Υποτροφίες για Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού ΙΚΥ 2018-2019

Εκτύπωση  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΚΥ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2018 - 2019

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
( Ι .Κ.Υ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ
E-mail: foreigners(ΑΤ)iky.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY) προκηρύσσει πενήντα (50) θέσεις υποτροφιών για ξένους υπηκόους (αλλογενείς ή ομογενείς) προς παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων και σεμιναρίων Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει:

1. Nα είναι αλλογενείς ή ομογενείς, δηλαδή να μην έχουν ελληνική υπηκοότητα.

2. Να μην έχουν διπλή ιθαγένεια (ξένη και ελληνική).

3. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Ανωτάτης Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου του εξωτερικού.

4. Ηλικία έως 40 ετών την 01/01/2018.

5. Να μην είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.

6. Να χρησιμοποιήσουν τη γνώση της ελληνικής γλώσσας που θα αποκτήσουν, μετά τον συγκεκριμένο κύκλο παρακολούθησης, ώστε να αναβαθμίσουν την εργασία τους και να προωθήσουν την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό στις χώρες τους.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καλύπτουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις έως την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση, συμπληρωμένη καθ’ όλα τα σημεία, υπογεγραμμένη και με μία (1) πρόσφατη  φωτογραφία.

2. Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου “Europass” (στην αγγλική ή την ελληνική γλώσσα).

3. Πανεπιστημιακοί τίτλοι σπουδών.

4. Πιστοποιητικό γνώσης ελληνικής (εφόσον υπάρχει) ή αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.

5. Δύο (2) συστατικές επιστολές (στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα) από καθηγητή Πανεπιστημίου.

6. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, εφόσον υπάρχει.

7. Ιατρικό πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου, ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου υγειονομικού φορέα, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια (σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας), το οποίο θα έχει εκδοθεί, περίπου, έναν (1) μήνα πριν την υποβολή της αίτησης.

8. Αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου / αστυνομικής ταυτότητας.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στις Πρεσβείες και τα Προξενεία της Ελλάδος στο εξωτερικό. Οι Ελληνικές Διπλωματικές Αρχές αναλαμβάνουν τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αποστολή τους στο ΙΚΥ. Μόνο η αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα  υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (σε μορφή WORD) στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Οι υποψήφιοι που κατά την υποβολή της αίτησής τους βρίσκονται στην Ελλάδα μπορούν να απευθύνονται στις Διπλωματικές Αρχές της χώρας τους στην Ελλάδα.

Τα σχετικά έντυπα διατίθενται από τις Ελληνικές Διπλωματικές Αρχές στο εξωτερικό ή από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.iky.gr)

Η αίτηση θα υποβληθεί σύμφωνα με τα παραρτήματα 1 ή 2: έντυπο αίτησης στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Δικαιολογητικά που είναι συνταγμένα σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής, θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα ή στην γαλλική γλώσσα από Ελληνική Διπλωματική Αρχή του εξωτερικού.

Επιπλέον, τα υπ’ αριθμ. 3, 4, 7, και 8 έγγραφα θα πρέπει να είναι θεωρημένα με επισημείωση apostille, ή επικυρωμένα από την αρμόδια Ελληνική Διπλωματική Αρχή (Πρεσβεία ή Προξενείο) στο εξωτερικό στην περίπτωση που η χώρα προέλευσης του/της υποψηφίου/ιας δεν ανήκει σε εκείνες όπου έχει καταργηθεί η υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων (Σύμβαση Χάγης 5-10-1961).

Επισημαίνεται ότι κανένα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν επιστρέφεται, γι’ αυτό και οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν επικυρωμένα φωτοαντίγραφα και όχι τα πρωτότυπα έγγραφα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

• Ελλιπείς, ανακριβείς ή δυσανάγνωστες αιτήσεις θα απορρίπτονται.

• Υποψήφιοι, οι οποίοι είναι ή έχουν διατελέσει υπότροφοι του ΙΚΥ αποκλείονται της επιλογής. Εξαιρούνται πρώην υπότροφοι του προγράμματος ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώσουν το επίπεδο ελληνομάθειας που έχουν κατακτήσει.

• Υποψήφιοι οι οποίοι διώκονται ποινικά από τις Αρμόδιες Αρχές, αποκλείονται της επιλογής.

• Αιτήσεις υποψηφίων που φοιτούν στο τελικό έτος σπουδών, πριν τη λήψη του πτυχίου τους, δεν θα εξετάζονται.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ

Η προθεσμία υποβολής φακέλου λήγει στις 19/11/2018 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου).

Η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και του βιογραφικού σημειώματος λήγει στις 11/11/2018 .

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία διαρκεί επτά (7) μήνες, είναι συνεχής και χορηγείται αποκλειστικά για την παρακολούθηση ειδικού κύκλου μαθημάτων και σεμιναρίων ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, σε ένα από τα Δημόσια Πανεπιστήμια της Ελλάδας, το οποίο ορίζεται από το Ι.Κ.Υ., μετά από διαδικασία επιλογής.

Τα μαθήματα αρχίζουν τον Δεκέμβριο 2018 και ολοκληρώνονται τον Ιούνιο 2019.

Συνοπτική περιγραφή του Προγράμματος

α) Ελληνική γλώσσα

Το Πρόγραμμα διαμορφώνεται σύμφωνα με το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας και τον αριθμό των συμμετεχόντων. Προς τούτο, δημιουργούνται, συνήθως, τμήματα για αρχαρίους, μεσαίους και προχωρημένους.

Οι συμμετέχοντες θα ενταχθούν στα τμήματα μετά από γραπτή δοκιμασία.

β) Ιστορία και Πολιτισμός

Οι υπότροφοι θα παρακολουθήσουν διαλέξεις σε θέματα που αφορούν την ελληνική ιστορία, πολιτισμό και τέχνη και θα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές επισκέψεις που θα πραγματοποιηθούν σε αξιοθέατα στην πόλη υλοποίησης του προγράμματος καθώς και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ιστορικού ενδιαφέροντος.

γ) Πολιτιστικό πρόγραμμα

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις και ενεργή συμμετοχή.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Η υποτροφία περιλαμβάνει:

1. Δωρεάν διαμονή και σίτιση σε εστίες ή χώρους που καθορίζονται από το Πανεπιστήμιο που αναλαμβάνει το πρόγραμμα.

2. Μηνιαία υποτροφία εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ, καθαρό ποσό.

3. Εφάπαξ ποσό διακοσίων (200,00) ευρώ ως έξοδα πρώτης εγκατάστασης.

4. Δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και μόνο σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να      έχουν εφοδιαστεί με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης-Ασθένειας από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα της χώρας προέλευσής τους.

5. Κάλυψη διδάκτρων και λοιπών λειτουργικών δαπανών.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Οι υπότροφοι είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα και να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του κύκλου του προγράμματος.

Η παρουσία και συμμετοχή τους στο ανωτέρω πρόγραμμα κρίνεται απαραίτητη, ώστε να χορηγηθεί από το ελληνικό Πανεπιστήμιο σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού με την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών.

Pin It

Εκτύπωση