edu.klimaka.gr

Εφαρμογή Καινοτόμων Παρεμβάσεων σε Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

Εκτύπωση  

Εφαρμογή καινοτόμων παρεμβάσεων
στο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

Αρ.Πρωτ.Φ.50/92/57655/Γ1/05-06-2007/ΥΠΕΠΘ

Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Πληροφορίες :
Θεοδώρα Δρούλια
Αθανάσιος Μήνας
Τηλέφωνο : 210.3442239
Fax : 210.3442241
E-mail : t05olohm(ΣΤΟ)ypepth.gr

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή καινοτόμων παρεμβάσεων στο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

Το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο, για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, οφείλει να ενισχύσει τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της προσχολικής εκπαίδευσης, μέσω της εφαρμογής ενός ποιοτικού ολοήμερου προγράμματος που θα ενθαρρύνει και θα υποστηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για ποιοτική αναβάθμιση του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, επιχειρείται η εφαρμογή καινοτόμων παρεμβάσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση του ρόλου και της προσφοράς του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και στη σύνδεσή του με τις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η εφαρμογή ποιοτικών προγραμμάτων, τα οποία θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των παιδιών, κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική. Τελικό στόχο αποτελεί η συστηματική και ολοκληρωμένη προετοιμασία των νηπίων για το Δημοτικό Σχολείο.

Οι παρεμβάσεις, που σας είχαν γνωστοποιηθεί με το Aριθ. Πρωτ.6028/12-10-2006 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Κ. Π. Σ., άρχισαν να εφαρμόζονται από το Σχολ. Έτος 2006-2007 και θα συνεχιστούν το Σχολικό Έτος 2007-2008 με επίκεντρο την προετοιμασία των νηπίων για την ομαλή μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο.

Το πρόγραμμα του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου έχει κοινούς στόχους με το πρόγραμμα του κλασικού Νηπιαγωγείου. Το διευρυμένο όμως ωράριό του δίνει άνεση χρόνου και μεγαλύτερη δυνατότητα στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Η προετοιμασία των νηπίων, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στο ρόλο του μαθητή του Δημοτικού Σχολείου, είναι μια σημαντική πρόκληση για το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο.

Γνωρίζοντας ότι η μετάβαση των νηπίων από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο αποτελεί σημαντικό σταθμό στην εξέλιξη των παιδιών, με καταλυτικές επιδράσεις στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, της συμπεριφοράς, της στάσης τους και της αποδοτικότητά τους στο σχολείο, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα και προσοχή στην υποβοήθηση της ομαλής μετάβασής τους. Η μετάβαση αντιμετωπίζεται ως ένα θέμα που δεν αφορά μόνο το παιδί, αλλά αντίθετα αφορά όλα τα πρόσωπα και τους φορείς που εμπλέκονται με αυτό και τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους. Η ισότιμη συνεργασία όλων όσων εμπλέκονται με τη φροντίδα και την εκπαίδευση των νηπίων αποτελεί σημαντική παράμετρο στην ομαλή επίτευξη της μετάβασης από τη προσχολική στη σχολική εκπαίδευση. Η συνέχεια και η σταθερότητα στους προτεινόμενους παιδαγωγικούς σκοπούς και η συμφωνία νηπιαγωγείου, δημοτικού και γονέων στις βασικές θέσεις της αγωγής, θεωρείται ότι ενισχύει τη διαδικασία ομαλής μετάβασης. Κατά συνέπεια το Νηπιαγωγείο - και ιδιαίτερα το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο - παίζει καθοριστικό μεσολαβητικό ρόλο στην προσαρμογή του παιδιού και αναλαμβάνει να υποβοηθήσει τα νήπια να υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι στον κόσμο του σχολείου. Τα νήπια είναι έτοιμα να παρακολουθήσουν επιτυχημένες μαθησιακές εμπειρίες στο δημοτικό σχολείο, όταν κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στο Νηπιαγωγείο αναπτύσσεται θετική αλληλεπίδραση ανάμεσα στα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του παιδιού, τις σχολικές πρακτικές και την οικογενειακή υποστήριξη.

Α. Προβλεπόμενες καινοτόμες παρεμβάσεις για το Σχολ. Έτος 2007-2008

Αντικείμενο των καινοτόμων παρεμβάσεων που προβλέπονται για το Σχολ. Έτος 2007-2008, είναι η υλοποίηση δράσεων που θα επιτρέψουν την αναβάθμιση της λειτουργίας του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής αποτελεσματικότητάς του. Στοχεύουν στην αξιοποίηση του Ολοήμερου για την εξασφάλιση της ομαλής μετάβασης από την προσχολική προς την σχολική εκπαίδευση.

Οι καινοτόμες παρεμβάσεις επικεντρώνονται στις ακόλουθες ενδεικτικές ενέργειες και δράσεις:

  • επισκέψεις γνωριμίας και εξοικείωσης των παιδιών του Νηπιαγωγείου με τους χώρους, τα πρόσωπα, τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τις δραστηριότητες της Α' Τάξης των Δημοτικών Σχολείων,
  • ανάπτυξη θεματικών σχεδίων εργασίας (projects) από τα νήπια ή και από συνεργαζόμενους μαθητές και εκπαιδευτικούς νηπιαγωγείων και δημοτικών, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της ομαλής μετάβασης των νηπίων από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο,
  • ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των γονέων καθώς και των φορέων της τοπικής κοινωνίας, σε σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία μετάβασης των νηπίων από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό, μέσω τακτών ανοικτών συναντήσεων στις οποίες θα γίνεται κατάθεση και επεξεργασία απόψεων, με στόχο την προετοιμασία των γονέων για το νέο τους ρόλο ως γονείς μαθητών του Δημοτικού Σχολείου,
  • οργάνωση εκθέσεων, θεατρικών δρώμενων και άλλων εκδηλώσεων των νηπίων των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων ή από συνεργαζόμενους μαθητές Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου,
  • δράσεις για την έγκαιρη διάγνωση των μαθησιακών ή άλλων δυσκολιών που πιθανόν να αντιμετωπίζουν τα νήπια καθώς και εφαρμογή μέτρων στήριξης με τη συνεργασία των νηπιαγωγών, του ΚΔΑΥ, των γονέων και άλλων φορέων του ΥΠΕΠΘ.

Για την υλοποίηση των παραπάνω καινοτόμων παρεμβάσεων θα εκπονηθεί ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (μέθοδος, τεχνικές και εργαλεία), από το ΥΠΕΠΘ, το οποίο θα αποσταλεί στα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Τα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθούν και οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν (ενδεικτικά):

  • τις δαπάνες για τα έντυπα και τη γραφική ύλη που απαιτούνται για την εκπόνηση των σχεδίων εργασίας,
  • τις δαπάνες επισκέψεων,
  • τις δαπάνες εκθέσεων με έργα των παιδιών, θεατρικών δρώμενων και άλλων εκδηλώσεων,
  • τις δαπάνες για τη διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με τους γονείς,
  • τις δαπάνες για το προωθητικό υλικό που απαιτείται για την υλοποίηση των δράσεων.

Για τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής των καινοτόμων παρεμβάσεων στα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία προβλέπεται η παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος από τις Σχολικές Συμβούλους Προσχολικής Αγωγής. Θα πραγματοποιηθούν επίσης επιμορφωτικά σεμινάρια, προκειμένου οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν για τις μεθόδους εφαρμογής και υλοποίησης των παραπάνω δράσεων. Για την υποβοήθηση και τον εμπλουτισμό του έργου των νηπιαγωγών, προβλέπεται η εκπόνηση και η συγγραφή σχετικού παιδαγωγικού υλικού, το οποίο θα διανεμηθεί σε όλα τα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία. Σημαντική καινοτομία αποτελεί η ανάπτυξη ιστοτόπου (site), για τη δημιουργία αλληλεπιδραστικής κοινότητας ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται στο πρόγραμμα (πλαίσιο διαλόγου - forum).

Β. Το Σχολικό Έτος 2007-2008 θα δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής χιλίων (1.000) Ολοήμερων Νηπιαγωγείων στο Πρόγραμμα. Η ευθύνη της πρότασης για τη συμμετοχή των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων ανήκει στα στελέχη εκπαίδευσης, τα οποία καλούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, να αναλάβουν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των Νηπιαγωγών που εργάζονται σε αυτά. Ειδικότερα:

1. Οι Σχολικές Σύμβουλοι Προσχολικής Αγωγής, οι Δ/ντές Π.Ε. και οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Π.Ε., θα ενημερώσουν μέχρι τις 15-6-2007 τα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία για τις καινοτόμες δράσεις που προτείνονται.

2. Έως τις 21-6-2007 οι Προϊσταμένες των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων συμπληρώνουν και αποστέλλουν το συννημένο έντυπο «Αίτηση - Δήλωση Συμμετοχής» στη Δ/νση Π.Ε. ή το Γραφείο Π.Ε. που ανήκουν, δηλώνοντας την επιθυμία ή όχι συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα. Η συναίνεση των νηπιαγωγών είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου στο Πρόγραμμα. Το έντυπο συμπληρώνουν και αποστέλλουν όλα τα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία.

3. Έως τις 28-6-2007 με πρωτοβουλία του Δ/ντή Π.Ε. θα πραγματοποιηθεί στην οικεία Δ/νση Π.Ε. συνεδρίαση στην οποία θα συμμετάσχουν ο Δ/ντής Π.Ε., η/οι Σχολική/οί Σύμβουλος/οι Προσχολικής Αγωγής και οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Π.Ε. της Δ/νσης. Με εισήγηση της/των Συμβούλου/λων Προσχολικής Αγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις συμμετοχής των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων και με τη σύμφωνη γνώμη του Δ/ντή Π.Ε. και των Προϊσταμένων των Γραφείων Π.Ε., θα συνταχθεί πίνακας των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων που προτείνονται να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και θα περιλαμβάνει έως το μισό αριθμό Ολοήμερων Νηπιαγωγείων της Δ/νσης Π.Ε. Σε περίπτωση που επιθυμούν να συμμετέχουν περισσότερα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία, ο πίνακας θα υποβληθεί με αύξοντα αριθμό προτεραιότητας.

4. Ο πίνακας θα υποβληθεί ηλεκτρονικά έως τις 29-6-2007 στη Δ/νση Σπουδών Π.Ε. του ΥΠΕΠΘ, η οποία θα έχει την ευθύνη της τελικής επιλογής των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Παρακαλούνται τα στελέχη εκπαίδευσης να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, στο πλαίσιο του παραπάνω χρονοδιαγράμματος, ώστε να επιτευχθεί η υλοποίηση του προγράμματος το Σχολικό Έτος 2007-2008.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΑΜΜΑΣ


Εκτύπωση