edu.klimaka.gr

Καθήκοντα Προσωπικού σε ΚΔΑΥ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΔΑΥ)

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1503/2001)

Αριθμ.Γ6/4494
Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και καθορισμός των καθηκόντων και υποχρεώσεων του προσωπικού αυτού

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

'Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 20, 2 παρ. 12 και 3 παρ. 11 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α'), «εκπαίδευση».
2. Την αριθμ. 5/20.6.2001 πράξη του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 και του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α'), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α').
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Κ.Δ.Α.Υ. ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΩΝ

(...) ( Μετάβαση στο άρθρο με τον κανονισμό λειτουργίας των ΚΔΑΥ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ Κ.Δ.Α.Υ.

Αρθρο 12
Γενικά καθήκοντα και υποχρεώσεις του προσωπικού

1. Κύρια και βασική ευθύνη του προσωπικού που υπηρετεί στα Κ.Δ.Α.Υ. είναι να στηρίζει και να φροντίζει την ολόπλευρη πρόοδο και την εξέλιξη των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, να σέβεται την μοναδικότητα τους και να μεριμνά ώστε να επιτυγχάνεται ουσιαστικά η σχολική και η κοινωνική τους ένταξη.

2. Ειδικότερα το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό των Κ.Δ.Α.Υ. :

α) Φροντίζει ώστε να υπάρχει συνεχής συνεργασία με τα άτομα και με τις οικογένειες τους, που ζητούν αξιολόγηση και υποστήριξη. Οι υπηρεσίες που προσφέρει να ι ανταποκρίνονται στα ψυχοσωματικά χαρακτηριστικά, στις γλωσσικές ικανότητες και ιδιαιτερότητες, στον ιδιαίτερο ρυθμό και τρόπο μάθησης, στις κοινωνικές δεξιότητες και τις πολιτισμικές ή άλλες διαφοροποιήσεις των μαθητών με ειδικές ανάγκες και των οικογενειών τους.

β) Λαμβάνει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε πιθανότητα σωματικού, ψυχολογικού τραύματος και στιγματισμού των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των οικογενειών τους.

γ) Εξυπηρετεί οποιοδήποτε άτομο με ειδικές ανάγκες, χωρίς διακρίσεις κοινωνικές, φύλου, χρώματος, ηλικίας, καταγωγής κ.λ.π.

δ) Συνεργάζεται και αλληλοενημερώνεται στα ειδικά θέματα και επιδιώκει κοινή και συλλογική δράση ώστε να αποτρέπονται καταστάσεις δυσλειτουργίας της υπηρεσίας, να αποφεύγεται πιθανή σύγχυση στα άτομα που ζητούν αξιολόγηση και υποστήριξη και να επιτυγχάνεται η ολόπλευρη υποστήριξή τους ώστε να ικανοποιούνται οι εκπαιδευτικές τους ανάγκες.

ε) Σέβεται τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των οικογενειών τους, για τη διαφύλαξη των προσωπικών τους δεδομένων και δεν δίνει πληροφορίες σε τρίτους μη εμπλεκόμενους.

στ) Τηρεί αυστηρά το καθηκοντολόγιο, όπως αυτό ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις και από τον διεθνή κώδικα ηθικής και δεοντολογίας της κάθε ειδικότητας. Κάθε επιστήμονας λειτουργεί και δραστηριοποιείται στα όρια της ειδικότητάς του, στηριζόμενος στην εκπαίδευση και στην εμπειρία του. Αναλαμβάνει δε την επιστημονική ευθύνη μόνο για θέματα για τα οποία έχει την κατάλληλη επαγγελματική εμπειρία και επιστημονική γνώση και επιδιώκει την συνεχή επιμόρφωσή του. Αναγνωρίζει τα όρια, τις παραμέτρους της ειδικότητάς του και του επαγγελματικού του ρόλου και αντιστοίχως αναγνωρίζει και των άλλων ειδικών.

ζ) Χρησιμοποιεί τυπικές διαδικασίες και εργαλεία μέτρησης για την αξιολόγηση και τη διάγνωση και εξοικειώνεται και ενημερώνεται συνεχώς για όλες τις παραμέτρους, όπως την αξιοπιστία, την εγκυρότητα, τα λάθη μέτρησης, την κατάλληλη τεχνική εφαρμογή και τους περιορισμούς αυτών των μεθόδων.

η) Χρησιμοποιεί προτυποποιημένους για όλα τα Κ.Δ.Α.Υ τρόπους και μεθοδολογία ανίχνευσης, διάγνωσης, αξιολόγησης και διατύπωσης της γνωμάτευσης, ώστε γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές να γνωρίζουν ότι σε οποιοδήποτε Κ.Δ.Α.Υ. και αν προσέλθουν θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία.

θ) Στις ανακοινώσεις των αξιολογήσεων καταγράφει τους σκοπούς της αξιολόγησης, τα αποτελέσματα των εξετάσεων και την αξιοποίησή τους στο προτεινόμενο πρόγραμμα εκπαιδευτικής παρέμβασης σε γλώσσα απλή και κατανοητή για τους οικείους του ατόμου και όπου είναι δυνατό και για το ίδιο το άτομο.

ι) Συνεργάζεται με όλους τους φορείς και ειδικά με το προσωπικό των ΣΜΕΑ και τους Συμβούλους Ειδικής Αγωγής ώστε να προωθούνται οι στόχοι της ειδικής αγωγής.

ια) Διεξάγει κάθε σχολικό έτος έρευνα για την ανίχνευση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών στο μαθητικό πληθυσμό της περιφέρειάς του.

ιβ) Διοργανώνει περιοδικά συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς και τους ενδιαφερομένους με σκοπό: την ευαισθητοποίηση σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης καιι την ενημέρωση και την ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην τοπική κοινωνία.

ιγ) Συνεργάζεται στενά με τους εκπαιδευτικούς της γενικής και της ειδικής αγωγής της περιοχής της αρμοδιότητάς του, για θέματα αξιολόγησης και προγραμματισμού της εκπαιδευτικής παρέμβασης. Διευκολύνει επίσης την επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους γονείς των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Σχεδιάζει και υλοποιεί στα Κ.Δ.Α.Υ. ή στις ΣΜΕΑ προγράμματα έγκαιρης παρέμβασης, συμβουλευτικής γονέων και ατόμων με ειδικές ανάγκες.

ιδ) Συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο του Κ.Δ.Α.Υ. για την σύνταξη του προγράμματος δραστηριότητας του Κ.Δ.Α.Υ. και του κάθε μέλους χωριστά.

ιε) Συμμετέχει στην αξιολόγηση κάθε μαθητή, ενημερώνει τα λοιπά μέλη του Κ.Δ.Α.Υ για τα πορίσματα της αξιολόγησης και συμβάλλει στην έκδοση της γνωμάτευσης και στην κατάρτιση του εκπαιδευτικού προγράμματος παρέμβασης καταθέτοντας γραπτά και προφορικά τις απόψεις του.

ιστ) Συμμετέχει στη σύνταξη εισήγησης για την εγγραφή του μαθητή στην. κατάλληλη σχολική μονάδα και συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς της εκπαίδευσης της περιφέρειας του για την υλοποίηση του Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος του μαθητή.

3. Το εκπαιδευτικό και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του Κ.Δ.Α.Υ., που υπηρετεί στην έδρα διοικητικής περιφέρειας, προσφέρει τις υπηρεσίες του και στα Κ.Δ.Α.Υ. των νομών και νομαρχιών που ανήκουν στην περιφέρεια αυτή ή σε νομούς που δεν υπάρχουν υπηρεσίες Κ.Δ.Α.Υ. 4. Διοργανώνει ετησίως ειδικά σεμινάρια για τη συνεχή επιμόρφωσή και εξειδίκευσή του . Επίσης αφιερώνει μία ειδική ανά δεκαπενθήμερο συνεδρίαση σε θέματα επιμορφωτικού χαρακτήρα. Στις συνεδριάσεις αυτές μπορούν να συμμετέχουν κατά περίπτωση και άλλοι συνεργαζόμενοι ειδικοί.

Αρθρο 13
Καθήκοντα και υποχρεώσεις Προϊστάμενου του Κ.Δ.Α.Υ.

Ο Προϊστάμενος του Κ.Δ.Α.Υ. είναι διοικητικός προϊστάμενος και έχει την ευθύνη για την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας του Κ.Δ.Α.Υ. Ειδικότερα ο προϊστάμενος του Κ.Δ.Α.Υ.

α) έχει την ευθύνη της οργάνωσης και συντονισμού των διαδικασιών ανίχνευσης που διενεργούνται με πρωτοβουλία του Κ.Δ.Α.Υ. τον Νοέμβριο ή Δεκέμβριο κάθε σχολικού έτους, στο σύνολο των μαθητών της περιφέρειάς του. Φροντίζει επίσης όσοι μαθητές, μετά την ανίχνευση, έχουν ανάγκη για περαιτέρω αξιολόγηση - διάγνωση - εκπαιδευτική υποστήριξη, να προσέρχονται στα Κ.Δ.Α.Υ. με τη συγκατάθεση των γονέων τους.

β) Καθορίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης και προεδρεύει σε όλες τις συνεδριάσεις του προσωπικού του Κ.Δ.Α.Υ.. Υπογράφει επίσης όλα τα έγγραφα που εκδίδονται από το Κ.Δ.Α.Υ. (εισηγήσεις, γνωματεύσεις, αξιολογήσεις, προγράμματα, παραπομπές, κ.ά.), καθώς και τα πρακτικά των συνεδριάσεων.

γ) Είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας του και προγραμματίζει τις δραστηριότητες για κάθε μέλος της υπηρεσίας εντός και εκτός Κ.Δ.Α.Υ.

δ) Εισηγείται τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπικού του Κ.Δ.Α.Υ. στον προϊστάμενο της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης.

ε) Φροντίζει για τις εκτός έδρας υπηρεσιακές μετακινήσεις του εκπαιδευτικού και του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού των Κ.Δ.Α.Υ.

στ) Συνεργάζεται με τους διευθυντές των ΣΜΕΑ και τους διευθυντές των κοινών σχολείων και φροντίζει να παρέχεται προγραμματισμένη υποστήριξη στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ζ) Έχει την ευθύνη για τη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού του Κ.Δ.Α.Υ. και για το σκοπό αυτό φροντίζει για τη διοργάνωση, σε ετήσια και περιοδική βάση, σεμιναρίων, ημερίδων, διαλέξεων σε συνεργασία με άλλους φορείς.

η) Υποβάλλει ετήσια έκθεση έργου και δράσης του Κ.Δ.Α.Υ. στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και συνεργάζεται με το φορέα αυτό για την αξιολόγηση του Κ.Δ.Α.Υ. ανά διετία.

θ) Έχει την ευθύνη για τη κατάρτιση της μελέτης σκοπιμότητας και της σχετικής εισήγησης στο Κ.Δ.Α.Υ., στους αρμόδιους φορείς όσον αφορά την ίδρυση, κατάργηση, προαγωγή υποβιβασμό μετατροπή και συγχώνευση σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής, την προσθήκη τομέων και τμημάτων ειδικοτήτων στα ΤΕΕ, τη στελέχωση αυτών, καθώς και για την αύξηση ή μείωση των οργανικών θέσεων του προσωπικού.

ι) Είναι υπόλογος για της δαπάνες λειτουργίας του Κ.Δ.Α.Υ. καθώς και πειθαρχικός προϊστάμενος και εκκαθαριστής των αποδοχών του προσωπικού των Κ.Δ.Α.Υ. 2.

Ο Προϊστάμενος του Κ.Δ.Α.Υ., παράλληλα με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του προϊσταμένου, ασκεί τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις της ειδικότητας του, συμμετέχοντας ανάλογα στις διαδικασίες ανίχνευσης, διάγνωσης και αξιολόγησης. Είναι διοικητικός προϊστάμενος των Κ.Δ.Α.Υ.

Αρθρο 14
Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Εκπαιδευτικού προσωπικού

1. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού του Κ.Δ.Α.Υ. είναι τα εξής:

α) Διευκολύνει την επικοινωνία του Κ.Δ.Α.Υ. και των σχολικών μονάδων, ειδικής αγωγής και πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

β) Συνεργάζεται με το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής και κατά περίπτωση με τους σχολικούς συμβούλους προσχολικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

γ) Έχει την ευθύνη, ως μέλος της διεπιστημονικής ομάδας, για την εκπαιδευτική αξιολόγηση των μαθητών και την κατάρτιση του Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (Ε.Ε.Π.), προσαρμοσμένου στις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε μαθητή.

δ) Εισηγείτάι στο Κ.Δ.Α.Υ., στις ΣΜΕΑ και στους εκπαιδευτικούς των κοινών σχολείων κατά περίπτωση, το Ε.Ε.Π. και παρακολουθεί την πορεία του. Έχει, τουλάχιστον ετησίως, την ευθύνη της διαδικασίας επαναξιολόγησης, επαναδιάρθρωσης και επαναπροσαρμογής του Ε.Ε.Π. κάθε μαθητή και ενημερώνει σχετικά το φάκελο του.

η) (σ.σ. λανθασμένη αρίθμηση) Εισηγείται στο Κ.Δ.Α.Υ. την κατάρτιση προγραμμάτων πρώιμης εκπαιδευτικής παρέμβασης για τα παιδιά και τους γονείς τους και έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση σε σταθερή και μόνιμη βάση

ι) Αναλαμβάνει σε συνεργασία με τους άλλους ειδικούς του Κ.Δ.Α.Υ. την ενημέρωση των εκπαιδευτικών όλων των σχολείων της περιφέρειας τους για τους στόχους και το έργο του Κ.Δ.Α.Υ., για τη σημασία της πρώιμης ανίχνευσης αξιολόγησης, εκπαιδευτικής παρέμβασης και για γενικότερα θέματα ειδικής αγωγής.

ια) Συμμετέχει στα προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών, γονέων και άλλων φορέων που διοργανώνονται από το Κ.Δ.Α.Υ.

ιβ) Ενημερώνει τους γονείς και φροντίζει ώστε οι γονείς να βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με το Κ.Δ.Α.Υ. και τον εκπαιδευτικό του παιδιού τους στο σχολείο και να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδό του, καθώς και για τη διαδικασία και τη πρόοδο της εκπαιδευτικής παρέμβασης

ιγ) Συμμετέχει στη συνεδρίαση για την έκδοση γνωμάτευσης και καταθέτει προφορικά και γραπτά τις απόψεις του. Ενημερώνει για τα μέσα αξιολόγησης που χρησιμοποίησε, τα αποτελέσματά της και προτείνει το Ε.Ε.Π. το οποίο ολοκληρώνεται με τη βοήθεια και των άλλων ειδικών του Κ.Δ.Α.Υ.

ιδ) Συμμετέχει στον καθορισμό του είδους των οργάνων, τεχνικών βοηθημάτων, εκπαιδευτικών υλικών που έχει ανάγκη το παιδί στο σχολείο ή στο σπίτι και καταθέτει προτάσεις για την καλύτερη πρόσβαση και παραμονή του μαθητή στο σχολείο.

ιε) Συνεργάζεται συστηματικά με τον εκπαιδευτικό της τάξης του μαθητή για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Ε.Ε.Π. ιστ) Προωθεί την φοίτηση των παιδιών με ειδικές ανάγκες στα τμήματα ένταξης και στις κανονικές τάξεις και παρέχει εκπαιδευτική στήριξη ως περιπατητικός εκπαιδευτικός όπου παρουσιαστεί ανάγκη.

ιζ) Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και ενημέρωση στο διδακτικό προσωπικό των ΣΜΕΑ ή των κοινών σχολικών μονάδων της περιφέρειάς τους και σε όσους συμμετέχουν ή εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία.

2. Ο εκπαιδευτικός προσχολικής βαθμίδας, εκτός των παραπάνω, συντάσσει και βοηθάει στην υλοποίηση αντισταθμιστικού υποστηρικτικού προγράμματος σε κοινά νηπιαγωγεία, υποστηρίζοντας τα νήπια που κινδυνεύουν λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών να εμφανίσουν μαθησιακές δυσκολίες. Συντάσσει και υλοποιεί σε συνεργασία με τους άλλους εκπαιδευτικούς του Κ.Δ.Α.Υ. πρόγραμμα έγκαιρης παρέμβασης και γενικά έχει την ευθύνη για την πρώιμη και έγκαιρη εκπαιδευτική παρέμβαση και τη στήριξη των παιδιών νηπιακής ηλικίας και των οικογενειών τους.

3. Ο εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκτός των παραπάνω υποχρεώσεων που ισχύουν για όλους τους εκπαιδευτικούς, φροντίζει για την ευαισθητοποίηση των καθηγητών των σχολείων της περιοχής του σε θέματα αντιμετώπισης προβλημάτων των μαθητών εφηβικής ηλικίας με ειδικές ανάγκες. Τους ενημερώνει για τον τρόπο εκπαίδευσης και εξέτασης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία. Παρακολουθεί το έργο των εξεταστικών επιτροπών αυτών των μαθητών και ευαισθητοποιεί και τους άλλους εξεταστές σε θέματα αξιολόγησης Σε συνεργασία και με το σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού φροντίζει για την τοποθέτηση των μαθητών στις ΤΕΕ, εισηγείται την ίδρυση ΤΕΕ α ή β' βαθμίδας, ΤΕΕ τμημάτων ένταξης και Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και στηρίζει τους μαθητές στις μονάδες αυτές.

4. Στα Κ.Δ.Α.Υ. που δεν προβλέπεται θέση εκπαιδευτικού προσχολικής αγωγής η αξιολόγηση και η στήριξη των νηπίων γίνεται από τον εκπαιδευτικό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στα Κ.Δ.Α.Υ. στα οποία προβλέπονται θέσεις εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προσχολικής αγωγής, ειδικού στη νοηματική γλώσσα των κωφών και την κινητικότητα των τυφλών (εφόσον οι ειδικοί αυτοί είναι εκπαιδευτικοί), οι δραστηριότητες των εκπαιδευτικών αυτών κατανέμονται κατά βαθμίδα εκπαίδευσης ή ειδική κατηγορία αναγκών. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί εξυπηρετούν, όταν προκύπτει ανάγκη, και μαθητές άλλων Κ.Δ.Α.Υ. στα οποία δεν προβλέπονται οι αντίστοιχες θέσεις.

Αρθρο 15
Καθήκοντα και υποχρεώσεις Παιδοψυχιάτρου

1. Αξιολογεί παιδιά με ψυχιατρικά προβλήματα και έχει την ευθύνη ψυχοφαρμακευτικής στήριξης όπου απαιτείται.

2. Συμμετέχει στην ομαδική συνεδρίαση για την έκδοση της γνωμάτευσης των μαθητών που έχουν ψυχιατρικά προβλήματα.

3. Συνεργάζεται με το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του Κ.Δ.Α.Υ. σε θέματα έγκαιρης αποτελεσματικής αντιμετώπισης των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που έχουν ψυχιατρικά προβλήματα. Συμμετέχει σε συνεργασία με τους άλλους ειδικούς του Κ.Δ.Α.Υ. στην συμβουλευτική στήριξη των ατόμων αυτών και των οικογενειών τους.

4. Συνεργάζεται και καθοδηγεί το προσωπικό του σχολείου για τον τρόπο μεταχείρισης και την παροχή κατάλληλης βοήθειας στο παιδί που έχει ψυχιατρικά προβλήματα.

5. Συμμετέχει σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του Κ.Δ.Α.Υ. στο προγραμματισμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και πρόληψης ψυχικής υγείας.

6. Προσφέρει τις υπηρεσίες του και σε άλλα Κ.Δ.Α.Υ. που δεν προβλέπεται θέση παιδοψυχιάτρου καθώς επίσης και σε νομούς που δεν υπάρχουν υπηρεσίες Κ.Δ.Α.Υ..

Αρθρο 16
Καθήκοντα και υποχρεώσεις Ψυχολόγου

1. Ο ψυχολόγος εφαρμόζει ατομικά και ομαδικά τεστ και χρησιμοποιεί εργαλεία για τη διάγνωση-αξιολόγηση, τα οποία έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό, βοηθούν δηλαδή στην κατάρτιση των Ε.Ε.Π., τα οποία απαραιτήτως συνοδεύουν την αξιολόγηση. Ειδικότερα ο ψυχολόγος του Κ.Δ.Α.Υ.:

α) Καταρτίζει το ψυχολογικό προφίλ του μαθητή όσον αφορά στο νοητικό, στο συναισθηματικό, στον κοινωνικό τομέα κ.λ.π. Η αξιολόγησή του/της στηρίζεται σε ατομικές συνεντεύξεις με την οικογένεια και το παιδί, στην παρατήρηση του μαθητή κατά τη διάρκεια των συνεδριών και στα στοιχεία που συγκεντρώνει από διάφορες τυπικές ή μη δοκιμασίες που χρησιμοποιεί.

β) Αξιολογεί τις ανάγκες του μαθητή και όπου κρίνεται απαραίτητο παρέχει ψυχολογική στήριξη και ενημέρωση στα άτομα με ειδικές ανάγκες και στους γονείς τους, ώστε να δημιουργηθεί ένα υποβοηθητικό πλαίσιο που θα βοηθήσει να ξεπεράσει το παιδί τις δυσκολίες του. Γενικά έχει την ευθύνη για την κατάρτιση σε μόνιμη βάση προγραμμάτων συμβουλευτικής οικογενειών και της εφαρμογής τους στο Κ.Δ.Α.Υ..

γ) Σε συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό του Κ.Δ.Α.Υ. σχεδιάζει και υλοποιεί παρεμβατικά εξατομικευμένα ή και ομαδικά προγράμματα και φροντίζει για τη συνεχή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους.

δ) Σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό του Κ.Δ.Α.Υ. , με το δάσκαλο του παιδιού, το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής, το διευθυντή του σχολείου, τον έχοντα τη γονική μέριμνα και όλους όσοι εμπλέκονται στην αγωγή του μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρακολουθεί και υποστηρίζει συνεχώς την πορεία του. Ενημερώνει τακτικά τον ατομικό φάκελο του μαθητή για την έκβαση του παρεμβατικού προγράμματος.

ε) Λειτουργεί σε επίπεδο πρόληψης με την παροχή οδηγιών σε γονείς και εκπαιδευτικούς για την εφαρμογή υποστηρικτικών προγραμμάτων ειδικά σε παιδιά που ενδέχεται να εγκαταλείψουν το σχολείο.

στ) Υποστηρίζει την ένταξη των μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς στο κοινό σχολείο με την κατάρτιση κατάλληλων προγραμμάτων. Παρακολουθεί την υλοποίησή τους και φροντίζει για τη διενέργεια της αξιολόγησής τους από τον ίδιο και τους εκπαιδευτικούς των μαθητών αυτών.

ζ) Παρεμβαίνει, όπου και όποτε κριθεί απαραίτητο, με εξειδικευμένα προγράμματα στα σχολεία της περιφέρειας του Κ.Δ.Α.Υ. για αποτελεσματικότερη και συστηματικότερη στήριξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες και των οικογενειών τους.

η) Συνεργάζεται με υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και παραπέμπει για περαιτέρω αξιολόγηση περιπτώσεις που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από το Κ.Δ.Α.Υ.

θ) Συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα ευαισθητοποίησης, και έγκαιρης παρέμβασης που διοργανώνει το Κ.Δ.Α.Υ.

Αρθρο 17
Καθήκοντα και αρμοδιότητες Κοινωνικού Λειτουργού

1. Ο κοινωνικός λειτουργός συνεργάζεται με το λοιπό επιστημονικό προσωπικό και καταρτίζει το κοινωνικό προφίλ του μαθητή. Αντλεί πληροφορίες από τους γονείς του μαθητή και αν χρειαστεί όπου είναι αναγκαίο και από άλλους συναδέλφους, με στόχο τις αναγκαίες παρεμβάσεις υποστήριξης, κυρίως στο πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης του μαθητή.

2. Ειδικότερα ο κοινωνικός λειτουργός του Κ.Δ.Α.Υ.:

α) Συμμετέχει στην ανίχνευση και στην αξιολόγηση των μαθητών που παραπέμπονται στο Κ.Δ.Α.Υ. με ειδική και ατομική συνεργασία που έχει με το μαθητή και τους γονείς του.

β) Καταρτίζει το κοινωνικό, οικογενειακό και ατομικό ιστορικό του μαθητή και το καταχωρίζει στον ατομικό του φάκελο.

γ) Ενημερώνει τους γονείς για το κοινωνικό - παιδαγωγικό έργο και τους στόχους του Κ.Δ.Α.Υ.

δ) Αναλαμβάνει την ενημέρωση των γονέων, επιδιώκοντας τη θετική τους στάση στο πρόβλημα του μαθητή και την ανάπτυξη υγιών ενδοοικογενειακών σχέσεων. Για το σκοπό αυτό μπορεί να επισκέπτεται τις οικογένειες των μαθητών με ειδικές ανάγκες.

ε) Συνοδεύει το μαθητή με ειδικές ανάγκες και την οικογένειά του σε περίπτωση που απαιτείται συμπληρωματική εξέταση από ιατροπαιδαγωγικές ή άλλες υπηρεσίες.

στ) Διευκολύνει την οικογένεια στην επικοινωνία της με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσή της.

ζ) Κινητοποιεί τους γονείς για συστηματική συνεργασία με το σχολείο και το Κ.Δ.Α.Υ. και φροντίζει για την πληροφόρηση αλλά και για την ενίσχυση των γονέων από τις υπηρεσίες πρόνοιας και τους παραπέμπει, όταν κρίνεται αναγκαίο, σε άλλους ειδικούς ή σε άλλες υπηρεσίες.

η) Σε συνεργασία με άλλα μέλη του Κ.Δ.Α.Υ., διοργανώνει συγκεντρώσεις γονέων και εμπλεκομένων στην εκπαίδευση και υποστήριξη του μαθητή.

θ) Φροντίζει για την οργάνωση και το συντονισμό ομάδων, όπου συναντώνται παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με παιδιά χωρίς ειδικές ανάγκες με στόχο την κοινωνική αλληλεπίδραση και την κοινωνική ένταξη. Οργανώνει ομάδες συνάντησης ατόμων με ειδικές ανάγκες, όχι απαραίτητα σχολικής ηλικίας, τόσο μεταξύ τους όσο και με γονείς ή φορείς από τους οποίους θα έχουν υποστήριξη και πληροφόρηση.

ι) Αναλαμβάνει την επικοινωνία του Κ.Δ.Α.Υ. με τις υπηρεσίες και τους φορείς της κοινωνικής πρόνοιας. Συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά με τον πληθυσμό με ειδικές ανάγκες που δεν φοιτά σε σχολικές μονάδες, και φροντίζει ώστε να παρέχονται οι κατάλληλες υπηρεσίες σε όλα τα άτομα με ειδικές ανάγκες της περιοχής.

ια) Έχει την ευθύνη για τη διοργάνωση των προγραμμάτων ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Συγκεντρώνει το σχετικό έντυπο υλικό και συμμετέχει στην παραγωγή του σε συνεργασία με όλους τους άλλους ειδικούς και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

ιβ) Συνεργάζεται, όταν απαιτείται, με τους εκπαιδευτικούς των ΣΜΕΑ και τον κοινωνικό λειτουργό που υπηρετεί σε αυτές.

ιγ) Παρακολουθεί την ανάπτυξη και την κοινωνική εξέλιξη, (κοινωνικοποίηση - ένταξη) του μαθητή και ενημερώνει τον ατομικό του φάκελο.

Αρθρο 18
Καθήκοντα και υποχρεώσεις του ειδικού στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών

Ο ειδικός στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών:

α) Συμμετέχει στην ομάδα αξιολόγησης των μαθητών του Κ.Δ.Α.Υ. και λαμβάνει ενεργό μέρος ιδιαίτερα στην κατάρτιση και υλοποίηση ατομικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού για τυφλούς.

β) Χρησιμοποιεί κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία για την αξιολόγηση του τυφλού ατόμου από τα οποία προκύπτουν στοιχεία για τις δεξιότητες και κλίσεις του, ώστε να καταρτιστεί το κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού.

γ) Παρέχει συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού σε τυφλούς μαθητές και νέους, αλλά και στις οικογένειές τους.

δ) Στηρίζει δραστηριότητες επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε θέματα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού τυφλών, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προτάσεις του Τομέα ΣΕΠ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Επίσης συνεργάζεται, πληροφορείται και πληροφορεί τα τυφλά άτομα για προκηρύξεις του ΑΣΕΠ ή άλλες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας και φροντίζει για την προετοιμασία τους και τη συμμετοχή τους σε αυτές.

ε) Συγκεντρώνει συμβουλευτικό και πληροφοριακό υλικό επαγγελματικού προσανατολισμού, το οποίο χρησιμοποιεί για τις ανάγκες της υπηρεσίας του και των άλλων Κ.Δ.Α.Υ. γενικότερα.

στ) Στηρίζει τις ερευνητικές δραστηριότητες, που σχεδιάζονται από τον Τομέα ΣΕΠ του ΠΙ και συμμετέχει σε αυτές.

ζ) Ερευνά και καταγράφει τα επαγγέλματα στα οποία απασχολούνται τα τυφλά άτομα, σε συνεργασία με τον Τομέα ΣΕΠ, το ΚΕΣΥΠ και το Γραφείο ΣΕΠ του Π.Ι., για άτομα με ειδικές ανάγκες και κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα

η) Επικοινωνεί και συνεργάζεται με το ΚΕΣΥΠ και το Γραφείο ΣΕΠ για τα τυφλά άτομα, σε θέματα που αφορούν δυσκολίες επαγγελματικού προσανατολισμού και προσαρμογής νέων και εφήβων και αναλαμβάνει σχετικές πρωτοβουλίες για την άρση των δυσκολιών.

θ) Παράλληλα με τις υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού προωθεί την επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Ενημερώνει γονείς και άτομα με ειδικές ανάγκες για τις θέσεις εργασίας, τους διευκολύνει στην αναζήτηση των θέσεων αυτών και ευαισθητοποιεί εργοδότες. Παρακολουθεί και στηρίζει τα άτομα κατά τα πρώτα βήματα της επαγγελματικής τους αποκατάστασης.

ι) Συνεργάζεται με τις ΣΜΕΑ Β/θμιας εκπαίδευσης, τις ΤΕΕ, κλπ και παρέχει στο προσωπικό αυτών των μονάδων πληροφορίες για την καλλιέργεια των δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τους μαθητές να επιλέξουν το επάγγελμα που τους ταιριάζει.

ια) Ερευνά το χώρο εργασίας για την επιλογή σύγχρονων επαγγελμάτων για τα τυφλά άτομα, ιδιαίτερα στο χώρο των νέων τεχνολογιών και στηρίζει όπου απαιτείται την κατ' οίκον απασχόληση.

ιβ) Έχει την ευθύνη σχετικής με το αντικείμενό του ενημέρωσης όλων των ατόμων με ειδικές ανάγκες της περιφέρειας του με ειδικό έντυπο υλικό το οποίο συλλέγει, συντάσσει και διανέμει.

Αρθρο 19
Καθήκοντα και υποχρεώσεις Λογοθεραπευτή

Ο Λογοθεραπευτής του Κ.Δ.Α.Υ.:

α) Αξιολογεί με ειδικά μέσα, δοκιμασίες και μεθόδους τις γλωσσικές-επικοινωνιακές ανάγκες κάθε μαθητή ατομικά και συμμετέχει στη συνεδρίαση της διεπιστημονικής ομάδας για την έκδοση της γνωμάτευσης κάθε μαθητή.

β) Καταρτίζει, μετά από αξιολόγηση, ειδικό πρόγραμμα λογοθεραπείας για τους μαθητές που το έχουν ανάγκη και μέσα στα πλαίσια του ατομικού εκπαιδευτικού προγράμματος.

γ) Συνεργάζεται με το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του Κ.Δ.Α.Υ. στην εισήγηση για την εγγραφή του μαθητή στην κατάλληλη σχολική μονάδα. Προτείνει μέτρα για την υλοποίηση του εξατομικευμένου προγράμματος λογοθεραπείας.

δ) Ενημερώνει τους γονείς και τους παρέχει τις κατάλληλες οδηγίες για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών του μαθητή για λογοθεραπεία, όπου αυτό είναι αναγκαίο.

ε) Συνεργάζεται και ενημερώνει υπεύθυνα τους εκπαιδευτικούς του σχολείου καθώς και τους γονείς, σχετικά με το αντικείμενό του, προκειμένου να επιτύχει τον απαιτούμενο συντονισμό των ενεργειών σχολείου και οικογένειας και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος λογοθεραπείας.

στ) Συμμετέχει, σε συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό του Κ.Δ.Α.Υ., στη διοργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων επιμόρφωσης μέσα στα σχολεία για τους εκπαιδευτικούς δίνοντας έμφαση στο αντικείμενό του.

ζ) Ενημερώνει συστηματικά τον ατομικό φάκελο του μαθητή, όσον αφορά τη πορεία της εκπαιδευτικής παρέμβασης και την πρόοδο του μαθητή στον τομέα της γλώσσας και επικοινωνίας.

η) Σχεδιάζει και υλοποιεί σε μόνιμη βάση, μέσα σε ιδιαίτερα διαμορφωμένο χώρο του Κ.Δ.Α.Υ., εξατομικευμένα προγράμματα λογοθεραπείας για τους μαθητές της περιφέρειας του Κ.Δ.Α.Υ. που έχουν ανάγκη λογοθεραπείας.

Αρθρο 20
Καθήκοντα και υποχρεώσεις Φυσικοθεραπευτή

Ο φυσικοθεραπευτής του Κ.Δ.Α.Υ.:

α) Αξιολογεί το παιδί ως προς τις ικανότητες και τις ανάγκες του στο κινητικό τομέα. Συμμετέχει στην ομαδική συνεδρίαση για την έκδοση της γνωμάτευσης κάθε μαθητή.

β) Χρησιμοποιεί ειδικές μεθόδους μέσα σε κατάλληλα εξοπλισμένο εργαστήριο στο Κ.Δ.Α.Υ, όπου υλοποιεί σε μόνιμη βάση πρόγραμμα φυσικοθεραπείας για όσους μαθητές του Κ.Δ.Α.Υ. το έχουν ανάγκη.

γ) Συνεργάζεται με το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του Κ.Δ.Α.Υ. σε θέματα διάγνωσης και έγκαιρης αποτελεσματικής αντιμετώπισης των κινητικών προβλημάτων των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

δ) Συνεργάζεται με τους γυμναστές των ΣΜΕΑ για τη διαμόρφωση κατάλληλων προγραμμάτων κινητικότητας και γενικότερα ψυχοκινητικής ανάπτυξης των παιδιών.

ε) Καταθέτει στη συνεδρίαση που γίνεται και αφορά στην εισήγηση για εγγραφή και φοίτηση του μαθητή στην κατάλληλη σχολική μονάδα προφορικά και γραπτά τις προτάσεις του για το σχεδιασμό παρεμβατικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, υποστηρικτικών μέτρων και βοηθημάτων.

στ) Συνεργάζεται με το προσωπικό του σχολείου και τους γονείς και τους καθοδηγεί στον τρόπο μεταχείρισης και στην παροχή κατάλληλης βοήθειας στο παιδί και στο σχολείο.

ζ) Συμμετέχει, σε συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό του Κ.Δ.Α.Υ., στη διοργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών μέσα στα σχολεία.

η) Παρακολουθεί και εξετάζει την πρόοδο του μαθητή από πλευράς κινητικότητας και ενημερώνει τους γονείς και τον ατομικό φάκελο του μαθητή. Φροντίζει για την τακτική επαναξιολόγηση του μαθητή.

θ) Εισηγείται τον κατάλληλο εξοπλισμό και τις ειδικές διευθετήσεις στο σχολείο με τα απαραίτητα μέσα για την εξυπηρέτηση των κινητικών αναγκών του μαθητή.

ι) Παραπέμπει σε υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, σε περίπτωση που δεν μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες του μαθητή στο Κ.Δ.Α.Υ..

Αρθρο 21
Καθήκοντα και υποχρεώσεις του ειδικού στην Ελληνική Νοηματική γλώσσα Κωφών και Βαρηκόων

Ο Ειδικός στην Ελληνική Νοηματική γλώσσα κωφών και βαρηκόων του Κ.Δ.Α.Υ.:

α) Αξιολογεί με ειδικά μέσα, δοκιμασίες και μεθόδους, τις εκπαιδευτικές καθώς και τις γλωσσικές -επικοινωνιακές ανάγκες κάθε κωφού- βαρήκοου μαθητή τόσο για την ελληνική γλώσσα (προφορική -γραπτή), όσο και για την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

β) Συμμετέχει στην ομαδική συνεδρίαση για την έκδοση της γνωμάτευσης και έχει την ευθύνη για την κατάρτιση του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος κάθε κωφού - βαρήκοου μαθητή που αξιολογείται στο Κ.Δ.Α.Υ.

γ) Εισηγείται την εφαρμογή κατάλληλων υποστηρικτικών μέτρων, μέσων και βοηθημάτων για κάθε μαθητή στη σχολική μονάδα, στο σπίτι ή στο Κ.Δ.Α.Υ..

δ) Εισηγείται επίσης την κατάρτιση και έχει την ευθύνη μαζί με τους άλλους ειδικούς του Κ.Δ.Α.Υ. για την εφαρμογή μόνιμων προγραμμάτων πρώιμης εκπαιδευτικής παρέμβασης και συμβουλευτικής γονέων στο Κ.Δ.Α.Υ. για κωφά -βαρήκοα παιδιά και τις οικογένειές τους.

ε) Ενημερώνει τις οικογένειες των κωφών-βαρήκοων μαθητών για τις ανάγκες των παιδιών τους, καταρτίζει και υλοποιεί σε μόνιμη βάση μαθήματα Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας για μαθητές, γονείς και συγγενείς καθώς και εκπαιδευτικούς κωφών μαθητών.

στ) Συνεργάζεται και ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς του σχολείου που είναι ενταγμένα κωφά-βαρήκοα παιδιά, παρακολουθεί την πρόοδο του εξατομικευμένου προγράμματος τους και υποστηρίζει το έργο των εκπαιδευτικών σε περιοδική βάση.

ζ) Συμμετέχει, σε συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό του Κ.Δ.Α.Υ. , στη διοργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων επιμόρφωσης μέσα στα σχολεία για τους εκπαιδευτικούς δίνοντας έμφαση στο αντικείμενό του.

η) Συμμετέχει σε επιτροπές εκπαίδευσης-συγγραφής βοηθημάτων ΕΝΓ καθώς και στις εξεταστικές επιτροπές των πανελλαδικών εξετάσεων για κωφούς μαθητές ως διερμηνέας της ΕΝΓ όταν αυτό απαιτείται. Γενικά λειτουργεί ως διερμηνέας ΕΝΓ του Κ.Δ.Α.Υ. και όπου απαιτείται των κωφών της περιφέρειάς του.

θ) Ενημερώνει συστηματικά τον ατομικό φάκελο του μαθητή, όσον αφορά τη πορεία της παρέμβασης.

ι) Συνεργάζεται με τα Κ.Δ.Α.Υ. στα οποία δεν υπηρετούν ειδικοί στην νοηματική γλώσσα για την κάλυψη των αναγκών κωφών και βαρήκοων μαθητών.

ια) Συνεργάζεται με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τους συλλόγους των κωφών και των γονέων τους για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και την προώθηση των θεμάτων που αφορούν τους κωφούς και την εκπαίδευσή τους.

ιβ) Ασκεί το έργο του εξατομικευμένα σε ιδιαίτερο χώρο του Κ.Δ.Α.Υ. και με σύγχρονα μέσα.

Αρθρο 22
Καθήκοντα και υποχρεώσεις του ειδικού στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης τυφλών

Ο ειδικός στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης τυφλών:

α) Αξιολογεί με ειδικά μέσα, δοκιμασίες και μεθόδους, τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε τυφλού-αμβλύωπα μαθητή και τις ανάγκες του στο κινητικό τομέα.

β) Συμμετέχει στην ομαδική συνεδρίαση για την έκδοση της γνωμάτευσης και έχει την ευθύνη για την κατάρτιση του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος κάθε τυφλού - αμβλύωπα μαθητή που αξιολογείται στο Κ.Δ.Α.Υ.

γ) Εισηγείται την εφαρμογή κατάλληλων υποστηρικτικών μέτρων, μέσων και βοηθημάτων για κάθε μαθητή στη σχολική μονάδα, στο σπίτι ή στο Κ.Δ.Α.Υ.

δ) Εισηγείται επίσης την κατάρτιση σε συνεργασία με τους άλλους ειδικούς του Κ.Δ.Α.Υ. και έχει την ευθύνη για την εφαρμογή μόνιμων προγραμμάτων πρώιμης εκπαιδευτικής παρέμβασης και συμβουλευτικής γονέων στο Κ.Δ.Α.Υ. για τυφλά - αμβλύωπα παιδιά και τις οικογένειές τους.

ε) Ενημερώνει τις οικογένειες των τυφλών-αμβλυώπων μαθητών για τις ανάγκες των παιδιών τους. Καταρτίζει και υλοποιεί μαθήματα κινητικότητας και προσανατολισμού για τα παιδιά στο Κ.Δ.Α.Υ. Συνεργάζεται με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς τους για την διευκόλυνση των μαθητών αυτών ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες κινητικότητας και προσανατολισμού στο σπίτι και στο σχολείο.

στ) Συνεργάζεται και ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς του σχολείου που είναι ενταγμένα τυφλά-αμβλύωπα παιδιά, παρακολουθεί την πρόοδο τους και του Ε.Ε.Π. και υποστηρίζει το έργο των εκπαιδευτικών σε περιοδική βάση.

ζ) Συμμετέχει, σε συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό του Κ.Δ.Α.Υ. , στη διοργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων επιμόρφωσης μέσα στα σχολεία για τους εκπαιδευτικούς, δίνοντας έμφαση στο αντικείμενό του.

η) Συμμετέχει σε επιτροπές εκπαίδευσης- εξέτασης συγγραφής βοηθημάτων τυφλών-αμβλυώπων μαθητών. Γενικά λειτουργεί ως διευκολυντής των μαθητών αυτών στη περιφέρειά του.

θ) Ενημερώνει συστηματικά τον ατομικό φάκελο του μαθητή, όσον αφορά τη πορεία της παρέμβασης.

ι) Συνεργάζεται με τα Κ.Δ.Α.Υ. στα οποία δεν υπηρετούν ειδικοί στην κινητικότητα και στο προσανατολισμό των τυφλών-αμβλυώπων για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών αυτών.

ια) Συνεργάζεται με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τους συλλόγους των τυφλών και των γονέων τους για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και την προώθηση των θεμάτων που αφορούν τους τυφλούς και την εκπαίδευσή τους.

ιβ) Ασκεί το έργο του εξατομικευμένα σε ιδιαίτερο χώρο του Κ.Δ.Α.Υ. και με σύγχρονα μέσα.

Αρθρο 23
Καθήκοντα και υποχρεώσεις του Διοικητικού Προσωπικού Το Διοικητικό Προσωπικό του Κ.Δ.Α.Υ.:

α) Έχει την ευθύνη της διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης του Κ.Δ.Α.Υ. και του χρονοδιαγράμματος λειτουργίας του Κέντρου.

β) Μεριμνά για τις συναντήσεις των μελών του Κ.Δ.Α.Υ., σε συνεργασία με τον προϊστάμενο του Κ.Δ.Α.Υ. και το υπόλοιπο προσωπικό αυτού.

γ) Αναλαμβάνει την κατάρτιση και τήρηση αρχείου με τις υπηρεσίες και τους ανθρώπινους πόρους της περιοχής (π.χ. παιδίατρους, κοινωνικές υπηρεσίες, κλπ)

δ) Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Κ.Δ.Α.Υ. ως συλλογικού οργάνου και διεπιστημονικής ομάδας.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Σχετικά Άρθρα