Διαδικασίς Προμήθειας Βιβλίων Ιταλικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο

Εκτύπωση  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

(Μετάβαση στα Εγκεκριμένα Βοηθήματα Ιταλικής Γλώσσας)

Αρ.Πρωτ.112838/Δ2/01-09-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

ΘΕΜΑ: Διαδικασία προμήθειας ξενόγλωσσων βιβλίων για την Ιταλική γλώσσα στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2020-2021
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 72399/Δ2/12-06-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Η επιλογή των ξενόγλωσσων βιβλίων Ιταλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2020-2021 θα γίνει από τις εγκεκριμένες σειρές που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 154391/Δ2/03-10-2019 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΨΜΙ34653ΠΣ-ΦΥ8).

Οι εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης ειδικότητας κάθε σχολικής μονάδας εισηγούνται στο σύλλογο των καθηγητών μόνο το βιβλίο του μαθητή από οποιαδήποτε σειρά του εγκεκριμένου καταλόγου, που κατά τη γνώμη τους κρίνεται περισσότερο κατάλληλο για το επίπεδο των μαθητών του σχολείου τους.

Ο σύλλογος αποφασίζει και συντάσσει πρακτικό με το οποίο ορίζει τα συγκεκριμένα ξενόγλωσσα βιβλία που θα προμηθευτεί η σχολική μονάδα.

Οι παραγγελίες για την προμήθεια των ξενόγλωσσων βιβλίων Ιταλικής γλώσσας θα γίνουν άμεσα, ύστερα από επικοινωνία των εκπαιδευτικών ειδικότητας με τους εκδοτικούς οίκους και τους συγγραφείς για την παραγγελία των βιβλίων. Επισημαίνεται ότι ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας, πριν αποστείλει στους εκδοτικούς οίκους την παραγγελία, και αφού έχει προϋπολογίσει το κόστος της, επικοινωνεί με το οικονομικό τμήμα της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το οποίο, βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 80/2016 και των διαθέσιμων πιστώσεων του ΑΛΕ 2310401004 «Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες» θα εγκρίνει την προώθηση ή όχι της παραγγελίας στον εκδοτικό οίκο.

Οι εκδοτικοί οίκοι, οι προμηθευτές και οι συγγραφείς οφείλουν να παραδώσουν τα βιβλία στην επιτροπή παραλαβής, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία, όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του ΚΒΣ (ΤΔΑ ή ΔΑ και τιμολόγιο πώλησης), τα οποία μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των βιβλίων παραδίδονται στον Πρόεδρο της σχολικής επιτροπής για εξόφληση.

Η επιτροπή παραλαβής ορίζεται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και αποτελείται από τρία μέλη του συλλόγου διδασκόντων από τα οποία το ένα υποχρεωτικά θα είναι ο εκπαιδευτικός ειδικότητας.

Με ευθύνη των Επιτροπών παραλαβής των ξενόγλωσσων βιβλίων και του Διευθυντή κάθε Γυμνασίου δεν θα γίνονται δεκτά τιμολόγια, εφόσον οι αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, δεν είναι ακριβώς οι ίδιες με τις τιμές των αντίστοιχων βιβλίων, που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 154391/Δ2/03-10-2019 Υ.Α., χωρίς καμία παρέκκλιση.

Κατά την παραλαβή των βιβλίων από τη σχολική μονάδα συντάσσεται από την τριμελή Επιτροπή Πρακτικό Παράδοσης και Παραλαβής όπου πρέπει να καταγράφονται συγκεκριμένα οι τίτλοι των ξενόγλωσσων βιβλίων καθώς και ο αριθμός των αντιτύπων.

Τα «Δελτία Αποστολής - Τιμολόγια» ή τα «Δελτία Αποστολής» για τα οποία θα εκδίδεται το αντίστοιχο «τιμολόγιο πώλησης» του Εκδοτικού Οίκου ή προμηθευτή ή συγγραφέα πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:

Σχολική Επιτροπή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Δ/νση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΑΦΜ Σχολικής Επιτροπής . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Στα ανωτέρω παραστατικά στοιχεία αναγράφονται ευανάγνωστα η σχολική μονάδα για την οποία προορίζονται τα βιβλία, ο αριθμός αντιτύπων, ο τίτλος και η τιμή μονάδας προκειμένου να προωθηθεί η διαδικασία εξόφλησης των δικαιούχων που θα γίνει από τη Σχολική Επιτροπή, αφού γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις.

Το Πρακτικό Παράδοσης και Παραλαβής, τα πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία (Δελτία Αποστολής ή τα τιμολόγια - ΔΑ κ.λ.π.), το πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων καθώς και αντίγραφο του πίνακα Ι παραδίδονται στη Σχολική Επιτροπή και φυλάσσονται όπως και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά δαπανών που πραγματοποιεί η Σχολική Επιτροπή για την εκτέλεση του έργου της.

Για τη διευκόλυνση του έργου των εμπλεκομένων υπηρεσιών και την επιτάχυνση της διαδικασίας εξόφλησης, ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθηγητή ειδικότητας συντάσσουν τον πίνακα Ι και τον αποστέλλουν στον Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Δ.Ε. προκειμένου να μεταφερθεί το απαιτούμενο συνολικό ποσό στον προϋπολογισμό της οικείας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης και ΑΛΕ 2310401004 οπωσδήποτε πριν από την πραγματοποίηση της παραγγελίας.

Η δαπάνη για την προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων θα καλυφθεί από τις Σχολικές Επιτροπές. Η χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών θα πραγματοποιείται από τις Πιστώσεις του ΑΛΕ 2310401004 του προϋπολογισμού των οικείων Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης.

Οι Διευθυντές των Γυμνασίων θα υποβάλουν αμέσως μετά την παραλαβή των βιβλίων, στις οικείες Δ/νσεις Δ.Ε. αντίγραφο του πίνακα I, φωτοτυπίες των Δελτίων Αποστολής των Τιμολογίων και αντίγραφο του πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων, προκειμένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος.

Επισημαίνεται ότι η όλη διαδικασία θα πρέπει να επιταχυνθεί, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες χρηματοδότησης των Σχολικών Επιτροπών μέχρι 06 Νοεμβρίου 2020, επειδή σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιονομικές διατάξεις το οικονομικό έτος 2020 λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των Διευθυντών των Γυμνασίων αρμοδιότητάς σας, στα οποία διδάσκεται η Ιταλική γλώσσα.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

 


Αρ.Πρωτ.92249/Δ2/07-06-2019/ΥΠΠΕΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
B. Πελώνη
Τηλέφωνο: 210-3443422
210-3442238

ANAKOINΩΣΗ

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι Διδακτικές Σειρές και τα Προαιρετικά βοηθήματα Ιταλικής γλώσσας για τις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις Γυμνασίου που μπορούν να υποβληθούν στην αρμόδια Διεύθυνση για κρίση, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία της Ιταλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2019-2020, πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά στοιχεία:

A. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

1. Οι διδακτικές σειρές που θα υποβληθούν θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (141417/Δ2/02-09-2016 Υ.Α., ΦΕΚ Β΄ 2871/09-09-2016). Η ύλη των διδακτικών σειρών θα πρέπει να καλύπτει το ισχύον Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

2. Οι διδακτικές σειρές και τα προαιρετικά βοηθήματα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τάσεις της διδακτικής των ζωντανών γλωσσών για μαθητές της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας.

3. Σειρά θεωρείται αριθμός τουλάχιστον δύο βιβλίων και πάντα με την προϋπόθεση ότι αυτά καλύπτουν τις ανάγκες του Προγράμματος Σπουδών της ξένης γλώσσας.

4. Στις διδακτικές σειρές και τα προαιρετικά βοηθήματα θα πρέπει να γίνεται ορθή χρήση της ξένης γλώσσας (Δηλαδή: να μην υπάρχουν ορθογραφικά, γραμματικά ή συντακτικά λάθη και να γίνονται ορθές γλωσσικές επιλογές ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση.)

5. Επιλέξιμες διδακτικές σειρές είναι αυτές που συνοδεύονται από:

 • Βιβλίο Μαθητή,
 • Τετράδιο Εργασιών,
 • Βιβλίο Καθηγητή,
 • CD με ακουστικά κείμενα,οργανικά συνδεδεμένα με το Βιβλίο Μαθητή,
 • το Τετράδιο Εργασιών και
 • το Βιβλίο Καθηγητή.

Εναλλακτικά, μπορεί το Βιβλίο Μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών να περιέχονται σε έναν ενιαίο τόμο. Το Βιβλίο Καθηγητή μπορεί να είναι σε έντυπη ή ηλεκτρονική/ ψηφιακή μορφή.

Το Βιβλίο Καθηγητή θα πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά:

 • Γενική εισαγωγή για τη φιλοσοφία και την ειδική διδακτική προσέγγιση της διδακτικής σειράς.
 • Αναλυτικές διδακτικές οδηγίες και συμβουλές ανά κεφάλαιο.
 • Μεταγραφές όλων των ακουστικών κειμένων.
 • Λύσεις όλων των ασκήσεων που περιέχονται στο Βιβλίο Μαθητή και στο Τετράδιο Εργασιών.

Η έλλειψη ενός εκ των ανωτέρω στοιχείων καθιστά τις διδακτικές σειρές μη επιλέξιμες.

6. Διδακτικές σειρές παλαιότερες των 6 ετών δεν είναι επιλέξιμες. Ως εκ τούτου θεωρούνται επιλέξιμες οι διδακτικές σειρές με χρονολογία πρώτης έκδοσης το 2014 και εφεξής. Δύνανται να γίνουν δεκτές επικαιροποιημένες/βελτιωμένες εκδόσεις παλαιότερων διδακτικών σειρών, εφόσον έχουν υποστεί επικαιροποίηση του περιεχομένου και σημαντική βελτίωση της μεθοδολογικής προσέγγισης.
 Δεν γίνονται δεκτές διδακτικές σειρές ως επικαιροποιημένες/βελτιωμένες, στις οποίες δεν έχει γίνει επικαιροποίηση/αναμόρφωση/παρέμβαση τουλάχιστον του 20% του παλαιότερου περιεχόμενου.

7. Τα προαιρετικά βοηθήματα, όπως:

 • βιβλία γραμματικής,
 • εικονογραφημένες ιστορίες,
 • βιβλία δεξιοτήτων,
 • CD με ασκήσεις ακουστικής αντίληψης,
 • CD με μουσική, τραγούδια κ.ά.,
 • βιντεοκασέτες, DVD,
 • διαφάνειες,
 • (εικονογραφημένα) λεξικά,
 • χάρτες,
 • παιχνίδια μάθησης,
 • λογισμικό,
 • υποστηρικτικό διαδραστικό υλικό,
 • διάφορα εκπαιδευτικά και περιοδικά φυλλάδια κατάλληλα για την ηλικία και το γλωσσικό επίπεδο των μαθητών,
 • άλλο υποστηρικτικό εποπτικό υλικό (κάρτες, πόστερ κ.ά.)

αν και δεν υπόκεινται σε όρους παλαιότητας, θα πρέπει να υπηρετούν τους στόχους του ισχύοντος Προγράμματος Σπουδών και να ανταποκρίνονται στην ηλικιακή ομάδα στόχου.

8. Οι διδακτικές σειρές και τα προαιρετικά βοηθήματα θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από ελληνικές μεταφράσεις των προς διδασκαλία κειμένων. (Επιτρέπεται να υπάρχουν στην ελληνική γλώσσα εκφωνήσεις, επεξηγήσεις γραμματικής και πολιτισμικά στοιχεία, καθώς και κείμενα για δραστηριότητες διαμεσολάβησης.)

9. Οι λύσεις των ασκήσεων δεν πρέπει να περιέχονται στα βιβλία/τετράδια που απευθύνονται στον μαθητή, εξαιρουμένων μόνο των λύσεων για τις ασκήσεις / test αυτοαξιολόγησης.

10. Η άρτια και λειτουργική εικονογράφηση είναι απαραίτητο κριτήριο επιλεξιμότητας των διδακτικών σειρών και των προαιρετικών βοηθημάτων.

11. Διδακτικές σειρές και προαιρετικά βοηθήματα τα οποία θίγουν με αρνητικό τρόπο εθνικά θέματα, καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι επιλέξιμα

12. Κακέκτυπο ή/και κατεστραμμένο διδακτικό υλικό (διδακτικές σειρές και προαιρετικά βοηθήματα) δεν είναι επιλέξιμο.

Β. ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

1. Οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς και εκδότες μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα βιβλία τους στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. – Τμήμα Α΄, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Γραφείο 1109, τηλ. 210-3443422, 210-3442238, 210-3442240) μέχρι και 12 Ιουλίου 2019 .

2. Οι διδακτικές σειρές και τα προαιρετικά βοηθήματα υποβάλλονται σε τρία (3) αντίτυπα.

3. Οι διδακτικές σειρές και τα προαιρετικά βοηθήματα που υποβάλλονται σε κρίση δεν επιστρέφονται, είτε επιλεγούν είτε όχι.

4. Οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς και εκδότες πρέπει να αναγράφουν στην αίτηση την τελική τιμή πώλησης του προαιρετικού βοηθήματος και κάθε επιμέρους στοιχείου της διδακτικής σειράς (Βιβλίο Μαθητή, Τετράδιο Εργασιών, CD κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και της σχετικής έκπτωσης.

5. Οι συγγραφείς και εκδότες των οποίων οι διδακτικές σειρές είχαν εγκριθεί για το σχολικό έτος 2018-2019 πρέπει να υποβάλουν στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. αίτηση (υπόδειγμα 1), στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα εξής:

 • οι ήδη εγκεκριμένες σειρές (τίτλος διδακτικής σειράς και κάθε επιμέρους στοιχείου της) και
 • η τελική τιμή πώλησης κάθε επιμέρους στοιχείου της για το σχ. έτος 2019-2020, η οποία δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την τιμή που αναφέρεται στον εγκεκριμένο κατάλογο 2018-2019, προκειμένου οι σειρές να συμπεριληφθούν στον κατάλογο για το σχ. έτος 2019-2020.

6. Οι συγγραφείς και εκδότες που έχουν έτοιμα βιβλία (άριστη εκτύπωση και όχι κακέκτυπα) μπορούν να τα υποβάλουν στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. για κρίση μαζί με τη σχετική αίτηση (υπόδειγμα 2), στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα εξής:

 • ο τίτλος της διδακτικής σειράς και του κάθε επιμέρους στοιχείου της, η τελική τιμή πώλησης κάθε επιμέρους στοιχείου της και η χρονολογία πρώτης έκδοσης,
 • ο τίτλος του προαιρετικού βοηθήματος, η τελική τιμή πώλησής του και η χρονολογία πρώτης έκδοσης.

7. Οι συγγραφείς και εκδότες που έχουν έτοιμες επικαιροποιημένες/βελτιωμένες εκδόσεις παλαιότερων διδακτικών σειρών πρέπει να υποβάλουν στο ΥΠ.Π.Ε.Θ.:

Α) - την επικαιροποιημένη/βελτιωμένη διδακτική σειρά,

 • την παλαιότερη διδακτική σειρά (επί της οποίας έγιναν οι αλλαγές) και
 • αναλυτική έκθεση τεκμηρίωσης των αλλαγών, από την οποία προκύπτει επικαιροποίηση/αναμόρφωση/παρέμβαση τουλάχιστον του 20% του παλαιότερου περιεχόμενου

Β) και αίτηση (υπόδειγμα 3), στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα εξής:

 • ο τίτλος της επικαιροποιημένης/βελτιωμένης διδακτικής σειράς και του κάθε επιμέρους στοιχείου της, η τελική τιμή πώλησης κάθε επιμέρους στοιχείου της και η χρονολογία πρώτης έκδοσης,
 • ο τίτλος της παλαιότερης διδακτικής σειράς (επί της οποίας έγιναν οι αλλαγές) και του κάθε επιμέρους στοιχείου της και η χρονολογία έκδοσής της.

8. Οι εκδοτικοί οίκοι των οποίων οι διδακτικές σειρές εγκρίνονται, παραχωρούν το δικαίωμα για εκτύπωση σε Braille για τυφλούς και σε μεγέθυνση για αμβλύωπες στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος».
Επίσης, για το σχολικό έτος 2019-2020 θα ισχύσουν τα ήδη εγκεκριμένα προαιρετικά βοηθήματα Ιταλικής γλώσσας Γυμνασίου που αναφέρονται στους εγκεκριμένους καταλόγους σχολ. ετών 2016-2017 και 2018-2019.

Συνημ.: 3 υποδείγματα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Εκτύπωση