Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) 2018 - 2019

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ) 2018 - 2019

Αρ.Πρωτ.Κ1/14028/29-08-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Πληροφορίες : Αγαλοπούλου Ελένη
Τηλέφωνο : 213 131 1639

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’/2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 87 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α’/2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α’/1997) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
3. Την υπ’ αριθμ. 5953/2014 (ΦΕΚ 1861/Β’/2014) Υπουργική Απόφαση «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).», όπως ισχύει.
4. Το Π.Δ. 18/23-02-2018 (ΦΕΚ 31/Α’/2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
5. Το Π.Δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114 Α/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων…………».
6. Το Π.Δ. 73/23-9-2015 (Α’116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Το Π.Δ. 125/5-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α’/2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Την υπ’ αριθμ. 178761/Γ2 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ
803/Υ.Ο.Δ.Δ./2015) «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
9. Την υπ’ αριθμ. 40023/Υ1 (ΦΕΚ 867/Β΄/2018) κοινή υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς/Διοικητικό…….. και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
10. Την αριθμ. Κ1/101952/20-06-2018 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» και τους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες για επιλογή Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα ΣΔΕ.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
12. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των Σ.Δ.Ε. η οποία εξυπηρετεί το Δημόσιο συμφέρον.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2018-2019, και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ως εξής:

(...) (σ.σ.254 αποσπάσεις)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του αρχείου με τις 254 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ΣΔΕ 2018-2019

 

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΣΔΕ 2017 - 2018


Αρ.Πρωτ.Κ1/153793/15-09-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Ιστοσελίδα : http://www.gsae.edu.gr
Πληροφορίες : Σ. ΜΠΑΚΑ
Τηλέφωνο : 213 131 1635

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις, Τροποποιήσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2017-2018»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2525/ 97 ( Α 188 )«Ενιαίο Λύκειο , πρόσβαση αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 6, περ. β της αριθμ. 5953/23-06-2014 Υπουργικής Απόφασης «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)» (ΦΕΚ Α’ 1861).
4. Το Π.Δ. 114/29-08-2014 (ΦΕΚ 181 ) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
5. Το Π.Δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114 Α/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων…………»
6. Το Π.Δ. 73/23-9-2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Το Π.Δ. 125/5-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α’/2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Την υπ’ αριθμ. 178761/Γ2 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 803/Υ.Ο.Δ.Δ./2015) «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
9. Την υπ’ αριθμ. 93258/Α1 (ΦΕΚ 1185/Β΄/2015) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της ΓΓΔΒΜΝΓ του ΥΠΟΠΑΙΘ».
10. Την υπ’ αριθμ. 201408/Υ1/2016 (ΦΕΚ 3818/Β’/2016) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη».
11. Την αριθμ. Κ1/129529/28-07-2017 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας για την κάλυψη θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» και τους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες για επιλογή Εκπαιδευτικών.
12. Την αριθμ. Κ1/142944/01-09-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2017-2018»
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
14. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των Σ.Δ.Ε. η οποία εξυπηρετεί το Δημόσιο συμφέρον.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ1/142944/01-09-2017 Υ.Α. μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών:

ΑΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σ.Δ.Ε.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Α.Μ.

Δ/ΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ

1

ΑΤΤΙΚΗ

1ο ΣΔΕ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

609907

Π.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕ06

2

ΑΤΤΙΚΗ

ΣΔΕ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

151969

Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α΄

ΠΕ13

Β. Αποσπούμε την παρακάτω εκπαιδευτικό σε αντικατάσταση της παραπάνω ανάκλησης απόσπασης από το ΣΔΕ Αγίας Παρασκευής.

ΑΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σ.Δ.Ε.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Α.Μ.

Δ/ΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
(Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ)

1

ΑΤΤΙΚΗ

ΣΔΕ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΡΑΠΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

209764

Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΕ02

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Γ. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ1/142944/01-09-2017 Υ.Α. μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών:

ΑΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σ.Δ.Ε.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Α.Μ.

Δ/ΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ  ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
(Β ’ΑΝΑΘΕΣΗ)

1

ΑΤΤΙΚΗ

1ο ΣΔΕ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΜΠΟΥΤΖΑΡΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

213835

Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕ06

 

2

ΚΡΗΤΗ

2ο ΣΔΕ ΧΑΝΙΩΝ (ΦΥΛΑΚΕΣ)

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

702121

Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΠΕ19

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3

ΚΡΗΤΗ

ΣΔΕ ΧΑΝΙΩΝ

ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

174883

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

ΠΕ19

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


01-09-2017 : 88 αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα ΣΔΕ 2017-2018 (01-09-2017)


31-08-2018 : 02 ανανεώσεις αποσπάσεων σε ΣΔΕ


30-08-2017 : 91 αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα ΣΔΕ 2017-2018 (30-08-2017)


03-07-2017 : 166 ανανεώσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών στα ΣΔΕ 2017-2018


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

06-04-2017 : 02 αποσάσεις εκπαιδευτικών στα ΣΔΕ

22-11-2016 : 05 ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών στα ΣΔΕ 2016-2017

22-11-2016 : 10 νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα ΣΔΕ 2016-2017

10-11-2016 : 53 νέες  αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα ΣΔΕ 2016-2017

07-11-2016 : 05 νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα ΣΔΕ 2016-2017

12-08-2016 : 10 ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών στα ΣΔΕ 2016-2017

20-07-2016 : 169 ανανεώσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών στα ΣΔΕ 2016-2017


Εκτύπωση