edu.klimaka.gr

Εγκύκλιος εισαγωγής στην Πυροσβεστική

Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών σε Σχολές Πυροσβεστικής 2022

Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών σε Σχολή Αξιωματικών / Σχολή Πυροσβεστών Πυροσβεστικής Ακαδημίας 2022

Αρ.Πρωτ.17111/Φ.300.2/16-03-2022

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ταχ. Δνση: Λεωφ. Κηφισίας 37-39
Τ.Κ. 15123 Μαρούσι
Τηλ : 213215 7697 - 7698
Email: aps.diap.aap(ΣΤΟ)psnet.gr
Αρ. Πρωτ.: 17111 οικ. Φ.300.2

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023»

Ο
Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
(...)

Αποφασίζει

Προκηρύσσει Διαγωνισμό για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023, ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

αριθμός θέσεων των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών και στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας θα καθοριστεί με τις προβλεπόμενες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, κατ’ άρθρο 4 του ν. 2226/1994 όπως ισχύει, κατ’ άρθρο 39 παράγραφος 13 του ν. 4662/2020 και κατ’ άρθρο 20 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και μετά τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, θα ακολουθήσει συμπλήρωση της παρούσας προκήρυξης με τον καθορισμένο αριθμό των θέσεων ανά κατηγορία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Οι υποψήφιοι (άνδρες και γυναίκες), πρέπει:

α. Να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) έτος τουλάχιστον από την απόκτησή της.

β. Να μην υπερβαίνουν το εικοστό έκτο (26ο) έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής, ήτοι να έχουν γεννηθεί από την 01/01/1996 και μεταγενέστερα. Κατ’ εξαίρεση, για όσους υπάγονται στην ειδική κατηγορία (γ) των Εθελοντών Πυροσβεστών ΠΣ, και την ειδική κατηγορία (δ) τέκνα και αδερφοί το ως άνω ανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται στο τριακοστό τρίτο (33ο) έτος ήτοι να έχουν γεννηθεί από την 01/01/1989 και μεταγενέστερα.

γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο για την εισαγωγή σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Η αναγραφόμενη διαγωγή στον τίτλο σπουδών να είναι τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ (εκτός των περιπτώσεων της (3) σχετικής της παρούσης).

δ. Όσοι έχουν υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να τις έχουν αναβάλει νομίμως ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ως υπαγόμενοι στα εδαφ. γ΄ έως η΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302). Οι υποψήφιοι που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αρκεί να έχουν ολοκληρώσει τη θητεία τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από το υπόλοιπο αυτής κατά το χρόνο κατάταξής τους.

ε. Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, για λόγους πειθαρχίας.

στ. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή εξέτασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (π.δ. 11/2014 ΦΕΚ Α’/17) για κατάταξη στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΠΛΑ).

ζ. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

η. Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για έγκλημα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προδοσία της χώρας, τρομοκρατικών πράξεων, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης από αμέλεια, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, εκβίασης, απάτης, υπεξαίρεσης (κοινή και στην Υπηρεσία), απιστίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εμπρησμό (με πρόθεση ή από αμέλεια) ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Επίσης, να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι, να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη ή εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα αυτά. Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη διά βουλεύματος, επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής αλλά δεν εισάγονται στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, αν είναι επιτυχόντες, εφόσον δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κατάταξης αμετάκλητο αθωωτικό βούλευμα ή απόφαση. Η απονομή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για κατάταξη εκτός εάν έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής το κατά το άρθρο 47 παράγραφο 1 του Συντάγματος διάταγμα που αίρει το σχετικό κώλυμα.

θ. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.

ι. Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών.

ια. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, έστω και επικουρική (πλήρη ή μερική).

ιβ. Για όσους είχαν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα, να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους για πειθαρχικούς λόγους ή να μην έχουν απολυθεί επειδή προσκόμισαν ψευδή ή πλαστά δικαιολογητικά.

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα ανωτέρω προσόντα και προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής στο Διαγωνισμό, εκτός του τίτλου σπουδών για τους τελειόφοιτους μαθητές Λυκείου, καθώς και κατά την ημερομηνία κατάταξης, εκτός της ηλικίας, ενώ τα ανωτέρω κωλύματα ισχύουν για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Διαγωνισμό έως και την κατάταξη του υποψηφίου. Ειδικότερα, η υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κατάταξη στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΠΛΑ), πρέπει να συντρέχουν έως και την εισαγωγή στις Σχολές.

ιγ. Να μην φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ), σε εξωτερικά εμφανές σημείο του σώματος ή του προσώπου τους, κατά την περιβολή της στολής σύμφωνα με τις ισχύουσες για το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, δεν επιτρέπεται να φέρει δερματοστιξία με απεικονίσεις, οι οποίες εκ του περιεχομένου τους, αίρουν την ουδετερότητά του, η οποία επιβάλλεται από το Σύνταγμα, ή προκαλούν κατά τέτοιο τρόπο, ο οποίος δεν συνάδει με την ιδιότητα και τα καθήκοντά του, ή περιλαμβάνουν μηνύματα διακρίσεων, μίσους ή βίας κατά προσώπου, ή ομάδας προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία. Εάν διαπιστωθεί ότι ο υποψήφιος φέρει δερματοστιξία (τατουάζ), σε εμφανές, κατά την περιβολή της στολής, σημείο του σώματός ή του προσώπου του, θα αποκλείεται του διαγωνισμού. Τέλος, οι οπές από διάτρηση σε οποιοδήποτε σημείο του προσώπου ή του σώματος (piercing), θα πρέπει να είναι κατά το δυνατό ελάχιστα ορατές.

2. Για τους υποψηφίους που ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα, να μην έχουν υπερβεί το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής ήτοι να έχουν γεννηθεί από την 01/01/1987 και μεταγενέστερα και απαιτείται να συντρέχουν σ’ αυτούς τα προβλεπόμενα προσόντα και προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 73 του π.δ. 174/1983, όπως ισχύει. Επιπροσθέτως ισχύουν τα κάτωθι: α. Να μην τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή να μην έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου, β. Να μην έχουν τιμωρηθεί κατά την τελευταία πενταετία με την ποινή της «αργίας δια προσκαίρου παύσεως» ή της «αργίας δι’ απολύσεως». Τα ανωτέρω υπό α. και β. κωλύματα πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής και κατά την ημερομηνία εισαγωγής στην Πυροσβεστική Ακαδημία.

 1. Να έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους ότι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και διαγωγή, λαμβάνοντας υπόψη την υπηρεσιακή απόδοση, το ζήλο και το ενδιαφέρον για την υπηρεσία, τη συμμόρφωσή τους στους κανόνες πειθαρχίας και τη διαγωγή. Για τη σύνταξη των προτάσεων ικανότητας και τη γνωμάτευση σ’ αυτές εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για τη σύνταξη των εκθέσεων ικανότητας.
 2. Για τους υποψηφίους που ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα, και οι οποίοι διεκδικούν τις καθ’ υπέρβαση θέσεις στη Σχολή Αξιωματικών σύμφωνα με την παρ. 12.1.β. του άρθρου 39 του ν. 4662/2020 (Α΄27) (με βαθμό Πυροσβέστη, Υπαρχιπυροσβέστη, Αρχιπυροσβέστη και Πυρονόμου), απαιτείται αντίγραφο του ατομικού βιβλιαρίου των υποψηφίων εξαιρουμένων των αδειών, μεταθέσεων και μετακινήσεων καθώς και προτάσεις ικανότητας από τις Διοικήσεις τους. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά αποστέλλονται υπηρεσιακά στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών με μέριμνα αυτής. Υπόδειγμα πρότασης ικανότητας υποψηφίου που ανήκει στο Πυροσβεστικό Σώμα, παρατίθεται στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α της παρούσας προκήρυξης.

3. Οι οριζόμενες διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων (3) και του άρθρου 73 του π.δ. 174/1983 όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλογικά και για τους εισακτέους, χωρίς εξετάσεις, της παρ. 12.1.δ. του άρθρου 39 του ν. 4662/2020 (Α΄27).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ

1. Όσοι από τους υποψηφίους έχουν τα προσόντα, πληρούν τις προϋποθέσεις, δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του Κεφαλαίου Β της παρούσης και επιθυμούν να καταταγούν ως Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί ή Δόκιμοι Πυροσβέστες θα πρέπει αφενός να έχουν :

α. υποβάλλει αίτηση – δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) έτους 2022 σε σχολικές μονάδες ή όπου αλλού καθορίζεται σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις που διενεργήθηκαν τα έτη 2020 ή 2021 και αφετέρου να

β. συμπληρώσουν και να καταχωρήσουν ηλεκτρονικά την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το Διαγωνισμό, στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr τις ημερομηνίες από Τετάρτη 23/03/2022 έως και το Σάββατο 09/04/2022 (συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου).

Ο υποψήφιος φροντίζει να γνωρίζει τον «Αριθμό Αίτησης» που έλαβε για τη συμμετοχή του στον τρέχοντα διαγωνισμό, στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ιστοσελίδας του ΠΣ, προκειμένου να παρακολουθεί ευχερώς τους πίνακες που προβλέπεται να δημοσιευθούν κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού.

Πριν την έναρξη ή μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα δύναται να γίνει εισαγωγή στην εφαρμογή. Μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία εισαγωγής στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό από το διαγωνισμό και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

2. Υποχρεωτικά δικαιολογητικά προς κατάθεση στο Διαγωνισμό:

α) Εκτύπωση ενός (1) αντιγράφου της ανωτέρω (1β) ηλεκτρονικής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, πιστοποιείται-θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής (από αρμόδια Αρχή ή Υπηρεσία)

Οι υποψήφιοι δηλώνουν στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση ότι:

αα) έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου (Β) της παρούσης και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ιδίου κεφαλαίου, χωρίς να απαιτείται αναλυτική περιγραφή αυτών

ββ) τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά από αυτούς είναι γνήσια και ακριβή

γγ) δέχονται να υποβληθούν σε εργαστηριακές εξετάσεις για ανίχνευση απαγορευμένων από τον νόμο ουσιών, σε ανοσολογικές εξετάσεις (τεστ HIV, τεστ HbsAg, τεστ HCV) και στο σύνολο των προβλεπόμενων υγειονομικών εξετάσεων,

δδ) συναινούν στην επεξεργασία των στοιχείων τους κατά τα προβλεπόμενα των οριζόμενων διαδικασιών του παρόντος διατάγματος και της εκάστοτε προκήρυξης διαγωνισμού,

εε) προτίθενται να δηλώσουν Σχολή/ες της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στη δήλωση προτίμησης εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Μηχανογραφικό Δελτίο) και στστ) αναφέρουν αν υπάγονται σε ειδική κατηγορία και ποια, αν επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος και ότι δεν έχουν εισαχθεί με χρήση αυτού του δικαιώματος σε άλλη Σχολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

β) Μία (1) φωτογραφία τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας, στο πίσω μέρος της οποίας θα αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο, ευκρινώς.

γ) Φωτοαντίγραφο της (1α) αίτησης – δήλωσης συμμετοχής στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο, (όπως αυτή υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο σύστημα myschool στις σχολικές μονάδες) και όπως αναφέρεται στην παρ. 1.α. του παρόντος Κεφαλαίου ή φωτοαντίγραφο του δελτίου ή της βεβαίωσης συμμετοχής χωρίς νέα εξέταση, από την οποία να προκύπτει ο κωδικός ΥΠΑΙΘ του υποψηφίου.

δ) Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή του δελτίου ταυτότητας λιμενικής ή στρατιωτικής αρχής για όσους υπηρετούν σε αυτές, ή ελλείψει αυτών, φωτοαντίγραφο των σελίδων του διαβατηρίου στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός διαβατηρίου και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου –υποψηφίου. Σε περίπτωση που στοιχεία των ως άνω δικαιολογητικών έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται σε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).

3. Ειδικές Κατηγορίες:

Προαιρετικά οι υποψήφιοι για τις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών, εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, προϋποθέσεις και ιδιότητες, δύναται να ενταχθούν, κατόπιν δήλωσής τους, σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες ειδικές κατηγορίες:

α) Ειδική κατηγορία Α΄, η οποία καταλαμβάνει το 3% των θέσεων της κάθε γενικής κατηγορίας και δικαίωμα ένταξης έχουν οι γονείς και τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών.

β) Ειδική κατηγορία Β΄, η οποία καταλαμβάνει το 2% των θέσεων της κάθε γενικής κατηγορίας και δικαίωμα ένταξης έχουν οι γονείς και τα τέκνα τριτέκνων οικογενειών.

γ) Ειδική κατηγορία Γ΄, η οποία καταλαμβάνει το 7% των θέσεων της κάθε γενικής κατηγορίας και δικαίωμα ένταξης έχουν οι εν ενεργεία ή σε αναστολή Εθελοντές Πυροσβέστες Π.Σ. που έχουν τουλάχιστον τριετή συνολική πραγματική εθελοντική υπηρεσία.

δ) Ειδική κατηγορία Δ΄, η οποία καταλαμβάνει το 3% των θέσεων της κάθε γενικής κατηγορίας και δικαίωμα ένταξης έχουν τα τέκνα και αδερφοί του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, που απεβίωσαν κατά την εκτέλεση της Υπηρεσίας πρόδηλα και αναμφισβήτητα ένεκα αυτής, και τα τέκνα και αδερφοί αναπήρων του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, που έχουν υπαχθεί στην κατάσταση της μονίμου διαθεσιμότητας πρόδηλα και αναμφισβήτητα ένεκα της Υπηρεσίας.

ΜΟΝΟ οι υποψήφιοι, των ειδικών κατηγοριών αυτών υποβάλλουν (πλέον των αναφερόμενων υποχρεωτικών δικαιολογητικών της παρ. 2 του παρόντος κεφαλαίου) και τα παρακάτω δικαιολογητικά ανά κατηγορία:

• Α’ Ειδική Κατηγορία:

Οι γονείς και τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών: αα) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου, στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι, ββ) τα ανωτέρω να συνοδεύονται από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.

• Β’ Ειδική Κατηγορία:

Οι γονείς και τα τέκνα τριτέκνων οικογενειών, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Διευκρινίζεται ότι την ιδιότητα αυτή κατέχουν: Γονείς με τρία ζώντα τέκνα και τα τέκνα τους από νόμιμο γάμο/σύμφωνο συμβίωσης ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των εκτός γάμου γεννηθέντων, με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας, για την απόδειξη της οποίας απαιτείται πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα. Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, το οποίο πληροί τα ανωτέρω ηλικιακά όρια, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου/συμφώνου συμβίωσης των γονέων ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο/σύμφωνο συμβίωσης των γονέων τους, ο υποψήφιος ως γονέας ή ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι ο ίδιος ή ο γονέας του, αντίστοιχα, έχει ή είχε μέχρι την ενηλικίωσή τους τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.

Οι υπαγόμενοι στις ως άνω Α΄ και Β΄ κατηγορίες απαιτείται επιπλέον να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία (αα) αναφέρεται το ονοματεπώνυμο καθώς και ο αριθμός ταυτότητας (εφόσον έχει εκδοθεί) καθενός από τα λοιπά μέλη της οικογένειας και (ββ) βεβαιώνεται ότι κανένα άλλο τέκνο της οικογένειας δεν κάνει χρήση της ιδιότητας στον εν λόγω πανελλήνιο διαγωνισμό.

• Γ’ Ειδική Κατηγορία:

Οι εν ενεργεία ή σε αναστολή Εθελοντές Πυροσβέστες που έχουν τουλάχιστον τριετή συνολική πραγματική εθελοντική υπηρεσία*, βεβαίωση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην οποία να εμφαίνεται ο συνολικός χρόνος πραγματικής εθελοντικής υπηρεσίας που έχουν προσφέρει (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β). Στον χρόνο της πραγματικής εθελοντικής Υπηρεσίας δεν προσμετράται το χρονικό διάστημα αναστολής.
(*από την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας του Εθελοντή Πυροσβέστη μέχρι την καταλυτική ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης)

• Δ’ Ειδική Κατηγορία:

Τα τέκνα και αδερφοί υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, που απεβίωσαν στην υπηρεσία πρόδηλα και αναμφισβήτητα ένεκα αυτής: i) βεβαίωση της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος ή βεβαίωση της Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και ii) πιστοποιητικό του οικείου Δήμου για την οικογενειακή τους κατάσταση.
Τα τέκνα και αδερφοί αναπήρων, πρόδηλα και αναμφισβήτητα ένεκα της Υπηρεσίας, υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος που έχουν υπαχθεί στην κατάσταση της μονίμου διαθεσιμότητας κατά το ν.δ. 330/1947 (Α΄ 84): i) σχετική περί τούτου βεβαίωση της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και ii) πιστοποιητικό του οικείου Δήμου για την οικογενειακή του κατάσταση.

α) Είναι δυνατόν ένας υποψήφιος να υπάγεται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες, εφόσον εντάσσεται στις αντίστοιχες περιπτώσεις. Εάν ο αριθμός εισακτέων ειδικής κατηγορίας δεν καλυφθεί, αυτός καλύπτεται από υποψήφιους της αντίστοιχης γενικής κατηγορίας. Οι κενές θέσεις δεν συμπληρώνονται από υποψηφίους άλλης ειδικής κατηγορίας.

β) Όσοι υποψήφιοι εντάσσονται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες κατά την επιλογή αυτών ως επιτυχόντων και για τον προσδιορισμό της ειδικής κατηγορίας βάσει της οποίας πραγματοποιείται η εισαγωγή τους, λαμβάνεται υπόψη ότι η ειδική κατηγορία Α΄ προτάσσεται των κατηγοριών Β΄, Γ΄, Δ΄, η Β΄ προτάσσεται των κατηγοριών Γ΄ και Δ΄ και η κατηγορία Γ΄ προτάσσεται της κατηγορίας Δ΄.

γ) Σε κάθε στάδιο αριθμητικού υπολογισμού που απαιτείται κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου, τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 στρογγυλοποιούνται στην αμέσως επόμενη μονάδα, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη. Το υπόλοιπο του αριθμού εισακτέων που προκύπτει, καλύπτεται από υποψήφιους που δεν υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες.

δ) Έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή Αρχή, υποβάλλονται μεταφρασμένα με θεώρηση της αρμόδιας κατά νόμο αρχής.

4. Υποβολή Δικαιολογητικών

α) Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποχρεωτικά (της παρ. 2) και ειδικών κατηγοριών (της παρ. 3) με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια-ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι, υποβάλλονται μέχρι την από την Τετάρτη 23/03/2022 έως και Κυριακή 10/04/2022 ως εξής:

i. Ταχυδρομικά με φάκελο αλληλογραφίας στη Διεύθυνση:

Πυροσβεστική Ακαδημία
Μάτσα 32 Κηφισιά (θέση Καλυφτάκη)
Τ.Κ. 14564
Συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2022 Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών

Ο φάκελος αυτός πρέπει να αποσταλεί με συστημένη επιστολή (η αποστολή με ιδιωτική εταιρεία ταχυδρομείου ισοδυναμεί με συστημένη επιστολή· στην περίπτωση αυτή, η ημερομηνία αποστολής αποδεικνύεται από την ημερομηνία επί του δελτίου παράδοσης) έως την ημερομηνία που καθορίζεται ανωτέρω,

ή

ii. Με αυτοπρόσωπη παρουσία του υποψηφίου, (όχι μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου προσώπου) στην ανωτέρω διεύθυνση ενώπιον της Επιτροπής Παραλαβής δικαιολογητικών και ώρες από 08:00 ως 14:00 τις ανωτέρω ημερομηνίες. (και Σαββατοκύριακο)
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης βαραίνει αποκλειστικά τον υποψήφιο. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες.

β) Αν τα απαιτούμενα ανωτέρω δικαιολογητικά (κεφ.Γ’) δεν αποσταλούν/υποβληθούν ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην προκήρυξη του διαγωνισμού, η ηλεκτρονική αίτηση δεν λαμβάνονται υπόψη .

γ) Μετά την υποβολή της αίτησης και τον έλεγχο από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών, θα αποστέλλεται ενημερωτικό e-mail στον υποψήφιο σχετικά με τις περεταίρω ενέργειες συμμετοχής στο Διαγωνισμό ή τα κωλύματα που προκύπτουν επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

γα) Σε περίπτωση ελλιπών – μη έγκυρων δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται με e-mail και θα αποστέλλουν τα σωστά δικαιολογητικά μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση epdiag@psnet.gr, έως και τη μεθεπόμενη της λήψης του e-mail. Μετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας, συμπληρωματικά δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτά.
Θα αναρτηθεί σχετικός Πίνακας στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr και οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α) παρατίθενται αναλυτικά τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι υποψήφιοι κατά την ανωτέρω διαδικασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού συστήνονται οι παρακάτω Επιτροπές: Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών, Διενέργειας Διαγωνισμού, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια ικανών ή αποκλειστέων, Υγειονομική Επιτροπή Εξέτασης, Επιτροπές Αθλητικών Δοκιμασιών, Επιτροπή Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών και η Υγειονομική Επιτροπή Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΚΕ)

1. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας περιλαμβάνουν αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, καθώς και υγειονομικές εξετάσεις. Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων και για το πρόγραμμα εξέτασης, οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται με δική τους ευθύνη από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr

Υποψήφιοι που θα δηλώσουν στην ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση ότι θα υποβληθούν σε προκαταρκτικές εξετάσεις από Στρατιωτική, Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή, δεν επιτρέπεται να εξεταστούν από τις αντίστοιχες επιτροπές (Π.Κ.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι υποψήφιοι που υποβλήθηκαν στη δοκιμασία των ως άνω προκαταρκτικών εξετάσεων από Στρατιωτική, Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή και κρίθηκαν ικανοί, προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις του Π.Σ. για να εξετασθούν στο άθλημα που δεν αποτελεί αντικείμενο των προκαταρκτικών εξετάσεων των ως άνω Στρατιωτικών, Αστυνομικών και Λιμενικών Αρχών (μεταφορά αλτήρων) όπως ορίζεται παρακάτω.

2. Διαδικασία Προκαταρκτικών εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι προσερχόμενοι ενώπιον κάθε Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος καθ’ όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες θα πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά την Αστυνομική τους Ταυτότητα. Όσοι δεν φέρουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, δεν θα γίνονται δεκτοί και δεν θα τους επιτρέπεται η είσοδος στους χώρους διεξαγωγής των διαδικασιών, εκτός αν προσκομίσουν βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής με σφραγισμένη φωτογραφία, όπου θα αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατήριο ή βιβλιάριο υγείας ή άδεια οδήγησης, εφόσον αυτά φέρουν σχετική φωτογραφία.

Οι Επιτροπές προκαταρκτικών εξετάσεων αποφαίνονται για τη σωματική, ψυχική και διανοητική ικανότητα των υποψηφίων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.

Οι δοκιμασίες αυτές είναι ενιαίες και κοινές για τους υποψηφίους των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και η σειρά διενέργειάς τους θα οριστεί σε σχετικό Πρόγραμμα.

3. Υγειονομικές Εξετάσεις.

Όλες οι υγειονομικές εξετάσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά την παραλαβή-λήψη του δελτίου υγειονομικής εξέτασης και πριν την παρουσίαση των υποψηφίων στην Υγειονομική Επιτροπή Εξέτασης. Στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ παρατίθεται το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, στο οποίο εμφαίνονται όλες οι ιατρικές ειδικότητες στις οποίες απαιτείται εξέταση των υποψηφίων. Το ανωτέρω δελτίο θα εκτυπώνεται από σχετικό εξωτερικό υπερσύνδεσμο (link) στη δημοσίευση της παρούσας.

Υποψήφιοι που θα προσκομίσουν βεβαίωση ικανότητας από Στρατιωτική ή Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή δεν υποχρεούνται να εκτυπώσουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης αλλά να δηλώσουν τη βούλησή τους σχετικώς στην ηλεκτρονική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση.

α. Οι υποψήφιοι παρουσιάζονται, σύμφωνα με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής Εξέτασης φέροντας συμπληρωμένο το δελτίο υγειονομικής εξέτασης. Εκτυπώνουν το δελτίο υγειονομικών εξετάσεων, το οποίο πρέπει να φέρει φωτογραφία τους και μεταβαίνουν σε ιατρούς Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, ιατρείων, πολυϊατρείων, δομών του Εθνικού Δικτύου Υγείας ή άλλων μονάδων υγείας της Χώρας, Δημόσιων (Ν.Π.Δ.Δ.) ή Ιδιωτικών (Ν.Π.Ι.Δ.), ή από ιδιώτη γιατρό της Χώρας, με την προϋπόθεση να είναι ευκρινείς η ημερομηνία, η υπογραφή και η σφραγίδα ιατρού

Το υγειονομικό δελτίο εμπεριέχει τις κάτωθι ιατρικές γνωματεύσεις:

α. Ακτινολόγου, με βεβαίωση των στοιχείων εξεταζόμενου επί της προσκομιζόμενης ακτινογραφίας θώρακος.

β. Πνευμονολόγου.

γ. Μικροβιολογικού εργαστηρίου, με επισυναπτόμενες εξετάσεις: αα. γενική αίματος, ββ. γενική ούρων, γγ. σάκχαρο ορού, δδ. κρεατινίνη, εε. τρανσαμινάσες, στστ. Αιμοσφαιρίνη και με γνωμάτευση ιατρού για το σύνολο των ανωτέρω εξετάσεων.

δ. Παθολόγου, με αναγραφή του αναστήματος χωρίς υποδήματα και του βάρους του υποψηφίου και υπολογισμό του Δείκτη Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.).

ε. Καρδιολόγου, με επισυναπτόμενο ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) και αναγραφή για τη δυνατότητα ή μη, ο υποψήφιος να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες.

στ. Ορθοπεδικού.

ζ. Νευρολόγου.

η. Ωτορινολαρυγγολόγου (ΩΡΛ), με επισυναπτόμενο ακοόγραμμα.

θ. Δερματολόγου.

ι. Χειρουργού.

ια. Ψυχίατρου.

ιβ. Οφθαλμίατρου, με επισυναπτόμενη εξέταση καταγραφής οπτικής οξύτητας και βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, καταγραφή χρωματικής αντίληψης και την ύπαρξη ή μη νοσήματος ή πάθησης.

ιγ. Γυναικολόγου, για τις γυναίκες υποψηφίους με αναγραφή για τη δυνατότητα ή μη, η υποψήφια να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες (μόνο σε περίπτωση εγκυμοσύνης).

Τονίζεται ότι οι ανωτέρω εργαστηριακές εξετάσεις – γνωματεύσεις που διενεργούνται με μέριμνα του υποψηφίου, θα πρέπει να προσκομισθούν επισυναπτόμενες στο «Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης Υποψηφίου/ας» και αφορούν αποκλειστικά το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας του γνωματεύοντος ιατρού.

Στην εκάστοτε γνωμάτευση θα πρέπει να αναφέρεται ο σκοπός για τον οποίο προορίζονται οι ανωτέρω εξετάσεις, ευκρινής ημερομηνία, υπογραφή και ευκρινής σφραγίδα του ιατρού.

Η ψυχιατρική εξέταση δύναται να πραγματοποιηθεί και σε Κέντρα και Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή σε Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας και δεν απαιτείται ψυχομετρικός έλεγχος (υποβολή σε ψυχολογικό τεστ).

β. Οι υποψήφιοι παρουσιάζονται αυτοπροσώπως, ενώπιον της υγειονομικής επιτροπής εξέτασης, σύμφωνα με το πρόγραμμα, προσκομίζοντας το σχετικό υγειονομικό δελτίο με τις γνωματεύσεις των ιατρών και τις εξετάσεις. Οι εξετάσεις – γνωματεύσεις θα επισυνάπτονται στο Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης, εσώκλειστες σε φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/ης υποψήφιου/ας) και θα προσκομίζονται από τον/ην υποψήφιο/α στην Υγειονομική Επιτροπή Π.Σ. Οι εξετάσεις, εφόσον δεν μπορούν να εκτυπωθούν (π.χ. ακτινογραφίες), να προσκομισθούν σε ηλεκτρονικό δίσκο (CD), επί του οποίου θα επικολλάται από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή το διαγνωστικό κέντρο αυτοκόλλητο με τα στοιχεία του υποψηφίου και την ημερομηνία εξέτασης.

Η Επιτροπή είναι αρμόδια και για τον εκ νέου υπολογισμό του Δ.Μ.Σ. των υποψηφίων, καθώς και για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων της παρ. 1ιγ του Κεφαλαίου Β’ της παρούσης. Όσοι υποψήφιοι είναι εκτός των προβλεπόμενων, ανά φύλο, ορίων του Δείκτη Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.) ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1ιγ του Κεφαλαίου Β’ της παρούσης αποκλείονται του διαγωνισμού.

Ο Δ.Μ.Σ. , σύμφωνα με τα ισχύοντα, ορίζεται για τους άνδρες από 19-27 kg/m2 και για τις γυναίκες από 18-25 kg/m2.
Υποψήφιος που δεν προσκομίζει στην Υγειονομική Επιτροπή δελτίο υγειονομικής εξέτασης ή προσκομίζει αυτό ελλιπώς συμπληρωμένο, ή το αποστείλει ταχυδρομικώς δεν εξετάζεται, κρίνεται μη ικανός και αποκλείεται των περαιτέρω εξετάσεων και διαδικασιών.

γ. Η εν λόγω Επιτροπή δύναται να παραγγείλει την επανεξέταση υποψηφίου από Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο, εφόσον προκύπτουν αμφιβολίες για την υγεία και την άρτια σωματική του διάπλαση.

δ. Για τους κρινόμενους μη ικανούς δεν επιτρέπεται επανεξέταση για κανένα λόγο και αποκλείονται των περαιτέρω εξετάσεων και διαδικασιών.

ε. Οι υποψήφιοι οι οποίοι ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα, υποβάλλονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής Εξέτασης.

4. Αθλητικές Δοκιμασίες.

α. Οι υποψήφιοι που κρίθηκαν ικανοί, της προηγούμενης διαδικασίας σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων, παρουσιάζονται ενώπιον Επιτροπών Αθλητικών Δοκιμασιών του Π.Σ. και υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες που περιλαμβάνουν τα κάτωθι αγωνίσματα:

Α/Α ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΟΡΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ
1 Δρόμος 100μ. 16΄΄ Μία (1) προσπάθεια
2 Δρόμος 1000 μ. 4΄ και 20΄΄ Μία (1) προσπάθεια
3 Άλμα σε ύψος με φόρα Τουλάχιστον 1,05μ. Τρεις (3) προσπάθειες
4 Άλμα σε μήκος με φόρα Τουλάχιστον 3,60μ. Τρεις (3) προσπάθειες
5 Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) (Μέσος όρος ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι) Τουλάχιστον 4,50μ. Τρεις (3) προσπάθειες ανά χέρι
6 Μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με λαβή βάρους είκοσι πέντε (25) κιλών έκαστος σε απόσταση εκατό (100) μέτρων. 50’’ Μία (1) προσπάθεια

αα) Στη ρίψη σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίου ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το αριστερό και με το δεξί χέρι.

αβ) Η μεταφορά των αλτήρων θα πρέπει να ολοκληρωθεί χωρίς διακοπή των κινήσεων και χωρίς επαφή των αλτήρων με το έδαφος.

αγ) Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων κρίνεται ανάλογα με τις επικρατούσες την τρέχουσα ημέρα καιρικές και λοιπές συνθήκες, με ευθύνη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού καθώς και τον αριθμό των υποψηφίων. Υποψήφιος που δεν θα επιτυγχάνει το προβλεπόμενο όριο σε κάποιο αγώνισμα, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται στα υπόλοιπα.

β. Υποψήφιοι που προσέρχονται να συμμετάσχουν στις αθλητικές δοκιμασίες αλλά παρουσιάζουν εμφανείς ενδείξεις σοβαρής ασθένειας ή φέρουν σοβαρά τραύματα ή κατάγματα προϋπάρχοντος τραυματισμού ή βρίσκονται σε κατάσταση τέτοια που καθιστά αδύνατη και επικίνδυνη για τους ίδιους τη συμμετοχή τους εντός του χρονοδιαγράμματος των αθλητικών δοκιμασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, αποκλείονται από αυτές με απόφαση της Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών ύστερα από επιτόπια εξέταση και έγγραφη βεβαίωση ιατρού του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος παρίσταται καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών.

γ. Εάν κατά το χρόνο της εξέτασης υποψηφίου στις αθλητικές δοκιμασίες παρουσιασθεί κώλυμα σε οποιοδήποτε αγώνισμα αυτής ή ο υποψήφιος τραυματιστεί και δεν μπορεί να ολοκληρώσει αυτό, ο τελευταίος υποχρεούται να δηλώσει το κώλυμα ή τον τραυματισμό του αμέσως ενώπιον της Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών και δύναται να αιτηθεί εγγράφως την αναβολή της εξέτασης. Η πάθηση – τραυματισμός βεβαιώνεται εγγράφως από ιατρό του Πυροσβεστικού Σώματος. Η Επιτροπή δύναται κατά την κρίση της, να αναβάλει για μία μόνο φορά (άπαξ) την εξέταση σε άλλο χρόνο (ημέρα και ώρα), όχι όμως πέραν του καθορισμένου για τη διενέργεια των αθλητικών δοκιμασιών χρόνο, όπως προκύπτει από το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων. Υποψήφιος που αποχώρησε από το εξεταστικό κέντρο, αφού κρίθηκε μη ικανός σε κάποιο αγώνισμα, και ο οποίος επανέρχεται για να δηλώσει κώλυμα ή τραυματισμό εκ των υστέρων, δεν δικαιούται αναβολή εξέτασης.

δ. Η Επιτροπή Αθλητικών Δοκιμασιών αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, οι αποφάσεις τους δεν υπόκεινται σε ένσταση – προσφυγή, δεδομένου ότι αυτό δεν προβλέπεται από το νόμο. Για τους κρινόμενους μη ικανούς δεν επιτρέπεται επανεξέταση για κανένα λόγο και αποκλείονται των περαιτέρω εξετάσεων και διαδικασιών. Υποψήφιος που δεν θα επιτυγχάνει το προβλεπόμενο όριο σε κάποιο αγώνισμα, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται στα υπόλοιπα.

ε. Οι υποψήφιοι συμμετέχουν στις αθλητικές δοκιμασίες αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα επί της διαδικασίας και μόνο, αρμόδιος είναι ο Πρόεδρος της οικείας Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών.

5. Ψυχοτεχνικές Δοκιμασίες.

α. Για τη διερεύνηση των ψυχικών ικανοτήτων των υποψηφίων διενεργείται ψυχομετρικός έλεγχος.

β. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κριθούν ικανοί σύμφωνα με τα ισχύοντα για την κατάταξη στις παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΠΛΑ). Για τη διερεύνηση των ψυχικών ικανοτήτων διενεργείται ψυχομετρικός έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) και συνέντευξη ενώπιον των επιτροπών της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος. Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου. Η/Οι επιτροπή/ές ψυχοτεχνικών δοκιμασιών αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.

Για τους κρινόμενους μη ικανούς δεν προβλέπεται επανεξέταση, αποκλείονται των περαιτέρω εξετάσεων και διαδικασιών και οι αποφάσεις τους δεν υπόκεινται σε ένσταση – προσφυγή, δεδομένου ότι αυτό δεν προβλέπεται από το νόμο.

6. Βεβαιώσεις ικανότητας

Οι ΠΚΕ περατώνονται από τις αρμόδιες Επιτροπές του Πυροσβεστικού Σώματος, δεσμευτικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα εκδοθεί και θα διενεργηθούν σε αντίστοιχα και κατάλληλα εξεταστικά κέντρα στην Αττική.

α. Χορήγηση Βεβαίωσης ικανότητας από το Πυροσβεστικό Σώμα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των κοινών με τα άλλα Σώματα προκαταρκτικών εξετάσεων, θα χορηγείται βεβαίωση ικανότητας σε όσους/ες έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, ότι επιθυμούν να παραλάβουν και να υποβάλουν αυτή στην Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, σύμφωνα με τη διαδικασία που θα ορίσουν. Επισημαίνεται, ότι αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη των υποψηφίων να αιτηθούν τη χορήγηση της ανωτέρω βεβαίωσης από τον/ην Πρόεδρο της Αθλητικής Επιτροπής, στον/ην οποίο/α θα παρουσιασθούν.

β. Υποβολή Βεβαίωσης Ικανότητας από Στρατιωτική, Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή.

βα. Υποψήφιοι (που επιθυμούν να εισαχθούν στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας) και δήλωσαν προτίμηση (στην ηλεκτρονική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση) να υποβληθούν στη δοκιμασία των προκαταρκτικών εξετάσεων (ΟΠΛΑ) από Στρατιωτική, Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή και κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ, προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις του Π.Σ. για να εξετασθούν ΜΟΝΟ στο άθλημα που δεν αποτελεί αντικείμενο των προκαταρκτικών εξετάσεων των ως άνω Στρατιωτικών, Αστυνομικών και Λιμενικών Αρχών (μεταφορά αλτήρων), σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα αθλητικών δοκιμασιών.

Οι βεβαιώσεις ικανότητας θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο epdiag@psnet.gr ή θα κατατίθενται αυτοπροσώπως στην Πυροσβεστική Ακαδημία στην Επιτροπή Διενέργειας, με αποδεικτικό.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της βεβαίωσης ικανότητας θα οριστεί στο σχετικό Πρόγραμμα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων.

ββ. Στην ανωτέρω βεβαίωση αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας των υποψηφίων, τα στοιχεία επικοινωνίας τους, καθώς και ο κωδικός αριθμός υποψηφίου που δίνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Από τη βεβαίωση αυτή πρέπει να προκύπτει ότι οι εν λόγω υποψήφιοι κρίθηκαν ικανοί (ΟΠΛΑ) στις αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, καθώς και στις υγειονομικές εξετάσεις κατά το σχολικό έτος υποβολής της υποψηφιότητας. Σε διαφορετική περίπτωση η βεβαίωση δεν γίνεται αποδεκτή.

7. Γενικά

α. Υποψήφιοι που κρίθηκαν ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ για τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας από τις αρμόδιες Επιτροπές των προκαταρκτικών διαδικασιών του Πυροσβεστικού Σώματος, δεν μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση ικανότητας από άλλη αρχή, ενώ σε περίπτωση προσκόμισης αυτή δεν θα γίνεται αποδεκτή.

β. Η υποβολή της βεβαίωσης ικανότητας δεν μπορεί να γίνει σε χρόνο πέραν ημερομηνίας που καθιστά αντικειμενικά επισφαλή την έγκαιρη και έγκυρη ολοκλήρωση της διαδικασίας για την κύρωση των πινάκων ικανών και μη ικανών υποψηφίων και την αποστολή του πίνακα ικανών στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία θα καθοριστεί με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων.

γ. Οι υποψήφιοι έχουν την υποχρέωση (με δική τους ευθύνη) να είναι ενήμεροι σχετικά με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών τους εξετάσεων το χρόνο διεξαγωγής τους και την ακριβή τοποθεσία των εξεταστικών κέντρων μέσω της ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr. Το πρόγραμμα θα εκδοθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της υποβολής των αιτήσεων.

δ. Όσοι δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια από τις προκαταρκτικές δοκιμασίες- εξετάσεις, δεν συνεχίζουν την εξέτασή τους στις υπόλοιπες. Για αυτούς το αποτέλεσμα της εξέτασης ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση σχετικού πίνακα στο εξεταστικό κέντρο που κρίθηκαν μη ικανοί.

ε. Υποψήφιοι που δεν θα παρουσιασθούν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Ε ή θα διακόψουν σε οποιοδήποτε στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων ή δεν θα κριθούν ικανοί, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για τις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
Οδηγίες για τη συμμετοχή στις ΠΚΕ δίνονται και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.
ΙΚΑΝΟΙ - ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

1. Με βάση τα αποτελέσματα των προκαταρκτικών εξετάσεων, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού συντάσσει πίνακες ικανών και μη ικανών προς κατάταξη, οι οποίοι υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Στους πίνακες αναγράφεται και ο κωδικός από το δελτίο εξεταζομένου του υποψηφίου.

Οι πίνακες ικανών και μη ικανών κυρώνονται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και αποστέλλονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την επεξεργασία και έκδοση των αποτελεσμάτων.

2. Οι υποψήφιοι που κρίνονται ικανοί σε όλα τα στάδια των προκαταρκτικών εξετάσεων, καθώς και εκείνοι που δεν προσήλθαν στις προκαταρκτικές εξετάσεις του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά προσκόμισαν εμπρόθεσμα τη σχετική βεβαίωση ικανότητας από ΠΚΕ έτερης αρχής και υποβλήθηκε στο άθλημα μεταφοράς αλτήρων, κρίνονται ως ικανοί για κατάταξη από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. Κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι ικανοί υποψήφιοι για κατάταξη συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για τις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ κρίνονται μόνο για τη Σχολή Πυροσβεστών.

Επίσης, οι υποψήφιοι που ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα και κρίνονται ως ικανοί από την Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Επιτροπή των άρθρων 73 και 74 αντίστοιχα του π.δ. 174/1983 όπως ισχύει, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για τη Σχολή Αξιωματικών. Όσοι κρίνονται ως αποκλειστέοι δεν συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για τη Σχολή Αξιωματικών.

3. Οι πίνακες ισχύουν για ένα έτος από την κύρωσή τους και μετά καταστρέφονται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εκκαθάριση των αρχείων, εκτός αν υπάρχει εκκρεμής σχετική δίκη, οπότε διατηρούνται με μέριμνα του ΑΠΣ / Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων, μέχρι τη δημοσίευση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.
ΕΠΙΛΟΓΗ, ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ

1. Επιτυχόντες του Διαγωνισμού.

α. Η τελική επιλογή των υποψηφίων για κάθε Σχολή, πραγματοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, καλύπτοντας τις θέσεις ανά κατηγορία και ειδική κατηγορία με τη σειρά επιτυχίας αυτών. Οι κυρωμένοι πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr.

β. Σε περίπτωση που ισοβαθμούν υποψήφιοι και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 2009/1992 (Α΄18), η σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση που διενεργείται με μέριμνα του ΑΠΣ / Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων, στην οποία καλούνται να παρευρεθούν, με αποδεικτικό επίδοσης, οι ενδιαφερόμενοι. Η μη προσέλευση αυτών δεν αναβάλλει τη διαδικασία της κλήρωσης. Η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται μόνο σε περίπτωση εισακτέων (επιτυχόντων) του διαγωνισμού.

γ. Οι υποψήφιοι των Σχολών Αξιωματικών και Πυροσβεστών που κρίθηκαν ικανοί στο στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων και περιλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων (εισακτέων) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατατάσσονται στις αντίστοιχες Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με την ίδια ως άνω απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι επιτυχόντες της παρ. 3.β. του Κεφαλαίου Β της παρούσης, καθώς και οι καθ’ υπέρβαση εισακτέοι της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2226/94 (Α΄ 122), κατατάσσονται ως Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί στο τρίτο (Γ΄) ακαδημαϊκό εξάμηνο της Σχολής Αξιωματικών.
Με τις ανωτέρω αποφάσεις καθορίζεται η ημερομηνία κατάταξης / εισαγωγής καθώς και η ημερομηνία παρουσίασης στην Πυροσβεστική Ακαδημία για την έναρξη της εκπαίδευσης. Οι ιδιώτες εισακτέοι με την κατάταξη δίνουν τον όρκο του δημοσίου υπαλλήλου ενώπιον του Διοικητή αυτής.

δ. Οι επιτυχόντες υποβάλλονται σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών από την Υγειονομική Επιτροπή Πυροσβεστικής Ακαδημίας του Κεφαλαίου Δ της παρούσας προκήρυξης και οι εργαστηριακές εξετάσεις γίνονται αδαπάνως για το Δημόσιο.
Οι επιτυχόντες, μετά τον έλεγχο της Υγειονομικής Επιτροπής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και την αυτεπάγγελτη αναζήτηση και έλεγχο των δικαιολογητικών για τους οποίους διαπιστώνεται ότι συντρέχουν όλα τα προσόντα και προϋποθέσεις και δεν εμπίπτουν σε κώλυμα κατάταξης, αποτελούν τους εισακτέους του Διαγωνισμού.

2. Κατάταξη και εισαγωγή επιλεγομένων

α. Οι ιδιώτες εισακτέοι φοιτητές της Σχολής Αξιωματικών και εισακτέοι σπουδαστές της Σχολής Πυροσβεστών, κατατάσσονται με τη σειρά επιτυχίας τους στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί και Δόκιμοι Πυροσβέστες αντιστοίχως, και εισάγονται στην Πυροσβεστική Ακαδημία με απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, στην οποία προσδιορίζεται η ημερομηνία κατάταξης.

β. Σε περίπτωση που κατά την κατάταξη στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών διαπιστωθεί η κυοφορία Δόκιμης Ανθυποπυραγού ή Δόκιμης Πυροσβέστριας, αυτή εξέρχεται της Σχολής και καλείται για επαναφοίτηση στην μετά τον τοκετό εκπαιδευτική σειρά. Εξερχόμενη επιτυχώς, εντάσσεται στην ίδια επετηρίδα Ανθυποπυραγών ή Πυροσβεστών της εκπαιδευτικής σειράς που ήταν επιτυχούσα. Στην περίπτωση που, καλούμενη στην επόμενη σειρά, συντρέχει νέα κύηση, εισάγεται για φοίτηση στη Σχολή, το αργότερο την αμέσως επόμενη εκπαιδευτική περίοδο. Μετά την αποφοίτησή της εντάσσεται, ανάλογα με τη βαθμολογία της, στον πίνακα των συναδέλφων της με τους οποίους αποφοιτά μαζί. Αντίστοιχα ρυθμίζεται και η περίπτωση επιτυχόντος Δόκιμου Ανθυποπυραγού ή Δόκιμου Πυροσβέστη, στον οποίο συντρέχει αδυναμία κατάταξης για λόγους υγείας.

γ. Όσοι δεν παρουσιασθούν την ημερομηνία που ορίζεται για κατάταξη, θεωρούνται αυτοδίκαια ότι παραιτούνται του σχετικού δικαιώματος, εκτός αν η μη έγκαιρη προσέλευσή τους οφείλεται αποδεδειγμένα σε λόγους ανωτέρας βίας. Το δικαιολογημένο ή αδικαιολόγητο της καθυστέρησης κρίνεται σε κάθε περίπτωση από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος. Καθυστέρηση για λόγους ανώτερης βίας δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κατάταξης.

δ. Η Πυροσβεστική Ακαδημία, μετά τη δημοσίευση των αποφάσεων των ανωτέρω παραγράφων και την έκδοση αντίστοιχης πρόσκλησης του Αρχηγού του Π.Σ., προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

 1. Διενεργεί την ορκωμοσία των παρουσιαζομένων ιδιωτών και συντάσσει για κάθε έναν από τους κατατασσόμενους πρακτικό κατάταξης και αποδοχής του διορισμού τους ως Δοκίμων Ανθυποπυραγών ή Δοκίμων Πυροσβεστών.
 2. Συντάσσει φύλλο μητρώου και αναφέρει στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος τα ονοματεπώνυμα των καταταγέντων και των μη καταταγέντων για οποιονδήποτε λόγο.
 3. Εισάγει στη Σχολή Αξιωματικών, ως Δόκιμους Ανθυποπυραγούς, τους επιτυχόντες που ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα, σύμφωνα με τα ισχύοντα γι’ αυτούς.
 4. Υποβάλλει, ακολούθως, στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος τα πρωτότυπα των πρακτικών κατάταξης και ορκωμοσίας και το σύνολο των υπολοίπων δικαιολογητικών και εγγράφων κατάταξης και εισαγωγής.
 5. Μεριμνά για την υποβολή των καταταγέντων ιδιωτών και εισακτέων που ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα, σε όλες τις εξετάσεις σύμφωνα με την παρ. 1.δ. του παρόντος.

ε. Όλοι οι κατατασσόμενοι στο Πυροσβεστικό Σώμα εγγράφονται κατά σειρά επιτυχίας στο Γενικό Μητρώο Σώματος, το οποίο τηρείται στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.

3. Στρατιωτικές υποχρεώσεις κατατασσόμενων

α. Για όσους εισάγονται στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών πριν εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ο συνολικός χρόνος φοίτησης σε κάθε μία από τις ανωτέρω Σχολές, θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής υποχρέωσης. Οι εισακτέοι, άνδρες και γυναίκες, Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί και Δόκιμοι Πυροσβέστες, υποβάλλονται σε στρατιωτική εκπαίδευση, μετά την κατάταξή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27).

β. Δόκιμοι για τους οποίους διαπιστώνεται αιτιολογημένη ανεπάρκεια στη στρατιωτική αγωγή και εκπαίδευση, κατά την υποβολή τους στην προβλεπόμενη στρατιωτική εκπαίδευση του άρθρου 39 του ν. 4662/2020, αποβάλλονται από την αντίστοιχη Σχολή.
γ. Οι Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί και Δόκιμοι Πυροσβέστες που διαγράφονται, σε οποιοδήποτε στάδιο της φοίτησης, από τη Σχολή Αξιωματικών ή τη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας λόγω αποβολής ή απόλυσης ή παραιτήσεώς τους, υπέχουν στρατιωτικών υποχρεώσεων στο ακέραιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3421/2005 (Α΄ 302) και του ν. 705/1977 (Α΄ 279), όπως καθορίζεται στο άρθρο 39 του ν. 4662/2020.

4. Δήλωση Παραίτησης

α. Οι Δόκιμοι των Σχολών Αξιωματικών και Πυροσβεστών δύνανται να υποβάλουν εγγράφως δήλωση παραίτησης την οποία έχουν δικαίωμα να ανακαλέσουν εγγράφως εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση που ανακαλέσουν την παραίτησή τους κατά τα προβλεπόμενα και υποβάλλουν εκ νέου παραίτηση, τότε η Πυροσβεστική Ακαδημία την υποβάλλει αυθημερόν στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, χωρίς να υπάρχει δικαίωμα ανάκλησης.

β. Για Δόκιμο Ανθυποπυραγό και Δόκιμο Πυροσβέστη ο οποίος είναι ανήλικος, η δήλωση παραίτησής του υποβάλλεται αποκλειστικώς δια του προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία ή ασκεί κηδεμονία.

γ. Δόκιμος Ανθυποπυραγός ή Δόκιμος Πυροσβέστης ο οποίος παραιτείται, οφείλει να παραδώσει το σύνολο των ατομικών εφοδίων και του εξοπλισμού που του χρεώθηκε από την ημερομηνία της κατάταξής του μέχρι και την ημερομηνία διαγραφής του από την οικεία Σχολή. Ομοίως, αν διαγραφεί για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

5. Διαγραφή και αντικατάσταση

α. Με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διαγράφονται από τον πίνακα επιτυχόντων οι υποψήφιοι για τους οποίους:

 1. Διαπιστώνεται η μη γνησιότητα – εγκυρότητα υποβληθέντος δικαιολογητικού ή ότι στερούνται έστω και ενός προς κατάταξη προσόντος- προϋπόθεσης ή ότι εμπίπτουν σε κώλυμα.
 2. Προέκυψε μετά από τις εξετάσεις της παρ. 1.δ. του παρόντος, ότι δεν διαθέτουν τις σχετικές προϋποθέσεις κατάταξης.

Με όμοια απόφαση διαγράφονται και οι υποψήφιοι που παραιτούνται μετά τη δημοσίευση των κυρωμένων πινάκων εισαγομένων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και πριν από την είσοδό τους στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Ως παραίτηση θεωρείται και η μη παρουσίασή τους στις ως άνω Σχολές, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, από την ημερομηνία κατάταξής τους.

β. Με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καλούνται άλλοι υποψήφιοι από τους αντίστοιχους πίνακες επιλαχόντων και κατατάσσονται στη θέση όσων παραιτηθούν εντός ενός μηνός από την κατάταξη ή σε αντικατάσταση των αναφερομένων της προηγούμενης παραγράφου. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η κατάταξη υποψηφίου, όταν έχει παρέλθει το ανώτατο όριο που ορίζεται στις κείμενες διατάξεις, το οποίο αποτελεί λόγο διακοπής της φοίτησης.

γ. Αν οι επιλαχόντες, που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες, δεν καλύπτουν τις θέσεις που αποδόθηκαν βάσει του καθορισμένου ποσοστού, οι θέσεις που υπολείπονται συμπληρώνονται από υποψηφίους της αντίστοιχης γενικής κατηγορίας.

δ. Για τους Δόκιμους των Σχολών Αξιωματικών και Πυροσβεστών οι οποίοι διαγράφονται από αυτές για λόγους υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλότητας, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152).

ε. Σε περίπτωση που ισοβαθμούν επιλαχόντες, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στην υποπαράγραφο 1.β. του παρόντος κεφαλαίου.

στ. Για τη διαδικασία κατάταξης-εισαγωγής των επιλαχόντων ισχύουν τα προβλεπόμενα του παρόντος Κεφαλαίου.

ζ. Δόκιμος Ανθυποπυραγός ή Δόκιμος Πυροσβέστης ο οποίος παραιτηθεί ή διαγραφεί για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια των σπουδών του, οφείλει να παραδώσει το σύνολο των ατομικών εφοδίων και του εξοπλισμού που χρεώθηκε από την ημερομηνία της κατάταξής του μέχρι και την ημερομηνία διαγραφής του από την οικεία Σχολή.

6. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών.

Το ΑΠΣ / Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων, αναζητά αυτεπάγγελτα:

 1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.
 2. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη.
 3. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης.
 4. Επίσης προβαίνει σε αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας-εγκυρότητας όλων των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους επιτυχόντες. Όσων τα δικαιολογητικά αποδεικνύονται ότι δεν είναι γνήσια-έγκυρα, θεωρούνται αποτυχόντες του Διαγωνισμού και εκτός των ποινικών ευθυνών τους, ακολουθείται η διαδικασία της επόμενης παραγράφου.

Η υποβολή πλαστών, ψευδών ή ανακριβών δικαιολογητικών έχει ως συνέπεια πέραν των τυχόν ποινικών ευθυνών, την διαγραφή από τον πίνακα επιτυχόντων (εισακτέων) και την ανάκληση κατάταξης εφόσον έχει πραγματοποιηθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Διάρκεια φοίτησης-σπουδών.

α. Η φοίτηση-σπουδές στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας διέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 174/1983 όπως ισχύει, του Κανονισμού Προπτυχιακών Σπουδών της οικείας Σχολής και τις κείμενες διατάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι ισότιμες με τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά.

β. Η φοίτηση στη Σχολή Αξιωματικών διαρκεί τέσσερα (4) έτη και οργανώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα με βάση τον κανονισμό προπτυχιακών σπουδών.

γ. Η φοίτηση στη Σχολή Πυροσβεστών πραγματοποιείται σε δύο (2) κύκλους ακαδημαϊκών σπουδών. Ο Πρώτος Κύκλος Σπουδών διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα και με την ολοκλήρωση της φοίτησης σε αυτόν οι Δόκιμοι Πυροσβέστες λαμβάνουν Δίπλωμα Τεχνικής Πυροσβεστικής Επαγγελματικής Επάρκειας και ως στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, εντάσσονται στον Δεύτερο Κύκλο Σπουδών, διάρκειας τριών (3) εξαμήνων, τοποθετούμενοι στην έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, όπου πραγματοποιούν εκ περιτροπής, ακαδημαϊκές σπουδές και πρακτική άσκηση πυροσβεστικού έργου, σε Υπηρεσίες της ΠΕΠΥΔ Αττικής. Η ολοκλήρωση των δύο Κύκλων Σπουδών είναι υποχρεωτική, σε αντίθετη περίπτωση οι φοιτούντες αποβάλλονται από τη Σχολή Πυροσβεστών και ανακαλείται η απόφαση κατάταξής τους στο Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ αποβάλλονται από τη Σχολή και σε περίπτωση αποτυχίας σε εξεταζόμενο μάθημα για τρίτη φορά (αποτυχία για τρίτη φορά στο ίδιο μάθημα). Η διάρκεια της φοίτησης δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των δύο (2) ετών, παρά μόνο για αποδεδειγμένους σοβαρούς λόγους υγείας ή λόγω κύησης.

δ. Οι Δόκιμοι Πυροσβέστες του Πρώτου Κύκλου Σπουδών και οι πρωτοετείς Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί, κατά τη διάρκεια της θεωρητικής τους εκπαίδευσης, διαμένουν και σιτίζονται εντός της οικείας Σχολής. Η δαπάνη του συσσιτίου που παρέχεται, βαρύνει τους ανωτέρω.

2. Υποχρεωτική παραμονή στο Πυροσβεστικό Σώμα

Οι απόφοιτοι της Σχολής Πυροσβεστών, υποχρεούνται να υπηρετήσουν στο Πυροσβεστικό Σώμα επί τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία αποφοίτησης από τη Σχολή, δυνάμει της παραγράφου 5 του άρθρου 36 του ν. 4029/2011 όπως ισχύει. Οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 683/1977 (Α΄247) όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που παραιτούνται ή αποπέμπονται πριν τη συμπλήρωση του χρόνου υποχρεωτικής παραμονής στο Σώμα του προηγούμενου εδαφίου. Οι απόφοιτοι της Σχολής Αξιωματικών υπέχουν υποχρέωση δεκαετούς (10) παραμονής στο ΠΣ μετά την ονομασία τους σε Αξιωματικούς, δυνάμει του άρθρου 1 του ν. 683/1977 όπως ισχύει. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1339/1983 (Α΄35) όπως ισχύει.

3. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι, κατά τις ημέρες προσέλευσής τους στις Επιτροπές του παρόντος Διαγωνισμού, προσέρχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις τρέχουσες ισχύουσες διατάξεις για τις ημέρες αυτές, σχετικά με τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID-19 και της λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών. Είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου, την οποία οφείλουν να προμηθευτούν οι ίδιοι οι υποψήφιοι.

4. Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί σύμφωνα με την εγκύκλιο 54/ΑΠΣ καθώς και να αποσταλεί στους αποδέκτες αυτής σύμφωνα με τον πίνακα αποδεκτών. Το ΓΕΕΘΑ, η ΕΛΑΣ και το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ παρακαλούνται όπως ενημερώσουν τα εξεταστικά τους κέντρα ΠΚΕ ώστε να εκδώσουν τους συγκεντρωτικούς πίνακες υποψηφίων στους οποίους χορήγησαν βεβαίωση ικανότητας για το Πυροσβεστικό Σώμα και να τους αποστείλουν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού για τη διασταύρωση των στοιχείων.

5. Το Γραφείο Τύπου ΑΠΣ / Δνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, να αποστείλει την παρούσα προκήρυξη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στον ημερήσιο τύπο. Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΣ www.fireservice.gr με μέριμνα του ΑΠΣ/ Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων.

Ο Αρχηγός
Αλέξιος Χρ. Ράπανος
Αντιστράτηγος ΠΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Βήματα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής στις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας -Οδηγίες για τη συμμετοχή στις Προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος

Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν τους υποψηφίους για τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και έχουν ως στόχο την ενημέρωσή τους σχετικά με τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν για την εισαγωγή τους στις ανωτέρω σχολές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη.

1. Μετά την έκδοση της παρούσας προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, (εντός των αναφερόμενων στην παρούσα προκήρυξη προθεσμιών)ο υπερσύνδεσμος της οποίας (link) επισυνάπτεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr.

2. Στην αίτηση συμμετοχής, ο ενδιαφερόμενος επιλέγει τη σχολή/ες της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για την/ις οποία/ες επιθυμεί να διαγωνιστεί, τον τρόπο εισαγωγής του (από ΓΕΛ, ΕΠΑΛ ή με το 10% των προηγούμενων ετών), αν ανήκει σε ειδική κατηγορία, όπως αυτές περιγράφονται στο Κεφ. Γ, καθώς και αν προτίθεται να συμμετέχει στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος ή έτερης αρχής (ΕΛ.ΑΣ., Ένοπλες Δυνάμεις, Λ.Σ.). Με την ορθή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο υποψήφιος θα λαμβάνει αυτόματα e-mail στη δηλωθείσα διεύθυνση, για την επιτυχή ή μη συμπλήρωση αυτής. Στη συνέχεια η αίτηση εκτυπώνεται, υπογράφεται και πιστοποιείται-θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή ή Υπηρεσία.
Στην αίτηση αυτή αναγράφονται και τα υποχρεωτικά ανά κατηγορία δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν – αποσταλούν.

3. Ο υποψήφιος, μεταβαίνει στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Μάτσα 32 Κηφισιά (θέση Καλυφτάκη) ή αποστέλλει ταχυδρομικά την αίτησή του με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ανωτέρω διεύθυνση προς την Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών. Οι ημερομηνίες και ώρες προσέλευσης, καθώς και περαιτέρω λεπτομέρειες, ορίζονται στο Κεφ. Γ της παρούσης.
Μετά το πέρας της υποβολής-αποστολής δικαιολογητικών, η Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών:

 1. Αποστέλλει σχετικό e-mail στους υποψηφίους που πληρούν ή μη τις προϋποθέσεις της παρούσας και έχουν αποστείλει ορθά ή ελλιπή τα σχετικά δικαιολογητικά.
 2. Στη περίπτωση ελλιπών ή λάθος δικαιολογητικών ο υποψήφιος εισάγοντας τα απαιτούμενα στοιχεία στην Αναζήτηση Υποψηφίου-Αίτησης και πατώντας Υποβολή θα μεταβεί στην αναλυτική ατομική του καρτέλα, στην οποία θα αναγράφονται τα ελλιπή ή μη έγκυρα δικαιολογητικά που έχει υποβάλει. Στη συνέχεια σαρώνει (scan) τα ορθά δικαιολογητικά και τα αποστέλλει ηλεκτρονικά ως αρχεία στο e-mail του διαγωνισμού (epdiag@psnet.gr) κατά την καθοριζόμενη στην παρούσα, προθεσμία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο email που θα αποσταλούν τα ανωτέρω, θα αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο υποψηφίου, καθώς και ο αριθμός αίτησης, προκειμένου να γίνουν δεκτά.

4. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών, εκδίδεται οριστικός πίνακας υποψηφίων που πληρούν και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ), ο οποίος επίσης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www.fireservice.gr.

5. Ο υποψήφιος εκτυπώνει το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, μόνο εφόσον δηλώσει ότι θα υποβληθεί σε Προκαταρκτικές εξετάσεις από τις Επιτροπές του Πυροσβεστικού Σώματος, [(από τον υπερσύνδεσμο (link)] που παρατίθεται στη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης, στο οποίο επικολλάται μία (1) φωτογραφία και μεταβαίνει σε Κρατικό, Στρατιωτικό ή ιδιωτικό Νοσοκομείο ή ιδιωτες ιατρούς για να υποβληθεί στις υγειονομικές εξετάσεις που αναφέρονται στο παραπεμπτικό σημείωμα (Κεφ. Ε παρ. 3).

6. Προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ):

Οι ημερομηνίες και οι λοιπές λεπτομέρειες διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων θα οριστούν με σχετικό πρόγραμμα που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.fireservice.gr. Ο υποψήφιος θα εξεταστεί από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, θα υποβληθεί σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, καθώς και σε αθλητικές δοκιμασίες, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ε της παρούσας. Στα εξεταστικά κέντρα ο υποψήφιος εισέρχεται χωρίς συνοδούς.

 1. Κατά τις Υγειονομικές Εξετάσεις, ο υποψήφιος προσκομίζει στην αρμόδια επιτροπή το συμπληρωμένο και θεωρημένο δελτίο υγειονομικής εξέτασης, μαζί με την ακτινογραφία θώρακος και τις λοιπές εξετάσεις. Αν ο υποψήφιος έχει προβλήματα όρασης, οφείλει να φέρει διορθωτικά γυαλιά και όχι φακούς επαφής.
 2. Κατά τη διενέργεια των Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών ο υποψήφιος οφείλει να έχει μαζί του στυλό διαρκείας, μολύβι και γομολάστιχα.
 3. Στην Επιτροπή Αθλητικών Δοκιμασιών ο υποψήφιος θα παρουσιαστεί με αθλητική περιβολή της επιλογής του. Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στις αθλητικές δοκιμασίες γίνεται αποκλειστικά με δική του ευθύνη. Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να φέρουν οποιαδήποτε συσκευή χρονομέτρησης κατά τη διάρκεια των αθλητικών δοκιμασιών.
 4. Σε όλες τις Επιτροπές του ΠΣ όπου παρουσιάζεται ο υποψήφιος οφείλει να προσκομίζει το δελτίο ταυτότητάς του, προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία του. Σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορεί να λάβει μέρος στις προκαταρκτικές εξετάσεις.

7. Εάν ο υποψήφιος υποβληθεί στις ΠΚΕ των Παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων ή των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και βρεθεί ικανός με τα κριτήρια του Πυροσβεστικού Σώματος, υποβάλλει βεβαίωση ικανότητας για το Πυροσβεστικό Σώμα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6.β. του Κεφαλαίου Ε της παρούσας.
*Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τις ΠΚΕ σε Στρατιωτικές, Αστυνομικές ή Λιμενικές Αρχές οφείλουν να προσκομίσουν – υποβάλλουν τη σχετική βεβαίωση ικανότητας, ώστε να εξετασθούν ΜΟΝΟ στο άθλημα που δεν αποτελεί αντικείμενο των προκαταρκτικών εξετάσεων των ανωτέρω αρχών (μεταφορά αλτήρων). Σχετικές οδηγίες θα ανακοινωθούν στο πρόγραμμα των Π.Κ.Ε.

8. Τονίζεται ότι οι υποψήφιοι ενημερώνονται με αποκλειστικά δική τους ευθύνη για όλες τις σχετικές ανακοινώσεις που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού σώματος www.fireservice.gr.

Σχετικά Άρθρα