Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείων 2020 - 2021

Οργάνωση Λειτουργία νηπιαγωγείου
Εκτύπωση  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Αρ.Πρωτ.Φ.7/118216/Δ1/09-09-2020/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α΄- ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
Email : spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες :
Κ. Μελέτση (Π.Ε.)
: Μ. Καφετζιδάκη (Π.Ε.)
: Π. Ρούνη (Ι.Ε.)
Τηλέφωνο:
: 210 344 3372 (Π.Ε.)7)
: 210 344 3285 (Π.Ε.)
: 210 344 2244/3391(Ι.Ε.)

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2019-2020»

Α. Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείων

1. Έναρξη σχολικού έτους 2020 - 2021

Με την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021, γίνονται όλες οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία του σχολείου καθώς και τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α).

Κατά την πρώτη ημέρα του διδακτικού έτους και ειδικά για φέτος - λόγω των αναγκαίων μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού COVID-19 - ο καθιερωμένος αγιασμός θα πραγματοποιηθεί στον αύλειο χώρο του σχολείου, με εκπροσώπους εκπαιδευτικών και μαθητών. Επίσης θα δοθούν οδηγίες για θέματα που αφορούν στα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού, στην ορθή χρήση της μάσκας, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, στην εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος και στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου. Στην αρχή του διδακτικού έτους και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) εβδομάδων μπορεί να εφαρμόζεται ευέλικτο ωράριο παραμονής στο Νηπιαγωγείο για νήπια/προνήπια που φοιτούν για πρώτη φορά, προκειμένου να διευκολυνθεί η προσαρμογή τους. Το ευέλικτο ωράριο καθορίζεται από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης και τον σύλλογο διδασκόντων, σε συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες του νηπίου. Μετά την πάροδο των δύο (2) εβδομάδων, το σύνολο των νηπίων ακολουθεί κοινό ωράριο, σύμφωνα με την παρ. 7, του άρθρου 2, του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α). Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική για τους μαθητές σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων. Ειδικά για τους μαθητές από το Νηπιαγωγείο έως και την Γ’ Δημοτικού ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκπαίδευση και εξοικείωση με την ενδεδειγμένη χρήση της μάσκας.

Ειδικότερα, για το σχολικό έτος 2020-2021 και σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπ' αρ.114932/ΓΔ4/2020 Β΄3710 Υπουργικής Απόφασης «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 82609/ΓΔ4/29-6-2020 (Β΄2686) απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Έναρξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος2020-2021», ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων η Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020. Το πρώτο τρίμηνο στις σχολικές μονάδες αρχίζει στις 14 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 10 Δεκεμβρίου.

2. Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου συντάσσεται με βάση την με αριθ. πρωτ. 130272/Δ1/05-08-2016 (ΦΕΚ 2670/2016, τ. Β΄) Υ.Α, όπως τροποποιήθηκε με το κεφ. Β, του άρθρ. 11 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν.4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α). Ο Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου περιλαμβάνει: α) το Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα, που απευθύνεται σε όλους τους μαθητές/τριες (νήπια και προνήπια), αφορά όλα τα τμήματα και διαρκεί από τις 8:30 μέχρι τις 13:00 και β) το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα που διαρκεί από τις 13:00 μέχρι τις 16:00. Στο πλαίσιο του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας τμήματος πρόωρης υποδοχής από 7:45 μέχρι 8:30. Κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας είναι σημαντικό να γίνεται συστηματική εκπαίδευση των παιδιών με επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες εφαρμογής των μέτρων προφύλαξης από τον COVID-19 και την ορθή χρήση μάσκας, για την εξοικείωση των μικρών παιδιών με τρόπο κατάλληλο για την κάθε ηλικία.

Η πρόωρη υποδοχή μαθητών/τριών (07:45-08:30), αποτελεί διδακτική ώρα για τον/την εκπαιδευτικό και ανατίθεται σε έναν/μία από τους/τις εκπαιδευτικούς του πρωινού προγράμματος. Η υποδοχή των μαθητών είναι διάρκειας 15 λεπτών και γίνεται από 7:45 έως 8:00 για το τμήμα Πρόωρης Υποδοχής και από 8:15 έως 8:30 για το Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα.

Η προετοιμασία για αποχώρηση των μαθητών/τριών από το Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα πραγματοποιείται από τις 12.45 έως τις 13.00 και για το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα από τις 15:45 έως τις 16:00. Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 11Β Ωρολόγιο Πρόγραμμα και κατανομή τάξεων Νηπιαγωγείου, του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α), η αποχώρηση των μαθητών/τριών στο Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα πραγματοποιείται στις 13:00 και στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα στις 16.00.

Ειδικότερα για το σχολικό έτος 2020-2021 πρέπει να ληφθεί μέριμνα για αποφυγή του συγχρωτισμού και περιορισμός των επαφών μεταξύ μαθητών/τριών-γονέων-προσωπικού κατά την προσέλευση και αποχώρηση από το Νηπιαγωγείο. Εφαρμόζονται πρακτικά μέτρα για τήρηση αποστάσεων (π.χ. σήμανση στο δάπεδο). Εφόσον είναι εφικτό, προγραμματισμός διαφορετικών ωρών άφιξης και αναχώρησης των παιδιών με εύρος χρόνου που θα έχει προκαθοριστεί σε συνεννόηση με τους γονείς/κηδεμόνες.

Σε περίπτωση που η μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο γίνεται με σχολικά λεωφορεία, συστήνεται η τοποθέτησή τους σε προκαθορισμένη θέση η οποία δεν θα αλλάζει.

Η συστηματική χρήση μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής από όλους τους επιβαίνοντες είναι απαραίτητη. Στα σχολικά λεωφορεία συνιστάται να υπάρχουν ανοικτά παράθυρα όσο επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Εάν δεν μπορεί να αποφευχθεί η χρήση λεωφορείου με παράθυρα που δεν ανοίγουν, να επιλέγεται ρύθμιση εξαερισμού σε εισαγωγή αέρα (όχι ανακύκλωση), εάν είναι δυνατόν από σημεία της οροφής.

Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας (ΕΩΠΔ) συντάσσεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις το πρώτο δεκαήμερο της έναρξης του σχολικού έτους από τον/την Διευθυντή/ντρια, Προϊστάμενο/μένη του Νηπιαγωγείου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, παρ. 3 άρθρο 11 κεφ. Β ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α). Το ΕΩΠΔ βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια και στο πλαίσιο αυτό αξιοποιείται το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των Νηπιαγωγών. Στη συνέχεια, το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον/στην Προϊστάμενο/νη Εκπαιδευτικών θεμάτων, παρ. 3 άρθρο 11 κεφ. Β ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α) για θεώρηση, ο/η οποίος/α επιστρέφει ένα θεωρημένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα αντίγραφο στέλνει για ενημέρωση στον/στην οικείο/α Διευθυντή/ντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το ΕΩΠΔ αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο του Συλλόγου Διδασκόντων.

Επισημαίνεται ότι, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε Νηπιαγωγείου, το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται από τους/τις νηπιαγωγούς, ύστερα από συνεργασία με τον/την Προϊστάμενο/νη Εκπαιδευτικών θεμάτων, παρ. 3 άρθρο 11 κεφ. Β ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν.4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α).

Με απόφαση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) είναι δυνατό να τροποποιείται η ώρα έναρξης και λήξης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Νηπιαγωγείου αναλόγως των τοπικών ή άλλων συνθηκών χωρίς να μεταβάλλεται η χρονική διάρκειά τους, παρ. 7στ άρθρο 11 κεφ. Β ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (Α΄142).

Οι Νηπιαγωγοί κατά την εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος είναι απαραίτητο να λαμβάνουν υπόψη τους τις παιδαγωγικές αρχές και τους στόχους του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (Α.Π.Σ.) για το Νηπιαγωγείο, καθώς και την πολυμορφία και ανομοιογένεια κάθε τάξης νηπιαγωγείου, δίνοντας προτεραιότητα στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών/τριών. Οι δραστηριότητες που αφορούν στις μαθησιακές περιοχές των Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. αναπτύσσονται σύμφωνα με τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και μπορούν να λάβουν τη μορφή Σχεδίου Εργασίας (project), θεματικής προσέγγισης ή/και διαθεματικών οργανωμένων δραστηριοτήτων. Αυτονόητο δε είναι ότι το παιχνίδι (ελεύθερο ή οργανωμένο) κατέχει πρωτεύοντα ρόλο στην εξέλιξη του προγράμματος ως κυρίαρχο μέσο ανάπτυξης, μάθησης και κοινωνικοποίησης των παιδιών.

Η αλλαγή της διδακτικής ώρας δεν σημαίνει αλλαγή δραστηριότητας. Ο/Η Νηπιαγωγός έχει την ευελιξία να προσαρμόζει τον χρόνο των οργανωμένων και ελεύθερων δραστηριοτήτων σύμφωνα με το συγκεκριμένο πλαίσιο της τάξης.

Τα Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία ακολουθούν το εκάστοτε ισχύον αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα των αντίστοιχων τύπων δημόσιων σχολείων (αρ. 4, παρ.1, του Νόμου 682/1977-ΦΕΚ 244Α). Πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.682/1977 (ΦΕΚ 244Α), όπως αντικαταστάθηκε τελικά με το άρθρο 3 (περ. 1) του ν. 4713/2020 (ΦΕΚ 147Α).

3. Ωράριο Νηπιαγωγών

Το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών καθορίζεται με την με αριθ. 127187/E1/01-08-2016 (Φ.Ε.Κ. 2524/2016, τ.Β’, ΑΔΑ: Ω2ΟΘ4653ΠΣ-Ι41) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νηπιαγωγεία».

Α. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια νηπιαγωγεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, έχουν διδακτικό ωράριο είκοσι πέντε (25) ώρες εβδομαδιαίως.

Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, το ωράριο των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν με προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

• Νηπιαγωγείο με προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα και λειτουργία τμήματος πρόωρης υποδοχής :

Στον εκπαιδευτικό του βασικού υποχρεωτικού προγράμματος ανατίθεται το ωράριο 7:45 – 12:10, και αντίστοιχα, στον εκπαιδευτικό του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος ανατίθεται το ωράριο 12:10 -16:00.

• Νηπιαγωγείο με προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα, χωρίς λειτουργία τμήματος πρόωρης υποδοχής:

Στον/στην εκπαιδευτικό του Βασικού Υποχρεωτικού Προγράμματος ανατίθεται το ωράριο 8:15 – 13:00 και στον/στην εκπαιδευτικό του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος ανατίθεται το ωράριο 12:10 - 16:00. Στην περίπτωση αυτή, στον/στην Προϊστάμενο/μένη ανατίθενται τέσσερις (4) ώρες διδακτικό ωράριο την ημέρα και συμπληρώνει την 5η διδακτική ώρα του/της με άσκηση διοικητικού έργου, είτε εργάζεται στο Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα είτε στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα. Ωστόσο, σε περίπτωση λειτουργίας και δεύτερου Προαιρετικού Ολοήμερου τμήματος, κατά τη διάρκεια της κοινής παραμονής τους, ο/η ένας/μία νηπιαγωγός ασκεί διδακτικό έργο, ενώ ο/η άλλος/άλλη διοικητικό εκ περιτροπής και με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Σε κάθε περίπτωση η συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις ανάθεσης διοικητικού έργου για συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου, οι Νηπιαγωγοί παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο.

Β. Το ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε 4/θέσια και άνω νηπιαγωγεία διαμορφώνεται ως εξής 127187/E1/01-08-2016 (ΦΕΚ 2524Β, ΑΔΑ: Ω2ΟΘ4653ΠΣ-Ι41):

 1. Διευθυντές/ντριες 4/θέσιων και 5/θέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 20.
 2. Διευθυντές/ντριες 6/θέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 12.
 3. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 4/θέσια και άνω νηπιαγωγεία:
  Ι) ώρες 24, αν έχουν μέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας,
  II) ώρες 23, αν έχουν από 10 μέχρι 15 χρόνια υπηρεσίας,
  III) ώρες 22, αν έχουν από 15 μέχρι 20 χρόνια υπηρεσίας και
  IV) ώρες 21, αν έχουν πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας

Επισημαίνεται ότι, οι Προϊστάμενοι/ες-Διευθυντές/τριες των Νηπιαγωγείων φροντίζουν ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί να καλύπτουν πλήρως το διδακτικό ωράριό τους. Ως προς το εργασιακό ωράριο σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζεται το άρθρο 245 του 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α) σύμφωνα με το οποίο ο/η εκπαιδευτικός δεν υποχρεούται να παραμείνει στο σχολείο πέραν των έξι (6) ωρών.

4. Κατανομή τμημάτων

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 40 ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α) και την παρ. 1, του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) τα Νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των Νηπιαγωγών, είναι μονοθέσια, ή πολυθέσια.

Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά τμήμα είναι: α) δεκαπέντε (15) μαθητές/τριες για τα διθέσια και άνω Νηπιαγωγεία και β) πέντε (5) μαθητές σε σχολικές μονάδες απομακρυσμένων, δυσπρόσιτων και παραμεθόριων περιοχών ή περιοχών με δυσκολίες πρόσβασης ή περιοχών για τις οποίες απαιτείται μεταφορά/μετακίνηση μαθητών/τριών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων.

Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα στο Νηπιαγωγείο σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 6, παρ. 2, (ΠΔ79/2017 ΦΕΚ 109 Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) καθορίζεται στους είκοσι πέντε (25).

Υπενθυμίζεται ότι η κατανομή των μαθητών/τριών σε τμήματα γίνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, αφού ληφθούν υπόψη κριτήρια όπως η ηλικία (νήπια – προνήπια), το φύλο και οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των νηπίων, με στόχο να υπάρξει μια ισόρροπη κατανομή των μαθητών/τριών στα τμήματα. Ειδικότερα για το σχολικό έτος 2020-2021 και λόγω πανδημίας κύριο μέτρο κοινωνικής απόστασης για τους/τις μαθητές/τριες των Νηπιαγωγείων, είναι ο διαχωρισμός τους σε μικρές ομάδες που αποτελούνται σταθερά από τους/τις ίδιους/ες μαθητές/τριες και δεν αναμιγνύονται μεταξύ τους. Ο ακριβής τρόπος εφαρμογής αυτού του μέτρου εξαρτάται από τις συνθήκες του κάθε επιμέρους χώρου. Συστήνεται οι δραστηριότητες των τμημάτων να πραγματοποιούνται σε μία συγκεκριμένη αίθουσα για κάθε ομάδα μαθητών/τριών και με το ίδιο προσωπικό. Θα πρέπει να αποφεύγεται η ανάμιξη και αλληλεπίδραση.

Με απόφαση και σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων ανατίθενται στους/στις εκπαιδευτικούς τα τμήματα. Ο/η εκπαιδευτικός αναλαμβάνει το τμήμα που του/της ανατίθεται για όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Ο Προϊστάμενος/νη-Διευθυντής/τρια του Νηπιαγωγείου, λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία κατανομή τμημάτων που ίσχυσε κατά το προηγούμενο σχολικό έτος στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, φροντίζει ώστε όλοι οι εκ περιτροπής, το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα. Συνιστάται η ανάληψη Προαιρετικού Ολοήμερου Τμήματος για δεύτερη συνεχή σχολική χρονιά από τον ίδιο εκπαιδευτικό, να γίνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του συνόλου των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων. Σε περίπτωση διαφωνίας την οριστική λύση δίνει ο/η προϊστάμενος/η εκπαιδευτικών θεμάτων παρ. 6 του άρθρου 11Β του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (υποπερ.ββ της παρ. θ του άρθρου 23 του νόμου 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α)).

Αντίγραφο του πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων στο οποίο αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο Υποχρεωτικό και στο Ολοήμερο Πρόγραμμα: α) κοινοποιείται στον/στην Προϊστάμενο/νη Εκπαιδευτικών θεμάτων και στον/στην οικείο/α Διευθυντή/ντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και β) επισυνάπτεται στο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας και γ) αναρτάται στο γραφείο του Συλλόγου Διδασκόντων, σε εμφανές σημείο (παρ. 6 άρθρο 11Β ΠΔ79/2017 (ΦΕΚ 109 Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α).

Συνιστάται, επίσης, στους/στις εκπαιδευτικούς για παιδαγωγικούς και λόγους δεοντολογίας να μην αναλαμβάνουν τμήματα στα οποία φοιτούν τα τέκνα τους.

Στα Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία, ο αριθμός νηπίων είναι ο αναγραφόμενος στην Υπουργική Απόφαση χορήγησης της άδειας αυτών, σε συνδυασμό με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111). Τα Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία μπορούν να καθορίζουν τον ελάχιστο αριθμό των νηπίων ανά τμήμα , ανάλογα με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και τις διαθέσιμες αίθουσες διδασκαλίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.682/1977 (ΦΕΚ 244Α), όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4713/2020 (ΦΕΚ 147Α).

5. Συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία

Στα συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία, σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρο 6, και τις παρ. 7 & 8 του άρθρου 19, του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν.4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α) οι εγγραφές είναι κοινές και συγκροτούνται κοινά τμήματα:
α) Πρόωρης Υποδοχής και
β) Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος

Οι Σύλλογοι Διδασκόντων των συστεγαζόμενων Νηπιαγωγείων συνεδριάζουν και ύστερα από εισήγηση των Διευθυντών/ντριών ή των Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων, ορίζουν από κοινού τους/τις εκπαιδευτικούς οι οποίοι διδάσκουν και συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και στην Πρόωρη Υποδοχή. Σε περίπτωση διαφωνίας, εκδίδεται απόφαση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, παρ. 7 & 8 του άρθρου 19, του Π.Δ. 79/2017(ΦΕΚ 109 Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν.4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α).

6. Λειτουργία προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος

Σύμφωνα με την παρ. 7, του κεφ. Β, του άρθρου 11 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α), σε όλα τα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Νηπιαγωγεία είναι δυνατόν να λειτουργήσει Ολοήμερο Πρόγραμμα με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Στα 1/θέσια Νηπιαγωγεία ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος είναι 5 φοιτώντες μαθητές/τριες (νήπια/προνήπια). Τα συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία που έχουν κοινή σχολική περιφέρεια και κοινές εγγραφές λογίζονται ως ενιαία σχολική μονάδα και ανάλογα με τα τμήματα που λειτουργούν θα υπολογίζεται ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος.

β) Στα 2/θέσια Νηπιαγωγεία ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος είναι 10 φοιτώντες μαθητές/τριες (νήπια/προνήπια).

γ) Στα 3/θέσια και άνω Νηπιαγωγεία ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος είναι 14 φοιτώντες μαθητές/τριες (νήπια/προνήπια).

δ) Εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, με ευθύνη του/της Προϊσταμένου/ης- Διευθυντή/ντριας του Νηπιαγωγείου, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία Διεύθυνση αναλυτική κατάσταση φοιτώντων μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής παρ 7ε Κεφ Β άρθρο 11 Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α).

ε) Όταν ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι χαμηλότερος των όσων προβλέπονται παραπάνω, τότε αναστέλλεται η λειτουργία του τμήματος με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης, παρ 7δ Κεφ Β άρθρο 11 Π.Δ.79/2017 (ΦΕΚ 109 Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α).

Το γεύμα των μαθητών/τριών παρασκευάζεται στο σπίτι με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους. Ο/Η Νηπιαγωγός στο ολοήμερο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, βοηθά και καθοδηγεί τους/τις μαθητές/τριες ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που αφορούν στη διαδικασία του γεύματος και να εξυπηρετούνται αυτόνομα. Σε κάθε περίπτωση δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους/στις μαθητές/τριες μέχρι να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης. Προτείνεται η αποφυγή ή η τροποποίηση της χρήσης κοινόχρηστων χώρων όπως η τραπεζαρία. Τα γεύματα μπορούν να προσφέρονται στις αίθουσες ή, εάν δεν μπορούν να γίνουν οι απαιτούμενες χωροταξικές ρυθμίσεις γι’ αυτό, η τραπεζαρία θα χρησιμοποιείται σε διαφορετικούς χρόνους για κάθε ομάδα μαθητών/τριών, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός ή/και η ανάμιξη μαθητών/τριών από διαφορετικές ομάδες.

7. Επιτήρηση μαθητών - Ασφάλεια μαθητών

Για την επιτήρηση των νηπίων ισχύουν όσα αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 12 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α) και στο κεφ. Α του άρθρου 18 του Π.Δ. 79/2017(ΦΕΚ 109.Α), καθώς και στο άρθρο 36 της με αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002, (ΦΕΚ 1340.Β) Υ.Α.. Οι εκπαιδευτικοί των Νηπιαγωγείων παραλαμβάνουν τους/τις μαθητές/τριες στην είσοδο της/των τάξης/τάξεων του Νηπιαγωγείου και οι γονείς-συνοδοί αποχωρούν. Κατά τη διάρκεια του χρόνου της προσέλευσης των νηπίων/προνηπίων δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στον χώρο του σχολείου κανείς εκτός των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα για το σχολικό έτος 2020-2021 πρέπει να ληφθεί μέριμνα για αποφυγή του συγχρωτισμού, για περιορισμό των επαφών μεταξύ νηπίων/προνηπίων-γονέων-προσωπικού κατά την προσέλευση και αποχώρηση από το σχολείο και για εφαρμογή πρακτικών μέτρων για τήρηση αποστάσεων (π.χ. σήμανση στο δάπεδο) και εφόσον είναι εφικτό να γίνεται προγραμματισμός διαφορετικών ωρών άφιξης και αναχώρησης των μαθητών/τριών με εύρος χρόνου που θα έχει προκαθοριστεί σε συνεννόηση με τους γονείς/κηδεμόνες.

Με σκοπό την ασφάλεια των νηπίων/προνηπίων και την αποτροπή της αναίτιας εισόδου και εξόδου αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και την αποτροπή εισόδου ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του, οι θύρες εισόδου-εξόδου στο χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του με ευθύνη των Προϊσταμένων-Διευθυντών/ντριών των Νηπιαγωγείων.

Εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων καθώς και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργάνων των εκπαιδευτικών, μπορούν να επισκέπτονται τα νηπιαγωγεία ύστερα από συνεννόηση με τη Δ/νση του Νηπιαγωγείου, τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα του ΕΟΔΥ.

Η αποχώρηση των μαθητών/τριών πραγματοποιείται με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου. Αποχώρηση μαθητή/τριας από το σχολείο πριν τη λήξη του διδακτικού ωραρίου, γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά του/της (ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη γονέων ή κηδεμόνων, εξασφάλιση συνοδείας μαθητών/τριών με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους) (παρ. 10, άρθρο 12, Π.Δ.79/2017, ΦΕΚ 109 Α).

Αιτήματα γονέων/κηδεμόνων για πρόωρη αποχώρηση ή καθυστερημένη προσέλευση μαθητών/τριών για λόγους ιατρικής υποστήριξης ή θεραπευτικής παρέμβασης, γίνονται δεκτά κατόπιν προσκόμισης σχετικής βεβαίωσης από δημόσιο φορέα, από την οποία προκύπτει με ακρίβεια η ανάγκη της ανωτέρω απουσίας καθώς και ο ακριβής χρόνος αυτής. Επισημαίνεται ότι τόσο ο φορέας που εκδίδει τη βεβαίωση όσο και ο φορέας υλοποίησης της θεραπευτικής παρέμβασης ή ιατρικής υποστήριξης, πρέπει να είναι δημόσιοι φορείς.

8. Άδειες εισόδου στα Νηπιαγωγεία

Ειδικότερα για το τρέχον σχολικό έτος - λόγω των αναγκαίων μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού COVID-19 – άδειες εισόδου στα Νηπιαγωγεία θα επιτρέπονται μόνο για ακαδημαϊκούς σκοπούς που σχετίζονται με την ολοκλήρωση σπουδών (πρακτικές ασκήσεις φοιτητών/τριών και σπουδαστών/στριών), ή την εγκεκριμένη ακαδημαϊκή έρευνα.

Η πραγματοποίηση των ανωτέρω θα γίνεται μόνο μετά από την έγκριση των αρμόδιων Διευθύνσεων του Y.ΠΑΙ.Θ., σύμφωνα με τη με αριθ. 49181/Γ2/18-5-2005 εγκύκλιο.

Για την εύρυθμη διεξαγωγή όλων των παραπάνω, απαραίτητη είναι η σύμφωνη γνώμη των Συλλόγων Διδασκόντων και, όπου απαιτείται, σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Συντονιστών/στριών Εκπαιδευτικού έργου, των Διευθυντών/ντριών Εκπαίδευσης και των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών.

Ο Διευθυντής/Προϊστάμενος σχολικής μονάδας και ο Σύλλογος Διδασκόντων, είναι υπεύθυνοι για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται στην παρούσα και για την λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών, εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Ειδικότερα η πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών των Π.Τ.Δ.Ε και Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών των Πανεπιστημίων πραγματοποιείται σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ύστερα από απόφαση του Υπουργού Παιδείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΠΔ 320/1983 (ΦΕΚ 116 Α).

Στις περιπτώσεις διεξαγωγής των πρακτικών ασκήσεων φοιτητών/τριών, οι εκπαιδευτικοί κάθε τάξης παρευρίσκονται υποχρεωτικά μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και είναι υπεύθυνοι για όλη την εκπαιδευτική διαδικασία και την ασφάλεια των μαθητών/τριών.

Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν δίνονται στοιχεία των μαθητών/τριών σε πρόσωπο ή φορέα.

Δεν πραγματοποιούνται εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις, μαθητικά συνέδρια, σχολικά πρωταθλήματα και προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και εκπαιδευτικών. Διδακτικές επισκέψεις και περίπατοι δύνανται να διεξάγονται ανά τμήμα με υποχρεωτική χρήση μάσκας.

Στο άρθρο 16 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23, ν.4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α), το άρθρο 204 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α) και το άρθρο 49 του ν.4653/2020 (ΦΕΚ 12 Α) αναφέρονται οι προϋποθέσεις και οι όροι για την πραγματοποίηση εκδρομών και διδακτικών επισκέψεων των Νηπιαγωγείων και εν γένει όλων των σχολικών δράσεων που λαμβάνουν χώρα εντός και εκτός του σχολείου που συμπληρώνουν και εμπλουτίζουν τα προγράμματα σπουδών .

Δράσεις φορέων που υλοποιούνται στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής και δεν εντάσσονται στις εκπαιδευτικές δράσεις, υλοποιούνται μετά το πέρας του ωρολογίου προγράμματος.

9. Διαδικασία ενημέρωσης του myschool

Στα Νηπιαγωγεία, με ευθύνη των Προϊσταμένων-Διευθυντών/τριών τους, στο πεδίο της πληροφοριακής πλατφόρμας myschool αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η ονομασία/επωνυμία του σχολείου χωρίς τους προσδιορισμούς «Κλασικό» και «Ολοήμερο» (πχ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ή 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ).

Το Πληροφοριακό Σύστημα myschool ενημερώνεται άμεσα με τα αντίστοιχα δεδομένα λειτουργίας της σχολικής μονάδας, με έμφαση στην ορθή αποτύπωση των δεδομένων του εκπαιδευτικού προσωπικού, των μαθητών/τριών και των τμημάτων που λειτουργούν.

Επισημαίνουμε πως με ευθύνη του Προϊσταμένου/ης-Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας, με την έναρξη του σχολικού έτους και στους καθορισμένους χρόνους, επικαιροποιούνται τα δεδομένα του συστήματος myschool σε σχέση με όλα τα προβλεπόμενα πεδία. Επιπλέον, απαιτείται η επισταμένη παρακολούθηση των ανακοινώσεων/μηνυμάτων που αποστέλλονται από την ομάδα υποστήριξης του συστήματος, σύμφωνα με την 149084/ΓΔ4/8-9-2017 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

10. Ημερολόγιο σχολικής ζωής

Οι εγγραφές στο Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής αποτελούν ευθύνη των Προϊσταμένων-Διευθυντών/ντριών των Νηπιαγωγείων όπως ορίζεται από το άρθρο 20, κεφάλαιο Α, παράγραφος 2 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α). Πρόσβαση ενημέρωσης στο περιεχόμενο του συγκεκριμένου βιβλίου έχει όλο το διδακτικό προσωπικό του σχολείου. Στο Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής καταχωρίζονται στοιχεία της καθημερινής ζωής της σχολικής μονάδας και καταγράφονται με χρονολογική σειρά όλα τα στοιχεία, γεγονότα, συμβάντα που αναφέρονται στη σχολική ζωή και τη λειτουργία του σχολείου όπως εκδηλώσεις, συνεργασία με φορείς, έκτακτη απουσία εκπαιδευτικού, έκτακτη αλλαγή εφημερίας κ.λπ. Ειδικότερα για το σχολικό έτος 2020-2021 κάθε νηπιαγωγείο πρέπει να καταγράφει συστηματικά τις αναφορές για συμπτώματα συμβατά με COVID-19 σε μαθητές/τριες ή/και μέλη του προσωπικού και να παρακολουθεί την πορεία τους.

11. Συνεδριάσεις Συλλόγου διδασκόντων - παιδαγωγικές συναντήσεις - συνεργασία με τους γονείς

Ισχύουν όσα αναφέρονται στα άρθρα 14 και 15 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α), καθώς και στα άρθρα 37, 38 και 39 της Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340 Β) Υ.Α.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες επισκέπτονται το σχολείο κατά τις προγραμματισμένες συναντήσεις με τις/τους εκπαιδευτικούς και εκτάκτως, όταν κρίνεται αναγκαίο, ύστερα από συνεννόηση και επικοινωνία μαζί τους. Στη συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας, όπως αυτά αν

12. Συνεργασία Στελεχών - Επιμορφωτικές συναντήσεις

Τα στελέχη της εκπαίδευσης πραγματοποιούν συναντήσεις με τους/τις Προϊσταμένους/νες-Διευθυντές/ντριες των Νηπιαγωγείων, με τους/τις οποίους/ες συνεργάζονται στο πλαίσιο της παροχής ενημέρωσης, οδηγιών και κατευθύνσεων. Οι συναντήσεις αυτές επαναλαμβάνονται, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρο 17 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α) οι Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών κατά το πρώτο δεκαήμερο της έναρξης του σχολικού έτους και το τελευταίο δεκαήμερο της λήξης, διοργανώνουν και πραγματοποιούν συσκέψεις και σεμινάρια με τους/τις εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς τους δια ζώσης ή μέσω τηλεδιασκέψεων, ανάλογα με τα εκάστοτε επιδημιολογικά δεδομένα με σκοπό την παροχή ενημέρωσης και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών σχετικά με την εφαρμογή και λειτουργία του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου. Οι Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου Ε.Α.Ε. και οι Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου για την Εκπαίδευση και την Αειφορία προκειμένου να προγραμματίσουν τις επιμορφωτικές τους δράσεις στα Νηπιαγωγεία συνεργάζονται με τους Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών για τον καλύτερο συντονισμό του έργου τους. Η συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών, στις ενημερωτικές/επιμορφωτικές αυτές συναντήσεις, είναι υποχρεωτική.

Β. Φοίτηση και Σχολική Ζωή

1. Απουσίες μαθητών

1. Η φοίτηση των μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία παρακολουθείται από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, καταγράφονται οι καθημερινές απουσίες και καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα myschool, (ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α) άρθρο 13 παράγραφος 1) και παρ. 1ε, άρθρο 204 του ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α).

Σε περίπτωση αδικαιολόγητων απουσιών μαθητών/τριών, ακολουθούνται όσα προβλέπονται στο (ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α) (άρθρο 13, παρ. 2, 3, 4). Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ απαιτείται παραμονή κατ’ οίκον και αποχή από το σχολείο όσων μαθητών εκδηλώνουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με COVID-19. Τα συχνότερα συμπτώματα της λοίμωξης COVID-19 στα παιδιά είναι πυρετός και βήχας.

2. Οι απουσίες μαθητών σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19 καταγράφονται, αλλά δεν προσμετρούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Αν νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ο ίδιος ο μαθητής ή κάποιος που κατοικεί στο σπίτι του, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

β) Αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως έχουν οριστεί από τον ΕΟΔΥ, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας. Οι ομάδες μαθητών αυξημένου κινδύνου είναι οι ακόλουθες:
i. Μαθητές που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από ομόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότερο από έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωσή της.
ii. Μαθητές μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από δώδεκα (12) μήνες.
iii. Μαθητές μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από εικοσιτέσσερις (24) μήνες.
iv. Μαθητές με δρεπανοκυτταρική αναιμία.
v. Μαθητές με σοβαρή συγγενή ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια (HIV και CD4 <500).
vi. Μαθητές υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (prednisolone >20mg/μέρα).
vii. Μαθητές με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια.
viii. Μαθητές με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή γνωστή μυοκαρδιοπάθεια.
ix. Μαθητές με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ίνωση με αναπνευστική ανεπάρκεια ή μαθητές με σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα, σύμφωνα με τη γνωμάτευση εξειδικευμένου κέντρου.
x. Μαθητές με σύνθετα μεταβολικά ή νευρολογικά προβλήματα.

γ) Αν έχει υποβληθεί σε μοριακή διαγνωστική εξέταση για τον κορωνοϊό COVID-19 και αναμένει την έκδοση του αποτελέσματος.

3. Για τους μαθητές που θα απουσιάζουν, προβλέπεται η παρακολούθηση μαθημάτων μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

2. Σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής (Διδακτικές επισκέψεις- Εκδρομές)

Με το άρθρο 16 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ109Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν.4559/2018 (ΦΕΚ142Α), το άρθρο 204 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α) και το άρθρο 49 του ν.4653/2020 (ΦΕΚ 12Α) ρυθμίζονται οι σχολικές δράσεις που συμπληρώνουν και εμπλουτίζουν τα προγράμματα σπουδών, εντός και εκτός σχολείου.

Για τις μετακινήσεις των μαθητών/-τριών και των εκπαιδευτικών ισχύουν όσα προβλέπονται από την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. Φ.14/89494/ΓΔ4/9-7-20 (ΦΕΚ Β’ 2888) με θέμα «Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών και μετακινήσεις εκπαιδευτικών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

Δεν πραγματοποιούνται για όσο επιβάλλει η εξέλιξη της πανδημίας σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις, μαθητικά συνέδρια, σχολικά πρωταθλήματα και προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και εκπαιδευτικών. Διδακτικές επισκέψεις και περίπατοι δύνανται να διεξάγονται ανά τμήμα με υποχρεωτική χρήση μάσκας.

Συνιστάται επίσης, η αποφυγή διοργάνωσης ενδοσχολικών εκδηλώσεων ή συναθροίσεων που συνδέονται με ευρεία προσέλευση γονέων. Εκδηλώσεις μπορεί να γίνονται μόνο με την παρουσία μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών, ενδεχομένως κατά τμήματα, ή με μέρος των τμημάτων αναλόγως του διαθέσιμου χώρου, ώστε να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις.

3. Επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο

Με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 6, του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α),όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α) και με την υπ. αρ. πρωτ. Φ.6/ΜΚ/20299/Δ1/12-02-2020 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην επανάληψη φοίτησης νηπίων, (άρθρο 204 παρ.1ε νόμου 4610/2019 ΦΕΚ 70 Α).

4. Ενημέρωση μαθητών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων – προσκλήσεων

Το περιεχόμενο ανακοινώσεων-προσκλήσεων καθώς και κάθε εκπαιδευτικού υλικού, έντυπου και ηλεκτρονικού, το οποίο προέρχεται από διάφορους οργανισμούς, οργανώσεις, φορείς ή ιδιώτες, δεν ανακοινώνεται στους/στις μαθητές/τριες χωρίς τη σχετική έγκριση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ., σύμφωνα με τη με αριθ. 144456/Γ2/20-12-2005 εγκύκλιο.

5. Χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών

Για τη χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών μέσα στον χώρο του σχολείου ισχύει η με αριθ. πρωτ. Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες».

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η χρήση ή η λειτουργία καμερών ασφαλείας στους σχολικούς χώρους κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου (Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018).

Γ. Μαθητική Μέριμνα

1. Προστασία από σεισμούς και φυσικές καταστροφές

Στο πρώτο δεκαήμερο της έναρξης του σχολικού έτους, ο Προϊστάμενος/η-Διευθυντής/ντρια του Νηπιαγωγείου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων:

α) Επικαιροποιούν το «Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στη σχολική μονάδα» που βρίσκεται στη σχετική σελίδα Ο.Α.Σ.Π. και προβαίνουν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται πριν από τον σεισμό, καθώς και στον προγραμματισμό και υλοποίηση των απαραίτητων ασκήσεων ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

β) Επικαιροποιούν τον «Εσωτερικό Κανονισμό Σχολικής Μονάδας (ΔΑΙ) και Μνημόνιο Ενεργειών για τη διαχείριση πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών καταστροφών και ΧΒΡΠ περιστατικών», λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες προστασίας για όλες τις μορφές φυσικών καταστροφών, ενημερώνουν τους/τις μαθητές/τριες και τους γονείς/κηδεμόνες για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων.

2. Εμβολιασμός μαθητών και Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου

Σε ό,τι αφορά στον εμβολιασμό των μαθητών/τριών ισχύει η με αριθ. πρωτ:Φ.6/451/115136/Γ1/16-09-2010 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής σε μαθητές/τριες, εντός του σχολικού ωραρίου, ισχύουν όσα αναφέρονται στη με αριθ.Φ.7/495/123484/Γ1/4-10-2010 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

3. Εγγραφή και φοίτηση μαθητών Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων

Α) Για την εγγραφή και την υποστήριξη της σχολικής φοίτησης των μαθητών/τριών Ρομά, ισχύουν: η με αριθ. Φ.4/155/Γ1/1237/11-9-96, (ΦΕΚ 893 Β) Υ.Α. και οι με αριθ. πρωτ.116184/Γ1/10-9-2008, Φ.3/960/102679/Γ1/20-8-2010 και 180644/Γ1/26-11-2013 εγκύκλιοι του Υ.ΠΑΙ.Θ. καθώς και οι παρ. 11 &12, άρθρ. 6 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α).

Β) Η εγγραφή των μαθητών/τριών Ρομά στο Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται χωρίς προϋποθέσεις.

Γ) Για την εγγραφή και την υποστήριξη της σχολικής φοίτησης των μαθητών/τριών – πολιτών τρίτων χωρών/αιτούντων διεθνούς προστασίας στις σχολικές μονάδες που λειτουργούν ΔΥΕΠ ισχύουν οι προβλέψεις της Υπουργικής Απόφασης με αρ. πρωτ.2099/ΓΔ4/9-1-20 (Β’ 208) «Εγγραφές ανήλικων αιτούντων ή ανήλικων τέκνων αιτούντων διεθνή προστασία σε σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας»:

α) Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία της Υπηρεσίας Ασύλου ή άλλου ισοδύναμου, μέσω του οποίου διασφαλίζεται η ταυτοπροσωπία των μαθητών/τριών

β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ), αναγκαίο για τη συμμετοχή έκαστου μαθητή/τριας στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και

γ) Διεθνές πιστοποιητικό εμβολιασμών ή προφύλαξης, αναγκαίο για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας καθώς και εξέταση για COVID-19 η οποία πραγματοποιήθηκε 72 ώρες πριν τη φοίτηση και είναι αρνητική προς τον ιό.

Σε περίπτωση που τα εν λόγω δικαιολογητικά δεν προσκομισθούν εγκαίρως, ο γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας ή ο Συντονιστής/στρια του κέντρου υποδοχής από το οποίο προέρχεται ο/η μαθητής/τρια, αναλαμβάνει με δήλωσή του να τα προσκομίσει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε περιπτώσεις μη προσκόμισής τους ο/η Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου ενημερώνει την οικεία Δ/νση Π.Ε.

4. Δικαιώματα μαθητών των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι

Για τα δικαιώματα παιδιών – μαθητών/τριών των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι και ο ένας/η μία από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλειά τους, ισχύει η με αριθ. Φ7 /517/127893/Γ1/13.10.2010 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ., καθώς και οι ρυθμίσεις του άρθρου 139 του Νόμου 4714/2020 σχετικά με τα δικαιώματα των γονέων και τις προϋποθέσεις των ειδικών πράξεων επιμέλειας στις περιπτώσεις μεταβολής του τόπου διαμονής του ανήλικου τέκνου.

Ενημέρωση εκπαιδευτικών

Ο Προϊστάμενος/η-Διευθυντής/ντρια του Νηπιαγωγείου οφείλει να ενημερώνει τόσο για θέματα εκπαιδευτικής νομοθεσίας όσο και για το περιεχόμενο των κείμενων διατάξεων τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου. Με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση των εκπαιδευτικών καθώς και για οικολογικούς – περιβαλλοντικούς λόγους, απλουστεύεται η διαδικασία ενημέρωσης και κάθε διοικητικό έγγραφο που τους αφορά, αποστέλλεται από τη Διεύθυνση του σχολείου στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail).

Αντιμετώπιση επιμέρους θεμάτων

Για κάθε θέμα που παρουσιάζεται στα σχολεία και δεν επιλύεται σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν, ενημερώνεται άμεσα ο/η Περιφερειακός/κή Διευθυντής/ντρια ΠΕ & Δ.Ε, από τους αρμόδιους Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου και τους Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι και δίνουν σχετικές οδηγίες για την αντιμετώπισή του.

Τα οριζόμενα της παρούσας ισχύουν κατά το μέρος που δεν ρυθμίζουν αντίθετα οι οδηγίες του ΕΟΔΥ, οι Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκύκλιοι του ΥΠΑΙΘ σχετικά με την αντιμετώπιση του Covid-19.

Συνημμένα: Υπόδειγμα Ωρολογίου Προγράμματος Διδασκαλίας

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ


Εκτύπωση