Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών σε Στρατιωτικές Σχολές 2018 (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ)

Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών σε ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ 2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β2/1
ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Τηλ.: 210 6574234
Φ.337/101/302444
Σ.2391
Αρ. Εγκυκλίου:13
Αθήνα, 23 Απρ 18

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ), Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)

Κοινοποιείται προς γνώση και ενέργεια η «Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών -τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), ακαδημαϊκού έτους 2018 -19».

Έχοντας υπόψη:

(...)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τον αριθμό των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Στρατιωτικές Σχόλες των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 19, σε ποσοστό 10% των θέσεων (Ν.2525/1997 – ΦΕΚ 188/Α', Ν.2909/2001 – ΦΕΚ 90/Α', Ν.3687/2008 – ΦΕΚ 159/Α', Ν.4186/2013 - ΦΕΚ 193/ Α', όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 του Ν.4264/2014 - ΦΕΚ 188/Α', Ν.4452/2017 – ΦΕΚ 17/Α΄) και σε ποσοστό 90% αυτών, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

(...)

2. Η κατανομή στους Κλάδους των ΕΔ για τη ΣΣΑΣ και τη ΣΑΝ είναι:

α.      ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ)

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΣ
ΞΗΡΑΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΟ
ΝΑΥΤΙΚΟ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ
1 ΙΑΤΡΙΚΟ 20 4 9 33
2 Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 2 1 - 3
3 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 2 - - 2
4 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ 2 - - 2
5 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 - - 2
6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 9 4 - 13
7 ΝΟΜΙΚΟ 14
ΣΥΝΟΛΟ 69

β.      ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 

ΣΤΡΑΤΟΣ

ΞΗΡΑΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ
ΝΑΥΤΙΚΟ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ
11 6 9 26

3.Επισημαίνεται ότι, επειδή στους Έλληνες-ίδες εξωτερικού (περιπτώσεις άρθρου 1 παρ. 4α του Ν. 2909/2001- ΦΕΚ 90 Α' και του άρθρου 12 του Ν.2552/1997-ΦΕΚ 266 Α'), δεν έχει επιδοθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), κωδικός υποψηφίου, ο/η υποψήφιος/α θα υποβάλει αυτόν στη ΔΑΕ/Β1, την ημέρα παρουσίασής του-της για τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ).

4. Στα ΑΣΕΙ–ΑΣΣΥ, βάσει του Ν. 3648/2008, ΦΕΚ 38/Α΄, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4361/2016, ΦΕΚ 10/Α΄ (Άρθρο 23), είναι πλέον δυνατή η εισαγωγή υποψηφίων ως επιλαχόντες για πλήρωση τυχόν κενών θέσεων, οι οποίες δημιουργούνται λόγω μη παρουσίασης, παραίτησης, απομάκρυνσης ή αποχώρησης των υποψηφίων που έχουν κριθεί εισακτέοι στις Σχολές αυτές, βάσει των αποτελεσμάτων που κυρώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ).

5. Οι περιπτώσεις πού αφορούν στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, ορίζονται από τον Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ 38/Α΄), σε συμφωνία και με τους Ν.1294/1982( ΦΕΚ 122/Α΄), Ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160/Α΄), Ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266/Α΄) και αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα «Β», όπου σημειώνονται και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

6. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων σε κάθε μία των ειδικών κατηγοριών (περιπτώσεις παρ. 1α, 1β και 1γ του άρθρου 11 Ν. 3648/08- ΦΕΚ 38/Α΄) δεν επαρκεί για την κάλυψη των προβλεπόμενων θέσεων, τότε οι κενές θέσειςσυμπληρώνονται από υποψηφίους της Γενικής Σειράς.

7. Τονίζεται ότι, σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο καθορισμένος αριθμός των θέσεων της κατηγορίας «Μόνιμοι Υπξκοί του ΣΞ» του Ν. 1294/82, για την ΣΣΕ Όπλα-Σώματα, τότε οι υπολειπόμενες θέσεις θα κατανεμηθούν στις λοιπές θέσεις της Γενικής σειράς και των Ειδικών κατηγοριών της Σχολής, με συμπληρωματική εγκύκλιο εισαγωγής.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

8. Όλοι οι υποψήφιοι-ες για τα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, που μετέχουν στις εξετάσεις του ΥΠΠΕΘ για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα πρέπει επιπλέον να έχουν κριθεί ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ σε ιδιαίτερες εξετάσεις [«Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ)» (Ψυχομετρικές, Υγειονομικές, Αθλητικές) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ)], βάσει του Ν. 2225/1994 – ΦΕΚ 121/Α'. Η τελική επιλογή και η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων για κάθε Στρατιωτική Σχολή γίνεται από το ΥΠΠΕΘ με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Ν. 1351/1983 - ΦΕΚ 56/Α' και το Ν. 1911/1990, - ΦΕΚ 160/Α', όπως αυτοί ισχύουν σήμερα και το ΠΔ 91/1992 – ΦΕΚ 44/Α'. Λεπτομέρειες των ΠΚΕ καθορίζονται στο Παράρτημα
«Γ».

9. Για να επιλεγεί από το ΥΠΠΕΘ οποιοσδήποτε υποψήφιος-α στις Στρατιωτικές Σχολές πρέπει απαραίτητα να επιτύχει βαθμολογία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από το Ν. 2525/1997 – ΦΕΚ 188/Α'.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

10. Συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορούν να δηλώσουν, σύμφωνα με το Ν. 1911/1990, - ΦΕΚ 160/Α', όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 2913/2001 – ΦΕΚ 102/Α', άνδρες και γυναίκες για όλες τις Σχολές και Τμήματα των ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ.

11. Τα προσόντα, τα οποία πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ είναι τα εξής:

α. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι/ες ομογενείς που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση, με την εισαγωγή τους (την ημέρα κατάταξης) στα ΑΣΕΙ –ΑΣΣΥ, όπως ορίζει ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας [Ν.3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α')].

β. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, όπως ορίζει το ΠΔ 11/2014 (ΦΕΚ 17 Α΄/27-1-2014).

γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας.

δ. Να έχουν διαγωγή, τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ

ε. Οι υποψήφιοι-ες της Σχολής Ικάρων (όλων των τμημάτων της) πρέπει να γνωρίζουν την Αγγλική Γλώσσα σε επίπεδο Β2 (Καλή Γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας και η γνώση αυτή πρέπει να βεβαιώνεται με το αντίστοιχο πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση που έχουν συμμετάσχει επιτυχώς στις εξετάσεις Αγγλικής Γλώσσας και δεν τους έχει αποσταλεί το πτυχίο, γίνεται δεκτή βεβαίωση του αρμόδιου φορέα διεξαγωγής των εξετάσεων που να πιστοποιεί την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Ο εν λόγω τίτλος σπουδών κατατίθεται υποχρεωτικά κατά την ημερομηνία κατάταξής τους. Θα γίνονται δεκτά πρωτότυπα πτυχία Αγγλικής Γλώσσας ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών από τα ινστιτούτα ή τους φορείς διεξαγωγής των εξετάσεων- χορηγήσεως τίτλων ή από δικηγόρο, μη μεταφρασμένα (αφορά στην κατάθεσή τους κατά τη φάση της υποβολής δικαιολογητικών, των υποψηφίων της ΣΙ) ή φωτοαντίγραφα των ανωτέρω στα οποία να είναι ευδιάκριτη η επικύρωση αυτών. Οι επιτυχόντες/ούσες κατά την κατάταξή τους θα πρέπει να καταθέσουν μεταφρασμένα τα πτυχία Αγγλικής Γλώσσας. Οι μη εισαγόμενοι/ες υποψήφιοι δύναται να παραλάβουν τα παραπάνω πτυχία, μετά από αίτησή τους στη Σχολή που τα υπέβαλαν, όπως αναγράφεται στην παράγραφο 33 της παρούσας. Ως προς τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74).

στ. Ηλικία

(1) Οι υποψήφιοι -ες των ΑΣΕΙ πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

(α) Για τις ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ και ΣΑΝ να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1997 και μεταγενέστερα.

Κατ' εξαίρεση μπορούν να συμμετάσχουν:
1/ Στη ΣΣΕ και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις Εθελοντές, Μόνιμοι, Οπλίτες που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μεταγενέστερα.
2/ Στη ΣΙ και οι υπηρετούντες στις ΕΔ Εθελοντές, Οπλίτες, Οπλίτες πρότακτοι, Οπλίτες παρατεταμένης θητείας και Μαθητές – Απόφοιτοι ΑΣΣΥ που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1996 και μεταγενέστερα.

(β) Στη ΣΣΑΣ όσοι γεννήθηκαν από την 31 Δεκεμβρίου 1997 και μεταγενέστερα..

(2) Οι υποψήφιοι/ες των ΑΣΣΥ πρέπει να μην έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους συμμετοχής τους στις εξετάσεις. Διόρθωση ηλικίας με δικαστική απόφαση λαμβάνεται υπόψη, εφόσον προκύπτει ότι η απόφαση αυτή έχει καταστεί αμετάκλητη.
Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν γεννηθεί την 31 Δεκεμβρίου 1997 και μεταγενέστερα.

ζ. Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι -ες θα πρέπει:

(1) Να μην έχουν καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης για οποιοδήποτε έγκλημα ή σε φυλάκιση για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδορκία, ανυποταξία, λιποταξία, για παράβαση των Νόμων περί προστασίας της Χώρας, του Πολιτεύματος και της ελευθερίας των Πολιτών, προσβολή της Σημαίας ή του Στρατού, νομοθεσίας σχετικής με τα ναρκωτικά, αρχαιότητες και της νομοθεσίας περί τρομοκρατίας, καθώς και να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή να διώκονται για κάποιο από τα εγκλήματα αυτά.

(2) Να μη διώκονται για εγκλήματα ή αδικήματα που συνεπάγονται τις παρεπόμενες ποινές των άρθρων 59-65 του Ποινικού Κώδικα.

(3) Να μην έχουν εκπέσει του βαθμού τους και να μην έχουν αποβληθεί ή απολυθεί για λόγους υγείας από καμιά Στρατιωτική Σχολή (ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ) στο παρελθόν, όπως ειδικά ορίζεται για τις περιπτώσεις αυτές, από τον Οργανισμό κάθε Σχολής και από την ισχύουσα νομοθεσία.

(4) Να μην έχουν καταδικαστεί σε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

η. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση στην οποία υποψήφιος/α, μετά την επιτυχία και κατάταξή του σε ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, αρνείται την εκτέλεση των στρατιωτικών του καθηκόντων λόγω θρησκευτικών ή άλλων δοξασιών και πεποιθήσεων, εφαρμογής τυγχάνουν για αυτόν -ην οι σχετικές διατάξεις των Κανονισμών Οργάνωσης και Λειτουργίας των Στρατιωτικών Σχολών και ενδεχομένως του ΠΚ και του ΣΠΚ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ

12. Όσοι/ες έχουν τα παραπάνω προσόντα και επιθυμούν τη συμμετοχή τους στις ΠΚΕ για μια ή περισσότερες στρατιωτικές σχολές, πρέπει αφενός να δηλώσουν αυτές στο Μηχανογραφικό Δελτίο του ΥΠΠΕΘ, αφετέρου να υποβάλλουν με συστημένη επιστολή, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο Παράρτημα «Α» (θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας, δημοσίας ή ιδιωτικής), μια πλήρη σειρά των δικαιολογητικών που αναγράφονται στο Παράρτημα «ΣΤ», ΜΟΝΟ στο Εξεταστικό Κέντρο, στο οποίο επιθυμούν να εξεταστούν. Μετά την καταληκτική ημερομηνία, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

13. Οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας Έλληνες/ίδες του Εξωτερικού υποβάλλουν, επίσης εντός της προθεσμίας που καθορίζεται γι΄ αυτούς στο Παράρτημα «Α» (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας, δημοσίας ή ιδιωτικής) και με την ίδια διαδικασία τα δικαιολογητικά τους, όπως αυτά αναγράφονται στα Παραρτήματα «Ε» και «ΣΤ» της παρούσας, ΜΟΝΟ στη ΔΑΕ/Β1.

TONIZETAI ότι το έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης Υποψηφίου/ας (Υπόδειγμα «6»), συμπληρώνεται ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα (geetha.mil.gr), όπως καθορίζουν οι οδηγίες στο υπόψη έντυπο, (ΔΕΝ αποστέλλεται ηλεκτρονικά) ΑΛΛΑ ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ συμπληρωμένο από τον υποψήφιο, υπογράφεται από τον ίδιο [ή από τον ασκούντα/ες τη γονική μέριμνα η επιτροπεία, σε περίπτωση ανήλικου υποψήφιου] και υποβάλλεται ταχυδρομικά ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ κατά την καθοριζόμενη στην παρούσα διαδικασία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Τα Εξεταστικά Κέντρα, με μέριμνα των οποίων θα διεξαχθούν οι προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των υποψηφίων για όλες τις στρατιωτικές σχολές, είναι: Η ΣΣΕ (στη ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ), η ΣΝΔ (στον ΠΕΙΡΑΙΑ), η ΔΑΕ (στην ΔΕΚΕΛΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ), η ΣΣΑΣ (στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), η ΣΜΥ (στα ΤΡΙΚΑΛΑ). Η επιθυμία επιλογής του Εξεταστικού Κέντρου στο έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης (Υπόδειγμα «6») αφορά ΜΟΝΟ στον τόπο προτίμησης, στον οποίο επιθυμεί να εξεταστεί ο υποψήφιος-α.
 Οι υποψήφιοι για το Τμήμα Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων που θα δηλώσουν ως Εξεταστικό Κέντρο άλλο πλην της ΔΑΕ, θα πρέπει επιπλέον να εξεταστούν για 4 ημέρες σε πρόσθετες υγειονομικές εξετάσεις και ψυχομετρικές δοκιμασίες στην Αθήνα με μέριμνα της ΔΑΕ/Β1.
 Ανεξάρτητα από το Εξεταστικό Κέντρο στο οποίο δηλώνει να εξεταστεί ένας υποψήφιος ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι, στην αίτηση υποψηφίου θα πρέπει να δηλώσει το σύνολο των Σχολών για τις οποίες ενδιαφέρεται, γιατί θεωρείται ως αποτυχών στις ΠΚΕ για τις Σχολές τις οποίες δεν έχει δηλώσει ότι ενδιαφέρεται.

14. Οι Υπηρεσίες που υποβάλλονται τα δικαιολογητικά είναι αποκλειστικά και μόνο οι ακόλουθες:

α. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Τμήμα Εισιτηρίων Εξετάσεων, Βάρη Αττικής ΒΣΤ 902, Τηλ. : Τηλεφ. Κέντρο 210 8904000, Τμήμα Εισαγ. Εξετ. 210 8904127 - 4026, 210-8970223, FΑΧ 210 8970232.

β. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, Λεωφόρος Μεσογείων 229 (ΤΓΝ 1040), ΤΚ 15561, Χολαργός, Αθήνα, τηλ. Εσωτ ΓΕΝ 51154, 51155 (ΣΝΔ Τηλ 2104581337, FAX 2104581397).

γ. Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαιδεύσεως (ΔΑΕ/Β1), ΑΒ Δεκέλειας, Αχαρναί Αττικής (Τατόι) ΤΓΑ 1010, τηλ. 210 8192132, 210-8192133 και FΑΧ: 210 2466694.

δ. Στρατιωτική Σχολή Αξκών Σωμάτων – Πλήθωνος Γεμιστού 2, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54638, τηλ. 2310 962177 – 962112 – 962191.

ε. Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Τρίκαλα Τ.Κ. 42132 τηλ. 24310-38635, 24310-38637, 24310-39632.

15. Οδηγίες για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών, αναγράφονται στα συνημμένα υποδείγματα, του Παραρτήματος «Θ».

16. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων, οι επιτροπές ελέγχου των δικαιολογητικών όλων των σχολών θα ανακοινώσουν την κατάσταση των υποψηφίων που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά, στα παρακάτω σημεία:

α. Η ΣΣΕ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα sse.gr.

β. Η ΣΝΔ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα hna.gr.

γ. Η ΔΑΕ/Β1 για τις Σχολές της ΠΑ (ΣΙ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ) στην ιστοσελίδα haf.gr.

δ. Η ΣΣΑΣ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα ssas.gr.

ε. Η ΣΜΥ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα smy.army.gr.

17. Οι υποψήφιοι-ες με τα ελλιπή δικαιολογητικά θα πρέπει να τα συμπληρώσουν και με μέριμνα τους, αυτά να έχουν περιέλθει στα Εξεταστικά Κέντρα, εντός των καθοριζόμενων στο Παράρτημα «Α» καταληκτικών ημερομηνιών (σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας, δημοσίας ή ιδιωτικής και όχι η ημερομηνία παραλαβής από το Εξεταστικό Κέντρο).

Επισημαίνεται ότι, η μη προσκόμιση από τους υποψήφιους των ελλιπών δικαιολογητικών στην αναγραφόμενη ημερολογιακή προθεσμία, αποτελεί αιτία αποκλεισμού τους από τις περαιτέρω επιλογικές διαδικασίες. Οι τελικές καταστάσεις των υποψήφιων που γίνονται δεκτοί θα κοινοποιηθούν στις θέσεις που αναγράφονται στην παράγραφο 16.

18. Οι υποψήφιοι/ες έχουν την αποκλειστική ευθύνη να μάθουν αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι και να τα συμπληρώσουν-διορθώσουν αν απαιτείται. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τις Σχολές και από τη ΔΑΕ/Β1 (εφόσον Στρατιωτική Σχολή πρώτης 1ης προτίμησης είναι κάποια από τις Σχολές της ΠΑ), όπως προβλέπουν οι Κανονισμοί – Οργανισμοί λειτουργίας τους.
Τονίζεται ότι όλες οι προθεσμίες – ημερομηνίες, αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα «Α».

19. Οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες τελικά θα κριθούν εισακτέοι από το ΥΠΠΕΘ, υποχρεούνται κατά την ημερομηνία κατατάξεώς τους ή εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αυτή, το αργότερο, να προσκομίσουν στην αντίστοιχη σχολή τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο Παράρτημα «Ζ» της παρούσας και από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι έχουν τα απαιτούμενα νόμιμα προσόντα κατατάξεως κατά την ημερομηνία κατάταξης στη Σχολή, διαφορετικά δε θα γίνονται δεκτοί προς κατάταξη. Σε περίπτωση αδυναμίας εγκαίρου προσκομίσεως των προαναφερθέντων δικαιολογητικών, θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέτουν, εφόσον είναι ενήλικοι, υπεύθυνη δήλωσή τους κατά την ημέρα κατατάξεώς τους, ενώ, σε διαφορετική περίπτωση, υπεύθυνη δήλωση των ασκούντων τη γονική μέριμνα ή εποπτεία (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνουν ότι:

α. Έχουν ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

β. Θα υποβάλουν τα ελλείποντα δικαιολογητικά το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία κατατάξεως στη Σχολή, στην οποία εισέρχονται και οπωσδήποτε πριν την ορκωμοσία τους.

γ. Την ημέρα κατατάξεώς τους, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις νομίμου κατατάξεως που προβλέπονται στην παρούσα, προϋποθέσεις οι οποίες τελικά θα αποδεικνύονται με την προσκόμιση των δικαιολογητικών που ελλείπουν, εντός των χρονικών ορίων που καθορίστηκαν στην παράγραφο 19β. Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση, οι υποψήφιοι δε θα γίνονται δεκτοί προς κατάταξη. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται στην παρούσα, δεν έχουν προσκομισθεί στη Σχολή όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται σε αυτή, τότε ο υποψήφιος με τα ελλιπή δικαιολογητικά θα απομακρύνεται από τη Σχολή και θα θεωρείται ότι ουδέποτε παρουσιάσθηκε για κατάταξη.

δ. Για τους υποψήφιους που ανήκουν στην κατηγορία των Ελλήνων-ίδων Εξωτερικού ισχύουν όσα εκ των αναφερομένων στα Παραρτήματα «Ε » και «ΣΤ» της παρούσας, τους αφορούν.

20. Οι ήδη υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις υποψήφιοι, να υποβάλουν έγκαιρα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις Μονάδες - Σχολές τους (και μόνο σε αυτές), για να περιέλθουν στην αντίστοιχη Υπηρεσία του Εξεταστικού Κέντρου με μέριμνα των Μονάδων τους (εντός των καθοριζομένων καταληκτικών ημερομηνιών).

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στην παράγραφο 4 του Παραρτήματος «ΣΤ» της παρούσας και στην παράγραφο 3 του Παραρτήματος «Ζ»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΚΕ)

21. Οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες θα γίνουν δεκτοί μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα πρέπει να ενημερωθούν κατά την ημερομηνία ανάρτησης των δεκτών υποψηφίων και με αποκλειστικά δική τους ευθύνη, από την ιστοσελίδα της Σχολής πρώτης προτίμησης ή της Πολεμικής Αεροπορίας (αν η στρατιωτική σχολή πρώτης προτίμησης είναι κάποια από τις σχολές της ΠΑ καθώς και οι υποψήφιοι Έλληνες του εξωτερικού), για το πρόγραμμα των ΠΚΕ (ψυχομετρικών, υγειονομικών, αθλητικών), τον τόπο και το χρόνο παρουσιάσεως.

22. Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές για όλους τους υποψηφίους και θα γίνουν σύμφωνα με προγραμματισμό που θα ανακοινωθεί, όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο (παρ.21). Προκειμένου να συμμετάσχει ένας υποψήφιος σε αυτές, θα πρέπει να γνωρίζει ότι:

α. Οι ΠΚΕ διενεργούνται στο Εξεταστικό Κέντρο επιθυμίας του. Οι μαθητές των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ που είναι υποψήφιοι για άλλο ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, σύμφωνα με τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, ανεξαρτήτως του Εξεταστικού Κέντρου επιθυμίας τους, θα υποβάλλονται στις ΠΚΕ, στη Σχολή που φοιτούν ή στο πλησιέστερο Εξεταστικό Κέντρο αν στη Σχολή φοίτησης δεν λειτουργεί τέτοιο.

β. Ώρα παρουσιάσεως υποψηφίων η 07:00 πμ κάθε ημέρας.

γ. Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές και για τους υποψήφιους που είχαν υποβληθεί σε αυτές στο παρελθόν είτε στην ίδια ή σε άλλη Σχολή.

δ. Θεωρείται "Αποκλειστικός" ο υποψήφιος/α που δήλωσε μία και μόνο Στρατιωτική Σχολή και "Κοινός" εκείνος/η που δήλωσε δύο ή περισσότερες.

ε. Οι υποψήφιοι/ες των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, προσερχόμενοι την πρώτη ημέρα στη Σχολή πρώτης προτίμησης τους για τις ΠΚΕ, γίνονται δεκτοί/ες, έχοντας μαζί τους υποχρεωτικά την αστυνομική τους ταυτότητα, το δελτίο ταυτότητας υποψήφιου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και φωτοαντίγραφο (Φ/Α) της Αίτησης - Υπεύθυνης δήλωσης που υπέβαλαν για τη συμμετοχή τους στις εισαγωγικές εξετάσεις.

23. Υποψήφιοι-ες που δεν έχουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, δε θα γίνονται δεκτοί, εκτός αν προσκομίσουν βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής με φωτογραφία σφραγισμένη, όπου θα αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Η επίδειξη και των δύο δελτίων ταυτότητας (Υποψηφίου ΥΠΠΕΘ – Αστυνομική) είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια των ΠΚΕ και για την είσοδο στους χώρους, στους οποίους αυτές διεξάγονται.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ

24. Όλοι οι υποψήφιοι/ες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ΠΚΕ θα υποβληθούν σε ψυχομετρικές δοκιμασίες, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες, σύμφωνα με το πρόγραμμα της σχολής πρώτης (1ης) προτίμησής τους ή της ΔΑΕ για υποψήφιους/ες των Σχολών ΠΑ. Η διαδικασία διεξαγωγής και λοιπές λεπτομέρειες, όπως στο Παράρτημα «Γ».

25. Υποψήφιοι/ες που θα διαγωνισθούν σε ειδικά μαθήματα του ΥΠΠΕΘ, θα δηλώσουν αυτά στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωσή τους για να προγραμματιστούν ανάλογα. Επίσης, θα πρέπει να φέρουν κατά την παρουσίασή τους βεβαίωση του Εξεταστικού Κέντρου, στην οποία θα αναφέρεται η συμμετοχή τους στις εξετάσεις των δηλωμένων ειδικών μαθημάτων.

26. Οι Επιτροπές Ψυχομετρικών – Αθλητικών δοκιμασιών των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, καθώς και οι κατά περίπτωση Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές (ΑΥΕ), συντάσσουν για κάθε ομάδα υποψήφιων πρακτικά με συνημμένους πίνακες, στα οποία έναντι του ονοματεπώνυμου εκάστου υποψηφίου, φαίνεται η κατά περίπτωση κρίση τους: ΕΠΙΤΥΧΩΝ - ΑΠΟΤΥΧΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ - ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ, ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΘΩΝ και ΔΙΑΚΟΨΑΣ, τα τοιχοκολλούν στις εισόδους των αντιστοίχων Σχολών – Στρατιωτικών Νοσοκομείων (προκειμένου για τις υγειονομικές εξετάσεις) – Εξεταστικών κέντρων και τα αναρτούν στις ιστοσελίδες αυτών.

27. Οι αποφάσεις των Επιτροπών είναι ανέκκλητες και δε γίνονται δεκτές ενστάσεις στα Εξεταστικά Κέντρα, αλλά σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα καθοριζόμενα από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999). Όπως σε κάθε δημόσιο διαγωνισμό, υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης των υποψηφίων σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς συνυποψήφιούς τους, τηρουμένων των διατάξεων – περιορισμών που θέτει ο Ν. 2472/1997 (Περί Προσωπικών Δεδομένων), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μεταγενέστερα (ΦΕΚ 84/2000 και ΦΕΚ 109Α/2001).

28. Οι υποψήφιοι-ες που θα αποτύχουν ή θα διακόψουν ή δεν θα παρουσιασθούν σε οποιοδήποτε στάδιο των ΠΚΕ, δεν συνεχίζουν στις διαδικασίες επιλογής και δεν θα συμπεριληφθούν στους Πίνακες Ικανών Υποψηφίων, οι οποίοι αποστέλλονται στο ΥΠΠΕΘ, για τη Σχολή ή τις Σχολές που είχαν επιλέξει

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

29. Τα πρακτικά που συντάσσονται από τις επιτροπές, θα υποβάλλονται στις σχολές και τη ΔΑΕ/Β1 τηρουμένων των σχετικών διατάξεων περί προσωπικών δεδομένων.

30. Οι Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων, στις οποίες υπηρετούν υποψήφιοι των Σχολών, να χορηγούν σε αυτούς έγκαιρα, με βάση την παρούσα, Φύλλο Πορείας (ΦΠ) για 936 ΚΔΟ, Ναυτική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος, 128 ΣΕΤΗ και ΚΔΟ Θεσσαλονίκης, ΣΜΥ (Τρίκαλα) και ΣΜΥΝ (Σκαραμαγκά), ανάλογα με τον τόπο παρουσιάσεως των υποψηφίων για τις ΠΚΕ. Με το τέλος των εξετάσεων ή στην περίπτωση αποκλεισμού υποψηφίου, οι Σχολές να ενημερώσουν αμέσως τα ΚΔΟ, τα οποία, με τη σειρά τους, να τους χορηγούν ΦΠ για να επιστρέψουν στις Μονάδες το ταχύτερο. Την ίδια υποχρέωση έχουν και τα Σώματα Ασφαλείας (ΕΛ.ΑΣ, ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, Π.Σ), τα οποία παρακαλούνται να ενεργήσουν ανάλογα και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

31. Οι υποψήφιοι που καλούνται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την περίοδο της διαδικασίας των ΠΚΕ, να απευθύνονται στη Στρατολογική Υπηρεσία που ανήκουν, προκειμένου να εξετασθεί η δυνατότητα χορηγήσεως αναβολής κατατάξεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας.

32. Οι Στρατιωτικές Σχολές έχουν δικαίωμα να κάνουν επαλήθευση της γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών ή πιστοποιητικών των εισαγομένων σπουδαστών/τριών. Σε περίπτωση που μετά την εισαγωγή τους σε κάποια σχολή αποκαλυφθεί, ότι εισήχθηκαν με βάση ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά, θα αποβάλλονται από τις Σχολές και θα ενημερώνεται ο αρμόδιος εισαγγελέας.

33. Οι μη εισαγόμενοι υποψήφιοι/ες μπορούν, κατόπιν αίτησής τους, να παραλάβουν τα δικαιολογητικά, τα οποία κατέθεσαν για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, με δική τους ευθύνη. Τα δικαιολογητικά όλων των υποψηφίων θα καταστρέφονται μετά την παρέλευση 2 ετών (δεν επιστρέφονται η αίτηση, βεβαίωση Λυκείου, το φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου Λυκείου και οι φωτογραφίες).

34. Το ΓΕΕΘΑ και τα Γενικά Επιτελεία, με Εγκύκλιο Διαταγή πρόσκλησης Κατάταξης Εισακτέων, καλούν τους επιτυχόντες να καταταγούν στα ΑΣΕΙ, σε καθορισμένη ημερομηνία. Η πρόσκληση κοινοποιείται μέσω διαδικτύου (INTERNET) στην ιστοσελίδα κάθε Σχολής.

35. Το ΓΕΕΘΑ/Β2, θα γνωστοποιήσει έγκαιρα την έκδοση της ΕΔΥΕΘΑ μέσω των ΜΜΕ. Ολόκληρη η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ (geetha.mil.gr) καθώς και στις ιστοσελίδες όλων των σχολών και της ΠΑ.

36. Παρακαλούνται οι παρακάτω κρατικοί φορείς, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, για τα ακόλουθα:

α. Το Υπουργείο Εξωτερικών να κοινοποιήσει την παρούσα στις Προξενικές Αρχές της αλλοδαπής και μέσω αυτών να διευκολυνθούν οι Έλληνες/ίδες του Εξωτερικού στην υλοποίηση όσων διατάξεων της παρούσας κατ' αρμοδιότητα των Προξενικών Αρχών, τους αφορούν.

β. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να κοινοποιήσει την παρούσα, μέσω του Σχολικού Δικτύου, σε όλα τα Λύκεια της Επικράτειας, καθώς και σε κάθε ελληνικό Λύκειο του Εξωτερικού.

γ. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να ενεργοποιήσει τις δημόσιες Υπηρεσίες Υγείας, για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων, όσον αφορά στις προαπαιτούμενες εργαστηριακές και λοιπές εξετάσεις.

δ. Οι Λυκειάρχες να ενημερώσουν τους μαθητές της Γ' Τάξεως του Λυκείου τους, σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας και να συμβουλεύουν τους ενδιαφερόμενους για την ορθή συμπλήρωση της Αίτησης Υποψηφίου και την έγκαιρη αποστολή των απαιτουμένων δικαιολογητικών.

Πάνος Καμμένος
Υπουργός Εθνικής Άμυνας

Ακριβές Αντίγραφο
Τχης (ΠΖ) Αθανάσιος Κωστάκος
Επιτελής Β2


ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗΝ
ΕΔΥΕΘΑ Φ.337/101/302444/Σ.2391

1. Οι σπουδαστές/τριες των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ που αποβάλλουν την ιδιότητα τους αυτή, υποχρεούνται στην καταβολή αποζημιώσεως στο Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1911/1990(ΦΕΚ 160 Α'), εκτός της περίπτωσης εγγραφής τους σε άλλη Σχολή των ΕΔ ή των Σωμάτων Ασφαλείας. Σε περίπτωση αποχώρησης και από τη δεύτερη Σχολή, σε οποιοδήποτε έτος, υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημίωση (άρθρο 8 του Ν.3257/2004(ΦΕΚ 143 Α').

2. Οι σπουδαστές/τριες των ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ που έχουν εισαχθεί σε αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2525/1997(ΦΕΚ 188Α'), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του Ν. 2909/2001(ΦΕΚ 90 Α') ή με το σύστημα των γενικών εξετάσεων, και οι οποίοι διαγράφονται από τις Σχολές αυτές για λόγους υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλότητας μέχρι και την 15η Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, εγγράφονται για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος στο πρώτο έτος σπουδών της Σχολής ή Τμήματος επόμενης προτίμησης τους όπως αυτή αποτυπώνεται στο μηχανογραφικό δελτίο του έτους εισαγωγής τους στη Σχολή από την οποία διαγράφονται. Η εγγραφή γίνεται μόνον αν είχαν συγκεντρώσει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη με αυτή του τελευταίου υποψηφίου/ας που έχει εισαχθεί στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Η εισαγωγή των σπουδαστών/τριών αυτών στη Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου/ης που υποβάλλεται το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από τη διαγραφή του/ης. Η αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής και της σχετικής γνωμάτευσης της οικείας, κατά περίπτωση, Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ) [άρθρο 9 του Ν.3027/2002(ΦΕΚ 152 Α')].

3. Όσοι/ες σπουδαστές/τριες των σχολών της προηγούμενης παραγράφου διαγράφονται για λόγους υγειονομικής ακαταλληλότητας ή πτητικής ανεπάρκειας μετά τις 15 Νοεμβρίου, εγγράφονται σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησης τους υπό τις ίδιες προϋποθέσεις το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από αυτό της διαγραφής τους. Η εισαγωγή των σπουδαστών/τριών αυτών στο πρώτο έτος σπουδών της Σχολής ή Τμήματος της επόμενης προτίμησης του μηχανογραφικού τους δελτίου, για την οποία έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία τουλάχιστον ίση με αυτήν του τελευταίου εισαχθέντα στη Σχολή ή Τμήμα το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων το επόμενο, από αυτό της διαγραφής τους, ακαδημαϊκό έτος, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου/ης, που υποβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους από της διαγραφής τους και συνοδεύεται απαραίτητα από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής και τη σχετική γνωμάτευση της οικείας, κατά περίπτωση, ΑΥΕ.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων περιπτώσεων, οι σπουδαστές/τριες της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και της Σχολής Αξκών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) που διαγράφονται οποτεδήποτε από τη Σχολή αυτή για λόγους υγείας, συνεχίζουν τη φοίτησή τους στο αντίστοιχο έτος σπουδών, της οικείας Σχολής ή Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ή του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αντίστοιχα.

5. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής και εφόσον από τη γνωμάτευση της οικείας, κατά περίπτωση, ΑΥΕ προκύπτει ότι ο σπουδαστής/τρια που διαγράφεται δεν είναι ικανός κατηγόριας Ι-1, η εισαγωγή του σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησής του επιτρέπεται για όλες τις λοιπές Σχολές ή Τμήματα εκτός των Στρατιωτικών Σχολών και των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

6. Όσοι/ες διαγράφονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής από τις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων απολύονται και τους παρέχεται δικαίωμα λήψης αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

7. Όσοι/ες υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου αυτής και δεν υποβάλλουν την προβλεπόμενη αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά μέσα στην προθεσμία που ορίζεται κατά περίπτωση, χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησής τους.

8. Επισημαίνεται ότι, οι σπουδαστές της κατεύθυνσης Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, οι οποίοι, προκειμένου να ενταχθούν σε αυτή, διεγράφησαν είτε ως μαθητές από άλλη παραγωγική σχολή των ΕΔ, είτε ως μόνιμοι στρατιωτικοί από τις τάξεις των ΕΔ και κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών αποτυγχάνουν στις πτήσεις και διαγράφονται από τη Σχολή Ικάρων, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη διαγραφή τους, να επανεντάσσονται στην κατηγορία που ανήκαν. Η επανεγγραφή των μαθητών στη σχολή από την οποία είχαν διαγραφεί γίνεται στο έτος σπουδών που έπεται του έτους διαγραφής τους, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις για τη συνέχιση της φοίτησής τους, σύμφωνα με τον οικείο οργανισμό της σχολής, η δε φοίτησή τους αρχίζει από την επόμενη της διαγραφής τους από τη Σχολή Ικάρων, ακαδημαϊκή περίοδο. Η επανεγγραφή όσων υπηρετούσαν ως μόνιμοι στρατιωτικοί στις τάξεις των ΕΔ γίνεται στην ίδια επετηρίδα από την οποία διεγράφησαν και καθίστανται νεότεροι όσων απέκτησαν το βαθμό κατά το ίδιο έτος.

9. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση παραιτήσεως σπουδαστή/τριας από ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ για προσωπικούς λόγους, τότε αυτός δεν υπάγεται στην περίπτωση των υποψηφίων των παραγράφων 2 και 3 (διαγραφή για λόγους υγείας) και δεν έχει το δικαίωμα εισαγωγής στη Σχολή ή Τμήμα της επόμενης προτίμησής του που έχει δηλώσει στο μηχανογραφικό δελτίο.

10. Πληροφορίες σχετικά με όλες τις Σχολές των ΕΔ, υπάρχουν στις ιστοσελίδες των Σχολών και της ΠΑ.

Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Φλώρος
 Υ/ΓΕΕΘΑ

 


Στην προκήρυξη συμπεριλαμβάνονται και τα ακόλουθα:

Η αίτηση υποψηφίου για Στρατιωτικές Σχολές (από την ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ)

Παράρτημα Α: Χρονοδιάγραμμα ενεργειών υποψηφίων

Παράρτημα Β: Ειδικές κατηγορίες και αντίστοιχα δικαιολογητικά

Παράρτημα Γ: Διαδικασίες διεξαγωγής Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ)

Προσθήκη 1 στο Παράρτημα Γ: Νοσήματα που αποκλείουν την εισαγωγή σε Στρατιωτικές Σχολές

Πληροφορίες σχετικά με τις Σχολές

Παράρτημα Ε: Στοιχεία που αφορούν την εισαγωγή Ελλήνων -ίδων του εξωτερικού

Παράρτημα ΣΤ: Δικαιολογητικά υποψηφίων για τα ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Παράρτημα Ζ: Δικαιολογητικά επιτυχόντων (για εγγραφή στις σχολές)

Παράρτημα Η: Στοιχεία που αφορούν σε μονίμους υπαξιωματικούς Στρατού Ξηράς (βλ. στην προκήρυξη)

Παράρτημα Θ: Υποδείγματα δικαιολογητικών (βλ. στην προκήρυξη)

ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2018 (ΑΣΕΙ - ΑΣΕΙ)


Εκτύπωση