edu.klimaka.gr

Μεταπτυχιακό στη Διερμηνεία και Μετάφραση της Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ

Αρ.Πρωτ.118/12-03-2021/ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης
Πληροφορίες: Δάφνη Μουστακλίδου
Τηλ.: 2310 99 7402
Αριθμ. Πρωτ.: 118
E-mail: dtmousta(ΣΤΟ)enl.auth.gr
Web: gp.enl.auth.gr
Κτίριο: Νέο κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής

Θέμα: «Προκήρυξη εισαγωγικών εξετάσεων για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης, ειδίκευση Διερμηνείας, της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2023»

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης, στο οποίο συμμετέχουν τα Τμήματα Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής και του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ., στην υπ’ αριθμ. 94/22-2-2021 συνεδρίασή της, αποφάσισε, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1 και 4.2 του Εσωτερικού Κανονισμού του ΔΠΜΣ, να προκηρύξει τη διεξαγωγή εισαγωγικών εξετάσεων για την εισαγωγή έως και 20 φοιτητών/φοιτητριών στην ειδίκευση Διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. για φοίτηση κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022 και 2022-2023.

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.3 του Εσωτερικού Κανονισμού του ΔΠΜΣ, οι τυπικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις είναι οι παρακάτω:

 • πτυχίο Α.Ε.Ι. οποιασδήποτε ειδικότητας
 • άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας (τεκμηριωμένη σε επίπεδο Γ2 εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς/ές υποψήφιους/ες)
 • άριστη γνώση (τεκμηριωμένη σε επίπεδο Γ2) δυο ξένων γλωσσών από αυτές που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα.

Το ΔΠΜΣ είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με την προϋπόθεση ότι η μητρική γλώσσα των φοιτητών είναι η ελληνική. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η υποψηφιότητα εξετάζεται ανάλογα με τις δυνατότητες του Προγράμματος σε διδακτικό προσωπικό. Διευκρινίζεται ότι αλλοδαποί υποψήφιοι μπορούν να γίνουν δεκτοί σε οποιαδήποτε ειδίκευση του ΔΠΜΣ ΜΟΝΟΝ εφόσον οι γλώσσες εργασίας τους (και η μητρική τους γλώσσα) υποστηρίζονται από το ΔΠΜΣ.

Επισημαίνεται ότι η γλωσσομάθεια μπορεί να τεκμηριωθεί και με πτυχίο σπουδών πανεπιστημίου της αλλοδαπής που έχει ως γλώσσα την αντίστοιχη γλώσσα εργασίας του ΔΠΜΣ.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 16 Μαρτίου έως και τις 15 Μαΐου 2021

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να κατεβάσουν και να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την έντυπη αίτηση (εδώ το link word) που υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ http://gp.enl.auth.gr/el/postgraduate/msc-5 και να υποβάλουν το αργότερο μέχρι 15 Μαΐου 2021

• ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας στο σύνδεσμο https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSJ8ZN7qQ6GgbjQ862E7c1dcndtpynQwCI7I09SSBhpJguIw/viewform και

• ταχυδρομικώς, στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής διάδοσης του Covid 19, τον πλήρη φάκελο υποψηφιότητάς τους, ο οποίος θα περιέχει:

 1. την παραπάνω αίτηση υποψηφιότητας σε έντυπη μορφή
 2. βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία που θα αναφέρει μεταξύ άλλων την ενδεχόμενη διαμονή στο εξωτερικό και την επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία του/της
 3. αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων - για τους/τις αποφοίτους πανεπιστημιακών σχολών της αλλοδαπής απαιτείται επιπλέον βεβαίωση ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 4. αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας
 5. αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (επιπέδου Γ2) για κάθε γλώσσα εργασίας που δηλώνεται

Ο φάκελος με τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλεται έως τις 15 Μαΐου 2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου) ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση:

Γραμματεία
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ
Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος
54124, Πανεπιστημιούπολη
Θεσσαλονίκη

Οι εισαγωγικές εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 για το ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης, ειδίκευση Διερμηνείας, θα διεξαχθούν στο διάστημα 5-9 Ιουλίου 2021. Νεότερη ανακοίνωση θα περιέχει πληροφορίες για την ώρα και
τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν στη διαδικασία των εισαγωγικών εξετάσεων θα ειδοποιηθούν εγκαίρως με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

Ο βαθμός στις εισαγωγικές εξετάσεις είναι το μοναδικό κριτήριο εισαγωγής στο ΔΠΜΣ (100% του τελικού βαθμού). Επειδή το ΔΠΜΣ δέχεται αιτήσεις από πτυχιούχους οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ, ο βαθμός πτυχίου των υποψηφίων δεν λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση των αιτήσεων.

Οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται υποχρεωτικά στις (τουλάχιστον) δύο γλώσσες που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους. Επισημαίνεται ότι οι εξετάσεις για την επιλογή φοιτητών/τριών για την ειδίκευση Διερμηνείας έχουν τρία σκέλη.
Πιο συγκεκριμένα οι υποψήφιοι/ες καλούνται:

 1. να παρουσιάσουν συνοπτικά και προφορικά στην ελληνική γλώσσα ένα γραπτό κείμενο (περίπου 300 λέξεων) σχετικό με την τρέχουσα επικαιρότητα για κάθε μία γλώσσα εργασίας που έχουν δηλώσει (χρόνος προετοιμασίας περίπου 10 λεπτά για κάθε κείμενο),
 2. να ακούσουν μία σύντομη ομιλία γενικού περιεχομένου (διάρκειας 2-3 λεπτών) σε κάθε μία από τις γλώσσες που έχουν δηλώσει χωρίς να πάρουν σημειώσεις και στη συνέχεια να την αποδώσουν στα ελληνικά όσο πληρέστερα μπορούν,
 3. να περάσουν από συνέντευξη που περιλαμβάνει ερωτήσεις γενικών γνώσεων σχετικά με την ελληνική και διεθνή ιστορία, γεωγραφία, πολιτική και επικαιρότητα, καθώς επίσης και ερωτήσεις σχετικές με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, η συνέντευξη μπορεί να διεξαχθεί σε οποιαδήποτε γλώσσα έχουν δηλώσει οι υποψήφιοι/ες.

Οι εξεταστές/ εξετάστριες είναι επαγγελματίες διερμηνείς και εκπαιδευτές/ εκπαιδεύτριες διερμηνέων που εκπροσωπούν
όλες τις γλώσσες, στις οποίες εξετάζονται οι υποψήφιοι/ες, ενώ τουλάχιστον ένας/μια έχει την ίδια μητρική γλώσσα με
τον/την υποψήφιο/α και αποφασίζουν από κοινού την τελική βαθμολογία.
Για την τελική αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη:

 • Ο άψογος χειρισμός της μητρικής γλώσσας
 • Η γλωσσική και πολιτισμική ικανότητα στις γλώσσες εργασίας
 • Η ικανότητα συγκέντρωσης, μνήμης, ανάλυσης και σύνθεσης
 • Η ικανότητα επικοινωνίας και έκφρασης με ακρίβεια και άνεση μπροστά σε κοινό
 • Η καλή γενική παιδεία και ενημέρωση σε θέματα της επικαιρότητας
 • Η παραμονή σε χώρα του εξωτερικού όπου ομιλείται μια γλώσσα εργασίας
 • Τα κίνητρα για την παρακολούθηση του προγράμματος, η ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και η διάθεση
  των υποψηφίων να δεχτούν ανατροφοδότηση κατά την εκπαίδευσή τους.

Ο ελάχιστος βαθμός επιτυχίας είναι 6/10 και οι υποψήφιοι/ες πρέπει να πετύχουν τον ελάχιστο βαθμό σε καθεμία από τις
δύο εξεταζόμενες γλώσσες.

Με βάση την τελική αξιολογική κατάταξη εισάγονται στο Πρόγραμμα έως και 20 υποψήφιοι/ες με την υψηλότερη
βαθμολογία, συν τυχόν ισοβαθμούντες/ούσες.

Η φοίτηση αρχίζει τον Οκτώβριο 2021 και διαρκεί 4 εξάμηνα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για τα
τρία πρώτα εξάμηνα ενώ το τέταρτο εξάμηνο περιλαμβάνει πρακτική άσκηση και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας το ΔΠΜΣ έχει δίδακτρα, τα οποία συνολικά ανέρχονται στο ποσό των 3.000 ευρώ. Στην ειδίκευση της Διερμηνείας τα δίδακτρα καταβάλλονται ανά εξάμηνο ως εξής:

 • 1ο εξάμηνο σπουδών €1.000,00
 • 2ο εξάμηνο σπουδών €1.000,00
 • 3ο εξάμηνο σπουδών € 500,00
 • 4ο εξάμηνο σπουδών € 500,00

Να σημειωθεί ότι απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ φοιτήτριες των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος. Οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/ φοιτήτριες δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο ΔΠΜΣ. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4485/2017, αν οι δικαιούχοι/ες υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να απευθύνεται για περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Σπουδών του Τμήματος στην κ. Δάφνη Μουστακλίδου, στο τηλέφωνο 2310997402 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Η Διευθύντρια του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης
Αικατερίνη Νικολαΐδου
Καθηγήτρια

Σχετικά Άρθρα