Υποτροφίες ΙΚΥ για Κλινική Έρευνα στο Εξωτερικό κληρ. 'Λ. Νικολαΐδη'

Εκτύπωση  

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
------
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(Ι.Κ.Υ.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2019-2020, ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 10/06/2019

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει πρόγραμμα χορήγησης τριών (3) υποτροφιών, με επιλογή, σε άριστους πτυχιούχους ιατρικών σχολών, για κλινική έρευνα στο εξωτερικό, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης», σύμφωνα με:
α) την από 1-4-1969 ιδιόγραφη διαθήκη του Λεωνίδα Νικολαΐδη η οποία δημοσιεύτηκε με το υπ’ αριθ.5986/23-7-1970 πρακτικό του Πρωτοδικείου Αθηνών,
β) την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. για την χορήγηση των υποτροφιών (Συν. 2η/22-01-2019),
γ) τις διατάξεις του ν. 4182/2013 (ΦΕΚ Α 185/2013) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», και
δ) την με Αρ. Πρωτ. 101532/7308/ΒΟΟ11/20-12-2002 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον καθορισμό των ανωτάτων ορίων μηνιαίων τροφείων, που χορηγούνται από τα έσοδα κληροδοτημάτων, και ισχύουν σήμερα.

Οι υπό προκήρυξη θέσεις ορίστηκαν σύμφωνα με τον όρο της διαθήκης του αείμνηστου Λεωνίδα Νικολαΐδη που προβλέπει: «…προς αποστολήν αριστούχων και απόρων ιατρών, προς μετεκπαίδευσιν και υπό τον όρο επιστροφής των εις Ελλάδα, προς εξάσκησιν του επαγγέλματος επί 15ετίαν τουλάχιστον…».

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι κατωτέρω:

α) Οι υποψήφιοι να έχουν ελληνική ιθαγένεια,

β) Το ανώτατο όριο ηλικίας παροχής της υποτροφίας είναι το 36ο έτος (έτος γέννησης 1983 και μετά),

γ) Ο βαθμός πτυχίου, ο οποίος θα πρέπει να είναι «Άριστα»,

δ) Το ετήσιο ατομικό εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 7.500€ .

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο ΙΚΥ (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία), το αργότερο έως 10/06/2019, αίτηση, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται, απαραιτήτως, η ειδίκευση, με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας δύο όψεων, ή διαβατηρίου (σε ισχύ) καθώς και οποιουδήποτε εγγράφου αποδεικνύει το ελληνικό ΑΦΜ του υποψηφίου.

2. Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια και η ηλικία των υποψηφίων μέχρι 36 ετών (έτος γέννησης 1983 και μετά),

3. Αντίγραφο πτυχίου ιατρικής σχολής με βαθμό «Άριστα», συνοδευόμενο και από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, από το οποίο θα προκύπτει ο βαθμός του πτυχίου του υποψηφίου (με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων)

Υποψήφιος, κάτοχος πτυχίου / διπλώματος της αλλοδαπής, υποβάλει απαραιτήτως και βεβαίωση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και βαθμολογικής αντιστοίχισης. Η αντιστοιχία της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής προς τη βαθμολογική κλίμακα των τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής καθορίζεται από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και μπορεί να αναγράφεται στις βεβαιώσεις ισοτιμιών, που χορηγούνται από αυτό.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι:

α) όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή,
β) δεν έλαβαν ή δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές, είτε από το Ι.Κ.Υ, είτε από το ίδιο ή άλλο κληροδότημα, κληρονομιά ή δωρεά, 
γ) ότι δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία και
δ) δεν υφίστανται/εκκρεμούν τυχόν συμβατικές τους υποχρεώσεις στο πλαίσιο σύμβασης υποτροφίας με το ΙΚΥ.

5. Αντίγραφο της τελευταίας πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2017), για το εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης (όχι ανώτερο των 7.500€). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ατομικό εισόδημα: Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) (με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής) ότι δεν έχει ατομικό εισόδημα και ότι δεν ήταν υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης.

6. Για τους άνδρες υποψηφίους, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή απαλλάχθηκαν νόμιμα από αυτές, ή έχουν τύχει αναβολής (*). Σε περίπτωση αναβολής, η διάρκεια που θα αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να συμπίπτει ή να υπερβαίνει τη διάρκεια της κλινικής έρευνας. Οι στρατευμένοι μπορούν να υποβάλουν το απολυτήριο στρατού το αργότερο μέχρι την έναρξη της υποτροφίας τους.

(*) Το δικαιολογητικό αυτό μπορεί να προσκομιστεί στην Υπηρεσία πριν την έναρξη της υποτροφίας

7. Βιογραφικό σημείωμα (κατά προτίμηση βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου “Europass”), στο οποίο θα αναφέρονται, μεταξύ των άλλων, οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι (εφόσον διατίθενται), η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, οι δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, οι ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, τυχόν εργασιακή εμπειρία και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα προσιδιάζει στην υλοποίηση της πρότασης κλινικής έρευνας.

8. Περιγραφή του αντικειμένου της κλινικής έρευνας (έως 1000 λέξεις).

9. Βεβαίωση αποδοχής από Πανεπιστήμιο, νοσοκομείο ή ερευνητικό κέντρο της αλλοδαπής κατά το ακαδ. έτος 2019-2020 μέσω της οποίας να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν γίνει, ή θα γίνουν δεκτοί για κλινική έρευνα, το θέμα, καθώς και ενδεικτικό πρόγραμμα αυτής, υπογεγραμμένο από τον Υπεύθυνο της Κλινικής/ του Εργαστηρίου όπου θα μεταβεί ο υπότροφος. Στη βεβαίωση θα αναφέρεται απαραιτήτως η ονομασία του Φορέα υποδοχής, η χώρα, η προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης της κλινικής έρευνας καθώς και η γλώσσα εργασίας.

  • Το ΙΚΥ αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως «Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης».
  • Στην περίπτωση που υποβληθούν δικαιολογητικά σε γλώσσες πλην της αγγλικής και της γαλλικής θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, με ευθύνη του υποψηφίου.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά μαζί με την ειδική έντυπη αίτηση του Ι.Κ.Υ. πρέπει να υποβληθούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, ή με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier), ή με κατάθεση στα Γραφεία του ΙΚΥ (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία) μέχρι την 10/06/2019.

Η παρούσα προκήρυξη καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται και μέσω διαδικτύου στη
διεύθυνση του Ι.Κ.Υ. www.iky.gr Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί σε μια πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα, άπαξ.

Πληροφορίες για την Προκήρυξη παρέχονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες ή στα τηλέφωνα 210-3726355, -394 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα αναρτηθούν πίνακες των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης καθώς και πίνακες των υποψηφίων α) που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά και β) δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα. Οι έχοντες ελλιπή δικαιολογητικά δύνανται έως τακτής ημερομηνίας να τα προσκομίσουν προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελός τους.

Δ. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Κριτήρια για τη μοριοδότηση των υποψηφίων θα είναι, ισοβαρώς, τόσο ο βαθμός πτυχίου, όσο και το ετήσιο ατομικό εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης. Το σύνολο των μορίων του κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα των μορίων που συγκέντρωσε από το βαθμό πτυχίου αναγόμενο σε εκατοντάβαθμη κλίμακα και από το εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης, αναγόμενο με αρνητικό πρόσημο σε εκατοντάβαθμη κλίμακα.

Μετά το πέρας της μοριοδότησης καταρτίζεται και ανακοινώνεται ο ονομαστικός πίνακας υποψηφίων υποτρόφων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται ο υποψήφιος με το χαμηλότερο εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης (εάν το εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης είναι το ίδιο θα διενεργηθεί κλήρωση).

Ένσταση κατά του αποτελέσματος της επιλογής επιτρέπεται εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα ανάρτησης του πρακτικού έκδοσης αποτελεσμάτων.

Η πράξη-απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. για την ανακήρυξη των υποτρόφων εκτελείται μετά την εγκριτική απόφαση της εποπτεύουσας Αρχής.

Ε. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε 12 διαδοχικούς μήνες και μπορεί να συνεχιστεί για επιπλέον 12 μήνες μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου, εφόσον ο ίδιος προσκομίσει στοιχεία σχετικά με την ικανοποιητική πορεία της έρευνας του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του κληροδοτήματος επαρκούν. Για την έγκριση παράτασης της υποτροφίας απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €) το μήνα μικτά. Επίσης, στους υποτρόφους θα καταβληθεί κατ΄ αποκοπή ποσό για έξοδα μετάβασης και επιστροφής στο εξωτερικό (το ποσό των 1.000,00 € συνολικά).

ΣΤ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της υποτροφίας είναι η προηγούμενη σύναψη σύμβασης υποτροφίας μεταξύ του Ι.Κ.Υ. και του υποτρόφου.

Πριν την υπογραφή της σύμβασης και της έναρξης καταβολής τροφείων, όλοι οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν προσκομίσει, βεβαίωση έναρξης της κλινικής έρευνας από τον φορέα της αλλοδαπής, κατά το ακαδ.έτος 2019-2020, στην οποία θα αναφέρεται το αντικείμενο της κλινικής έρευνας, καθώς και το ονοματεπώνυμο του Υπεύθυνου του Πανεπιστημίου/της Κλινικής ή του Εργαστηρίου. Στη βεβαίωση θα αναφέρεται απαραιτήτως η ονομασία του Φορέα της αλλοδαπής, η χώρα και η ημερομηνία έναρξης της έρευνας. Σε αντίθετη περίπτωση, διαγράφονται από τον πίνακα επιτυχόντων και τη θέση τους καταλαμβάνουν υποψήφιοι από τον πίνακα επιλαχόντων κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι (μόνιμοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου), υποχρεούνται να καταθέσουν αντίγραφο απόφασης ή βεβαίωση χορήγησης τουλάχιστον τριετούς άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης. Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης αποτελεί προϋπόθεση έναρξης της υποτροφίας.

Οι άνδρες υποψήφιοι, οι οποίοι δεν δύνανται να υποβάλουν πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, με την κατάθεση των δικαιολογητικών τους, οφείλουν να το προσκομίσουν πριν την έναρξη της έρευνας και της υποτροφίας τους.

Ζ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 ή του εξαμήνου της προκήρυξης, εφόσον η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου έπεται της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, διαφορετικά αρχίζει από την ημέρα άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, η οποία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του υπευθύνου του φορέα ή με πιστοποιητικό του προξένου της Ελλάδας στη χώρα υποδοχής.

Για τη συνέχιση της υποτροφίας, ο υπότροφος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία του Ι.Κ.Υ. κάθε εξάμηνο αναλυτική έκθεση πεπραγμένων, που θα συνοδεύεται από επίσημα πιστοποιητικά προόδου. Με τη λήξη της υποτροφίας, ο υπότροφος οφείλει να προσκομίσει τελική έκθεση δραστηριοτήτων καθώς και σχετική βεβαίωση του Υπευθύνου του Φορέα υποδοχής. Σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του υποτρόφου μπορεί να δοθεί παράταση κατάθεσης των ανωτέρω παραδοτέων κατά 12 μήνες (χωρίς τροφεία) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ.

Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά του, ο υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας, που έχει λάβει μέχρι τότε, και το καταβληθέν κατ΄ αποκοπή ποσό για έξοδα μετάβασης και επιστροφής στο εξωτερικό (το ποσό των 1.000,00 € συνολικά), σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες διατάξεις του νόμου Περί Εισπράξεως των δημοσίων εσόδων.

Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, επέλθει μείωση των εσόδων του κληροδοτήματος ή προκύψουν απρόβλεπτες συνθήκες στη λειτουργία του Ι.Κ.Υ. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου η υποτροφία διακόπηκε.

Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση του ΙΚΥ να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο. Η υποβολή αίτησης, καθώς και η κατάρτιση και επικύρωση των πινάκων επιλεγέντων υποψηφίων δεν συνεπάγεται καθ’ οιοδήποτε τρόπο υποχρέωση του ΙΚΥ να καταρτίσει σύμβαση με τον ενδιαφερόμενο.

Νέα Ιωνία, 23/04/2019

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ
Κυριάκος Αθανασίου
Ομ. Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

 


Εκτύπωση