Προκήρυξη Υποτροφιών Διδακτορικών Σπουδών ΙΚΥ 2018

Εκτύπωση  

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) 2018

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(ΙΚΥ)

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ» - 2oς ΚΥΚΛΟΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 (ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, κατόπιν πλήθους αιτημάτων και τεχνικών προβλημάτων, αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, έως την Τρίτη 24 Απριλίου 2018 και ώρα 15:00, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους εν δυνάμει υποψηφίους να υποβάλουν ορθώς την αίτησή τους.

Αντιστοίχως, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης σε έντυπη μορφή, συνοδευόμενη από όλα τα προβλεπόμενα από την οικεία πρόσκληση δικαιολογητικά, μετατίθεται για τις 30 Απριλίου 2018(σφραγίδα ταχυδρομείου).

Προσοχή
Υπενθυμίζουμε στους νέους υποψήφιους διδάκτορες ότι η μέγιστη διάρκεια της υποτροφίας είναι 36 μήνες.
Η μη έγκαιρη ολοκλήρωση και παράδοση της διδακτορικής διατριβής συνεπάγεται αναζήτηση του συνολικού ποσού της υποτροφίας από το ΙΚΥ και το ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο και τη σύμβαση που υπογράφουν οι υποψήφιοι.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Κυριάκος Αθανασίου
Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ


Α.Π.3398/28-03-2018

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(ΙΚΥ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

«Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» - 2ος Κύκλος

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεων που αφορούν υποτροφίες υποψηφίων διδακτόρων ελληνικών ΑΕΙ/ΤΕΙ, στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» - 2ος Κύκλος, σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε «Επικαιροποιημένη Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων – υποψηφιοτήτων», σύμφωνα με την οποία:

α) ο αριθμός των θέσεων υποτροφιών αυξήθηκε από 330 σε 700 θέσεις (υπερδιπλασιασμός),

β) ως ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας ορίζεται η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων (17-4-2018) και

γ) παρατείνεται ο χρόνος υποβολής των τελικών παραδοτέων.

Η Επικαιροποιημένη Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων – υποψηφιοτήτων καθώς και όλες οι Πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στον υπερσύνδεσμο του ΙΚΥ.


Αρ.Πρωτ.2876/19-03-2018

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(ΙΚΥ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

330 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α.Ε.Ι./Σ.Ε.Ι.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιώ (ΙΚΥ), στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» - 2ος Κύκλος και σε εφαρμογή του Κανονισμού του Προγράμματος (Απόφαση 38060/Ζ1/06.03.2018, ΦΕΚ 876/τ.Β’/13.03.2018), προκηρύσσει 330 θέσεις υποτροφιών, μέγιστης διάρκειας τριών (3) ετών, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες, των οποίων η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει οριστεί μετά την 01/01/2016, στους παρακάτω επιστημονικούς τομείς:

 • Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού,
 • Επιστήμες Ζωής
 • Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή έως τις 17 /4/2018 και στην συνέχεια έως 24/4/2018, φάκελο υποψηφιότητας (αίτηση σε έντυπη μορφή και σχετικά δικαιολογητικά).

Όλες οι πληροφορίες παρέχονται στον υπερσύνδεσμο του ΙΚΥ: https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/didaktoriko/espa-2014/espa-2014-0-18-2-kiklos

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, πριν προβούν στην υποβολή αίτησης, να μελετήσουν προσεκτικά όλες τις παρεχόμενες πληροφορίες κυρίως την «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων - υποψηφιοτήτων» καθώς και τις «Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις» .

Περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις παρέχονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ - Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία) στα τηλέφωνα 210-3726394, 210-3726355 και 210-3726357 καθώς και στο e-mail: infoteam(ΣΤΟ)iky.gr.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ
Κυριάκος Αθανασίου
Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.


ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(Ι.Κ.Υ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Διδακτορικές Υποτροφίες ΕΣΠΑ (2014-2020)
Μάρτιος 2018

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» - 2ος Κύκλος και σε εφαρμογή του Κανονισμού του Προγράμματος (Απόφαση 38060/Ζ1/06.03.2018, «Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις».), προκηρύσσει 330 θέσεις υποτροφιών, μέγιστης διάρκειας τριών (3) ετών, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες, των οποίων η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει οριστεί μετά την 01/01/2016, στους παρακάτω επιστημονικούς τομείς:

 • Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού,
 • Επιστήμες Ζωής
 • Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή έως τις 17/4/2018 στη σελίδα: https://applications.iky.gr και στην συνέχεια έως 24/4/2018, φάκελο υποψηφιότητας (αίτηση σε έντυπη μορφή και σχετικά δικαιολογητικά).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, πριν προβούν στην υποβολή αίτησης, να μελετήσουν προσεκτικά όλες τις παρακάτω παρεχόμενες πληροφορίες και κυρίως την «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων – υποψηφιοτήτων» καθώς και τις «Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις».

Περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις παρέχονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ - Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία) στα τηλέφωνα 210-3726394, 210-3726355 και 210-3726357 καθώς και στο e-mail: infoteam(ΣΤΟ)iky.gr.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΚΥ 2017


Αρ.Πρωτ.4631/02-05-2017

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(Ι.Κ.Υ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

υποβολής αιτήσεων για χορήγηση υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα

στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο:
«Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου σπουδών»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ηλεκτρονική υποβολή): 15 /05/2017, ώρα: 18:00

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου σπουδών» και σε εφαρμογή του Κανονισμού του Προγράμματος (Απόφαση 62511/Zl/11.04.2017, ΦΕΚ 1411/τ.Β'/26.04.2017), προκηρύσσει συνολικά 211 θέσεις υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου (διδακτορικό) στην Ελλάδα στους παρακάτω 3 επιστημονικούς τομείς:

 • Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού,
 • Επιστήμες Ζωής, Υγείας και Διατροφής,
 • Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με άξονες προτεραιότητας 6, 8, 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αναφέρεται σε αναπτυξιακούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας και στοχεύει στην ενίσχυση της διδακτορικής έρευνας, στη βελτίωση των δεξιοτήτων και των γνώσεων των ερευνητών στους τομείς αιχμής της αγοράς, επιτυγχάνοντας την καλύτερη πρόσβαση τους στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας, των οποίων η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει οριστεί κατά το χρονικό διάστημα από 01-07-2013 έως και 10-01-2015.

Η διάρκεια της υποτροφίας ανέρχεται σε 24 διαδοχικούς μήνες κατ ανώτατο όριο. Η υποτροφία δεν μπορεί να καλύψει διάστημα πέραν του 54ου μήνα από τον ορισμό της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3685/2008.

Οι θέσεις υποτροφιών κατανέμονται ανά Επιστημονικό Τομέα και Επιστημονικό Κλάδο σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ /
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

1. Φυσικές Επιστήμες

Μαθηματικά, Επιστήμες Η/Υ & Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Φυσική, Χημεία, Γεωεπιστήμες, Επιστήμες Περιβάλλοντος, Διαστημικές Επιστήμες, Άλλες Φυσικές Επιστήμες, Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις φυσικών επιστημών

35

2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία

Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού,
Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού,
Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ,
Επιστήμες Μηχανολόγου Μηχανικού,
Επιστήμες Χημικού Μηχανικού, Μηχανική Υλικών,
Βιοϊατρική Μηχανική, Μηχανική Περιβάλλοντος,
Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία, Βιομηχανική Βιοτεχνολογία,
Νανοτεχνολογία, Άλλες Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας,
Κοινωνικοοικονομικές Επιπτώσεις Επιστήμων Μηχανικού και
Τεχνολογίας

31

3. Γεωργικές Επιστήμες

Γεωπονία, Δασολογία και Αλιεία, Επιστήμη Ζωικής Παραγωγής,
Κτηνιατρική, Γεωργική Βιοτεχνολογία, Άλλες Γεωργικές Επιστήμες,
Κοινωνικοοικονομικές Επιπτώσεις Γεωργικών Επιστημών

7

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

1. Επιστήμες Ζωής, Υγείας και Διατροφής

Επιστήμες Υγείας και Βιολογικές Επιστήμες, Άλλες Επιστήμες Ζωής, Υγείας και Διατροφής, Κοινωνικοοικονομικές Επιπτώσεις Επιστημών Ζωής, Υγείας και Διατροφής

50

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

1. Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Ιστορία, Αρχαιολογία, Γλώσσες, Λογοτεχνία, Φιλοσοφία,
Τέχνες, Πολιτισμός, Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες,
Κοινωνικοοικονομικές Επιπτώσεις Ανθρωπιστικών Επιστημών

34

2. Κοινωνικές Επιστήμες

Ψυχολογία, Εκπαίδευση, Κοινωνιολογία, Πολιτικές Επιστήμες, Κοινωνική & Οικονομική Γεωγραφία, ΜΜΕ και Επικοινωνίες, Κοινωνική Ανθρωπολογία, Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες, Κοινωνικοοικονομικές Επιπτώσεις Κοινωνικών Επιστημών

33

3. Οικονομικές & Νομικές Επιστήμες

Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Νομική Επιστήμη, Δίκαιο, Άλλες Οικονομικές και Νομικές Επιστήμες, Κοινωνικοοικονομικές Επιπτώσεις Οικονομικών και Νομικών Επιστημών

21

 

ΣΥΝΟΛΟ

211

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλων κρατών.

2. Να έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) της ημεδαπής.

3. Να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας τουλάχιστον καλής γνώσης (επίπεδο Β2- βάσει του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες) σε μία ξένη γλώσσα.

4. Να είναι υποψήφιοι διδάκτορες σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και να έχει οριστεί η Τριμελής Συμβουλευτική τους Επιτροπή το χρονικό διάστημα από 01-07-2013 έως και 10-01-2015.

5. Να μην έχουν σχέση εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια της υποτροφίας
α) στον δημόσιο τομέα ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ή
β) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου.

6. Να μην χρηματοδοτούνται για την προτεινόμενη διδακτορική έρευνα ή άλλη έρευνα με συναφές θέμα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ' όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.

7. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης, ο χρόνος της οποίας να επαρκεί για την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της παρούσας. Οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής θα πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης του υποτρόφου με το ΙΚΥ.

8. Να μην είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα.

9. Να έχουν κατά μέσο όρο εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης έως δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €) την τελευταία τριετία. Σε περίπτωση κατά την οποία ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ο μέσος όρος του ατομικού εισοδήματος επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης της τελευταίας τριετίας θα πρέπει να είναι έως του ποσού των δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000,00 €). Σε ειδικές περιπτώσεις που διαπιστώνονται με αντικειμενικά κριτήρια και πιστοποιητικά και αφορούν σε άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας κλπ, το Διοικητικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφαση δύναται να εγκρίνει την αύξηση του ορίου του ατομικού συνολικού εισοδήματος επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης κατά 20%.

10. Να μην είναι δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό εκτός και εάν παραιτηθούν από το συγκεκριμένο επίδομα.

Ειδικοί όροι συμμετοχής

•  Δεν εγκρίνεται, για οποιοδήποτε λόγο, αναστολή κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της υποτροφίας.

•  Τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις του υποψηφίου, στο πλαίσιο άλλης σύμβασης υποτροφίας με το Ι.Κ.Υ., θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων.

•  Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μόνο μία αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

•  Η γλώσσα σύνταξης της αίτησης είναι η Ελληνική. Εξαίρεση αποτελούν οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν έγκριση της ΓΣΕΣ του Τμήματός τους για σύνταξη της διατριβής τους σε άλλη γλώσσα.

•  Οι αιτήσεις που δεν είναι ορθώς και πλήρως συμπληρωμένες ως προς όλα τα υποχρεωτικά πεδία δεν θεωρούνται επιλέξιμες και απορρίπτονται.

•  Οι υποψήφιοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη επιλογής του επιστημονικού τομέα, του επιστημονικού κλάδου και της εξειδίκευσης στην οποία θα εντάξουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους, η οποία δεν μπορεί να αλλάξει μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων.

•  Το ΙΚΥ δύναται να ανακαλεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις υποψηφιότητας, και δικαιούται να αναζητήσει την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών κατά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Αίτηση υποψηφιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν, με συμπληρωμένα όλα τα πεδία και χωρίς καμία παράλειψη, έως την Δευτέρα 15 Μαΐου 2017, ώρα Ελλάδος 18.00, ειδική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, που διατίθεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο μέσω του διαδικτυακού τόπου/πλατφόρμας: http://applications.iky.gr

Στην ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και αναρτώνται (upload) τα εξής έγγραφα σε μορφή αρχείου pdf (μεγ. 5 Mb):

 • Πρόταση διδακτορικής διατριβής έως 2.000 λέξεις, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κεφ. Γ, παρ. 3 τηςπαρούσας πρόσκλησης
 • Ενδεικτική βιβλιογραφία πρότασης διδακτορικής διατριβής , σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κεφ. Γ,παρ.3τηςπαρούσαςπρόσκλησης

Η αίτηση του υποψηφίου επέχει θέσης υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986, ότι:

α) όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή, ταυτίζονται με τα στοιχεία που υποβάλλονται εντύπως και ότι ο υποψήφιος πληροί τα κριτήρια του Κεφαλαίου Α' της παρούσης πρόσκλησης,

β) έχει υποβάλει μόνο μία αίτηση,

γ) δεν είναι κάτοχος άλλου διδακτορικού διπλώματος,

δ) δεν θα χρηματοδοτείται για την προτεινόμενη διδακτορική έρευνα ή άλλη έρευνα με συναφές θέμα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ' όλη τη διάρκεια της υποτροφίας,

ε) δεν θα έχει σχέση εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια της υποτροφίας ί) στον δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ή ως μόνιμος υπάλληλος ή ίί) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου,

στ) δεν θα παίρνει επίδομα ανεργίας καθ' όλη τη διάρκεια της υποτροφίας,

ζ) συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα στην τήρηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται στην αίτηση και αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικά εργαλεία και εφαρμογές πληροφορικής για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος προγράμματος, από το ΙΚΥ και αρμόδιους εθνικούς και ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Φορείς.

η) Δεν υφίστανται/εκκρεμούν τυχόν συμβατικές μου υποχρεώσεις στο πλαίσιο σύμβασης υποτροφίας με το ΙΚΥ και

θ) Έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις κανονιστικές διατάξεις του προγράμματος (Απόφαση 62511/Zl/11.04.2017, ΦΕΚ 1411/τ.Β' /26.04.2017).

Σε περίπτωση υποβολής ψευδών δηλώσεων θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ν.1599/1986. Ειδικότερα, όλοι οι υποψήφιοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να συμπληρώσουν πλήρως και ορθώς όλα τα πεδία της αίτησης (συμπεριλαμβανομένων των αναρτώμενων αρχείων) έως τη λήξη της προθεσμίας της ηλεκτρονικής υποβολής.

Η επιλογή γίνεται βάσει του επιστημονικού τομέα και του επιστημονικού κλάδου που εμπίπτει το θέμα της διδακτορικής διατριβής και όχι βάσει του επιστημονικού τομέα στον οποίον ανήκουν οι προηγούμενοι τίτλοι σπουδών του υποψηφίου.

Καμία αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης δεν είναι εφικτή μετά την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης.

Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης καθώς και το γεγονός ότι η διαδικασία δύναται, με απόφαση του ΙΚΥ και κατά πλήρη διακριτική ευχέρειά του, να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο. Η υποβολή πρότασης καθώς και η κατάρτιση και επικύρωση των πινάκων των επιλεγμένων προτάσεων δεν συνεπάγεται καθ' οιονδήποτε τρόπο υποχρέωση του ΙΚΥ να καταρτίσει σύμβαση με τον ενδιαφερόμενο και να του χορηγήσει την υποτροφία.

2. Δικαιολογητικά υποψηφιότητας

Με την επιτυχή υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιοι θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα με τον κωδικό ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησής τους. Εν συνεχεία, οι υποψήφιοι θα πρέπει να εκτυπώσουν την υποβληθείσα αίτηση (οριστικοποιημένη αίτηση), να την υπογράψουν και να την αποστείλουν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, ήτοι έως και τις 22/05/2017, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, ή με ταχυμεταφορά (courier) στο ΙΚΥ, Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Ν. Ιωνία, ή να την υποβάλουν στο ΙΚΥ, συνοδευόμενη υποχρεωτικά από τα κάτωθι δικαιολογητικά (τα στοιχεία των οποίων δεν θα πρέπει να διαφέρουν από αυτά που είχαν συμπληρωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση):

1. Πρόταση διδακτορικής διατριβής έως 2.000 λέξεις, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κεφ. Γ, παρ. 3 της παρούσας πρόσκλησης, εκτυπωμένη από την οριστικοποιημένη αίτηση (φέρει τον κωδικό ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης).

ΙΙ. Ενδεικτική βιβλιογραφία πρότασης διδακτορικής διατριβής , σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κεφ. Γ, παρ. 3 της παρούσας πρόσκλησης, εκτυπωμένο από την οριστικοποιημένη αίτηση (φέρει τον κωδικό ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης).

ΙΙΙ. Αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε ισχύ).

IV. Αντίγραφο πτυχίου/βεβαίωσης Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, όπου θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.

(Για τους υποψηφίους που είναι, κάτοχοι πτυχίου/διπλώματος της αλλοδαπής, η αντιστοιχία της Βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των τίτλων σπουδών τους προς τη Βαθμολογική κλίμακα των τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής καθορίζεται από το Δ.Ο.Α. Τ.Α.Π. (Α' ή Β' Τμήμα) και μπορεί να αναγράφεται στις ΒεΒαιώσεις ισοτιμιών, που χορηγούνται από αυτό. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι τίτλοι σπουδών των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής δεν αναγράφουν Βαθμολογία ή αξιολογικούς χαρακτηρισμούς, το ανωτέρω όργανο καθορίζει τη Βαθμολογική αντιστοιχία κατ' εκτίμηση των τυχόν λοιπών στοιχείων ή εγγράφων του οικείου εκπαιδευτικού Ιδρύματος και, αν τούτο δεν είναι εφικτό, θεωρείται ότι ο σχετικός τίτλος φέρει τον κατώτατο Βαθμό του αντίστοιχου Ελληνικού Α.Ε.Ι.)

V. Αντίγραφο Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης (επίπεδο Β2- βάσει του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες) σε μία ξένη γλώσσα.

VI. Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος στην οποία θα αναγράφονται:
α) το κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης θέμα της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,
β) τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και
γ) η ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής θα πρέπει να είναι από 1-7-2013 έως και 10-1-2015.

Vll. Βεβαίωση του επιβλέποντος της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου, στην οποία θα αναγράφεται ότι το θέμα της διδακτορικής διατριβής εμπίπτει στον επιστημονικό τομέα, επιστημονικό κλάδο και στην εξειδίκευση που δηλώνει ο Υποψήφιος Διδάκτορας στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή του.

Vlll. Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων των τελευταίων τριών (3) ετών (οικονομικό έτος 2014, φορολογικό έτος 2014 και φορολογικό έτος 2015).

ΙΧ. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα, βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου Europass.

Χ. Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Σε περίπτωση αναβολής, η διάρκεια που θα αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να συμπίπτει ή να υπερβαίνει τη διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Σε περίπτωση που η διάρκεια που αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι πληροί τις οριζομένες από τον Νόμο 3421/2005 (ΦΕΚ 302/τ.Α'/13-12-2005) προϋποθέσεις να του χορηγηθεί αναβολή για τη συνολική διάρκεια διδακτορικών σπουδών.

ΧΙ. Για τις περιπτώσεις ύπαρξης αναπηρίας, πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής από το οποίο θα προκύπτει η ύπαρξη αναπηρίας σε ποσοστό 67% και άνω.

ΧΙΙ. Για τις ειδικές περιπτώσεις υποψηφίων που αιτούνται αύξηση του ορίου του ατομικού συνολικού εισοδήματος επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης κατά 20% (κεφ. Α, παρ. 9), αιτιολογημένη αίτηση συνοδευόμενα από σχετικά δικαιολογητικά.

Παραδεκτό της αίτησης:

Α. Υποψήφιος ο οποίος δεν θα προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, βάσει του περιεχομένου της αίτησής του και εντός των ορισμένων προθεσμιών, δεν θα αξιολογηθεί.

Β. Δεν λαμβάνεται υπόψη έντυπη αίτηση που θα σταλεί, με οποιονδήποτε άλλο από τον προαναφερόμενο τρόπο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ, κ.ο.κ.) μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

1. Αξιολόγηση

Μετά τη λήξη της ταχθείσης από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ προθεσμίας, η αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΥ αρχίζει τη διαδικασία της αξιολόγησης σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος κεφαλαίου. Επί του πίνακα επιλεγέντων υποψηφίων, που καταρτίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία α και β του κεφαλαίου Δ', η αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο ορθότητας και πληρότητας των αιτήσεων αυτών και καταρτίζει σχετικό «πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων», εφόσον διαπιστωθεί ότι ο φάκελος κάποιου υποψηφίου δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής του ΚΕΦ. Α'. Στην περίπτωση αυτή ο πίνακας των επιλεγέντων υποψηφίων συμπληρώνεται με ίσο αριθμό υποψηφίων από τον πίνακα των επιλαχόντων του ίδιου επιστημονικού τομέα και επιστημονικού κλάδου.

Ο πίνακας «μη επιλέξιμων αιτήσεων» εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του (www.iky.gr).

Οι μη επιλέξιμοι υποψήφιοι μπορούν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσιοποίηση του πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων να ασκήσουν ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ ένσταση, την οποία μπορούν να καταθέσουν στο ΙΚΥ αυτοπροσώπως ή με ειδικά εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου) ή διά μέσου εταιρίας ταχυμεταφορών (courier).

Οι ενστάσεις εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ και εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών οι υποψήφιοι ενημερώνονται εγγράφως σχετικά με την απόφαση.

2. Αξιολογητές

Η αξιολόγηση θα γίνει εξατομικευμένα, από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ όλων των βαθμίδων και ομότιμους καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής και μέλη ΔΕΠ/ΕΠ που είναι σε καθεστώς συνταξιοδότησης καθώς και από εν ενεργεία Ερευνητές Α', Β' και Γ' Βαθμίδας και συνταξιούχους Ερευνητές Α',Β' και Γ' βαθμίδας, που θα οριστούν ανά επιστημονικό τομέα από το Δ.Σ. του ΙΚΥ. Οι αξιολογητές θα προκύψουν από το Μητρώο Αξιολογητών του ΙΚΥ και το Πληροφοριακό Σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.

3. Μοριοδότηση των υποψηφίων

Η μοριοδότηση των υποψηφίων θα γίνει βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

Α. Βαθμός πτυχίου με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, πολλαπλασιασμένος με συντελεστή 2 - (10-20 μόρια).

Β. Ποιοτική αξιολόγηση θέματος διδακτορικής διατριβής και σύντομης περιγραφής αυτού διδακτορικής διατριβής έως 2.000 λέξεις) - (1-80 μόρια).

Προδιαγραφές διαμόρφωσης πρότασης διδακτορικής διατριβής: η πρόταση πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα και να έχει την ακόλουθη δομή:
(α) Περίληψη,
(β) Εισαγωγή,
(γ) Θεωρητικό πλαίσιο,
(δ) Ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις εργασίας,
(ε) Μεθοδολογία,
(στ) Χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα αναφέρεται και η αιτούμενη διάρκεια της υποτροφίας σε μήνες (έως 2000 λέξεις αυστηρά),
(ζ) Ενδεικτική βιβλιογραφία (η βιβλιογραφία δεν προσμετράται στον αριθμό των λέξεων).

Η μοριοδότηση του θέματος της διδακτορικής διατριβής αναλύεται ως ακολούθως:
Ι. αρτιότητα (1-40 μόρια),
ΙΙ. πρωτοτυπία (0-35 μόρια),
ΙΙΙ. ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα (0-5 μόρια).

Υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης λιγότερα από 40 μόρια δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες υποψήφιων υποτρόφων του προγράμματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

α) Κάθε αίτηση αξιολογείται από δύο αξιολογητές. Η μοριοδότηση των υποψηφίων προκύπτει από το μέσο όρο των μορίων των δύο αξιολογητών, στον οποίο προστίθενται τα μόρια του βαθμού πτυχίου. Σε περίπτωση βαθμολογικής απόκλισης μεγαλύτερης των τριάντα (30) μορίων μεταξύ των μοριοδοτήσεων των δύο αξιολογητών, η αίτηση θα βαθμολογηθεί και από τρίτο αξιολογητή. Η τελική μοριοδότηση, στην περίπτωση αυτή, προκύπτει από το μέσο όρο των δύο πλησιέστερων μοριοδοτήσεων.

β) Εάν προκύψει ίσος αριθμός μορίων στην τελευταία προκηρυχθείσα θέση εκάστου επιστημονικού κλάδου και εκάστου επιστημονικού τομέα, επιλέγεται ο υποψήφιος που έχει την υψηλότερη μοριοδότηση με σειρά προτεραιότητας στα εξής κριτήρια:
ί) στην ποιοτική αξιολόγηση του θέματος της διδακτορικής διατριβής,
ίί) στον βαθμό του πτυχίου και
ίίί) στο μικρότερο μέσο όρο του ατομικού φορολογητέου εισοδήματος.
Εάν και στη συνέχεια προκύψει ισοβαθμία, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ.

γ) Ύστερα από την ολοκλήρωση της περιγραφόμενης στο ΚΕΦ. Γ' διαδικασίας καταρτίζονται οι τελικοί πίνακες επιλεγέντων υποψήφιων υποτρόφων καθώς και οι πίνακες επιλαχόντων και απορριφθέντων υποψηφίων (οι υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν κάτω από 40 μόρια) κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, ανά επιστημονικό κλάδο και ανά επιστημονικό τομέα. Οι εν λόγω πίνακες επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ.
Εν συνεχεία, αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ. οι επιμέρους, ανά επιστημονικό τομέα και ανά επιστημονικό κλάδο, πίνακες των επιλεγέντων, των επιλαχόντων και των απορριφθέντων υποψηφίων κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά.

δ) Σε περίπτωση παραίτησης ή διαγραφής υποψηφίων από τους πίνακες, επιλέγεται αντίστοιχος αριθμός επιλαχόντων από τον ίδιο επιστημονικό τομέα και τον ίδιο επιστημονικό κλάδο.

ε) Δεν υποβάλλονται ενστάσεις ως προς την αξιολόγηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Σύναψη και περιεχόμενο της σύμβασης

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η σύναψη σχετικής Σύμβασης με το ΙΚΥ, με την οποία ορίζονται και εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις των υποτρόφων και οι όροι της υποτροφίας που θα χορηγηθεί εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια. Οι συμβάσεις μεταξύ ΙΚΥ και υποτρόφων θα συναφθούν μετά την ολοκλήρωση της περιγραφόμενης Διαδικασίας Αξιολόγησης και Επιλογής Υποτρόφων.

Η διάρκεια της Υποτροφίας ορίζεται το ανώτερο έως (2) έτη (24 διαδοχικοί μήνες). Σε κάθε περίπτωση, η υποτροφία δεν μπορεί να καλύψει διάστημα πέραν του 54°υ μήνα από τον ορισμό της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Η διάρκεια της υποτροφίας εξαρτάται από την επίδοση του υποτρόφου και συναρτάται με την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Εξεταστικής Επιτροπής στη Γραμματεία του Τμήματος του ΑΕΙ για ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

2. Χρόνος έναρξης και λήξης της υποτροφίας

Ως ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας ορίζεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων προς το ΙΚΥ. Το χρονικό διάστημα που διανύθηκε έως την έναρξη της υποτροφίας δεν είναι επιλέξιμο για αναδρομική χρηματοδότηση από το πρόγραμμα.

Ως ημερομηνία λήξης της υποτροφίας ορίζεται η ημερομηνία κατάθεσης αίτησης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής στη Γραμματεία του Τμήματος του ΑΕΙ για τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

3. Παραβίαση των όρων υποτροφίας - συνέπειες

Η παραβίαση οιουδήποτε από τους όρους της σύμβασης που θα συναφθεί και του Κανονισμού του ΙΚΥ, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, παρέχει στο ΙΚΥ το δικαίωμα να διακόψει την Υποτροφία με τη διαδικασία που θα αναφέρεται στη σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή, ο Υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει στο ΙΚΥ το συνολικό καταβληθέν ποσό της Υποτροφίας, κατά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

4. Λόγοι ανωτέρας βίας

Η επίκληση των λόγων της ανωτέρας βίας κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ κατόπιν έγκαιρης και τεκμηριωμένης (με την υποβολή δικαιολογητικών από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και όργανα) αίτησης του υποτρόφου, που φέρει και το σχετικό βάρος απόδειξης.

Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε απρόβλεπτη, έκτακτη κατάσταση ή συμβάν, πέραν του ελέγχου του υποτρόφου και που τον εμποδίζει ρητώς και βεβαιωμένα να ολοκληρώσει μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση και δεν μπορούσε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να αποτραπεί ούτε με ενέργειες άκρας επιμέλειας και σύνεσης.

5. Παραδοτέα - υποχρεώσεις του υποτρόφου

Ως τελικό παραδοτέο νοείται η βεβαίωση επιτυχούς υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής ενώπιον της Επταμελούς Επιτροπής ή ο τίτλος αναγόρευσης σε διδάκτορα που θα συνοδεύονται από αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής.

Ενδιάμεσα παραδοτέα κατά τη διάρκεια υλοποίησης της έρευνας είναι οι ενδιάμεσες εκθέσεις προόδου, όπως ορίζονται αναλυτικά παρακάτω. Από την έγκαιρη κατάθεση, καθώς και από το θετικό περιεχόμενο της έκθεσης εξαρτάται και η απρόσκοπτη και συνεχής καταβολή της υποτροφίας μέχρι τη λήξη της.

Για τον λόγο αυτό ο/η υπότροφος υποχρεούται να καταθέτει στο Ι.Κ.Υ. τα ακόλουθα παραδοτέα:

Α) Κατά τη διάρκεια της υποτροφίας: ί) τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου που συντάσσονται και υπογράφονται από τον ίδιο τον υπότροφο, σε έντυπα που θα διατεθούν από το ΙΚΥ και ίί) εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου που συντάσσονται και υπογράφονται από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, σε έντυπα που θα διατεθούν από το ΙΚΥ.

Β) Με τη λήξη της υποτροφίας: Βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου Τμήματος ή Σχολής από την οποία να προκύπτει ότι έχει κατατεθεί η πρόταση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής κρίσης της διδακτορικής διατριβής.

Γ) Μετά τη λήξη της υποτροφίας και εντός τριμήνου, το αργότερο: Βεβαίωση επιτυχούς υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής ενώπιον της Επταμελούς Επιτροπής ή τίτλος αναγόρευσης σε διδάκτορα που θα συνοδεύονται από αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής.

6. α. Αδυναμία υποβολής διδακτορικής διατριβής – συνέπειες

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν ολοκληρωθεί η διδακτορική διατριβή σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, οι υπότροφοι υποχρεούνται να επιστρέψουν το συνολικό ποσό της υποτροφίας που έλαβαν έπειτα από σχετική ειδοποίηση που θα τους απευθύνει το ΙΚΥ.

β. Τροποποίηση του τίτλου της διδακτορικής διατριβής

Επιτρέπεται η τροποποίηση του τίτλου της διδακτορικής διατριβής κατόπιν εγκρίσεως της Γ.Σ.Ε.Σ, χωρίς την ουσιώδη αλλαγή του θέματος της Διδακτορικής Διατριβής, δεδομένου ότι αυτό έχει αξιολογηθεί για τη χορήγηση της υποτροφίας και αποτελεί ουσιώδη όρο της.

Επίσης, οι υπότροφοι που εκπονούν διδακτορική διατριβή στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», του ΕΣΠΑ 2014-2020, υποχρεούνται να μνημονεύουν στις επιστημονικές τους εργασίες τα εξής: «Η υλοποίηση της διδακτορικής διατριβής συγχρηματοδοτήθηκε μέσω της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η υποτροφία δεν διακόπτεται αν ο υπότροφος κατά τη διάρκειά της τύχει και υποτροφίας κινητικότητας, μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που διαχειρίζεται το ΙΚΥ, προκειμένου να πραγματοποιήσει έρευνα στο εξωτερικό. Στην ανωτέρω περίπτωση, ο υπότροφος υποχρεούται να ενημερώσει το ΙΚΥ, προσκομίζοντας βεβαίωση από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, στην οποία θα αναγράφονται:
ί. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει.
ίί. Το χρονικό διάστημα που θα διανυθεί στο εξωτερικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Στους υποτρόφους χορηγούνται μεικτά μηνιαία τροφεία ύψους οκτακοσίων δέκα έξι ευρώ και ενενήντα λεπτών (816,90 €),στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις.

Η καταβολή των τροφείων γίνεται σε τριμηνιαία βάση υπό την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος θα είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση και τον κανονισμό του ΙΚΥ. Η αποπληρωμή των τροφείων πραγματοποιείται μετά την κατάθεση των τελικών παραδοτέων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΛΟΙΠΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Οποιαδήποτε ζητήματα ανακύψουν κατά την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος υποτροφιών και δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Δ. Σ. του ΙΚΥ.

Ενστάσεις κατά της παρούσας πρόσκλησης δεν γίνονται δεκτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις παρέχονται από το Τμήμα Διαγωνισμών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία, καθ' όλες τις εργάσιμες ημέρες.

Επιπροσθέτως, οι αιτούντες μπορούν να επικοινωνούν με το ΙΚΥ, για τυχόν διευκρινίσεις,
στα τηλέφωνα:
210-3726350, 210-3726394 και 210-3726395, 210-3726397
καθώς και στα e-mail:
sotiropoulou(ΑΤ)iky.gr, katgiannou(ΑΤ)iky.gr και mariaeroto(ΑΤ)iky.gr.

Ο Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ
Κυριάκος Αθανασίου
Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.


Εκτύπωση