Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ΣΔΕ 2021 2022 (Ανανεώσεις)

Αποσπάσεις εκπαδιευτικών σε ΣΔΕ
Εκτύπωση  

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΔΕ 2021-2022

Μετάβαση στο άρθρο με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ΣΔΕ 2020-2021

Αρ.Πρωτ.Κ1/59212/26-05-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ B’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Πληροφορίες : Β.Μπερνίκου
Ηλ.Δ/νση :ddvpros1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
vbernikou(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210 3442458

ΘΕΜΑ: «Ανανέωση Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2021-2022»

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη
1.Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 70 και της παρ.2α του άρθρου 73 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254),
β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»(Α΄133),όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
γ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
στ) του π.δ. 84/2019 « Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
ζ) της υπ’ αριθμ. 122600/Γ1/2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513),
η) της αριθ. 5953/2014 υπουργικής απόφασης «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)» (Β’ 1861), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις αιτήσεις των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.
3. Το αριθμ. Κ1/2972/10-05-2021 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Α΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
4. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των Σ.Δ.Ε.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ανανεώνουμε την απόσπαση, για το σχολικό έτος 2021-2022, των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ως εξής:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 135 ανανεώσεις αποσπάσεων σε ΣΔΕ)

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του αρχείου με τις 135 Ανανεώσεις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ΣΔΕ 2021-2020

 


Εκτύπωση