edu.klimaka.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διδασκαλία Ελληνικής ως 2ης - Ξένης Γλώσσας"

"ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ / ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ"
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (ΜΑ) (Εξ Αποστάσεως) από το Παν/μιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το ΚΕΓ

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (φορέας υλοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος «Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας» και επιστημονικός φορέας του ΥΠΠΑΙΘ για την ελληνόφωνη / ελληνόγλωσση εκπαίδευση), σε σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, οργανώνουν, για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών (MA) για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

Το ΚΕΓ, με τη δεκαετή σχεδόν εμπειρία του στην επαγγελματική κατάρτιση διδασκόντων μέσω των ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ και τον καταστατικό του ρόλο στην εκπαίδευση των τελευταίων για τη διδασκαλία της ελληνικής ως Γ2, συμπράττει με ένα αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα για την οργάνωση ενός άρτιου μεταπτυχιακού προγράμματος.

Το εν λόγω πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών συμπληρώνει και εμβαθύνει τις γνώσεις των διδασκόντων σε όλες τις σημαντικές θεματικές ενότητες, ενώ για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργάζονται μέλη Δ.Ε.Π. και καταξιωμένοι διδάσκοντες, κάποιοι εκ των οποίων απασχολήθηκαν και στο πρόγραμμα «Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας».

Σας παραπέμπουμε στο συνημμένο ενημερωτικό υλικό με τη σημείωση πως οι απόφοιτοι των ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ, με το τεκμήριο πως ήδη έχουν λάβει σημαντική κατάρτιση, θα τύχουν αναγνώρισης δύο μαθημάτων στο πλαίσιο του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: http://www.unic.ac.cy/el/master-degrees/didaskalia-tis-ellinikis-os-deyteris/xenis-glossas-ma-3-examina-ex-apostaseos
 


Master’s Degree

UNIVERSITY OF NICOSIA
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (ΜΑ)
(Εξ Αποστάσεως)

Σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Το Εξ Αποστάσεως Πρόγραμμα στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας προσφέρεται από το Τμήμα Γλωσσών και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Το «Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας» (ΚΕΓ), το εθνικό ίδρυμα έρευνας και εφαρμογών της Ελλάδας για την ελληνική γλώσσα, είναι μέλος της European Federation of National Institutions for Language (EFNIL) της Ε.Ε. Αποστολή του είναι η προβολή και διάδοση της ελληνικής γλώσσας εντός και εκτός της επικράτειας.Το ΚΕΓ, πλην των εκδόσεών του, σχεδίασε, υλοποίησε και λειτουργεί την ΠΥΛΗ για την Ελληνική (www.greek-language.gr), ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον εργασίας με αξιόπιστους Ψηφιακούς Πόρους (Λεξικά, Σώματα Κειμένων, ψηφιακά εργαλεία και λογισμικά) για τη διδασκαλία της ελληνικής όλων των φάσεων: Αρχαίας, Μεσαιωνικής και Νέας, είτε ως Μητρικής είτε ως Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας. Η ΠΥΛΗ έχει τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό περιβάλλον για την ελληνική με παγκόσμια εμβέλεια.

Αξιοποιώντας τους πόρους αυτούς, το ΚΕΓ λειτουργεί εξ αποστάσεως συστήματα Επιμόρφωσης Διδασκόντων, προπάντων για την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Β’/Ξένης Γλώσσας. Σύμφωνα με τα επίπεδα γλωσσομάθειας Α1-Γ2, που ισχύουν για όλες τις γλώσσες της Ευρώπης, το ΚΕΓ διενεργεί τις κατ’ έτος Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας, στα 150 πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα του σε όλο τον κόσμο για χιλιάδες υποψηφίους και χορηγεί το επίσημο Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδίκευση των φοιτητών σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και η καλλιέργεια και ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους.

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί:

• να διδάξουν την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα.

• να γνωρίζουν τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις και τη συναφή μεθοδολογία στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας είτε συμβατικά είτε εξ αποστάσεως.

• να αντιμετωπίζουν πρακτικά ζητήματα διδασκαλίας και να διαχειρίζονται την τάξη της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

• να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να αξιολογούν γλωσσικά μαθήματα και εκπαιδευτικό υλικό.

• να χρησιμοποιούν με άνεση τις Νέες Τεχνολογίες και ψηφιακούς πόρους κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του μαθήματός τους.

• να εργάζονται επιστημονικά με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, τα σχετικά Αναλυτικά Προγράμματα και τις προσληπτικές και παραγωγικές δεξιότητες.

• να λειτουργούν ως ένας νέος τύπος φιλολόγου, πλήρως καταρτισμένοι ως προς τα γενικά και ειδικά ζητήματα διδασκαλίας.

• να παράγουν νέα γνώση, να στοχάζονται κριτικά και να προσφέρουν μέσω της ανατροφοδότησης της διδασκαλίας τους στο γνωστικό πεδίο

• να συμμετέχουν σε κοινότητες μάθησης, ηλεκτρονικά περιβάλλοντα και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών.

• να διακρίνουν βάσει επιστημονικών κριτηρίων την ποιότητα των προσφερόμενων πηγών και υλικών και να χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τύπους διδασκαλίας και αξιολόγησης.

• να συνθέτουν σε επιστημονικό επίπεδο δεδομένα και ιδέες

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, τύπου Βachelor ή ισοδύναμου, φιλοσοφικής σχολής (ελληνικής φιλολογίας ή ξένων φιλολογιών) ή παιδαγωγικών τμημάτων αναγνωρισμένων πανεπιστημίων της Κύπρου, της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Θα γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι άλλων σχολών, εφόσον διαθέτουν, αποδεικνυόμενη με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας τουλάχιστον δύο ετών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί είτε με πλήρη φοίτηση (τουλάχιστον τρία εξάμηνα) είτε με φοίτηση επί μερικής βάσης (κατ’ ανώτατο εννέα εξάμηνα). Για την αποφοίτηση από το πρόγραμμα απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωσή του με ορθή αναλογία υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων.

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνική

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κωδικός Μαθήμ. Όνομα Μαθήματος
TGSOL-511DL Θεωρίες Κατάκτησης της Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας 10
TGSOL-512DL Σχεδιασμός Μαθήματος και Διαχείριση Τάξης 10
TGSOL-513DL Μεθοδολογία της Έρευνας 10
TGSOL-521DL Η Διδασκαλία της Γραμματικής 10
TGSOL-522DL Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης σε Παιδιά 10
TGSOL-523DL Η Αξιολόγηση στην Ελληνική ως Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα 10
TGSOL-531DL Τεχνολογία και Εκπαίδευση 10
TGSOL-532DL Διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 10
TGSOL-533DL Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 10
TGSOL-534DL Θέματα Ειδικής Αγωγής στην Εκμάθηση της Γλώσσας 10
TGSOL-535DL Η Διδασκαλία του Λεξιλογίου και η Χρήση Λεξικών 10
TGSOL-590DL Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 20

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Κέντρο Πληροφόρησης Λεμεσού

Τηλέφωνα: +357 25381180

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: www.unic.ac.cy/DL

www.unic.ac.cy

 

Σχετικά Άρθρα