edu.klimaka.gr

Κριτήρια Επιλογής Βιβλίων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής Γλώσσας στα ΕΠΑΛ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ (ΑΓΓΛΙΚΩΝ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ) ΣΤΑ ΕΠΑΛ

Αρ.Πρωτ.Φ1/118130/Δ4/18-07-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
E-mail: t09tee07(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ι. Καπουτσής
Φ. Μόνου
Τηλέφωνο: 210 344 2229, 3306
Fax: 210 344 2365

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι Διδακτικές Σειρές και τα Προαιρετικά βοηθήματα Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας για τις Β΄ και Γ΄ τάξεις ΕΠΑ.Λ. που μπορούν να υποβληθούν στην αρμόδια Διεύθυνση για κρίση, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο Επαγγελματικό Λύκειο για το σχολικό έτος 2016-2017, πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά στοιχεία:

A. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

1. Οι διδακτικές σειρές που θα υποβληθούν θα πρέπει να ανταποκρίνονται: στο ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) της Αγγλικής (ΥΑ με αριθμ. 3994/Γ2/30-08-1999, ΦΕΚ Β΄ 1868), της Γαλλικής (ΥΑ με αριθμ. 2896/Γ2/16-08-2000, ΦΕΚ Β΄ 1082) και της Γερμανικής γλώσσας (ΠΔ 262/1997, ΦΕΚ Α΄ 189) για το Λύκειο. Η ύλη των διδακτικών σειρών θα πρέπει να καλύπτει το ισχύον Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

2. Οι διδακτικές σειρές και τα προαιρετικά βοηθήματα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τάσεις της διδακτικής των ζωντανών γλωσσών για μαθητές της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας.

3. Σειρά θεωρείται αριθμός τουλάχιστον δύο βιβλίων και πάντα με την προϋπόθεση ότι αυτά καλύπτουν τις ανάγκες του Προγράμματος Σπουδών της αντίστοιχης ξένης γλώσσας.

4. Στις διδακτικές σειρές και τα προαιρετικά βοηθήματα θα πρέπει να γίνεται ορθή χρήση της ξένης γλώσσας (Δηλαδή: να μην υπάρχουν ορθογραφικά, γραμματικά ή συντακτικά λάθη και να γίνονται ορθές γλωσσικές επιλογές ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση. Ειδικότερα για τα Γερμανικά να εφαρμόζονται οι κανόνες της νέας ορθογραφίας).

5. Επιλέξιμες διδακτικές σειρές είναι αυτές που συνοδεύονται από:

Βιβλίο Μαθητή, Τετράδιο Εργασιών, Βιβλίο Καθηγητή, CD με ακουστικά κείμενα, οργανικά συνδεδεμένα με το Βιβλίο Μαθητή, το Τετράδιο Εργασιών και το Βιβλίο Καθηγητή. Εναλλακτικά, μπορεί το Βιβλίο Μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών να περιέχονται σε έναν ενιαίο τόμο. Το Βιβλίο Καθηγητή μπορεί να είναι σε έντυπη ή ηλεκτρονική ψηφιακή μορφή.

Το Βιβλίο Καθηγητή θα πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά:
- Γενική εισαγωγή για τη φιλοσοφία και την ειδική διδακτική προσέγγιση της διδακτικής σειράς.
- Αναλυτικές διδακτικές οδηγίες και συμβουλές ανά κεφάλαιο.
- Μεταγραφές όλων των ακουστικών κειμένων.
- Λύσεις όλων των ασκήσεων που περιέχονται στο Βιβλίο Μαθητή και στο Τετράδιο Εργασιών.

Η έλλειψη ενός εκ των ανωτέρω στοιχείων καθιστά τις διδακτικές σειρές μη επιλέξιμες.

6. Για τα Αγγλικά ως μάθημα Γενικής Παιδείας στα ΕΠΑ.Λ.: Διδακτικές σειρές παλαιότερες των 6 ετών δεν είναι επιλέξιμες. Ως εκ τούτου, θεωρούνται επιλέξιμες οι διδακτικές σειρές του ημερολογιακού έτους 2011 και μετά. Το ίδιο ισχύει και για πρόσφατες ανατυπώσεις ή αντιγραφές παλαιότερων διδακτικών σειρών. Δύνανται να γίνουν δεκτές βελτιωμένες εκδόσεις παλαιότερων διδακτικών σειρών, εφόσον έχουν υποστεί επικαιροποίηση του περιεχομένου και σημαντική βελτίωση της μεθοδολογικής προσέγγισης.

Δεν γίνονται δεκτές ως επικαιροποιημένες και βελτιωμένες διδακτικές σειρές, στις οποίες δεν έχει γίνει παρέμβαση τουλάχιστον επί του 20% της παλαιότερης ύλης. Στην περίπτωση αυτή, ο εκδότης υποχρεούται να υποβάλει μαζί με τη διδακτική σειρά την παλαιότερη έκδοση καθώς και έκθεση τεκμηρίωσης των αλλαγών. Προτείνεται να δίνεται η δυνατότητα, μια διδακτική σειρά που δεν έχει ολοκληρωθεί σε ένα σχολικό έτος, εάν και εφόσον ο εκπαιδευτικός το επιθυμεί, να θεωρείται επιλέξιμη και για το επόμενο σχολικό έτος, προκειμένου να υπάρχει συνέχεια στη διδακτική και μεθοδολογική προσέγγιση κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Σε αυτή την περίπτωση ο χρονικός περιορισμός των 6 ετών παρέρχεται για ένα και μόνο σχολικό έτος.

Όσον αφορά το μάθημα των Αγγλικών ως μάθημα Ειδικότητας στις Β΄ και Γ΄ τάξεις των Ημερησίων και Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., καθώς και το μάθημα της Γαλλικής/Γερμανικής γλώσσας στη Γ΄ τάξη των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. της ειδικότητας «Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό» του Τομέα «Διοίκηση και Οικονομία», δεν ισχύει ως προϋπόθεση κρίσης ο περιορισμός ως προς το έτος έκδοσης/επανατύπωσης, επειδή το διδακτικό περιεχόμενο συνίσταται κυρίως σε επαγγελματική ορολογία και η έκδοση των εν λόγω βιβλίων δεν ανανεώνεται με τη συχνότητα άλλων διδακτικών εγχειριδίων.

7. Τα προαιρετικά βοηθήματα, όπως:
– εικονογραφημένες ιστορίες,
– βοηθήματα εμπέδωσης γλωσσικών δεξιοτήτων,
– CD με ασκήσεις ακουστικής αντίληψης,
– CD με μουσική, τραγούδια κ.ά.,
– βιντεοκασέτες, DVD,
– διαφάνειες,
– (εικονογραφημένα) λεξικά,
– χάρτες,
– παιχνίδια μάθησης,
– λογισμικό,
– υποστηρικτικό διαδραστικό υλικό,
– διάφορα εκπαιδευτικά και περιοδικά φυλλάδια (το γλωσσικό επίπεδο των οποίων θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε εκείνο των μαθητών για τους οποίους προορίζεται),
– άλλο υποστηρικτικό εποπτικό υλικό (πόστερ κ.ά.),
αν και δεν υπόκεινται σε όρους παλαιότητας, θα πρέπει να υπηρετούν τους στόχους του ισχύοντος Προγράμματος Σπουδών και να ανταποκρίνονται στην ηλικιακή ομάδα στόχου.

8. Οι διδακτικές σειρές και τα προαιρετικά βοηθήματα θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από ελληνικές μεταφράσεις των προς διδασκαλία κειμένων (Επιτρέπεται να υπάρχουν στην ελληνική γλώσσα εκφωνήσεις, επεξηγήσεις γραμματικής και πολιτισμικά στοιχεία, καθώς και κείμενα για δραστηριότητες διαμεσολάβησης).

9. Οι λύσεις των ασκήσεων δεν πρέπει να περιέχονται στα βιβλία/τετράδια που απευθύνονται στον μαθητή, εξαιρουμένων μόνο των λύσεων για τις ασκήσεις/test αυτοαξιολόγησης.

10. Η άρτια και λειτουργική εικονογράφηση είναι απαραίτητο κριτήριο επιλεξιμότητας των διδακτικών σειρών και των προαιρετικών βοηθημάτων.

11. Δεν είναι επιλέξιμα διδακτικές σειρές και προαιρετικά βοηθήματα, τα οποία:
– θίγουν με αρνητικό τρόπο τα εθνικά θέματα της Ελλάδας,
– πραγματεύονται θέματα που προκαλούν το κοινό αίσθημα (κοινωνικά, θρησκευτικά, ρατσιστικά, κ.λπ.),

12. Κακέκτυπο ή/και κατεστραμμένο διδακτικό υλικό (διδακτικές σειρές και προαιρετικά βοηθήματα) δεν είναι επιλέξιμο.

B. ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ

1. Οι συγγραφείς και οι εκδότες δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ταυτόχρονα την ίδια διδακτική σειρά ή το ίδιο προαιρετικό βοήθημα για δύο βαθμίδες Εκπαίδευσης (π.χ. Δημοτικό και Λύκειο).

2. Οι διδακτικές σειρές και τα προαιρετικά βοηθήματα που υποβάλλονται σε κρίση δεν επιστρέφονται είτε επιλεγούν είτε όχι.

3. Για τις διδακτικές σειρές θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς και εκδότες να αναφέρουν χωριστά την τιμή κάθε επιμέρους στοιχείου του διδακτικού πακέτου (Βιβλίο Μαθητή, Τετράδιο Εργασιών, CD, κ.λπ.)

4. Οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς και εκδότες που έχουν έτοιμες τις διδακτικές σειρές (άριστη εκτύπωση και όχι κακέκτυπες) μπορούν να υποβάλλουν στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Α΄, Γραφείο 1117, τηλ. 210-344 2229, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι) για έγκριση μέχρι και 19 Αυγούστου 2016., μια ολοκληρωμένη διδακτική σειρά (Βιβλίο Μαθητή, Τετράδιο Εργασιών, Βιβλίο Καθηγητή και CD) σε τρία (3) αντίτυπα μαζί με τη σχετική αίτηση (υπόδειγμα), αναγράφοντας αναλυτικά τον τίτλο της σειράς, καθώς και του κάθε βιβλίου, την τάξη για την οποία προορίζονται, τη χρονολογία έκδοσης και την τελική τιμή με την οποία κάθε βιβλίο θα πωλείται, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και της σχετικής έκπτωσης.

5. Οι εκδοτικοί οίκοι των οποίων οι διδακτικές σειρές εγκρίνονται, παραχωρούν το δικαίωμα για εκτύπωση σε Braille για τυφλούς και σε μεγέθυνση για αμβλύωπες στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος».

6. Οι τάξεις, οι τομείς και οι ειδικότητες για τις οποίες απαιτούνται ελεύθερα διδακτικά εγχειρίδια ή/και βοηθήματα είναι οι εξής:

Ι. ΑΓΓΛΙΚΑ

B΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.
ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ

B΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.
ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.
ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΙΑ – ΥΑΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜΕΑΣ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ – ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ

Δ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.
ΤΟΜΕΑΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΙ. ΓΑΛΛΙΚΑ ή ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ/ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ.

ΑΓΓΛΙΚΑ ως ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Για τα Αγγλικά ως μάθημα Γενικής Παιδείας στη Γ΄ τάξη Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2016-2017 μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι διδακτικές σειρές και τα προαιρετικά βοηθήματα που θα εγκριθούν για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2016-2017, ανάλογα με το επίπεδο γλωσσομάθειας και τις διδακτικές και μαθησιακές ανάγκες των μαθητών.

ΑΓΓΛΙΚΑ ως ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Θεματικές ενότητες που θα μπορούσαν να περιέχονται στα βιβλία, τα οποία θα κατατεθούν για τα μαθήματα Αγγλικής γλώσσας του Τομέα και των Ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής, είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:
1. Computers and Peripherals
2. Operating Systems and Controls
3. Programming and Algorithms
4. File Systems, Multimedia
5. Concepts and Settings
6. Networks and the Internet, Cloud Computing
7. Data Bases and Information Systems
8. Internet services (Web, Email, FTP, Telnet, Chat, …)

TΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ (Ν.4386/2016) ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Ν.4186/2013)

Θεματικές ενότητες που θα μπορούσαν να εμπεριέχονται στα βιβλία των Αγγλικών του Tομέα Υγείας – Πρόνοιας - Ευεξίας (Ν. 4386/2016) είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:
1. Parts of the body and organs systems
2. Medications
3. Medical equipment
4. Patient care
5. Diseases

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Ν.4186/2013)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

Θεματικές ενότητες που θα μπορούσαν να εμπεριέχονται στα βιβλία των Αγγλικών της Ειδικότητας «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ » είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:
1. Patient admissions
2. Respiratory problems
3. Wound care
4. Medical specimens
5. Medications
6. Pre- and post-operation assessment
7. Discharge planning
8. Nursing care
9. Diseases

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Θεματικές ενότητες που θα μπορούσαν να εμπεριέχονται στα βιβλία των Αγγλικών της Ειδικότητας «ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:
1. Molecular biology
2. Biotechnology
3. Microbiological analyses on fluids and tissues
4. Laboratory technology

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ

Θεματικές ενότητες που θα μπορούσαν να εμπεριέχονται στα βιβλία των Αγγλικών της Ειδικότητας «ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ» είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:
1. The Masticatory system
2. Use and structure of our teeth
3. Prosthetics
4. Orthodontics

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Θεματικές ενότητες που θα μπορούσαν να εμπεριέχονται στα βιβλία των Αγγλικών της Ειδικότητας «ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ» είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:
1. Introduction to graphic design
2. Colour schemes
3. Design computing/digital layout
4. Typography
5. Freehand and line drawing
6. Visual arts theory

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΥΑΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Θεματικές ενότητες που θα μπορούσαν να εμπεριέχονται στα βιβλία των Αγγλικών της Ειδικότητας «ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΥΑΛΟΓΡΑΦΙΑΣ» είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:
1. Art and Culture history
2. Freehand drawing
3. Tools of the trade
4. Colours in mosaics
5. Templates/ types of tesserae
6. Adhesives/ drawing and grouting equipment

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΑΣ-ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ

Θεματικές ενότητες που θα μπορούσαν να εμπεριέχονται στα βιβλία των Αγγλικών της Ειδικότητας «ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ-ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ» είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:
1. Art and Culture history
2. Wood design
3. History of furniture
4. Furniture styles
5. Care and feeding of furniture
6. Techniques of Woodcarving
7. Carving shows and exhibitions

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Θεματικές ενότητες που θα μπορούσαν να εμπεριέχονται στα βιβλία Αγγλικών του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και της Ειδικότητας «ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:
1. Design and planning
2. Building materials - equipment
3. Measurements
4. Worksite safety
5. Public works
6. Environment
7. Architecture

ΓAΛΛΙΚΑ/ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ως μάθημα της ειδικότητας: «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» του ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Δεδομένου ότι στα ΕΠΑ.Λ. δεν προβλέπεται διδασκαλία της Γαλλικής/ Γερμανικής Γλώσσας ως Β΄ ξένης γλώσσας στην Α΄ Λυκείου ΕΠΑ.Λ., όπως, επίσης, δεν προβλέπεται δημιουργία επιπέδων για όσους ενδεχομένως έχουν διδαχθεί τη Γαλλική/Γερμανική ως Β΄ ξένη γλώσσα στο Δημοτικό ή/και το Γυμνάσιο, η διδασκαλία των συγκεκριμένων ξένων γλωσσών ξεκινά από το επίπεδο αρχαρίων. Εντούτοις, είναι απαραίτητο τα διδακτικά εγχειρίδια να προβλέπουν τη διδασκαλία και εμπέδωση των απαραίτητων γραμματικών και συντακτικών δομών της ξένης γλώσσας, συμπεριλαμβάνοντας την εκμάθηση εξειδικευμένης ορολογίας για την ειδικότητα.

Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί θα επιλέξουν τα διδακτικά εγχειρίδια από τον κατάλογο εγκεκριμένων ελευθέρων βοηθημάτων για τη διδασκαλία της Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας στην Γ΄ τάξη Ημερησίου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., στην Ειδικότητα «Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό» του Τομέα «Διοίκησης και Οικονομίας», ανάλογα με το επίπεδο γλωσσομάθειας και τις διδακτικές και μαθησιακές ανάγκες των μαθητών.

Λαμβάνοντας υπόψη το γενικό πλαίσιο, τους στόχους και τις θεματικές περιοχές του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών αναφέρονται ακολούθως ενδεικτικά ορισμένες θεματικές ενότητες που αποτελούν κριτήριο για την κατάθεση των ελεύθερων βοηθημάτων για το μάθημα της Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας της ειδικότητας «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.:

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Οι επαγγελματικοί τομείς που αφορούν στην ειδικότητα «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» είναι οι παρακάτω: Ξενοδοχείο Επισιτιστικές επιχειρήσεις, Γαστρονομία Ταξιδιωτικό / τουριστικό γραφείο Ταξιδιωτικές ξεναγήσεις
κ.ά.

Θεματικές ενότητες που θα μπορούσαν να εμπεριέχονται στα βοηθήματα Γαλλικής/Γερμανικής Γλώσσας ελεύθερου εμπορίου για το μάθημα «Γαλλικά ή Γερμανικά» της Ειδικότητας «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:

Για τη Γαλλική γλώσσα:
1. Les différents types de tourisme et de vacances
2. Les types d’hébergement en vacances
3. L’agence de voyages
4. La restauration, la Gastronomie
5. La campagne publicitaire
6. Les moyens de paiement
7. Les moyens de transport
8. Les visites guidées
9. Les nouvelles technologies
10. La Culture, le pluriculturalisme
11. L’Environnement
12. Les Relations sociales, la communication synchrone et asynchrone
13. La Santé et l’assurance sociale
14. Les Activités de loisir

Για τη Γερμανική γλώσσα:
1. Im Hotel
2. Im Restaurant
3. Essen und Trinken / Die einheimische Küche
4. Korrespondenz und Telefondienst
5. Im Reisebüro
6. Fremdenführung / Touristeninformation
7. Verkehrsmittel
8. Formen des Tourismus
9. Allgemeine Dienstleistungen in der Tourismus-Branche (Auskünfte, Hinweise, Mitteilungen, Bestellungen etc. )
10. Freizeitaktivitäten
11. Landeskunde, Kultur und Kulturpluralismus
12. Gesundheit und Krankenversicherung.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Σχετικά Άρθρα