edu.klimaka.gr

Μετεγγραφές Φοιτητών που Ασθένησαν κατά τη διάρκεια των Σπουδών τους

Μετεγγραφή (Μεταφορά Θέσης) Φοιτητών που Ασθένησαν κατά τη διάρκεια των Σπουδών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου,
11-11-2014

Μεταφορά θέσης φοίτησης φοιτητών που ασθένησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι οι φοιτητές, οι οποίοι ασθένησαν διαρκούσης της φοίτησής τους από τις αναφερόμενες ασθένειες στην παρ. 1 του άρθρου 35 του ν.3794/2009 (Α΄ 156), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δύνανται να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα του Πανεπιστημίου εφόσον φοιτούν σε Πανεπιστήμιο, ή σε αντίστοιχο Τμήμα του ΤΕΙ εφόσον φοιτούν σε ΤΕΙ ή σε αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών ΑΕΑ εφόσον φοιτούν σε ΑΕΑ, που εκείνοι επιλέγουν (υπ’ αριθμ. Φ1/28574/Β3/27-02-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 500/τ. Β’ ).

Η πάθηση του φοιτητή πιστοποιείται από τις επταμελείς επιτροπές έκδοσης Πιστοποιητικών διαπίστωσης πάθησης της υπ’ αριθμ. Φ.151/17897/Β6/2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 358/τ.Β’), όπως αυτή ισχύει, οι διατάξεις της οποίας εφαρμόζονται αναλογικά και για τον σκοπό της διαδικασίας μεταφοράς θέσης φοίτησης φοιτητών που ασθένησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απευθυνθούν από Τετάρτη 12 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου σε μία από τις Επταμελείς Επιτροπές που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια Νοσοκομεία, προκειμένου να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά για την έκδοση πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησής τους.

Τονίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της με αριθ. Φ.151/17897/Β6 (ΦΕΚ 358/τ.Β’) Κοινής Υπουργικής Απόφασης:

«Οι υποψήφιοι καταθέτουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά σε μια μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων του άρθρου 1 της παρούσης τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση

β) ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο οι οποίες φέρουν σφραγίδα από: i) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή iii) Καθηγητή Πανεπιστημίου ή Αναπληρωτή Καθηγητή και

γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.»

 [ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
α) με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%) ,
β) με κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία τουλάχιστον 67% και
γ) πάσχοντες από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα- νοσήματα όταν εκφράζονται με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον 80% ,
 εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών χρειάζεται να καταθέσουν στις επιτροπές των Νοσοκομείων και πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας. (Όπως σας έχουμε ενημερώσει με τη με αριθ. πρωτ. Φ.151/156141/Β6/30-09-2014 : ΒΜΒ19-Η17 εγκύκλιο της αρμόδιας Διεύθυνσης).

Όσοι από τους ανωτέρω υποψήφιους α) β) και γ) έχουν ήδη υποβάλει αίτηση προς τα ΚΕΠΑ για έκδοση πιστοποιητικού αναπηρίας, αλλά δεν το έχουν αποκτήσει ακόμα, θα υποβάλουν προς τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων εμπρόθεσμη αίτηση με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Ταυτόχρονα, αντί για το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρουν ότι έχουν υποβάλει αίτηση προς τα ΚΕΠΑ (σημειώνοντας τον αριθμ. πρωτ. της αίτησης) και ότι θα προσκομίσουν το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας, αμέσως μόλις το αποκτήσουν.]

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την έκδοση Πιστοποιητικού διαπίστωσης πάθησης, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν αίτηση μεταφοράς της θέσης φοίτησής τους στην αντίστοιχη Σχολή ή στο Τμήμα του Πανεπιστημίου /ΤΕΙ ή στο αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών της Α.Ε.Α. που επιθυμούν, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα στην Φ1/28574/Β3/27-02-2014 (ΦΕΚ 500/τ.Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση δικαιολογητικά.


(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 500/2014)

Αρ.Πρωτ.Φ1/28574/Β3/27-02-2014/ΥΠΑΙΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τηλ. : 2103443588, 2103443634
Email : foitmer(ΑΤ)minedu.gov.gr
t06dttae(ΑΤ)minedu.gov.gr
FAX : 210-3442365

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 156), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) των άρθρων 1 και 2 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία και διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
γ) του άρθρου 34 του ν.4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως αυτό τροποποιήθηκε με την περίπτωση 3 της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του ν.4218/2013 (Α΄ 268) και στη συνέχεια με την περίπτωση 4 της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν.4229/2014 (Α΄ 8).
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). ε) του π.δ. 95/2000 (Α΄ 76) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως ισχύει.
στ) του π.δ. 118/2013 (Α΄ 152) «Τροποποίηση του π.δ. 85/ 2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».
ζ) του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153). η) της αριθ. 168488/Ε5/7−11−2013 Υ.Α. «Αντιστοιχίσεις Τμημάτων Τ.Ε.Ι.» (Β΄ 2875) που αφορά αποκλειστικά στη διαδικασία μεταφοράς θέσεων εισαγωγής σε Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν.4186/2013 (Α΄ 193).
θ) της αριθ. 168761/Β1/7−11−2013 Υ.Α. «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων» (Β΄ 2910), καθώς και τις ισχύουσες αντιστοιχίες για τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.
ι) της αριθ. Φ151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) ΚΥΑ «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Φοιτητές οι οποίοι ασθένησαν διαρκούσης της φοίτησής τους από τις αναφερόμενες ασθένειες στην παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δύνανται να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα του Πανεπιστημίου εφόσον φοιτούν σε Πανεπιστήμιο, ή σε αντίστοιχο Τμήμα του ΤΕΙ εφόσον φοιτούν σε ΤΕΙ, ή σε αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών ΑΕΑ εφόσον φοιτούν σε ΑΕΑ, που εκείνοι επιλέγουν.

Η πάθηση του φοιτητή πιστοποιείται από τις επταμελείς επιτροπές έκδοσης Πιστοποιητικών διαπίστωσης πάθησης της αριθ. Φ151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) ΚΥΑ, όπως αυτή ισχύει, οι διατάξεις της οποίας εφαρμόζονται αναλογικά και για τον σκοπό της παρούσης.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αίτησης μεταφοράς θέσης φοίτησης

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την έκδοση του Πιστοποιητικού διαπίστωσης πάθησης, ο φοιτητής καλείται να υποβάλει αίτηση στην αντίστοιχη Σχολή ή στο Τμήμα του Πανεπιστημίου/ΤΕΙ ή στο αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών της ΑΕΑ που επιθυμεί να μεταφέρει τη θέση φοίτησής του, συνοδευόμενη από:
α) Πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης της Επταμελούς Επιτροπής
β) Πιστοποιητικό Σπουδών από τη Σχολή ή το Τμήμα ή το Πρόγραμμα Σπουδών που φοιτά.

Αφού διαπιστωθεί η ύπαρξη αντιστοιχίας σύμφωνα με τις αριθ. 168488/Ε5/7−11−2013 (Β΄ 2875) και 168761/Β1/ 7−11−2013 (Β΄ 2910) Υπουργικές Αποφάσεις και η πλήρωση των προαναφερόμενων προϋποθέσεων α) και β), η Γραμματεία της Σχολής/Τμήματος/Προγράμματος Σπουδών υποδοχής ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο ότι πρέπει να υποβάλει στη Σχολή/Τμήμα/Πρόγραμμα Σπουδών προέλευσης του αίτηση διαγραφής και εν συνεχεία να προσκομίσει τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς της θέσης φοίτησης και η Σχολή/Τμήμα/Πρόγραμμα Σπουδών υποδοχής να προβεί στην εγγραφή του αιτούντος, ζητείται υπηρεσιακά η αποστολή του φακέλου του από το Τμήμα Προέλευσης καθώς και η βεβαίωση διαγραφής του.

Άρθρο 3

Οι μεταφερόμενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24).

(σ.σ. Ακολουθεί το σχετικό απόσπασμα του Ν.4115/2013:

Άρθρο 35
Αναγνώριση μαθημάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που εισάγονται σε Τμήμα των Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες εκκλησιαστικές Ακαδημίες, να αναγνωρίσουν μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους.

2. Η αναγνώριση των μαθημάτων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Τμήματος, κατά περίπτωση και οι φοιτητές απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων ή των ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν στο Τμήμα προέλευσης και δύνανται να ενταχθούν σε διαφορετικό εξάμηνο από αυτό της εγγραφής τους.)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΑΔΩΝΙΣ−ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Σχετικά Άρθρα