edu.klimaka.gr

Διαδικασίες Χορήγησης Υποτροφιών ΙΚΥ για Διδακτορικές Σπουδές στην Ελλάδα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΚΥ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αριθμ. 152694/Ζ1
Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για τη χορήγηση υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψηφίους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)»

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του α.ν. 1825/1951 «Περί συστάσεως του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)» (Α’ 150) που κυρώθηκε με τον ν. 2113/1952 (Α’ 126),
β) του α.ν. 1859/1951 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Α.Ν. 1825/1951» (Α’ 185),
γ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2158/1993 «Εκσυγχρονισμός του ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 109), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 133 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης... για το ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254),
δ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.» (Α’ 137),
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
στ) της παρ. 6 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων. Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),
ζ) της παρ. θ του άρθρου 23, καθώς και των άρθρων 24, 77, 79 και 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),
η) της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4314/2014 «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 265),
θ) της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83),
ι) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),
ια) του π.δ. 321/1999 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)» (Α’ 306),
ιβ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
ιγ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
ιδ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ιε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
ιστ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείου» (Α’ 123),
ιζ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών» (Α’ 2),
ιη) της υπό στοιχεία 51875/07-05-2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867),
ιθ) της υπό στοιχεία 169/Υ1/08-01-2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33),
κ) της υπό στοιχεία 105280/Ζ1/21-08-2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)» (Β’ 650),
2. Την πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ152, Α.Π. 1134/19.03.2021, ΑΔΑ: ΨΝΟ846ΜΤΛΡ-ΔΡΣ) για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψηφίους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας».
3. Την 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ152, Α.Π. 2045/21.05.2021, ΑΔΑ: 6ΩΥ246ΜΤΛΡ-5ΨΣ) για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψηφίους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας».
4. Την υπό στοιχεία Α.Π.89882/9-8-2021 (ΑΔΑ: ΩΘ5646ΜΤΛΡ-ΔΙΑ) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα «Ένταξη της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας_ Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψήφιους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας» με Κωδικό ΟΠΣ 5113934 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" του ΕΣΠΑ 2014-20», όπως ισχύει.
5. Την υπό στοιχεία 109242/Β9/Φ19/539/7-9-2021 (ΑΔΑ: ΩΙ0Σ46ΜΤΛΗ-ΝΜ0) απόφαση «Ορισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ως διαχειριστή έργου για τις δαπάνες της συλλογικής απόφασης Ε3451 του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους ΠΔΕ».
6. Το υπό στοιχεία 8852/14-09-2021 διαβιβαστικό έγγραφο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ.
7. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αρ. 26/09-09-2021 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ με θέμα «Έγκριση σχεδίου ΚΥΑ για τον Καθορισμό Κανονιστικών Διατάξεων για τη χορήγηση υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψηφίους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).
8. Το υπό στοιχεία 118453/Ζ1/21-09-2021 έγγραφο της Προϊστάμενης της Διεύθυνσης Υποτροφιών του Ι.Κ.Υ.
9. Το υπό στοιχεία 130452/Ζ1/14-10-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Προϊστάμενης της Διεύθυνσης Υποτροφιών του Ι.Κ.Υ., με το συνημμένο πίνακα αυτού.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προϋπολογίζεται συνολική δαπάνη για τα έτη 2022 και 2023 ύψους 8.000.000,00 ευρώ, η οποία θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Ειδικότερα, η εν λόγω συνολική δαπάνη κατ’ έτος θα ανέλθει σε 3.000.000,00 € και 5.000.000,00 €, για τα έτη 2022 και 2023 αντιστοίχως.
11. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/677/132107/Β1/18-10-2021 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
12. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και της διαδικασίας επιλογής για την χορήγηση των υποτροφιών,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τους όρους και τη διαδικασία επιλογής με σκοπό τη χορήγηση πεντακοσίων (500) θέσεων υποτροφιών αριστείας του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών σε υποψηφίους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας, μέγιστης διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών, προκειμένου οι υποψήφιοι να ολοκληρώσουν έγκαιρα τη διδακτορική τους διατριβή στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας-Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψηφίους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020) ως ακολούθως:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας-Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψηφίους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020), προκηρύσσει πεντακόσιες (500) θέσεις υποτροφιών αριστείας, μέγιστης διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών, προκειμένου οι υποψήφιοι να ολοκληρώσουν έγκαιρα τη διδακτορική τους διατριβή στην Ελλάδα. Η χορήγηση υποτροφιών απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες, των οποίων η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει οριστεί το χρονικό διάστημα από 01-05-2017 έως 30-06-2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Η δράση θα υλοποιηθεί με τη μορφή υποτροφίας με διάρκεια χρηματοδότησης έως δεκαέξι (16) μήνες. Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθούν υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι πρέπει να έχουν ξεκινήσει το διδακτορικό τους μετά την 01-05-2017 και το αργότερο έως την 30-06-2019 σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα, με δυνατότητα συνεργασίας με Φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014.

Οι πεντακόσιες (500) θέσεις υποτροφιών θα κατανεμηθούν στους επτά (7) επιστημονικούς κλάδους:

 1. Φυσικές Επιστήμες,
 2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία,
 3. Γεωργικές Επιστήμες,
 4. Ιατρική και Επιστήμες Υγείας,
 5. Ανθρωπιστικές Επιστήμες,
 6. Κοινωνικές Επιστήμες και
 7. Οικονομικές και Νομικές Επιστήμες,
  βάσει της κλείδας, η οποία προκύπτει από τα στοιχεία της τελευταίας πενταετίας του αρχείου διδακτορικών διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

Η κατανομή των θέσεων υποτροφιών στους ανωτέρω επιστημονικούς κλάδους θα γίνει βάσει του τύπου:

(Χi/Υ)*Ζ, όπου:

Χi: το πλήθος των επιλέξιμων αιτήσεων υποτροφιών που υποβλήθηκαν στον επιστημονικό κλάδο i,
Υ: το σύνολο των επιλέξιμων αιτήσεων υποτροφιών όλων των επιστημονικών κλάδων
Ζ: το πλήθος των υποτροφιών που θα χορηγηθούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μόνο μία αίτηση για έναν Επιστημονικό Τομέα και ένα Κλάδο από τον παρακάτω πίνακα ενώ οι δυνατές εξειδικεύσεις, ανά επιστημονικό τομέα και κλάδο, περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεωνυποψηφιοτήτων.

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  

Φυσικές Επιστήμες

Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία

Γεωργικές Επιστήμες

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΖΩΗΣ

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Κοινωνικές Επιστήμες

Οικονομικές και Νομικές Επιστήμ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Έχουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

2. Έχουν ανακηρυχτεί, μετά την 01-05-2017 και έως 30-06-2019 (ημερομηνία απόφασης ορισμού Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής), υποψήφιοι διδάκτορες Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Ελλάδας με δυνατότητα συνεργασίας με φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014.

3. Δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιονδήποτε επιστημονικό τομέα.

4. Έχουν εκπληρώσει όλες τις συμβατικές τους υποχρεώσεις που απορρέουν από τυχόν άλλη υποτροφία που έχουν λάβει οποτεδήποτε από το Ι.Κ.Υ..

5. Δεν θα λαμβάνουν, κατά το χρονικό διάστημα που λαμβάνουν την παρούσα υποτροφία, οποιαδήποτε άλλη υποτροφία.

6. Το σύνολο του Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος του υποψηφίου δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€14.000). Ο έλεγχος του Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος των υποψήφιων θα πραγματοποιηθεί μέσω διαλειτουργικότητας με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Για τους σκοπούς της παρούσας:

 1. ως Κατά Κεφαλήν Εισόδημα νοείται το πηλίκο της διαίρεσης του Ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος με τον συνολικό αριθμό των προσώπων που εμφανίζονται ως υπόχρεοι ή Εξαρτώμενα Μέλη στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του Ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος·
 2. ως Εξαρτώμενα Μέλη νοούνται τα πρόσωπα που αναφέρονται σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167)·
 3. ως Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα νοείται το άθροισμα των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, βάσει δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, στην οποία ο υποψήφιος είναι υπόχρεος ή Εξαρτώμενο Μέλος. Στο Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα περιλαμβάνονται και τα εισοδήματα που προκύπτουν από (αυτοτελείς) φορολογικές δηλώσεις συζύγων, οι οποίοι υποβάλλουν ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις εξαιρουμένων των περιπτώσεων λύσης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης.

7. Δεν θα εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας:

 1. στο δημόσιο τομέα ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ή
 2. στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου.

Σε περιπτώσεις υποψηφίων οι οποίοι εργάζονται με τις προαναφερθείσες σχέσεις εργασίας, υπάρχει δυνατότητα παραίτησης και μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας επιλογής. Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι δύνανται να εργάζονται το αργότερο έως τη σύναψη της σύμβασης ΙΚΥ-Υποτρόφου.

Στις περιπτώσεις υποτρόφων οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της υποτροφίας, διορίζονται στον δημόσιο τομέα ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, η υποτροφία διακόπτεται χωρίς ανάκτηση της ήδη καταβληθείσας υποτροφίας. Στις περιπτώσεις αυτές οι υπότροφοι δύνανται να λάβουν τροφεία έως την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας ανάληψης υπηρεσίας υπό τον όρο να αναρτήσουν τελική έκθεση προόδου υπογεγραμμένη από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή. Αν δεν υποβληθεί η ανωτέρω έκθεση το ποσό της υποτροφίας περιορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί στα μέχρι την ημερομηνία διορισμού υποβληθέντα ενδιάμεσα παραδοτέα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της περ. v της παρ. 4 του Κεφαλαίου Ζ της παρούσας πρόσκλησης.

8. Οι άνδρες υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή έχουν τύχει αναβολής κατάταξης, ο χρόνος της οποίας επαρκεί για το πλήρες διάστημα της υποτροφίας και την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Γενικά

Η αίτηση υποψηφιότητας διατίθεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν όλα τα πεδία της χωρίς οποιαδήποτε παράλειψη και να την υποβάλουν κατ’ αρχάς ηλεκτρονικά και στην συνέχεια σε έντυπη μορφή κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα κατωτέρω.

2. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης υποψηφιότητας.

2.1 Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται ηλεκτρονικά, εντός προθεσμίας που θα ορισθεί από το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. σε διαδικτυακή εφαρμογή-πλατφόρμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα αναφέρεται στη σχετική πρόσκληση του Ι.Κ.Υ.

2.2 Η γλώσσα σύνταξης της αίτησης είναι η ελληνική. Εξαίρεση αποτελεί το μέρος της αίτησης που αφορά στην πρόταση διδακτορικής διατριβής υποψηφίων, οι οποίοι έχουν την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος τους για συγγραφή της διατριβής τους σε άλλη γλώσσα.

2.3 Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι υποψήφιοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της πρόσκλησης, καθώς και το γεγονός ότι η διαδικασία δύναται, με απόφαση του Ι.Κ.Υ. και κατά πλήρη διακριτική ευχέρεια του, να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο.

2.4 Με την υποβολή της αίτησης, ο υποψήφιος δηλώνει τη συναίνεση του για την τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται σε αυτήν και αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικά εργαλεία και εφαρμογές πληροφορικής για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος προγράμματος, από το Ι.Κ.Υ. και αρμόδιους εθνικούς και ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Φορείς, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία για την προστασία των εν λόγω δεδομένων.

2.5 Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης μετά την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της.

2.6 Η αίτηση υποψηφιότητας επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 του υποψηφίου ότι:

α) έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων και της σχετικής κ.υ.α. καθώς και ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ δύναται κατά πλήρη διακριτική ευχέρειά του, να διακόψει, αναβάλει ή επαναλάβει τη διαδικασία χορήγησης των υποτροφιών με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο,

β) όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής του Κεφαλαίου Β’ της πρόσκλησης,

γ) έχει υποβάλει μόνο μία αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων,

δ) δεν είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος σε οποιονδήποτε επιστημονικό τομέα,

ε) δεν υφίστανται/εκκρεμούν συμβατικές του υποχρεώσεις στο πλαίσιο άλλης υποτροφίας που έχει οποτεδήποτε λάβει από το Ι.Κ.Υ.,

στ) δεν θα εργάζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας i) στο δημόσιο τομέα ως μόνιμος υπάλληλος ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ή ii) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου,

ζ) δεν θα λαμβάνει, κατά το χρονικό διάστημα που λαμβάνει την παρούσα υποτροφία, οποιαδήποτε άλλη υποτροφία.

2.7 Στην αναρτώμενη ηλεκτρονική αίτηση επισυνάπτονται επί ποινή απαραδέκτου τα εξής έγγραφα σε μορφή αρχείου PDF (μεγ. 5 Mb):

 • Βιογραφικό σημείωμα (βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου "Europass" κατά προτίμηση), στο οποίο αναφέρονται, μεταξύ άλλων, οι επιστημονικές διακρίσεις και οι συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια, οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι και οι επιδόσεις/βαθμολογίες σε αυτούς, η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, τυχόν σχετική εργασιακή εμπειρία, οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα προσιδιάζει στην υλοποίηση της πρότασης διδακτορικής διατριβής και συμβάλλει στην απόκτηση επιστημονικής επάρκειας στον επιστημονικό τομέα, κλάδο και εξειδίκευση όπου εντάσσεται η αίτηση-πρόταση διδακτορικής διατριβής, καθώς και η σημαντική συμμετοχή του υποψήφιου σε ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και σε επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά με συνάφεια ως προς την εξελισσόμενη διατριβή.
 • Πρόταση διδακτορικής διατριβής έως 2.000 λέξεις με την ακόλουθη δομή: (α) Περίληψη, (β) Εισαγωγή, (γ) Θεωρητικό πλαίσιο, (δ) Ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις εργασίας, (ε) Μεθοδολογία, και (στ) Χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα αναφέρεται και η αιτούμενη διάρκεια της υποτροφίας σε μήνες, αρχομένης ενδεικτικά από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης-πρότασης. Η διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 16 διαδοχικούς μήνες επί ποινή απαραδέκτου της αίτησης.
 • Ενδεικτική βιβλιογραφία πρότασης διδακτορικής διατριβής (δεν προσμετράται στον αριθμό των λέξεων).
 • Τεκμηριωμένη βεβαίωση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής στην οποία θα αναγράφονται:
  α) ότι η διδακτορική διατριβή εξελίσσεται ικανοποιητικά και θα ολοκληρωθεί (επιτυχής υποστήριξη διδακτορικής διατριβής) εντός 16 μηνών από την έναρξη της υποτροφίας
  β) ότι το θέμα της διδακτορικής διατριβής εμπίπτει στον επιστημονικό τομέα, επιστημονικό κλάδο και στην εξειδίκευση που δηλώνει ο Υποψήφιος Διδάκτορας στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του.

2.8 Σε περίπτωση υποβολής ψευδών δηλώσεων θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ν. 1599/1986. Ειδικότερα, όλοι οι υποψήφιοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να συμπληρώσουν πλήρως και ορθώς όλα τα πεδία της αίτησης (συμπεριλαμβανομένων των αναρτώμενων αρχείων) έως τη λήξη της προθεσμίας της ηλεκτρονικής υποβολής.

2.9 Η επιλογή γίνεται βάσει του επιστημονικού τομέα και κλάδου που εμπίπτει το θέμα της διδακτορικής διατριβής και όχι βάσει του επιστημονικού τομέα στον οποίον ανήκουν οι προηγούμενοι τίτλοι σπουδών του υποψηφίου. Οι υποψήφιοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη επιλογής του επιστημονικού τομέα, του επιστημονικού κλάδου και της επιστημονικής εξειδίκευσης στην οποία θα εντάξουν την αίτηση υποψηφιότητας τους, κανένα στοιχείο της οποίας δεν μπορεί να αλλάξει μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων.

3. Υποβολή αίτησης σε έντυπη μορφή - Δικαιολογητικά υποψηφιότητας.

Με την επιτυχή υποβολή-οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, οι υποψήφιοι θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα με τον κωδικό ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης τους. Εν συνεχεία, οι υποψήφιοι οφείλουν, εντός προθεσμίας που θα ορισθεί από το ΔΣ του ΙΚΥ να την αποστείλουν, σε εκτυπωμένη μορφή, αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου) ή με ταχυμεταφορά (courier) στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ. - Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Νέα Ιωνία), συνοδευόμενη υποχρεωτικά από τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα στοιχεία των οποίων δεν θα πρέπει να διαφέρουν από αυτά που είχαν συμπληρωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση:

Ι. Πρόταση διδακτορικής διατριβής εκτυπωμένη από την οριστικοποιημένη ηλεκτρονική αίτηση, όπου αποτυπώνεται ο κωδικός ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

II. Ενδεικτική βιβλιογραφία πρότασης διδακτορικής διατριβής, εκτυπωμένη από την οριστικοποιημένη ηλεκτρονική αίτηση, όπου αποτυπώνεται ο κωδικός ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

III. Βιογραφικό σημείωμα, εκτυπωμένο από την οριστικοποιημένη ηλεκτρονική αίτηση, όπου αποτυπώνεται ο κωδικός ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

IV. Τεκμηριωμένη Βεβαίωση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής στην οποία θα αναγράφονται:

 1. ότι η διδακτορική διατριβή εξελίσσεται ικανοποιητικά και θα ολοκληρωθεί (επιτυχής υποστήριξη διδακτορικής διατριβής) εντός 16 μηνών από την έναρξη της υποτροφίας
 2. ότι το θέμα της διδακτορικής διατριβής εμπίπτει στον επιστημονικό τομέα, επιστημονικό κλάδο και στην εξειδίκευση που δηλώνει ο Υποψήφιος Διδάκτορας στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του, όπου αποτυπώνεται ο κωδικός ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

V. Αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

VI. Αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ. Προκειμένου να μοριοδοτηθεί ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος προσκομίζει βεβαίωση του εν λόγω Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Οι κάτοχοι πτυχίου της αλλοδαπής, υποβάλλουν βεβαίωση (από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) αντιστοιχίας της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας του αλλοδαπού πτυχίου. Ενδεχόμενη παράλειψη προσκόμισης των ανωτέρω βεβαιώσεων βαθμολογίας δεν συνεπάγεται απαράδεκτο της αίτησης υποψηφιότητας, αλλά απλώς θεωρείται ότι ο σχετικός τίτλος φέρει τον κατώτατο βαθμό του αντίστοιχου ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. (ν. 2527/1997) και μοριοδοτείται με πέντε (5) κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 2.1 του Κεφαλαίου Δ της παρούσας. Επιπροσθέτως, σε περίπτωση που σε πτυχίο της ημεδαπής ή σε βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμολογικής κλίμακας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., δεν αναγράφεται βαθμός με δύο δεκαδικά ψηφία, αλλά μόνον χαρακτηρισμός (Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα), θα λαμβάνεται ως βαθμός πτυχίου ο κατώτερος βαθμός της κλίμακας του αντίστοιχου χαρακτηρισμού του πτυχίου, ήτοι ο βαθμός 5,00 για το «καλώς», ο βαθμός 6,50 για το «λίαν καλώς» και ο βαθμός 8,50 για το «άριστα».

VII. Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής στην οποία θα αναγράφονται:

 1. το κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης θέμα της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,
 2. τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και
 3. η ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος.

Επισημαίνεται ότι η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή θα πρέπει να έχει οριστεί μετά την 01-05-2017 και το αργότερο έως την 30-06-2019.

VIII. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2020.

IX. Για τους άνδρες υποψηφίους, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Σε περίπτωση αναβολής, η διάρκεια που θα αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να συμπίπτει ή να υπερβαίνει τη διάρκεια της υποτροφίας και της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

Σε περίπτωση που η διάρκεια που αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι πληροί τις οριζόμενες από τον ν. 3421/2005 (Α΄302) προϋποθέσεις να του χορηγηθεί αναβολή για τη συνολική διάρκεια της υποτροφίας και των διδακτορικών σπουδών.

4. Παραδεκτό της αίτησης - Επιλεξιμότητα αίτησης υποψηφιότητας

4.1 Η αρμόδια Υπηρεσία του Ι.Κ.Υ. διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας επί των υποβληθεισών αιτήσεων. Οι μη επιλέξιμες αιτήσεις, κατά το εδάφιο 4.3 της παρ. 4, του κεφ. Γ της παρούσας απόφασης, τοποθετούνται σε πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων, ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ.. Οι εγκεκριμένοι πίνακες επιλέξιμων και μη επιλέξιμων αιτήσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ..

4.2 Αιτήσεις υποψηφιότητας οι οποίες δεν θα υποβληθούν σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο παρόν κεφάλαιο διαδικασία ή είναι εκπρόθεσμες, δεν θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής.

4.3 Αιτήσεις υποψηφίων οι οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής του Κεφαλαίου Β, ή δεν είναι ορθώς και πλήρως συμπληρωμένες ή δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή είναι εκπρόθεσμες απορρίπτονται ως μη επιλέξιμες.

4.4 Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν μόνο κατά του Πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση-δημοσιοποίησή του στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ.. Οι ενστάσεις κατατίθενται στο ΙΚΥ ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου) ή διαμέσου εταιρίας ταχυμεταφορών (courier) και εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ.. Οι ενιστάμενοι υποψήφιοι ενημερώνονται εγγράφως για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της.

4.5 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραγράφου 4.4 του παρόντος Κεφαλαίου οι οριστικοί πίνακες επιλέξιμων αιτήσεων και μη επιλέξιμων αιτήσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

1. Αξιολόγηση αιτήσεων

1.1 Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί εξατομικευμένα στις επιλέξιμες αιτήσεις του οριστικού πίνακα, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης της παρ. 2 του παρόντος κεφαλαίου, από ανεξάρτητους αξιολογητές, μέσω της ολοκληρωμένης πλατφόρμας αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», 2014-2020.

1.2 Οι αξιολογητές επιλέγονται, κατόπιν σχετικής τους δήλωσης διαθεσιμότητας, από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ και είναι εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ όλων των καθηγητικών βαθμίδων ή εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες ερευνητές Α, Β ή Γ βαθμίδας και προκύπτουν από την Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

1.3 Η ανάθεση της αξιολόγησης κάθε αίτησης-πρότασης σε αξιολογητές πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα μέσω της προαναφερόμενης ολοκληρωμένης πλατφόρμας αξιολόγησης βάσει ειδικού αλγορίθμου, λαμβάνοντας υπ’ όψη τη συνάφεια της πρότασης διδακτορικής διατριβής με την επιστημονική κατάρτιση κάθε αξιολογητή στο συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα, κλάδο και εξειδίκευση.

Συγκεκριμένα, σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία της αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων και των αναθέσεων, παραμένει στην αποκλειστική αρμοδιότητα, δικαιοδοσία και ευθύνη του ΔΣ του Ι.Κ.Υ., όπως ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

2. Κριτήρια - Βαθμός αξιολόγησης

2.1 Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει βάσει των ακόλουθων κριτηρίων τα οποία μοριοδοτούνται ως εξής:

Α. Βαθμός πτυχίου: 5-10 μόρια με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων αποδίδει τον αντίστοιχο αριθμό μορίων.

Β. Βιογραφικό σημείωμα: 0-20 μόρια με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού ψηφίου. Συνεκτιμώνται προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι, πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, εμπειρία και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετίζεται με την προτεινόμενη διδακτορική διατριβή και συμβάλει στην απόκτηση επιστημονικής επάρκειας στον επιστημονικό τομέα, κλάδο και εξειδίκευση όπου εντάσσεται η αξιολογούμενη αίτηση-πρόταση.

Γ. Ποιοτική αξιολόγηση πρότασης διδακτορικής διατριβής: 0-70 μόρια με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού ψηφίου.
[i] αρτιότητα και πρωτοτυπία: 0-30 μόρια, με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού ψηφίου,
[ii] ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα και η καλή εξέλιξη του διδακτορικού, όπως πιστοποιείται ενδεικτικά από επιστημονικές ανακοινώσεις σε συνέδρια και δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά σε θέματα συναφή με το θέμα της διατριβής: 0-40 μόρια, με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού ψηφίου.

2.2 Κάθε αίτηση αξιολογείται από δύο αξιολογητές.

Η τελική βαθμολογία της ισούται με το μέσο όρο του βαθμού των δύο αξιολογητών (συμπεριλαμβανομένου του βαθμού πτυχίου). Σε περίπτωση βαθμολογικής απόκλισης μεγαλύτερης των είκοσι (20) μονάδων, η αξιολόγηση ανατίθεται και σε τρίτο αξιολογητή. Η τελική βαθμολογία, στην περίπτωση αυτή, προκύπτει από το μέσο όρο των δύο πλησιέστερων βαθμών ή από το μέσο όρο των βαθμών και των τριών (3) αξιολογητών στην περίπτωση που οι βαθμολογίες τους ισαπέχουν.

3. Κατάταξη υποψηφίων - Επιλογή δικαιούχων υποτρόφων

3.1 Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων η αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΥ καταρτίζει Πίνακα κατανομής των θέσεων υποτροφιών, ανά επιστημονικό κλάδο, βάσει του τύπου που αναφέρεται στο Κεφάλαιο Α της παρούσας [(Xi/Y)*z]. Οι απαιτούμενες στρογγυλοποιήσεις σε ακέραιο (προς τα πάνω ή προς τα κάτω), για την εφαρμογή του τύπου αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ. Βάσει του πίνακα κατανομής θέσεων καταρτίζονται οι πίνακες Επιλεγέντων και Επιλαχόντων με φθίνουσα σειρά βαθμού αξιολόγησης, ανά επιστημονικό κλάδο (πίνακες κατάταξης ανά επιστημονικό κλάδο).

3.2 Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση του πίνακα επιλεγέντων εκάστου επιστημονικού κλάδου, προβάδισμα έχει ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο βαθμό στα εξής κριτήρια κατά σειρά προτεραιότητας:

 1. στην ποιοτική αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής,
 2. στο βαθμό πτυχίου,
 3. στο βιογραφικό σημείωμα και
 4. στο χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα. Εάν και στη συνέχεια προκύψει ισοβαθμία, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ διενεργεί κλήρωση, στην οποία προσκαλούνται οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι.

3.3 Αιτήσεις επαναξιολόγησης ή ενστάσεις ως προς το βαθμό ή τη διαδικασία αξιολόγησης με βάση τα κριτήρια μοριοδότησης του Β και Γ της παρ.2.1, δεν εξετάζονται.

3.4 Ο πίνακας κατανομής των θέσεων υποτροφιών και οι Πίνακες Επιλεγέντων και Επιλαχόντων Υποψηφίων εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΚΥ (www.iky.gr).

3.5 Σε περίπτωση διαγραφής ή παραίτησης επιλεγέντος υποψηφίου εντός τριών (3) μηνών από την ανακοίνωση των πινάκων της παρ. 3.1. του παρόντος Κεφαλαίου, επιλέγεται επιλέξιμος υποψήφιος από τον πίνακα επιλαχόντων στον ίδιο επιστημονικό κλάδο και τηρούμενης της σειράς κατάταξης και του προβαδίσματος σε περίπτωση ισοβαθμίας, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 3.3 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Στους υποτρόφους χορηγούνται μηνιαία τροφεία ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00€), στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις και ενδεχόμενα τραπεζικά έξοδα.

2. Ως ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας θεωρείται η ημερομηνία ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ των οριστικών πινάκων επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων.

3. Η μέγιστη διάρκεια της υποτροφίας δεν μπορεί να υπερβαίνει, κατ’ ανώτατο όριο, τους δεκαέξι (16) διαδοχικούς μήνες. Σε περίπτωση επιτυχούς υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, η Υποτροφία λήγει αυτοδικαίως κατά την ημερομηνία της επιτυχούς υποστήριξης.

4. Σε περίπτωση μη επιτυχούς υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής εντός της μέγιστης διάρκειας της υποτροφίας (16 μηνών) επέρχονται σε βάρος του υποτρόφου οι συνέπειες της παρ. 8 του Κεφαλαίου Ζ της παρούσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι καλούνται εντός τακτής προθεσμίας να συνάψουν σύμβαση με το ΙΚΥ, στην οποία εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις τους και περιγράφονται ο σκοπός, η διάρκεια, οι όροι, τα ενδιάμεσα και τελικό παραδοτέο, οι οικονομικές παροχές και ο τρόπος καταβολής της υποτροφίας.

2. Το Ι.Κ.Υ. διατηρεί την αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώνει τη χορήγηση υποτροφίας στην περίπτωση που οι επιλεγέντες υπότροφοι δεν υποβάλουν υπογεγραμμένη τη σύμβαση, εντός της προθεσμίας που θα ορίσει το Ι.Κ.Υ..

3. Η έναρξη καταβολής της υποτροφίας πραγματοποιείται μετά τη σύναψη της σύμβασης και την έκδοση σχετικής απόφασης του Ι.Κ.Υ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Η υποτροφία διέπεται από τους όρους της σύμβασης, της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων και του Κανονισμού.

2. Η υποτροφία θα καταβάλλεται στον υπότροφο εφόσον διατεθούν στο Ι.Κ.Υ. τα απαραίτητα κονδύλια και υπό την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος είναι εγγεγραμμένος στο εγκεκριμένο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών και παρουσιάζει ικανοποιητική πρόοδο.

3. Το Ι.Κ.Υ. διατηρεί την αποκλειστική ευχέρεια να ανακαλεί οποτεδήποτε την χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί -ακόμη και εκ των υστέρων- ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ή δεν πληρούνται οι όροι της πρόσκλησης και της σύμβασης υποτροφίας και δύναται να αναζητήσει κατά την κρίση του το σύνολο ή μέρος της καταβληθείσης υποτροφίας, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

4. Ο/η υπότροφος οφείλει:

i. να αφιερωθεί πλήρως και ουσιαστικά στην υλοποίηση της πρότασης διδακτορικής διατριβής για την οποία έχει επιλεγεί και να λάβει το διδακτορικό τίτλο. Η τροποποίηση του τίτλου της διδακτορικής διατριβής επιτρέπεται κατόπιν έγκρισης της Γ.Σ.Ε.Σ, χωρίς την ουσιώδη αλλαγή της πρότασης διδακτορικής διατριβής, δεδομένου ότι αυτή έχει αξιολογηθεί για τη χορήγηση της υποτροφίας και αποτελεί ουσιώδη όρο της,

ii. να προσκομίσει στο ΙΚΥ, το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την λήξη της υποτροφίας βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου Τμήματος ή Σχολής από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής,

iii. να μνημονεύει στις επιστημονικές εργασίες του καθώς και στη διδακτορική του διατριβή τα εξής: Ή υλοποίηση της διδακτορικής διατριβής συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 2014-2020, στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας- Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψηφίους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας»,

iv. να ενημερώνει εγγράφως και με αποκλειστικά δική του ευθύνη το Ι.Κ.Υ. για οποιοδήποτε θέμα αφορά την υποτροφία και την υλοποίηση της πρότασης διδακτορικής διατριβής και να υποβάλλει τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά σε πρωτότυπο. Ειδικότερα, όσον αφορά την ενδεχόμενη τροποποίηση των στοιχείων επικοινωνίας του (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.λπ.) και των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού του, όπου θα καταβάλλεται η υποτροφία, η σχετική ενημέρωση θα γίνεται μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ι.Κ.Υ. (grants.iky.gr),

v. να υποβάλλει προς έγκριση, εντός προθεσμίας που θέτει το Ι.Κ.Υ., στη μορφή και με τον τρόπο που θα υποδειχθεί από το Ι.Κ.Υ., έκθεση προόδου καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ενδεχομένως ζητηθεί. Η έγκαιρη υποβολή των εκθέσεων προόδου και η έγκριση τους από το Ι.Κ.Υ. αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση και συνέχιση της υποτροφίας. Ειδικότερα, ο/η υπότροφος οφείλει να υποβάλει τα ακόλουθα ενδιάμεσα παραδοτέα:

 1. τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου (1η, 3η, 5η έκθεση προόδου) που συντάσσονται και υπογράφονται από τον ίδιο τον υπότροφο,
 2. εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου (1η, 2η εξαμηνιαία έκθεση προόδου) που συντάσσονται και υπογράφονται από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, βάσει των οποίων θα πιστοποιείται η πρόοδος της διδακτορικής διατριβής του υποτρόφου και θα προσδιορίζεται σαφώς ο υπολειπόμενος χρόνος υλοποίησης αυτής,
 3. βεβαίωση της Γραμματείας του Πανεπιστημίου, κατά τη διάρκεια της υποτροφίας, για τον ορισμό της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, που θα επισυναφθεί σε έκθεση προόδου.

vi. να καταθέσει στο Ι.Κ.Υ. ως τελικό παραδοτέο, εντός ενός (1) μήνα από την λήξη της υποτροφίας:

 1. βεβαίωση επιτυχούς υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και
 2. αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής.

5. Τα τροφεία καταβάλλονται απολογιστικά σε τριμηνιαία βάση, μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής - μεταφοράς σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο υπότροφος σε Τράπεζα της ημεδαπής, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. κατά τη διάρκεια της υποτροφίας, τα τροφεία καταβάλλονται κατόπιν έγκρισης του ενδιάμεσου παραδοτέου της αντίστοιχης περιόδου,
 2. η αποπληρωμή των τροφείων πραγματοποιείται μετά την κατάθεση του προβλεπόμενου τελικού παραδοτέου βάσει της παρ. 4vi του Κεφαλαίου Ζ΄, τον έλεγχο και την έγκριση του από το Ι.Κ.Υ..

6. Ο υπότροφος, κατά την διάρκεια της υποτροφίας, δεν δικαιούται να λάβει άλλη υποτροφία για την προτεινόμενη διδακτορική διατριβή ή άλλη έρευνα/διατριβή με συναφές θέμα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας. Εξαίρεση αποτελούν οι υποτροφίες κινητικότητας, μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που διαχειρίζεται το Ι.Κ.Υ., προκειμένου ο/η υπότροφος να εκπονήσει μέρος της διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή, ο/η υπότροφος υποχρεούται να ενημερώσει το Ι.Κ.Υ., προσκομίζοντας βεβαίωση από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι η κινητικότητα δεν θα επηρεάσει αρνητικά το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και θα αναγράφονται

 1. το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και
 2. το χρονικό διάστημα που θα διανυθεί στο εξωτερικό.

7. Η απουσία του/της υποτρόφου από τον τόπο εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής καθώς και η ανάληψη δραστηριοτήτων, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πρότασης διδακτορικής διατριβής (πρακτική άσκηση, μερική ή/και πλήρης απασχόληση ορισμένου χρόνου κ.λπ.), πραγματοποιείται με ευθύνη του/της υποτρόφου και τελεί υπό την προϋπόθεση έγκρισης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, η οποία στην περίπτωση αυτή εκδίδει σχετική βεβαίωση που προσκομίζεται στο Ι.Κ.Υ. με ευθύνη του/της υποτρόφου.

8. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διακοπής ή ανάκλησης της υποτροφίας εξ υπαιτιότητας του υποτρόφου, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ο υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει στο Ι.Κ.Υ. το συνολικό ποσό της καταβληθείσας υποτροφίας κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

9. Αναστολή έναρξης ή ενδιαμέσως της υποτροφίας δεν επιτρέπεται, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτων καταστάσεων που μπορεί να οδηγήσουν σε ματαίωση ή καθυστέρηση στην υποβολή ενός ή περισσοτέρων παραδοτέων. Σε περίπτωση αιτιολογημένης οριστικής διακοπής της υποτροφίας, ως τελικό παραδοτέο εκλαμβάνεται η τελευταία τριμηνιαία έκθεση προόδου.

10. Ως «ανωτέρα βία» νοείται κάθε απρόβλεπτη, έκτακτη κατάσταση ή συμβάν, πέραν του ελέγχου του υποτρόφου και που τον εμποδίζει ρητώς και βεβαιωμένα να ολοκληρώσει μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση και δεν μπορούσε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να αποτραπεί ούτε με ενέργειες άκρας επιμέλειας και σύνεσης. Για τη συνδρομή περιστατικού ανωτέρας βίας ή των περιπτώσεων που υφίσταται απρόβλεπτη κατάσταση, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ., κατά την απόλυτη κρίση του, κατόπιν έγκαιρης, επαρκώς αιτιολογημένης και τεκμηριωμένης (με την υποβολή δικαιολογητικών από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και όργανα) αίτησης του/της υποτρόφου που φέρει και το σχετικό βάρος απόδειξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ενστάσεις κατά της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων δεν γίνονται δεκτές.

2. Η υποβολή πρότασης καθώς και η κατάρτιση και επικύρωση των πινάκων των επιλεγέντων υποψηφίων δεν συνεπάγεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποχρέωση του Ι.Κ.Υ. να καταρτίσει σύμβαση με τον ενδιαφερόμενο και να του χορηγήσει την υποτροφία.

3. Οποιαδήποτε ζητήματα ανακύψουν κατά την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος υποτροφιών και δεν περιλαμβάνονται στην κ.υ.α. και στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ..

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 25 Νοεμβρίου 2021

Οι Υφυπουργοί Ανάπτυξης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Παιδείας και Επενδύσεων και Θρησκευμάτων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

 


Αντικατέστησε την Αριθμ.38060/Ζ1 στο ΦΕΚ 876/2018)

Σχετικά Άρθρα