ΦΕΚ 2197/2011 ΖΩΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΖΕΠ)

ΦΕΚ 2197/2011
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΩΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΖΕΠ), ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΖΕΠ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2197
30 Σεπτεμβρίου 2011

Αριθ. Φ.1TY/809/101455/Γ1
Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.), Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων Ζ.Ε.Π.

Μετάβαση

Στο άρθρο με το πλήρες κείμενο της Αριθ. Φ.1TY/809/101455/Γ1 

Περιεχόμενα

Άρθρο 1. Ορισμός σχολικών μονάδων

Άρθρο 2. Ορισμός όλων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ως ΖΕΠ

Άρθρο 3. Ίδρυση και λειτουργια τάξεων ΖΕΠ και ενισχυτικών φροντιστηριακών τμημάτων ΖΕΠ

Κατάργηση

Κάθε προηγούμενη σχετική ρύθμιση που ορίζει διαφορετικά για τα θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα, παύει να ισχύει.
(σ.σ. συνεπώς καταργείται η ΑΦ. 821/3412P/157476/Z1 στο ΦΕΚ 2142/2010)

Λήψη

Του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 2197/2011

Μαρούσι, 7 Σεπτεμβρίου 2011

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ


Εκτύπωση