμημάτων της σπουδάζουσας και μαθητιώσας νεολαίας κατά τις παρελάσεις στις Εθνικές επετείους και του τρόπου επιλογής σημαιοφόρου και παραστατών στα σχολεία της Β/θμιας Εκπ/σης.

ΦΕΚ 1206/2000

Αριθ.Γ2/3351
Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων, της διαδικασίας επιλογής των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων Αγωγής Υγείας και των Υπευθύνων Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (ΣΣΝ), της διαδικασίας τοποθέτησης και των ειδικοτέρων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους
Καταργήθηκε με την αριθ.93008/Γ7/10-08-2012  το μέρος που αφορά τους υπευθύνους ΣΣΝ
Καταργήθηκε με την αριθ.92998/Γ7/10-08-2012 το μέρος που αφορά τους Υπευθύνους Αγωγής Υγείας

ΦΕΚ 1258/2000

Αριθμ.Αριθ.Γ4/891
Ίδρυση και λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίων (ΤΑΔ) διαδικασία επιλογής και παραμονής μαθητών στα αθλητικά τμήματα

ΦΕΚ 1462/2000

Αριθ. Υ7β/οικ. 4289
Μετατροπή των Μέσων Τεχνικών Επαγγελματικων Νοσηλευτικών Σχολών σε ΤΕΕ Α κύκλου Βοηθών Νοσηλευτών (αναδημοσίευση).

ΦΕΚ 161/1998

ΠΔ 200/98
Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων

ΠΔ 201/98
Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών σχολείων

ΦΕΚ 170/1997

Αριθ. Φ3/160/Γ1/187
Έλεγχος φοίτησης και επιτήρηση μαθητών- Εφημερίες εκπ/κών.

ΦΕΚ 188/1997

Ν.2525/97
Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ 1107/1997

Αριθ. Φ3/1085/Γ1/1456
Σύσταση σχολικού συνεταιρισμού

ΦΕΚ 509/1996

Αριθ.20263544115/0022
Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης
Καταργήθηκε με το ΦΕΚ 3056/2012

ΦΕΚ 893/1996

Αριθ.Φ4/155/Γ1/1237
Καθιέρωση κάρτας φοίτησης τσιγγανοπαίδων.

ΦΕΚ 954/1995

Αριθ.Ζ2/411
Αρμοδιότητες και λειτουργία του Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της μειονοτικής εκπαίδευσης

ΦΕΚ 226/1994

ΠΔ 409/94
Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου.

ΦΕΚ 629/1992

Αριθ.Γ2/4867
Σχολικές Δραστηριότητες

ΦΕΚ 171/1991

ΠΔ 462/91
Αξιολόγηση και ενισχυτική διδασκαλία μαθητών Δημοτικού Σχολείου

ΦΕΚ 619/1986

Αριθ.23.613/6/Γ2/4094
Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων

ΦΕΚ 167/1985

Ν.1566/85
Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ 23/1979

ΠΔ 104/79
Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγραφών, μετεγγραφών, φοιτήσεως, διαγωγής και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως.

Σχετικά Άρθρα