Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Α' τάξης Εσπερινών Λυκείων

Εκτύπωση  
Pin It

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α' ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Αριθμ. 77577/Δ2
Ωρολόγιο προγραμμάτων μαθημάτων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 και της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης β της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 2 και την παρ. 9β του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).
2) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ”ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ“ και λοιπές διατάξεις».
3) Το προεδρικό διάταγμα με αριθμ. 125/2016 (Α΄ 210) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98 Α΄).
5) Την με αριθμ. 16/09-05-2019 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
6) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.1/Γ/221/76433/Β1/15-05-2019 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

αποφασίζουμε:

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του τριετούς Εσπερινού Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης του τετραετούς Εσπερινού Γενικού Λυκείου, καθορίζεται ως εξής:

 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Κοινού Προγράμματος

ΩΡΕΣ

Ελληνική Γλώσσα (*1)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

2

Νέα Ελληνική Γλώσσα

2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

2

Μαθηματικά (*2)

Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

2

Φυσικές Επιστήμες (*3)

Φυσική

2

Χημεία

2

Βιολογία

2

Ιστορία

2

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

1

Θρησκευτικά

1

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

2

Φυσική Αγωγή

1

Μαθήματα Επιλογής:1 από τα 4

 

Εφαρμογές Πληροφορικής

2

Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων

2

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

2

Καλλιτεχνική Παιδεία4 (Εικαστικά ή Μουσική ή Στοιχεία Θεατρολογίας)

2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Προγράμματος

25

1. Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους:
α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
β) Νέα Ελληνική Γλώσσα
γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.

2. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους:
α) Άλγεβρα
β) Γεωμετρία.

3. Φυσικές επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους:
α) Φυσική
β) Χημεία
γ) Βιολογία.

4. Το μάθημα «Καλλιτεχνική Παιδεία» περιλαμβάνει τα εξής γνωστικά αντικείμενα:
α) Εικαστικά
β) Μουσική
γ) Στοιχεία Θεατρολογίας
Στα τμήματα διδάσκεται ένα από τα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα.

(...)

Η 147899/Δ2/07-09-2017 υπουργική απόφαση (Β΄ 3202), η 130251/Δ2/31-07-2018 υπουργική απόφαση (Β΄ 3539) και η 82437/Δ2/22-05-2015 υπουργική απόφαση (Β΄ 941) όπως τροποποιήθηκε με την 177627/Δ2/20-10-2017 υπουργική απόφαση (Β΄ 3768) και με την 133132/Δ2/07-08-2018 υπουργική απόφαση (Β΄ 3810) καταργούνται.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2019-2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαΐου 2019

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

 

 

(σ.σ. Καταργήθηκε η υπ. αρ.πρωτ.147899/Δ2 στο ΦΕΚ 3202/2017

(σ.σ. αντικατέστησε στο υπ.αρ.82437/Δ2 στο ΦΕΚ 841/2015)

Pin It

Εκτύπωση