edu.klimaka.gr

Προκήρυξη Υποτροφίων Διδακτορικών Σπουδών στο ΕΚΠΑ «Σταύρος Τσακυράκης»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑ «Υποτροφίες Σταύρος Τσακυράκης»

Αρ.Πρόσκλησης 103812/2019/21-11-2019

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΙΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(για υποβολή πρότασης για την απόδοση υποτροφιών)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 16257 και τίτλο «Υποτροφίες Σταύρος Τσακυράκης», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πολιτικό Κίνημα «ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ», και του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Δημήτριος Καραδήμας λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,

2. Τις από 2.10.2019, 22.10.2019 και 7.11.2019 Αποφάσεις της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΔΑ 60ΙΠ46ΨΖ2-1ΨΨ, 6Λ1Τ46ΨΖ2Ν-ΘΦΚ και ΩΡ3Π46ΨΖ2Ν-3ΔΣ), δυνάμει των οποίων εγκρίθηκε η αποδοχή της δωρεάς από το Πολιτικό Κίνημα «ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ» για την απόδοση υποτροφιών σε 25 φυσικά πρόσωπα, υποψήφιους διδάκτορες,

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1094/2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών και την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΦ 1157677 ΕΞ 2017 διευκρινιστική εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,

4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»,

5. Την από 23.10.2019 Απόφαση περί αποδοχής της δωρεάς από το Πολιτικό Κίνημα με την επωνυμία "ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ" με σκοπό την απόδοση υποτροφιών προς νέους επιστήμονες, υποψήφιους διδάκτορες,

6. Την από 20.11.2019 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ περί έγκρισης του προϋπολογισμού του έργου με Κ.Ε. 16257 και τίτλο «Υποτροφίες Σταύρος Τσακυράκης», σύμφωνα με την οποία προκύπτει ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης απόδοσης των εν λόγω υποτροφιών (ΑΔΑ : 92ΙΡ46ΨΖ2Ν-3Ψ5),

7. Την από 20.11.2010 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ με την οποία εγκρίθηκε το αίτημα διενέργειας δημόσιας πρόσκλησης μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για την απόδοση 25 υποτροφιών στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε. 16257 και τίτλο «Υποτροφίες Σταύρος Τσακυράκης» (ΑΔΑ 98Ι546ΨΖ2Ν-ΤΥΒ),

ΚΑΛΕΙ

Τους/ις ενδιαφερόμενους/ες υποψήφιους διδάκτορες των Σχολών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, προκειμένου να λάβουν υποτροφία στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε. 16257 και τίτλο «Υποτροφίες Σταύρος Τσακυράκης» σύμφωνα με τα ειδικότερα κριτήρια αξιολόγησης και όρους που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

Α. Σκοπός

Στόχος της παρούσας Πρόσκλησης είναι η υποστήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) για την ολοκλήρωση της Διδακτορικής τους Διατριβής και τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις ως άνω αποφάσεις της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μέσω της απόδοσης υποτροφιών.

Η απόδοση εικοσιπέντε (25) υποτροφιών με την επωνυμία «Υποτροφίες Σταύρος Τσακυράκης», θα πραγματοποιηθεί από την εφάπαξ δωρεά συνολικού ποσού 500.000 ευρώ του Πολιτικού Κινήματος με την επωνυμία «TO ΠΟΤΑΜΙ» εις μνήμη του καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου Σταύρου Τσακυράκη, με σκοπό την ενίσχυση νέων ερευνητών Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας. Οι υποτροφίες αναμένεται να αρχίσουν να αποδίδονται από το οικονομικό έτος 2020.

Η κατανομή των είκοσι πέντε (25) προς απόδοση υποτροφιών ανά Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. διαμορφώνεται ως εξής :

Σχολή Αριθμός Υποτροφιών
Επιστημών Υγείας έξι (6)
Φιλοσοφική τέσσερις (4)
Θετικών Επιστημών τέσσερις (4)
Νομική τρείς (3)
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών τρείς (3)
Θεολογική δύο (2)
Επιστημών της Αγωγής δύο (2)
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού μία (1)
Σύνολο υποτροφιών Είκοσι πέντε (25)

Β. Διάρκεια και ύψος υποτροφίας

Το ύψος της υποτροφίας του Υποψήφιου Διδάκτορα ανέρχεται σε οκτακόσια τριάντα τρία ευρώ και 33 λεπτά (833,33€) μηνιαίως, ενώ η διάρκεια χορήγησης των υποτροφιών δύναται να ανέλθει έως τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να χορηγηθεί υποτροφία μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής.

Γ. Δικαίωμα υποψηφιότητας – Προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων

Δικαίωμα υποψηφιότητας δύναται να υποβάλουν οι Υποψήφιοι Διδάκτορες (Υ.Δ.) οι οποίοι εκπονούν ήδη την Διδακτορική τους Διατριβή στο ΕΚΠΑ.

Η αίτηση υποβάλλεται από Υποψήφιους Διδάκτορες του ΕΚΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται σωρευτικά και επί ποινή αποκλεισμού οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να έχει οριστεί από τα αρμόδια όργανα του Τμήματος η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή της Διδακτορικής Διατριβής κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Να μην είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα.
 • Να μην λαμβάνουν καμιά άλλη υποτροφία (π.χ. Ι.Κ.Υ., ΕΛΙΔΕΚ) στο πλαίσιο εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής.
 • Να μην έχουν οποιαδήποτε έμμισθη εργασιακή σχέση πλήρους απασχόλησης ( σύμβαση έργου ή εργασίας) στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα.
 • Το υπολογιζόμενο συνολικό εισόδημά του υποψηφίου, συμπεριλαμβανομένου του ποσού της προς απόδοση υποτροφίας, να μην ξεπερνά το ποσό των 20.000€ ετησίως, κατά την υποβολή της αίτησης και καθ΄όλη την διάρκεια της υποτροφίας. Η εν λόγω προϋπόθεση ελέγχεται καθ΄όλη την διάρκεια απόδοσης της υποτροφίας και τυχόν μη τήρησης αυτής επιφέρει την αυτοδίκαιη διακοπή χορήγησης της υποτροφίας από τη χρονική στιγμή που διαπιστώθηκε η υπέρβαση.
 • Να έχουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
 • Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης ο χρόνος της οποίας επαρκεί για το πλήρες διάστημα της υποτροφίας.

Δ. Αιτήσεις Υποψηφίων και συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο και απαραιτήτως συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού από τα κάτωθι δικαιολογητικά :

• Βιογραφικό σημείωμα.

• Προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.

• Θέμα διδακτορικής διατριβής: Τίτλος, Επιστημονική Περιοχή και σύνοψη (abstract) της έρευνας στο πλαίσιο της Διδακτορικής Διατριβής.

• Βεβαίωση μέλους ΔΕΠ από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει ξεκινήσει, υπό την επίβλεψή του, την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

• Βεβαίωση από την Γραμματεία του Τμήματος της σύνθεσης της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της Διδακτορικής Διατριβής.

• Έκθεση προόδου της Διδακτορικής Διατριβής μέχρι την υποβολή της αίτησης συνοδευόμενη από πρόταση για την έρευνα που θα διεξάγει ο ΥΔ στο πλαίσιο της διατριβής του κατά την διάρκεια της υποτροφίας.

• Υπεύθυνη δήλωση του Υποψηφίου ότι:

 1. έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
 2. όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας
 3. συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα στην τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην αίτηση και τηρούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στον ΕΛΚΕ του Ε.Κ.Π.Α., με σκοπό την αξιολόγηση των υποψηφίων και την επιλογή των υποτρόφων, την κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων και την πληρωμή των υποτροφιών.

• Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες υποψηφίους. Σε περίπτωση αναβολής, η διάρκεια θα πρέπει να υπερβαίνει τη διάρκεια της υποτροφίας. Σε περίπτωση που η διάρκεια που αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 ότι πληροί τις οριζόμενες από τον ν. 3421/2005 (ΦΕΚ τ. Α΄ 302/13-12-2005) προϋποθέσεις χορήγησης αναβολής για τη συνολική διάρκεια της υποτροφίας.

• Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν έχει άλλα εισοδήματα ή τα εισοδήματα που τυχόν έχει δεν ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της προς απόδοση υποτροφίας και έγκυρα πιστοποιητικά που να βεβαιώνουν το συνολικό εισόδημα που τυχόν λαμβάνουν κατά την υποβολή της αίτησης (π.χ. εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας).

Απορρίπτονται ως μη επιλέξιμες και δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής:

 1. Οι αιτήσεις υποψηφίων οι οποίες δεν θα υποβληθούν σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία ή είναι εκπρόθεσμες.
 2. Οι αιτήσεις υποψηφίων οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας υποψηφίων.
 3. Οι αιτήσεις υποψηφίων οι οποίες δεν είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένες ή δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να βρουν σχετικό υπόδειγμα της αίτησης στην τελευταία σελίδα της παρούσας πρόσκλησης.

Ε. Διαδικασία υποβολής προτάσεων

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται αποκλειστικά με φυσική παρουσία στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (στην Χρ. Λαδά 6, Αθήνα, 7ος όροφος ή στην Πανεπιστημιούπολη, κτήριο ΤΥΠΑ ή στην Ιατρική Σχολή).

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης ορίζεται η 20η μέρα από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ www.uoa.gr ή www.elke.uoa.gr.

ΣΤ. Κριτήρια αξιολόγησης

Τα κριτήρια αξιολόγησης που θα εξετασθούν από την Επιστημονική Επιτροπή, η οποία θα διενεργήσει την αξιολόγηση των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα :

 • Η πληρότητα και η σαφήνεια της ερευνητικής πρότασης που θα υποβληθεί στο πλαίσιο της Διδακτορικής Διατριβής.
 • Η επιστημονική ποιότητα και πρωτοτυπία της ερευνητικής πρότασης
 • Η αξιολόγηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων μέχρι την υποβολή της πρότασης.
 • Λοιπά στοιχεία, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου ή τα υπόλοιπα προσκομιζόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία σχετίζονται με το ερευνητικό και επιστημονικό έργο κάθε υποψηφίου.

Ζ. Αποτελέσματα αξιολόγησης

Η Επιτροπή αξιολογεί του υποψηφίους και δύναται να ζητήσει και τη συνδρομή εξωτερικών αξιολογητών, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Εν συνεχεία η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης ανά Σχολή, το οποίο εμπεριέχει τους ακόλουθες πίνακες :

 1. Πίνακας κατάταξης επιτυχόντων,
 2. Πίνακας κατάταξης επιλαχόντων και
 3. Πίνακας αποκλειόμενων υποψηφίων από τη διαδικασία αξιολόγησης με αναφορά του λόγου αποκλεισμού τους, και

Το πρακτικό αποστέλλεται προς έγκριση στο αρμόδιο όργανο του ΕΛΚΕ και δημοσίευση του στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ι. Υποχρεώσεις υποτρόφων

Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες (ΥΔ) θα υποβάλουν έκθεση προόδου κάθε εξάμηνο, η οποία θα υπογράφεται και από το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ. Σε περίπτωση μη προσκόμισης σχετικής έκθεσης προόδου υφίσταται σπουδαίος λόγος για τη διακοπή της χορήγησης της υποτροφίας.

Θ. Δημοσίευση της πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ημερήσιο τύπο.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Σχετικά Άρθρα