Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών σε Πρότυπα/Πειραματικά Σχολεία 2020 2021

Εκτύπωση  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2020-2021

Αρ.Πρωτ.105224/Ε2/12-08-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑ
Πληροφορίες : Δ. Κυπαρίσσης
Email : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210 3443266
Β/ΘΜΙΑ
Πληροφορίες : Αικ. Δημακοπούλου
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210 3442278

Θέμα: «Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με μονοετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 2, 12 & 14 του άρθρου 19 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α’).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α') “Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ”.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
4. Την υπ’ αριθμ. 77485/Ε2/22-06-2020 (ΦΕΚ 2483 Β΄) Κ.Υ.Α.: «Ηλεκτρονικές αιτήσεις για τοποθέτηση εκπαιδευτικών με θητεία στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, κατά το σχολικό έτος 2020-2021».
5. Την υπ’ αριθμ. 94763/Γ2/08-06-2018 (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) Υ.Α.: «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
6. Την υπ’ αριθμ. 79429/Ε2/22-06-2020 (ΦΕΚ 2548 Β΄) Υ.Α. «Επιλογή Διδακτικού Προσωπικού για τοποθέτηση με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία».
7. Την υπ’ αριθμ. 75/ΕΕΠΠΣ/01-07-2020 «Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2020-2021.» (ΑΔΑ: ΩΔ2Σ46ΜΤΛΗ-ΖΟΕ) της Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.).
8. Το απόσπασμα της αριθμ. 21/2020 Πράξης της Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.).
9. Τους κυρωμένους από την Ε.Ε.Π.Π.Σ. τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.
10. Τις δηλωθείσες προτιμήσεις των αιτούντων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Τοποθετούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις αντίστοιχες κενές θέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2020-2021 με μονοετή θητεία, ήτοι μέχρι 31-08-2021, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους στους οικείους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης και τις δηλωθείσες προτιμήσεις τους:

Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(...) ( σ.σ. αναφέρονται 57 τοποθετήσεις)

Β. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(...) ( σ.σ. αναφέρονται 214 τοποθετήσεις)

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Εκπαίδευσης των περιοχών οργανικής των εκπαιδευτικών να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία στις ανωτέρω σχολικές μονάδες την 01-09-2020.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

Λήψη του αρχείου με τις Τοποθετήσεις με θητεία Εκπαιδευτικών σε Πρότυπα / Πειραματικά Σχολεία

Μετάβαση την Πρόσκληση για τοποθέτηση εκπαιδευτικων σε Πρότυπα / Πειραματικά Σχολεία


Εκτύπωση