edu.klimaka.gr

Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείων 2021 - 2022

Οργάνωση Λειτουργία νηπιαγωγείου
Εκτύπωση  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Αρ.Πρωτ.Φ.7/111145/Δ1/09-09-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Π.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΤΜΗΜΑ Α΄
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
Email spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες
Β. Παπαβρόντος (Π.Ε.)
Κ. Μελέτση (Π.Ε.)
Ε. Παναγιωτοπούλου (Ε.Α.Ε.)
Π. Ρούνη (Ι.Ε.)
Τηλέφωνο:
: 210 344 2249 (Π.Ε.)
: 210 344 3372 (Π.Ε.)
: 210 344 2190 (Ε.Α.Ε.)
: 210 344 3464/3391 (Ι.Ε.)

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2021-2022»

Α. Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείων

1. Έναρξη σχολικού έτους 2021 - 2022

Με την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022, και πριν την έναρξη των μαθημάτων σε επίπεδο σχολικής μονάδας γίνονται όλες οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία του σχολείου καθώς και τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΠΔ 79/2017 (Α΄109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (Α΄142).

Κατά την πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων, τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021, λόγω των αναγκαίων μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού COVID-19 ο καθιερωμένος αγιασμός θα πραγματοποιηθεί στον αύλειο χώρο του σχολείου, με εκπροσώπους εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών. Οι μαθητές/τριες θα προσέλθουν στις σχολικές μονάδες στις 8.15’ και θα παραμείνουν μέχρι την τέλεση του αγιασμού σύμφωνα με τον προγραμματισμό του κάθε σχολείου που θα περιλαμβάνει οδηγίες για θέματα που αφορούν στα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού, στην ορθή χρήση της μάσκας σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, στην εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος, και στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου.

Στην αρχή του διδακτικού έτους και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) εβδομάδων μπορεί να εφαρμόζεται ευέλικτο ωράριο παραμονής στο Νηπιαγωγείο για νήπια/προνήπια που φοιτούν για πρώτη φορά, προκειμένου να διευκολυνθεί η προσαρμογή τους. Το ευέλικτο ωράριο καθορίζεται από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης και τον Σύλλογο Διδασκόντων, σε συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες του προνηπίου/νηπίου. Μετά την πάροδο των δύο (2) εβδομάδων, το σύνολο των προνηπίων/νηπίων ακολουθεί κοινό ωράριο, σύμφωνα με την παρ. 7, του άρθρου 2, του Π.Δ 79/2017 (Α΄109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (Α΄142).

Η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) είναι υποχρεωτική για τους/τις μαθητές/τριες όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εξαιρούνται του μέτρου, τα παιδιά που έχουν ιστορικό νόσησης εντός του τελευταίου 6μήνου. Η είσοδος των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο γίνεται με επίδειξη και όχι προσκόμιση βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται δύο φορές την εβδομάδα, προ Τρίτης και Παρασκευής και έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα. Κατ’ εξαίρεση, την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας ο πρώτος αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προσέλευση στη σχολική μονάδα. Ο δεύτερος έλεγχος, συστήνεται να διενεργείται την 3η ημέρα μετά τον πρώτο σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/4-9-2021 (Β΄4054) ΚΥΑ.

Η σωστή χρήση κατάλληλης προστατευτικής μάσκας (υφασμάτινης ή απλής χειρουργικής) είναι υποχρεωτική για όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες σε όλα τα τμήματα, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των νηπιαγωγείων.

Για τα νήπια-προνήπια επισημαίνεται η χρήση μάσκας τόσο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων όσο και στα διαλείμματα να γίνεται με τέτοιο τρόπο, προκειμένου να επιτευχθεί η εξοικείωσή τους με τη χρήση της και με έμφαση στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή χρήση της μάσκας από τα παιδιά. Η αποτελεσματική εφαρμογή της μάσκας σε διάφορα επίπεδα των εκπαιδευτικών βαθμίδων προϋποθέτει τη συνεκτίμηση των αναπτυξιακών δεξιοτήτων των παιδιών και τη συστηματική εκπαίδευσή τους στις ορθές διαδικασίες εφαρμογής και απόρριψης όπως και την καθοδήγηση και ενεργητική επίβλεψη της συμμόρφωσης σε αυτές.

2. Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου συντάσσεται με βάση την με αριθ. πρωτ. 130272/Δ1/05-08-2016 (ΦΕΚ 2670/2016, τ. Β΄) Υ.Α, όπως τροποποιήθηκε με το κεφ. Β, του άρθρ. 11 του Π.Δ 79/2017 (A’ 109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 ( Α΄ 142), τα άρθρα 52 & 53 και τις παρ. 3 & 4 του άρθρου 54 του ν. 4807/2021(Α΄96).

Σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 4807/2021 (Α΄96) εισήχθη στο πρόγραμμα σπουδών και στο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα όλων των τύπων σχολικών μονάδων υποχρεωτικής εκπαίδευσης η διδακτική ενότητα με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων». Για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων έχουν εκδοθεί οι υπ. αρ. πρωτ. 94236/ΓΔ4/2021 (Β΄ 3567), Φ.31/94185/Δ1/2021 (Β΄ 3791) Υ.Α. και 94189/Δ3/03-08-2021 ( Β’3540) Υ.Α.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4807/2021(Α’96) εισάγεται στο υποχρεωτικό πρόγραμμα των νηπιαγωγείων της χώρας δράση για τη δημιουργική ενασχόληση των μαθητών/τριών με την αγγλική γλώσσα μέσω της οργάνωσης και υλοποίησης δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές/τριες αλληλεπιδρούν με έναν/μια εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας παρουσία του/της νηπιαγωγού. Με την υπ. αρ. Φ. 80378/ ΓΔ4/ 2021 (Β΄ 3311) Υπουργική Απόφαση ορίζεται η διάρκεια ενασχόλησης των μαθητών/τριών με την αγγλική γλώσσα και ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων της οργάνωσης και υλοποίησης σχετικών επιμορφωτικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων.

Ο Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου περιλαμβάνει:

 1. το Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα, που απευθύνεται σε όλους/όλες τους/τις μαθητές/τριες (νήπια και προνήπια), αφορά όλα τα τμήματα και διαρκεί από τις 8:30 μέχρι τις 13:00 και
 2. το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα που διαρκεί από τις 13:00 μέχρι τις 16:00. Στο πλαίσιο του Προαιρετικού Ολοήμερου
  Προγράμματος υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας τμήματος Πρόωρης Υποδοχής από 7:45 μέχρι 8:30.

Η πρόωρη υποδοχή μαθητών/τριών (07:45-08:30), αποτελεί διδακτική ώρα για τον/την εκπαιδευτικό και ανατίθεται σε έναν/μία από τους/τις εκπαιδευτικούς του πρωινού προγράμματος. Η υποδοχή των μαθητών/τριών είναι διάρκειας 15 λεπτών και γίνεται από 7:45 έως 8:00 για το τμήμα Πρόωρης Υποδοχής και από 8:15 έως 8:30 για το Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα.

Η προετοιμασία για την αποχώρηση των μαθητών/τριών από το Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα πραγματοποιείται από τις 12.45 έως τις 13.00 και για το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα από τις 15:45 έως τις 16:00. Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 11Β Ωρολόγιο Πρόγραμμα και κατανομή τάξεων Νηπιαγωγείου, του ΠΔ 79/2017 (Α’ 109), η αποχώρηση των μαθητών/τριών στο Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα πραγματοποιείται στις 13:00 και στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα στις 16.00.

Για το σχολικό έτος 2021-2022 πρέπει να ληφθεί μέριμνα για αποφυγή του συγχρωτισμού και περιορισμός των επαφών μεταξύ μαθητών/τριών-γονέων-προσωπικού κατά την προσέλευση και αποχώρηση από το Νηπιαγωγείο. Εφαρμόζονται πρακτικά μέτρα για τήρηση αποστάσεων (π.χ. σήμανση στο δάπεδο). Εφόσον είναι εφικτό, προγραμματισμός διαφορετικών ωρών άφιξης και αναχώρησης των παιδιών με εύρος χρόνου που θα έχει προκαθοριστεί σε συνεννόηση με τους γονείς/κηδεμόνες.

Σε περίπτωση που η μεταφορά των μαθητών/τριών από και προς το σχολείο γίνεται με σχολικά λεωφορεία, συστήνεται η τοποθέτησή τους σε προκαθορισμένη θέση η οποία δεν θα αλλάζει. Η συστηματική χρήση μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής από όλους τους επιβαίνοντες είναι απαραίτητη. Στα σχολικά λεωφορεία συνιστάται να υπάρχουν ανοικτά παράθυρα όσο επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Εάν δεν μπορεί να αποφευχθεί η χρήση λεωφορείου με παράθυρα που δεν ανοίγουν, να επιλέγεται ρύθμιση εξαερισμού σε εισαγωγή αέρα (όχι ανακύκλωση), εάν είναι δυνατόν από σημεία της οροφής.

Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας (ΕΩΠΔ) συντάσσεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις το πρώτο δεκαήμερο της έναρξης του σχολικού έτους από τον/την Διευθυντή/τρια – τον/την Προϊστάμενο/η του Νηπιαγωγείου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 11 κεφ. Β ΠΔ 79/2017 (Α΄109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (Α’142) και με το άρθρο 54 του ν. 4807/2021 (Α΄96). Επίσης το άρθρο 1 του ν.4692/2020 (Α’111) αντικαταστάθηκε με το άρθρο 52 του ν. 4807/2021 (Α΄96) και η περ. γ’ της παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4807/2021 (Α΄96).

Το ΕΩΠΔ βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια και στο πλαίσιο αυτό αξιοποιείται το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των Νηπιαγωγών. Στη συνέχεια, το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα για θεώρηση στον/στην Προϊστάμενο/η Εκπαιδευτικών θεμάτων, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 11 κεφ. Β ΠΔ 79/2017 (A’ 109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (A’142), ο/η οποίος/α επιστρέφει ένα θεωρημένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα αντίγραφο στέλνει για ενημέρωση στον/στην οικείο/α Διευθυντή/ντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το ΕΩΠΔ αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο του Συλλόγου Διδασκόντων.

Επισημαίνεται ότι, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε Νηπιαγωγείου, το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται από τους/τις νηπιαγωγούς, ύστερα από συνεργασία με τον/την Προϊστάμενο/η Εκπαιδευτικών θεμάτων, παρ. 3 άρθρο 11 κεφ. Β ΠΔ 79/2017 (A’109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (A’142).

Με απόφαση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) είναι δυνατό να τροποποιείται η ώρα έναρξης και λήξης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Νηπιαγωγείου αναλόγως των τοπικών ή άλλων συνθηκών χωρίς να μεταβάλλεται η χρονική διάρκειά τους, σύμφωνα με την παρ. 7στ του κεφ. Β’ του άρθρου 11 του ΠΔ 79/2017 (Α’109).

Οι Νηπιαγωγοί κατά την εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος είναι απαραίτητο να λαμβάνουν υπόψη τους τις παιδαγωγικές αρχές και τους στόχους του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (Α.Π.Σ.) για το Νηπιαγωγείο, καθώς και την πολυμορφία και ανομοιογένεια κάθε τάξης νηπιαγωγείου, δίνοντας προτεραιότητα στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών/τριών. Οι δραστηριότητες που αφορούν στις μαθησιακές περιοχές των Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. αναπτύσσονται σύμφωνα με τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και μπορούν να λάβουν τη μορφή Σχεδίου Εργασίας (project), θεματικής προσέγγισης ή/και διαθεματικών οργανωμένων δραστηριοτήτων. Αυτονόητο δε είναι ότι το παιχνίδι (ελεύθερο ή οργανωμένο) κατέχει πρωτεύοντα ρόλο στην εξέλιξη του προγράμματος ως κυρίαρχο μέσο ανάπτυξης, μάθησης και κοινωνικοποίησης των παιδιών.

Η αλλαγή της διδακτικής ώρας δε σημαίνει αλλαγή δραστηριότητας. Ο/Η Νηπιαγωγός έχει την ευελιξία να προσαρμόζει τον χρόνο των οργανωμένων και ελεύθερων δραστηριοτήτων σύμφωνα με το συγκεκριμένο πλαίσιο της τάξης.

Τα Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία ακολουθούν το εκάστοτε ισχύον αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα των αντιστοίχων τύπων δημοσίων σχολείων (αρ. 4, παρ.1, του ν. 682/1977- (Α΄244)). Πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ.2 του άρθρου 4 του ν.682/1977 (Α’244), όπως αντικαταστάθηκε τελικά με το άρθρο 3 (περ. 1) του ν. 4713/2020 (Α’147).

Τα Ειδικά Νηπιαγωγεία ακολουθούν το ωρολόγιο πρόγραμμα που ορίζεται στη με αρ. πρωτ.94189/Δ3/29-07-2021 Υ.Α. (Β’3540) με θέμα: «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ: 85317 /Δ3/29-05-2019 Υ.Α (Β’ 2171) με θέμα: «Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου»-«Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

Επισημαίνεται ότι η λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος στα Ειδικά Νηπιαγωγεία ορίζεται στη με αρ. πρωτ. 85317/Δ3/29-05-2019 Υ.Α (Β 2171) με θέμα: «Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου».

Εξ΄αποστάσεως Εκπαίδευση

Η έναρξη της σχολικής χρονιάς γίνεται με πλήρη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Ωστόσο, άλλες μορφές λειτουργίας (π.χ. εξ αποστάσεως διαδικτυακή διδασκαλία) μπορεί να απαιτηθούν εάν τα επιδημιολογικά δεδομένα μεταβληθούν είτε στο σύνολο της χώρας είτε σε επιμέρους πιο επιβαρυμένες περιοχές. Δυνατότητα για πραγματοποίηση οργανωμένης διαδικτυακής εκπαίδευσης θα υπάρχει στην περίπτωση παιδιών που δεν θα είναι δυνατή η προσέλευσή τους στο σχολείο λόγω σοβαρού νοσήματος αυστηρά σύμφωνα με το ισχύον πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, καθώς και εάν το επιβάλλουν οι συνθήκες, όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας τμήματος.

3. Ωράριο Νηπιαγωγών - Συμπλήρωση Ωραρίου

Το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών καθορίζεται με την με αριθ. 127187/E1/01-08-2016 (Φ.Ε.Κ. 2524/2016, τ.Β’, ΑΔΑ: Ω2ΟΘ4653ΠΣ-Ι41) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νηπιαγωγεία».

Α. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια νηπιαγωγεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, έχουν διδακτικό ωράριο είκοσι πέντε (25) ώρες εβδομαδιαίως.

Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, το ωράριο των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν με προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

• Νηπιαγωγείο με προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα και λειτουργία τμήματος πρόωρης υποδοχής :

Στον/στην εκπαιδευτικό του Βασικού Υποχρεωτικού Προγράμματος ανατίθεται το ωράριο 7:45 – 12:10 και αντίστοιχα στον/στην εκπαιδευτικό του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος ανατίθεται το ωράριο 12:10 -16:00.

• Νηπιαγωγείο με προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα, χωρίς λειτουργία τμήματος πρόωρης υποδοχής:

Στον/στην εκπαιδευτικό του Βασικού Υποχρεωτικού Προγράμματος ανατίθεται το ωράριο 8:15 – 13:00 και στον/στην εκπαιδευτικό του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος ανατίθεται το ωράριο 12:10-16:00. Στην περίπτωση αυτή, στον/στην Προϊστάμενο/η ανατίθενται τέσσερις (4) ώρες διδακτικό ωράριο την ημέρα και συμπληρώνει την 5η διδακτική ώρα του/της με άσκηση διοικητικού έργου, είτε εργάζεται στο Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα είτε στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα. Ωστόσο, σε περίπτωση λειτουργίας και δεύτερου Προαιρετικού Ολοήμερου τμήματος, κατά τη διάρκεια της κοινής παραμονής τους, ο/η ένας/μία νηπιαγωγός ασκεί διδακτικό έργο, ενώ ο/η άλλος/η διοικητικό εκ περιτροπής και με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Σε κάθε περίπτωση η συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στα άρθρα 100 & 101 του ν. 4823/2021 (Α΄136).
Σε αυτές τις περιπτώσεις ανάθεσης διοικητικού έργου για συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου, οι Νηπιαγωγοί παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο.

Β. Το ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε 4/θέσια και άνω νηπιαγωγεία διαμορφώνεται ως εξής 127187/E1/01-08-2016 (ΦΕΚ 2524Β, ΑΔΑ: Ω2ΟΘ4653ΠΣ-Ι41):

 1. Διευθυντές/ντριες 4/θέσιων και 5/θέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 20.
 2. Διευθυντές/ντριες 6/θέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 12.
 3. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 4/θέσια και άνω νηπιαγωγεία:
  Ι) ώρες 24, αν έχουν μέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας,
  II) ώρες 23, αν έχουν από 10 μέχρι 15 χρόνια υπηρεσίας,
  III) ώρες 22, αν έχουν από 15 μέχρι 20 χρόνια υπηρεσίας και
  IV) ώρες 21, αν έχουν πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας

Επισημαίνεται ότι, οι Προϊστάμενοι/ες-Διευθυντές/τριες των Νηπιαγωγείων φροντίζουν ώστε όλοι/όλες οι εκπαιδευτικοί να καλύπτουν πλήρως το διδακτικό ωράριό τους. Ως προς το εργασιακό ωράριο σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζεται το άρθρο 245 του ν. 4512/2018 (Α΄5) σύμφωνα με το οποίο ο/η εκπαιδευτικός δεν υποχρεούται να παραμείνει στο σχολείο πέραν των έξι (6) ωρών.

Ως προς την ανάθεση διδασκαλίας και των εξωδιδακτικών εργασιών από τον/την Διευθυντή/τρια ή τον/την Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας ισχύουν τα όσα αναφέρονται στα άρθρα 100 & 101 του ν. 4823/2021 (Α΄136) αντίστοιχα.

4. Κατανομή τμημάτων

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 40 ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α) και την παρ. 1, του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) τα Νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των Νηπιαγωγών, είναι μονοθέσια, ή πολυθέσια.

Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά τμήμα είναι: α) δεκαπέντε (15) μαθητές/τριες για τα διθέσια και άνω Νηπιαγωγεία και β) πέντε (5) μαθητές σε σχολικές μονάδες απομακρυσμένων, δυσπρόσιτων και παραμεθόριων περιοχών ή περιοχών με δυσκολίες πρόσβασης ή περιοχών για τις οποίες απαιτείται μεταφορά/μετακίνηση μαθητών/τριών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων.

Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα στο Νηπιαγωγείο καθορίζεται στους είκοσι πέντε (25) σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 6, παρ. 2, ΠΔ 79/2017 (Α’109) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4692/2020 (Α΄111).

Υπενθυμίζεται ότι η κατανομή των μαθητών/τριών σε τμήματα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως η ηλικία (νήπια – προνήπια), το φύλο και οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, με στόχο να υπάρξει μια ισόρροπη κατανομή των μαθητών/τριών στα τμήματα.

Για το σχολικό έτος 2021-2022 και λόγω πανδημίας κύριο μέτρο κοινωνικής απόστασης για τους/τις μαθητές/τριες των Νηπιαγωγείων, είναι ο διαχωρισμός τους σε μικρές ομάδες που αποτελούνται σταθερά από τους/τις ίδιους/ες μαθητές/τριες και δεν αναμιγνύονται μεταξύ τους. Ο ακριβής τρόπος εφαρμογής αυτού του μέτρου εξαρτάται από τις συνθήκες του κάθε επιμέρους
χώρου. Συστήνεται οι δραστηριότητες των τμημάτων να πραγματοποιούνται σε μία συγκεκριμένη αίθουσα για κάθε ομάδα μαθητών/τριών και με το ίδιο προσωπικό. Θα πρέπει να αποφεύγεται η ανάμιξη και αλληλεπίδραση.

Με απόφαση και σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων ανατίθενται στους/στις εκπαιδευτικούς τα τμήματα. Ο/Η εκπαιδευτικός αναλαμβάνει το τμήμα που του/της ανατίθεται για όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Ο/Η Προϊστάμενος/η-Διευθυντής/τρια του Νηπιαγωγείου, λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία κατανομή τμημάτων που ίσχυσε κατά το προηγούμενο σχολικό έτος στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, φροντίζει ώστε όλοι/όλες οι νηπιαγωγοί (μόνιμοι, αναπληρωτές, αποσπασμένοι) να αναλαμβάνουν ανά έτος, κυκλικά και εκ περιτροπής, το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση διαφωνίας την οριστική λύση δίνει ο/η Διευθυντής/τρια -ο/η Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 100 του ν .4823/2021 (Α΄136) και την παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4823/2021 (Α΄136).

Αντίγραφο του πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων στο οποίο αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο Υποχρεωτικό και στο Ολοήμερο Πρόγραμμα με συνημμένο το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας κοινοποιείται για έγκριση στον/στην Προϊστάμενο/η Εκπαιδευτικών θεμάτων και στον/στην οικείο/α Διευθυντή/τρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αναρτάται στο γραφείο του Συλλόγου Διδασκόντων, σε εμφανές σημείο (παρ. 6 άρθρο 11Β ΠΔ79/2017 (Α΄109 ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (Α΄142).

Συνιστάται, επίσης, στους/στις εκπαιδευτικούς για παιδαγωγικούς και λόγους δεοντολογίας να μην αναλαμβάνουν τμήματα στα οποία φοιτούν τα τέκνα τους.

Στα Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία, ο αριθμός νηπίων είναι ο αναγραφόμενος στην Υπουργική Απόφαση χορήγησης της άδειας αυτών, σε συνδυασμό με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 79/2017 (Α’109), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄111). Στην Υπουργική Απόφαση χορήγησης της άδειας του νηπιαγωγείου συμπεριλαμβάνεται η προσαύξηση του ποσοστού 10%, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του ν.682/1977(A’ 244). Τα Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία μπορούν να καθορίζουν τον ελάχιστο αριθμό των νηπίων ανά τμήμα , ανάλογα με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και τις διαθέσιμες αίθουσες διδασκαλίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 14 του ν.682/1977 (A’244), όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4713/2020 (A’147).

Στα Ειδικά νηπιαγωγεία ο αριθμός των μαθητών/τριών ανά τμήμα καθορίζεται στη παράγραφο 3. «Κατανομή μαθητών - Δημιουργία Τμημάτων - Αναθέσεις μαθημάτων» της με αρ. πρωτ.:65531/Δ307/06/2021 Εγκυκλίου του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με θέμα: «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022 – Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος ».

5. Συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία

Στα συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία, σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρο 6, και τις παρ. 7 & 8 του άρθρου 19, του Π.Δ 79/2017 (Α’109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23, ν.4559/2018 (Α΄142) οι εγγραφές είναι κοινές και συγκροτούνται κοινά τμήματα:
α) Πρόωρης Υποδοχής και
β) Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος

Οι Σύλλογοι Διδασκόντων των συστεγαζόμενων Νηπιαγωγείων συνεδριάζουν και ύστερα από εισήγηση των Διευθυντών/τριών ή των Προϊστάμενων των Νηπιαγωγείων, ορίζουν από κοινού τους/τις εκπαιδευτικούς οι οποίοι διδάσκουν και συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και στην Πρόωρη Υποδοχή. Σε περίπτωση διαφωνίας, εκδίδεται απόφαση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, παρ. 7 & 8 του άρθρου 19, του Π.Δ. 79/2017(Α΄109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (Α΄142).

6. Λειτουργία προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος

Σύμφωνα με την παρ. 7, του κεφ. Β, του άρθρου 11 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α), σε όλα τα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Νηπιαγωγεία είναι δυνατόν να λειτουργήσει Ολοήμερο Πρόγραμμα με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Στα 1/θέσια Νηπιαγωγεία ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος είναι 5 φοιτούντες μαθητές/τριες (νήπια/προνήπια). Τα συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία που έχουν κοινή σχολική περιφέρεια και κοινές εγγραφές λογίζονται ως ενιαία σχολική μονάδα και ανάλογα με τα τμήματα που λειτουργούν θα υπολογίζεται ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος.

β) Στα 2/θέσια Νηπιαγωγεία ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος είναι 10 φοιτούντες μαθητές/τριες (νήπια/προνήπια).

γ) Στα 3/θέσια και άνω Νηπιαγωγεία ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος είναι 14 φοιτούντες μαθητές/τριες (νήπια/προνήπια).

δ) Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ7/124668/ΦΔ/Δ1/18-9-2020 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ «Εγγραφές στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2020-2021» αναφέρεται ότι στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/τριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις.

ε) Εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, με ευθύνη του/της Προϊσταμένου/ης- Διευθυντή/ντριας του Νηπιαγωγείου, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναλυτική κατάσταση φοιτούντων μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής παρ 7ε κεφ Β’ άρθρο 11 Π.Δ. 79/2017 (Α΄109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (Α΄142).

στ) Όταν ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι χαμηλότερος των όσων προβλέπονται παραπάνω, τότε αναστέλλεται η λειτουργία του τμήματος με απόφαση του/της Διευθυντή/τριας Εκπαίδευσης, παρ 7δ Κεφ Β’ άρθρο 11 Π.Δ. 79/2017 (Α΄109 ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (Α΄142).

Το γεύμα των μαθητών/τριών παρασκευάζεται στο σπίτι με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους. Ο/Η Νηπιαγωγός στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, βοηθά και καθοδηγεί τους/τις μαθητές/τριες ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που αφορούν στη διαδικασία του γεύματος και να εξυπηρετούνται αυτόνομα. Σε κάθε περίπτωση δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους/στις μαθητές/τριες μέχρι να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης. Προτείνεται η αποφυγή ή η τροποποίηση της χρήσης κοινόχρηστων χώρων όπως η τραπεζαρία. Τα γεύματα μπορούν να προσφέρονται στις αίθουσες ή, εάν δεν μπορούν να γίνουν οι απαιτούμενες χωροταξικές ρυθμίσεις γι’ αυτό, η τραπεζαρία θα χρησιμοποιείται σε διαφορετικούς χρόνους για κάθε ομάδα μαθητών/τριών, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός ή/και η ανάμιξη μαθητών/τριών από διαφορετικές ομάδες.

Υπενθυμίζεται ότι για τη σίτιση στο Ολοήμερο Πρόγραμμα ισχύει η με αρ. πρωτ.Δ1β/Γ.Π.οικ.68181/22-10-20 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Σίτιση μαθητών σε ολοήμερα νηπιαγωγεία και δημοτικά», η οποία διαβιβάστηκε στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το με αρ. πρωτ. Φ.7/ΜΚ/3206/Δ1/12-01-2021 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Επισημαίνεται ότι η λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος στα Ειδικά Νηπαιγωγεία ορίζεται στη με αρ. πρωτ. 85317/Δ3/29-05-2019 Υ. Α.- (Β΄2171) με θέμα: «Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου»

7. Ενδοσχολικός Συντονιστής

Όργανα συντονισμού του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας είναι οι Ενδοσχολικοί Συντονιστές (Συντονιστές Τάξεων ή Συντονιστές Γνωστικών Πεδίων ) οι οποίοι επικουρούν τον/την Διευθυντή/τρια και τον/την Υποδιευθυντή/τρια στο έργο τους ασκώντας καθήκοντα σε θέματα όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 4823/2021 (Α΄136). Οι Ενδοσχολικοί Συντονιστές ορίζονται με απόφαση του/της Διευθυντή/τριας ή του/της Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας, ο οποίος δύναται να αναθέτει στον/στην ίδιο/α εκπαιδευτικό καθήκοντα Συντονιστή Τάξης ή Συντονιστή Γνωστικού Πεδίου, εφόσον τούτο εξυπηρετεί τις ανάγκες της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας παρ. 2 του άρθρου 92 του ν.4823/2021 (Α΄136).

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα προσόντα και τα κριτήρια ορισμού, η διάρκεια της θητείας, ο αριθμός των Ενδοσχολικών Συντονιστών (Συντονιστών Τάξης ή Γνωστικού Πεδίου) ανάλογα με το μέγεθος και τη δυναμικότητα της κάθε σχολικής μονάδας, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος.

8. Παιδαγωγικός σύμβουλος - μέντορας στη σχολική μονάδα

Για την καθοδήγηση και την υποστήριξη της ένταξης στη σχολική μονάδα νεοδιοριζόμενου ή πρόσφατα τοποθετημένου στη σχολική μονάδα μόνιμου ή αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού με προϋπηρεσία έως πέντε (5) έτη ορίζεται από τον/την Διευθυντή/τρια ή τον/την Προϊστάμενο/η του σχολείου ο παιδαγωγικός σύμβουλός - μέντοράς του παρ. 1 άρθρο 93 του ν.4823/2021 (Α΄136).

Με απόφαση του/της Διευθυντή/τριας ή του/της Προϊστάμενου/ης της σχολικής μονάδας δύναται να αποφασίζεται ότι, οι Συντονιστές Γνωστικών Πεδίων ή Τάξεων του άρθρου 92 μπορούν να αναλαμβάνουν, παράλληλα, καθήκοντα παιδαγωγικού συμβούλου – μέντορα παρ. 2 του άρθρου 93 του ν. 4823/2021 (Α΄136).

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα προσόντα και τα κριτήρια ορισμού, οι αρμοδιότητες, η διάρκεια της θητείας, ο αριθμός των παιδαγωγικών συμβούλων - μεντόρων, ανάλογα με το μέγεθος της κάθε σχολικής μονάδας και κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος.

9. Επιτήρηση μαθητών/τριών – Ασφάλεια μαθητών/τριών – Διαλείμματα

Για την επιτήρηση των νηπίων ισχύουν όσα αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 12 του Π.Δ.79/2017 (Α΄109 ) και στο κεφ. Α του άρθρου 18 του Π.Δ. 79/2017(Α΄109), καθώς και στο άρθρο 36 της με αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002, (Β΄1340) Υ.Α. Οι εκπαιδευτικοί των Νηπιαγωγείων παραλαμβάνουν τους/τις μαθητές/τριες στην είσοδο της/των τάξης/τάξεων του Νηπιαγωγείου και οι γονείς-συνοδοί αποχωρούν. Κατά τη διάρκεια του χρόνου της προσέλευσης των νηπίων/προνηπίων δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στο χώρο του σχολείου κανείς εκτός των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών.

Για το σχολικό έτος 2021-2022 πρέπει να ληφθεί μέριμνα για αποφυγή του συγχρωτισμού, για περιορισμό των επαφών μεταξύ νηπίων/προνηπίων-γονέων-προσωπικού κατά την προσέλευση και αποχώρηση από το σχολείο και για εφαρμογή πρακτικών μέτρων για τήρηση αποστάσεων (π.χ. σήμανση στο δάπεδο) και εφόσον είναι εφικτό να γίνεται προγραμματισμός διαφορετικών ωρών άφιξης και αναχώρησης των μαθητών/τριών με εύρος χρόνου που θα έχει προκαθοριστεί σε συνεννόηση με τους γονείς/κηδεμόνες.

Με σκοπό να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των νηπίων/προνηπίων και να αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του, οι θύρες εισόδου-εξόδου στο χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του με ευθύνη των Προϊσταμένων-Διευθυντών/τριών των Νηπιαγωγείων.

Εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων καθώς και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργάνων των εκπαιδευτικών, μπορούν να επισκέπτονται τα νηπιαγωγεία ύστερα από συνεννόηση με τη Δ/νση του Νηπιαγωγείου, εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα του ΕΟΔΥ.

Η αποχώρηση των μαθητών/τριών πραγματοποιείται με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου.

Αποχώρηση μαθητή/τριας από το σχολείο πριν τη λήξη του διδακτικού ωραρίου, γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά του/της (ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη γονέων ή κηδεμόνων, εξασφάλιση συνοδείας μαθητών/τριών με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους) παρ. 10, άρθρο 12, Π.Δ. 79/2017, Α΄109).

Αιτήματα γονέων/κηδεμόνων για πρόωρη αποχώρηση ή καθυστερημένη προσέλευση μαθητών/τριών για λόγους ιατρικής υποστήριξης ή θεραπευτικής παρέμβασης, γίνονται δεκτά κατόπιν προσκόμισης σχετικής βεβαίωσης από δημόσιο φορέα, από την οποία προκύπτει με ακρίβεια η ανάγκη της ανωτέρω απουσίας καθώς και ο ακριβής χρόνος αυτής. Επισημαίνεται ότι τόσο ο φορέας που εκδίδει τη βεβαίωση όσο και ο φορέας υλοποίησης της θεραπευτικής παρέμβασης ή ιατρικής υποστήριξης, πρέπει να είναι δημόσιοι φορείς.

Για την αποφυγή συνωστισμού και περιορισμό των επαφών μεταξύ των μαθητών/τριών συνιστάται η οργάνωση της λειτουργίας με βέλτιστη αξιοποίηση των εξωτερικών χώρων για δραστηριότητες και παιχνίδι. Αποφυγή ανάμιξης στο προαύλιο των παιδιών που δεν ανήκουν στην ίδια ομάδα ή τμήμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ειδική διαγράμμιση στο προαύλιο για την οριοθέτηση του «χώρου» κάθε ομάδας παιδιών. Εάν υπάρχει η δυνατότητα, πραγματοποιείται προαυλισμός σε διαφορετικό χρόνο ή/και χώρο.

10. Άδειες εισόδου στα Νηπιαγωγεία

Α. Πρακτικές ασκήσεις

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 88 του ν. 4823/2021 (Α΄136) με απόφαση του/της Διευθυντή/τριας ή του/της Προϊστάμενου/ης της σχολικής μονάδας αποφασίζεται η πραγματοποίηση στη σχολική μονάδα πρακτικής άσκησης από προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές Α.Ε.Ι., καθώς και από καταρτιζόμενους και σπουδαστές δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

Στις περιπτώσεις διεξαγωγής των πρακτικών ασκήσεων φοιτητών/τριών, οι εκπαιδευτικοί κάθε τάξης παρευρίσκονται υποχρεωτικά μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και είναι υπεύθυνοι για όλη την εκπαιδευτική διαδικασία και την ασφάλεια των μαθητών/τριών.

Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δε δίνονται στοιχεία των μαθητών/τριών σε πρόσωπο ή φορέα.

γ. Επιστημονικές Έρευνες

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 88 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) με απόφαση του/της Διευθυντή/τριας ή του/της Προϊστάμενου/ης της σχολικής μονάδας χορηγείται άδεια για τη διεξαγωγή έρευνας στη σχολική μονάδα από μέλη του προσωπικού ή φοιτητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή άλλων, δημόσιων ή ιδιωτικών, ερευνητικών ή παιδαγωγικών/εκπαιδευτικών φορέων. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη διεξαγωγή της έρευνας στη σχολική μονάδα.

γ. Υλοποίηση προγραμμάτων, δράσεων και εκδηλώσεων –Συνεργασία με τρίτους φορείς

Για την υλοποίηση προγραμμάτων, δράσεων και εκδηλώσεων καθώς και για την παρουσία ειδικών επιστημόνων, καλλιτεχνών κλπ. στα σχολεία, στο πλαίσιο της σχολικής ζωής και του πολιτισμού, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 του ΠΔ 79/2017 (Α΄109 ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (Α΄142) , το άρθρο 204 του ν. 4610/2019 (Α΄70) και το άρθρο 87 του ν 4823/2021 (Α΄136). Ο/Η Διευθυντής/τρια ή ο/η Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας, μετά από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων ή με δική του/της πρωτοβουλία, δύναται να αποφασίζει τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με κάθε φορέα που κρίνει σκόπιμο, με σκοπό τη συμμετοχή της σχολικής μονάδας σε προγράμματα και δράσεις πολιτιστικού, αθλητικού, κοινωνικού ή εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα οριζόμενα στο άρθρο 87 του ν 4823/2021 (Α΄136).

Ειδικότερα εντός του σχολείου και κατά την διάρκεια του διδακτικού ωραρίου πραγματοποιούνται δράσεις με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που προάγουν την εκπαιδευτική διαδικασία παρ.2 άρθρο 16, ΠΔ 79/2017 (Α΄109 ). Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων η παρουσία τρίτων προσώπων προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων και την ενημέρωση του/της Προϊσταμένου/ης Εκπαιδευτικών Θεμάτων παρ. 12 άρθρο 16 ΠΔ79/2017 (Α΄109 ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (Α΄142).

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, δράσεις φορέων που υλοποιούνται στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής και δεν εντάσσονται στις εκπαιδευτικές δράσεις, υλοποιούνται μετά το πέρας του ωρολογίου προγράμματος.

δ. Άδειες εισόδου σε εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Αιτήματα τα οποία προέρχονται από εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σχετικά με την πραγματοποίηση ρεπορτάζ, ταινιών, κλπ σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε του Υ.ΠAI.Θ. Στην περίπτωση που χορηγείται από το Υ.ΠAI.Θ η σχετική άδεια, η όλη διαδικασία της καταγραφής από τα Μ.Μ.Ε. οριοθετείται από τους κανόνες δεοντολογίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4624/2019 (Α΄137).

Ο/Η Διευθυντής/τρια –ο/η Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας και ο Σύλλογος Διδασκόντων, είναι υπεύθυνοι για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται στην παρούσα και για την λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

11. Διαδικασία ενημέρωσης του myschool

Στα Νηπιαγωγεία, με ευθύνη των Προϊσταμένων-Διευθυντών/τριών τους, στο πεδίο της πληροφοριακής πλατφόρμας myschool αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η ονομασία/επωνυμία του σχολείου χωρίς τους προσδιορισμούς «Κλασικό» και «Ολοήμερο» (πχ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ή 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ).

Το Πληροφοριακό Σύστημα myschool ενημερώνεται άμεσα με τα αντίστοιχα δεδομένα λειτουργίας της σχολικής μονάδας, με έμφαση στην ορθή αποτύπωση των δεδομένων του εκπαιδευτικού προσωπικού, των μαθητών/τριών και των τμημάτων που λειτουργούν.

Επισημαίνουμε πως με ευθύνη του/της Προϊσταμένου/ης-Διευθυντή/τριας της σχολικής μονάδας, με την έναρξη του σχολικού έτους και στους καθορισμένους χρόνους, επικαιροποιούνται τα δεδομένα του συστήματος myschool σε σχέση με όλα τα προβλεπόμενα πεδία. Επιπλέον, απαιτείται η επισταμένη παρακολούθηση των ανακοινώσεων/μηνυμάτων που αποστέλλονται από την ομάδα υποστήριξης του συστήματος, σύμφωνα με την 149084/ΓΔ4/8-9-2017 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ

12. Ημερολόγιο σχολικής ζωής

Οι εγγραφές στο Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής αποτελούν ευθύνη των Προϊσταμένων-Διευθυντών/τριών των Νηπιαγωγείων όπως ορίζεται από το άρθρο 20, κεφ. Α, παρ. 2 του Π.Δ. 79/2017 (A’109). Πρόσβαση ενημέρωσης στο περιεχόμενο του συγκεκριμένου βιβλίου έχει όλο το διδακτικό προσωπικό του σχολείου. Στο Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής καταχωρίζονται στοιχεία της καθημερινής ζωής της σχολικής μονάδας και καταγράφονται με χρονολογική σειρά όλα τα στοιχεία, γεγονότα, συμβάντα που αναφέρονται στη σχολική ζωή και τη λειτουργία του σχολείου όπως εκδηλώσεις, συνεργασία με φορείς, έκτακτη απουσία εκπαιδευτικού, έκτακτη αλλαγή εφημερίας κ.λπ.

Για το σχολικό έτος 2021-2022 κάθε νηπιαγωγείο πρέπει να καταγράφει συστηματικά τις αναφορές για συμπτώματα συμβατά με COVID-19 σε μαθητές/τριες ή/και μέλη του προσωπικού και να παρακολουθεί την πορεία τους.

13. Συνεδριάσεις Συλλόγου διδασκόντων

Για τις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 15 του ΠΔ 79/2017 (Α΄109),) καθώς και στα άρθρα 37, 38 και 39 της Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Β΄1340) Υ.Α.

14. Συνεργασία Στελεχών - Επιμορφωτικές συναντήσεις

Τα στελέχη της εκπαίδευσης πραγματοποιούν συναντήσεις με τους/τις Προϊσταμένους/ες- Διευθυντές/τριες των Νηπιαγωγείων, με τους οποίους συνεργάζονται στο πλαίσιο της παροχής ενημέρωσης, οδηγιών και κατευθύνσεων. Οι συναντήσεις αυτές επαναλαμβάνονται, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρο 17 του Π.Δ. 79/2017 (A’109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (A’142) οι Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών κατά το πρώτο δεκαήμερο της έναρξης του σχολικού έτους και το τελευταίο δεκαήμερο της λήξης, διοργανώνουν και πραγματοποιούν συσκέψεις και σεμινάρια με τους/τις εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς τους δια ζώσης ή μέσω τηλεδιασκέψεων, με σκοπό την παροχή ενημέρωσης και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών σχετικά με την εφαρμογή και λειτουργία του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου. Οι Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου Ε.Α.Ε. και οι Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου για την Εκπαίδευση και την Αειφορία προκειμένου να προγραμματίσουν τις επιμορφωτικές τους δράσεις στα Νηπιαγωγεία συνεργάζονται με τους/τις Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών για τον καλύτερο συντονισμό του έργου τους. Η συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών, στις ενημερωτικές/επιμορφωτικές αυτές συναντήσεις, είναι υποχρεωτική.

Με απόφαση του/της Διευθυντή/τριας ή του/της Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας πραγματοποιούνται, σε επίπεδο σχολικής μονάδας, επιμορφωτικά σεμινάρια, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ωρών ανά σχολικό έτος και καθορίζεται η θεματολογία τους με βάση ιδίως: α) τις ανάγκες της σχολικής μονάδας, β) τον φορέα υλοποίησης της επιμόρφωσης. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια διενεργούνται εκτός του διδακτικού ωραρίου άρθρο 95 του ν. 4823/2021 (Α΄136).

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα επιμορφωτικά σεμινάρια της παρ. 1 του άρθρου 95 είναι προαιρετική και συνεκτιμάται κατά την ατομική αξιολόγησή τους άρθρο 96 του ν.4823/2021 (Α΄136).

15. Σχολικό Συμβούλιο

Το άρθρο 51 του ν. 1566/1985 (Α΄167) αντικαθίσταται από το άρθρο 107 του ν 4823/2021 (Α΄136) και για τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ισχύουν οι παρ. 1, 3 & 4.

16. Δημιουργία και λειτουργία ιστοσελίδας σε επίπεδο σχολικής μονάδας

Κάθε σχολική μονάδα οφείλει να δημιουργεί και να λειτουργεί, με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας ή του/της Προϊσταμένου/ης της, ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, τη οποίας το περιεχόμενο καθορίζεται στο άρθρο 105 του ν. 4823/2021 (Α΄136). Ως προς την προσβασιμότητα των ιστοσελίδων των σχολικών μονάδων ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 106 του ν. 4823/2021 Α΄136)

17. Η Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος διενεργείται κάθε σχολικό έτος σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 104 του ν. 4823/2021 (Α’136).

Β. Φοίτηση και Σχολική Ζωή

1. Έναρξη ημερήσιου προγράμματος – προσέλευση μαθητών/τριών – αποχώρηση μαθητών/τριών – ασφάλεια μαθητών/τριών

Για τα θέματα που αφορούν την έναρξη του ημερήσιου σχολικού προγράμματος, την προσέλευση, αποχώρηση και ασφάλεια των μαθητών/τριών ισχύουν όσα αναφέρονται στο κεφ. Α΄ του άρθρου 18 του Π.Δ.79/2017, (Α΄109).

2. Εκκλησιασμός – Προσευχή

Για τον εκκλησιασμό και την προσευχή των μαθητών/τριών ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ΠΔ 79/2017 (Α’109), το κεφ. Β’ παρ. 1 του άρθρου 18 του ΠΔ 79/2017 (Α’109), καθώς και οι διατάξεις της υπ. αρ.. 98268/Δ1/2021 (Β΄3675) Υ.Α αντίστοιχα.

3. Απουσίες μαθητών

Η φοίτηση των μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία παρακολουθείται από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, καταγράφονται οι καθημερινές απουσίες και καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα myschool, ΠΔ 79/2017 (A’109 ) άρθρο 13 παράγραφος 1 και παρ. 1ε, άρθρο 204 του ν.4610/2019 (A’70 ).

Στις περιπτώσεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του ΠΔ 79/2017 (Α΄109) ανήκουν και αυτές των μαθητών/τριών των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες αιτούνται πρόωρη αποχώρηση ή καθυστερημένη προσέλευση στο πρόγραμμα του σχολείου για λόγους ιατρικής υποστήριξης ή θεραπευτικής παρέμβασης των μαθητών/τριών, κατόπιν βεβαίωσης από δημόσιο φορέα, από την οποία προκύπτει η ανάγκη της ανωτέρω απουσίας και ο ακριβής χρόνος αυτής. Επισημαίνεται, ότι τόσο ο φορέας που εκδίδει την βεβαίωση, όσο και ο φορέας υλοποίησης της θεραπευτικής παρέμβασης ή ιατρικής υποστήριξης πρέπει να είναι δημόσιοι φορείς.

Σε περίπτωση αδικαιολόγητων απουσιών μαθητών/τριών, ακολουθούνται όσα προβλέπονται στο (ΠΔ 79/2017 (Α’ 109 ) (άρθρο 13, παρ. 2, 3, 4).

Για τις απουσίες των μαθητών/τριών λόγω COVID-19 θα σταλούν διευκρινιστικές οδηγίες στις σχολικές μονάδες.

4. Παιδαγωγικές συναντήσεις - Ενημέρωση για θέματα αγωγής και προόδου των μαθητών/τριών

Οι παιδαγωγικές συναντήσεις πραγματοποιούνται όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 του ΠΔ 79/2017 (Α΄109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (Α΄142), και το άρθρο 90 του ν. 4823/2021 (Α΄136). Ο/Η Διευθυντής/τρια ή ο/η Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας συγκαλεί τις παιδαγωγικές συναντήσεις άπαξ μηνιαίως, καθώς και όποτε κρίνεται αναγκαίο από τον/την Διευθυντή/τρια ή τον/την Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας ή τον Σύλλογο των Διδασκόντων είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως. Με απόφαση του/της Διευθυντή/τριας- Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας, καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος διεξαγωγής των παιδαγωγικών συνεδριών χωρίς να διαταράσσονται η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και η εφαρμογή του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες επισκέπτονται το σχολείο κατά τις προγραμματισμένες συναντήσεις με τους/τις εκπαιδευτικούς και εκτάκτως, όταν κρίνεται αναγκαίο, ύστερα από συνεννόηση και επικοινωνία με τον/την Διευθυντή/τρια ή τον/την Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας. Στη συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας, όπως αυτά αναφέρονται στις οδηγίες του ΕΟΔΥ, π.χ. συστηματική εφαρμογή προστατευτικής μάσκας κλπ.

5. Σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής (Διδακτικές επισκέψεις- Εκδρομές)-Ενδοσχολικές εκδηλώσεις)

Με το άρθρο 16 του Π.Δ 79/2017 (Α΄109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23, ν.4559/2018 (Α΄142), το άρθρο 204 του ν. 4610/2019 (Α’70) και το άρθρο 49 του ν. 4653/2020 (Α’12) ρυθμίζονται οι σχολικές δράσεις που συμπληρώνουν και εμπλουτίζουν τα προγράμματα σπουδών, εντός και εκτός σχολείου.

Για τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών εντός και εκτός της χώρας, με ή χωρίς διανυκτερεύσεις ισχύουν όσα προβλέπονται από την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ.Φ.14/89494/ΓΔ4/9-7-20 (Β’2888) με θέμα «Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών και μετακινήσεις εκπαιδευτικών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

Ειδικότερα, για το σχολικό έτος 2021-2022 συστήνεται η διοργάνωση επιλεκτικών εκδρομών και εκπαιδευτικών επισκέψεων κατά τμήμα με τήρηση όλων των μέτρων απόστασης και ατομικής υγιεινής και σε κάθε περίπτωση προσπάθεια για τη διασφάλιση της μη ανάμιξης διαφορετικών τμημάτων, ύστερα από συνεκτίμηση των δυνατοτήτων της κάθε σχολικής μονάδας (ανθρώπινοι και υλικοί πόροι) και των τρεχόντων επιδημιολογικών δεδομένων.

Η διοργάνωση ενδοσχολικών εκδηλώσεων ή συναθροίσεων που συνδέονται με ευρεία προσέλευση γονέων/κηδεμόνων (π.χ. εορτές αποφοίτησης), θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο που θα καθορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά νομοθετικές διατάξεις και αναλόγως του διαθέσιμου χώρου.

6. Επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο

Με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 6, του Π.Δ. 79/2017 (Α΄109),όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (Α΄142) και με την υπ. αρ. πρωτ. Φ.6/ΜΚ/22512 /Δ1/25-2-2021 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην επανάληψη φοίτησης νηπίων, (άρθρο 204 παρ. 1ε του ν.4610/2019 (Α΄70 ).

7. Ενημέρωση μαθητών/τριών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων – προσκλήσεων

Το περιεχόμενο ανακοινώσεων-προσκλήσεων καθώς και κάθε εκπαιδευτικού υλικού, έντυπου και ηλεκτρονικού, το οποίο προέρχεται από διάφορους οργανισμούς, οργανώσεις, φορείς ή ιδιώτες, δεν ανακοινώνεται στους/στις μαθητές/τριες χωρίς τη σχετική έγκριση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ., σύμφωνα με τη με αριθ. 144456/Γ2/20-12-2005 Εγκύκλιο.

8. Χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών

Για τη χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών μέσα στον χώρο του σχολείου ισχύει η με αρ. πρωτ. Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες».

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η χρήση ή η λειτουργία καμερών ασφαλείας στους σχολικούς χώρους κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018 Εγκύκλιο.

9. Διόρθωση προσωπικών στοιχείων μαθητών/τριών στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου

Τα προσωπικά στοιχεία των μαθητών/τριών διορθώνονται στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.6/277/56425/Γ1/17-5-2011 Εγκύκλιο του Υ.ΠAI.Θ.

Γ. Μαθητική Μέριμνα

1. Προστασία από σεισμούς και φυσικές καταστροφές

Στο πρώτο δεκαήμερο της έναρξης του σχολικού έτους, ο Προϊστάμενος/η-Διευθυντής/ντρια του Νηπιαγωγείου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων:

α) Επικαιροποιούν το «Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στη σχολική μονάδα» που βρίσκεται στη σχετική σελίδα Ο.Α.Σ.Π. και προβαίνουν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται πριν από τον σεισμό καθώς και στον προγραμματισμό και υλοποίηση των απαραίτητων ασκήσεων ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

β) Επικαιροποιούν τον «Εσωτερικό Κανονισμό Σχολικής Μονάδας (ΔΑΙ) και Μνημόνιο Ενεργειών για τη διαχείριση πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών καταστροφών και ΧΒΡΠ περιστατικών», λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες προστασίας για όλες τις μορφές φυσικών καταστροφών, ενημερώνουν τους/τις μαθητές/τριες και τους γονείς/κηδεμόνες για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων.

2. Εμβολιασμός μαθητών και Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου

Σε ό,τι αφορά στον εμβολιασμό των μαθητών/τριών ισχύει η με αριθ. πρωτ:Φ.6/451/115136/Γ1/16-09-2010 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής σε μαθητές/τριες, εντός του σχολικού ωραρίου, ισχύουν όσα αναφέρονται στη με αριθ.Φ.7/495/123484/Γ1/4-10-2010 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

3. Εγγραφή και φοίτηση μαθητών Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων

Α) Για την εγγραφή και την υποστήριξη της σχολικής φοίτησης των μαθητών/τριών Ρομά, ισχύουν: η με αριθ. Φ.4/155/Γ1/1237/11-9-96, (Β΄893) Υ.Α. και οι με αριθ. πρωτ. 116184/Γ1/10-9-2008, Φ.3/960/102679/Γ1/20-8-2010 και 180644/Γ1/26-11-2013 Εγκύκλιοι του Υ.ΠΑΙ.Θ. καθώς και οι παρ. 11 &12, άρθρ. 6 του Π.Δ. 79/2017 (Α΄109 ).

Β) Η εγγραφή των μαθητών/τριών Ρομά στο Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται χωρίς προϋποθέσεις.

Γ) Για την εγγραφή και την υποστήριξη της σχολικής φοίτησης των μαθητών/τριών – πολιτών τρίτων χωρών/αιτούντων διεθνούς προστασίας στις σχολικές μονάδες που λειτουργούν ΔΥΕΠ ισχύουν οι προβλέψεις της με αρ. πρωτ. 2099/ΓΔ4/9-1-2020 (Β’208) Υ.Α. «Εγγραφές ανήλικων αιτούντων ή ανήλικων τέκνων αιτούντων διεθνή προστασία σε σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας»:

 1. Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία της Υπηρεσίας Ασύλου ή άλλου ισοδύναμου, μέσω του οποίου διασφαλίζεται η ταυτοπροσωπία των μαθητών/τριών
 2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)
 3. Διεθνές πιστοποιητικό εμβολιασμών ή προφύλαξης, αναγκαίο για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Σε περίπτωση που τα εν λόγω δικαιολογητικά δεν προσκομισθούν εγκαίρως, ο γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας ή ο/η Συντονιστής/στρια του κέντρου υποδοχής από το οποίο προέρχεται ο/η μαθητής/τρια, αναλαμβάνει με δήλωσή του/της να τα προσκομίσει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε περιπτώσεις μη προσκόμισής τους ο/η Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου ενημερώνει την οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

4. Δικαιώματα μαθητών των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι

Για τα δικαιώματα γονέων μαθητών/τριών οι οποίοι βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι και ο ένας/η μία από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλειά τους, ισχύει η με αριθ. Φ7 /517/127893/Γ1/13-10-2010 Εγκύκλιος του Υ.ΠAI.Θ και τα άρθρα 11 & 12 του ν.4800/2021 (Α’81). Επίσης ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 1519 του Αστικού Κώδικα «Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου».

5. Πρώιμη εκπαιδευτική και υποστηρικτική παρέμβαση σε μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σε όλες τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στους/στις μαθητές/τριες με εκπαιδευτικές, ψυχοκοινωνικές ή άλλου είδους ανάγκες, καθώς και στις οικογένειές τους παρέχονται προγράμματα πρώιμης εκπαιδευτικής και υποστηρικτικής παρέμβασης. Ειδικότερα για τους/τις μαθητές/τριες, που πρόκειται να φοιτήσουν στο νηπιαγωγείο και από σχετική ιατρική γνωμάτευση προκύπτει η ανάγκη λήψης μέτρων πρώιμης εκπαιδευτικής και υποστηρικτικής παρέμβασης, οι γονείς/κηδεμόνες τους δύνανται να υποβάλουν αίτηση στο αρμόδιο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για τη διερεύνηση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών των μαθητών/τριών, από τον Σεπτέμβριο προ του έτους της πρώτης εγγραφής τους στο νηπιαγωγείο, προκειμένου να ληφθούν εγκαίρως εξατομικευμένα μέτρα υποστήριξης αυτών και των οικογενειών τους με την έναρξη της φοίτησής των μαθητών/τριών στην οικεία σχολική μονάδα σύμφωνα με το άρθρο 229 του ν. 4823/2021 (Α’136).

6. Διαμόρφωση αιθουσών –Καθαριότητα

Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε:

 • Να τηρούνται αποστάσεις μεταξύ μαθητών/τριών και μαθητών/τριών-εκπαιδευτικών και μελών ειδικού και βοηθητικού προσωπικού, όσο είναι εφικτό, σε συνδυασμό με τη λειτουργία της σχολικής μονάδας σε σταθερές ομάδες παιδιών οι οποίες συστηματικά δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους
 • Να τηρείται η μέγιστη δυνατή απόσταση μεταξύ των θέσεων των μαθητών στην τάξη σύμφωνα με τις εκάστοτε χωροταξικές δυνατότητες. Θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων, ώστε να τηρείται η μέγιστη απόσταση- μεταξύ των θρανίων των μαθητών δεδομένων των συνθηκών που υπάρχουν.
 • Να είναι ο προσανατολισμός των θρανίων προς την ίδια κατεύθυνση.
 • Η κάθε αίθουσα, εφόσον είναι εφικτό, να φιλοξενεί συγκεκριμένο τμήμα μαθητών/τριών.
 • Να ενθαρρύνεται η διδασκαλία σε εξωτερικούς χώρους.

Συστήνεται οι αίθουσες διδασκαλίας να χρησιμοποιούνται όσο είναι δυνατό, αποκλειστικά από συγκεκριμένο τμήμα μαθητών/τριών, ώστε να είναι μειωμένες οι πιθανότητες μετάδοσης του ιού μεταξύ τμημάτων.

Ενημέρωση εκπαιδευτικών

Ο/Η Προϊστάμενος/η-Διευθυντής/τρια του Νηπιαγωγείου οφείλει να ενημερώνει τόσο για θέματα εκπαιδευτικής νομοθεσίας όσο και για το περιεχόμενο των κείμενων διατάξεων τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου. Με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση των εκπαιδευτικών καθώς και για οικολογικούς – περιβαλλοντικούς λόγους, απλουστεύεται η διαδικασία ενημέρωσης και κάθε διοικητικό έγγραφο που τους αφορά, αποστέλλεται από τη Διεύθυνση του σχολείου στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail).

Αντιμετώπιση επιμέρους θεμάτων

Για κάθε θέμα που παρουσιάζεται στα σχολεία και δεν επιλύεται σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν, ενημερώνεται άμεσα ο/η Περιφερειακός/ή Διευθυντής/τρια ΠΕ & Δ.Ε, από τους αρμόδιους Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου και τους/τις Διευθυντές/τριες Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι και δίνουν σχετικές οδηγίες για την αντιμετώπισή του.

Τα οριζόμενα της παρούσας ισχύουν κατά το μέρος που δεν τα ρυθμίζουν αντίθετα οι οδηγίες του ΕΟΔΥ, οι Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκύκλιοι του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με την αντιμετώπιση του Covid-19,

Συνημμένα: Υπόδειγμα Ωρολογίου Προγράμματος Διδασκαλίας

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ


Εκτύπωση