edu.klimaka.gr

Εγγραφές Αιτούντων Ασύλου / Διεθνούς Προστασίας σε Σχολεία

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / ΑΣΥΛΟ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 208/2020

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 208
03 Φεβρουαρίου 2020

Αριθμ.: 2099/ΓΔ4
Εγγραφές ανήλικων αιτούντων ή ανήλικων τέκνων αιτούντων διεθνή προστασία σε σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας.


Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4636/2019 (Α’169) «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις.».
2. Τις διατάξεις της περιπτ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 89 του ν. 4485/2017 (Α’114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 8 του άρθρου 42 και της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α’ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 89 του ν. 4485/2017 (Α’114) και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (Α’167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
6. Τα άρθρα 6 και 7 του π.δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/τ.Α’/27-7-2017) «περί Οργάνωσης και λειτουργίας νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α’/23-2-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
8. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/τ.Α’/8-7-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
9. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/τ.Α’/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Το π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/τ.Α’/17-7-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
11. Την με αριθμ. 6631/Υ1/20-07-2019 (Β’ 3009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».
12. Την υπ’ αριθμ.1/03-01-2020 (ανακοινοποίηση στο ορθό) πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. Φ.1/Γ/603/199616/Β1/17-12-2019 εισήγηση το άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. του ν. 4337/2015 (Α’ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών το Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Οι ανήλικοι αιτούντες και τα ανήλικα τέκνα των αιτούντων διεθνή προστασία κατά την παραμονή τους στη χώρα υποχρεούνται να εντάσσονται σε μονάδες παροχής εκπαίδευσης. Οι αρμόδιες αρχές υποχρεούνται να παράσχουν τα αναγκαία και επαρκή μέσα για την υποστήριξη και διευκόλυνση της σχετικής διαδικασίας.
Η ένταξη γίνεται υπό προϋποθέσεις, ανάλογες με αυτές που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες και με διευκολύνσεις, ως προς την εγγραφή σε περίπτωση δυσχερειών υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών και για όσο χρονικό διάστημα δεν εκτελείται μέτρο απομάκρυνσης, που εκκρεμεί κατά των ιδίων ή των γονέων τους.

2. Οι ανήλικοι αιτούντες ή τα ανήλικα τέκνα των αιτούντων διεθνή προστασία εγγράφονται και με ελλιπή δικαιολογητικά, εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4636/2019 (Α’169), σε όλες τις τάξεις του Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και αποκλειστικά στην Α’ τάξη Λυκείου, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

3. Η διαδικασία εγγραφής των ανωτέρω μαθητών/τριών πρέπει να διευκολύνεται από τους Διευθυντές/ντριες ή Προϊστάμενους/ες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες οφείλουν να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (ιδίως, μεταξύ άλλων, υπόδειξη της πλησιέστερης σχολικής μονάδας βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του αιτούντος, αίτημα για ίδρυση Τ.Υ ΖΕΠ Ι και II, αίτημα για ίδρυση ΔΥΕΠ).

4. Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων εγγράφουν τους ανωτέρω μαθητές/τριες κατόπιν υποβολής αιτήσεως από:

  1. τους/τις κηδεμόνες τους ή
  2. τον/τη Συντονιστή/στρια Εκπαίδευσης Προσφύγων και με την προσκόμιση του δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία.

Στην αίτηση αναγράφεται η τάξη εγγραφής. Επισημαίνεται ότι η καταχώριση των στοιχείων των μαθητών/τριών μπορεί να γίνει και σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στοιχεία στην υποβληθείσα αίτηση, μέχρι την προσκόμιση μεταφρασμένων δικαιολογητικών. Στην περίπτωση κατά την οποία τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις α και β του πρώτου εδαφίου πρόσωπα δεν υφίστανται, δεν καθίσταται δυνατόν να ευρεθούν, ή για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να προβούν στην υποβολή της αίτησης, εγγράφονται με μέριμνα του ίδιου του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας.

Άρθρο 2

1. Για την εγγραφή σε Λύκειο, η Ηλεκτρονική Αίτηση των ανήλικων αιτούντων ή των ανήλικων τέκνων των αιτούντων διεθνή προστασία, οι οποίοι/ες επιθυμούν την εγγραφή τους σε Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο, μπορεί να υποβάλλεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου ή από τον/τη Συντονιστή/στρια Εκπαίδευσης Προσφύγων, με τους προσωπικούς του/της κωδικούς taxis, αφού οι κηδεμόνες τους (ή, στην περίπτωση των ασυνόδευτων ανηλίκων, οι επίτροποι τους) υποβάλουν στη διεύθυνση του σχολείου Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία:

α) εξουσιοδοτούν τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου ή τον/τη Συντονιστή/στρια Εκπαίδευσης Προσφύγων να υποβάλει αντ’ αυτών την Ηλεκτρονική Αίτηση,

β) δηλώνουν την προτίμησή τους στον τύπο σχολείου που επιθυμούν να εγγραφούν,

γ) δηλώνουν την αδυναμία τους να υποβάλουν οι ίδιοι/ες την Ηλεκτρονική Αίτηση,

δ) δηλώνουν ότι θα προσκομίσουν:
αα) το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία και
ββ) βεβαίωση διαμονής υπογεγραμμένη από τον Διοικητή του κέντρου φιλοξενίας ή της δομής φιλοξενίας προσφύγων στην οποία δηλώνεται παράλληλα η αδυναμία του/της ενδιαφερόμενου/ης για την απόκτηση κωδικών taxis
ή
γγ) βεβαίωση διαμονής σε άλλη δομή (π.χ. στεγαστικό πρόγραμμα, Μ.Κ.Ο., Δήμους, Διεθνή Οργανισμό). Στην περίπτωση αυτή, η βεβαίωση εκδίδεται από τον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα που δηλώνει παράλληλα την αδυναμία του/της ενδιαφερόμενου/ης για την απόκτηση κωδικών taxis.

2. Απώλεια του δικαιώματος παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεν επέρχεται αποκλειστικά και μόνο λόγω ενηλικίωσης των ανωτέρω αιτούντων.

3. Αναφορικά με τις εγγραφές των μαθητών/τριών Δ.Ε. από ξένα σχολεία ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 14 της με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β’ 2005) υπουργικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 9 Iανουρίου 2020
Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Σχετικά Άρθρα