edu.klimaka.gr

Οδηγίες Λειτουργίας Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος Νηπιαγωγείου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

Αρ.Πρωτ.Φ.20/112992/Δ1/16-09-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α
Email : spudonpe(ΣΤΟ)@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Σοφία Λαπατά
Τηλέφωνο : 210 344 3372

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες λειτουργίας Ολοήμερου Προαιρετικού Προγράμματος του Νηπιαγωγείου με εφαρμογή του διευρυμένου ωραρίου»

Λαμβάνοντας υπόψη:
α) το άρθρο 371 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 141),
β) την με αριθ. πρωτ. Φ.7/ΦΜ/98404/Δ1/04-08-2022 (ΦΕΚ 4215Β) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ορισμός σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου για το σχολικό έτος 2022-23» και γ) την υπ’ αριθ 1614/Υ1/8-1-2020, Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 8/10-1-2020),
δ) την υπ’ αριθμ 106006/1-09-22 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Λειτουργία νέου, αναβαθμισμένου προγράμματος ολοήμερου νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2022-23»
ε) την με αριθ. 46/31-08-22 Πράξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) σας ενημερώνουμε ότι:

Η διεύρυνση του Ολοήμερου Προαιρετικού Προγράμματος εντάσσεται στην προσπάθεια ποιοτικής αναβάθμισης του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου. Η ποιοτική αυτή αναβάθμιση ανταποκρίνεται στον κοινωνικοπαιδαγωγικό και αντισταθμιστικό ρόλο του Νηπιαγωγείου, παρέχοντας τη δυνατότητα στα παιδιά να ωφεληθούν από πολλαπλά ερεθίσματα και από την περαιτέρω υποστήριξη πέραν του υποχρεωτικού προγράμματος.

Για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η στενή συνεργασία του Συλλόγου Διδασκόντων/Διδασκουσών σε επίπεδο σχεδιασμού του προγράμματος αλλά και σε καθημερινή βάση, εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες οριζόντιες μεταβάσεις μεταξύ του πρωινού υποχρεωτικού και του ολοήμερου προγράμματος. Οι εκπαιδευτικοί όλων των προγραμμάτων (Πρωινό Υποχρεωτικό και Απογευματινό Προαιρετικό) ανταλλάσσουν ιδέες και εμπειρίες σε σχέση με την πρόοδο των παιδιών σε όλο το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, υποχρεωτικό και προαιρετικό, ώστε να αξιολογήσουν διαμορφωτικά την αποτελεσματικότητα των διαφόρων παρεμβάσεων. Επισημαίνεται ότι η ευθύνη λειτουργίας των τμημάτων του Ολοήμερου Προαιρετικού Προγράμματος ανατίθεται στις/στους νηπιαγωγούς με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/Διδασκουσών.

Ιδιαίτερα στα νηπιαγωγεία που θα εφαρμοστεί το διευρυμένο ωράριο:

• κομβικός είναι ο ρόλος της συνεργασίας των δύο νηπιαγωγών του ολοήμερου για την παροχή υψηλού επιπέδου μαθησιακών ερεθισμάτων στα παιδιά και την ομαλή διαχείριση της μετάβασης στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα.

• οι δύο νηπιαγωγοί συνεργάζονται στενά τόσο στον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων όσο και κατά την εφαρμογή τους, αξιοποιώντας συνδυαστικά και συμπληρωματικά τα μοντέλα συνδιδασκαλίας (όπως αναφέρεται στον Νέο Οδηγό Εκπαιδευτικού). Η παρουσία και συνεργασία των δύο νηπιαγωγών υποστηρίζει και ενισχύει την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, διευκολύνοντας την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μαθησιακών πλαισίων. Με αυτόν τον τρόπο προάγεται ιδιαίτερα η λειτουργία υποστηρικτικών δραστηριοτήτων για την ενίσχυση δεξιοτήτων και στάσεων όπως η αυτονομία, η αυτορρύθμιση των παιδιών για την προετοιμασία του γεύματος ή τη χαλάρωση των παιδιών.

• οι δύο νηπιαγωγοί μεριμνούν, ώστε οι δημιουργικές δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα στο διευρυμένο ωράριο όπου θα παραμένει μία/ένας νηπιαγωγός, να έχουν μια λειτουργική συνέχεια σε σχέση με το πρόγραμμα της πρώτης περιόδου του Ολοήμερου Προγράμματος αξιοποιώντας διαφορετικά μαθησιακά πλαίσια.

• η/ο νηπιαγωγός που διδάσκει στην πρώτη περίοδο του Ολοήμερου Προγράμματος λειτουργεί ως σημαντικός συνδετικός κρίκος σε σχέση με το πρωινό υποχρεωτικό πρόγραμμα αλλά και με το διευρυμένο προαιρετικό ωράριο, διαδραματίζοντας κομβικό ρόλο στην ποιοτική αναβάθμιση του Ολοήμερου Προγράμματος και τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων της πρώτης περιόδου του Ολοήμερου Προγράμματος. Η συνεργασία με τη/τον νηπιαγωγό του πρωινού υποχρεωτικού προγράμματος περιλαμβάνει ζητήματα που αφορούν τόσο την πρόοδο των παιδιών όσο και την παιδαγωγική διαχείριση του νηπιαγωγείου καθώς και τον σχεδιασμό του προγράμματος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι δημιουργικές δραστηριότητες του Ολοήμερου Προγράμματος θα πρέπει να ακολουθούν τον θεματικό προσανατολισμό του πρωινού προγράμματος.

• στο διευρυμένο πρόγραμμα (2η περίοδος Ολοήμερου Προγράμματος) κατά την ώρα της ανάπαυσης δίνεται στα παιδιά η δυνατότητα να αποφορτιστούν από την ένταση των δράσεων που έχουν προηγηθεί όπως ελεύθερο/οργανωμένο παιχνίδι, αποχώρηση των συμμαθητών/-τριών τους κ.ά.

• την ώρα που η/ο πρώτη/-ος νηπιαγωγός διευκολύνει την αποχώρηση των παιδιών που ολοκλήρωσαν την 1η περίοδο του Ολοήμερου Προγράμματος, η/ο δεύτερη/-ος νηπιαγωγός με τα παιδιά που θα συνεχίσουν στη 2η περίοδο του Ολοήμερου μπορεί να δημιουργήσει μια συνθήκη πλούσια σε ερεθίσματα όπως π.χ. είναι η διαλογική ανάγνωση μιας ιστορίας από την οποία μπορεί να αντλήσει μαζί με τα παιδιά ιδέες και πεδίο ενδιαφέροντος για δημιουργικές δραστηριότητες για το υπόλοιπο του προγράμματος.

• τα παιδιά μπορούν να απασχοληθούν στα κέντρα μάθησης και τις περιοχές παιχνιδιού, αναπτύσσοντας δράση και οργανώνοντας παιχνίδια και δημιουργικές δραστηριότητες μέσω της αξιοποίησης ιδιαίτερα του περιεχομένου του Δ’ Θεματικού Πεδίου του Νέου Προγράμματος Σπουδών – Παιδί, Σώμα, Δημιουργία και Έκφραση.

• η/ο νηπιαγωγός του διευρυμένου ωραρίου, σε συνεννόηση με τη/τον νηπιαγωγό της 1ης περιόδου του ολοήμερου προγράμματος, φροντίζει να δώσει στα παιδιά τον απαραίτητο χρόνο και την υποστήριξη να ολοκληρώσουν ένα έργο που μπορεί να μην πρόλαβαν στην 1η περίοδο του ολοήμερου ή να εξελίξουν μια δημιουργία που επιθυμούν. Στα νηπιαγωγεία που υπάρχει δυνατότητα μέσα στην τάξη ή στον κοινόχρηστο χώρο μπορεί να διαμορφωθεί χώρος ανάρτησης των δημιουργιών των παιδιών του ολοήμερου προγράμματος για την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους και τη δυνατότητα παρουσίασης στα υπόλοιπα παιδιά της τάξης των έργων και της δράσης τους, για τη διάχυση και τη «συνέχεια» των εμπειριών τους.

Εν κατακλείδι, το ανωτέρω πλαίσιο λειτουργίας του Ολοήμερου Προαιρετικού Προγράμματος με την εφαρμογή του διευρυμένου ωραρίου υποστηρίζει την ολιστική λειτουργία του Νηπιαγωγείου και ενισχύει τον αντισταθμιστικό και συμπεριληπτικό του χαρακτήρα.»

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕ, ΔΕ & ΕΑΕ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Σχετικά Άρθρα