edu.klimaka.gr

Υποτροφίες ΙΚΥ για Κλινική Έρευνα στο Εξωτερικό κληρ. Λ. Νικολαΐδη

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ

Αρ.Πρωτ.24598/29-03-2022/ΙΚΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
------
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(Ι.Κ.Υ.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει μια (1) υποτροφία με επιλογή, σε αριστεύσαντες πτυχιούχους ιατρικών σχολών, για μεταδιδακτορική έρευνα στο εξωτερικό, με έναρξη από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης» ως ακολούθως:

Επίπεδο Θέσεις Έναρξη σπουδών/έρευνας Διάρκεια υποτροφίας
Μεταδιδακτορική Έρευνα Μία (1) 01.09.2022 έως 30.11.2022 24 διαδοχικοί μήνες

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Ιατρικής με βαθμό πτυχίου «Άριστα» οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις γενικές προϋποθέσεις της προκήρυξης. Κριτήρια επιλεξιμότητας αποτελούν τόσο ο βαθμός βασικού πτυχίου όσο και η οικονομική αδυναμία του υποψηφίου.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 18/05/2022.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ https://www.iky.gr/el/iky-items/item/3859

Πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ
Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.


Αρ.Πρωτ.24597/29-03-2022/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
------
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(Ι.Κ.Υ.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ» (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 18-5-2022

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α) του ΑΝ 1825/1951 «Περί συστάσεως του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών» (Α’ 150)·
β) του Ν 2158/1993 «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και άλλες διατάξεις» (Α’ 109)·
γ) του άρθρου 59 § 6 Ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118)·
δ) του άρθρου 56 Ν 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (A΄ 185)·
ε) του ΠΔ 321/1999 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Α’ 306)·
στ) της 101532/7308/ΒΟΟ11/20.12.2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Αύξηση των ανώτατων ορίων μηνιαίων τροφείων που χορηγούνται από τα έσοδα κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών υπέρ κοινωφελών σκοπών, που εκτελούνται από πρόσωπα άλλα πλην του κράτους ως και εκείνων που τελούν υπό την άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών»·
2. την από 1.4.1969 ιδιόγραφη διαθήκη του Λεωνίδα Νικολαΐδη η οποία δημοσιεύτηκε με το υπ’ αριθ. 5986/23.7.1970 πρακτικό του Πρωτοδικείου Αθηνών·
3. την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ «Θέσεις υποτροφιών κληροδοτημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» (Συνεδρία 28η/23.09.2021)·
4. την υπ’ αριθμ. 4η/27-1-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ με θέμα: «Έγκριση προκήρυξης από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης» ακαδ. έτους 2022-2023».

προκηρύσσει μία (1) υποτροφία με επιλογή, σε αριστεύσαντες πτυχιούχους ιατρικών σχολών, για μεταδιδακτορική έρευνα στο εξωτερικό, με έναρξη από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης», ως ακολούθως:

Επίπεδο

Θέσεις

Έναρξη σπουδών/έρευνας

Διάρκεια υποτροφίας

Μεταδιδακτορική Έρευνα

Μία (1)

01.09.2022 έως 30.11.2022

24 διαδοχικοί μήνες

Η υπό προκήρυξη θέση υποτροφίας ορίστηκε σύμφωνα με τον όρο της διαθήκης του αείμνηστου Λεωνίδα Νικολαΐδη που προβλέπει: «…προς αποστολήν αριστούχων και απόρων ιατρών, προς μετεκπαίδευσιν και υπό τον όρο επιστροφής των εις Ελλάδα, προς εξάσκησιν του επαγγέλματος επί 15ετίαν τουλάχιστον…».

Η υποτροφία χορηγείται μόνον για φυσική συμμετοχή. Αιτήσεις για μεταδιδακτορική έρευνα εξ αποστάσεως ή μερικής παρακολούθησης, δεν γίνονται δεκτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Η υποτροφία ανέρχεται σε ακαθάριστο ποσό χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) μηνιαίως.

2. Επιπροσθέτως, θα καταβληθεί κατ΄ αποκοπή ποσό χιλίων ευρώ (1.000,00€) για έξοδα πρώτης εγκατάστασης στο εξωτερικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Οι υποψήφιοι/ες:

1. Διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ.

2. Δεν έχουν συμπληρώσει το 36ο έτος ηλικίας (έτος γέννησης 1986 και μετά).

3. Κατέχουν βασικό πτυχίο Ιατρικής ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με βαθμό πτυχίου «Άριστα» (8,50 και άνω), με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.

4. Κατά το φορολογικό έτος 2020, οι άγαμοι υποψήφιοι είχαν φορολογητέο εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500€). Επί εγγάμων υποψηφίων το φορολογητέο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000€). Σε περίπτωση που υποψήφιος είναι εξαρτώμενο μέλος, το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000€).

5. Δεν έλαβαν, δεν λαμβάνουν και δεν θα λάβουν για το χρονικό διάστημα της αιτούμενης υποτροφίας οποιαδήποτε άλλη υποτροφία από δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή ή διεθνή πηγή συμπεριλαμβανομένων των κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται το ΙΚΥ ή τρίτοι.

6. Σε περίπτωση που έλαβαν οποτεδήποτε άλλη υποτροφία του ΙΚΥ, έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους από την αιτία αυτή.

7. Έχουν πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας στην οποία πραγματοποιείται η μεταδιδακτορική έρευνα, όπως αυτή καθορίζεται στο παράρτημα της παρούσας.

8. Κατέχουν διδακτορικό τίτλο.

9. Θα ξεκινήσουν τη μεταδιδακτορική έρευνα μεταξύ 01.09.2022 και 30.11.2022.

10. Δεν εκπονούν άλλη μεταδιδακτορική έρευνα σε οποιονδήποτε επιστημονικό τομέα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

11. Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους πριν την έναρξη της υποτροφίας ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή έχουν τύχει αναβολής κατάταξης, ο χρόνος της οποίας επαρκεί για το πλήρες διάστημα της υποτροφίας και την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής έρευνας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο ΙΚΥ (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία), ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εταιρεία ταχυμεταφορών (courier), το αργότερο έως 18/5/2022, συνοδευόμενες από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας δύο όψεων ή διαβατήριο ή άδεια διαμονής σε ισχύ.
 2. Βασικό Πτυχίο Ιατρικής με βαθμό τουλάχιστον «Άριστα» (8,50 και άνω) με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων ελληνικού ΑΕΙ ή ΑΕΙ της αλλοδαπής, συνοδευόμενο από βεβαίωση ισοτιμίας και βαθμολογικής αντιστοιχίας του ΔΟΑΤΑΠ. Σε περίπτωση που ο βαθμός πτυχίου δεν εκφράζεται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων θα πρέπει το πτυχίο να συνοδεύεται από πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών με βαθμό πτυχίου.
 3. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης (Γ1/C1) της ξένης γλώσσας στην οποία πραγματοποιείται η μεταδιδακτορική έρευνα, όπως αποδεικνύεται με πιστοποιητικό, όπως αναφέρεται στο παράρτημα.
 4. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2020 (Έντυπο Ε1) του/της υποψήφιου, εφόσον δεν είναι έγγαμος/η ούτε εξαρτώμενο μέλος. Εφόσον ο/η υποψήφιος/α είναι εξαρτώμενο μέλος απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 2020 (Έντυπο Ε1) του ιδίου και των γονέων του. Εφόσον ο/η υποψήφιος/α είναι έγγαμος/η απαιτείται η προσκόμιση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1) του/της ιδίου/ας και του/της συζύγου έτους 2020.
 5. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου έτους 2020 (Εκκαθαριστικό) του/της Υποψήφιου (εφόσον δεν είναι έγγαμος/η ούτε εξαρτώμενο μέλος). Εφόσον ο/η Υποψήφιος/α είναι εξαρτώμενο μέλος, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση Εκκαθαριστικού του/της ιδίου/ας και των γονέων του/της, έτους 2020. Εφόσον ο/η Υποψήφιος είναι έγγαμος/η απαιτείται η προσκόμιση Εκκαθαριστικού του/της ιδίου/ας και του/της συζύγου έτους 2020.
 6. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, όταν απαιτείται. Σε περίπτωση που η αναφερόμενη διάρκεια της αναβολής είναι μικρότερη της υποτροφίας, ο υποψήφιος υποβάλει και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/1986 ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις αναβολής για τη συνολική διάρκεια της υποτροφίας. Οι στρατευμένοι μπορούν να υποβάλουν το πιστοποιητικό μέχρι την έναρξη της υποτροφίας.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 ότι ο/η υποψήφιος/α: (α) έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης, (β) όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής του Κεφαλαίου Β' της παρούσας πρόσκλησης, (γ) έχει υποβάλει μόνο μία αίτηση υποτροφίας, (δ) δεν υφίστανται/εκκρεμούν συμβατικές υποχρεώσεις του/της στο πλαίσιο άλλης υποτροφίας που έχει οποτεδήποτε λάβει από το ΙΚΥ, (ε) δεν έλαβε, δεν λαμβάνει και δεν θα λάβει για το χρονικό διάστημα της αιτούμενης υποτροφίας οποιαδήποτε άλλη υποτροφία από δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή ή διεθνή πηγή συμπεριλαμβανομένων των κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται το ΙΚΥ ή τρίτοι και (στ) δεν εκπονεί άλλη μεταδιδακτορική έρευνα.
 8. Βιογραφικό σημείωμα βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου “Europass”,
 9. Αντίγραφο τίτλου αναγόρευσης διδάκτορα ή βεβαίωσης επιτυχούς υποστήριξης διδακτορικής διατριβής, σε περίπτωση που δεν υπάρχει αναγόρευση καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση διδακτορικού τίτλου της αλλοδαπής.
 10. Βεβαίωση αποδοχής από Πανεπιστήμιο/ερευνητικό κέντρο του εξωτερικού, στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης της έρευνας (εντός της περιόδου από 1.9.2022 έως και 30.11.2022), το θέμα της, η διάρκεια, ο φορέας και η χώρα υποδοχής, καθώς και η γλώσσα εργασίας.
 11. Έγγραφα της αλλοδαπής υποβάλλονται επικυρωμένα μαζί με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
 12. Οπτικοηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (USB) με την αίτηση του υποψηφίου σκαναρισμένη και συνοδευόμενη από τα προαναφερόμενα ανά κατηγορία απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 13. Το ΙΚΥ αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως «Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και τον έλεγχο επιλεξιμότητας θα αναρτηθεί πίνακας των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης καθώς και πίνακας των υποψηφίων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.

2. Ως κριτήρια για τη μοριοδότηση των υποψηφίων λαμβάνονται ισοβαρώς, τόσο ο βαθμός πτυχίου, όσο και το φορολογητέο εισόδημα 2020. Το σύνολο των μορίων του κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα των μορίων που συγκέντρωσε από το βαθμό πτυχίου αναγόμενο σε εκατοντάβαθμη κλίμακα και από το φορολογητέο εισόδημα, αναγόμενο με αρνητικό πρόσημο σε εκατοντάβαθμη κλίμακα.

Π.χ. υποψήφιος με βαθμό πτυχίου 9,10 και εισόδημα 7.000€ θα μοριοδοτηθεί ως ακολούθως:

Με την αναλογική μέθοδο θα λάβει 9,10*100/10=91 μόρια για το πτυχίο και 100*7000/7.500=93,3 (με αρνητικό πρόσημο)

Τα μόρια του υποψηφίου είναι 91-93.3= -2,3 μόρια.

3. Μετά το πέρας της μοριοδότησης καταρτίζεται και ανακοινώνεται πίνακας αποτελεσμάτων κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται ο υποψήφιος με το χαμηλότερο φορολογητέο εισόδημα (εάν το φορολογητέο εισόδημα είναι το ίδιο θα διενεργηθεί κλήρωση).

4. Ένσταση κατά του αποτελέσματος της επιλογής επιτρέπεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων υποψηφίων υποτρόφων και αποστέλλεται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, ή με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier), στα Γραφεία του ΙΚΥ (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία).

5. Ενστάσεις κατά της παρούσας πρόσκλησης και της διαδικασίας αξιολόγησης, δεν γίνονται αποδεκτές.

6. Σε περίπτωση διαγραφής ή παραίτησης επιλεγέντος υποψηφίου πριν την έναρξη της υποτροφίας, επιλέγεται ο/η επόμενος/η κατά σειρά κατάταξης υποψήφιος/α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ - ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Οι υπότροφοι ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ, υπό τον όρο έγκρισης από την εποπτεύουσα αρχή.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της υποτροφίας είναι η σύναψη σύμβασης υποτροφίας μεταξύ του ΙΚΥ και του/της υποτρόφου, με βάση τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, στην οποία εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις του/της και περιγράφονται ο σκοπός, η διάρκεια, οι όροι, τα ενδιάμεσα και τελικά παραδοτέα, το ποσό και ο τρόπος καταβολής της υποτροφίας.

3. Πριν την υπογραφή της σύμβασης και της έναρξης καταβολής της υποτροφίας, οι επιλεγέντες/είσες υποψήφιοι/ες εντός της προθεσμίας και με τον τρόπο που θα τους υποδειχθεί από το ΙΚΥ (ταχυδρομικά και/ή ηλεκτρονικά) οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά. Άλλως οι υποψήφιοι διαγράφονται από τον Πίνακα Κατάταξης και τη θέση τους καταλαμβάνουν οι επόμενοι/ες κατά σειρά κατάταξης υποψήφιοι/ες.

Ειδικότερα οφείλουν να προσκομίσουν:

 1. Βεβαίωση του ΑΕΙ ή του ερευνητικού κέντρου της αλλοδαπής, με αναφορά στο θέμα, τη γλώσσα διεξαγωγής και τη διάρκεια της μεταδιδακτορικής έρευνας καθώς και την ημερομηνία έναρξής της που πρέπει να γίνει μεταξύ 01.09.2022 και 30.11.2022.
 2. Οι δημόσιοι υπάλληλοι (μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) απόφαση ή βεβαίωση χορήγησης τουλάχιστον μονοετούς άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης, με δυνατότητα ανανέωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει σε κάθε περίπτωση μετά την 01.09.2022 και ειδικότερα από την άφιξη του υποτρόφου στην αλλοδαπή και την έναρξη της μεταδιδακτορικής έρευνας, η οποία όμως δεν επιτρέπεται να γίνει μετά την 30.11.2022.

2. Προς απόδειξη της ημερομηνίας άφιξης, οι υπότροφοι αποστέλλουν στο ΙΚΥ εντός της προθεσμίας που θα ταχθεί, σχετική βεβαίωση του ΑΕΙ ή του ερευνητικού κέντρου της αλλοδαπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Η υποτροφία διέπεται από τους όρους της σύμβασης και της παρούσας προκήρυξης και της κείμενης νομοθεσίας.

2. Η υποτροφία καταβάλλεται εφόσον επαρκούν τα κονδύλια του Κληροδοτήματος και υπό την προϋπόθεση ότι ο/η υπότροφος παρουσιάζει ικανοποιητική πρόοδο και εν γένει πληροί τους όρους της υποτροφίας και τηρεί τις υποχρεώσεις του/της.

3. Το ΙΚΥ δύναται να ανακαλεί ή να διακόπτει οποτεδήποτε τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί -ακόμη και εκ των υστέρων- ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ή ότι δεν τηρούνται οι όροι της παρούσας προκήρυξης ή της σύμβασης υποτροφίας και δύναται να αναζητήσει κατά την κρίση του το σύνολο ή μέρος της υποτροφίας, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

4. Ο/Η υπότροφος οφείλει:

4.1 Να αφιερωθεί πλήρως και ουσιαστικά στην υλοποίηση της μεταδιδακτορικής έρευνας.

4.2 Να μνημονεύει στις επιστημονικές εργασίες του/της καθώς και στη μεταδιδακτορική έρευνα τα εξής: «Η υλοποίηση της μεταδιδακτορικής έρευνας χρηματοδοτήθηκε από το κληροδότημα “Λεωνίδας Νικολαΐδης” του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών».

4.3 Να ενημερώνει εγγράφως το ΙΚΥ για οποιοδήποτε θέμα αφορά την υποτροφία και την υλοποίηση της μεταδιδακτορικής έρευνας και να υποβάλλει τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά σε πρωτότυπο. Ειδικότερα, όσον αφορά στην ενδεχόμενη τροποποίηση των στοιχείων επικοινωνίας του/της (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ.) και των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού του/της όπου θα καταβάλλεται η υποτροφία, η σχετική ενημέρωση θα γίνεται μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΙΚΥ (grants.iky.gr).

4.4 Κατά τη διάρκεια της υποτροφίας, να υποβάλλει προς έγκριση, εντός προθεσμίας και με τον τρόπο που θα ορίσει το ΙΚΥ, εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου που συντάσσονται και υπογράφονται από τον επιβλέποντα της έρευνας σε έντυπα που θα διατεθούν από το ΙΚΥ.

4.5 Κατά τη λήξη της υποτροφίας, οι υπότροφοι υποβάλλουν εντός προθεσμίας και με τον τρόπο που θα ορίσει το ΙΚΥ ως παραδοτέο, βεβαίωση του/της επιβλέποντος/ουσας για την περάτωση της μεταδιδακτορικής έρευνας, συνοδευόμενη από τελική έκθεση πεπραγμένων υπογεγραμμένη από τον/την υπότροφο και τον/την επιβλέποντα/ουσα.

5. Σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του υποτρόφου μπορεί να δοθεί παράταση κατάθεσης των ανωτέρω παραδοτέων κατά 6 μήνες (χωρίς τροφεία) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ.

6. Απαγορεύεται η μετακίνηση του/της υποτρόφου από τον τόπο εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας, καθώς και η αναστολή έναρξης ή ενδιάμεση διακοπή της υποτροφίας, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας.

7. Σε περίπτωση αιτιολογημένης οριστικής διακοπής της υποτροφίας, ως τελικό παραδοτέο εκλαμβάνεται η τελευταία εξαμηνιαία έκθεση προόδου. Ως «ανωτέρα βία» νοείται κάθε απρόβλεπτη, έκτακτη κατάσταση ή συμβάν, πέραν του ελέγχου του/της υποτρόφου και που τον/την εμποδίζει βεβαιωμένα να ολοκληρώσει μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση και δεν μπορούσε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να αποτραπεί ούτε με ενέργειες άκρας επιμέλειας και σύνεσης. Για τη συνδρομή περιστατικού ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτης κατάστασης, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, κατά την απόλυτη κρίση του, κατόπιν έγκαιρης, επαρκώς αιτιολογημένης και τεκμηριωμένης αίτησης του/της υποτρόφου που φέρει και το σχετικό βάρος απόδειξης.

8. Η υποβολή αίτησης για χορήγηση υποτροφίας, καθώς και η ανάρτηση του Πίνακα Επιλεγέντων υποτρόφων δεν συνεπάγεται καθ' οιονδήποτε τρόπο υποχρέωση του ΙΚΥ να συνάψει σύμβαση με υποψήφιο/α και να του/της χορηγήσει την υποτροφία.

9. Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι υποψήφιοι/ες:

 1. αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας προκήρυξης καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση του ΙΚΥ να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο.
 2. δηλώνουν τη συναίνεσή τους για την τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται στην αίτηση υποψηφιότητας και αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικά εργαλεία και εφαρμογές πληροφορικής για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος προγράμματος, από το ΙΚΥ και αρμόδιους εθνικούς και ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Φορείς, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία για την προστασία των εν λόγω δεδομένων.

10. Η παρούσα προκήρυξη καθώς και η αίτηση υποτροφίας αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ (www.iky.gr) ενώ περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί άπαξ σε μια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας.

11. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ
Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Σχετικά Άρθρα