edu.klimaka.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΑΔΑ στη Δημόσια Υγεία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2022

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΙΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Π.Μ.Σ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2022 – 2024

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί το Ακαδημαϊκό ´Έτος 2022 – 2023, αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ» (ΦΕΚ 3988/Β ́/17-09-2020 & Κανονισμός Σπουδών (ΦΕΚ 5183Β’/24-11-2020).

Καλούνται οι υποψήφιοι/ες να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. ως κάτωθι:

  • 1ος κύκλος, από 01-05-2022 έως και 30-06-2022 και
  • 2ος κύκλος, από 01/09/2022 έως και 18/09/2022 (για όσες θέσεις ενδέχεται να μην έχουν πληρωθεί στον 1ο κύκλο)

Στην αίτησή τους οι υποψήφιοι θα επιλέξουν μόνο μία από τις τρεις (3) Ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ.

Τίτλος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Δημόσια Υγεία» και αγγλικό τίτλο «MSc. in Public Health», με εκατόν είκοσι (120) εκπαιδευτικές πιστωτικές μονάδες (ECTS) και τρεις (3) Ειδικεύσεις:

  1. Επιστήμη και Πολιτικές Δημόσιας Υγεία
  2. Λοιμώδη Νοσήματα - Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία
  3. Προαγωγή Υγείας Παιδιών και Εφήβων - Σχολική Υγεία

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα με τριάντα (30) εκπαιδευτικές πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά εξάμηνο, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε πενήντα (50) μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες.

Η κατανομή των φοιτητών/τριών ανά ειδίκευση θα είναι η εξής:

α) Επιστήμη και Πολιτικές Δημόσιας Υγείας: 20 άτομα,
β) Λοιμώδη Νοσήματα - Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία: 10 άτομα και
γ) Προαγωγή Υγείας Παιδιών και Εφήβων - Σχολική Υγεία: 20 άτομα.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής σχετικών με επιστήμες υγείας, βιολογικές και θετικές επιστήμες, επιστήμες της γης, κοινωνικές, ανθρωπιστικές, νομικές και πολιτικές επιστήμες, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφών γνωστικών αντικειμένων, οι οποίοι/ες επιθυμούν να αποκτήσουν επιστημονική εξειδίκευση στην ευρύτερη γνωστική περιοχή του Π.Μ.Σ, ή άλλων επιστημονικών πεδίων και ειδικοτήτων που, κατά περίπτωση, δύνανται να κριθούν ως συναφείς από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

Φοιτητές/τριες προπτυχιακών Τμημάτων Ανώτατων Ιδρυμάτων της ημεδαπής, αποδεδειγμένα επί πτυχίω με σχετική βεβαίωση, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση στο Π.Μ.Σ, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει, εφόσον επιλεγούν, βεβαίωση περάτωσης/σπουδών, μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.

Η εγγραφή των επιλεγέντων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών πραγματοποιείται, πριν την έναρξη του εξαμήνου, μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. με την προσκόμιση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση Συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών/τριών, καλούνται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. οι αντίστοιχοι/ες επιλαχόντες/ούσες, αν υπάρχουν, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον τελικό Αξιολογικό Πίνακα.

Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται από τριμελή Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

Κ1 Βαθμός Πτυχίου 20
Κ2 Επαγγελματική εμπειρία 10
Κ3 Επιστημονική Δραστηριότητα 10
Κ4 Κοινωνικό έργο - Εθελοντική δράση 10
Κ5 Δοκίμιο μικρής έκτασης 25
Κ6 Προσωπική Συνέντευξη 25
  Σύνολο 100

Υποβολή Αιτήσεων

Οι αιτήσεις εισαγωγής των υποψηφίων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά προς τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Δημόσια Υγεία», μέσα στην προθεσμία που αναφέρεται στην προκήρυξη και θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ, που είναι αναρτημένη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: https://mdy.uniwa.gr. Θα πρέπει να δηλώνεται μόνο μία από τις τρεις ειδικεύσεις.

2. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεις).

3. Βιογραφικό Σημείωμα, σύμφωνα με το υπόδειγμα που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επιστημονική δραστηριότητα (π.χ, τυχόν ερευνητική δραστηριότητα, δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, συγγραφικό έργο), η επαγγελματική εμπειρία (εφόσον υπάρχει), και το εθελοντικό έργο και η κοινωνική δράση του/της υποψηφίου/ας.

4. Τίτλοι σπουδών (πτυχίο/α βασικών και μεταπτυχιακών σπουδών ή/και διδακτορικού διπλώματος). Για τους/τις κατόχους τίτλου ανώτατων ιδρυμάτων της αλλοδαπής απαιτείται η επίσημη μετάφρασή του και πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Φοιτητές/τριες προπτυχιακών Τμημάτων Ανώτατων Ιδρυμάτων της ημεδαπής, αποδεδειγμένα επί πτυχίω με σχετική βεβαίωση, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Π.Μ.Σ, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει, εφόσον επιλεγούν, βεβαίωση περάτωσης σπουδών, μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.

5. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών (αν υπάρχουν) μαθημάτων, στην οποία αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου, με βαθμολογικό ποσοστό, όπου αποδίδεται.

6. Δύο (2) συστατικές επιστολές από επιστήμονες/επαγγελματίες αναγνωρισμένου κύρους προερχόμενων από τον ακαδημαϊκό ή/και από τον επαγγελματικό χώρο του υποψηφίου (η μία τουλάχιστον από τον ακαδημαϊκό χώρο), σύμφωνα με το υπόδειγμα που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Οι συστατικές επιστολές θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά απευθείας στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από το πρόσωπο που συστήνει τον/την υποψήφιο/α. Οι συστατικές επιστολές είναι εμπιστευτικές και δεν γνωστοποιούνται στους/ις υποψηφίους/ες σε καμία περίπτωση, είτε πριν είτε μετά την ενδεχόμενη εισδοχή τους.

7. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2 ή ανώτερο), το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση του/της υποψηφίου/ας στην κατανόηση κειμένου στην αγγλική γλώσσα, στο πλαίσιο της συνέντευξης.

8. Δοκίμιο με θέμα: «Συμπεράσματα και διδάγματα που προέκυψαν από την πανδημία COVID-19 σχετικά με την διαχείριση των κρίσεων Δημόσιας Υγείας». Το δοκίμιο θα πρέπει να έχει έκταση μέχρι 1,000 λέξεις, να είναι πρωτότυπο και να αντανακλά τον τρόπο, με το οποίο αντιλαμβάνεστε τη σημασία του θέματος στο πλαίσιο της Δημόσιας Υγείας. Τα δοκίμια θα υφίστανται έλεγχο με ειδικό λογισμικό για την αποτροπή ενδεχόμενης λογοκλοπής.
Στο δοκίμιο θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/ας και η Ειδίκευση για την οποία έχει υποβληθεί η αίτηση.
Το δοκίμιο θα έχει την ακόλουθη δομή:
• Τίτλος
• Περίληψη
• Κριτική θεώρηση του θέματος: Εκφράζετε τις σκέψεις - απόψεις σας σχετικά με το θέμα, με κριτικό τρόπο, αξιολογώντας τη σχετική βιβλιογραφία, και συνθέτοντας τα δεδομένα.
• Συμπέρασμα

9. Αποδεικτικά επιστημονικής δραστηριότητας τελευταίας πενταετίας (βεβαιώσεις συμμετοχής σε ερευνητικά έργα, ανάτυπα ανακοινώσεων σε συνέδρια, επιστημονικών δημοσιεύσεων, διακρίσεις, υποτροφίες, πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων κλπ) (αν υπάρχουν).

10. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (βεβαιώσεις εργοδοτών ή/και ασφαλιστικών φορέων, αν υπάρχουν).

11. Αποδεικτικά εθελοντικού έργου - κοινωνικής δράσης (αν υπάρχουν).

12. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/ας. Οι φωτογραφίες προσκομίζονται μόνο σε περίπτωση επιλογής του/της υποψήφιου/ας.

13. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλλουν στην κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής κάθε πρόσθετο στοιχείο, το οποίο θεωρούν ότι θα βοηθήσει τα μέλη της στην τελική κρίση τους..

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά́, ευδιάκριτα σκαναρισμένα και το δοκίμιο, θα αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: https://mdy.uniwa.gr/ilektroniki-aitisi-ypovolis-ypopsifiotitas.

Οι συστατικές επιστολές θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά́ προς τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, υπόψη κ. Σταθάκη Μαρίας, απευθείας από το πρόσωπο που συστήνει τον/την υποψήφιο/α με την ένδειξη: Αίτηση Υποψηφιότητας Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ» 2021 – 2023 και το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/ας.

Η εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού στο γραφείο της Γραμματείας του Π.Μ.Σ (τηλέφωνο Γραμματείας: 213 20 10 207).

Η Επιτροπή Επιλογής, προκειμένου να υποβοηθήσει το έργο της αξιολόγησης των αιτήσεων εισαγωγής των υποψηφίων, δύναται να ζητήσει από τους/τις υποψηφίους/ες συμπληρωματικά στοιχεία και τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά που δεν έχουν υποβληθεί.

Συνέντευξη

Οι υποψήφιοι/ες που θα καταθέσουν εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα ενημερωθούν εγκαίρως για τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο διεξαγωγής της συνέντευξης από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. με μήνυμα στο προσωπικό τους email. Στο πλαίσιο των μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι συνεντεύξεις των υποψηφίων δύνανται να πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας MS TEAMS. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ, αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., υπόψη κ. Σταθάκη Μαρίας.

Τέλη φοίτησης

Για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. προβλέπονται τέλη φοίτησης που ανέρχονται στα 900€ ανά εξάμηνο και συνολικά στα 3,600€, τα οποία μπορούν να καταβάλλονται σε 4-8 ισόποσες δόσεις. Προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης για ποσοστό έως 30% των εισακτέων στο ΠΜΣ, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των νόμων για τα ΠΜΣ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά́ με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία» μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://mdy.uniwa.gr.


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία»
Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας
Σχολή Δημόσιας Υγείας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πανεπιστημιούπολη Αθηνών
Λ. Αλεξάνδρας 196, 11521 Αθήνα
Ιστοσελίδα ΠΜΣ Δημόσια Υγεία: http://mdy.uniwa.gr
Τηλ: 213 20 10 207
email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

* Τα προσωπικά́ στοιχεία των ενδιαφερόμενων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών που συλλέγονται κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων εισαγωγής χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του Π.Μ.Σ. «Δημόσια Υγεία» του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και διασφαλίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΠΜΣ
ΝΑΪΡ-ΤΩΝΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Σχετικά Άρθρα