Αιτήσεις για Υποτροφίες Οικονομικής Ενίσχυσης Φοιτητών ΙΚΥ ΕΚΟ (Νέα παράταση)

Αίτηση για υποτροφίες προπτυχιακών σπουδών
Εκτύπωση  

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΕΚΟ) ΙΚΥ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΙΚΥ

Νζα Ιωνία, 26/11/2020
Α.Π.: 22047

«Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες – ακαδημαϊκού έτους 2018-2019»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 19718/03.11.2020 ανακοίνωσης – πρόσκλησης του ΙΚΥ και λαμβάνοντας υπ’ όψιν αφενός τα πρόσφατα περιοριστικά μέτρα (COVID 19) και αφετέρου το απολύτως απαιτητικό και περιοριστικό χρονοδιάγραμμα της πράξης, ενημερώνουμε τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται στον από 28-2-2020 Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων, με σειρά κατάταξης από 5.731 έως και 10.834 (Μοριοδότηση από 75 έως και 70 μόρια), ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ αποφάσισε, την παράταση της προθεσμίας αποστολής έως την Παρασκευή 4/12/2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου), προκειμένου να υποβάλλουν στο ΙΚΥ (υπ’ όψιν Τμήματος Υποτροφιών Προπτυχιακών Σπουδών, Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία) ταχυδρομικώς (με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά– courier), εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική τους αίτηση (οριστικοποιημένη αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου), συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά τα οποία – για οποιονδήποτε λόγο - θα αποσταλούν στο ΙΚΥ με e-mail ή μετά την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής  Ε.Κ.Π.Α.

 


ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΙΚΥ

Νέα Ιωνία 3/11/2020
Α.Π.19718

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΕΚΟ) - ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018 -2019».

Καλούνται οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον από 28-2-2020 Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων, με σειρά κατάταξης από 5.731 έως και 10.834 (Μοριοδότηση από 75 έως και 70 μόρια), στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ), ακαδ. έτους 2018-2019», να υποβάλλουν στο ΙΚΥ (υπ’ όψιν Τμήματος Υποτροφιών Προπτυχιακών Σπουδών, Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία) ταχυδρομικώς (με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά– courier), εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική τους αίτηση (οριστικοποιημένη αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου), συνοδευόμενη από όσα δικαιολογητικά αναγράφονται σε αυτήν, αυστηρά έως 20/11/2020(σφραγίδα ταχυδρομείου), προκειμένου να διενεργηθεί ο σχετικός έλεγχος επιλεξιμότητας. Δικαιολογητικά που θα αποσταλούν στο ΙΚΥ με e-mail δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

Αναφορικά με την ορθή υποβολή των δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι οφείλουν να μελετήσουν προσεκτικά το κεφ. Δ.3 της υπ’ αριθμ. 22127/25.10.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που εξέδωσε το ΙΚΥ.

Επιπροσθέτως, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

 • Οι βεβαιώσεις περιουσιακής κατάστασης (Ε9), όπου απαιτούνται (υποχρεωτικώς του υποψηφίου καθώς και όσων αναφέρονται στην εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση), αφορούν το έτος 2020 (έντυπο Ε9 έτους 2020). Στις περιπτώσεις μη ύπαρξης Εντύπου Ε9 (κενό Ε9)  προσκομίζεται αντ’ αυτού Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας και υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, σύμφωνα με το «υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης» του παραρτήματος 3 της παρούσας πρόσκλησης.
 • Για την βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση, μπορεί να ακολουθείται και η διαδικασία που προβλέπεται στο www.gov.gr.
 • Οι Βεβαιώσεις αναφορικά με τη λήψη ή μη του στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 καθώς και το τελικό παραδοτέο (βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης στο 65% των μαθημάτων ακαδ. έτους 2018-2019) δεν απαιτούνται στην παρούσα φάση και θα υποβληθούν σε επόμενο στάδιο.

Λόγω των εκτάκτων μέτρων (COVID 19) συνιστάται στους υποψηφίους να αποφεύγουν την δια ζώσης επικοινωνία με την Υπηρεσία, η δε εξυπηρέτηση τους να πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού, φυσικού ταχυδρομείου και μέσω ανακοινώσεων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ www.iky.gr, την οποία οφείλουν να επισκέπτονται συχνά.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

 


Νέα Ιωνία 30/04/2020
Α.Π.7279

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΙΚΥ

Σε συνέχεια της από 11-11-2019 ανακοίνωσης του ΙΚΥ, αναφορικά με τις ενστάσεις που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών /τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- Β κύκλος», θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, υπό τις δύσκολες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί με αντίκτυπο σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας, έχει προβεί σε μια τελευταία προσπάθεια για τη δικαίωση των 414 ενιστάμενων υποψήφιων του Προγράμματος Προπτυχιακών Υποτροφιών IKY/EKO-Β΄ κύκλος, απευθύνοντας σχετική επιστολή έγκρισης καταβολής των τροφείων στους προαναφερθέντες υποψήφιους προς την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ.
Οι εν λόγω 414 υποψήφιοι είχαν υποβάλει ενστάσεις, οι οποίες είχαν γίνει καταρχάς αποδεκτές από το Δ.Σ. του ΙΚΥ, αλλά δεν έχουν ακόμα καταβληθεί τα τροφεία τους, καθώς υπήρξε σαφής αρνητική υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας που χρηματοδοτεί το Πρόγραμμα, για τη μη αποδοχή τους σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 5539/06.11.2019 εγγράφου της.

Να επισημάνουμε ότι, από την Υπηρεσία διενεργήθηκε ο σχετικός επανέλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοί εκ των υποψηφίων πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της υποτροφίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της εποπτεύουσας αρχής, με αποτέλεσμα οι υποψήφιοι που είχαν υποβάλλει ένσταση:

α) για να συμπεριληφθούν στις κατηγορίες «Μονογονεϊκή οικογένεια» ή/και «Τρίτεκνοι/πολύτεκνοι» χωρίς να έχουν άλλες ελλείψεις στον αρχικό φάκελο υποβολής αίτησης, και
β) λόγω συμπληρωματικών δικαιολογητικών, που κρίθηκαν ως διευκρινιστικά των υπολοίπων εγγράφων, χωρίς να έχουν άλλες ελλείψεις στον αρχικό φάκελο υποβολής αίτησης, να έχουν όλοι λάβει την υποτροφία.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ
Κυριάκος Αθανασίου
Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α

 


ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΙΚΥ

Νέα Ιωνία 23/04/2020
Α.Π.6748

23-4-2020 Νέα Παράταση και Λοιπές Ρυθμίσεις ΙΚΥ ΕΚΟ 2018/19 λόγω Εκτάκτων Συνθηκών

Αναφορικά με την συλλογή των 5.730 φακέλων με δικαιολογητικά, στο πλαίσιο του «Προγράμματος Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) – ακαδημαϊκό έτος 2018-2019» το Δ.Σ. του ΙΚΥ, προς διευκόλυνση των αιτούντων και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις έκτακτες συνθήκες λειτουργίας των εμπλεκομένων Υπηρεσιών (ΙΚΥ, Πανεπιστήμια, Δήμοι, ΕΛΤΑ κ.τ.λ.), αποφάσισε τις κατωτέρω ρυθμίσεις:

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής φακέλων έως 31 Μαΐου 2020, προκειμένου οι υποψήφιοι να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να τα προσκομίσουν ταχυδρομικώς (με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά- courier) στο ΙΚΥ (Τμήμα Υποτροφιών Προπτυχιακών Σπουδών, Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία).

Δικαιολογητικά που θα αποσταλούν στο ΙΚΥ με e-mail δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη υποβάλει φάκελο με δικαιολογητικά, δύνανται, εντός της ανωτέρω προθεσμίας (31/5/2020), να αποστείλουν τυχόν συμπληρωματικά δικαιολογητικά συνημμένα σε συνοδευτικό έγγραφο με την ένδειξη «ΕΚΟ 2018-2019» και στο οποίο υποχρεωτικά αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης του υποψηφίου.

Οι εκτυπωμένες βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή, πρέπει να συνοδεύονται από εκτύπωση και του αντίστοιχου ηλεκτρονικού μηνύματος από την δημόσια υπηρεσία που τα εξέδωσε (Γραμματεία Σχολής/Τμήματος, Ληξιαρχείο, Δήμος κ.λπ.).

Οι βεβαιώσεις περιουσιακής κατάστασης, όπου απαιτούνται, αφορούν το έτος 2020 (έντυπο Ε9 έτους 2020).

Βεβαιώσεις αναφορικά με τη λήψη ή μη του στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 καθώς και το τελικό παραδοτέο (βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης στο 65% των μαθημάτων ακαδ. έτους 2018-2019) δεν απαιτούνται στην παρούσα φάση και θα υποβληθούν σε επόμενο στάδιο.

Για την βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο www.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται για τυχόν ρυθμίσεις λόγω των έκτακτων συνθηκών, μέσω ανακοινώσεων που αναρτώνται στον ισότοπο του ΙΚΥ (www.iky.gr) και στην ιστοσελίδα του προγράμματος (https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/proptixiako-gr/ypotrofies-eko/eko-2018-2019) την οποία οφείλουν να επισκέπτονται συχνά.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ
Κυριάκος Αθανασίου
Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α

 


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ «Προγράμματος Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες- ακαδ. έτος 2018/19»

Παρατείνεται έως 30-4-2020 η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών των υποψήφιων στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες- ακαδ. έτος 2018/19».που συγκέντρωσαν 76 μόρια και άνω (σειρά κατάταξης μικρότερη ή ίση με 5.730),.

Προς αποφυγήν της διασποράς του κορωνοϊού οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν ( ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά– courier), στο ΙΚΥ (Τμήμα Υποτροφιών Προπτυχιακών Σπουδών, Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία), την ηλεκτρονική τους αίτηση (οριστικοποιημένη αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου) εκτυπωμένη, υπογεγραμμένη και συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την με αριθμ. 22127/25-10-2019 Πρόσκληση

Ακόμη, συνιστάται στoυς υποψήφιους του προγράμματος να αποφεύγουν τη δια ζώσης επικοινωνία με την Υπηρεσία και η εξυπηρέτησή τους να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού και φυσικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ
Κυριάκος Αθανασίου
Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.


10/2/2020 |Συμπληρωματική Πρόσκληση ΙΚΥ-ΕΚΟ, ακαδ. έτος 2017/18

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΙΚΥ
Α.Π.2261
Νέα Ιωνία 10-02-2020

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ενημερώνει τους υποψήφιους της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες -Β’ Κύκλος» (ακαδημαϊκού έτους 2017- 18), ότι με την αριθμ. 137998/Ζ1/6-9-2019 (ΦΕΚ 3572/Β/26-9-2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), τροποποιήθηκε η ΚΥΑ με αριθμ. 64833/Ζ1/2018 24-4-2018 (ΦΕΚ 1625/τ.Β’/10.05.2018), η οποία καθόριζε τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης των προπτυχιακών υποτροφιών, όπως αυτές περιγράφονται και στην με αρ. πρωτ. 8230/18-6-2018 Πρόσκληση του ΙΚΥ, ως ακολούθως:

1. Ο ορισμός της Μονογονεϊκής οικογένειας (κεφ. Β’, παρ. 3.στ) αντικαθίσταται ως εξής:

«Μονογονεϊκή Οικογένεια: Η οικογένεια όπου ένας γονέας ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια έως την ενηλικίωση του τέκνου, για τους κάτωθι λόγους:
α) δυνάμει δικαστικής απόφασης ή
β) παιδιά εκτός γάμου (αναγνωρισμένα ή μη) ή
γ) υιοθεσία από έναν γονέα ή
δ) ο ένας γονέας έχει αποβιώσει».

2. «Οι περιπτώσεις (μοριοδοτούμενες ιδιότητες) Β.1.4 και Β.1.5 του Κεφαλαίου Γ’ αντικαθίστανται ως εξής:

Β.1.4 Εξαρτώμενο Μέλος γονέα με τέσσερα τέκνα και άνω (εξαρτώμενα ή μη), λαμβάνει 8 μόρια και
Β. 1.5 Εξαρτώμενο Μέλος γονέα με τρία τέκνα (εξαρτώμενα ή μη), λαμβάνει 4 μόρια».

Με την προαναφερθείσα τροποποίηση είναι δυνατή η ένταξη στον πίνακα επιλεγέντων υποψηφίων, των υποψηφίων οι οποίοι εντάσσονται σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

A. Απορρίφθηκαν (περιλαμβάνονται στον από 25/2/2019 πίνακα μη επιλέξιμων υποψηφίων) και δεν υπέβαλλαν ένσταση ενώ η αιτιολογία απόρριψης περιλαμβάνει μόνο τους παρακάτω λόγους:

• Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου μέλους (ή γονέα) μονογονεϊκής οικογένειας ή
• Δεν συντρέχει η ιδιότητα του υποψηφίου ως εξαρτώμενου μέλους οικογένειας με τρία ή τέσσερα τέκνα και άνω.

B. Συντρέχουν, μετά την ανωτέρω τροποποίηση, ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω κριτήρια οικογενειακής κατάστασης, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση και η προσθήκη των οποίων ανεβάζει την συνολική μοριοδότηση σε τουλάχιστον 74 μόρια:

Β.1.3 Αρχηγός (Γονέας) Μονογονεϊκής Οικογένειας, λαμβάνει 10 μόρια.
Β.1.4 Εξαρτώμενο Μέλος Γονέα με τέσσερα τέκνα και άνω, λαμβάνει 8 μόρια.
Β.1.5 Εξαρτώμενο Μέλος Γονέα με τρία τέκνα , λαμβάνει 4 μόρια.
Β.1.6 Εξαρτώμενο Μέλος Μονογονεϊκής Οικογένειας λαμβάνει 4 μόρια.

Καλούνται οι υποψήφιοι των ανωτέρω κατηγοριών (Α και Β) οι οποίοι πληρούν την προϋπόθεση του ενδιάμεσου και τελικού παραδοτέου (κεφ. Ε, παρ. 2 του κανονισμού και της οικείας πρόσκλησης), να υποβάλλουν (ταχυδρομικώς ή ιδιοχείρως), το αργότερο έως τις 21 Φεβρουαρίου 2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου), στο ΙΚΥ (Τμήμα Υποτροφιών Προπτυχιακών Σπουδών, Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Για την κατηγορία Α:
Όσα δικαιολογητικά αποδεικνύουν, σύμφωνα με την ανωτέρω τροποποίηση, την ιδιότητα τέκνου (ή γονέα) μονογονεϊκής οικογένειας ή/και εξαρτώμενου τέκνου γονέα με τρία ή τέσσερα τέκνα και άνω (βλ. Παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης).

Για την κατηγορία Β:
Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική αίτηση (οριστικοποιημένη αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου), συνοδευόμενη από όσα δικαιολογητικά αναγράφονται σε αυτήν καθώς και όσα δικαιολογητικά αποδεικνύουν και αιτιολογούν την προσμέτρηση πρόσθετων κριτηρίων οικογενειακής κατάστασης (βλ. Παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης).

Επισημαίνεται ότι, δεν θα εξεταστούν αιτήσεις και δικαιολογητικά υποψηφίων οι οποίοι είχαν υποβάλει ένσταση κατά του από 25/2/2019 πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων.

Επιπροσθέτως, προς επίσπευση της διαδικασίας, οι αιτούντες-υποψήφιοι των ανωτέρω κατηγοριών οφείλουν, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, να προσκομίσουν στο ΙΚΥ και τα εξής δικαιολογητικά:

1. Ενδιάμεσο παραδοτέο: Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποτρόφου για την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 40% των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, που προβλέπονται στο πρόγραμμα σπουδών και δηλώθηκαν από τον δικαιούχο, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα βεβαίωσης ενδιάμεσου παραδοτέου» του παραρτήματος 4 της πρόσκλησης. Η βεβαίωση προσκομίζεται μετά την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2018 -εφόσον υπάρχει επιτυχής εξέταση τουλάχιστον στο 40% των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου- ή μετά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2018.
2. Τελικό παραδοτέο: Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποτρόφου για την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 65% των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, που προβλέπονται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών και έχουν δηλωθεί από τον δικαιούχο, σύμφωνα με «Υπόδειγμα βεβαίωσης τελικού παραδοτέου» του παραρτήματος 5 της πρόσκλησης.
3. Βεβαίωση από το αρμόδιο όργανο του Τμήματος/ Σχολής όπου ρητώς αναφέρεται ότι έχουν λάβει ή δεν είναι δικαιούχοι του στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Πληροφορίες και διοικητική υποστήριξη παρέχονται μέσω του https://www.iky.gr/support/

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ
Κυριάκος Αθανασίου
Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ιδιότητα τέκνου ή γονέα μονογονεϊκής οικογένειας και εξαρτώμενου τέκνου γονέα με τρία ή τέσσερα τέκνα και άνω.

1. Γονέας ή εξαρτώμενο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας.

α. Δυνάμει δικαστικής απόφασης:
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής Αρχής, το οποίο έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και
• δικαστική απόφαση δυνάμει της οποίας ένας γονέας ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια έως την ενηλικίωση του τέκνου καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 ότι ο γονέας δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

β. Παιδιά εκτός γάμου αναγνωρισμένα ή μη:
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής Αρχής, το οποίο έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και
• υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 ότι ο γονέας δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης καθώς και ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

γ. Λόγω υιοθεσίας από έναν γονέα:
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής Αρχής, το οποίο έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και
• τελεσίδικη δικαστική απόφαση υιοθεσίας από έναν γονέα καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 ότι ο γονέας δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

δ. Γονέας ή εξαρτώμενο μέλος, όπου ο ένας γονέας έχει αποβιώσει:
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής Αρχής, το οποίο έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και
• ληξιαρχική πράξη θανάτου του ενός γονέα, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 ότι ο γονέας δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

2. Εξαρτώμενο μέλος οικογένειας με τρία (3) ή τέσσερα (4) τέκνα και άνω.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής Αρχής, το οποίο έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και
• δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) του γονέα στον οποίο ο Υποψήφιος είναι Εξαρτώμενο Μέλος.


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΟ / ΙΚΥ

Αρ.Πρωτ.26612/20-12-2019/ΙΚΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων και των ερωτημάτων που μας έθεσαν ο υποψήφιοι σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για το Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες – ακαδημαϊκό έτος 2018-2019» ως προς την επιλογή των πεδίων και των μοριοδοτούμενων κριτηρίων, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ αποφάσισε, προς διευκόλυνση των αιτούντων, την χορήγηση παράτασης για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων έως την Παρασκευή 10-1-2020 και ώρα 15.00, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όσους υποψήφιους επιθυμούν α) να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας ή και β) να προβούν στη διόρθωση στοιχείων της ήδη υποβληθείσας αιτήσεως τους (οδηγίες για τη διαδικασία άρσης οριστικοποίησης της υποβληθείσας αιτήσεως και υποβολής νέας αιτήσεως βλ.κεφ.12.1 του Εγχειριδίου χρήσης πληροφοριακού συστήματος αιτήσεων για το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες).

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Κυριάκος Αθανασίου
Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.


Αρ.Πρωτ.23115/07-11-2019/ΙΚΥ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(ΙΚΥ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- ακαδημαϊκό έτος 2018-19» και σε εφαρμογή του Κανονισμού του Προγράμματος (Απόφαση 99166/Ζ1/20-6-2019, ΦΕΚ 2555/B/27-6-2019) προκηρύσσει 3.771 προπτυχιακές υποτροφίες σε επιμελείς φοιτητές/τριες που σπουδάζουν σε όλα τα Τμήματα/Σχολές των ΑΕΙ της χώρας και ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε επιμελείς φοιτητές των ΑΕΙ της χώρας και αποσκοπούν στη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αυτών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα και ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ), ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους.

Η διαδικτυακή εφαρμογή του Υ.ΠΑΙ.Θ (https://iky-ypotrofies.it.minedu.gov.gr) για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης θα είναι διαθέσιμη από την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 έως και την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 15.00, λόγω του ότι η αρμόδια Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ είναι επιφορτισμένη με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις Μετεγγραφές ακαδ. έτους 2019/20.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες και λεπτομέρειες του Προγράμματος παρέχονται στον ιστoχώρο του ΙΚΥ https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/proptixiako-gr/ypotrofies-eko/eko-2018-2019

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Κυριάκος Αθανασίου
Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.


Α.Π.22127/25-10-2019

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(ΙΚΥ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 ΑΠΟ το ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ)

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδεςακαδημαϊκό
έτος 2018-2019»

που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ηλεκτρονική υποβολή): 20/12/2019, ώρα: 15:00

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών με τίτλο «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες - ακαδημαϊκό έτος 2018-2019» και δυνάμει του Κανονισμού του Προγράμματος (υπ' αριθμ. 99166/Zl/20.06.2019 απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) - Οικονομίας και Ανάπτυξης, ΦΕΚ 2555/τ.Β'/27.06.2019), προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, προπτυχιακές υποτροφίες για επιμελείς φοιτήτριες και φοιτητές όλων των Τμημάτων/Σχολών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδος (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ), ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Το ΙΚΥ προκηρύσσει προπτυχιακές υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, ο αριθμός των οποίων εκτιμάται σε 3.771 και αποσκοπούν στην υποστήριξη φοιτητών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους και στη διασφάλιση ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσώπων που ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποτροφίας έχουν οι Έλληνες και Αλλοδαποί προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες όλων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και Ανώτατων Σχολών Καλών Τεχνών της Χώρας, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

(α) Το Κατά Κεφαλήν Εισόδημά τους κατά το προηγούμενο της υποτροφίας φορολογικό έτος 2017 δεν υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500,00 €) βάσει φορολογικής δήλωσης στην οποία ο Υποψήφιος περιλαμβάνεται ως Υπόχρεος ή Εξαρτώμενο Μέλος.

(β) Δεν λαμβάνουν καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος υποτροφία του ΙΚΥ ή άλλου Δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα για οποιαδήποτε αιτία.

(γ) Δεν είναι πτυχιούχοι ελληνικού ή αλλοδαπού ΑΕΙ.

(δ) Δεν διαμένουν σε φοιτητική εστία και δεν τους παρέχεται στέγαση από το ΑΕΙ όπου φοιτούν ή άλλο φορέα.

(ε) Δεν έχουν υπερβεί, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σπουδών χρονικό όριο των εξαμήνων φοίτησης που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου

στ) Έχουν επιτύχει στο εξήντα τοις εκατό (60%) των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του ακαδημαϊκού έτους που προηγείται της υποτροφίας (2017-2018), πλην των πρωτοετών.

2. Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση:

(α) Οι φοιτητές Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών, των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού και της Πυροσβεστικής καθώς και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)

(β) Οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων, βάσει ειδικών διατάξεων και συγκεκριμένα:
(ί) τα Τέκνα των Ελλήνων Εξωτερικού,
(ίί) οι Αλλοδαποί-Αλλογενείς και
(ίίί) οι Υπότροφοι (Αλλοδαποί - Αλλογενείς και Ομογενείς),
όπως οι κατηγορίες αυτές εξειδικεύονται στην Υ.Α. Φ.151/20049/Β6/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Οι κατωτέρω όροι έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη έννοια:

(α) Υποψήφιος: Ο φοιτητής ή η φοιτήτρια που υποβάλει αίτηση χορήγησης υποτροφίας στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος.

(β) Εξαρτώμενα Μέλη: Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4172/2013 (Α' 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127 /2013 και άλλες διατάξεις».

(γ) Μέλη Οικογένειας του Υποψήφιου: Όσα πρόσωπα εμφανίζονται ως Υπόχρεοι ή Εξαρτώμενα Μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Υποψήφιου, στη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2017 στην οποία ο Υποψήφιος είναι υπόχρεος ή Εξαρτώμενο Μέλος.

(δ) Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα: Το εισόδημα επιβολής εισφοράς του προηγούμενου της υποτροφίας φορολογικού έτους 2017 το οποίο αντιστοιχεί σε φορολογική δήλωση στην οποία ο Υποψήφιος είναι Υπόχρεος ή Εξαρτώμενο Μέλος.

(ε) Κατά Κεφαλήν Εισόδημα: Το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του Ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος με τα Μέλη της Οικογένειας του Υποψήφιου. Στην περίπτωση αυτοτελών φορολογικών δηλώσεων φορολογικού έτους 2017 στις οποίες ο Υποψήφιος είναι Υπόχρεος ή Εξαρτώμενο Μέλος, ο υπολογισμός του κατά κεφαλήν εισοδήματος γίνεται για κάθε υποβληθείσα φορολογική δήλωση και λαμβάνεται υπ' όψιν το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα.

(στ) Μονογονεϊκή Οικογένεια: Η οικογένεια όπου ένας γονέας ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια έως την ενηλικίωση του τέκνου, για τους κάτωθι λόγους: α) δυνάμει δικαστικής απόφασης, ή β) παιδιά εκτός γάμου αναγνωρισμένα ή μη, ή γ) υιοθεσία από έναν γονέα ή δ) ο ένας γονέας έχει αποβιώσει.

(ζ) Τόπος Μόνιμης Κατοικίας: Η Περιφερειακή Ενότητα όπου κατοικεί μόνιμα ο Υποψήφιος και οι γονείς του εφόσον είναι Εξαρτώμενο Μέλος ή ο σύζυγος εφόσον είναι έγγαμος, με εξαίρεση (α) τις νησιωτικές περιφέρειες, όπου ως Τόπος Μόνιμης Κατοικίας νοείται το νησί και (β) τις Περιφερειακές Ενότητες της Απικής -πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων- όπου ως Τόπος Μόνιμης Κατοικίας νοείται το σύνολο της Αττικής.

(η) Πληγέντες από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές: Φοιτητές που είναι πληγέντες οι ίδιοι ή η οικογένεια τους από φυσικές καταστροφές ή έχουν δηλωθεί οι ίδιοι ή η οικογένεια τους ως Πυρόπληκτοι περιοχών που επλήγησαν από πυρκαγιές κατά το έτος 2018 ή 2019 και έχουν λάβει οι ίδιοι ή οι γονείς τους αν είναι εξαρτώμενα μέλη ή ο σύζυγος εφόσον είναι έγγαμοι, έκτακτη οικονομική ενίσχυση για πληγέντες από τις συγκεκριμένες φυσικές καταστροφές/πυρκαγιές.

(θ) ΙΚΥ: Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

(ι) ΔΣ: Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ.

(ια) Υ.ΠΑΙ.Θ.: Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

(ιβ) ΑΦΜ: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

(ιγ) ΑΜΚΑ: Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

(ιδ) Πρόσκληση: Μία ή περισσότερες προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων, στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, ο οποίες καταρτίζονται με απόφαση του ΔΣ, και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ (www.iky.gr) και στην διαδικτυακή διεύθυνση: https://ikγ-ypotrofies.it.minedu.goν.gr/.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Α'. Οικονομικά κριτήρια:

Α.1 Λαμβάνουν 60 μόρια οι Υποψήφιοι με Κατά Κεφαλήν Εισόδημα έως δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€ 2.500,00).

Α.2 Λαμβάνουν 40 μόρια οι Υποψήφιοι με Κατά Κεφαλήν Εισόδημα έως πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 5.000,00).

Α.3 Λαμβάνουν 20 μόρια οι Υποψήφιοι με Κατά Κεφαλήν Εισόδημα έως επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€ 7 .500,00).

Τα μόρια των περιπτώσεων Al, Α2, Α3 δεν αθροίζονται.

Ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων και η ένταξη των Υποψήφιων σε μια από τις ανωτέρω κατηγορίες πραγματοποιείται με αυτόματη διασύνδεση/διαλειτουργικότητα του σχετικού Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία σύμφωνα με την περίπτωση ιδ' της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν.4174/2013) που προστέθηκε με το άρθρο 60 του Ν. 4415/2016.

Β'. Κοινωνικά Κριτήρια

Β.1. Οικογενειακή κατάσταση

Υποψήφιος που είναι:

Β.1.1 Γονέας με τέσσερα τέκνα και άνω (εξαρτώμενα ή μη), λαμβάνει 12 μόρια.

Β.1.2 Γονέας με τρία τέκνα (εξαρτώμενα ή μη), λαμβάνει 10 μόρια.

Β.1.3 Γονέας Μονογονεϊκής Οικογένειας, λαμβάνει 10 μόρια.

Β.1.4 Εξαρτώμενο Μέλος γονέα με τέσσερα τέκνα και άνω (εξαρτώμενα ή μη), λαμβάνει 8 μόρια.

Β.1.5 Εξαρτώμενο Μέλος γονέα με τρία τέκνα (εξαρτώμενα ή μη), λαμβάνει 4 μόρια.

Β.1.6 Εξαρτώμενο Μέλος Μονογονεϊκής Οικογένειας λαμβάνει 4 μόρια.

Β.1.7 Ορφανός από δύο γονείς, εφόσον δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του, λαμβάνει 6 μόρια.
Ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης και ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 25ου έτους θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου 2019. Ο υπολογισμός αυτός ισχύει για όλες τις περιπτώσεις που λαμβάνεται υπόψη η ηλικία του Υποψήφιου.

Β.1.8 Εξαρτώμενο Μέλος με ένα ή περισσότερα αδέλφια που σπούδαζαν κατά το ακαδ. έτος 2018-2019 -ως προπτυχιακοί φοιτητές σε ΑΕΙ της Ελλάδας- εκτός του Τόπου Μόνιμης Κατοικίας τους και εκτός του τόπου όπου ο Υποψήφιος και τα εν λόγω αδέλφια του ή οι γονείς τους διαθέτουν κατοικία κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία, λαμβάνει 5 μόρια.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω κοινωνικών κριτηρίων ισχύουν τα εξής:

 1. Τα μόρια δεν αθροίζονται στις κατηγορίες Β.1.1, Β.1.2, Β.1.3, Β.1.4 και Β.1.5.
 2. Οι κατηγορίες Β.1.6 και Β.1.7 αντιστοίχως μπορούν να αθροιστούν με μία από τις κατηγορίες Β.1.4 ή Β.1.5.
 3. Τα μόρια των κατηγοριών Β.1.1, Β.1.2 και Β.1.3 δεν αθροίζονται με τα μόρια της κατηγορίας Β.1.7.

Β.2. Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)

1. Ο Υποψήφιος που:

Β.2.1 Έχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% λαμβάνει 15 μόρια.

Β.2.2 Έχει εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις ως πάσχων από σοβαρές ασθένειες δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 35 Ν. 3794/2009 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 Ν.4452/2017, λαμβάνει 15 μόρια.

Β.2.3 Είναι (α) μέλος της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, (β) Ρομά, (γ) παλιννοστήσας, ή (δ) πρόσφυγας, λαμβάνει 20 μόρια.

Β.2.4 Είναι α) απεξαρτημένος από ουσίες, β) φυλακισμένος ή πρώην φυλακισμένος ή γ) οροθετικός, λαμβάνει 20 μόρια.

Β.2.5 Είναι Εξαρτώμενο Μέλος με γονείς ή/και αδέλφια με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, λαμβάνει 8 μόρια.

Β.2.6 Έχει σύζυγο ή/και τέκνα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, λαμβάνει 8 μόρια.

Β.2.7 Είναι Εξαρτώμενο Μέλος ή γονέας οικογένειας πληγέντων από πρόσφατες φυσικές καταστροφές, λαμβάνει 10 μόρια.

2. Υποψήφιος που εμπίπτει σε περισσότερες από τις ανωτέρω κατηγορίες ΕΚΟ, μοριοδοτείται για κάθε μία χωριστά, με εξαίρεση τις κατηγορίες Β.2.1 και Β.2.2 τα μόρια των οποίων δεν αθροίζονται.

3. Η μοριοδότηση των υποπεριπτώσεων της κατηγορίας Β.2.3 γίνεται διαζευκτικά και συνεπώς Υποψήφιος που ενδεχομένως εμπίπτει σε περισσότερες από αυτές λαμβάνει 20 μόρια.

4. Η ιδιότητα του παλιννοστήσαντος ή του πρόσφυγα πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπο του Υποψήφιου.

Γ: Σπουδές εκτός τόπου κατοικίας

Λαμβάνει 30 μόρια ο Υποψήφιος που σπουδάζει εκτός του Τόπου Μόνιμης Κατοικίας του και του τόπου όπου ο ίδιος ή οι γονείς του, εφόσον είναι Εξαρτώμενο Μέλος, ή ο σύζυγος εφόσον είναι έγγαμος, διαθέτουν κατοικία κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

1. Ηλεκτρονική αίτηση:

Ι. Οι Υποψήφιοι οφείλουν, το αργότερο έως την Παρασκευή, 20/12/2019, ώρα: 15:00, να υποβάλλουν αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή (οριστική υποβολή), με συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία και χωρίς καμία παράλειψη, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Υ.ΠΑΙ.Θ, στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://iky-ypotrofies.it.minedu.goν.gr η οποία θα τεθεί σε λειτουργία την Τετάρτη, 4/12/2019.

Για την υποβολή της αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή απαιτείται η δήλωση των παρακάτω στοιχείων:

 • Ο ιδρυματικός λογαριασμός του Υποψήφιου, ήτοι το όνομα χρήστη (username) και ο κωδικός (password) που χρησιμοποιεί ο Υποψήφιος για την είσοδο του στο Πληροφοριακό Σύστημα του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος όπου είναι εγγεγραμμένος,
 • ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του Υποψήφιου,
 • Εφόσον ο Υποψήφιος είναι Εξαρτώμενο μέλος, ΑΦΜ των γονέων στην φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2017 των οποίων ο Υποψήφιος είναι εξαρτώμενο μέλος ή
 • ΑΦΜ του/της συζύγου εφόσον ο Υποψήφιος κατά το έτος 2017 ήταν έγγαμος.

ΙΙ. Η ηλεκτρονική Αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 και δεν δύναται να διορθωθεί ή να τροποποιηθεί μετά την οριστική υποβολή της.

ΙΙΙ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο -ακόμη και εκ των υστέρων-, ανακριβής καταχώριση ή απόκρυψη στοιχείων, η Αίτηση απορρίπτεται.

IV. Με την ηλεκτρονική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση παρέχεται η συναίνεση του αιτούντος για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των απαιτούμενων πληροφοριών μέσω των Πληροφοριακών Συστημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος φοίτησης του Υποψηφίου και του Εθνικού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, για την επαλήθευση των μοριοδοτούμενων κριτηρίων.

V. Η ηλεκτρονική Αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 ότι ο υποψήφιος:

 • έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και του Κανονισμού του Προγράμματος (απόφαση 99166/Zl/20.06.2019, ΦΕΚ 2555/τ.Β'/27.06.2019),
 • όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση είναι αληθή και έχουν ελεγχθεί για την ακρίβεια τους,
 • συναινεί για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των απαιτούμενων πληροφοριών μέσω των Πληροφοριακών Συστημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος φοίτησης του Υποψηφίου και του Εθνικού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, για την επαλήθευση των μοριοδοτούμενων κριτηρίων,
 • θα προσκομίσει στο ΙΚΥ, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, , οποιοδήποτε δικαιολογητικό του ζητηθεί για την τεκμηρίωση της αίτησης και του παραδοτέου, εντός της προθεσμίας που θα τεθεί από το ΙΚΥ και στην μορφή και με τον τρόπο που θα του ζητηθεί.
 • δεν λαμβάνει, καθ' όλη τη διάρκεια της εν λόγω υποτροφίας (1/10/2018 έως 30/6/2019), υποτροφία του ΙΚΥ ή άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα, από οποιαδήποτε αιτία,
 • δεν είναι πτυχιούχος ελληνικού ή αλλοδαπού ΑΕΙ,
 • δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις που δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση υποτροφίας, όπως προσδιορίζονται στο Κεφαλαίο Β' «Όροι και προϋποθέσεις» της παρούσας πρόσκλησης,
 • σε περίπτωση που καταστεί δικαιούχος και εισπράξει το σύνολο της υποτροφίας, θα παραιτηθεί αμέσως του δικαιώματος είσπραξης στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
 • σε περίπτωση που λάβει το στεγαστικό επίδομα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 πριν την αποπληρωμή της υποτροφίας, θα ενημερώσει αμέσως το ΙΚΥ,
 • σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο λάβει το στεγαστικό επίδομα και το συνολικό ποσό της υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, θα επιστρέψει αμέσως το στεγαστικό επίδομα.

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καταρτίζεται αυτομάτως μέσω του προαναφερόμενου Πληροφοριακού Συστήματος του Υ.ΠΑΙ.Θ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ (www.iky.gr) ο Πίνακας Κατάταξης με τα μόριά που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι, βάσει της ηλεκτρονικής Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης τους, κατά φθίνουσα σειρά.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνεται ο Υποψήφιος με το χαμηλότερο Κατά Κεφαλήν Εισόδημα.

3. ΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ- ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Μετά την ανάρτηση του Πίνακα Κατάταξης το ΙΚΥ, με σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του, προκειμένου να διενεργήσει έλεγχο επιλεξιμότητας, , καλεί τους πρώτους κατά σειρά Υποψήφιους που αναφέρονται στον Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμό ίσο με τις υποτροφίες που θα χορηγηθούν, προσαυξημένο κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ, κατά περίπτωση, να προσκομίσουν εντός προθεσμίας που θέτει το ΔΣ, εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική Αίτηση (οριστικοποιημένη αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου), συνοδευόμενη από όσα δικαιολογητικά αναγράφονται σε αυτήν. Συγκεκριμένα, οι Υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλλουν:

3.1 Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική Αίτηση (οριστικοποιημένη αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου).

3.2 Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ).

3.3 Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του Υποψήφιου για τον τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 (σύμφωνα με το «υπόδειγμα βεβαίωσης» του παραρτήματος 1 της πρόσκλησης).

3.4 Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί μη παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης).

3.5 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του Υποψήφιου -εφόσον δεν είναι έγγαμος ούτε Εξαρτώμενο Μέλος- ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του Υποψήφιου -εφόσον είναι Εξαρτώμενο Μέλος- ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του Υποψηφίου και του/της συζύγου του -εφόσον είναι έγγαμος- (οι βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης).

3.6 Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2017 (Έντυπο El) του Υποψήφιου -εφόσον δεν είναι έγγαμος ούτε Εξαρτώμενο Μέλος- ή δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2017 (Έντυπο El) του γονέα στον οποίο ο Υποψήφιος είναι Εξαρτώμενο Μέλος ή δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2017 του Υποψηφίου και του/της συζύγου του, εφόσον είναι έγγαμος.
Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής Εντύπου El προσκομίζεται αντ' αυτού Υπεύθυνη Δήλωση (Υ/Δ) του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης 2017, σύμφωνα με το «υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης» του παραρτήματος 2 της παρούσας πρόσκλησης.

3.7 Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (Εντυπο Ε9) του Υποψήφιου και των γονέων του -εφόσον είναι Εξαρτώμενο Μέλος- ή του συζύγου και των τέκνων του -εφόσον είναι έγγαμος-. Οι ανωτέρω βεβαιώσεις (Ε9) πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και υποβάλλεται μόνον από τους Υποψήφιους οι οποίοι μοριοδοτούνται με 30 μόρια λόγω του ότι σπουδάζουν εκτός του Τόπου Μόνιμης Κατοικίας τους και του τόπου όπου οι ίδιοι ή οι γονείς τους -εφόσον είναι Εξαρτώμενα Μέλη- ή ο σύζυγος -εφόσον είναι έγγαμοι- διαθέτουν κατοικία κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.
Στις περιπτώσεις μη ύπαρξης Εντύπου Ε9 (άτομα που δεν έχουν στην κατοχή τους ακίνητη περιουσία), προσκομίζεται αντ' αυτού υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας και υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, σύμφωνα με το «υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης» του παραρτήματος 3 της παρούσας πρόσκλησης.

3.8 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής Αρχής, το οποίο έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.

Κατά περίπτωση υποβάλλονται τα κάτωθι:

3.9 Για την απόδειξη του κριτηρίου που αφορά σε γονέα ή εξαρτώμενο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας (Β.1.3 και Bl.6 του κεφαλαίου Γ της παρούσας πρόσκλησης):

α) δικαστική απόφαση δυνάμει της οποίας ένας γονέας ασκει η ασκούσε την επιμέλεια έως την ενηλικίωση του τέκνου καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 ότι ο γονέας δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, ή

β) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 ότι ο γονέας δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης καθώς και ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ή

γ) Τελεσίδικη δικαστική απόφαση υιοθεσίας από έναν γονέα καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 ότι ο γονέας δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή

δ) ληξιαρχική πράξη θανάτου του ενός γονέα, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 ότι ο γονέας δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

3.10 Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου των γονέων, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ορφανός από δύο γονείς. Υποβάλλεται μόνον από τους Υποψήφιους οι οποίοι, κατά δήλωσή τους, πληρούν το κοινωνικό κριτήριο Β.1.7 του κεφαλαίου Γ της παρούσας πρόσκλησης.

3.11 Βεβαίωση ότι αδελφός του Υποψήφιου ήταν προπτυχιακός φοιτητής σε ΑΕΙ της Ελλάδας κατά το ακαδ.έτος 2018/19. Υποβάλλεται μόνον από τους Υποψήφιους οι οποίοι, κατά δήλωσή τους, πληρούν το κοινωνικό κριτήριο Β.1.8 του κεφαλαίου Γ της παρούσας πρόσκλησης.

3.12 Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (Έντυπο Ε9) των αδελφών του Υποψήφιου -φοιτητών εξαρτωμένων μελών- Οι ανωτέρω βεβαιώσεις (Ε9) πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και υποβάλλονται μόνον από τους Υποψήφιους οι οποίοι, κατά δήλωσή τους, πληρούν το κοινωνικό κριτήριο Β.1.8 του κεφαλαίου Γ της παρούσας πρόσκλησης.
Στις περιπτώσεις μη ύπαρξης Εντύπου Ε9 (άτομα που δεν έχουν στην κατοχή τους ακίνητη περιουσία), προσκομίζεται αντ' αυτού υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας και υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, σύμφωνα με το «υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης» του παραρτήματος 3 της παρούσας πρόσκλησης.

3.13 Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ με το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας και την χρονική διάρκειά της ή αντίστοιχη Γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επι αόριστο πριν την 01.09.2011. Υποβάλλεται μόνον από τους Υποψήφιους για τους οποίους, κατά δήλωσή τους, συντρέχει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κοινωνικά κριτήρια του κεφαλαίου Γ της παρούσας πρόσκλησης: Β.2.1, Β.2.5 και, Β.2.6.

3.14 Βεβαίωση της Δημοτικής ή άλλης Δημόσιας Αρχής με την οποία βεβαιώνεται η χορήγηση στον ίδιο (αν είναι γονέας) ή στην οικογένειά του, αν είναι Εξαρτώμενο Μέλος, έκτακτης ενίσχυσης για τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές/πυρκαγιές.

3.15 Κάρτα ασύλου ή αίτηση χορήγησης ασύλου ή αντίστοιχο Ελληνικό δημόσιο έγγραφο, στην περίπτωση που ο υποψήφιος, κατά δήλωσή του, είναι πρόσφυγας (κριτήριο Β2.3.δ του κεφ. Γ της παρούσας πρόσκλησης).

3.16 Αντίγραφο του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος, κατά δήλωσή, του είναι παλιννοστήσας (κριτήριο Β.2.3.γ του κεφαλαίου Γ της παρούσας πρόσκλησης).

3.17 Βεβαίωση από την ΠΑΝΟΣΕΡ, για την απόδειξη της ιδιότητας του Ρομά (κριτήριο Β.2.3.β του κεφαλαίου Γ της παρούσας πρόσκλησης).

3.18 Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής για την απόδειξη της ιδιότητας του Έλληνα πολίτη που ανήκει στη Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης (κριτήριο Β.2.3.α του κεφαλαίου Γ της παρούσας πρόσκλησης).

3.19 Για την απόδειξη του κριτηρίου Β.2.4 του κεφ. Γ της παρούσας πρόσκλησης:

α) Για την απόδειξη της ιδιότητας του απεξαρτημένου: Αποδεικτικό απεξάρτησης/Βεβαίωση από θεσμοθετημένο φορέα Δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα απεξάρτησης (18 ΑΝΩ, ΚΕ.ΘΕ.Α. ή από άλλες θεραπευτικές κοινότητες στις οποίες έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης) ότι το άτομο ολοκλήρωσε πρόγραμμα απεξάρτησης από τοξικές ή άλλες ουσίες ή Βεβαίωση απεξάρτησης από χώρες της Ε.Ε. με την προϋπόθεση ο φορέας που εκδίδει την Βεβαίωση αυτή να έχει λάβει άδεια λειτουργίας από Δημόσια Αρχή της χώρας αυτής.

β) Για την απόδειξη της ιδιότητας του φυλακισμένου ή πρώην φυλακισμένου: Βεβαίωση ή Αποφυλακιστήριο αντιστοίχως (Δεκτό γίνεται και αποφυλακιστήριο από χώρες Ε.Ε. συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση).

γ) Για την απόδειξη της ιδιότητας του οροθετικού Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου

Το ΙΚΥ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την διαδικασία του ελέγχου επιλεξιμότητας, να αναζητήσει αυτεπαγγέλτως ή να ζητήσει από τους Υποψήφιους οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κρίνει σκόπιμο.

4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτει ανακριβής ή λανθασμένη καταχώριση στοιχείων ή απόκρυψη αυτών ή η εκτυπωμένη Αίτηση δεν φέρει υπογραφή του Υποψηφίου ή αριθμό πρωτοκόλλου (οριστικοποιημένη αίτηση) ή υποβληθεί εκπροθέσμως ή/και δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά ή δεν πληροί τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης και της σχετικής πρόσκλησης ή δεν τεκμηριώνεται ιδιότητα που δηλώθηκε και μοριοδοτήθηκε (κοινωνικόοικονομικό κριτήριο), η Αίτηση απορρίπτεται ως μη επιλέξιμη και αντικαθίσταται από αντίστοιχη του πίνακα επιλαχόντων με σειρά προτεραιότητας.

5. Με απόφαση του ΔΣ οι επιλέξιμες Αιτήσεις εγκρίνονται και αναρτώνται σε Πίνακα Επιλεγέντων και Πίνακα Επιλαχόντων Υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά και οι μη επιλέξιμες σε Πίνακα Μη Επιλέξιμων αιτήσεων.
Οι Πίνακες Επιλεγέντων και Επιλαχόντων Υποψηφίων και ο Πίνακας Μη Επιλέξιμων αιτήσεων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ (www.iky.gr).

6. Ενστάσεις κατά των ανωτέρω Πινάκων ασκούνται ενώπιον του ΔΣ εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ. Οι ενστάσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, οπότε το εμπρόθεσμό τους κρίνεται βάσει της ημερομηνίας που αναφέρεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και του Πίνακα Κατάταξης.

7. Ακολούθως το ΙΚΥ προβαίνει στις προβλεπόμενες διαδικασίες για την έναρξη και την καταβολή των υποτροφιών στους δικαιούχους Υποψήφιους.

8. Το ΔΣ δύναται να επαναλάβει την ανωτέρω διαδικασία ή μέρος της, όσες φορές κρίνει αναγκαίο για την χορήγηση μεγαλύτερου αριθμού υποτροφιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε': ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

1. Ωφελούμενοι του παρόντος προγράμματος είναι οι Υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τον υψηλότερο αριθμό μορίων στον Πίνακα Επιλεγέντων Υποψηφίων, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού υποτροφιών που θα ορισθεί. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η υποτροφία χορηγείται στον Υποψήφιο με το χαμηλότερο Κατά Κεφαλήν Εισόδημα.

2. Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν την υποτροφία υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν στο ΙΚΥ, εντός προθεσμίας που τίθεται από το ΙΚΥ και στην μορφή και με τον τρόπο που θα τους υποδειχτεί:

 • βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής όπου φοιτούν, για την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 65% των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, που προβλέπονται στο πρόγραμμα σπουδών καθώς και αυτών που δηλώθηκαν από τους ίδιους, σύμφωνα με «υπόδειγμα βεβαίωσης» που περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση (Τελικό Παραδοτέο), σύμφωνα με το «Υπόδειγμα βεβαίωσης τελικού παραδοτέου» του παραρτήματος 4 της παρούσας πρόσκλησης και
 • βεβαίωση από το αρμόδιο όργανο του Τμήματος/Σχολής τους, ότι είναι δικαιούχοι (έχουν λάβει ή θα λάβουν) ή δεν είναι δικαιούχοι του στεγαστικού επιδόματος του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

3. Η μορφή, οι προθεσμίες και ο τρόπος υποβολής των ανωτέρω παραδοτέων, ορίζονται από το ΙΚΥ και γνωστοποιούνται στον Υπότροφο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώθηκε από τον Υποψήφιο και αναγράφεται στην εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (οριστικοποιημένη αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου).

4. Προϋπόθεση για την έναρξη της υποτροφίας αποτελεί η σύναψη σύμβασης μεταξύ του ΙΚΥ και του Υποτρόφου, στην οποία περιλαμβάνονται οι όροι και οι υποχρεώσεις του από τη χορήγηση της υποτροφίας. Η παραβίαση οιουδήποτε από τους όρους της Σύμβασης, του Κανονισμού και της παρούσας πρόσκλησης -εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας- παρέχει στο ΙΚΥ το δικαίωμα να διακόψει την υποτροφία και να αναζητήσει την υποτροφία κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της κοινής υπουργικής απόφασης 133397 /Β2/12-08-2016 (Β' 2628). Η επίκληση ανωτέρας βίας κρίνεται από το Δ.Σ. κατόπιν έγκαιρης πλήρως αιτιολογημένης και τεκμηριωμένης αίτησης του υποτρόφου, οποίος φέρει το σχετικό βάρος απόδειξης και οφείλει να υποβάλει όλα τα αποδεικτικά δημόσια έγγραφα.

Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε απρόβλεπτη και έκτακτη κατάσταση ή συμβάν, πέραν του ελέγχου του Υποτρόφου που τον εμποδίζει βεβαιωμένα να ολοκληρώσει μία ή περισσότερες υποχρεώσεις του και ήταν αδύνατο στη συγκεκριμένη περίπτωση, να αποτραπεί ακόμη και με ενέργειες άκρας επιμέλειας και σύνεσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ': ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. Οι υποτροφίες χορηγούνται για διάστημα εννέα (9) μηνών (από τον Οκτώβριο έως και τον Ιούνιο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019) σε ημερομηνίες που θα αποφασίζονται από το ΙΚΥ και ανέρχονται σε

 1. Τριακόσια ογδόντα ευρώ (380,00} Ευρώ μηνιαίως για τους Υποτρόφους που σπουδάζουν εκτός του Τόπου Μόνιμης Κατοικίας τους και
 2. Διακόσια (200,00} Ευρώ μηνιαίως για τους λοιπούς Υποτρόφους.

2. Σε περίπτωση που ο Υπότροφος λάβει στεγαστικό επίδομα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 πριν την αποπληρωμή της υποτροφίας, το επίδομα συμψηφίζεται με την υποτροφία. Αν ο υπότροφος έχει εισπράξει το σύνολο της υποτροφίας, παραιτείται του δικαιώματος είσπραξης στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

3. Ο υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει αμέσως το στεγαστικό επίδομα στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, λάβει το στεγαστικό επίδομα και το συνολικό ποσό της υποτροφίας για το ακαδημαϊκό. έτος 2018-2019. Σε αντίθετη περίπτωση, το ποσό που αντιστοιχεί στο στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 θα αναζητηθεί/ανακτηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Τμήματος/Σχολής του υποτρόφου κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ': ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Η κατάρτιση και επικύρωση του Πίνακα Επιλεγέντων Υποψηφίων δεν συνεπάγεται υποχρέωση του ΙΚΥ να χορηγήσει υποτροφία σε οποιονδήποτε Υποψήφιο.

2. Το ΙΚΥ δύναται οποτεδήποτε -ακόμη και εκ των υστέρων- να ανακαλέσει ή να διακόψει την υποτροφία, αν διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής της και δικαιούται να αναζητήσει τα καταβληθέντα ποσά, εν άλω ή εν μέρει, δυνάμει των διατάξεων για την είσπραξη δημόσιων εσόδων.

3. Η επικοινωνία του ΙΚΥ με τους Υποψήφιους και τους ωφελούμενους/δικαιούχους του προγράμματος θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ (www.iky.gr) ή/και μέσω εξατομικευμένων μηνυμάτων που θα αποστέλλονται από το ΙΚΥ στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) που δηλώθηκε από τον Υποψήφιο και αναγράφεται στην εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (οριστικοποιημένη αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου) ή/και μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής: https://www.iky.gr/support/.
Συνεπώς οι Υποψήφιοι και οι ωφελούμενοι οφείλουν να επισκέπτονται τακτικά την ιστοσελίδα του ΙΚΥ και να ελέγχουν τακτικά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) που αναγράφεται στην εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (οριστικοποιημένη αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου).

4. Ως μαθήματα του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, νοούνται και η πτυχιακή εργασία και η πρακτική άσκηση όταν η επιτυχής εξέτασή τους (ή ολοκλήρωση στην περίπτωση πρακτικής άσκησης) απαιτείται για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών. Κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, για τον υπολογισμό του ελάχιστου αριθμού μαθημάτων για τα οποία απαιτείται επιτυχής εξέταση, εφαρμόζεται ο εξής κανόνας:

«Ο ελάχιστος αριθμός μαθημάτων ισούται με τον προβλεπόμενο αριθμό μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών (χειμερινού εξαμήνου ή ακαδημαϊκού έτους) επί το προβλεπόμενο ποσοστό {65% ή 60% ) στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. Στην περίπτωση που προκύπτει δεκαδικό μέρος ίσο με 0,50 η στρογγυλοποίηση σε ακέραιο γίνεται προς τα κάτω».

Ο ελάχιστος αριθμός μαθημάτων για τα οποία απαιτείται επιτυχής εξέταση περιλαμβάνεται στον «Τυποποιημένο πίνακα ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού μαθημάτων» του παρατήματος 5 της παρούσας πρόσκλησης.

5. Κατά την έναρξη και τη λήξη του παρόντος προγράμματος υποτροφιών, οι Υπότροφοι οφείλουν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν με τον τρόπο που θα τους υποδειχθεί από το ΙΚΥ, τα προβλεπόμενα από το ΕΣΠΑ 2014-2020 Ερωτηματολόγια (Απογραφικά Δελτία) Εισόδου και Εξόδου. Τα δεδομένα των απαντήσεών θα τύχουν επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Δικαιούχος «IKY»}, για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του ΕΚΤ. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 54Α του ν. 4314/2014 και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την εν λόγω διαχείριση, πραγματοποιείται ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 περ. γ & ε και 9 παρ. 2 περ. ζ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 έως 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών καθώς και με τους κανόνες εφαρμογής του Κανονισμού, όπως αυτοί ορίζονται στο Ν.4624/2019, οι ωφελούμενοι διατηρούν - ως υποκείμενα των δεδομένων- τα δικαιώματα ενημέρωσης και πρόσβασης, τα δικαιώματα διόρθωσης και διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη}, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα να μην υπόκεινται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά Βάσει αυτοματοποιημένης διαδικασίας.»

6. Το ΙΚΥ δύναται, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, να ζητήσει από τον Υποψήφιο οποιοδήποτε δικαιολογητικό κρίνει ότι απαιτείται για την τεκμηρίωση της αίτησης και του τελικού παραδοτέου και ο Υποψήφιος οφείλει να το προσκομίσει εντός της προθεσμίας που θα τεθεί, στην μορφή και με τον τρόπο που θα του ζητηθεί.

7. Οποιαδήποτε ζητήματα ανακύψουν κατά την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος υποτροφιών και δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται με αποφάσεις του ΔΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η': ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τεχνική και διοικητική υποστήριξη, για την υποβολή αίτησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, παρέχεται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής: https://www.iky.gr/support/ όπου οι αιτούντες μπορούν να επικοινωνούν με το ΙΚΥ και να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για τεχνική υποστήριξη (κωδικοί, σύνδεση, αποθήκευση αίτησης, online υποβολή, κ.τ.λ.) ή τυχόν διευκρινίσεις αναφορικά με την διοικητική διαδικασία (Όροι, Προϋποθέσεις, Δικαιολογητικά, Προθεσμίες κ.τ.λ.).

Επιπροσθέτως, πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις παρέχονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ - Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία) κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες (09:00-15:00), στα τηλέφωνα: 210 3726358 και 210 3726360.

Ο Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ
Κυριάκος Αθανασίου
Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.


Εκτύπωση