edu.klimaka.gr

Μεταπτυχιακές Σπουδές "Επιστήμες Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης"

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
"ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ'

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 με τις εξής κατευθύνσεις:

(α). «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία»

(β). «Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά από την Τρίτη  09/05/2017 μέχρι και την Τρίτη 06/06/2017:

• Αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ. στην οποία θα δηλώνεται η κατεύθυνση σπουδών που σκοπεύει να ακολουθήσει ο υποψήφιος μεταπτυχιακός φοιτητής.

• Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές, οι δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες, η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, η επαγγελματική εμπειρία και γενικώς τα προσόντα του υποψηφίου.
Υπόδειγμα του Βιογραφικού Σημειώματος μπορείτε να παραλάβετε από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και είναι αναρτημένο εδώ.

• Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

• Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

• Δύο (2) συστατικές επιστολές από τον ακαδημαϊκό ή και τον εργασιακό χώρο.

Οι υποψήφιοι φοιτητές φροντίζουν οι ίδιοι να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο τις συστατικές επιστολές στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ ..

• Απλό αντίγραφο πτυχίου για πτυχία που προέρχονται από Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής.

• Επικυρωμένο και μεταφρασμένο αντίγραφο πτυχίου για τις περιπτώσεις πτυχίων που προέρχονται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής.

• Αντίγραφο του πιστοποιητικού αναγνώρισης των πανεπιστημιακών τίτλων της αλλοδαπής από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ..

• Αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. και νόμιμα επικυρωμένη και μεταφρασμένη αναλυτική βαθμολογία πτυχίου από ιδρύματα της αλλοδαπής.

• Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι., εφόσον υπάρχουν.

• Μεταπτυχιακά ή Διδακτορικά Διπλώματα, εφόσον υπάρχουν. Όταν αυτά προέρχονται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής τα αντίγραφα των πτυχίων πρέπει να είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα.

• Νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού κατοχής μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών. Τα πιστοποιητικά που προέρχονται από ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένα και μεταφρασμένα.

• Αποδεικτικά δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και πρακτικά συνεδρίων, εφόσον υπάρχουν.

• Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας σε ψηφιακή μορφή, εφόσον υπάρχει. Για την επαγγελματική εμπειρία οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν αποδεικτικά στοιχεία ή βεβαιώσεις που προέρχονται από τον εργασιακό τους χώρο ή το φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης.

• Αποδεικτικό πληρωμής για τα τέλη εξέτασης του φακέλου του υποψηφίου 30 ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν επιστρέφεται. Ο φάκελος του υποψηφίου θα πρέπει να περιλαμβάνει το καταθετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου, έτσι ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της αξιολόγησης. Η πληρωμή του ποσού κατατίθεται στον ακόλουθο λογαριασμό (Τράπεζα Πειραιώς IBAN:GR0701722020005202075984901) της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

• Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απαιτεί την καταβολή διδάκτρων ύψους 2500 ευρώ για το σύνολο του προγράμματος.

• Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε 120 κατ' έτος (60 ανά κατεύθυνση).

• Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ.

• Για τους υποψηφίους που κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. του εξωτερικού ισότιμο ή αντίστοιχο με πτυχία ελληνικών Α.Ε.Ι., απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς.

• Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 («καλή γνώση») μιας από τις τρεις ευρωπαϊκές γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

• Η επιλογή των φοιτητών του Π.Μ.Σ. γίνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων και οι υποψήφιοι κατατάσσονται αξιολογικά, σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

Κριτήρια επιλογής

πίστωση
μορίων

Ο βαθμός πτυχίου

Συναφή μαθήματα (μόνο για την Κατεύθυνση Πληροφορικής)

ως 20

Επιπλέον τίτλοι σπουδών (5 μόρια για δεύτερο πτυχίο, 8 μόρια για μεταπτυχιακό και 12 μόρια διδακτορικό)

ως 25

Οι δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές και πρακτικά συνεδρίων (5 μόρια για κάθε δημοσίευση σε περιοδικό και 3 μόρια για κάθε δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου)

ως1 5

Η επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (0,5 μόρια για κάθε έτος προϋπηρεσίας)

ως 5

Πτυχιακή Εργασία

ως 5

Συνέντευξη

30

Σύνολο (μέγιστο)

100

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, θα κληθεί για συνέντευξη εύλογος αριθμός υποψηφίων ανά κατεύθυνση και εξ αυτών θα επιλεγούν οι 120 (60 ανά κατεύθυνση) που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη συνολική βαθμολογία μετά τη συνέντευξη. Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας και τη διεξαγωγή των προφορικών συνεντεύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα μαθημάτων της Κατεύθυνσης «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία» παρακαλώ πατήστε εδώ και για το πρόγραμμα μαθημάτων της Κατεύθυνσης «Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Π.Μ.Σ. ''Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης", καθώς επίσης και για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη διεξαγωγή των συνεντεύξεων και την ευρύτερη αξιολογική διαδικασία και των δύο Κατευθύνσεων του Π.Μ.Σ., παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία στο τηλεφωνικό νούμερο: 2310 891616 και στο e-mail: ellseα(AT)uom.edu.gr

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής στον Ημιόροφο, Δευτέρα - Παρασκευή 11 :00 - 13:00.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης
Ημιόροφος (Παραπλεύρως Βιβλιοθήκης)
Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή στο ΠΜΣ να υποβάλλουν υποχρεωτικά και την ηλεκτρονική αίτηση.

Οι υποψήφιοι για την Κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία» καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία στο σύνδεσμο https://goo.gl/forms/ygIfjcDm8TI2gK3g1.

Οι υποψήφιοι για την Κατεύθυνση «Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία στο σύνδεσμο https://goo.gl/forms/QOTY7ZkQmWiQl9zV2.

Οι αιτήσεις μπορούν, επίσης, να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier) στην παραπάνω διεύθυνση. Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή το αποδεικτικό της εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier). Αιτήσεις που φέρουν ημερομηνία αποστολής μετά την Τρίτη 06/06/2017 είναι εκπρόθεσμες και δε λαμβάνονται υπόψη.

Η Διευθύντρια του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Βασιλική Καραβάκου, Αν. Καθηγήτρια

Σχετικά Άρθρα