edu.klimaka.gr

Μεταπτυχιακό στη "Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
"ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ"

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 διαγωνισμό εισαγωγής και φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση κρίσεων».

Το Πρόγραμμα χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων» στις παρακάτω δύο κατευθύνσεις:

Ι. «Επείγουσα Φροντίδα Υγείας» και

ΙΙ. «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας».

Οι λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του ανωτέρω Π.Μ.Σ. καθορίζονται στην υπουργική απόφαση 49231/Β7/13-07-09 (ΦΕΚ 1479/τ. Β΄/22-07-09), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 113986/Β7 (ΦΕΚ 2071/Β’/29.07.2014) υπουργική απόφαση και την υπ’ αριθμ. 5705/25-08-15 (ΦΕΚ 1829/Β’/25.08.2015). Το σχετικό Φ.Ε.Κ. των υπουργικών αποφάσεων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (www.uop.gr & http://sparti.uop.gr/~nosil).

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 ορίζεται στους σαράντα (40).

Διάρκεια Προγράμματος

Το διδακτικό σκέλος του Μ.Δ.Ε. διαρκεί τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα και ακολουθείται από την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας την μέθοδο της σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης παράλληλα με την δια ζώσης εκπαίδευση.

Δεκτοί υποψήφιοι

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, πτυχιούχοι τμημάτων Επιστημών Υγείας, Ανθρωπιστικών, Πολιτιστικών και Οικονομικών Σπουδών των ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτές αιτήσεις και υποψηφίων που καθίστανται πτυχιούχοι μέχρι και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2017.

Για τους υποψηφίους αυτούς θα συνεκτιμηθεί κατά τη διαδικασία αξιολόγησης η αναλυτική βαθμολογία στο σύνολο των μαθημάτων του Οδηγού Σπουδών του οικείου Τμήματος, για την οριστικοποίηση όμως της εγγραφής τους, σε περίπτωση επιτυχίας, απαιτείται η προσκόμιση του αντίστοιχου τίτλου.

Δίδακτρα

Οι φοιτητές που θα εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 υποχρεούνται στην καταβολή διδάκτρων ύψους 4.000,00 ευρώ, που θα καταβληθούν σε δύο ισόποσες δόσεις για όλη τη διάρκεια των σπουδών, εφόσον η μεταπτυχιακή διατριβή ολοκληρωθεί μέσα στο προβλεπόμενο μέγιστο διάστημα.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί και υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. ή άλλων Ιδρυμάτων.

Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων διοίκησης του Π.Μ.Σ. είναι δυνατό να απαλλάσσονται μερικώς της καταβολής διδάκτρων μεταπτυχιακοί φοιτητές, με βάση το ατομικό και οικογενειακό τους εισόδημα, καθώς και την επίδοση του φοιτητή στο Πρόγραμμα Σπουδών.

Υποβολή αιτήσεων και απαραίτητα δικαιολογητικά

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά το διάστημα 23.05.2017-16.06.2017.

Ταυτόχρονα με την ηλεκτρονική αίτηση, ο/η υποψήφιος-α καλείται να υποβάλει ηλεκτρονικά και ταχυδρομικά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα προκήρυξη.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ως αρχεία pdf.

Σε περίπτωση που τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά σε κάποιο πεδίο είναι παραπάνω από ένα αρχείο, θα πρέπει να υποβάλλονται σε ένα ενιαίο αρχείο pdf (π.χ. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας & η επίσημη μετάφρασή του).

Αναλυτικά ο φάκελος ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Συμπληρωμένο το έντυπο της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας στο ΠΜΣ.
Η είσοδος στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ γίνεται από τον δικτυακό τόπο
http://195.251.113.134/formtools/modules/form_builder/published/pmsnursappl.php

2. Αντίγραφο πτυχίου ανώτατης Σχολής ή αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από Σχολές εξωτερικού.

3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.

4. Βιογραφικό σημείωμα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, το οποίο θα περιλαμβάνει την εκπαιδευτική, επαγγελματική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα του υποψήφιου-ιας. Εφόσον υπάρχει, αντίγραφο τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών ή αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από Σχολές εξωτερικού.

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

6. Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΑΣΕΠ (βλ. σχετικό παράρτημα στο τέλος της παρούσας προκήρυξης). Η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετάσχει ένας υποψήφιος στη διαδικασία επιλογής. Σε περίπτωση που ο-η υποψήφιος-α δεν διαθέτει αποδεικτικό, η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας θα διαπιστωθεί με εξετάσεις.

7. Πιστοποιητικό απόκτησης βασικών δεξιοτήτων και γνώσεων πληροφορικής ή αντίστοιχη βεβαίωση της γραμματείας του τμήματος στο οποίο έχουν κάνει οι υποψήφιοι τις προπτυχιακές σπουδές τους, που να επιβεβαιώνει την επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων πληροφορικής, και που θα συνεκτιμηθεί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

8. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

9. Βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης (για όσους υποψήφιους εργάζονται).

Για να γίνει δεκτή μία αίτηση, θα πρέπει να έχει παραληφθεί και ταχυδρομικά από τη Γραμματεία του Προγράμματος το αργότερο μέχρι τις 14.00 το μεσημέρι της 16/06/2017. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Διαδικασία επιλογής

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:

1ο Στάδιο.

Αξιολόγηση του φακέλου των υποψηφίων, με συντελεστή βαρύτητας 70% στη συνολική βαθμολογία. (Συνεκτίμηση της εκπαιδευτικής, επαγγελματικής και ερευνητικής-συγγραφικής δραστηριότητας του υποψήφιου-ιας). Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν σε
κλίμακα βαθμολογίας από 1-10 ανάλογα με τη συνάφεια των ανωτέρω χαρακτηριστικών με το Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων».

Για την επιλογή των ενδιαφερομένων για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών θα ληφθούν υπόψη μεταξύ άλλων, ο βαθμός πτυχίου (όπως πιστοποιείται από την αναλυτική βαθμολογία), η απόδοση του υποψηφίου στα μαθήματα σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του οικείου Τμήματος, όπως πιστοποιείται από την αναλυτική βαθμολογία, η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας (όπως πιστοποιείται από τα ανωτέρω αναφερθέντα δικαιολογητικά), η γνώση και άλλης ξένης γλώσσας, η ύπαρξη επιστημονικών δημοσιεύσεων ή αλλού επιστημονικού έργου, οι τυχόν υποτροφίες ή άλλες διακρίσεις και η ενδεχομένη επαγγελματική εμπειρία. Θα συνεκτιμηθεί η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και γνώσεων πληροφορικής.

2ο Στάδιο.

Το 2ο Στάδιο περιλαμβάνει Συνέντευξη των υποψηφίων με συντελεστή βαρύτητας 30% για τη διεξαγωγή της οποίας οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Θα ακολουθήσει η διαδικασία τελικής επιλογής των υποψηφίων που θα γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα. H διαδικασία επιλογής ολοκληρώνεται με την ανακοίνωση των ονομάτων των επιτυχόντων και επιλαχόντων. Θα ακολουθήσει περίοδος δέκα (10) εργάσιμων ημερών για υποβολή ενστάσεων κατά της διαδικασίας επιλογής από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Οι ημερομηνίες εγγραφής των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν με το πέρας της διαδικασίας επιλογής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Κωνσταντίνο Κορωνιό, Υπεύθυνο Γραμματείας Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων» του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Λ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη και Πλαταιών, Σπάρτη, 23 100.

Τηλέφωνο: 27310 89726, Fax: 27310 89656, E-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η Διευθύντρια του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Μαρία Τσιρώνη

Σχετικά Άρθρα