Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Β' τάξης Εσπερινών Λυκείων

Εκτύπωση  

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β' ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

(Απόσπασμα από το ΦΕΚ 2338/2020)

Αριθμ. 74182/Δ2
Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 2 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 7 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) και της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013(Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9β του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).
2) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
3) Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
4) Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5) Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) με θέμα «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
6) Την υπ’ αρ. 6631/Υ1/20-07-2019 (Β΄ 3009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».
7) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
8) Την υπ’ αρ. 28/05-06-2020 (Ανακοινοποίηση στο ορθό 05-06-2020) Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
9) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.1/Γ/283/73123/Β1/12-06-2020 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

αποφασίζουμε:

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου καθορίζεται ως εξής:

(...)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθήματα Γενικής Παιδείας – Κοινού Προγράμματος

Ώρες

Ελληνική Γλώσσα (*1)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

1

Νέα Ελληνική Γλώσσα

2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

2

Μαθηματικά (*2)

Άλγεβρα

3

Γεωμετρία

1

Φυσικές Επιστήμες (*3)

Φυσική

2

Χημεία

1/2 *

Βιολογία

2/1 *

Ιστορία

2

Θρησκευτικά

1

Αγγλικά

2

Φυσική Αγωγή

1

Γενικό Σύνολο Κοινού Προγράμματος

20

*Βιολογία: το 1ο τετράμηνο 2 ώρες και το 2ο τετράμηνο 1 ώρα
*Χημεία: το 1ο τετράμηνο 1 ώρα και το 2ο τετράμηνο 2 ώρες

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Ώρες

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

3

Λατινικά

2

Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσανατολισμού

5

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Ώρες

Φυσική

2

Μαθηματικά

3

Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσανατολισμού

5

1. Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους:
α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
β) Νέα Ελληνική Γλώσσα
γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.

2. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους:
α) Άλγεβρα
β) Γεωμετρία.

3. Φυσικές επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους:
α) Φυσική
β) Χημεία
γ) Βιολογία.

(...)

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2020

Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ


Καταργήθηκε η υπ.αριθμ,77577/Δ2 στο ΦΕΚ 1790/2019

Καταργήθηκε η υπ. αρ.πρωτ.147899/Δ2 στο ΦΕΚ 3202/2017

Αντικατέστησε την υπ.αρ.82437/Δ2 στο ΦΕΚ 841/2015


Εκτύπωση