ΦΕΚ 3406/2016 Οργάνωση / Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας ΣΚΕΔ --

Εκτύπωση  

ΦΕΚ 3406/2016
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΣΚΕΔ) ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2016-2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 3406
21 Οκτωβρίου 2016

Αριθ. 169770/Δ2
Οργάνωση και Λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2016 - 2017.

Περίληψη

Καθορίζονται οι διαδικασίες οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας (επιλογή στελεχών, αρμοδιότητες, επιλογή εκπαιδευτικών...)

Μετάβαση

στο άρθρο με το πλήρες κείμενο της αρ.πρωτ.169770/Δ2

Τροποποιήσεις

Αντικαταστάθηκε από το αρ.πρωτ.167152/Δ2 στο ΦΕΚ 3638/2017

Αντικαθιστά το υπ' αρ.πρωτ.201980/Δ2 στο ΦΕΚ 2737/2015

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 3406/2016

Μαρούσι, 12 Οκτωβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

 


Εκτύπωση