Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Α' τάξης Εσπερινών Λυκείων

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3202/2017)

Αρ.Πρωτ.147899/Δ2
Ωρολόγιο Πρόγραμμα και Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων της Α' τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α' 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4386/2016 (Α' 83).
2) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α' 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
3) Το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 125/2016 (Α' 210) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
5) Την με αρ. πρωτ. 82437/Δ2/22-05-2015 Υ.Α. (Β' 941) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α', Β', Γ' και Δ' τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου».
6) Την με αρ. 34/01-09-2017 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
7) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 147003/Β1/06-09-2017 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α' 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α' 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

αποφασίζουμε:

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α' τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, η οποία εφεξής αντιστοιχεί στην Α' τάξη του ημερήσιου Γενικού Λυκείου, καθορίζεται ως εξής:

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΩΡΕΣ

Ελληνική Γλώσσα (*1)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

2

Νέα Ελληνική Γλώσσα

2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

2

Μαθηματικά (*2)

Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

2

Φυσικές Επιστήμες (*3)

Βιολογία

2

Φυσική

2

Χημεία

2

Ιστορία

2

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

1

Θρησκευτικά

1

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

2

Φυσική Αγωγή

1

Μαθήματα Επιλογής:1 από τα 4

 

Εφαρμογές Πληροφορικής

2

Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων

2

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

2

Καλλιτεχνική Παιδεία

2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

25

1. Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους:
α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
β) Νέα Ελληνική Γλώσσα
γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.

2. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους:
α) Άλγεβρα
β) Γεωμετρία.

3. Φυσικές επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους:
α) Φυσική
β) Χημεία
γ) Βιολογία.

Για τα παραπάνω μαθήματα ισχύουν τα Προγράμματα Σπουδών της Α' τάξης του Ημερήσιου ΓΕ.Λ.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2017-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

(σ.σ. αντικατέστησε στο υπ.αρ.82437/Δ2 στο ΦΕΚ 841/2015)


Εκτύπωση