edu.klimaka.gr

Νοσήματα / Σωματικές Ατέλειες που Αποκλείουν Εισαγωγή σε Στρατιωτικές Σχολές

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ "1"
ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Γ"
ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΥΕΘΑ 17/2014

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β2
ΤΜΗΜΑ ΕΘΝ. ΣΤΡ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ –
ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
25 Απρ. 2014

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΑΜΕΣΑ
ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΑΣΕΙ ΚΑΙ ΑΣΣΥ


(Επισημαίνεται ότι ο πλήρης πίνακας εμπεριέχεται στο ΠΔ 11/2014– ΦΕΚ 17 Α')

1 ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ:

Η Ρευματοειδής Αρθρίτις, οι οροαρνητικές σπονδυλαρθοπάθειες και άλλες αρθρίτιδες οποιασδήποτε αιτιολογίας.
Αντανακλαστική συμπαθητική αλγοδυστροφία.

Μόνιμες βλάβες μεγάλων αρθρώσεων ή συγγενείς δυσπλασίες, καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι αρθρώσεων.

Γενικευμένη οστεοπώρωση.

Ιδιοσυστασιακή αδυναμία έξεως μεγάλου ή μικροτέρου βαθμού ή νοσογόνος παχυσαρκία. (ΔΜΣ < 19 ή > 27 χλγ/μ2 για άρρενες και <18 ή > 25 χλγ/μ2 θήλεις).

Μεταβολικές παθήσεις (βλεννοπολυσακχαριδώσεις, μεγαλακρία, λιποδυστροφίες, αιμοχρωμάτωση, νόσοι εναποθέσεως λιπιδίων), σύνδρομο Υπερελαστικότητας, νόσος Paget, Οικ. Μεσογ. Πυρετός, ινομυαλγία, αυχ.σύνδρομο, όλα τα νοσήματα του κολλαγόνου, φυματίωση ιαθείσα ή μη, συρίγγια ενεργά με σημαντικές ή λιγότερο σημαντικές λειτουργικές διαταραχές, σύφιλη και συφιλιδικές βλάβες, λοίμωξη HIV με ή χωρίς λειτουργικές διαταραχές ανεξαρτήτως ανταποκρίσεως σε θεραπεία, υδατίδες κύστεις μονήρεις ή πολλαπλές.

Παραμορφώσεις προσώπου, κατάγματα με ατελή πώρωση ή άλλες συναφείς παθήσεις που επηρεάζουν σε μέτριο ή σοβαρότερο βαθμό τη λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος.

2. ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ:

Χρόνιες κνιδώσεις συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών με ή χωρίς αγγειοοίδημα, κληρονομικό αγγειοοίδημα από ανεπάρκεια C1q(ή επίκτητο), ιδιοπαθής αναφυλαξία, συστηματική αναφυλαξία τροφοεξαρτώμενη μετά από άσκηση, τροφική αλλεργία έάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται παρά τη θεραπεία και μπορεί να συνεπάγεται υποσιτισμό λόγω αδυναμίας παρακολούθησης του διαιτολογίου του Στρατού.

Ατοπική δερματίτιδα ανεξαρτήτως ανταποκρίσεως σε θεραπεία, αλλεργική δερματίτιδα ανεξαρτήτως ανταποκρίσεως σε θεραπεία, αλλεργική δερματίτιδα εξ' επαφής.

Αναφυλαξία από νυγμό υμενοπτέρων.

3. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ:

Οξεία Λευχαιμία, Μυελοϋπερπλαστικές, Μυελοδυσπλαστικές, Λεμφοϋπερπλαστικές, Πλασματοκυτταρικές δυσπλασίες, ιστιοκυτταρικά & δενδριτικά νεοπλάσματα.

Ποιοτικές και ποσοτικές δχές λευκών αιμοσφαιρίων ανεξαρτήτως βαρύτητος.

Ανοσοανεπάρκειες οποιασδήποτε βαρύτητος, απλστική αναιμία, απλασία μυελικής σειράς, παροξυσμική νυχτερινή αιμοσφαιρινουρία, δυσερυθροποιητικές αναιμίες, πορφυρίες, ανοσοαιμολυτικές αναιμίες.

Συνδρομα παθολογικών αιμοσφαιρινών,ετεροζυγωτλια θαλασσαιμικώνυνδρόμων με Hb <12 g/dl για άρρενες και <11g/dl για θήλεις.

Συγγενείς αιμολυτικές αναιμίες,έλλειψη G6PD οποιασδήποτε βαρύτητος.

Αναιμία Biermier, άλλες βαρείες αναιμίες, θρομβασθένειες, ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα, επίκτητος θρομβοπενία κεντρικής ή περιφερικής αρχής

4. ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ:

Αιμαγγειώματα μεγάλα δύσμορφα, ακμή πολύμορφη πυκνή με αποστήματα ή νεκρωτική, ροδόχρους έντονη εκτεταμένη, ακροκυάνωση, ακτινοδερματίτιδα με εξελκώσεις, αλωπεκία ουλωτική ή γυροειδής εκτεταμένη, ανιδρωσία+υποτρίχωση+ανοδοντία, ατροφίες δέρματος, δεματίτιδα γενικευμένη, ερπητοειδής δερματίτιδα, δερματομυοσίτιδα, δυσκεράτωση, ελαστικό ψευδοξάνθωμα, εκτεταμένες εξελκώσεις, ιδρωταδενίτις εκτεταμένη, ιχθύαση, λεϊσμανίαση δερματική, αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα, κακοήθης μελανίζουσα ακάνθωση, σάρκωμα Kaposi, κακοήθεις όγκοι δέρματος, παραψωρίαση, πέμφιγα, πεμφιγοειδές, πολύμορφο ερύθημα, ρινόφυμα, σαρκοείδωση δέρματος, ουλές εκτεταμένες, ψωρίαση, υπεριδρωσία.

5. ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ:

Ανεπάρκειες ή υπερλειτουργίες ενδοκρινών με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.

Νανισμός, Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου Ι ή ΙΙ, νεοπλάσματα θυρεοειδούς, υποπαραθυρεοειδισμός, επινεφριδική ανεπάρκεια, αφαίρεση ενός επινεφριδίου, υπεραλδοστερινισμός, φαιοχρωμοκύττωμα, ιδιοπαθής μεγάλου βαθμού γυναικομαστία, άποιος διαβήτης, υποφυσιακή ανεπάρκεια, υπερπρολακτιναιμία, σύνδρομοCushing, αδενώματα επινεφριδίων ενεργά.

6. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ:

Όλες οι συστηματικές παθήσεις του νευρικού συστήματος κληρονομοεκφυλιστικές, βιοατροφικές με βαρεία λειτουργική ανεπάρκεια ή με ελαφρές, ενδιάμεσες ή ατελείς μορφές. Εξωπυραμιδικά σύνδρομα, δυστονίες, απομυελινωτικές νόσοι, λοιμώδεις και φλεγμονώδεις νόσοι του ΝΣ που καταλείπουν βαρείες, μέτριες ή ελαφρές υπολειμματικές λειτουργικές διαταραχές, διαμαρτίες στη διάπλαση εγκεφάλου, αναπτυξιακές διαταραχές, όγκοι ΚΝΣ, χειρουργηθέντες όγκοι (καλοήθεις) του ΚΝΣ, νευρολογικοί νόσοι από συστηματικά νοσήματα, επιληψίες, παράλυση πλεγμάτων νεύρων, πολυριζίτιδες, πολυνευρίτιδες, μυασθένεια, ενδοκράνια υπέρταση, υδροκεφαλία.

7. ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ:

Οστεομυελίτιδες χρόνιες, οστεΐτιδες, μόνιμες συμφύσεις, ρικνώσεις, ρήξεις, ατροφίες ή άλλες παθήσεις μυών και τενόντων, τενοντοελυτρίτιδες, τενοντοπάθειες, ελεύθερα οστεοχόνδρινα ή ξένα σώματα μεγάλων αρθρώσεων, αγκύλωση ή δυσκαμψία αρθρώσεων, αστάθειες αρθρώσεων, παραμορφώσεις ή βραχύνσεις οστών, κατάγματα με ατελή πόρωση ή άλλες χρόνιες επιπλοκές, οστεοχονδρίτιδες, επιφυσίτιδες, οστεονέκρωση.

Ατελής συνοστέωση οστών κρανίου, εμπιέσματα ή απώλεια οστών κρανίου.

Ραιβόκρανο.

Κάθε μόνιμη ανωμαλία συγγενής ή επίκτητη ως προς τον αριθμό,τον άξονα,το μήκος και τις σχέσεις των μελών, ακρωτηριασμοί, πλατυποδία.

Μηνιγγοκήλη, μηννιγγομυελοκήλη, συριγγομυελία, επίμονη οσφυαλγία ή αυχεναλγία λόγω δχών ανατομοφυσιολογικών στοιχείων ΣΣ, μόνιμη παραμόρφωση ΣΣ, κατάγματα ή εξαρθρήματα ΣΣ, καλοήθεις όγκοι ΣΣ, αυχενική πλευρά, σ. Σκαληνών μυών, πλευροκλειδικό σ., κήλη ΜΣ δίσκου, σπονδυλολίσθηση, σπονδυλοδεσίες. Συγγενείς ή επίκτητες ανωμαλίες στη διάπλαση του θώρακος, ξένα σώματα στο κύτος του θώρακα, παραμορφώσεις ωμοπλάτης ή κλειδός.

8. ΨΥΧΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ:

Ψυχωτικές διαταραχές σε ύφεση ή όχι, με ανταπόκριση στη θεραπεία ή όχι, οργανικό ψυχοσύνδρομο, διαταραχές προσωπικότητας, νευρωτικές διαταραχές, διαταραχές ελέγχου των παρορμήσεων, χρήση παράνομων ουσιών, ψυχοσεξουαλικές διαταραχές, βαρεία-μέτρια-ελαφρά νοητική υστέρηση, δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμισία, διαταραχές συμπεριφοράς, τικ, βατταρισμός, τραυλισμός, υπνοβασία, ενούρηση, εγκόπρηση, διαταραχές προσαρμογής με αγχώδες, δυσθυμικό, καταθλιπτικό ή μικτό συναισθημα.

9. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΩΤΩΝ- ΡΙΝΟΣ – ΣΤΟΜΑΤΟΣ - ΛΑΡΥΓΓΑ- ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ:

Τέλεια απόφραξη μίας ή και των δύο ρινικών χοανών, στενώσεις αυτών, διατρήσεις ρινικού διαφράγματος, όζαινα.

Διαμαρτίες στη διάπλαση του λαιμού, συγγενείς διαμαρτίες στη διάπλαση του λάρυγγα, χρόνια λαρυγγίτιδα, τραύματα κακώσεις ή κατάγματα του λάρυγγα, λαρυγγοκήλη, αφωνία ή φανερή αλλοίωση φωνής, αμφίπλευρη παράλυση μυών που εκτείνουν τη γλωττίδα.

Ολική ή υφολική απώλεια ή δυσμορφία ή κακοήθεις εξελκώσεις ή μεγάλοι όγκοι πτερυγίων, ατρθησίες ή επίκτητες ουλώδεις αποφράξειος ακουστικών πόρων, χρόνιος  τυμπανοσαλπιγγικός κατάρρους, λαβυρινθικός ίλιγγος &δχές της ισορροπίας, κωφαλλαλία, βαρυκοΐα μονόπλευρη ή αμφίπλευρη, ακουστική απώλεια που υπερβαίνει τις καθοριζόμενες στον πλήρη πίνακα ακουστικές συχνότητες.

Κακή διάπλαση του φάρυγγα, αχαλασία, διάχυτος οισοφαγικός σπασμός και άλλες δευτεροπαθείς κινητικές διαταραχές (πχ επί σκληρδερμα) και άλλες μη ειδικές, εκκολπώματα οισοφάγου, καλοήθεις στενώσεις οισοφάγου, γαστροισοφαγική παλινδρόμηση, οισοφάγος Barrett όλων των βαθμών.

Χειλεογναθοϋπερωϊοσχιστία, εκτεταμένες ρικνώσεις ή δύσμορφες ουλές στόματος, ολική απώλεια οδόντων, ολική ή μερική απώλεια γλώσσης, δυσμορφία γλώσσης, όγκοι σιελογόνων αδένων, μετεγχειρητικές λειτουργικές διαταραχές υπερώας ή φαρυγγικού σφιγκτήρος.

10. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ:

Διαθλαστικές ανωμαλίες που υπερβαίνουν τα καθορισμένα στον πλήρη πίνακα όρια του ενός ή και των δύο οφθαλμών αναλόγως, συμβλέφαρο, αγκυλοβλέφαρο, εντρόπιο, βλεφαρόσπασμος, λαγόφθαλμος, νυσταγμός, στραβισμός, κερατοπλαστική, κερατοειδόκωνος, θόλωση κερατοειδούς, Ιριδοκυκλίτιδα, ανιριδία, αφακία, καταρράκτης χειρουργηθείς ή μη, αιμοππαγία ή θολερότητα του κερατοειδούς, παθήσεις ωχράς, αποκόλληση ή εκφυλιστικές αλλοιώσεις του αμφιβληστροειδούς, ατροφία οπτικού νεύρου, ημιανοψία, ατροφία ή εξόρυξη βολβού, χρόνιος εξόφθαλμος διπλωπία, χρόνια πυώδης δακρυοκυστίτιδα, εαρινός κατάρρους με έντονα ενοχλήματα, δυσχρωματοψία, ανισομετρωπία, ημεραλωπία.

11. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ:

Φυματίωση με υπολείμματα, χρόνιο εμπύημα, εκτεταμμένη παχυπλευρίτιδα, χρόνιο απόστημα ή υπολειμματα αυτών, αυτόματος ιδιοπαθής πνευμοθώρακας, μόνιμη άνοδος ενός ή και των δύο ημιδιαφραγμάτων με λειτουργικές διαταραχές, διαφραγματοκήλη με παρεκτόπιση σπλάγχνων, σαρκοείδωση, Βρογχικό Άσθμα σοβαρού ή μετρίου βαθμού, εκτομή πνεύμονος διαφόρου βαθμού, πνευμονοκονίαση, ίνωση, απλασία, αγενεσία πνευμόνων, εξωγενείς αλλεργικές κυψελιδίτιδες, πνευμονική εμβολή υπό αγωγή ή ιστορικό αυτής, σ.παχυσαρκίας-υποαερισμού, σ.απνοίας ύπνου.

12. ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ:

Συγγενείς παθήσεις της καρδιάς, επίκτητες βαλβιδικές παθήσεις, χειρουργημένες συγγενείς ή επίκτητες παθήσεις καρδιάς ή μεγάλων αγγείων με σοβαρές ή ελαφρές λειτουργικές διαταραχές μυοκαρδιοπάθειες, μυοκαρδίτιδες, περικαρδίτιδες πρωτοπαθείς-δευτεροπαθείς- λοιμώδεις, στεφανιαία νόσος, αποκλεισμός 3ου-2ου-1ου βαθμού, σ.WPW, μόνιμος τεχνητός βηματοδότης, παροξυσμική ταχυκαρδία, υποτροπιάζοντα συγκοπτικά επεισόδια, αρρυθμίες ποικίλων βαθμών και βαρύτητος, αρτ,υπέρταση, πνευμονική υπέρταση, ανεύρυσμα καρδίας-αορτής-άλλων μεγάλων αγγείων, αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία, αγγειοκινητικές ατροφικές διαταραχές άκρων, μεταθρομβωτικό σύνδρομο, όγκοι καρωτιδικού κόλπου, χρόνιο λεμφοίδημα, κιρσοι εκτεταμένοι μη χειρουργηθέντες.

13. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΠΛΑΧΝΩΝ:

Βουβωνοκήλες, κήλες πρόσθιων ή πλάγιων κοιλιακών τοιχωμάτων χωρίς χειρουργική αποκατάσταση, γαστρεκτομή, εκκολπώματα 12δακτύλου, σ.Zolinger Ellison, γαστρτίτις του Menetrier, οικογενής πολυποδίαση, κολεκτομή, εκκολπώματα, υποτροπιάζων ειλεός, συγγενείς ανωμαλίες στομάχου εντέρου, εντερεκτομή, χειρουργηθέν συγγενές μεγάκολο, σ. δυσαπορρόφησης, ν.Whipple, εντεροπάθεια από γλουτένη, κίρρωση ήπατος, χρόνια ηπατίτιδα, χολολιθίαση, παγκρεατίτιδες οξείες ή χρόνιες, πυλαία υπέρταση, μετατραυματική σπληνεκτομή, διορθωτικές χειρουργικές επεμβάσεις για νοσογόνο παχυσαρκία, μεγαλοσπληνία, μόνιμες βλάβες πρωκτού, λοβεκτομές ήπατος, χολοκυστεκτομή.

14. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ:

Νεφρεκτομή, μονήρης συγγενής νεφρός, τραυματικές βλάβες ενός ή των δύο νεφρών, νεφρική ανεπάρκεια, νεφρωσικό σύνδρομο, οξείες νεφρίτιδες, σπειραματονεφρίτιδες, λευκωματουρία, αιματουρία, νεφρική γλυκοζουρία, λιθίαση νεφρών, υδρονέφρωση, χρονία πυελονεφρίτις, ανωμαλίες νεφρών ή ουρητήρων, βλάβες νεφρικών αγγείων, κακοήθη νεοπλάσματα νεφρών, πολυκυστικοί νεφροί, νεφροσωληναριακή οξέωση,αγγειΐτιδες,πορφύρα Henoch-Schonlein, σ.Barter, σ.Fanconi, νεφρογενής άποιος διαβήτης, IgA νεφροπάθεια. Εκστροφή,συγγενείς ή επίκτητες βλάβες,τραυματικές βλάβες,κυστεκτομή,λίθοι,θηλώματα,νευρογενής κύστη.

Ειδικότερα για τους Άνδρες: Επισπαδίας, υποσπαδίας, στενώματα  ουρήθρας ,ερμαφροδιτισμός ή έλλειψη πέους, χρωματοσωμικές ανωμαλίες έξω γεν.οργάνων, απώλεια ή ατροφία όρχεων, κρυψορχία ή εκτοπία όρχεος, συγγενής ή επίκτητη έλλειψη όρχεος, ελεφαντίαση οσχέου, ύπαρξη ενθεμάτων.

15. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ:

Μηνορραγίες, μητρορραγίες, πολυμηνόρροια, πρόωρη εμμηνόπαυση και γενικά έντονες διαταραχές εμμήνου ρήσεως, καλοήθεις ή κακοήθεις όγκοι, ενδομητρίτιδα, ενδομητρίωση, διαμαρτίες στη διάπλαση των γεν.οργάνων, συρίγγια κυστεοκολπικά, ουρηθροκολπικά, ακράτεια ούρων από υπερένταση, γοναδική δυσγενεσία, ερμαφροδιτικές καταστάσεις, νόσοι υπόφυσης ή υποθαλάμου.

16. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Α. Σωματομετρικά στοιχεία

(1) Οι υποψήφιοι/ες για τα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ , πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα εκατοστά (1,60μ.) οι γυναίκες και ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά(1,70μ.) οι άνδρες.

(2) Οι υποψήφιοι άνδρες του τμήματος ιπταμένων της Σχολής Ικάρων κρίνονται ακατάλληλοι ,λόγω εργονομικών περιορισμών των πτητικών μέσων και υλικών εφόσον έχουν ανάστημα μεγαλύτερο από ένα μέτρο και ενενήντα εκατοστά (1,90μ.), μικρότερο από ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά(1,70μ.) και ύψος κορμού μεγαλύτερο από ένα μέτρο (1μ).
 Οι υποψήφιες γυναίκες του τμήματος ιπταμένων της Σχολής Ικάρων κρίνονται ακατάλληλοι ,λόγω εργονομικών περιορισμών των πτητικών μέσων και υλικών εφόσον έχουν ανάστημα μεγαλύτερο από ένα μέτρο και ενενήντα εκατοστά (1,90μ.), μικρότερο από ένα μέτρο και εξήντα και πέντε εκατοστά (1,65μ) και ύψος κορμού μεγαλύτερο από ένα μέτρο (1μ).

(3) Επίσης ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους του /της υποψηφίου/ας σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους του/της σε μέτρα, για μεν τους άνδρες πρέπει να είναι από 19 έως και 27 Kgr/m2 για δε τις γυναίκες από 18 έως και 25 Kgr/m2. (Παράδειγμα: Υποψήφιος ύψους 1,75 μ και βάρος 74 χγρ έχει ΔΜΣ 74/(1,75 x 1,75) = 24,16.).

Β. Οπτική Οξύτητα – Αντίληψη χρωμάτων

(1) Υποψήφιοι/ες Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) (Όπλων), Σχολής Ικάρων (ΣΙ) (Τμήμα Μηχανικών,ΕΑ), Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ) και Αεροπορίας (ΣΤΥΑ,ΣΥΔ) πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα, χωρίς ή με διόρθωση, ώστε να χαρακτηρίζονται Ι1 βάσει του πλήρους Γενικού Πίνακα του ΠΔ 11/2014(ΦΕΚ 17Α') (10/10 και διαθλαστική ανωμαλία < 4 ½ σφαιρικές διοπτρίες).

(2). Υποψήφιοι/ες Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής(ΣΑΝ) πρέπει να χαρακτηρίζονται ως Ι1 βάσει του πλήρους Γενικού Πίνακα του ΠΔ 11/2014(ΦΕΚ 17Α') (10/10 και διαθλαστική ανωμαλία < 6 σφαιρικές διοπτρίες).

(3). Οι υποψήφιοι/ες της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) (Μάχιμοι) πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα 10/10 σε κάθε οφθαλμό χωρίς διόρθωση και να χαρακτηρίζονται Ι1 βάσει του πλήρους Γενικού Πίνακα του ΠΔ 11/2014(ΦΕΚ 17Α').

(4). Οι υποψήφιοι/ες της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) (Μηχανικοί) και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού(ΣΜΥΝ) πρέπει να χαρακτηρίζονται Ι1 βάσει του πλήρους Γενικού Πίνακα του ΠΔ 11/2014(ΦΕΚ 17Α') ( 10/10 και διαθλαστική ανωμαλία < 2 ½ σφαιρικές διοπτρίες όσον αφορά στη μυωπία, <3 όσον αφορά στην υπερμετρωπία και <2 όσον αφορά στον αστιγματισμό).

(5) Οι υποψήφιοι/ες του Τμήματος Ιπταμένων της ΣΙ πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα για μακριά και για κοντά όχι μικρότερη (20/20) για κάθε οφθαλμό.

(6) Οι υποψήφιοι/ες της παραγράφου 16Β (3), (4) και (5) δεν πρέπει να έχουν υποστεί εγχείρηση για διόρθωση διαθλαστικής ανωμαλίας με ακτινωτή κερατοτομή.

(7) Όλοι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν αντίληψη χρωμάτων χωρίς να πάσχουν από δυσχρωματοψία που εξακριβώνεται από τους ψευδοϊσοχρωματικούς πίνακες (ISHIHARA).

(8) Όλοι υποψήφιοι/ες, που φέρουν διορθωτικά γυαλιά, θα πρέπει να τα έχουν μαζί τους και να μη φορούν φακούς επαφής.

Γ. Ακουστική Οξύτητα

Οι υποψήφιοι/ες όλων των Σχολών πρέπει να έχουν ακουστική οξύτητα τελείως φυσιολογική να χαρακτηρίζονται Ι1 βάσει του πλήρους Γενικού Πίνακα του ΠΔ 11/2014 (ΦΕΚ 17Α'), δηλαδή ικανότητα αντίληψης ψιθυριστικής φωνής από απόσταση 5 μέτρων και στα δύο ώτα, κάθε ένα χωριστά εξεταζόμενο, ακοομετρική δε πτώση όχι μεγαλυτέρα από 20 db σε όλες τις συχνότητες.

Υποπτέραρχος (ΥΙ) Χρήστος Γρηγορέας
ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ

 

{jcomments on}

Σχετικά Άρθρα