edu.klimaka.gr

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

Αρ. Πρωτ: 015/2017-829/03-05-2017

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228

ΠΡΟΚΗΡΥΞ Η - ΑΔΑ: ΩΨΨ8469ΗΕΒ-4ΥΠ

Θέμα: Προκήρυξη για την πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη – υποψήφιου διδάκτορα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «Thin films with 2D behavior and linear galvanomagnetic response» – Φορέας Χρηματοδότησης: USA Government, με αριθμ. συμβολαίου: Grant Agreement FA9550-17-1-0178.

Σχετ.: - Το απόσπασμα πρακτικού της 604ης Συνεδρίασης / 28-4-2017 (θέμα 14ο) του Δ.Σ. του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 καθώς και την απόφαση του Δ.Σ. συνεδρία 604η, προκηρύσσει την πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης έως δύο (2) χρόνια, συνολικής ετήσιας δαπάνης 15.000,00€, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «Thin films with 2D behavior and linear galvanomagnetic response» – Φορέας Χρηματοδότησης: USA Government, με αριθμ. συμβολαίου: Grant Agreement FA9550-17-1-0178.

Ειδικότητα και απαραίτητα τυπικά προσόντα : Άτομα Χρονική Διάρκεια /
Τόπος απασχόλησης

Έναν Επιστημονικό Συνεργάτη για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με:

  • Πτυχίο ΑΕΙ, Τμήματος Φυσικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή αντίστοιχης Σχολής, με βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο ή ίσο του (7.5) επτά και μισό, καθώς και αναλυτική βαθμολογία - (Συντελεστής 50%)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master) ή ισοδύναμο (πενταετούς φοίτησης, δίχως υποχρέωση παρακολούθησης μεταπτυχιακών μαθημάτων στην διάρκεια της σύμβασης), στην κατεύθυνση της Φυσικής Στερεάς Κατάστασης (απόκτηση τίτλου μέχρι Οκτώβριο 2017)
  • Επαρκή γνώση Αγγλικής γλώσσας - (Συντελεστής 10%)
  • Εποικοδομητική επικοινωνία με επιστημονικό προσωπικό από διαφορετικούς κλάδους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα υψηλά κίνητρα των υποψηφίων για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής στο προκαθορισμένο διάστημα των τριών ετών από την έναρξη της σύμβασής τους - (προσωπική συνέντευξη, 10%)
  • Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και εφαρμογές(office, προγράμματα σχεδίασης) - (Συντελεστής 10%)
  • Δύο σφραγισμένες συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ -(Συντελεστής 10%)
  • Επιπλέον προσόντα θα συνεκτιμηθούν - (Συντελεστής 10%)
  • Για τους άρρενες Έλληνες πολίτες πρέπει να διασφαλίζεται είτε ητετραετής αναβολή των στρατιωτικών υποχρεώσεων από τηνέναρξη της σύμβασής τους είτε πρέπει να έχουν εκπληρώσει πριντην έναρξη της σύμβασης τη στρατιωτική τους θητεία -(Πιστοποιητικό τύπου Α)
ΕΝΑ (1)

Δώδεκα μήνες με δυνατότητα επέκτασης έως δύο (2) χρόνια, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο:

«Thin films with 2D behavior and linear galvanomagnetic response»,

το οποίο υλοποιείται στις Εγκαταστάσεις του ΙΝΝ του ΕΚΕΦΕ «Δ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

«Ο σκοπός της διατριβής αφορά εντατική έρευνα με πειραματική κατεύθυνση στο πεδίο των ημιαγωγών στενής-ζώνης, όπως είναι οι τοπολογικοί μονωτές και τα ημι-μεταλλικά συστήματα, ώστε να επιτευχθεί μεγάλη και γραμμική μαγνητοαντίσταση δίχως φαινόμενα κορεσμού σε εξωτερικά επιβαλλόμενο ισχυρό μαγνητικό πεδίο στις συνθήκες περιβάλλοντος. Θα χρησιμοποιηθεί μια νέα προσέγγιση για τη σύνθεση των ημιμεταλλικών υλικών, χρησιμοποιώντας την τεχνική της μαγνητικά υποβοηθούμενης καθοδικής ιοντοβολής για την εναπόθεσή τους, καθώς και ανάλογες πειραματικές τεχνικές για το χαρακτηρισμό της δομής, της επιφάνειας και των γαλβανο-μαγνητικών ιδιοτήτων τους, προσβλέποντας στην επιτάχυνση της διαδικασίας για την ανακάλυψη του φαινομένου της μεγάλης-γραμμικής-μαγνητοαντίστασης και στον προσδιορισμό των κατάλληλων παραμέτρων, ώστε επιτευχθούν με τα προτεινόμενα συστήματα υλικών, τα παραπάνω προαπαιτούμενα».

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη , υποδικία , δικαστική συμπαράσταση ), με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ.6 του Ν.2207/1994.

Γνωστοποιείται ότι η αξιολόγηση και η τελική σειρά κατάταξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή που θα οριστεί από τα αρμόδια όργανα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», η οποία θα εξετάσει τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα των υποψηφίων, περιλαμβανομένης και συνέντευξης με αυτούς εφόσον κριθεί σκόπιμο.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Επιλογής που θα συγκροτηθεί με απόφαση του ΔΣ του φορέα. Η επιτροπή αξιολογεί τους υποψηφίους και καθορίζει με αιτιολογημένη απόφασή της, τη σειρά προτεραιότητας στους πίνακες επιτυχίας με βάση:

- Τους τίτλους σπουδών και τη βαθμολογία των τίτλων αυτών.

- Την επαρκή γνώση Αγγλικής γλώσσας.

- Την άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και εφαρμογές (office, προγράμματα σχεδίασης).

- Επιπλέον προσόντα.

- Και το πόρισμα που αποκομίζει από τις ατομικές συνεντεύξεις – εφόσον πραγματοποιηθούν – με καθέναν από αυτούς.

Η διαδικασία αυτή τηρείται, κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ενιαίως, είτε κατά στάδια κατά τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων, αποκλειομένων εκείνων που δεν πληρούν τα κριτήρια των επόμενων σταδίων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι την Κυριακή 4 Ιουνίου 2017 (23:59) μέσω e-mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2017-829 Προκήρυξη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η παρούσα Προκήρυξη, καθώς και η αίτηση – η υποβολή της είναι υποχρεωτική – βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» http://www.demokritos.gr (σ.σ. Στη διεύθυνση http://www.demokritos.gr/Contents.aspx?lang=gr&CatId=2011&View=18)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό σημείωμα (europass).

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

3. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους.

4. Εκπληρωμένες οι Στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους ή διασφαλισμένη τετραετής αναβολή των στρατιωτικών υποχρεώσεων από την έναρξη της σύμβασής.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα :

(α) Ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ΄ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, δεν έχουν , λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα έστω και αν λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.

(β) Ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.

(γ) Ότι δεν έχουν λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

(δ) Ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

6. O κάτοχος τίτλου σπουδών της αλλοδαπής υποβάλλει πράξη αναγνώρισης των τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ.

7. Πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ.

8. Πιστοποιητικό απόδειξη γλωσσομάθειας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με το Δρα Αθανάσιο Σπηλιώτη στο τηλέφωνο: 210-6503383 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/) προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται:
- Το Ινστιτούτο (ΙΝΝ)
- Η θέση που ενδιαφέρει (Επιστημονικού Συνεργάτη για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής)
- Ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2017-829) της Προκήρυξης
- Ο τίτλος του έργου («Thin films with 2D behavior and linear galvanomagnetic response »)
- O αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ Αθανάσιος Σπηλιώτης)

Η Προϊσταμένη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
Μαρίνα Κ. Φονταρά

Μετάβαση στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" με την σχετική ανακοίνωση

Σχετικά Άρθρα