edu.klimaka.gr

Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Σπουδών Εξωτερικού Ιδρύματος Σαριγιάννη στη Φυτοπαθολογία

Εκτύπωση  

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ 'ΦΑΝΗΣ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ' ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
------
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
( Ι .Κ.Υ.)
------

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ,
ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΦΑΝΗΣ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ»
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2019-2020

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει πρόγραμμα χορήγησης δυο (2) υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό, με διαγωνισμό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Φανής Σαριγιάννη», κατά το ακαδ. έτος 2019-20, σύμφωνα με:

α) την από 20-12-1962 ιδιόγραφη διαθήκη της Φανής Σαριγιάννη και

β) την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. για την χορήγηση των υποτροφιών (Συν 2η/22-01-2019),

γ) τις διατάξεις του ν. 4182/2013 (κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις), και

δ) την αριθμ. 101532/7308/Β0011/20-12-2002 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον καθορισμό των ανωτάτων ορίων μηνιαίων τροφείων, που χορηγούνται από τα έσοδα κληροδοτημάτων, και ισχύουν σήμερα.

Οι υπό προκήρυξη θέσεις ορίστηκαν σύμφωνα με τον όρο της διαθήκης της αείμνηστης Φανής Σαριγιάννη, που ορίζει: «… να αποστέλλωνται είς ή και περισσότεροι υπότροφοι εκλεγέντες κατόπιν διαγωνισμού δια να σπουδάσουν εις την ξένην την επιστήμην της Φυτοπαθολογίας…».

Ειδικότερα:

Επιστημονική Περιοχή

Ειδίκευση

Θέσεις

Εξεταζόμενο μάθημα

Γεωπονικές Επιστήμες

Φυτοπαθολογία

2

Φυτοπαθολογία

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ, οι οποίοι επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στο εξωτερικό και στο αντικείμενο της Φυτοπαθολογίας.

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

α) να έχουν ελληνική ιθαγένεια,

β) να μην υπερβαίνουν το 36ο έτος κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων (έτος γέννησης 1983 και μετά),

γ) να έχουν βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς»,

δ) Η υποτροφία χορηγείται μόνο για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο ΙΚΥ (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία), το αργότερο έως 10/06/2019, αίτηση, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται, απαραιτήτως, η ειδίκευση, με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατηρίου (σε ισχύ) καθώς και οποιουδήποτε εγγράφου αποδεικνύει το ελληνικό ΑΦΜ του υποψηφίου.
 2. Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια και η ηλικία των υποψηφίων μέχρι 36 ετών (έτος γέννησης 1983 και μετά),
 3. Αντίγραφο πτυχίου με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», συνοδευόμενο και από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, από το οποίο θα προκύπτει ο βαθμός του πτυχίου του υποψηφίου (με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων) (*1)
  (*1) 1 Υποψήφιος, κάτοχος πτυχίου / διπλώματος της αλλοδαπής, υποβάλει απαραιτήτως και βεβαίωση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και βαθμολογικής αντιστοίχισης. Η αντιστοιχία της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής προς τη βαθμολογική κλίμακα των τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής καθορίζεται από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και μπορεί να αναγράφεται στις βεβαιώσεις ισοτιμιών, που χορηγούνται από αυτό.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι: α) όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή, β) δεν έλαβαν ή δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία για το ίδιο επίπεδο σπουδών, είτε από το Ι.Κ.Υ, είτε από το ίδιο ή άλλο κληροδότημα, κληρονομιά ή δωρεά, γ) δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία και δ) δεν υφίστανται/εκκρεμούν τυχόν συμβατικές τους υποχρεώσεις στο πλαίσιο σύμβασης υποτροφίας με το ΙΚΥ.
 5. Για τους άνδρες υποψηφίους, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή απαλλάχθηκαν νόμιμα από αυτές, ή έχουν τύχει αναβολής2. Σε περίπτωση αναβολής, η διάρκεια που θα αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να συμπίπτει ή να υπερβαίνει τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. Εάν η διάρκεια που αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι πληροί τις ορισμένες από τον Νόμο 3421/2005 (ΦΕΚ τ. Α., 302/13-12-2005) προϋποθέσεις να του χορηγηθεί αναβολή για τη συνολική διάρκεια των διδακτορικών σπουδών. Οι στρατευμένοι μπορούν να υποβάλουν το απολυτήριο στρατού το αργότερο μέχρι την έναρξη της υποτροφίας τους.
 6. Βιογραφικό σημείωμα (κατά προτίμηση βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου “Europass”), στο οποίο θα αναφέρονται, μεταξύ των άλλων, οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι (εφόσον διατίθενται), η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, οι δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, οι ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, τυχόν εργασιακή εμπειρία και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα προσιδιάζει στην υλοποίηση της πρότασης διδακτορικής διατριβής.
 7. Πιστοποιητικό ειδικής διαγνωστικής έκθεσης ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σταθμού για όσους υποψηφίους αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση, εξαιτίας οποιασδήποτε αναπηρίας ή μόνιμης πάθησης ή δυσλεξίας.
 8. Βεβαίωση εγγραφής πλήρους φοίτησης στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της αλλοδαπής ή επιστολή αποδοχής ή βεβαίωση της σχολής για την εποπτεία της διδακτορικής διατριβής, όπου θα αναφέρεται το θέμα της μελέτης, ή προσωρινά σχετική βεβαίωση του επιβλέποντος καθηγητή.

Το ΙΚΥ αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως «Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης».
Στην περίπτωση που υποβληθούν δικαιολογητικά σε γλώσσες πλην της αγγλικής και της γαλλικής θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, με ευθύνη του υποψηφίου.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά μαζί με την ειδική έντυπη αίτηση του Ι.Κ.Υ. πρέπει να υποβληθούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, ή με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier), ή με κατάθεση στα Γραφεία του ΙΚΥ (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία) μέχρι την 10/06/2019.

Η παρούσα προκήρυξη καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται και μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση του Ι.Κ.Υ. www.iky.gr. Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί σε μια πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα, άπαξ.

Πληροφορίες για την Προκήρυξη παρέχονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες ή στα τηλέφωνα 210-3726394 και -355 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα αναρτηθούν πίνακες με τους υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, και τους υποψηφίους που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και αποκλείονται από το διαγωνισμό.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να υποβάλουν μαζί με την αίτηση πλήρη τα οριζόμενα δικαιολογητικά μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, μπορούν να τα υποβάλουν στο Ι.Κ.Υ. μέχρι την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη του διαγωνισμού.

Δ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Ν. Ιωνία στα γραφεία του Ι.Κ.Υ. (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία), στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ισογείου στις:

 • 25/07/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ: εξέταση ξένων γλωσσών
 • 29/07/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ: εξέταση μαθήματος ειδίκευσης

Οι υποψήφιοι κατά τις ημέρες των εξετάσεων θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει:

α. Υποχρεωτική εξέταση στην ξένη γλώσσα, γραπτή και προφορική για όλους τους υποψηφίους σε μία (1) τουλάχιστον από τις πέντε γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική. Οι υποψήφιοι μπορούν να εξετασθούν, προαιρετικά, και μετά από αίτησή τους, και σε άλλη/ες γλώσσες από τις προαναφερόμενες, πλην της υποχρεωτικώς εξετασθείσης.

Η επιτυχία σε μία (1) από τις προαναφερόμενες γλώσσες αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στην εξέταση του μαθήματος, που ορίζεται για την ειδίκευση «Φυτοπαθολογία».

Στην προγραμματισμένη εξέταση της ξένης γλώσσας υποχρεούνται να προσέλθουν όλοι οι υποψήφιοι, ανεξάρτητα αν κατέχουν τίτλο που πιστοποιεί την άριστη γνώση της.

Βάσει επιτυχίας στην ξένη γλώσσα είναι τουλάχιστον ο βαθμός 14/20 και προκύπτει από το μ.ό. στα γραπτά και προφορικά. Όταν από την εξαγωγή του μ.ό. προκύψει δεκαδικός αριθμός, τότε το δεκαδικό μέρος που υπερβαίνει το 0,5 ανάγεται σε ακέραια μονάδα, αλλιώς δεν λαμβάνεται υπόψη.

Ο βαθμός της εξέτασης στην ξένη γλώσσα δεν συνυπολογίζεται στην εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας.

β. Γραπτός διαγωνισμός στην ύλη του μαθήματος της Φυτοπαθολογίας.

Αν κάποιος από τους υποψηφίους αδυνατεί να υποστεί γραπτή εξέταση εξαιτίας οποιασδήποτε αναπηρίας ή μόνιμης πάθησης ή δυσλεξίας, τότε επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ., να υποβληθεί σε προφορική εξέταση, αντί της γραπτής, ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής στα ίδια θέματα, που κληρώθηκαν.

Σημείωση: Αν ο υποψήφιος πάσχει από δυσλεξία, είναι απαραίτητη η υποβολή ειδικής διαγνωστικής έκθεσης ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σταθμού, από την οποία θα προκύπτει ότι αδυνατεί να υποστεί γραπτές εξετάσεις. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 57/90 και οι τροποποιήσεις με τα Π.Δ. 86/2001 και Π.Δ. 26/2002.

Η βαθμολογία των γραπτών διαγωνισμάτων ορίζεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα (0 έως 20).

Ο τελικός βαθμός, που καθορίζει και τη σειρά επιτυχίας των υποψηφίων (ο οποίος μπορεί να απεικονίζεται με την ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων), προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμολογιών της εξεταστικής επιτροπής του μαθήματος και πρέπει να είναι τουλάχιστον 14/20.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτιμάται ο επιτυχών και σε άλλη ξένη γλώσσα εκτός της μίας (1) υποχρεωτικά εξεταζόμενης, με βαθμό τουλάχιστον 14, επί ίσων δε όρων, διενεργείται κλήρωση.

Ένσταση κατά του αποτελέσματος των διαγωνισμών επιτρέπεται εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα τοιχοκόλλησης του πρακτικού έκδοσης αποτελεσμάτων.

Αιτήσεις για αναβαθμολόγηση δεν γίνονται δεκτές, διότι αυτή δεν προβλέπεται από το Νόμο.

Η πράξη-απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. για την ανακήρυξη των υποτρόφων εκτελείται μετά την εγκριτική απόφαση της εποπτεύουσας αρχής.

Ε. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη, με έναρξη το ακαδ. έτος 2019-2020. Η υποτροφία μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1) ακόμη έτος, μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου, εφόσον ο υπότροφος προσκομίζει στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του κληροδοτήματος επαρκούν. Για την έγκριση παράτασης της υποτροφίας απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε χίλια πεντακόσια (1.500,00 €) ευρώ το μήνα μικτά. Επίσης, στους υποτρόφους θα καταβληθεί κατ’ αποκοπή ποσό για έξοδα μετάβασης και επιστροφής στο εξωτερικό, ύψους 1000,00 € συνολικά.

ΣΤ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της υποτροφίας είναι η προηγούμενη σύναψη σύμβασης υποτροφίας μεταξύ του Ι.Κ.Υ. και του υποτρόφου.

Πριν την υπογραφή της σύμβασης και της έναρξης καταβολής τροφείων, όλοι οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν προσκομίσει, βεβαίωση πρώτης εγγραφής από Ίδρυμα της αλλοδαπής, κατά το ακαδ. έτος 2019-20, στην οποία θα αναφέρεται το θέμα της διδακτορικής διατριβής, καθώς και το ονοματεπώνυμο του επιβλέποντος καθηγητή. Στη βεβαίωση θα αναφέρεται απαραιτήτως η ονομασία του Ιδρύματος της αλλοδαπής, η χώρα και η ημερομηνία εγγραφής (ή η προβλεπόμενη ημερομηνία εγγραφής). Σε αντίθετη περίπτωση, διαγράφονται από τον πίνακα επιτυχόντων και τη θέση τους καταλαμβάνουν υποψήφιοι από τον πίνακα επιλαχόντων κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι (μόνιμοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου), υποχρεούνται να καταθέσουν αντίγραφο απόφασης ή βεβαίωση χορήγησης τουλάχιστον τριετούς άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης αποτελεί προϋπόθεση έναρξης της υποτροφίας.

Οι άνδρες υποψήφιοι, οι οποίοι δεν δύνανται να υποβάλουν πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, με την κατάθεση των δικαιολογητικών τους, οφείλουν να το προσκομίσουν πριν την έναρξη των σπουδών τους και της υποτροφίας τους.

Ζ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, ή του εξαμήνου της φοίτησης, εφόσον η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου έπεται της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, διαφορετικά αρχίζει από την ημερομηνία άφιξης του υποτρόφου και με την
προϋπόθεση έναρξης της διδακτορικής διατριβής που αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του επιβλέποντος καθηγητή ή του προξένου της Ελλάδας στη χώρα σπουδών.

Για τη συνέχιση της υποτροφίας, ο υπότροφος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία του Ι.Κ.Υ. κάθε εξάμηνο αναλυτική έκθεση σπουδών, που θα συνοδεύεται από επίσημα πιστοποιητικά προόδου.

Με τη λήξη της υποτροφίας, ο υπότροφος οφείλει να προσκομίσει διδακτορικό τίτλο σπουδών και ανάτυπο της διδακτορικής του διατριβής.

Σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του υποτρόφου μπορεί να δοθεί παράταση κατάθεσης των ανωτέρω παραδοτέων κατά 12 μήνες (χωρίς τροφεία) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ.

Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά του, ο υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας, που έχει λάβει μέχρι τότε, και το καταβληθέν κατ΄ αποκοπή ποσό για έξοδα μετάβασης και επιστροφής στο εξωτερικό (το ποσό των 1.000,00 € συνολικά), σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες διατάξεις του νόμου περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων.

Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, επέλθει μείωση των εσόδων του κληροδοτήματος ή προκύψουν απρόβλεπτες συνθήκες στη λειτουργία του Ι.Κ.Υ. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου η υποτροφία διακόπηκε.

Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας προκήρυξης, καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση του ΙΚΥ να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο. Η υποβολή αίτησης, καθώς και η κατάρτιση και επικύρωση των πινάκων επιλεγέντων υποψηφίων δεν συνεπάγεται καθ’ οιοδήποτε τρόπο υποχρέωση του ΙΚΥ να καταρτίσει σύμβαση με τον ενδιαφερόμενο.

Νέα Ιωνία, 23/04/2019

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ
Κυριάκος Αθανασίου
Ομ. Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.


Εκτύπωση