Υποτροφίες ΙΚΥ Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού 2017 - 2018

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΚΥ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ ΥΠΟΚΟΟΥΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2017 - 2018

Αρ.Πρωτ.9462/13-07-2017/ΙΚΥ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
( Ι .Κ.Υ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ
E-mail: foreigners(ΑΤ)iky.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
(24ο Πρόγραμμα, 2017-2018)

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY) προκηρύσσει πενήντα (50) θέσεις υποτροφιών για ξένους υπηκόους (αλλογενείς ή ομογενείς) προς παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων και σεμιναρίων Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει:

1. Nα είναι αλλογενείς ή ομογενείς, δηλαδή να μην έχουν ελληνική υπηκοότητα.

2. Να μην έχουν διπλή ιθαγένεια (ξένη και ελληνική).

3. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Ανωτάτης Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου του εξωτερικού.

4. Ηλικία έως 40 ετών την 01/01/2017.

5. Να μην είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.

6. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας που θα αποκτήσουν, μετά τον συγκεκριμένο κύκλο παρακολούθησης, να διευκολύνει την εργασία τους ή την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στο εξωτερικό.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καλύπτουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις έως την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση, συμπληρωμένη καθ’ όλα τα σημεία, υπογεγραμμένη και με μία (1) πρόσφατη φωτογραφία.

2. Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα (στην αγγλική ή την ελληνική γλώσσα).

3. Πανεπιστημιακοί τίτλοι σπουδών.

4. Πιστοποιητικό γνώσης ελληνικής (εφόσον υπάρχει) ή αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.

5. Δύο (2) συστατικές επιστολές (στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα μόνο) από καθηγητή πανεπιστημίου όλων των βαθμίδων.

6. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, εφόσον υπάρχει.

7. Πρόσφατο (που θα έχει εκδοθεί, περίπου, έναν (1) μήνα πριν την υποβολή της αίτησης) ιατρικό πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου, ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου υγειονομικού φορέα, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια (σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας).

8. Αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου / αστυνομικής ταυτότητας.

Τα ως άνω υποβάλλονται σε έντυπη μορφή μέσω των Ελληνικών Διπλωματικών Αρχών και στο ΙΚΥ υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Οι υποψήφιοι που κατά την υποβολή της αίτησής τους βρίσκονται στην Ελλάδα μπορούν να απευθύνονται στις Διπλωματικές Αρχές της χώρας τους στην Ελλάδα.

Τα σχετικά έντυπα διατίθενται από τις Ελληνικές Διπλωματικές Αρχές, από τα γραφεία του Ι.Κ.Υ. ή από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.iky.gr)

Η αίτηση θα υποβληθεί σύμφωνα με τα παραρτήματα 1 ή 2 (Έντυπο αίτησης στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα).

Δικαιολογητικά που είναι συνταγμένα σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής, θα πρέπει να είναι επίσημα (από Ελληνική Διπλωματική Αρχή του εξωτερικού) μεταφρασμένα στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

Επιπλέον, τα υπ’ αριθμ. 3, 4, 7, και 8 έγγραφα θα πρέπει να είναι θεωρημένα με επισημείωση apostille, ή επικυρωμένα από την αρμόδια Ελληνική Διπλωματική Αρχή (Πρεσβεία ή Προξενείο) στο εξωτερικό στην περίπτωση που η χώρα προέλευσης του/της υποψηφίου/ιας δεν ανήκει σε εκείνες όπου έχει καταργηθεί η υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων (Σύμβαση Χάγης 5-10-1961).

Επισημαίνεται ότι κανένα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν επιστρέφεται, γι’ αυτό και οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν επικυρωμένα φωτοαντίγραφα (και όχι τα πρωτότυπα έγγραφα).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

• Ελλιπείς, ανακριβείς ή δυσανάγνωστες αιτήσεις θα απορρίπτονται.

• Υποψήφιοι, οι οποίοι είναι ή έχουν διατελέσει υπότροφοι του ΙΚΥ αποκλείονται της επιλογής.

• Υποψήφιοι οι οποίοι διώκονται ποινικά από τις Αρμόδιες Αρχές, αποκλείονται της επιλογής.

• Αιτήσεις υποψηφίων που φοιτούν στο τελικό έτος σπουδών, πριν τη λήψη του πτυχίου τους, δεν θα εξετάζονται.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ

Η προθεσμία υποβολής φακέλου λήγει στις 11/09/2017 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου και ηλεκτρονικής υποβολής).

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία διαρκεί υποχρεωτικά οκτώ (8) μήνες (είναι συνεχής) και χορηγείται αποκλειστικά για την παρακολούθηση ειδικού κύκλου μαθημάτων και σεμιναρίων ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, σε ένα από τα Δημόσια Πανεπιστήμια της Ελλάδας, το οποίο ορίζεται από το Ι.Κ.Υ., μετά από διαδικασία επιλογής (κατά κύριο λόγο στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Κρήτης).

Τα μαθήματα αρχίζουν τον Οκτώβριο 2017 και ολοκληρώνονται τον Μάιο 2018.

Με την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών το ελληνικό Πανεπιστήμιο χορηγεί σχετικό πιστοποιητικό. Εάν δεν συμπληρωθεί η οκτάμηνη παρουσία και συμμετοχή του υποτρόφου στο Πρόγραμμα δεν θα χορηγείται το σχετικό πιστοποιητικό.

Συνοπτική περιγραφή του Προγράμματος

α) Ελληνική γλώσσα

Το Πρόγραμμα διαμορφώνεται σύμφωνα με το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας και τον αριθμό των συμμετεχόντων. Προς τούτο, δημιουργούνται, συνήθως, τμήματα για αρχαρίους, μεσαίους και προχωρημένους.

Οι συμμετέχοντες θα ενταχθούν στα τμήματα μετά από γραπτή δοκιμασία.

β) Ιστορία και Πολιτισμός

Οι υπότροφοι θα παρακολουθήσουν διαλέξεις σε θέματα που αφορούν την ελληνική ιστορία, πολιτισμό και τέχνη και θα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές επισκέψεις που θα πραγματοποιηθούν σε αξιοθέατα στην πόλη υλοποίησης του προγράμματος καθώς και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ιστορικού ενδιαφέροντος.

γ) Πολιτιστικό πρόγραμμα

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις και ενεργή συμμετοχή.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Η υποτροφία περιλαμβάνει:

1. Δωρεάν διαμονή και σίτιση (σε εστίες ή χώρους που καθορίζονται από το Πανεπιστήμιο που αναλαμβάνει το πρόγραμμα).

2. Κάλυψη διδάκτρων και λοιπών λειτουργικών δαπανών.

3. Δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και μόνο σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να έχουν εφοδιαστεί με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης-Ασθένειας από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα της χώρας προέλευσής τους.

4. Μηνιαίο χορήγημα εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ (καθαρό ποσό) για τα προσωπικά έξοδα κάθε υποτρόφου.

5. Εφάπαξ ποσό διακοσίων (200,00) ευρώ ως έξοδα πρώτης εγκατάστασης.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Οι υπότροφοι είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα και να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του κύκλου του προγράμματος.

Ο Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Κυριάκος Αθανασίου
Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Pin It

Εκτύπωση