edu.klimaka.gr

Μεταπτυχιακές Σπουδές στη "Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση"

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
"ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
με τίτλο «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση»
(ΥΑ 206602/Zl/18.12.2014, ΦΕΚ Β' 3516/2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τα Τμήματα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα λειτουργήσει το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

ΣΤΟ ΔΠΜΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ:

Α) Πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Ανώτατων Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι ΤΕΙ της ημεδαπής.

Β) Φοιτήτριες/φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο υποχρεωτικής φοίτησης και οι οποίοι θα προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης των μαθημάτων τους από το οικείο Τμήμα στο οποίο φοιτούν μέχρι την ημερομηνία των γραπτών εξετάσεων του ΔΠΜΣ.

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται έως τριάντα {30) φοιτητές (κατ' ανώτατο όριο).

Στο ΔΠΜΣ, επιπλέον του αριθμού των εισακτέων, γίνονται δεκτοί και δύο υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών οι οποίοι θα πετύχουν στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. καθώς και δύο αλλοδαποί υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους, ως υπεράριθμοι. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και υποψήφιοι διδάκτορες των Τμημάτων των Ανώτατων Ιδρυμάτων σε ποσοστό 5% καθ' υπέρβαση επί του συνολικού αριθμού των εισακτέων.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος απαιτείται η φοίτηση σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Συγκεκριμένα, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε εννέα (9) εξαμηνιαία μαθήματα: τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα στο πρώτο εξάμηνο, τρία (3) στο δεύτερο εξάμηνο και τρία (3) στο τρίτο εξάμηνο. Στο 4ο εξάμηνο ασχολείται με τη συγγραφή της διπλωματικής του εργασίας.

Προβλέπεται η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος, ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00 €)ανά εξάμηνο.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση, μαζί με τα απαιτούμενα και τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά, σε ηλεκτρονική μορφή (σκαναρισμένα σε μορφή .pdf) στην διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., από 13/04/2016 έως και 16/05/2016 στις 2.00 μ.μ. Οι συστατικές επιστολές θα προσκομισθούν σε σφραγισμένο φάκελο από τον υποψήφιο την ημέρα των γραπτών εξετάσεων του ΔΠΜΣ (όπως και οι 2 φωτογραφίες). Στους ενδιαφερομένους θα αποσταλεί ηλεκτρονικά αποδεικτικό παραλαβής της αίτησης τους με τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν μόνο όσοι καταθέσουν εμπρόθεσμα και έγκυρα όλα τα δικαιολογητικά

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ).

2. Βιογραφικό σημείωμα [Το βιογραφικό σημείωμα να είναι δομημένο στα εξής κεφάλαια:
α. Προσωπικά στοιχεία,
β. Σπουδές (βαθμός πτυχίου),
γ. Ξένες γλώσσες,
δ. Επαγγελματική Δραστηριότητα,
ε. Ερευνητική Δραστηριότητα (δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες),
στ. Προσωπικά ενδιαφέροντα.].

3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων αλλοδαπής υποχρεούνται να καταθέσουν βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας πτυχιούχου.

5. Δύο (2) συστατικές επιστολές.

6. Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης μιας ξένης γλώσσας επικυρωμένο σύμφωνα με τις ισχύουσες κείμενες διατάξεις, link: http://www.rninadrnin.goν.gr/?p=l271 (Πτυχίο ξένης γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον 82. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετικό αποδεικτικό, σε Αγγλικά/Γαλλικά/Γερμανικά το ΔΠΜΣ διενεργεί γραπτή εξέταση στην ξένη γλώσσα).

7. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

8. Δύο (2) φωτογραφίες.

9. Ποσό παραβόλου εξέτασης υποψηφιότητας: 50 Ευρώ, πληρωτέο σε σχετικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ (Τράπεζα Πειραιώς, ΙΒΑΝ: GR 100172202000-5202-073352-461, στην κατάθεση θα πρέπει να σημειωθεί το ονοματεπώνυμο του καταθέτη καθώς και ο κωδικός του έργου: 92217).

Σημείωση: τα ψηφιοποιημένα πιστοποιητικά από δημόσιο φορέα θα είναι ευκρινή και όχι επικυρωμένα.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Αν υπάρχουν)

1. Αντίγραφα αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακών σπουδών.

2. Βεβαίωση από τη Γραμματεία του τμήματος αποφοίτησης του/της υποψηφίου/ας, όπου να φαίνεται η σειρά αποφοίτησης ή η σειρά βαθμολογίας σε σχέση με τους υπόλοιπους φοιτητές (όταν αυτό είναι διαθέσιμο).

3. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών πέραν της μίας.

4. Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων.

5. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα πραγματοποιηθούν γραπτές εξετάσεις σε βασικά θεματικά πεδία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και Εισαγωγικές έννοιες στη Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων) και προσωπικές συνεντεύξεις στις 27 Μα'ϊου 2016.

Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.

Η εξεταστέα ύλη έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

• Γραπτή εξέταση στο αντικείμενο του Μεταπτυχιακού με συντελεστή βαρύτητας 50%.

• Ο γενικός βαθμός πτυχίου, η κατάταξη του υποψηφίου μεταξύ των συμφοιτητών του, με συντελεστή βαρύτητας 15%.

• Η επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 10%.

• Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες, διπλωματικές εργασίες, πρόσθετα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 12%.

• Η γλωσσομάθεια του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 8% (με κατηγοριοποίηση των πτυχίων γλωσσομάθειας).

• Η επαγγελματική δραστηριότητα με συντελεστή βαρύτητας 5%.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από την Γραμματεία του ΔΠΜΣ, από την κυρία Γεωργία Μυλωνά, τις ημέρες Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη τις ώρες: 1.00 μ.μ.-3.00 μ.μ. στο τηλέφωνο 2310-995081 και την κυρία Ευαγγελία Μπαλαμπέκου, τις ημέρες Δευτέρα και Παρασκευή τις ώρες 11.00 π.μ.-1.00 μ.μ. στο τηλέφωνο 2310-995090.

Ειδικά για την περίοδο των διακοπών του Πάσχα η γραμματεία του ΔΠΜΣ δεν θα λειτουργήσει από 28/04/2016 έως και 4/05/2016.

Όλες οι σχετικές ανακοινώσεις και πληροφορίες θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ: qualedu.web.auth.gr.

Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γραφείο Γραμματείας του ΔΠΜΣ: 806, 8ος όροφος, Πύργος της Παιδαγωγικής Σχολής

Θεσσαλονίκη 13 Απριλίου 2016

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ

Δημήτρης Γερμανός
Καθηγητής
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ

Σχετικά Άρθρα