edu.klimaka.gr

Αίτηση για υποτροφίες προπτυχιακών σπουδών

Αιτήσεις για Υποτροφίες Οικονομικής Ενίσχυσης Φοιτητών ΙΚΥ ΕΚΟ 2022

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΕΚΟ) ΙΚΥ 2022

Νέα Ιωνία, 21/11/2022
Α.Π.: 40414

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- ακαδ. έτος 2020-2021

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (I.K.Y.), στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- ακαδ. έτος 2020-21» και σε εφαρμογή του Κανονισμού του Προγράμματος (Απόφαση 53552/Ζ1/12-05-2022, ΦΕΚ 2412/B’/16-05-2022) προκηρύσσει κατ’ εκτίμηση 3.000 προπτυχιακές υποτροφίες σε επιμελείς φοιτητές/τριες που σπουδάζουν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε επιμελείς φοιτητές των ΑΕΙ της χώρας και αποσκοπούν στη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αυτών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα και ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ), ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους.

Οι ενδιαφερόμενοι, αφού μελετήσουν προσεκτικά την σχετική «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων», καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη διαδικτυακή εφαρμογή (https://ams.iky.gr) το αργότερο έως και την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16.00. Όλες οι σχετικές πληροφορίες και λεπτομέρειες του Προγράμματος παρέχονται στον ιστoχώρο του ΙΚΥ https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/proptixiako-gr/ypotrofies-eko/eko-2020-2021

Σημαντικές επισημάνσεις:

Κατά την υποβολή της αίτησης, εφιστούμε την προσοχή σας στα ακόλουθα:

 • Η βεβαίωση που θα σας χορηγήσει η Σχολή σας να είναι σύμφωνη με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος 1 της ανωτέρω Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων. Παρακαλούμε να ελέγξετε την ακρίβεια και ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων.
 • Η Υπεύθυνη Δήλωση περί λήψης ή μη του στεγαστικού επιδόματος να έχει εκδοθεί από το gov.gr ή να έχει υπογραφεί πρωτοτύπως και να φέρει σφραγίδα με το γνήσιο υπογραφής από αρμόδια δημόσια Αρχή. Στην Υπεύθυνη Δήλωση ο/η υποψήφιος/α θα δηλώνει μόνο μία από τις περιπτώσεις που αναγράφονται στην οικεία Πρόσκληση, κεφ. Ε’ άρθρο 7, παρ. δ’.
 • Η Δήλωση φορολογίας εισοδήματος και το εκκαθαριστικό σημείωμα να αφορούν στο φορολογικό έτος 2020.
  Περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις (όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, προθεσμίες κ.λπ.) παρέχονται από τα τηλέφωνα 210-3726357, -360, -371, -383, -408, -427 και μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Για ζητήματα που χρήζουν τεχνικής υποστήριξης (κωδικοί, σύνδεση, αποθήκευση αίτησης, online υποβολή κλπ) οι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα να ανοίξουν αίτημα στον σύνδεσμο https://www.iky.gr/support/ επιλέγοντας ως Θέμα Βοήθειας «Τεχνική Υποστήριξη: Προπτυχιακές Υποτροφίες/ Τεχνική Υποστήριξη/ Κωδικοί, σύνδεση, αποθήκευση, κτλ.».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

 


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2412/2022

Αριθμ. 53552/Z1
Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας επιλογής για τη χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ 5131467 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του α.ν. 1825/1951 «Περί συστάσεως του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)» (Α’ 150) που κυρώθηκε με τον ν. 2113/1952 (Α’ 126),
β) του α.ν. 1859/1951 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του α.ν. 1825/1951» (Α’ 185),
γ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2158/1993 «Εκσυγχρονισμός του ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 109), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 133 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις.» (Α’ 254),
δ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.» (Α’ 137),
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
στ) της παρ. θ του άρθρου 23, καθώς και των άρθρων 24, 77, 79 και 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
ζ) της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4314/2014 «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 265),
η) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),
θ) του π.δ. 321/1999 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)» (Α’ 306),
ι) του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15),
ια) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων» (Α’ 31),
ιβ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ιγ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
ιδ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείου» (Α’ 123),
ιε) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών» (Α’ 2),
ιστ) της υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867),
ιζ) της υπό στοιχεία 169/Υ1/08.01.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33),
ιη) της υπό στοιχεία 105280/Ζ1/21.08.2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 650).
2. Την Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων υπ’ αρ. 2347/15.06.2021 (ΑΔΑ: ΩΤΙΩ46ΜΤΛΡ-ΩΡΜ, Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ164) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021».
3. Την υπ’ αρ. 141325/24.12.2021 (ΑΔΑ: ΨΦΦΠ46ΜΤΛΡ-4Χ1) απόφαση ένταξης της πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ 5131467 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
4. Την υπό στοιχεία 1798/Β9/Φ19/667/10.01.2022 (ΑΔΑ: 6ΑΡΩ46ΜΤΛΗ-8Η4) απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ορισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) ως διαχειριστή έργου για έργο της συλλογικής απόφασης Ε3451 του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους ΠΔΕ».
5. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αρ. 4ης/27.01.2022 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. Σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας επιλογής για τη χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020” που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)».
6. Το υπό στοιχεία 41585/Ζ1/11.04.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προϋπολογίζεται συνολική δαπάνη ύψους δεκατριών εκατομμυρίων εξήντα χιλιάδων (13.060.000,00 €) ευρώ, η οποία θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του φορέα και συγκεκριμένα από τις πιστώσεις του έργου με κωδικό ΠΔΕ 2021ΣΕ34510169 (MIS 5131467) και τίτλο «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείας κοινωνικές ομάδες/Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» για το έτος 2022 που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ.
8. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/36/11917/Β1/03.02.2022 εισήγηση της Γενικής Οικονομικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
9. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και της διαδικασίας επιλογής για τη χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τους όρους και τη διαδικασία επιλογής για τη χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ 5131467 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), ως ακολούθως:

Α' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Το ΙΚΥ προκηρύσσει προπτυχιακές υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, των οποίων ο αριθμός εκτιμάται σε 2.150, οι οποίες αποσκοπούν στην υποστήριξη επιμελών φοιτητών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα, ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους και στη διασφάλιση ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσώπων που ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ).

Β' ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας, οι κατωτέρω όροι που τίθενται με κεφαλαίο αρχικό γράμμα, έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη έννοια:

α) Υποψήφιος: Ο φοιτητής ή η φοιτήτρια που υποβάλει αίτηση χορήγησης υποτροφίας στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος.

β) Εξαρτώμενα Μέλη: Τα πρόσωπα που αναφέρονται σε φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

γ) Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα: Το άθροισμα των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, βάσει δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, στην οποία ο υποψήφιος είναι υπόχρεος ή Εξαρτώμενο Μέλος. Στο Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα περιλαμβάνονται και τα εισοδήματα που προκύπτουν από (αυτοτελείς) φορολογικές δηλώσεις συζύγων, και λοιπών προστατευόμενων μελών που υποβάλλουν ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις εξαιρουμένων των περιπτώσεων λύσης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης.

δ) Κατά Κεφαλήν Εισόδημα: Το πηλίκο της διαίρεσης του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με τον συνολικό αριθμό των προσώπων που εμφανίζονται ως υπόχρεοι ή εξαρτώμενα μέλη στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.

ε) Μονογονεϊκή Οικογένεια: Οικογένεια με ένα γονέα για τους κάτωθι λόγους:

 1. δυνάμει δικαστικής απόφασης ή συμβολαιογραφικής πράξης λύσης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης και ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή
 2. παιδιά εκτός γάμου αναγνωρισμένα ή μη και ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή
 3. υιοθεσία από έναν γονέα ο οποίος δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή
 4. ο γονέας τελεί σε χηρεία και ο υποψήφιος δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του. Ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης και ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 25ου έτους θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου 2021.

στ) Τόπος Μόνιμης Κατοικίας: Η Περιφερειακή Ενότητα όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δηλώσει στην φορολογική διοίκηση, κατοικεί ο Υποψήφιος και οι γονείς του εφόσον είναι Εξαρτώμενο Μέλος ή ο/η σύζυγος εφόσον είναι έγγαμος, με εξαίρεση (i) τις νησιωτικές περιφέρειες, όπου ως Tόπος Mόνιμης Κατοικίας νοείται το νησί και (ii) τις Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής -πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων- όπου ως Tόπος Mόνιμης Κατοικίας νοείται το σύνολο της Αττικής.

ζ) ΙΚΥ: Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

η) ΔΣ: Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ

θ) ΑΦΜ: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

ι) Πρόσκληση: Μία ή περισσότερες προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών, στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, ο οποίες καταρτίζονται με απόφαση του Δ.Σ., και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ. (www.iky.gr).

Γ' ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Οι αιτούντες, προκειμένου να αξιολογηθούν για τη χορήγηση υποτροφίας, πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις των κάτωθι παραγράφων 1 έως 7 και ένα τουλάχιστον εκ των κοινωνικo - οικονομικών κριτηρίων επιλεξιμότητας της παραγράφου 8 κατωτέρω:

1. Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή πολίτες τρίτων κρατών νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα ή κάτοχοι (αριθμού αίτησης) κάρτας ασύλου (πρόσφυγες).

2. Κατέχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) της ημεδαπής.

3. Συμπεριλαμβάνονται -ως υπόχρεοι ή Εξαρτώμενα Μέλη- σε υποβληθείσα φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2020.

4. Κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο σπουδών αντιστοίχως του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 ήταν προπτυχιακοί φοιτητές, εγγεγραμμένοι σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένων των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και Ανώτατων Σχολών Καλών Τεχνών –με εξαίρεση το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού και της Πυροσβεστικής– και δεν είχαν υπερβεί το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σπουδών χρονικό όριο των εξαμήνων φοίτησης που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου.

5. Δεν έχουν εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων, ως:

 1. τέκνα των ελλήνων εξωτερικού,
 2. αλλοδαποί - αλλογενείς και
 3. Υπότροφοι (αλλοδαποί - αλλογενείς και ομογενείς),
  όπως οι κατηγορίες αυτές εξειδικεύονται στην υπό στοιχεία Φ.151/20049/Β6/2007 (Β’ 272) υπουργική απόφαση.

6. Δεν λαμβάνουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος υποτροφία από οποιαδήποτε άλλη πηγή δημόσια ή ιδιωτική, εσωτερικού ή εξωτερικού.

7. Δεν ήταν πτυχιούχοι ελληνικού ή αλλοδαπού Α.Ε.Ι. κατά την έναρξη της υποτροφίας (01.09.2020).

8. Πληρούν ένα τουλάχιστον εκ των κατωτέρω (8.1 ή 8.2) κοινωνικo - οικονομικών κριτηρίων επιλεξιμότητας:

8.1. Το «Κατά Κεφαλήν Εισόδημά» τους, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. Β’ «Ορισμοί» της παρούσας, κατά το φορολογικό έτος 2020 δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €) περιλαμβανομένων και των παρακάτω Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων:
i. Ο Υποψήφιος είναι Έλληνας πολίτης μέλος της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.
ii. Ο Υποψήφιος είναι Ρομά.
iii. O Υποψήφιος είναι πρόσφυγας, ή

8.2. Ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες και το «Κατά Κεφαλήν Εισόδημα» τους, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. Β’ «Ορισμοί» της παρούσας, κατά το φορολογικό έτος 2020 δεν υπερβαίνει το ποσό των εννιά χιλιάδων (9.000,00 €) ευρώ:
i. Ο Υποψήφιος είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας.
ii. Ο Υποψήφιος είναι γονέας με τρία (3) τέκνα και άνω εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο μέλος.
iii. Ο Υποψήφιος είναι ορφανός από δύο γονείς, εφόσον δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του. Ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης και ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 25ου έτους θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου 2021.
iv. Ο Υποψήφιος είναι εξαρτώμενο μέλος γονέα με τρία τέκνα και άνω (εξαρτώμενα ή μη).
v. Ο Υποψήφιος είναι εξαρτώμενο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας.
vi. Υποψήφιος είναι εξαρτώμενο μέλος με γονέα ή γονείς ή/και ένα ή περισσότερα αδέλφια εξαρτώμενα μέλη
με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
vii. Ο Υποψήφιος έχει σύζυγο ή/και τέκνα - εξαρτώμενα μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
viii. Υποψήφιοι με αναπηρία τουλάχιστον 50%.

Δ΄ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

1. Η αξιολόγηση των Υποψηφίων πραγματοποιείται εξατομικευμένα, βάσει των ακόλουθων ακαδημαϊκών κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία μοριοδοτούνται ως εξής:

Δ1) Ποσοστό ολοκλήρωσης των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων του Υποψήφιου, με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων [0-10 μόρια]

Οι Υποψήφιοι μοριοδοτούνται ανάλογα με το ποσοστό ολοκλήρωσης του συνόλου των Πιστωτικών Μονάδων του Προγράμματος Σπουδών έως την 31.08.2021. Το ποσοστό ολοκλήρωσης προκύπτει ως το πηλίκο (ο λόγος) μεταξύ του αριθμού των Πιστωτικών Μονάδων που έχουν ήδη ολοκληρώσει οι Υποψήφιοι έως 31.08.2021 δια του προβλεπόμενου αριθμού Πιστωτικών Μονάδων στο Πρόγραμμα Σπουδών τους έως τις 31.08.2021. Στην περίπτωση Πανεπιστημίων που δεν υποστηρίζουν το σύστημα των Πιστωτικών Μονάδων, οι Υποψήφιοι μοριοδοτούνται ανάλογα με το ποσοστό ολοκλήρωσης του συνόλου των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών έως την 31.08.2021. Το ποσοστό ολοκλήρωσης προκύπτει ως το πηλίκο (ο λόγος) μεταξύ του αριθμού των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει οι Υποψήφιοι έως 31.08.2021 δια του προβλεπόμενου αριθμού μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών τους έως τις 31.08.2021. Για την εξαγωγή των μορίων, το πηλίκο πολλαπλασιάζεται επί 10.

Δ2) Μέσος όρος βαθμολογίας στα υποχρεωτικά μαθήματα του αντίστοιχου Προγράμματος Σπουδών, με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων [0–10 μόρια]

Ο μέσος όρος βαθμολογίας (με ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων) του συνόλου των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών, τα οποία ολοκλήρωσε επιτυχώς ο υποψήφιος έως τις 31.08.2021.

Η συνολική μοριοδότηση (ΣM) εκάστου υποψηφίου ισούται με το άθροισμα των ανωτέρω Δ1 και Δ2 κριτηρίων, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: Συνολική Μοριοδότηση (ΣM) = Δ1+Δ2.

Ε' ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και επιλογής (προθεσμίες, έλεγχος κριτηρίων και προϋποθέσεων μέσω διαλειτουργικότητας ή βάσει δικαιολογητικών, πίνακας κατάταξης, πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων, μη επιλέξιμων αιτήσεων κ.λπ.) εξειδικεύονται με απόφαση του Δ.Σ. και περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση. 2. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά –υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής– πλατφόρμας, η διαδικτυακή διεύθυνση της οποίας αναφέρεται υποχρεωτικά στην Πρόσκληση.

3. Οι Υποψήφιοι οφείλουν να συμπληρώσουν όλα τα υποχρεωτικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης, να αναρτήσουν τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και να την υποβάλουν οριστικά (οριστική υποβολή) εντός της προθεσμίας που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και αναφέρεται στην Πρόσκληση. Το Δ.Σ. δύναται να παρατείνει την προθεσμία με ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του I.K.Y. (www.iky.gr).

4. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και δεν δύναται να διορθωθεί ή να τροποποιηθεί μετά την οριστική υποβολή της.

5. Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης ελέγχεται αυτομάτως –μέσω διαλειτουργικότητας– το εισοδηματικό κριτήριο (Κατά Κεφαλήν Εισόδημα) της παρ. 8 του κεφαλαίου Γ της παρούσας απόφασης καθώς και όσες προϋποθέσεις και κριτήρια μοριοδότησης είναι δυνατόν να ελεγχθούν μέσω διαλειτουργικότητας. Στην περίπτωση κατά την οποία, κατόπιν ελέγχου μέσω διαλειτουργικότητας, δεν συντρέχει συγκεκριμένη προϋπόθεση ή κριτήριο επιλεξιμότητας, η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή.

6. Στην οριστικοποιημένη ηλεκτρονική αίτηση αναγράφονται υποχρεωτικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα στοιχεία αξιολόγησης που δήλωσε ο υποψήφιος και έχουν ελεγχθεί μέσω διαλειτουργικότητας ή θα ελεγχθούν από το Ι.Κ.Υ. βάσει των δικαιολογητικών που ο Υποψήφιος υπέβαλε –μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση– σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf). Τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ., περιγράφονται υποχρεωτικά στην Πρόσκληση και συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής:

(α) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας στην περίπτωση Υποψηφίου Έλληνα πολίτη ή Διαβατήριο και κάρτα πολίτη κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή άδεια διαμονής (σε ισχύ) πολίτη τρίτου κράτους.

(β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής Αρχής.

(γ) Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του Υποψήφιου, σύμφωνα με το «υπόδειγμα βεβαίωσης» του παραρτήματος 1 της παρούσας απόφασης και της Πρόσκλησης, για τον τρόπο εισαγωγής, το έτος πρώτης εγγραφής, το τρέχον εξάμηνο σπουδών, τον συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών καθώς και τη συνδρομή των επιμέρους Κριτηρίων Μοριοδότησης, όπως ορίζονται στην ενότητα Δ’ της παρούσας.

(δ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ψηφιακά εκδοθείσα, ή με βεβαίωση γνησίου υπογραφής, ότι ο Υποψήφιος δεν θα εισπράξει το στεγαστικό επίδομα ή την επιδότηση ενοικίου Ακαδημαϊκό έτους 2020-2021 και εάν το έχει εισπράξει θα το επιστρέψει πριν συνάψει σύμβαση υποτροφίας με το Ι.Κ.Υ. ή θα το δηλώσει κατά τη σύναψη σύμβασης υποτροφίας προκειμένου να συμψηφιστεί με την υποτροφία.

(ε) Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 (Έντυπο Ε1) που αντιστοιχούν στον Α.Φ.Μ. του Υποψήφιου ή/και των γονέων εφόσον είναι Εξαρτώμενο Μέλος ή/και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμος.

(στ) Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου γονέων, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ορφανός.

(ζ) Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ με το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας και την χρονική διάρκεια της ή αντίστοιχη Γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ’ αόριστο πριν την 01.09.2011.

(η) Για την απόδειξη της ιδιότητας γονέα ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται:
αα) δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη λύσης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του γονέα ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης
ή ββ) τελεσίδικη δικαστική απόφαση υιοθεσίας από έναν γονέα καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (ψηφιακά εκδοθείσα ή με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) του γονέα ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή
γγ) ληξιαρχική πράξη θανάτου ενός γονέα, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του άλλου γονέα (ψηφιακά εκδοθείσα ή με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

(θ) Κάρτα ασύλου ή αίτηση χορήγησης ασύλου ή αντίστοιχο ελληνικό δημόσιο έγγραφο, στην περίπτωση που ο υποψήφιος, κατά δήλωσή του, είναι πρόσφυγας.

7. Μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, παράγεται από την ειδική διαδικτυακή εφαρμογήπλατφόρμα η ηλεκτρονική αίτηση σε εκτυπώσιμη μορφή (μορφή αρχείου pdf).

8. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 του Υποψηφίου ότι:

 • όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση είναι αληθή και έχουν ελεγχθεί για την ακρίβεια τους,
 • έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας απόφασης και της Πρόσκλησης,
 • πληροί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλεξιμότητας του κεφαλαίου Γ’ της παρούσας απόφασης και της Πρόσκλησης,
 • δεν ήταν πτυχιούχος ελληνικού ή αλλοδαπού Α.Ε.Ι. κατά την έναρξη της υποτροφίας (01.09.2020),
 • δεν έλαβε, καθ’ όλη τη διάρκεια της αιτούμενης υποτροφίας (01.09.2020 έως 31.08.2021), υποτροφία του Ι.Κ.Υ. ή άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα εσωτερικού ή εξωτερικού, από οποιαδήποτε αιτία,
 • δεν θα εισπράξει το στεγαστικό επίδομα ή την επιδότηση ενοικίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και εάν το έχει εισπράξει, θα το επιστρέψει πριν συνάψει σύμβαση υποτροφίας με το Ι.Κ.Υ. ή θα το δηλώσει κατά τη σύναψη σύμβασης υποτροφίας προκειμένου να συμψηφιστεί με την υποτροφία,
 • σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο λάβει το στεγαστικό επίδομα ή την επιδότηση ενοικίου και το συνολικό ποσό της υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα επιστρέψει αμέσως το στεγαστικό επίδομα ή την επιδότηση ενοικίου,
 • θα προσκομίσει στο Ι.Κ.Υ., σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, οποιοδήποτε δικαιολογητικό του ζητηθεί για την τεκμηρίωση της αίτησης, εντός της προθεσμίας που θα τεθεί από το Ι.Κ.Υ. και στη μορφή και με τον τρόπο που θα του ζητηθεί,
 • συναινεί για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των απαιτούμενων πληροφοριών μέσω των Πληροφοριακών Συστημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος φοίτησης του Υποψηφίου και του Εθνικού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, για την επαλήθευση των μοριοδοτούμενων κριτηρίων.

9. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι οριστικοποιημένες αιτήσεις υποψηφιότητας κατατάσσονται αυτομάτως –βάσει των στοιχείων της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης εκάστου Υποψηφίου– κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης, όπως αυτή προκύψει με βάση τα κριτήρια της παραγράφου Δ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνεται ο Υποψήφιος με το χαμηλότερο Κατά Κεφαλήν Εισόδημα.

10. Το Ι.Κ.Υ. διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ.

11. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες –εκ παραδρομής ή εκ μεταφοράς ή για οιονδήποτε άλλο λόγο– προκύπτει ανακριβής ή λανθασμένη καταχώριση στοιχείων ή απόκρυψη αυτών ή/και η αίτηση δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά σε ισχύ ή δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης και της Πρόσκλησης ή δεν τεκμηριώνεται η συνδρομή προϋπόθεσης συμμετοχής ή κριτηρίου επιλεξιμότητας, η αίτηση απορρίπτεται ως μη επιλέξιμη.

12. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου επιλεξιμότητας και μοριοδότησης, με απόφαση του Δ.Σ., εγκρίνονται και αναρτώνται οι προσωρινοί Πίνακες Επιλεγέντων, Επιλαχόντων και Μη Επιλέξιμων Υποψηφίων, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, οι οποίοι δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ.

13. Ενστάσεις κατά των προσωρινών Πινάκων Επιλεγέντων, Επιλαχόντων και Μη Επιλέξιμων Υποψηφίων ασκούνται ενώπιον του Δ.Σ. εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ. Οι ενστάσεις, πλήρως αιτιολογημένες και συνοδευόμενες από τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής - πλατφόρμας, όπου υποβλήθηκε και η αίτηση υποψηφιότητας και η διαδικτυακή διεύθυνση της οποίας αναφέρεται υποχρεωτικά στην Πρόσκληση.

14. Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα εις πρώτον με την ένσταση).

15. Ακολούθως, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης τυχόν ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων Επιλεγέντων, Επιλαχόντων και Μη Επιλέξιμων Υποψηφίων, το I.K.Y. προβαίνει στην ανάρτηση των οριστικών Πινάκων Επιλεγέντων, Επιλαχόντων και Μη Επιλέξιμων Υποψηφίων και στις προβλεπόμενες διαδικασίες για την έναρξη και την καταβολή των υποτροφιών στους δικαιούχους Υποψήφιους.

ΣΤ' ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΥΨΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Ωφελούμενοι - Υπότροφοι του παρόντος προγράμματος είναι οι Υποψήφιοι που συμπεριλαμβάνονται στον Οριστικό Πίνακα Επιλεγέντων Υποψηφίων

2. Προϋπόθεση για την καταβολή της υποτροφίας αποτελεί η σύναψη σύμβασης μεταξύ του Ι.Κ.Υ. και του υποτρόφου, στην οποία περιλαμβάνονται οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας καθώς και ο τρόπος πληρωμής.

3. Οι ωφελούμενοι οφείλουν να υποβάλουν στο Ι.Κ.Υ., εντός προθεσμίας που τίθεται από το Ι.Κ.Υ., στη μορφή και με τον τρόπο που θα τους υποδειχτεί, τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης Ι.Κ.Υ. - Υποτρόφου. Σε αντίθετη περίπτωση, το Ι.Κ.Υ. δύναται να ανακαλέσει την υποτροφία και να διαγράψει τον Υποψήφιο από τον Οριστικό Πίνακα Επιλεγέντων Υποψηφίων.

4. Οι ωφελούμενοι οφείλουν να υποβάλουν στο Ι.Κ.Υ., εντός προθεσμίας που τίθεται από το Ι.Κ.Υ. και στη μορφή και με τον τρόπο που θα τους υποδειχτεί, τη σύμβαση κατάλληλα υπογεγραμμένη και συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που ενδεχομένως τους ζητηθούν.

5. Η παραβίαση οιουδήποτε από τους όρους της Σύμβασης, της Πρόσκλησης και της παρούσας απόφασης –εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας– παρέχει στο Ι.Κ.Υ. το δικαίωμα –ακόμη και εκ των υστέρων– να ανακαλέσει την υποτροφία και να αναζητήσει εν όλω ή εν μέρει τυχόν καταβληθέν ποσό κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της υπό στοιχεία 133397/Β2/12.08.2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2628).

6. Η επίκληση ανωτέρας βίας κρίνεται από το Δ.Σ. κατόπιν έγκαιρης, πλήρως αιτιολογημένης και τεκμηριωμένης αίτησης του υποτρόφου, ο οποίος φέρει το σχετικό βάρος απόδειξης και οφείλει να υποβάλει όλα τα αποδεικτικά δημόσια έγγραφα. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε απρόβλεπτη και έκτακτη κατάσταση ή συμβάν, πέραν του ελέγχου του υποτρόφου που τον εμποδίζει βεβαιωμένα να ολοκληρώσει μία περισσότερες υποχρεώσεις του και ήταν αδύνατο στη συγκεκριμένη περίπτωση, να αποτραπεί ακόμη και με ενέργειες άκρας επιμέλειας και σύνεσης.

7. Η υποτροφία χορηγείται στον υπότροφο το αργότερο εντός τριμήνου από τη σύναψη της σύναψης Ι.Κ.Υ. - Υποτρόφου, αφορά το χρονικό διάστημα από 01.09.2020 έως 31.08.2021 και ανέρχεται σε:

(α) πεντακόσια (500,00 €) ευρώ μηνιαίως για τους υποτρόφους που σπουδάζουν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, ήτοι έξι χιλιάδες (6.000,00 €) ευρώ συνολικά και

(β) τριακόσια (300,00 €) ευρώ μηνιαίως για τους υποτρόφους που σπουδάζουν σε Α.Ε.Ι. του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, ήτοι τρεις χιλιάδες και εξακόσια (3.600,00 €) ευρώ συνολικά.

8. Σε περίπτωση που ο υπότροφος είναι δικαιούχος του στεγαστικού επιδόματος ή επιδότησης ενοικίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, οφείλει να το επιστρέψει πριν τη σύναψη της σύμβασης με το Ι.Κ.Υ. ή να παραιτηθεί του δικαιώματος είσπραξής του εάν δεν το έχει εισπράξει ή γίνεται συμψηφισμός με την υποτροφία. Σε αντίθετη περίπτωση, το ποσό που αντιστοιχεί στο στεγαστικό επίδομα ή την επιδότηση ενοικίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα αναζητηθεί/ανακτηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Τμήματος/Σχολής του υποτρόφου κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

Ζ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Με την ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων, οι Υποψήφιοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας απόφασης και της Πρόσκλησης.

2. Η επικοινωνία του Ι.Κ.Υ. με τους Υποψήφιους και τους ωφελούμενους/δικαιούχους του προγράμματος θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ. (www.iky.gr) ή/και μέσω εξατομικευμένων μηνυμάτων που θα αποστέλλονται από το Ι.Κ.Υ. στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) που δηλώθηκε από τον Υποψήφιο και αναγράφεται στην εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (οριστικοποιημένη αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου) ή/και μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής: https://www.iky.gr/support/.

3. Κατά την έναρξη και τη λήξη του παρόντος προγράμματος υποτροφιών, οι υπότροφοι οφείλουν να συμπληρώσουν τα Απογραφικά Δελτία (Ερωτηματολόγια) Εισόδου και Εξόδου που θα τους διατεθούν με τον τρόπο και τη μορφή που θα τους υποδειχτεί από το Ι.Κ.Υ. Τα δεδομένα των απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από το Ι.Κ.Υ. ή από άλλες αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες, για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που είναι ο «υπεύθυνος επεξεργασίας» δυνάμει του άρθρου 54Α του ν. 4314/2014, για το σκοπό διαχείρισης και παρακολούθησης του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της εξαγωγής στατιστικών στοιχείων (δείκτες) και της υλοποίησης ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών (ΕΕ) 1303/2013 και 1304/2013, του ν. 4403/2016 καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του ν. 4624/2019.

4. Το Ι.Κ.Υ. δύναται, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, να ζητήσει από τον Υποψήφιο οποιοδήποτε δικαιολογητικό κρίνει ότι απαιτείται για την τεκμηρίωση της αίτησης και ο Υποψήφιος οφείλει να το προσκομίσει εντός της προθεσμίας που θα τεθεί, στη μορφή και με τον τρόπο που θα του υποδειχτεί.

5. Το Ι.Κ.Υ. δύναται οποτεδήποτε –ακόμη και εκ των υστέρων– να ανακαλέσει την υποτροφία αν διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι όροι και προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης ή/και της Πρόσκλησης ή/και της Σύμβασης και δικαιούται να αναζητήσει τα καταβληθέντα ποσά, εν όλω ή εν μέρει, δυνάμει των διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και της υπό στοιχεία 133397/Β2/12.08.2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2628).

6. Η κατάρτιση και επικύρωση του οριστικού Πίνακα Επιλεγέντων Υποψηφίων δεν συνεπάγεται υποχρέωση του Ι.Κ.Υ. να χορηγήσει υποτροφία σε οποιονδήποτε Υποψήφιο.

7. Ζητήματα που θα ανακύψουν κατά την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος υποτροφιών και δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση ή/και την σχετική Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
(...)

Η ισχύς της παρούσας απόφασης ξεκινά από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 12 Μαΐου 2022

Οι Υφυπουργοί
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

Σχετικά Άρθρα