edu.klimaka.gr

Διαδικασίες Χορήγησης Υποτροφιών ΙΚΥ για Διδακτορικές Σπουδές

Εκτύπωση  

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΙΚΥ

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 876/2018)

Αριθμ. 38060/Z1
Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας επιλογής για την χορήγηση υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Οριζόντιας Δράσης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» - 2ος Κύκλος, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το ελληνικό δημόσιο.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του α.ν. 1825/1951 (ΦΕΚ Α΄ 150) «Περί συστάσεως του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών» όπως ισχύει,
β. του ν. 2158/1993 (ΦΕΚ Α΄ 109) «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
γ. της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου υπ' αριθ. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83),
δ. του π.δ. 321/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 306) «Οργανισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών», όπως ισχύει,
ε. του π.δ. 73/2015 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
στ. της παρ. 6 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α΄118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 αρ. 81 ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114) και ισχύει,
ζ. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98),
η. της παρ. θ του άρθρου 23 καθώς και των άρθρων 24,77,79 και 80 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
θ. της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265) «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων και άλλες διατάξεις»,
ι. του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως ισχύει,
ια’. των π.δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114) και 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208) περί ανασύστασης και μετονομασίας Υπουργείων,
ιβ’. της υπ’ αριθμ. Υ197/2016 (ΦΕΚ Β΄3722)απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση», όπως ισχύει.
ιγ΄. Του π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α΄192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
ιδ’. της υπ’ αριθμ. Υ2/22.09.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Β΄ 2076),
ιε’. της υπ’ αριθμ. 50317/Ζ1/24.3.2016 (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 184) απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)»,
ιστ’. του π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την πρόσκληση «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Α.Π. 12090/06.06.2017, ΑΔΑ: Ως78465ΧΙ8-Ι92, Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ10), όπως ισχύει.
3. Το απόσπασμα πρακτικού της 35ης /21-09-2017 Συν. του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ.
4. Την Α.Π. 2177/19.2.2016 (ΑΔΑ: ΩΚΔΓ4653Ο7-07Λ) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με θέμα «Ένταξη της Πράξης “Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας” με Κωδικό ΟΠΣ 5000432 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ” του ΕΣΠΑ 2014-20», όπως ισχύει.
5. Την υπ’ αριθμ. ΑΠ 24404/02.03.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, έγκρισης των πιστώσεων της ΣΑΕ345/1 και Κωδ. Πράξης ΣΑ: 2016ΣΕ34510002, όπως ισχύει.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προϋπολογίζεται συνολική δαπάνη για τα έτη 2018, 2019 και 2020 ύψους εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (€ 9.704.772,00), η οποία θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του προϋπολογισμού του ΙΚΥ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το ελληνικό δημόσιο. Ειδικότερα, η εν λόγω συνολική δαπάνη κατ΄ έτος (2018, 2019, 2020) θα ανέλθει σε τρία εκατομμύρια διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ (€ 3.234.924,00).
7. Την υπ. αριθμ. 226956/B1/Φ.7/1228/22-12-2017 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
8. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και της διαδικασίας επιλογής για την χορήγηση των υποτροφιών αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τους όρους και τη διαδικασία επιλογής υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Οριζόντιας Δράσης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» - 2ος Κύκλος, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» - 2ος ΚΥΚΛΟΣ
ΠΡΟOIΜΙΟ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο της Οριζόντιας Δράσης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας»-2ος Κύκλος, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», προκηρύσσει 330 θέσεις υποτροφιών, μέγιστης διάρκειας τριών (3) ετών, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα. Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση νέων ερευνητών και στην παραγωγή υψηλών ερευνητικών αποτελεσμάτων, απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας, των οποίων η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει οριστεί μετά την 01/01/2016 και παρέχει δυνατότητα συνεργασίας με Φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Οι θέσεις υποτροφιών θα κατανεμηθούν στους επιστημονικούς κλάδους (1. Φυσικές Επιστήμες, 2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία, 3. Γεωργικές Επιστήμες, 4. Ιατρική και Επιστήμες Υγείας, 5. Ανθρωπιστικές Επιστήμες, 6. Κοινωνικές Επιστήμες και 7. Οικονομικές και Νομικές Επιστήμες) βάσει του τύπου: (Xi/Y) * 330 όπου:
Χi: το πλήθος των αιτήσεων με βαθμό αξιολόγησης μεγαλύτερο ή ίσο του 50 στον επιστημονικό κλάδο i,
Υ: το σύνολο των αιτήσεων με βαθμό αξιολόγησης μεγαλύτερο ή ίσο του 50 (όλων των επιστημονικών κλάδων).

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μόνο μία αίτηση για ένα Επιστημονικό Τομέα και ένα Κλάδο από τον παρακάτω πίνακα, ενώ οι δυνατές Εξειδικεύσεις θα περιλαμβάνονται σε Παράρτημα που θα συνοδεύει την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων που εκδίδει το ΙΚΥ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ /
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ    1. Φυσικές Επιστήμες
 2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
 3. Γεωργικές Επιστήμες
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΖΩΗΣ 4. Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ   5. Ανθρωπιστικές Επιστήμες
6. Κοινωνικές Επιστήμες
7. Οικονομικές και Νομικές Επιστήμες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Έχουν ανακηρυχτεί, μετά την 01-01-2016 (ημερομηνία απόφασης ορισμού Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής), υποψήφιοι διδάκτορες Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Ελλάδας με δυνατότητα συνεργασίας με φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014.

2. Έχουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

3. Δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα.

4. Δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία από το ΙΚΥ για διδακτορικές σπουδές ή έρευνα διδακτορικού επιπέδου.

5. Εάν έχουν λάβει οποτεδήποτε άλλη υποτροφία του ΙΚΥ, έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν από την αιτία αυτή.

6. Ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης των φορολογικών ετών 2014, 2015 και 2016 δεν υπερβαίνει τις δεκατέσσερις χιλιάδες ευρώ (14.000,00 €) και σε περίπτωση κατά την οποία έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, τις δεκαοχτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00 €).

7. Δεν θα εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.

α) Στον δημόσιο τομέα ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ή

β) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου.

8. Δεν χρηματοδοτούνται και δεν θα χρηματοδοτη- θούν για την προτεινόμενη διδακτορική διατριβή ή άλλη έρευνα με συναφές θέμα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.

9. Οι άνδρες υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή έχουν τύχει αναβολής κατάταξης, ο χρόνος της οποίας επαρκεί για το πλήρες διάστημα της υποτροφίας και την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Γενικά

Η αίτηση υποψηφιότητας διατίθεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν όλα τα πεδία της χωρίς οποιαδήποτε παράλειψη και να την υποβάλουν κατ' αρχάς ηλεκτρονικά και στην συνέχεια σε έντυπη μορφή κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα κατωτέρω.

2. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης υποψηφιότητας.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται ηλεκτρονικά, εντός προθεσμίας που θέτει το ΙΚΥ μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής-πλατφόρμας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.iky.gr/.

Η γλώσσα σύνταξης της αίτησης είναι η ελληνική. Εξαίρεση αποτελεί το μέρος της αίτησης που αφορά στην πρόταση διδακτορικής διατριβής υποψηφίων οι οποίοι έχουν την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματός τους για συγγραφή της διατριβής τους σε άλλη γλώσσα. Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας απόφασης καθώς και το γεγονός ότι η διαδικασία δύναται, με αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ του ΙΚΥ, να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο.

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, ο υποψήφιος παρέχει τη συναίνεσή του για την τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται σε αυτήν και αποθηκεύονται σε ψηφιακά και πληροφοριακά συστήματα για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος προγράμματος, από το ΙΚΥ και αρμόδιους εθνικούς και ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Φορείς, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία για την προστασία των εν λόγω δεδομένων.

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης μετά τη οριστική ηλεκτρονική υποβολή της.

Στην αναρτώμενη ηλεκτρονική αίτηση επισυνάπτονται επί ποινή απαραδέκτου τα εξής έγγραφα σε μορφή αρχείου PDF (μεγ. 5 Mb):

• Βιογραφικό σημείωμα (βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου “Europass”), στο οποίο αναφέρονται, μεταξύ των άλλων, οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι, η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, οι δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, οι ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, τυχόν εργασιακή εμπειρία και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα προσιδιάζει στην υλοποίηση της πρότασης διδακτορικής διατριβής και συμβάλει στην απόκτηση επιστημονικής επάρκειας στον επιστημονικό τομέα, κλάδο και εξειδίκευση όπου εντάσσεται η αίτηση-πρόταση διδακτορικής διατριβής.

• Πρόταση διδακτορικής διατριβής έως 2.000 λέξεις με την ακόλουθη δομή: (α) Περίληψη, (β) Εισαγωγή, (γ) Θεωρητικό πλαίσιο, (δ) Ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις εργασίας, (ε) Μεθοδολογία και (στ) Χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα αναφέρεται και η αιτούμενη διάρκεια της υποτροφίας σε μήνες, αρχομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. ΣΤ της παρούσας (η διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 36 συνεχόμενους μήνες, επί ποινή απαραδέκτου της αίτησης).

• Περίληψη (abstract) πρότασης διδακτορικής διατριβής (όπως στην πρόταση ανωτέρω).

• Ενδεικτική βιβλιογραφία πρότασης διδακτορικής διατριβής (δεν προσμετράται στον αριθμό των λέξεων).

Η αίτηση υποψηφιότητας επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 του υποψηφίου ότι:

α) όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής του Κεφαλαίου Β’ της παρούσας απόφασης,

β) έχει υποβάλει μόνο μία αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης,

γ) δεν είναι κάτοχος άλλου διδακτορικού διπλώματος,

δ) δεν χρηματοδοτείται και δεν θα χρηματοδοτηθεί για την προτεινόμενη διδακτορική έρευνα ή άλλη έρευνα με συναφές θέμα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας,

ε) δεν θα εργάζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας i) στον δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή ως μόνιμος υπάλληλος ή ii) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου,

στ) συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα στην τήρηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται στην αίτηση και αποθηκεύονται σε ψηφιακά και πληροφοριακά συστήματα για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος προγράμματος, από το ΙΚΥ και αρμόδιους εθνικούς και ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Φορείς,

ζ) δεν υφίστανται/εκκρεμούν συμβατικές του υποχρεώσεις στο πλαίσιο άλλης υποτροφίας του ΙΚΥ και δεν έχει λάβει κατά το παρελθόν ούτε λαμβάνει άλλη υποτροφία από το ΙΚΥ για διδακτορικές σπουδές ή έρευνα διδακτορικού επιπέδου,

η) έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας καθώς και ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ δύναται κατά πλήρη διακριτική ευχέρειά του, να διακόψει, αναβάλει ή επαναλάβει την διαδικασία χορήγησης των υποτροφιών με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο.

Σε περίπτωση υποβολής ψευδών δηλώσεων θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ν.1599/1986. Ειδικότερα, όλοι οι υποψήφιοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να συμπληρώσουν πλήρως και ορθώς όλα τα πεδία της αίτησης (συμπεριλαμβανομένων των αναρτώμενων αρχείων) έως τη λήξη της προθεσμίας της ηλεκτρονικής υποβολής.

Η επιλογή γίνεται βάσει του επιστημονικού τομέα και κλάδου που εμπίπτει το θέμα της διδακτορικής διατριβής και όχι βάσει του επιστημονικού τομέα στον οποίον εμπίπτουν οι προηγούμενοι τίτλοι σπουδών του υποψηφίου. Οι υποψήφιοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη επιλογής του επιστημονικού τομέα, του επιστημονικού κλάδου και της επιστημονικής εξειδίκευσης στην οποία θα εντάξουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους, κανένα στοιχείο της οποίας δεν μπορεί να αλλάξει μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων.

3. Υποβολή αίτησης σε έντυπη μορφή - Δικαιολογητικά υποψηφιότητας

Με την επιτυχή υποβολή-οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, οι υποψήφιοι θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα με τον κωδικό ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησής τους. Εν συνεχεία, οι υποψήφιοι οφείλουν, εντός προθεσμίας που θέτει το ΙΚΥ, να την υποβάλουν υπογεγραμμένη και σε έντυπη (εκτυπωμένη) μορφή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά (courier) ή ιδιοχείρως στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ - Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Νέα Ιωνία), συνοδευόμενη υποχρεωτικά από τα κάτωθι δικαιολογητικά (τα στοιχεία των οποίων δεν θα πρέπει να διαφέρουν από αυτά που είχαν συμπληρωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση):

I. Πρόταση διδακτορικής διατριβής εκτυπωμένη από την οριστικοποιημένη ηλεκτρονική αίτηση (φέρει τον κωδικό ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης).

II. Ενδεικτική βιβλιογραφία πρότασης διδακτορικής διατριβής, εκτυπωμένη από την οριστικοποιημένη ηλεκτρονική αίτηση (φέρει τον κωδικό ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης).

III. Βιογραφικό σημείωμα, εκτυπωμένο από την οριστικοποιημένη ηλεκτρονική αίτηση (φέρει τον κωδικό ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης).

IV. Αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

V. Αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ. Προκειμένου να μοριοδοτηθεί ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος προσκομίζει βεβαίωση του εν λόγω ΑΕΙ, όπου θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Οι κάτοχοι πτυχίου της αλλοδαπής, υποβάλλουν βεβαίωση (από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) αντιστοιχίας της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας του αλλοδαπού πτυχίου.
 Ενδεχόμενη παράλειψη προσκόμισης των ανωτέρω βεβαιώσεων βαθμολογίας δεν συνεπάγεται απαράδεκτο της αίτησης υποψηφιότητας, αλλά απλώς θεωρείται ότι ο σχετικός τίτλος φέρει τον κατώτατο βαθμό του αντίστοιχου ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. (ν. 2527/1997) και μοριοδοτείται με πέντε (5) κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 2.1 του Κεφαλαίου Δ της παρούσας. Επιπροσθέτως, σε περίπτωση που σε πτυχίο της ημεδαπής ή σε βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμολογικής κλίμακας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., δεν αναγράφεται βαθμός με δύο δεκαδικά ψηφία, αλλά μόνον χαρακτηρισμός (Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα), θα λαμβάνεται ως βαθμός πτυχίου ο κατώτερος βαθμός της κλίμακας του αντίστοιχου χαρακτηρισμού του πτυχίου, ήτοι ο βαθμός 5,00 για το «καλώς», ο βαθμός 6,50 για το «λίαν καλώς» και ο βαθμός 8,50 για το «άριστα».

VI. Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής στην οποία θα αναγράφονται:

α) το κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης θέμα της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,

β) τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και

γ) η ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος. Επισημαίνεται ότι η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή θα πρέπει να έχει οριστεί μετά την 01-01-2016.

VII. Βεβαίωση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής στην οποία θα αναγράφεται ότι το θέμα της διδακτορικής διατριβής εμπίπτει στον επιστημονικό τομέα, επιστημονικό κλάδο και στην εξειδίκευση που δηλώνει ο Υποψήφιος Διδάκτορας στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή του.

VIII. Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων των φορολογικών ετών 2014, 2015 και 2016 αντιστοίχως.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν ήταν υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης ενός ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω φορολογικών ετών, αντί του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν είναι υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης, αναφέροντας ειδικά τον σχετικό λόγο απαλλαγής του.

IX. Για τους άνδρες υποψηφίους, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Σε περίπτωση αναβολής, η διάρκεια που θα αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να συμπίπτει ή να υπερβαίνει τη διάρκεια της υποτροφίας και της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.
Σε περίπτωση που η διάρκεια που αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 ότι πληροί τις οριζόμενες από τον ν. 3421/2005 (ΦΕΚ τ. Α΄ 302/13-12-2005) προϋποθέσεις να του χορηγηθεί αναβολή για τη συνολική διάρκεια της υποτροφίας και των διδακτορικών σπουδών.

X. Για τις περιπτώσεις ύπαρξης αναπηρίας, πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του ΚΕΠΑ από το οποίο θα προκύπτει η ύπαρξη αναπηρίας σε ποσοστό 67% και άνω.

4. Παραδεκτό της αίτησης - Επιλεξιμότητα αίτησης υποψηφιότητας

4.1 Αιτήσεις υποψηφιότητας οι οποίες δεν θα υποβληθούν σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο παρόν κεφάλαιο διαδικασία ή είναι εκπρόθεσμες, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν στην διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής.

4.2 Αιτήσεις υποψηφίων οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής του Κεφαλαίου Β΄, απορρίπτονται ως μη επιλέξιμες κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Δ΄ της παρούσας. Επιπροσθέτως, αιτήσεις υποψηφιότητας οι οποίες δεν είναι ορθώς και πλήρως συμπληρωμένες ή δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απορρίπτονται ως μη επιλέξιμες κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Δ΄ της παρούσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

1. Αξιολόγηση αιτήσεων

1.1. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί εξατομικευμένα, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης της παρ. 2 του παρόντος κεφαλαίου, από ανεξάρτητους αξιολογητές, μέσω της ολοκληρωμένης πλατφόρμας αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 2014-2020.

1.2. Οι αξιολογητές επιλέγονται, κατόπιν σχετικής τους δήλωσης διαθεσιμότητας, από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ και προκύπτουν από το πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και το Μητρώο Αξιολογητών του ΙΚΥ.

1.3. Η ανάθεση της αξιολόγησης κάθε αίτησης-πρότασης σε αξιολογητές πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα μέσω της προαναφερόμενης ολοκληρωμένης πλατφόρμας αξιολόγησης βάσει ειδικού αλγορίθμου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη συνάφεια της πρότασης διδακτορικής διατριβής με την επιστημονική κατάρτιση κάθε αξιολογητή στον συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα, κλάδο και εξειδίκευση.

2. Κριτήρια - Βαθμός αξιολόγησης.

2.1. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει βάσει των ακόλουθων κριτηρίων τα οποία μοριοδοτούνται ως εξής:

Α. Βαθμός πτυχίου (5 - 10 μόρια) με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων αποδίδει τον αντίστοιχο αριθμό μορίων.

Β. Βιογραφικό σημείωμα (0-10 μόρια) με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού ψηφίου. Συνεκτιμώνται προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι, πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, εμπειρία και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετίζεται με την προτεινόμενη διδακτορική διατριβή και συμβάλει στην απόκτηση επιστημονικής επάρκειας στον επιστημονικό τομέα, κλάδο και εξειδίκευση όπου εντάσσεται η αξιολογούμενη αίτηση-πρόταση.

Γ. Ποιοτική αξιολόγηση πρότασης διδακτορικής διατριβής (0-80 μόρια).

(i) αρτιότητα (0 - 40), με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού ψηφίου,

(ii) πρωτοτυπία (0 - 35), με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού ψηφίου,

(iii) ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα (0 - 5), με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού ψηφίου.

2.2. Κάθε αίτηση αξιολογείται από δύο αξιολογητές.
Η τελική βαθμολογία της ισούται με το μέσο όρο του βαθμού των δύο αξιολογητών (συμπεριλαμβανομένου του βαθμού πτυχίου). Σε περίπτωση βαθμολογικής απόκλισης μεγαλύτερης των τριάντα (30) μονάδων, η αξιολόγηση ανατίθεται και σε τρίτο αξιολογητή κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.3 του παρόντος. Η τελική βαθμολογία, στην περίπτωση αυτή, προκύπτει από το μέσο όρο των δύο πλησιέστερων βαθμών ή από τον μέσο όρο των βαθμών και των τριών (3) αξιολογητών στην περίπτωση που οι βαθμολογίες τους ισαπέχουν.

2.3. Αιτήσεις υποψηφιότητας με μέσο όρο βαθμολογίας μικρότερο από πενήντα (50) απορρίπτονται και αναγράφονται σε σχετικό Πίνακα που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΚΥ www.iky.gr (εφεξής «Πίνακας Απορριφθέντων»).

3. Κατάταξη υποψηφίων - Έλεγχος επιλεξιμότητας - Επιλογή

3.1. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων η αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΥ καταρτίζει τον Πίνακα Απορριφθέντων και κατατάσσει τις υπόλοιπες αιτήσεις κατά φθίνουσα σειρά βαθμού αξιολόγησης, ανά επιστημονικό κλάδο (πίνακες κατάταξης ανά επιστημονικό κλάδο). Στην συνέχεια υπολογίζεται η κατανομή των θέσεων υποτροφιών, ανά επιστημονικό κλάδο, βάσει του τύπου που αναφέρεται στο Κεφάλαιο Α΄ της παρούσας ((Xi/Y)*330). Οι απαιτούμενες στρογγυλοποιήσεις σε ακέραιο (προς τα πάνω ή προς τα κάτω), για την εφαρμογή του τύπου, αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ το οποίο επικυρώνει την κατανομή των θέσεων ανά επιστημονικό κλάδο.

3.2. Η αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας των αιτήσεων κατά φθίνουσα σειρά βαθμού αξιολόγησης μέχρι να συμπληρωθούν οι πίνακες επιλεγέντων υποψηφίων ανά επιστημονικό κλάδο. Οι μη επιλέξιμες αιτήσεις (κατά το εδάφιο 4.2 της παρ. 4, του κεφ. Γ΄ της παρούσας απόφασης) τοποθετούνται σε πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων. Ο Πίνακας Απορριφθέντων και ο Πίνακας μη επιλέξιμων αιτήσεων εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΚΥ www.iky.gr (εφεξής "Πίνακας Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων").

3.3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση του πίνακα επιλεγέντων εκάστου επιστημονικού κλάδου, προβάδισμα έχει ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο βαθμό στα εξής κριτήρια κατά σειρά προτεραιότητας: i) στην ποιοτική αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής, ii) στον βαθμό πτυχίου, iii) στο βιογραφικό σημείωμα και iv) στο μικρότερο μέσο όρο του εισοδήματος εισφοράς αλληλεγγύης. Εάν και στη συνέχεια προκύψει ισοβαθμία, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ διενεργεί κλήρωση, στην οποία προσκαλούνται οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι.

3.4. Ο Πίνακας Απορριπτέων, ο Πίνακας μη επιλέξιμων αιτήσεων και η κατανομή των θέσεων υποτροφιών ανά επιστημονικό κλάδο, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΚΥ www.iky.gr.

3.5. Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν μόνο κατά του Πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη ανάρτηση-δημοσιοποίησή του στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ. Οι ενστάσεις κατατίθενται στο ΙΚΥ ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου) ή διά μέσου εταιρίας ταχυμεταφορών (courier) και εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ. Οι ενιστάμενοι υποψήφιοι ενημερώνονται εγγράφως για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της.

3.6. Αιτήσεις επαναξιολόγησης ή ενστάσεις ως προς τον βαθμό ή την διαδικασία αξιολόγησης δεν εξετάζονται.

3.7. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας καταρτίζονται οι πίνακες επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων ανά επιστημονικό κλάδο, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του (www.iky.gr).

3.8. Σε περίπτωση διαγραφής ή παραίτησης επιλεγέντος υποψηφίου, επιλέγεται επιλέξιμος υποψήφιος από τον πίνακα επιλαχόντων στον ίδιο επιστημονικό κλάδο και τηρουμένης της σειράς κατάταξης και του προβαδίσματος σε περίπτωση ισοβαθμίας, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 3.3 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. Ως ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης κατά τα αναφερόμενα στο κεφ. ΣΤ΄της παρούσας.

2. Η μέγιστη διάρκεια της υποτροφίας είναι αυτή που ανέγραψε έκαστος υπότροφος στην αίτηση υποψηφιότητάς του (αποτελεί συστατικό στοιχείο της αξιολογημένης αίτησης - πρότασης και δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί μετά την οριστική υποβολή της).

3. Σε κάθε περίπτωση, η υποτροφία λήγει την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ορισμού Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής στην Γραμματεία του Τμήματος.
Εάν η εν λόγω αίτηση δεν κατατεθεί εντός της ανωτέρω μέγιστης διάρκειας της υποτροφίας, η υποτροφία λήγει αυτοδικαίως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Υπότροφο και επέρχονται σε βάρος του οι συνέπειες της παρ. 9 του Κεφαλαίου Ζ της παρούσας.

4. Στους υποτρόφους χορηγούνται μηνιαία τροφεία ύψους οκτακοσίων δέκα έξι ευρώ και ενενήντα λεπτών (816,90€), στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις και ενδεχόμενα τραπεζικά έξοδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι καλούνται εντός τακτής προθεσμίας να συνάψουν σύμβαση με το ΙΚΥ, στην οποία εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις τους και περιγράφονται ο σκοπός, η διάρκεια, οι όροι, τα ενδιάμεσα και τελικά παραδοτέα, οι οικονομικές παροχές και ο τρόπος καταβολής της υποτροφίας.

2. Το ΙΚΥ διατηρεί την αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώνει την χορήγηση υποτροφίας στην περίπτωση που οι επιλεγέντες υπότροφοι δεν υποβάλουν υπογεγραμμένη τη σύμβαση, εντός της προθεσμίας που θα ορίσει το ΙΚΥ.

3. Η έναρξη καταβολής της υποτροφίας πραγματοποιείται μετά την σύναψη της σύμβασης και την έκδοση σχετικής απόφασης του ΙΚΥ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Η υποτροφία διέπεται από τους όρους της σύμβασης, της παρούσας απόφασης και της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων που εκδίδει το ΙΚΥ.

2. Η υποτροφία θα καταβάλλεται στον υπότροφο εφόσον διατεθούν στο ΙΚΥ τα απαραίτητα κονδύλια και υπό την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος είναι εγγεγραμμένος στο εγκεκριμένο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών και παρουσιάζει ικανοποιητική πρόοδο.

3. Το ΙΚΥ διατηρεί την αποκλειστική ευχέρεια να ανακαλεί οποτεδήποτε την χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί -ακόμη και εκ των υστέρων- ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ή δεν πληρούνται οι όροι της υποτροφίας και δικαιούται να αναζητήσει κατά την κρίση του το σύνολο ή μέρος της καταβληθείσης υποτροφίας, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

4. Ο/η υπότροφος οφείλει:

i. να αφιερωθεί ουσιαστικά στην υλοποίηση της πρότασης διδακτορικής διατριβής για την οποία έχει επιλεγεί και να λάβει τον διδακτορικό τίτλο. Η τροποποίηση του τίτλου της διδακτορικής διατριβής επιτρέπεται κατόπιν έγκρισης της Γ.Σ.Ε.Σ, χωρίς την ουσιώδη αλλαγή της πρότασης διδακτορικής διατριβής, δεδομένου ότι αυτή έχει αξιολογηθεί για τη χορήγηση της υποτροφίας και αποτελεί ουσιώδη όρο της,

ii. να προσκομίσει στο ΙΚΥ, το αργότερο έως την λήξη της υποτροφίας, βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου Τμήματος ή Σχολής από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία κατάθεσης αίτησης-πρότασης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής κρίσης της διδακτορικής διατριβής,

iii. να μνημονεύει στις επιστημονικές εργασίες του καθώς και στην διδακτορική του διατριβή τα εξής: «Η υλοποίηση της διδακτορικής διατριβής συγχρηματοδοτήθηκε μέσω της Δράσης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 2014-2020»,

iv. να ενημερώνει εγγράφως και με αποκλειστικά δική του/της ευθύνη το ΙΚΥ για οποιοδήποτε θέμα αφορά την υποτροφία και την υλοποίηση της πρότασης διδακτορικής διατριβής και να υποβάλλει τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά σε πρωτότυπο. Ειδικότερα, όσον αφορά την ενδεχόμενη τροποποίηση των στοιχείων επικοινωνίας του/της (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.τ.λ.) και των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού του/της όπου θα καταβάλλεται η υποτροφία, η σχετική ενημέρωση θα γίνεται μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΙΚΥ (grants, iky.gr),

v. να υποβάλλει προς έγκριση, εντός προθεσμίας που θέτει το ΙΚΥ, στη μορφή και με τον τρόπο που θα υποδειχθεί από το ΙΚΥ, έκθεση προόδου καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ενδεχομένως του/της ζητηθεί. Η έγκαιρη υποβολή των εκθέσεων προόδου και η έγκριση τους από το ΙΚΥ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση και συνέχιση της υποτροφίας. Ειδικότερα, ο/η υπότροφος οφείλει να υποβάλει τα ακόλουθα ενδιάμεσα παραδοτέα:

α) τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου (1η, 3η, 5η, 7η έκθεση προόδου κ.ο.κ.) που συντάσσονται και υπογράφονται από τον ίδιο τον υπότροφο, σε έντυπα που θα διατεθούν από το ΙΚΥ και

β) εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου (2η, 4η, 6η έκθεση προόδου) που συντάσσονται και υπογράφονται από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, σε έντυπα που θα διατεθούν από το ΙΚΥ,

γ) βεβαίωση της Γραμματείας του Πανεπιστημίου, με την λήξη της υποτροφίας, για την κατάθεση της αίτησης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για τον ορισμό της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής,

vi. να καταθέσει στο ΙΚΥ, εντός τριμήνου από την λήξη της υποτροφίας τα εξής τελικά παραδοτέα:

α) αντίγραφο του τίτλου αναγόρευσης σε διδάκτορα ή επίσημη βεβαίωση επιτυχούς υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής ενώπιον της Επταμελούς Επιτροπής, καθώς και

β) ένα ανάτυπο της διδακτορικής του διατριβής. Η διδακτορική διατριβή που περιέρχεται στο ΙΚΥ ανήκει στην πνευματική ιδιοκτησία του υποτρόφου, ο οποίος εκχωρεί στο ΙΚΥ το δικαίωμα να την χρησιμοποιεί κατά την κρίση του και ενδεικτικά για λόγους αξιολόγησης και διάδοσης του προγράμματος υποτροφιών και των αποτελεσμάτων της υποτροφίας.

5. Τα τροφεία καταβάλλονται απολογιστικά σε τριμηνιαία βάση, μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής-μεταφοράς σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο υπότροφος σε Τράπεζα της ημεδαπής, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

i. Κατά τη διάρκεια της υποτροφίας, τα τροφεία καταβάλλονται κατόπιν έγκρισης του ενδιάμεσου παραδοτέου της αντίστοιχης περιόδου.

ii. Η αποπληρωμή των τροφείων πραγματοποιείται μετά την κατάθεση των τελικών παραδοτέων.

6. Ο υπότροφος, κατά την διάρκεια της υποτροφίας, δεν δικαιούται να λάβει άλλη υποτροφία για την προτεινόμενη διδακτορική διατριβή ή άλλη έρευνα/διατριβή με συναφές θέμα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας. Εξαίρεση αποτελούν οι υποτροφίες κινητικότητας, μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που διαχειρίζεται το ΙΚΥ, προκειμένου ο/η υπότροφος να εκπονήσει μέρος της διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή, ο/η υπότροφος υποχρεούται να ενημερώσει το ΙΚΥ, προσκομίζοντας βεβαίωση από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι η κινητικότητα δεν θα επηρεάσει αρνητικά το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και θα αναγράφονται α) το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και β) το χρονικό διάστημα που θα διανυθεί στο εξωτερικό.

7. Η απουσία του/της υποτρόφου από τον τόπο εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής καθώς και η ανάληψη δραστηριοτήτων οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πρότασης διδακτορικής διατριβής (πρακτική άσκηση, μερική ή/και πλήρης απασχόληση ορισμένου χρόνου κ.λπ.), πραγματοποιείται με ευθύνη του/της υποτρόφου και τελεί υπό την προϋπόθεση έγκρισης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής η οποία στην περίπτωση αυτή εκδίδει σχετική βεβαίωση που προσκομίζεται στο ΙΚΥ με ευθύνη του/της υποτρόφου.

8. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διακοπής ή ανάκλησης της υποτροφίας εξ υπαιτιότητας του υποτρόφου, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ο υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει στο ΙΚΥ το συνολικό ποσό της καταβληθείσας υποτροφίας κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

9. Αναστολή έναρξης ή ενδιάμεση αναστολή της υποτροφίας δεν επιτρέπεται, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας. Ως «ανωτέρα βία» νοείται κάθε απρόβλεπτη, έκτακτη κατάσταση ή συμβάν, πέραν του ελέγχου του υποτρόφου, που τον εμποδίζει ρητώς και βεβαιωμένα να ολοκληρώσει μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση και δεν μπορεί, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να αποτραπεί ούτε με ενέργειες άκρας επιμέλειας και σύνεσης. Για την συνδρομή περιστατικού ανωτέρας βίας αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, κατά την απόλυτη κρίση του, κατόπιν έγκαιρης, επαρκώς αιτιολογημένης και τεκμηριωμένης (με την υποβολή δικαιολογητικών από τους αρμόδιους δημόσιους ή και ιδιωτικούς φορείς και όργανα) αίτησης του/της υποτρόφου που φέρει και το σχετικό βάρος απόδειξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ενστάσεις κατά της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων που εκδίδει το ΙΚΥ δεν γίνονται δεκτές.

2. Η υποβολή πρότασης καθώς και η κατάρτιση και επικύρωση των πινάκων των επιλεγέντων υποψηφίων δεν συνεπάγεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποχρέωση του ΙΚΥ να καταρτίσει σύμβαση με τον ενδιαφερόμενο και να του χορηγήσει την υποτροφία.

3. Οποιαδήποτε ζητήματα ανακύψουν κατά την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος υποτροφιών και δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 6 Μαρτίου 2018

Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

 

 


 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΚΗ 1ου ΚΥΚΛΟΥ


(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ1506/2016)

Αριθμ. 82871/Ζ1
Καθορισμός των όρων και των διαδικασιών επιλογής για τη χορήγηση υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα στο πλαίσιο της δράσης 10.2.2.03.01 με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» ‐ 1ος κύκλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το ελληνικό δημόσιο.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Α.Ν. 1825/51 (Φ.ΕΚ. Α΄ 150) «Περί συστάσεως του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών» όπως ισχύει,
β. του Ν. 2158/93 (Φ.ΕΚ. Α΄ 109) «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
γ. της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83),
δ. του Π.δ. 321/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 306) «Οργανισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών»,
ε. του Π.δ. 73/2015 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ε. της παρ. 6 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (Α΄118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων … και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει,
στ. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98),
ζ. της παρ. θ του άρθρου 23 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
η. της παρ. 4 του άρθρου 28 του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265) «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων … και άλλες διατάξεις»,
θ. του Π.δ.113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως ισχύει,
ι. του π.δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού … Ανάπτυξης και Τουρισμού»,
ια. της υπ’ αριθμ. 105755/14‐10‐2015 (Φ.Ε.Κ. Β’ 2222) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση», όπως ισχύει,
ιβ. της υπ’ αριθμ. Υ2/22.09.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.ΕΚ. Β΄ 2076),
ιγ. της υπ’ αριθμ. Υ27/8‐10‐2015 (Φ.Ε.Κ. Β’ 2168) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Αθανασία Αναγνωστοπούλου», όπως ισχύει,
ιδ. Της υπ’ αριθμ. Υ29/8/10/2015 (Φ.Ε.Κ Β’ 2168)Απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Χουλιαράκη»,
ιε. της υπ’ αριθμ. 50317/Ζ1/24.3.2016 (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 184) απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)».
2. Την Πρόσκληση «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Α.Π. 21946/15.12.2015, ΑΔΑ: ΩΡ514653Ο7‐ΨΛΡ, Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ10).
3. Την 1η τροποποίηση της ανωτέρω (2) σχετικής Πρόσκλησης, με την Α.Π. 1043/28.1.2016 (ΑΔΑ: 6ΛΞ04653Ο7-ΩΦ2) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
4. Το απόσπασμα πρακτικού της Συν. 6η/25‐02‐2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ., το οποίο εστάλη στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με το αριθμ. πρωτ. 2126/03/03/2016 έγγραφό του.
5. Το απόσπασμα πρακτικού της Συν. 8η/19‐04‐2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ., το οποίο εστάλη στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με το αριθμ. 4757/6‐5‐2016 έγγραφό του.
6. Την Α.Π. 2177/19.2.2016 (ΑΔΑ: ΩΚΔΓ4653Ο7‐07Λ) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με θέμα «Ένταξη της Πράξης “Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας” με Κωδικό ΟΠΣ 5000432 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ” του ΕΣΠΑ 2014‐20».
7. Την με αριθμ. 158 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, έγκρισης των πιστώσεων της ΣΑΕ345/1 και Κωδ. Πράξης ΣΑ: 2016ΣΕ34510002.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προϋπολογίζεται συνολική δαπάνη για τα έτη 2016, 2017, 2018 και 2019 ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων έντεκα χιλιάδων διακοσίων δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (€4.911.202,80), η οποία θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του προϋπολογισμού του ΙΚΥ και συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το ελληνικό δημόσιο. Ειδικότερα, η εν λόγω συνολική δαπάνη για το έτος 2016 θα ανέλθει σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια είκοσι τρία ευρώ (€ 1.364.223,00), για το έτος 2017 σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες εξήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτά (€ 1.637.067,60), για το έτος 2018 σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες εξήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτά (€ 1.637.067,60) και για το έτος 2019 σε διακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες οχτακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά (€ 272.844,60). Επιπλέον, για το έτος 2016 προκαλείται δαπάνη ύψους 143.775,00 €, η οποία θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΙΚΥ (ΚΑΕ 2675). Για τα έτη 2017 και 2018 η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 431.323,20 € κατ’ έτος και για το έτος 2019 στο ποσό των 287.548,8 €.
9. Την με αριθ. 152/28/04/2016 (ΑΔΑ: Ω6ΜΠ4653ΠΣ‐Χ6Π) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης αναφορικά με τη δαπάνη ύψους 143.775 ευρώ που θα προκληθεί από την παρούσα απόφαση για το 2016 και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2675 του τακτικού προϋπολογισμού του Ι.Κ.Υ.
10. Την υπ’ αριθμ. ΔΠΠΔΑΕΦΑ/327/74621/Β2/10‐2‐2016 εισήγηση της Γενικής Οικονομικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
11. Το Απόσπασμα Πρακτικών της 10ης/17.5.2016 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΙΚΥ.
12. Η αριθ. πρωτ. ΔΠΠΔΑΕΦΑ/344/81329/Β2/19.5.2016 υπουργική απόφαση με θέμα «Έγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης για το ΙΚΥ για τα οικονομικά έτη 2017‐2019».
13. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και της διαδικασίας της χορήγησης των υποτροφιών, αποφασίζουμε:

Άρθρο ΜΟΝΟ

Καθορίζουμε τους όρους και τη διαδικασία επιλογής για τη χορήγηση υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα στο πλαίσιο της δράσης 10.2.2.03.01 με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας»‐1ος κύκλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το ελληνικό δημόσιο ως ακολούθως:

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.2.2.03.01 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» ‐1ος ΚΥΚΛΟΣ

Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με άξονες προτεραιότητας 6,8,9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ και το ελληνικό δημόσιο.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει πρόγραμμα υποτροφιών συνολικά διακοσίων έντεκα (211) θέσεων σε τρεις (3) επιστημονικούς τομείς, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως τριάντα έξι (36) διαδοχικούς μήνες. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση νέων ερευνητών και η παραγωγή υψηλών ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της διδακτορικής έρευνας με κριτήριο επιλογής την επιστημονική επάρκεια των υποβληθεισών προτάσεων. Η δαπάνη για τη κάλυψη των εκατόν εξήντα επτά (167) θέσεων θα βαρύνει το προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ενώ η δαπάνη για τη κάλυψη των σαράντα τεσσάρων (44) θέσεων θα βαρύνει το τακτικό προϋπολογισμό του Ι.Κ.Υ.

Η κατανομή των θέσεων θα γίνει ανά Επιστημονικό Τομέα και ανά Επιστημονικό Κλάδο, βάσει του ακόλουθου πίνακα:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΚΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

1. Φυσικές Επιστήμες Μαθηματικά, Επιστήμες Η/Υ και Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Φυσική, Χημεία, Γεωεπιστήμες, Επιστήμες Περιβάλλοντος, Διαστημικές Επιστήμες, Άλλες Φυσικές Επιστήμες

35

0

35

2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού, Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ, Επιστήμες Μηχανολόγου Μηχανικού, Επιστήμες Χημικού Μηχανικού, Μηχανική Υλικών, Βιοϊατρική Μηχανική, Μηχανική Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία, Βιομηχανική Βιοτεχνολογία, Νανοτεχνολογία, Άλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας

31

0

31

3. Γεωργικές Επιστήμες Γεωπονία, Δασολογία και Αλιεία, Επιστήμη Ζωικής Παραγωγής, Κτηνιατρική, Γεωργική Βιοτεχνολογία, Άλλες Γεωργικές Επιστήμες

7

0

7

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΖΩΗΣ

1. Ιατρική και Επιστήμες Υγείας Επιστήμες Υγείας και Βιολογικές Επιστήμες, Άλλες Επιστήμες Ζωής

50

0

50

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

1. Ανθρωπιστικές Επιστήμες Ιστορία, Αρχαιολογία, Γλώσσες, Λογοτεχνία, Φιλοσοφία, Τέχνες, Πολιτισμός, Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες

17

17

34

2. Κοινωνικές Επιστήμες Ψυχολογία, Εκπαίδευση, Κοινωνιολογία, Πολιτικέ Επιστήμες, Κοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία, ΜΜΕ και Επικοινωνίες, Κοινωνική Ανθρωπολογία, Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες

18

18

36

3. Οικονομικές και Νομικές Επιστήμες Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Νομική Επιστήμη, Δίκαιο, Άλλες Οικονομικές και Νομικές Επιστήμες

9

9

18

 

ΣΥΝΟΛΟ

167

44

211

Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των προκηρυγμένων θέσεων υποτροφιών σε κάποιον από τους επιστημονικούς κλάδους των ανωτέρω επιστημονικών τομέων, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών δύναται να προβεί σε νέα πρόσκληση πλήρωσης θέσεων υποτροφιών του συγκεκριμένου επιστημονικού κλάδου ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου και τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ. Σε περίπτωση που και μετά την νέα πρόσκληση προκύψουν κενές θέσεις, αυτές θα μεταφερθούν σε επόμενο κύκλο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1. Να έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) της ημεδαπής.

2. Να είναι κάτοχοι πτυχίου/διπλώματος ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου πτυχίου/ διπλώματος της αλλοδαπής, ή πτυχίου ελληνικού Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμου της αλλοδαπής, και ο τελικός βαθμός του πτυχίου/ διπλώματός τους να αναγράφεται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Ο βαθμός πτυχίου που θα συμπληρωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση‐πλατφόρμα θα πρέπει να ταυτίζεται με τον αναγραφόμενο στο πτυχίο/βεβαίωση, με τα οποία ο/η υποψήφιος/α λαμβάνει μέρος στη διαδικασία.

Υποψήφιος, κάτοχος πτυχίου/διπλώματος της αλλοδαπής, υποβάλει απαραιτήτως και βεβαίωση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Α΄ ή Β΄ Τμήμα). Η αντιστοιχία της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής προς τη βαθμολογική κλίμακα των τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής καθορίζεται από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Α΄ ή Β΄ Τμήμα) και μπορεί να αναγράφεται στις βεβαιώσεις ισοτιμιών, που χορηγούνται από αυτό. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι τίτλοι σπουδών των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής δεν αναγράφουν βαθμολογία ή αξιολογικούς χαρακτηρισμούς, το ανωτέρω όργανο καθορίζει τη βαθμολογική αντιστοιχία κατ’ εκτίμηση των τυχόν λοιπών στοιχείων ή εγγράφων του οικείου εκπαιδευτικού Ιδρύματος, και αν τούτο δεν είναι εφικτό, θεωρείται ότι ο σχετικός τίτλος φέρει τον κατώτατο βαθμό του αντίστοιχου ελληνικού Α.Ε.Ι.

3. Να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας τουλάχιστον καλής γνώσης (επίπεδο Β2‐ βάσει του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες) σε μία ξένη γλώσσα.

4. Να είναι υποψήφιοι διδάκτορες σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας, με δυνατότητα συνεργασίας με φορείς του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014, και να μην έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής τους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων.

5. Να μην εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας
α) στον δημόσιο τομέα ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ή
β) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου.

6. Να μην χρηματοδοτούνται για την προτεινόμενη διδακτορική έρευνα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.

7. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης, ο χρόνος της οποίας να επαρκεί για την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής. Οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής θα πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο επικύρωσης των οριστικών αποτελεσμάτων από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ.

8. Να μην είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα.

9. Να έχουν κατά μέσο όρο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €) την τελευταία τριετία. Σε περίπτωση κατά την οποία ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ο μέσος όρος του φορολογητέου ατομικού του/της εισοδήματος της τελευταίας τριετίας θα πρέπει να είναι έως του ποσού των δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000,00 €).

Εδικοί όροι συμμετοχής

  • Δεν εγκρίνεται, για οποιοδήποτε λόγο, αναστολήκατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της υποτροφίας.
  • Τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις του υποψηφίου,στο πλαίσιο άλλης σύμβασης υποτροφίας με το Ι.Κ.Υ.,θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την καταληκτικήημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων.
  • Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μόνο μία αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.
  • Η γλώσσα σύνταξης της αίτησης είναι η Ελληνική.
  • Οι αιτήσεις που δεν είναι ορθώς και πλήρως συμπληρωμένες ως προς όλα τα υποχρεωτικά πεδία δεν θεωρούνται επιλέξιμες και απορρίπτονται.
  • Οι υποψήφιοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη επιλογής του επιστημονικού τομέα, του επιστημονικούκλάδου και της εξειδίκευσης στην οποία θα εντάξουντην αίτηση υποψηφιότητάς τους, η οποία δεν μπορεί νααλλάξει μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικήςυποβολής των αιτήσεων.
  • Το Ι.Κ.Υ. δύναται να ανακαλεί σε οποιοδήποτε στάδιοτης διαδικασίας τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις υποψηφιότητας, και δικαιούται να αναζητήσει την επιστροφήτων καταβληθέντων ποσών κατά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ‐ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ‐ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ‐ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ‐ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Αίτηση υποψηφιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν έως την ημερομηνία και ώρα Ελλάδος που θα ορίσει το Ι.Κ.Υ. με ειδική για τον σκοπό αυτό ανακοίνωση ειδική Αίτηση‐Υπεύθυνη Δήλωση, που θα διατίθεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο μέσω του διαδικτυακού τόπου/πλατφόρμας http://...... με συμπληρωμένα όλα τα πεδία και χωρίς καμία παράλειψη.

Η αίτηση του υποψηφίου συνιστά υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και ότι ο υποψήφιος πληροί τα κριτήρια του Κεφαλαίου Α΄ του παρόντος, ήτοι μεταξύ άλλων ότι:

α) έχει υποβάλει μόνο μία αίτηση,

β) δεν είναι κάτοχος άλλου διδακτορικού διπλώματος,

γ) δεν θα χρηματοδοτείται για την προτεινόμενη διδακτορική έρευνα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας, και

δ) δεν θα εργάζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας

i) στον δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ή ως μόνιμος υπάλληλος, ή ii) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου.

Σε περίπτωση υποβολής ψευδών δηλώσεων θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.

Η επιλογή γίνεται βάσει του επιστημονικού τομέα και του επιστημονικού κλάδου που εμπίπτει το θέμα της διδακτορικής διατριβής και όχι βάσει του επιστημονικού τομέα στον οποίον ανήκουν οι προηγούμενοι τίτλοι σπουδών του υποψηφίου.

Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης καθώς και το γεγονός ότι η διαδικασία δύναται, με απόφαση του Ι.Κ.Υ. και κατά πλήρη διακριτική ευχέρειά του, να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο. Η υποβολή πρότασης, καθώς και η κατάρτιση και επικύρωση των πινάκων των επιλεγμένων προτάσεων δεν συνεπάγεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποχρέωση του Ι.Κ.Υ να καταρτίσει σύμβαση με τον ενδιαφερόμενο και να του χορηγήσει την υποτροφία.

2. Δικαιολογητικά υποψηφιότητας

Με την επιτυχή υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιοι θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα με τον κωδικό ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησής τους. Εν συνεχεία, οι υποψήφιοι θα πρέπει να εκτυπώσουν την υποβληθείσα αίτηση, να την υπογράψουν και να την αποστείλουν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, ή με ταχυμεταφορά (courier) ή να την υποβάλουν στο Ι.Κ.Υ., συνοδευόμενη υποχρεωτικά από τα κάτωθι δικαιολογητικά (τα στοιχεία των οποίων δεν θα πρέπει να διαφέρουν από αυτά που είχαν συμπληρωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση):

1) Αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε ισχύ).

2) Αντίγραφο πτυχίου/ βεβαίωσης Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, όπου θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.

 Υποψήφιος, κάτοχος πτυχίου/διπλώματος της αλλοδαπής, υποβάλλει απαραιτήτως και βεβαίωση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Α΄ ή Β΄ Τμήμα). Η αντιστοιχία της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, προς τη βαθμολογική κλίμακα των τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής καθορίζεται από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Α΄ ή Β΄ Τμήμα) και μπορεί να αναγράφεται στις βεβαιώσεις ισοτιμιών, που χορηγούνται από αυτό. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι τίτλοι σπουδών των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής δεν αναγράφουν βαθμολογία ή αξιολογικούς χαρακτηρισμούς, το ανωτέρω όργανο καθορίζει τη βαθμολογική αντιστοιχία κατ’ εκτίμηση των τυχόν λοιπών στοιχείων ή εγγράφων του οικείου εκπαιδευτικού Ιδρύματος και αν τούτο δεν είναι εφικτό, θεωρείται ότι ο σχετικός τίτλος φέρει τον κατώτατο βαθμό του αντίστοιχου ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. (Ν. 2527/1997).

Σε περίπτωση που στο πτυχίο/ βεβαίωση δεν αναγράφεται βαθμός με δύο δεκαδικά ψηφία, αλλά μόνον χαρακτηρισμός (Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα), θα λαμβάνεται ως βαθμός πτυχίου ο κατώτερος βαθμός της κλίμακας του αντίστοιχου χαρακτηρισμού του πτυχίου, ήτοι ο βαθμός 5,00 για το «καλώς», ο βαθμός 6,50 για το «λίαν καλώς» και ο βαθμός 8,50 για το «άριστα».

3) Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης (επίπεδο Β2‐ βάσει του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες) σε μία ξένη γλώσσα.

4) Βεβαίωση από τη γραμματεία του τμήματος στην οποία θα αναγράφονται:
α) το κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης θέμα της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,
β) τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και
γ) η ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του τμήματος. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων.

5) Βεβαίωση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής στην οποία θα αναγράφεται ότι το θέμα της διδακτορικής διατριβής εμπίπτει στον επιστημονικό τομέα, επιστημονικό κλάδο και στην εξειδίκευση που δηλώνει ο υποψήφιος διδάκτορας στην αίτηση ‐ υπεύθυνη δήλωσή του.

6) Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων των τελευταίων τριών (3) ετών (οικ.έτος 2013, οικ.έτος 2014, φορολ. έτος 2014).

7) Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Σε περίπτωση αναβολής, η διάρκεια που θα αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να συμπίπτει ή να υπερβαίνει τη διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Σε περίπτωση που η διάρκεια που αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι πληροί τις ορισμένες από τον Ν.3421/2005 (ΦΕΚ τ.Α’, 302/13‐12‐2005). προϋποθέσεις να του χορηγηθεί αναστολή για τη συνολική διάρκεια διδακτορικών σπουδών.

8) Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα, βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου Europass.

9) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και ότι ο υποψήφιος
α) δεν είναι κάτοχος άλλου διδακτορικού διπλώματος σε οποιονδήποτε επιστημονικό τομέα,
β) δεν θα χρηματοδοτείται για την ίδια διδακτορική διατριβή από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας και
γ) δεν θα εργάζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας στον δημόσιο τομέα ως μόνιμος υπάλληλος ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, ή στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου.

10) Για τις περιπτώσεις ύπαρξης αναπηρίας, πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής από το οποίο θα προκύπτει η ύπαρξη αναπηρίας σε ποσοστό 67% και άνω.

Παραδεκτό της αίτησης:

  •  Υποψήφιος ο οποίος δεν θα προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, βάσει του περιεχομένου της αίτησής του και εντός των ορισμένων προθεσμιών, δεν θα αξιολογηθεί.
  • Δεν λαμβάνεται υπόψη έντυπη αίτηση που θα σταλεί, με οποιονδήποτε άλλο από τον προαναφερόμενο τρόπο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ κ.ο.κ.) μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.

3. Οριστικοποίηση των αιτήσεων ‐ Διαδικασία

Μετά τη λήξη της ταχθείσης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. προθεσμίας, η αρμόδια Υπηρεσία του Ι.Κ.Υ. διενεργεί έλεγχο ορθότητας και πληρότητας των υποβληθεισών αιτήσεων και καταρτίζει σχετικό πίνακα με τίτλο «Πίνακας μη επιλέξιμων αιτήσεων».

Ο πίνακας εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του (www.iky.gr). Οι μη επιλέξιμοι υποψήφιοι μπορούν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσιοποίηση του πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων να ασκήσουν ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. ένσταση, την οποία μπορούν να καταθέσουν στο Ι.Κ.Υ. αυτοπροσώπως ή με ειδικά εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου), ή διά μέσου εταιρίας ταχυμεταφορών (courier).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

1. Αξιολογητές

Η αξιολόγηση θα γίνει από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ όλων των βαθμίδων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής, καθώς και από Ερευνητές Α΄, Β΄ και Γ΄ βαθμίδας, που θα προκύψουν από το Μητρώο Αξιολογητών του Ι.Κ.Υ. και θα οριστούν ανά επιστημονικό τομέα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

2. Μοριοδότηση των υποψηφίων

Η μοριοδότηση των υποψηφίων θα γίνει βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

1. Βαθμός πτυχίου με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, πολλαπλασιασμένος με συντελεστή 2 (10‐20 μόρια).

2. Ποιοτική αξιολόγηση θέματος διδακτορικής διατριβής και σύντομης περιγραφής αυτού (έως 2.000 λέξεις (1‐80 μόρια). Η μοριοδότηση του θέματος της διδακτορικής διατριβής αναλύεται ως ακολούθως:
[i] αρτιότητα (1‐40 μόρια),
[ii] πρωτοτυπία (0‐35 μόρια),
[iii] ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα (0‐5 μόρια).

Υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης λιγότερα από 40 μόρια δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες υποψήφιων υποτρόφων του προγράμματος.

[ Προδιαγραφές διαμόρφωσης πρότασης διδακτορικής διατριβής: η πρόταση πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα και να έχει την ακόλουθη δομή: (α) Περίληψη, (β) Εισαγωγή, (γ) Θεωρητικό πλαίσιο, (δ) Ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις εργασίας, (ε) Μεθοδολογία, (στ) Χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα αναφέρεται και η αιτούμενη διάρκεια της υποτροφίας σε μήνες (έως 2000 λέξεις αυστηρά) (ζ) Ενδεικτική βιβλιογραφία (η βιβλιογραφία δεν προσμετράται στον αριθμό των λέξεων).
 Ο υποψήφιος δεν θα πρέπει να αναγράψει στην πρόταση της διδακτορικής διατριβής το ονοματεπώνυμό του ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποκαλυπτικό της ταυτότητάς του/ της.
 Σε περίπτωση που η πρόταση της διδακτορικής διατριβής δεν πληροί τις προαναφερθείσες προδιαγραφές του ορίου λέξεων και της μη αποκάλυψης στοιχείου ταυτοποίησης του υποψηφίου, η αίτηση κρίνεται ως μη επιλέξιμη και ακυρώνεται από την Υπηρεσία. ]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

α) Κάθε αίτηση αξιολογείται από δύο αξιολογητές.

Η μοριοδότηση των υποψηφίων προκύπτει από τον μέσο όρο των μορίων των δύο αξιολογητών, στον οποίο προστίθενται τα μόρια του βαθμού πτυχίου. Σε περίπτωση βαθμολογικής απόκλισης μεγαλύτερης των τριάντα (30) μορίων μεταξύ των μοριοδοτήσεων των δύο αξιολογητών, η αίτηση θα βαθμολογηθεί και από τρίτο αξιολογητή. Η τελική μοριοδότηση, στην περίπτωση αυτή, προκύπτει από τον μέσο όρο των δύο πλησιέστερων μοριοδοτήσεων.

β) Εάν προκύψει ίσος αριθμός μορίων στην τελευταία προκηρυχθείσα θέση εκάστου επιστημονικού κλάδου και εκάστου επιστημονικού τομέα, επιλέγεται ο υποψήφιος που έχει την υψηλότερη μοριοδότηση με σειρά προτεραιότητας στα εξής κριτήρια:
i) στην ποιοτική αξιολόγηση του θέματος της διδακτορικής διατριβής,
ii) στον βαθμό του πτυχίου και
iii) στο μικρότερο μέσο όρο του ατομικού φορολογητέου εισοδήματος. 
Εάν και στη συνέχεια προκύψει ισοβαθμία, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

γ) Μετά το πέρας της αξιολόγησης καταρτίζονται οι πίνακες επιλεγέντων υποψήφιων υποτρόφων καθώς και οι πίνακες επιλαχόντων και απορριφθέντων υποψηφίων κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, ανά επιστημονικό κλάδο και ανά επιστημονικό τομέα. Οι εν λόγω πίνακες επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ.

Εν συνεχεία, αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ. οι επιμέρους, ανά επιστημονικό κλάδο και ανά επιστημονικό τομέα, πίνακες των επιλεγέντων κατά αλφαβητική σειρά, ενώ οι πίνακες των επιλαχόντων και απορριφθέντων υποψηφίων αναρτώνται κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, ανά επιστημονικό κλάδο και ανά επιστημονικό τομέα.

δ) Σε περίπτωση παραίτησης ή διαγραφής υποψηφίων από τους πίνακες, επιλέγεται αντίστοιχος αριθμός επιλαχόντων από τον ίδιο επιστημονικό κλάδο και τον ίδιο επιστημονικό τομέα.

ε) Ενστάσεις μπορεί να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο κατά των πινάκων, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, ή με ταχυμεταφορά (courier), ή με κατάθεση στο Ι.Κ.Υ., εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευσή τους και μόνο από υποψηφίους που υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση. Ένσταση για οποιοδήποτε άλλο θέμα δεν γίνεται αποδεκτή προς εξέταση. Οι ενστάσεις εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. και εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών οι υποψήφιοι ενημερώνονται εγγράφως σχετικά με την απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Σύναψη και περιεχόμενο της σύμβασης

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η σύναψη σχετικής Σύμβασης με το Ι.Κ.Υ., με την οποία ορίζονται και εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις των υποτρόφων και οι όροι της υποτροφίας που θα χορηγηθεί εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια. Οι συμβάσεις μεταξύ Ι.Κ.Υ. και υποτρόφων θα συναφθούν μετά την ολοκλήρωση της περιγραφόμενης Διαδικασίας Αξιολόγησης και Επιλογής Υποτρόφων. Η διάρκεια της Υποτροφίας ορίζεται το ανώτερο έως τρία (3) έτη (36 διαδοχικούς μήνες) και εξαρτάται από την επίδοση του υποτρόφου, συναρτάται δε με την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Εξεταστικής Επιτροπής στη Γραμματεία του Τμήματος του ΑΕΙ για ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

2. Χρόνος έναρξης και λήξης της υποτροφίας

Ως ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας ορίζεται η επομένη της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ. Το χρονικό διάστημα που διανύθηκε έως την έναρξη της υποτροφίας δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί αναδρομικά από το πρόγραμμα.

Ως ημερομηνία λήξης της υποτροφίας ορίζεται η ημερομηνία κατάθεσης αίτησης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής στη Γραμματεία του Τμήματος του ΑΕΙ για τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

3. Παραβίαση των όρων υποτροφίας ‐ συνέπειες

Η παραβίαση οιουδήποτε από τους όρους της σύμβασης που θα συναφθεί και του Κανονισμού του Ι.Κ.Υ., εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, παρέχει στο Ι.Κ.Υ. το δικαίωμα να διακόψει την Υποτροφία με τη διαδικασία που θα αναφέρεται στη σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή, ο Υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει στο Ι.Κ.Υ. το συνολικό καταβληθέν ποσό της Υποτροφίας, κατά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

4. Λόγοι ανωτέρας βίας

Η επίκληση των λόγων της ανωτέρας βίας κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. κατόπιν έγκαιρης και τεκμηριωμένης (με την υποβολή δικαιολογητικών από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και όργανα) αίτησης του υποτρόφου, που φέρει και το σχετικό βάρος απόδειξης.

Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε απρόβλεπτη, έκτακτη κατάσταση ή συμβάν, πέραν του ελέγχου του υποτρόφου και που τον εμποδίζει ρητώς και βεβαιωμένα να ολοκληρώσει μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση και δεν μπορούσε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να αποτραπεί ούτε με ενέργειες άκρας επιμέλειας και σύνεσης.

4. Παραδοτέα ‐ υποχρεώσεις του υποτρόφου

Ως τελικό παραδοτέο νοείται η βεβαίωση επιτυχούς υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής ενώπιον της Επταμελούς Επιτροπής ή ο τίτλος αναγόρευσης σε διδάκτορα που θα συνοδεύονται από αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής.

Ενδιάμεσα παραδοτέα κατά τη διάρκεια υλοποίησης της έρευνας είναι οι ενδιάμεσες εκθέσεις προόδου, όπως ορίζονται αναλυτικά παρακάτω. Από την έγκαιρη κατάθεση, καθώς και από το θετικό περιεχόμενο της έκθεσης εξαρτάται και η απρόσκοπτη και συνεχής καταβολή της υποτροφίας μέχρι τη λήξη της.

Για τον λόγο αυτό ο/η υπότροφος υποχρεούται να καταθέτει στο Ι.Κ.Υ. τα ακόλουθα παραδοτέα:

Α) Κατά τη διάρκεια της υποτροφίας: i) τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου που συντάσσονται και υπογράφονται από τον ίδιο τον υπότροφο, σε έντυπα που θα διατεθούν από το Ι.Κ.Υ. και ii) εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου που συντάσσονται και υπογράφονται από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, σε έντυπα που θα διατεθούν από το Ι.Κ.Υ.

Β) Με τη λήξη της υποτροφίας: Βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου Τμήματος ή Σχολής από την οποία να προκύπτει ότι έχει κατατεθεί η πρόταση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για τον ορισμό Eπταμελούς Eξεταστικής Επιτροπής κρίσης της διδακτορικής διατριβής.

Γ) Μετά τη λήξη της υποτροφίας και εντός τριμήνου, το αργότερο: Βεβαίωση επιτυχούς υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής ενώπιον της Επταμελούς Επιτροπής ή τίτλος αναγόρευσης σε διδάκτορα που θα συνοδεύονται από αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής.

5. α. Αδυναμία υποβολής διδακτορικής διατριβής – συνέπειες.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν ολοκληρωθεί η διδακτορική διατριβή σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, οι υπότροφοι υποχρεούνται να επιστρέψουν το συνολικό ποσό της υποτροφίας που έλαβαν έπειτα από σχετική ειδοποίηση που θα τους απευθύνει το Ι.Κ.Υ.

β. Τροποποίηση του τίτλου της διδακτορικής διατριβής Επιτρέπεται η τροποποίηση του τίτλου της διδακτορικής διατριβής κατόπιν εγκρίσεως της Γ.Σ.Ε.Σ, χωρίς την ουσιώδη αλλαγή του θέματος της Διδακτορικής Διατριβής, δεδομένου ότι αυτό έχει αξιολογηθεί για τη χορήγηση της υποτροφίας και αποτελεί ουσιώδη όρο της.

Επίσης, οι υπότροφοι που εκπονούν διδακτορική διατριβή στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», του ΕΣΠΑ 2014‐2020 υποχρεούνται να μνημονεύουν στις επιστημονικές τους εργασίες τα εξής: «Η υλοποίηση της διδακτορικής διατριβής συγχρηματοδοτήθηκε μέσω της Δράσης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», του ΕΣΠΑ 2014‐2020 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του ελληνικού δημοσίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η υποτροφία δεν διακόπτεται αν ο υπότροφος κατά τη διάρκειά της τύχει και υποτροφίας κινητικότητας, μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που διαχειρίζεται το Ι.Κ.Υ., προκειμένου να πραγματοποιήσει έρευνα στο εξωτερικό.

Στην ανωτέρω περίπτωση, ο υπότροφος υποχρεούται να ενημερώσει το Ι.Κ.Υ., προσκομίζοντας βεβαίωση από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, στην οποία θα αναγράφονται:
i. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει.
ii. Το χρονικό διάστημα που θα διανυθεί στο εξωτερικό.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Στους υποτρόφους χορηγούνται μεικτά μηνιαία τροφεία ύψους οκτακοσίων δέκα έξι ευρώ και ενενήντα λεπτών (816,90€), στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις.

Η καταβολή των τροφείων γίνεται σε τριμηνιαία βάση υπό την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος θα είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση και τον κανονισμό του Ι.Κ.Υ.. Η αποπληρωμή των τροφείων πραγματοποιείται μετά την κατάθεση των τελικών παραδοτέων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Οποιαδήποτε ζητήματα ανακύψουν κατά την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος υποτροφιών και δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του ΙΚΥ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 23 Μαΐου 2016

Υφυπουργός Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός, Παιδείας, Έρευνας   και Θρησκευμάτων
 ΑΘ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ


Εκτύπωση