edu.klimaka.gr

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Αρ.Πρωτ.Φ.12/1051/81685/Γ1/20-07-2007/ΥΠΕΠΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε.
Τμήμα Α
Τηλ.: 210-34.43.60, 210-34.42.248
FAX: 210-34.42.241
e- mail: spudonpe(ΑΤ)ypepth.gr)

ΘΕΜΑ: Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων Νηπιαγωγείου εντός των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Νόμου 1566/85,(ΦΕΚ 167/85 τ. Α΄),«Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις»

2.Τις διατάξεις του άρθρου 73,  της παραγράφου 1.α του Νόμου 3518 /2006,(ΦΕΚ 272Α),«Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)και ρύθμιση άλλων θεμάτων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Εργασίας».

3.Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Νόμου 3577/2007,(ΦΕΚ 130 τ.Α), «Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του Π.Δ 200/1998, (ΦΕΚ 161, τ.Α), «Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων».

5.Το γεγονόςότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.

αποφασίζουμε:

Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, οι οποίοι θα λειτουργήσουν τμήματα Νηπιαγωγείου κατά το σχολικό έτος 2007-08, υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως για τη λειτουργία τους, το Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο του Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην έδρα του οποίου βρίσκεται ο Παιδικός ή Βρεφονηπιακός Σταθμός, εντός του μηνός Σεπτεμβρίου.

Στο παραπάνω έγγραφο, αναφέρεται το όνομα του / της Νηπιαγωγού που διδάσκει στο συγκεκριμένο τμήμα και επισυνάπτεται επικυρωμένος ο τίτλος σπουδών.

Εγγραφές νηπίων

1. Στα τμήματα Νηπιαγωγείου εγγράφονται νήπια που έχουν φιλοξενηθεί σε αυτούς κατά το σχολικό έτος 2006-07 και συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του 2007, ηλικία πέντε ετών.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται μέχρι και 10 Σεπτεμβρίου.

2. Για την εγγραφή απαιτούνται:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του νηπίου στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.

β. Επίδειξη του βιβλιαρίουή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια και η οδοντολογική εξέταση.

3.Στο τμήμα Νηπιαγωγείου μπορούν να φοιτούν δύο ηλικίες νηπίων. Η πρώτη ηλικία(νήπια) περιλαμβάνει τα νήπια, τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2007, συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών.

Η δεύτερη ηλικία (προνήπια) περιλαμβάνει τα νήπια, τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2007, συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών.

Ο ανώτερος αριθμός νηπίων και προνηπίων που φοιτούν δεν υπερβαίνει τα 25.

Βιβλία - έντυπα για τα τμήματα Νηπιαγωγείου

Α. ΒΙΒΛΙΑ

Βιβλίο Μητρώου Νηπίων (Β.Μ.Ν.,Υπόδειγμα 1ο).

Σε αυτό, εγγράφονται με αλφαβητική σειρά τα νήπια που έχουν εγγραφεί και φιλοξενηθεί σε αυτούς, κατά το σχολικό έτος 2006-07 και επιθυμούν τη συνέχιση της φοίτησής τους στο τμήμα Νηπιαγωγείου.Τα στοιχεία που καταχωρούνται, είναι τα αναφερόμενα στο Υπόδειγμα 1.

Αντίγραφο του Βιβλίου Μητρώου αποστέλλεται στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης ή Προϊστάμενο Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Β. ΕΝΤΥΠΑ

1. Βεβαίωση φοίτησης στο νηπιαγωγείο (Αναμνηστικό)

2. Βεβαίωση εγγραφής (Υπόδειγμα 2ο )

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

1. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες,, αρχίζουν στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγουν στις 15 Ιουνίου του επόμενου έτους, ημέρα κατά την οποία χορηγούνται τα αναμνηστικά στα νήπια. Όταν η 15η Ιουνίου, είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, λήγουν την προηγούμενη Παρασκευή.

2. Το διδακτικό έτος, χωρίζεται σε περιόδους (τρίμηνα):

α' περίοδος (τρίμηνο): από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι 10 Δεκεμβρίου

β' περίοδος (τρίμηνο): από 11 Δεκεμβρίου μέχρι 10 Μαρτίου

γ' περίοδος (τρίμηνο): από 11 Μαρτίου μέχρι 15 Ιουνίου

Διακοπές, αργίες, εορταστικές εκδηλώσεις

1. Τα τμήματα Νηπιαγωγείου δεν λειτουργούν:

α. Τα Σάββατα και τις Κυριακές

β. Την 28η Οκτωβρίου (Εθνική εορτή)

γ. Τη 17η Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία γίνονται εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου, τον αντιδικτατορικό αγώνα και την Εθνική Αντίσταση σε όλα τα Νηπιαγωγεία, μέσα στο πρωινό ωράριο εργασίας, στις οποίες παίρνει μέρος όλο το διδακτικό προσωπικό. Όταν η 17η Νοεμβρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή.

δ. Από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου (διακοπές Χριστουγέννων).

ε. Την 30η Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών.

στ. Την Καθαρή Δευτέρα

ζ. Την 25η Μαρτίου (Εθνική εορτή)

η. Από τη Μ. Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή της Διακαινησίμου (διακοπές Πάσχα)

θ. Την 1η Μαΐου

ι. Την εορτή του Αγίου Πνεύματος

ια. Από 22 Ιουνίου μέχρι και 31 Αυγούστου (θερινές διακοπές)

ιβ. Την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού καθώς και την ημέρα της τοπικής εθνικής εορτής.

2. Οι εκδηλώσεις για την επέτειο της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου πραγματοποιούνται στις 27 Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία τιμάται και η ελληνική σημαία και για την επέτειο της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου στις 24 του ίδιου μήνα. Σε περίπτωση που η 28η Οκτωβρίου και η 25η Μαρτίου είναι Κυριακή ή Δευτέρα, οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή.

Ημερήσιο και Αναλυτικό Πρόγραμμα

Το διδακτικό ωράριο ορίζεται από 8:00πμ έως 12:15μμ. Σταθερά σημεία του προγράμματος τα οποία ορίζονται χρονικά στο ημερήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με ευθύνη του Παιδικού η Βρεφονηπιακού Σταθμού είναι τα ακόλουθα:

  • Πρόγευμα
  • Διαλείμματα

Ο συνολικός χρόνος των παραπάνω δεν υπερβαίνει τα 45 λεπτά σε μία ή δύο περιόδους.

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα αποστέλλεται στη οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή στο Γραφείο Π.Ε. στην έδρα του οποίου λειτουργεί ο σταθμός προς ενημέρωση του / της Σχολικού/ής Συμβούλου.

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα είναι το ίδιο που εφαρμόζεται στα δημόσια Νηπιαγωγεία (ΦΕΚ 304/2003τ.Β ).

Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος ορίζεται από τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών του Νηπιαγωγείου. Οι δραστηριότητες που αφορούν στην προσέγγιση της θεματικής ενότητας προέρχονται από τα προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων Γλώσσας, Μαθηματικών, Μελέτης Περιβάλλοντος, Έκφρασης και Δημιουργίας και Πληροφορικής.

Διδακτικές επισκέψεις

Οι διδακτικές επισκέψεις σε διάφορους χώρους έχουν ψυχαγωγικό, παιδαγωγικό και μορφωτικό σκοπό. Πραγματοποιούνται μέσα στο διδακτικό ωράριο με ευθύνη των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και είναι ενταγμένες στον προγραμματισμό του τμήματος του Νηπιαγωγείου.

Σεμινάρια- συσκέψεις με το Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Προσχολικής Αγωγής ενημερώνουν και συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στα τμήματα Νηπιαγωγείου.

Φιλοξενία των νηπίων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Θέματα σχετικά με τη φροντίδα και απασχόληση των νηπίων των Νηπιακών τμημάτων, πριν την έναρξη και μετά τη λήξη του διδακτικού έτους, καθώς και πριν την έναρξη και μετά τη λήξη του διδακτικού ωραρίου και κατά τη διάρκεια των διακοπών ή αργιών, αφορούν στη λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και ρυθμίζονται από αυτούς.

Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Σχετικά Άρθρα