Κριτήρια Επιλογής Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε ΣΔΕ

Εκτύπωση  
Pin It

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ - ΣΔΕ)

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2491/2020

Αρ.Πρωτ.Κ1/74929/16-06-2020/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Πληροφορίες: Ε. Αγαλοπούλου
Τηλέφωνο: 2131311639

Θέμα: «Κριτήρια και διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’/2013)»

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 14, 15, 17 του άρθρου 27, του άρθρου 31 και της παρ. 4 του άρθρου 38 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’/2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 14 και 21 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α’/2013) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α’/1997) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αριθμ. 5953/2014 (ΦΕΚ 1861/Β’/2014) Υπουργική Απόφαση «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).», όπως ισχύει.
5. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α’/2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
6. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α’/2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
7. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α’/2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α’/2019) «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
9. Την υπ’ αριθμ. 122600/Γ1 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 513/Υ.Ο.Δ.Δ./2019) «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
10. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α’/2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργίας και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
11. Την υπ’ αριθμ. 1614/Υ1/8-1-2020 (ΦΕΚ 8/Β΄/2020) Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων…….. και ορισμός διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
12. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 17569/9-12-2016 Απόφαση Ένταξης, την υπ. αριθμ. πρωτ. 13699/9-8-2017 Απόφαση 1ης Τροποποίησης, την υπ. αριθμ. πρωτ. 6905/21.12.2018 Απόφαση 2ης Τροποποίησης, την υπ΄αριθμ. 4197/27-08-2019 Απόφαση 3ης Τροποποίησης και την υπ΄αριθμ. 1311/28-02-2020 Απόφαση 4ης Τροποποίησης της Ε.Υ.Δ. ΕΠΑΝΑΔ. ΕΔΒΜ., της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)» με κωδικό ΟΠΣ 5002546, κωδικός Π.Δ.Ε. 2016ΣΕ34510096 της ΣΑΕ 3451 (αρ. πρωτ. 69641/22-06-2017 ΑΔΑ:ΩΑΩΙ465ΧΙ8-9Β5), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» .
13. Την από 12-06-2020 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.
14. Tο γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/286/74164/B1/15-06-2020 Εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζουμε ως κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) τα παρακάτω:

1.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

22

 

 

1.1.ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

18

 

1.1.α Διδακτορικό

 

 

11

1.1.β Μεταπτυχιακό

 

 

8

1.1.γ Δεύτερο Πτυχίο (Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης)

 

 

3

1.1.δ Δεύτερο Διδακτορικό

   

2

1.1.ε Δεύτερο Μεταπτυχιακό

   

1

1.1.στ Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Κατάρτισης ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ, ΕΠΠΑΙΚ/ΑΣΠΑΙΤΕ

   

1

• Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στη Διά Βίου Εκπαίδευση, λαμβάνουν τον μέγιστο αριθμό μορίων.

• Σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 1 μόριο λιγότερο.

• Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα.

1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης
(Μοριοδοτείται η παρακολούθηση αποκλειστικά ολοκληρωμένων επιμορφώσεων)
(Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών, καθώς και Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λπ. και επιμόρφωση που ήταν προαπαιτούμενη για την πιστοποίηση εκπαιδευτών Μητρώου ΕΟΠΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ)

 

4

 

1.2.α. Σε θέματα Σ.Δ.Ε.

(0,5 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

 

 

2

1.2.β. Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων Σ.Δ.Ε.)

(0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

    2

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

13

 

 

2.1. Στα Σ.Δ.Ε.

(1 μόριο ανά 200 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

 

 

5

2.2. Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (εκτός Σ.Δ.Ε.)

(0,5 μόρια ανά 100 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

    4

2.3. Στην τυπική εκπαίδευση

(Διδακτικό έργο στην Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια/Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)
(1 μόριο ανά 200 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

 

 

4

3. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

5

 

 

3.1. 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

2

 

3.1.α. Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

 

 

1

3.1.β. Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

 

 

1,5

3.1.γ.Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

 

 

2

3.2. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

1

 

3.2.α. Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

 

 

0.5

3.2.β. Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

 

 

0.75

3.2.γ. Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

 

 

1

• Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας σύμφωνα με ΑΣΕΠ

• Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο

3.2. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ  Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)

 

2

 

Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. πιστοποίηση 1 του ΥΠΑΙΘ ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ

 

 

2

ΣΥΝΟΛΟ: 40

4. KOIΝΩΝΙΚΑ KPITHPIA

 

 

 

4.1. ΑΝΕΡΓΙΑ

Από 0-6 μήνες

Από 6-12 μήνες

Από 12-18 μήνες

Από 18-24 μήνες

Από 24 μήνες και πάνω

 

2%

4%

6%

8%

10%

4.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Σε υποψήφιους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται μόρια ως ποσοστό επί του συνόλου της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν ως εξής:

Γονείς τρίτεκνων οικογενειών

Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας & τέκνα)

Μέλη πολύτεκνων Οικογενειών (γονείς & τέκνα)
ΑμΕΑ (γονείς και ο ίδιος)

 


 

10%

10%

10%

10%

*Στα δικαιολογητικά επιμόρφωσης που υποβάλλονται από τον υποψήφιο θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια ο επιμορφωτικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός), το αντικείμενο της επιμόρφωσης, το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της επιμόρφωσης και η διάρκειά της αποκλειστικά σε ώρες. Σε αντίθετη περίπτωση η επιμόρφωση δεν μοριοδοτείται. Ώρες που δεν αναφέρονται σε σχετική βεβαίωση μπορούν να αποδειχθούν με την προσκόμιση του προγράμματος της επιμόρφωσης. Επιμόρφωση προερχόμενη από εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαμηνιαία μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Ε.Α.Π., Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, Διδασκαλεία) και τα οποία είναι προαπαιτούμενα για εξομοίωση, εξειδίκευση, απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου δεν λαμβάνεται υπόψη. ΔΕΝ γίνεται αποδεκτή η επιβεβαίωση ωρών επιμόρφωσης με Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου, στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης των υποψηφίων.

Β. Στην παρούσα διαδικασία επιλογής δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α’ 193) όπως ισχύει. Οι πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επιλέγονται κατά προτεραιότητα παντός άλλου.

Γ. Ο τρόπος στελέχωσης των Σ.Δ.Ε. με εκπαιδευτικό προσωπικό θα γίνει με την ακόλουθη διαδικασία:

1. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα προβεί σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

2. Η αίτηση των υποψηφίων η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986, για την επιλογή τους στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) θα υποβληθεί σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα που θα παρέχεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και για τα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:

Γραμματισμοί και ειδικότητες εκπαιδευτικών
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α’ Ανάθεση Β’ Ανάθεση
1. Ελληνική Γλώσσα ΠΕ02  
2. Μαθηματικά ΠΕ03 ΠΕ04, ΠΕ86 (με πτυχίο Μαθηματικών ή Πληροφορικής)
3. Πληροφορική ΠΕ86  
4. Αγγλική Γλώσσα ΠΕ06  
5. Κοινωνική Εκπαίδευση ΠΕ78 ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ80 (με προτεραιότητα σε πτυχία που αντιστοιχούν σε πρώην ΠΕ09 και ΠΕ15)
6. Φυσικές Επιστήμες ΠΕ04, ΠΕ85 (με προτεραιότητα σε πτυχία που αντιστοιχούν σε πρώην ΠΕ12.08) ΠΕ03, ΠΕ87.01, ΠΕ88.01
7. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΠΕ04.05, ΠΕ88.01, ΠΕ88.05 ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.03, ΠΕ04.04, ΠΕ85 (με προτεραιότητα σε πτυχία που αντιστοιχούν σε πρώην ΠΕ12.08)
8. Πολιτισμική – Αισθητική Αγωγή ΠΕ08, ΠΕ79.01, ΠΕ89.01, ΠΕ91 ΠΕ02, ΤΕ16

3. Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα δηλώσουν τα Σ.Δ.Ε. μίας Περιφέρειας.

4. Οι υποψήφιοι θα καταταγούν σε δύο (2) αξιολογικούς πίνακες κατάταξης (σε πιστοποιημένους και εγγεγραμμένους εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και σε μη πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων) ανά Σ.Δ.Ε. και σε υποπίνακες ανάλογα με την ειδικότητά τους.

5. Για το εκπαιδευτικό προσωπικό με δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα ή με πλήρη απασχόληση στον δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο τομέα, Ν.Π.Δ.Δ., ΔΕΚΟ, Ν.Π.Ι.Δ. (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις άρθρο 31 του ν. 3528/2007) ή στον ιδιωτικό τομέα, ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ορίζονται οι δέκα (10) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

6. Τα μέλη των ομάδων έργων του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δεν δικαιούνται να εργάζονται ως εκπαιδευτές ενηλίκων στα Σ.Δ.Ε.

7. Η ανάθεση των διδακτικών ωρών θα γίνεται για το σύνολο των διαθέσιμων ωρών ανά ειδικότητα και ανάλογα με τις ανάγκες κάθε Σ.Δ.Ε.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΔΕ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ

Αρ.Πρωτ.Κ1/125035/21-07-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Τηλέφωνα : 2131311619-633-635-696-639-636

Θέμα: «Κριτήρια και διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’/2013)»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 14, 15, 17 του άρθρου 27, του άρθρου 31 και της παρ. 4 του άρθρου 38 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’/2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α’/2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 14 και 21 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α’/2013) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α’/1997) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
5. Την υπ’ αριθμ. 5953/2014 (ΦΕΚ 1861/Β’/2014) απόφαση Υπουργική Απόφαση «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).», όπως ισχύει.
6. Το Π.Δ. 114/29-08-2014 (ΦΕΚ 181/Α’/2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
7. Το Π.Δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114/ Α’/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων…………».
8. Το Π.Δ. 73/23-9-2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Το Π.Δ. 125/5-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α’/2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Την υπ’ αριθμ. 201408/Υ1/2016 (ΦΕΚ 3818/Β’/2016) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη».
11. Την υπ’ αριθμ. 178761/Γ2 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 803/Υ.Ο.Δ.Δ./2015) «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
12. Την υπ’ αριθμ. 93258/Α1 (ΦΕΚ 1185/Β΄/2015) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της ΓΓΔΒΜΝΓ του ΥΠΟΠΑΙΘ».
13. Την αριθμ. πρωτ. 17569/9-12-2016 απόφαση «Ένταξη της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5002546, Κωδικό Έργου 2016ΣΕ34510096 της ΣΑΕ 3451 (αρ. πρωτ. 69641/22-06-2017 ΑΔΑ:ΩΑΩΙ465ΧΙ8-9Β5), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης – Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ".
14. Την από 13-07-2017 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζουμε ως κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας τα παρακάτω:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.)

1.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

22

 

 

1.1.ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

14

 

Διδακτορικό

 

 

9

Μεταπτυχιακό

 

 

6

Δεύτερο Πτυχίο (Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης)
(δεν λαμβάνονται υπόψη πτυχίο ΣΕΛΕΤΕ μονοετούς φοίτησης και δεύτεροι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι)

 

 

5

• Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στις Σπουδές στην Εκπαίδευση, και στη Διά Βίου Εκπαίδευση, λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων.

• Σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 2 μόρια λιγότερο.

• Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα.

• Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως.

1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Δεν μοριοδοτούνται Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λπ.

 

8

 

1.2.α. Σε θέματα Σ.Δ.Ε.

(0,5 μόρια ανά 15 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

 

 

5

1.2.β. Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων Σ.Δ.Ε.)

(0,25 μόρια ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3 )

    3

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

15

 

 

2.1. Στα Σ.Δ.Ε.

(1 μόριο ανά 100 ώρες με μέγιστο αριθμό μορίων 7)

 

 

7

2.2. Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (Σε δομές και προγράμματα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. εκτός ΣΔΕ και εκτός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)

(0,5 μόρια ανά 100 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

    4

2.3. Στην τυπική εκπαίδευση

(0,5 ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

 

 

4

3. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

6

 

 

3.1. 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

2

 

3.1.α. Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

 

 

1

3.1.β. Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

 

 

1,5

3.1.γ.Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

 

 

2

3.2. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

1

 

3.2.α. Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

 

 

0.5

3.2.β. Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

 

 

0.75

3.2.γ. Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

 

 

1

• Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας σύμφωνα με ΑΣΕΠ

• Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο

• Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ξένων γλωσσών δεν μοριοδοτούνται για τη γλώσσα που διδάσκουν (άρθρο 13 παρ. ι, του ν. 3848/2010)

3.2. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ  Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)

 

3

 

Πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ

 

 

3

• Εκπαιδευτικοί ΠΕ19-20 δεν μοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή (άρθρο 19, παρ. στ του ν. 4327/2015)

4. KOIΝΩΝΙΚΑ KPITHPIA

 

 

 

4.1. ΑΝΕΡΓΙΑ

Από 0-6 μήνες

Από 6-12 μήνες

Από 12-18 μήνες

Από 18-24 μήνες

Από 24 μήνες και πάνω

 

2%

4%

6%

8%

10%

4.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Σε υποψήφιους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται μόρια ως ποσοστό
επί του συνόλου της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν ως εξής:

Γονείς τρίτεκνων οικογενειών

Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας & τέκνα)

Μέλη πολύτεκνων Οικογενειών (γονείς & τέκνα)
ΑμΕΑ (γονείς και ο ίδιος)

 


 

10%

10%

10%

10%

*Στα δικαιολογητικά επιμόρφωσης που υποβάλλονται από τον υποψήφιο θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια ο επιμορφωτικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός), το αντικείμενο της επιμόρφωσης, το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της επιμόρφωσης και η διάρκειά της αποκλειστικά σε ώρες. Σε αντίθετη περίπτωση η επιμόρφωση δεν μοριοδοτείται. Ώρες που δεν αναφέρονται σε σχετική βεβαίωση μπορούν να αποδειχθούν με την προσκόμιση του προγράμματος της επιμόρφωσης. Επιμόρφωση προερχόμενη από εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαμηνιαία μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Ε.Α.Π., Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, Διδασκαλεία) και τα οποία είναι προαπαιτούμενα για εξομοίωση, εξειδίκευση, απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου δεν λαμβάνεται υπόψη. ΔΕΝ γίνεται αποδεκτή η επιβεβαίωση ωρών επιμόρφωσης με Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου, στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης των υποψηφίων.

Β. Στην παρούσα διαδικασία επιλογής δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 27 του ν.4186 (ΦΕΚ 193/Α’/2013) όπως ισχύει.

Οι πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων επιλέγονται κατά προτεραιότητα παντός άλλου.

Γ. Ο τρόπος στελέχωσης των Σ.Δ.Ε. με εκπαιδευτικό προσωπικό θα γίνει με την ακόλουθη διαδικασία:

1. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα προβεί σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

2. Η αίτηση των υποψηφίων η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986, για την επιλογή τους στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) θα υποβληθεί σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα που θα παρέχεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και για τα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα :

Γνωστικό Αντικείμενο Α’ Ανάθεση Β’ Ανάθεση
1. Ελληνική Γλώσσα ΠΕ02  
2. Μαθηματικά ΠΕ03 ΠΕ04, ΠΕ19 (με πτυχίο
Πληροφορικής ή Μαθηματικών),
ΠΕ20 (με πτυχίο Μαθηματικών)
3. Αγγλική Γλώσσα ΠΕ06  
4. Κοινωνική Εκπαίδευση ΠΕ10, ΠΕ13 ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ09, ΠΕ15
5. Πληροφορική ΠΕ19, ΠΕ20  
6. Φυσικές Επιστήμες ΠΕ04, ΠΕ12.10, ΠΕ12.08 ΠΕ03, ΠΕ18.22
7. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΠΕ12.13, ΠΕ14.05 ΠΕ04, ΠΕ12.08, ΠΕ14.04, ΠΕ18.16
8. Πολιτισμική – Αισθητική
Αγωγή
ΠΕ08, ΠΕ12.02, ΠΕ16.01,
ΠΕ18.01, ΠΕ18.26, ΠΕ18.27,
ΠΕ18.28, ΠΕ18.41, ΠΕ32, ΤΕ16
ΠΕ02

3. Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα δηλώσουν τα Σ.Δ.Ε. μίας Περιφέρειας.

4. Οι υποψήφιοι θα καταταγούν σε δύο (2) αξιολογικούς πίνακες κατάταξης (σε πιστοποιημένους και εγγεγραμμένους εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων και σε μη πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων) ανά ΣΔΕ και σε υποπίνακες ανάλογα με την ειδικότητά τους.

5. Οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση των υποψηφίων θα κατατίθενται στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

6. Ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ορίζονται οι είκοσι (20) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως συνολικά. Για το εκπαιδευτικό προσωπικό με δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα ή με πλήρη απασχόληση στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο τομέα, Ν.Π.Δ.Δ., ΔΕΚΟ, Ν.Π.Ι.Δ. (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις άρθρο 31 του ν. 3528/2007 και τις αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς) ή στον ιδιωτικό τομέα, ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ορίζονται οι δέκα (10) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

7. Οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι κατατάσσονται στο τέλος του αξιολογικού πίνακα.

8. Τα μέλη των ομάδων έργων του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δεν δικαιούνται να εργάζονται ως εκπαιδευτές ενηλίκων στα ΣΔΕ.

9. Η ανάθεση των διδακτικών ωρών θα γίνεται για το σύνολο των διαθέσιμων ωρών ανά ειδικότητα και ανάλογα με τις ανάγκες κάθε Σ.Δ.Ε.

10. Η επιλογή του αναγκαίου εκπαιδευτικού προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ


Καταργήθηκε η υπ. αρ.πρωτ.4559/11-07-2011/ΥΠΔΒΜΘ (ΑΔΑ: 4ΑΣΨ9-Η7Κ)

Pin It

Εκτύπωση