edu.klimaka.gr

Υποτροφίες για Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού ΙΚΥ 2019 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΚΥ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2019 - 2020

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
( Ι .Κ.Υ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ
E-mail: foreigners(ΣΤΟ)iky.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
2019 - 2020

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (I.K.Y.) προκηρύσσει πενήντα (50) θέσεις υποτροφιών για ξένους υπηκόους (αλλογενείς ή ομογενείς) προς παρακολούθηση μαθημάτων και σεμιναρίων Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού διαμορφώνεται σύμφωνα με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας και τον αριθμό των συμμετεχόντων. Για αυτό το σκοπό, δημιουργούνται τμήματα ανάλογα με το επίπεδο γνώσης των υποψηφίων (στοιχειώδης γνώση, μέτρια γνώση και πολύ καλή γνώση της γλώσσας). Οι συμμετέχοντες θα ενταχθούν στο κατάλληλο τμήμα μετά από γραπτή δοκιμασία.

Οι υπότροφοι παρακολουθούν μαθήματα ελληνικής γλώσσας, διαλέξεις και σεμινάρια σε θέματα που αφορούν την ελληνική ιστορία, τον πολιτισμό και την τέχνη. Συμμετέχουν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και αξιοθέατα της πόλης υλοποίησης του προγράμματος, ή/ και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία, είναι συνεχής και χορηγείται για την παρακολούθηση μαθημάτων και σεμιναρίων Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού, σε Πανεπιστήμιο, το οποίο καθορίζεται από το Ι.Κ.Υ.

Τα μαθήματα αρχίζουν τον Δεκέμβριο 2019 και διαρκούν ως τον Ιούνιο 2020.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Δεκτοί είναι υποψήφιοι οι οποίοι :

  1. Είναι κάτοχοι πτυχίου Ανωτάτης Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου του εξωτερικού
  2. Είναι αλλογενείς ή ομογενείς
  3. Δεν έχουν διπλή ιθαγένεια (ξένη και ελληνική)
  4. Δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καλύπτουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις έως την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Οποιαδήποτε απόκλιση από τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης. Ελλιπείς ή ανακριβείς αιτήσεις απορρίπτονται.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση, συμπληρωμένη καθ’ όλα τα σημεία, υπογεγραμμένη και με μία (1) πρόσφατη  φωτογραφία.

2. Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου “Europass” (στην αγγλική ή την ελληνική γλώσσα).

3. Πανεπιστημιακοί τίτλοι σπουδών.

4. Τουλάχιστον μια (1) συστατική επιστολή στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα (από μέλος ΔΕΠ).

5. Πρόσφατο ιατρικό πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου, ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου υγειονομικού φορέα, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια (σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας).

6. Αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου / αστυνομικής ταυτότητας.
• Πιστοποιητικό γνώσης ελληνικής γλώσσας (εφόσον υπάρχει).

Για τη συμμέτοχη στο πρόγραμμα θεωρείται απαραίτητη γνώση της αγγλικής γλώσσας

• Η αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα (σε μορφή WORD), καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ως τις 14/11/2019.

• Οι επιλεγέντες υπότροφοι υποχρεούνται να υποβάλουν στην Υπηρεσία του ΙΚΥ φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε έντυπη μορφή, κατάλληλα επικυρωμένα (βλέπε παρακάτω), κατά το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 2019.

Η αίτηση υποβάλλεται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Τα σχετικά έντυπα διατίθενται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.iky.gr), καθώς επίσης και στις Ελληνικές Διπλωματικές Αρχές στο εξωτερικό.

Δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής, θα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί στην ελληνική ή στην αγγλική ή στην γαλλική γλώσσα από Ελληνική Διπλωματική Αρχή του εξωτερικού.

Επιπλέον, τα υπ’ αριθμ. 3, 5 έγγραφα θα πρέπει να είναι θεωρημένα με επισημείωση apostille, ή επικυρωμένα από την αρμόδια Ελληνική Διπλωματική Αρχή, Πρεσβεία ή Προξενείο, στο εξωτερικό (στην περίπτωση που η χώρα προέλευσης του/της υποψηφίου/ιας δεν ανήκει σε εκείνες όπου έχει καταργηθεί η υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων, Σύμβαση Χάγης 5-10-1961).

Oι υποψήφιοι υποβάλλουν επικυρωμένα αντίγραφα και όχι τα πρωτότυπα έγγραφα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

• Στο πλαίσιο της εγγύησης ίσων ευκαιριών, το Ι.Κ.Υ. θα επιδιώξει την ισοκατανομή των θέσεων σε γυναίκες και άνδρες και τη συμμετοχή όλων των ηλικιακών ομάδων.

• Υποψήφιοι προερχόμενοι από χώρες με μικρή παρουσία της ελληνικής γλώσσας ή από γεωγραφικές περιοχές όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας θα προτιμούνται.

• Υποψήφιοι, που λαμβάνουν ή έχουν λάβει υποτροφία του Ι.Κ.Υ. αποκλείονται της επιλογής.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών: 14/11/2019

Προθεσμία υποβολής φακέλου όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών: πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 2019.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Η υποτροφία περιλαμβάνει:

  1. Δωρεάν διαμονή και σίτιση σε εστίες ή χώρους που καθορίζονται από το Πανεπιστήμιο που αναλαμβάνει την υλοποίηση του προγράμματος.
  2. Μηνιαία υποτροφία εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ (καθαρό ποσό).
  3. Εφάπαξ ποσό διακοσίων (200,00) ευρώ ως έξοδα πρώτης εγκατάστασης.
  4. Δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και μόνο σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να έχουν εφοδιαστεί με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης-Ασθενείας από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα της χώρας προέλευσής τους.
  5. Κάλυψη διδάκτρων και λοιπών λειτουργικών δαπανών του Πανεπιστημίου.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Οι υπότροφοι είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα και να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του Προγράμματος.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις δραστηριότητες του Προγράμματος (όπως ορίζονται από τον φορέα υλοποίησης) είναι απαραίτητες, για να χορηγηθεί σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Σχετικά Άρθρα