Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας στο Γενικό Λύκειο

Εκτύπωση  
Pin It

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Αρ.Πρωτ.95147/Δ2/16-06-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

ΘΕΜΑ: Διευκρίνιση για το μάθημα επιλογής της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Δεύτερη ξένη γλώσσα

Σχετικά με το μάθημα επιλογής της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Δεύτερη Ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) διευκρινίζεται ότι:

Η δεύτερη ξένη γλώσσα που μπορούν να επιλέξουν οι μαθητές πρέπει να είναι διαφορετική από την ξένη γλώσσα που διδάσκονται ως μάθημα Γενικής Παιδείας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2406/2014)

Αριθ. 137430/Γ2 : Διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο .

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 και της περ. ι της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθ. 94654/ΣΤ5/19−06−2014 (Β΄ 1618) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
4. Την υπ’ αριθ. 48/21−07−2014 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Οι μαθητές της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου επιλέγουν ως ξένη γλώσσα μία από τις γλώσσες που διδάχτηκαν στο Γυμνάσιο, μεταξύ Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας.

Α) Με την έναρξη του σχολικού έτους οι μαθητές της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου επιλέγουν την ξένη γλώσσα την οποία επιθυμούν να διδαχθούν. Οι μαθητές έχουν δικαίωμα να αλλάξουν την προτίμησή τους για την ξένη γλώσσα έως και την 25η Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.

Β) Τα τμήματα ξένων γλωσσών συγκροτούνται με βάση τις επιλογές των μαθητών. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται για τη δημιουργία τμήματος είναι δεκατέσσερις (14). Σε απομονωμένες σχολικές μονάδες της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας μπορούν να λειτουργήσουν τμήματα και με δώδεκα (12) μαθητές.
 Σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας τμήματος σε μία γλώσσα, οι μαθητές εντάσσονται υποχρεωτικά σε τμήμα ξένης γλώσσας που είναι δυνατόν να δημιουργηθεί στο σχολείο.

Γ) Η επιλογή της ξένης γλώσσας γίνεται στην Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου και οι μαθητές τη συνεχίζουν και στις επόμενες τάξεις.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2014−15.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ


(ΦΕΚ 1129/2012 - Αρ.32239/Γ2)

Αρ.Πρωτ.32239/Γ2/23-03-2012/ΥΠΔΒΜΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗ1ΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Αν . Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210 344 3422

ΘΕΜΑ: Διδασκαλlα ξένων γλωσσών στο Γενικό Λύκειο

Έχοντας uπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 8 του Ν.1666/1986 (ΦΕΚ Α' 167} «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τηv παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.2525/1997 (ΦΕΚ Α' 188) «Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των Αποφοίτωv στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και άλλες διατάξεις».

2. Τις με αρ.63447/Γ227-06-2006 (ΦΕΚ Β' 921) και 59609/Γ2/25-05-2011 (ΦΕΚ Β' 1213) Υπουργικές Αποφάσεις που καθορίζουν τα Ωρολόγια Προγράμματα του Γενικού Λυκείου.

3. Την 27528/ΣΤ/15-03-2012 (ΦΕΚ Β. 763) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείaς Δια Bίou Μάθησης κ:αι Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Δια Bίoυ Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου».

4 Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο τοu Π.Δ . 63/2005 (ΦΕΚ Α 98).

5. Τη με αριθμ.1/2012 Πράξη του Τμήματος Δ/θμιας Εκπ/σης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

β. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προύπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Οι μαθητές της Α΄τάξης του Γενικού Λυκείου επιλέγουν ως ξένη γλώσσα μία από τις γλώσσες που διδάχτηκαν στο Γυμνάσιο μεταξύ της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας.

Τα τμήματα ξένων γλωσσών συγκροτούνται με βάση τις επιλογές των μαθητών και ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται για τη δημιουργία τμήματος είναι δεκατέσσερις (14). Σε απομονωμένες σχολικές μονάδες της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας μπορούν να λειτουργήσουν τμήματα και με δώδεκα (12) μαθητές.

Οι μαθητές της Β΄και Γ΄τάξης του Γενικού Λυκείου του σχολικού έτους 2012-2013 καθώς και οι μαθητές της Γ΄ τάξης του σχολικού έτους 2013-2014 θα συνεχίσουν να διδάσκονται ως Α΄ξένη γλώσσα τη γλώσσα που έχουν διδαχθεί κατά το σχ. έτος 2011-2012.

Επίσης, οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου του σχ. έτους 2012-2013 μπορούν να επιλέξουν ως μάθημα επιλογής μία δεύτερη ξένη γλώσσα, μεταξύ της Αγγλικής, της Γαλλικής, της Γερμανικής, της Ιταλικής και της Ισπανικής Γλώσσας, ανεξάρτητα εάν την έχουν διδαχθεί στο Γυμνάσιο και διαφορετική από την Α΄ξένη γλώσσα.

Για τη λειτουργία των τμημάτων ξένων γλωσσών ως μαθημάτων επιλογής, ισχύει η με αρ. πρωτ. Γ2/4521/28-08-2001 (ΦΕΚ Β΄1168) Υπουργική Απόφαση που ορίζει τη λειτουργία των κατευθύνσεων και μαθημάτων επιλογής,

Η με αρ. πρωτ 86160/Γ2/28-08-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄1966) καταργείται.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2012-13

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥ ΛΟΥ


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1966/2011 - Αριθμ.86160/Γ2)

Αρ. Πρωτ.86160/Γ2/28-07-2011/ΥΠΔΒΜΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Πληροφορrες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

ΘΕΜΑ: Διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 8 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ Α' 167) «Δομή και λειτουργlα της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν . 2525/1997 (ΦΕΚ Α' 188} <<Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των Αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και άλλες διατάξεις»

2. Τις με αρ.63447/Γ2/27-06-2005 (ΦΕΚ Β' 921) και 59606/Γ2/25-05-2011 (ΦΕΚ Β 1213) Υπουργικές Αποφάσεις που καθορίζουν τα Ωρολόγια Προγράμματα του Γενικού Λυκείου.

3. Την 1120/Η/7-1 -.2010 (ΦΕΚ Β' 1) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υποuργού Παιδείας, Δια Bίoυ Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98).

5. Τη με αριθμ. 8/2011 Πράξη του Τμήματος Δ/θμιας Εκπ/σης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζοuμε

Στην Α' τάξη του Γενικού Λυκείου θα διδάσκεται η Αγγλική ως ξένη γλώσσα από το σχολικό έτος 2011-2012.

Οι μαθητές της Β' και Γ τάξης του Γενικού Λυκείου του σχολικού έτους 2011- 2012 καθώς και οι μαθητές της Γ' τάξης του σχολικού έτους 2012-2013 θα συνεχίσουν να διδάσκονται ως Α' ξένη γλώσσα τη γλώσσα που έχουν διδαχθεί κατά το σχ. έτος 2010-11.

Επίσης, οι παραπάνω μαθητές μπορούν να επιλέξουν ως μάθημα επιλογής μία δεύτερη ξένη Γλώσσα, μεταξύ της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας, ανεξάρτητα εάν την έχουν διδαχθεί στο Γυμνάσιο και διαφορετική από την Α' Ξένη Γλώσσα.

Για τη λειτουργία των τμημάτων Ξένων Γλωσσών ως μαθημάτων επιλογής ισχύει η με αp. πρωτ.
Γ2/4521/28-08-2001 (ΦΕΚ Β' 1168) Υπουργική Απόφαση που ορίζει τη λειτουργία των κατευθύνσεων και μαθημάτων επιλογής

Οι με αρ. πρωτ. 89396/Γ2/08-07-2008 (ΦΕΚ Β 1351) και 105959/Γ2/03-09-2009 (ΦΕΚ Β' 1890) Υπουργικές Αποφάσεις καταργούνται.

Η ισχύς της παρούσης αρχiζει από το σχολικό έτος 2011-12.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥ ΛΟΥ

Pin It

Εκτύπωση