Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολοήμερου Σχολείου Ειδικής Αγωγής

Εκτύπωση  

Ολοήμερα Σχολεία Ειδικής Αγωγής.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 206
13 Φεβρουαρίου 2006

Αριθμ. Φ.50/43/13874/Γ1
Ολοήμερα Σχολεία Ειδικής Αγωγής

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 11, περίπτωση ε, του άρθρου 4 του ν. 1566/1985, (ΦΕΚ 167, τ. Α΄), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες Διατάξεις», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2, του άρθρου 7, του ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188,τ.Α), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 78 τ.Α/14.3.2000.
3. Την παράγραφο 2, περίπτωση γ του άρθρου 24, του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167, τ.Α), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες Διατάξεις».
4. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
5. Την παράγραφο 1, του άρθρου 10, του π.δ. 201/1998, (ΦΕΚ 161/Α), «Οργάνωση και λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων».
6. Τις διατάξεις του π.δ. 301/1998 «Αναλυτικά προγράμματα Ειδικής Αγωγής» ΦΕΚ 208 τ. Α΄/29.8.1998.
7. Την υπ’ αριθμ. 5/19.9.2005 Πράξη του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθώς και το υπ’ αριθμ. 9/9.3.2005 Πρακτικό του Συντονιστικού Συμβουλίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Ωράριο λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος στα Σχολεία Ειδικής Αγωγής

1η ώρα:

12.50΄ − 13.30΄ (40΄)

13.30΄ − 13.55΄ (25΄) γεύμα − διάλειμμα

2η ώρα:

13.55΄− 14.30΄ (35΄)

14.30΄ − 14.40΄ (10΄) διάλειμμα

3η ώρα:

14.40΄ − 15.15΄ (35΄)

15.15΄ − 15.25΄ (10΄) διάλειμμα

4η ώρα:

15.25΄ − 16.00΄ (35΄)

2. Διδακτικά αντικείμενα

  • Μελέτη − Προετοιμασία
  • Αθλητισμός − Προσαρμοσμένες Αθλητικές Δραστηριότητες.
  • Μουσική − Μουσικοκινητική Αγωγή
  • Θεατρική Αγωγή − Δραματική τέχνη στην Ειδική Αγωγή
  • Χορός − Χοροθεραπεία − Ρυθμική αγωγή.
  • Νέες Τεχνολογίες στην Ειδική Αγωγή
  • Εικαστικά

3. Βασικό πλαίσιο Ωρολογίου προγράμματος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Ειδικής Αγωγής

Διδακτικά αντικείμενα

ΤΑΞΕΙΣ Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄

Μελέτη−προετοιμασία

(Υποχρεωτικό)

Ώρες

10

Αθλητισμός−Προσαρμοσμένες

Αθλητικές Δραστηριότητες

(Υποχρεωτικό)

2

Θεατρική Αγωγή (Υποχρεωτικό)

2

Επιλογής

• Νέες Τεχνολογίες στην Ειδική Αγωγή

• Εικαστικά

• Μουσική − Μουσικοκινητική Αγωγή

• Χορός − Χοροθεραπεία − Ρυθμική Αγωγή

Γίνεται επιλογή τριών διδακτικών αντικειμένων,

από 2 ώρες το καθένα

 

ΣΥΝΟΛΟ 20 ΩΡΕΣ

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2005−2006.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2006

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου ΦΕΚ 206/2006 περί των Ολοήμερων Σχολείων Ειδικής Αγωγής


Εκτύπωση