edu.klimaka.gr

Μεταπτυχιακές Σπουδές "Ανάλυση και διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών"

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
« Ανάλυση και διαχείριση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών»

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης – Πυροσβεστική Ακαδημία
Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
« Ανάλυση και διαχείριση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών» 2017-2018

Έναρξη υποβολής δικαιολογητικών : 2/5/2017

Λήξη υποβολής δικαιολογητικών : 21/8/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΤΕΙ ΑΜΘ (Τμήματα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Διοίκησης Επιχειρήσεων) και η Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας προκηρύσσουν έως ογδόντα (80) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018, στο πλαίσιο του αυτοχρηματοδοτούμενου Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) που οργανώνουν.

Το ΔΔΜΠΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Ανάλυση και διαχείριση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών (MSc in analysis and management of Manmade and natural disasters)».

Για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση δώδεκα (12) μεταπτυχιακών μαθημάτων και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής.

Το ΔΔΠΜΣ είναι πλήρους φοίτησης και διαρκεί τρία (3) εξάμηνα.

Τα μαθήματα αρχίζουν τον Οκτώβριο του 2017.

Για την κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών αναγκών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. οι φοιτητές καταβάλλουν ποσό διδάκτρων το οποίο ορίζεται, για κάθε ακαδημαϊκή σειρά, στον κανονισμό οικονομικής διαχείρισης του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Για το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2017, το κόστος των διδάκτρων έχει καθοριστεί σε 3.500€, τα οποία θα καταβληθούν σε τρεις (3) δόσεις, έκαστη των οποίων θα καταβάλλεται με την έναρξη κάθε εξαμήνου.

Ειδικές μειωμένες τιμές προβλέπονται για τους ανήκοντες στο ΠΣ, τους εθελοντές πυροσβέστες, τους εθελοντές που ανήκουν στη ΓΓΠΠ, τα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Αναλόγως της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του κάθε προγράμματος, θα εξετάζεται η δυνατότητα μείωσης του κόστους των διδάκτρων μέσω της χορήγησης υποτροφιών σύμφωνα με κριτήρια που θα καθορίζει η οικεία Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του οικείου Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή :

Α1) Αξιωματικοί ΠΣ,

Α2) Πυρονόμοι, Υπαξιωματικοί, Πυροσβέστες και Πυροσβέστες ΠΥ εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της χώρας, ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής (σε ποσοστό 80% κατ’ελάχιστον. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων που αντιστοιχούν στο 80%, το υπόλοιπο ποσοστό θα καλύπτεται από τις κατηγορίες Β, Γ και Δ)

Β1) Αξιωματικοί των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων

Β2) Υπαξιωματικοί και μόνιμα στελέχη, μη βαθμοφόροι των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της χώρας, ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής.

Γ) Μη ένστολοι πολίτες της χώρας, ιδιαίτερα στελέχη πολιτικής προστασίας, όσοι δραστηριοποιούνται στον χώρο της Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας (ΥΑΕ) και στον χώρο της Υγείας, που είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της χώρας, ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής.
Σε κάθε περίπτωση τα πτυχία αυτά θα πρέπει να είναι συναφή με μέρος τουλάχιστον του γνωστικού αντικειμένου του Μεταπτυχιακού προγράμματος.

Δ) Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι σπουδαστές των συναφών με το αντικείμενο Σχολών, οι οποίοι θα έχουν περατώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν τις ημερομηνίες εγγραφής στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι ο βαθμός του πτυχίου, η συγγένεια του βασικού προπτυχιακού πτυχίου ή διπλώματος με το Δ.Δ.Π.Μ.Σ., η επαγγελματική εμπειρία, η ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, η ύπαρξη άλλου συναφούς πτυχίου ή μεταπτυχιακού, οι συστατικές επιστολές, η γνώση της αγγλικής και άλλων ξένων γλωσσών.

Οι ενδιαφερόμενοι για το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. καλούνται να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά από τις 2/5/2017 έως τις 21/8/2017 :

1. Συμπληρωμένη αίτηση, σχέδιο της οποίας διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. (http://mandisastermsc.teiemt.gr).

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (εκτός τελειοφοίτων). Εάν αυτό έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να συνοδεύεται και από την επίσημη αναγνώριση του ΔOΑΤΑΠ.

4. Για τους τελειόφοιτους : Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας και αναμενόμενη ημερομηνία αποφοίτησης.

5. Φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

6. Δύο (2) φωτογραφίες.

Συνεκτιμώνται :

Α) Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας.

Β) Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα και υποτροφίες/διακρίσεις (υποτροφίες ΙΚΥ, βραβεία αριστείας, βραβεύσεις από επιστημονικούς φορείς, κ.λπ.) (εάν υπάρχουν).

Γ) Η καλή γνώση της Αγγλικής ή και άλλων γλωσσών.

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να πιστοποιούν την ελληνομάθειά τους με την κατάθεση των οριζομένων από το νόμο Πιστοποιητικών Επάρκειας και Βεβαίωσης Ελληνομάθειας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά με τους ακόλουθους τρόπους :

1. Εντύπως μέσω συστημένης επιστολής στη διεύθυνση:
ΤΕΙ ΑΜΘ
ΔΔΜΠΣ «Ανάλυση και διαχείριση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών»
Άγιος Λουκάς, 65404 Καβάλα

2. Ηλεκτρονικώς στo e-mail Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

3. Ηλεκτρονικώς στην ιστοσελίδα του ΔΔΠΜΣ http://mandisastermsc.teiemt.gr/

Έναρξη υποβολής δικαιολογητικών : 2/5/2017

Λήξη υποβολής δικαιολογητικών : 21/8/2017

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη σχετική ιστοσελίδα http:// mandisastermsc.teiemt.gr του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση msc.disaster(ΑΤ)teiemt.gr.

Επίσης, πληροφορίες θα δίνονται από τη Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. στο τηλέφωνο 2510 462 624.

Καβάλα, 24 Απριλίου 2017

Ο Διευθυντής του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
Καθ. Δ. Εμμανουλούδης

Σχετικά Άρθρα