edu.klimaka.gr

Υποτροφία Διδακτορικής Έρευνας στο Εξωτερικό Ιδρύματος Σαριγιάννη

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΦΑΝΗΣ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ» ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Αρ.Πρωτ.31566/01-7-2022/ΙΚΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
------
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
( Ι .Κ.Υ.)
------

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ,
ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΦΑΝΗΣ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ»
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2022-2023

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30/09/2022

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α) του Α.Ν. 1825/1951 «Περί συστάσεως του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών» (Α’ 150)·
β) του Ν. 2158/1993 «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και άλλες διατάξεις» (Α’ 109)·
γ) των άρθρων 38 και 56 Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (A΄ 185)·
δ) του Π.Δ. 321/1999 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Α’ 306)·
ε) της υπ΄ αρ. 101532/7308/ΒΟΟ11/20.12.2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Αύξηση των ανώτατων ορίων μηνιαίων τροφείων που χορηγούνται από τα έσοδα κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών υπέρ κοινωφελών σκοπών, που εκτελούνται από πρόσωπα άλλα πλην του κράτους ως και εκείνων που τελούν υπό την άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών»·
2. την από 20-12-1962 ιδιόγραφη διαθήκη της Φανής Σαριγιάννη
3. την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ «Θέσεις υποτροφιών κληροδοτημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» (Συνεδρία 28η/23.09.2021)·
4. την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ «Έγκριση σχεδίου προκήρυξης του κληροδοτήματος Φανής Σαριγιάννη» (Συνεδρία 18η/12-5-2022)·προκηρύσσει μία (1) υποτροφία για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό, με διαγωνισμό, στον τομέα της Φυτοπαθολογίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Φανή Σαριγιάννη».

Η υπό προκήρυξη θέση ορίστηκε σύμφωνα με τον όρο της διαθήκης της αείμνηστης Φανής Σαριγιάννη, που ορίζει: «… να αποστέλλωνται είς ή και περισσότεροι υπότροφοι εκλεγέντες κατόπιν διαγωνισμού δια να σπουδάσουν εις την ξένην την επιστήμην της Φυτοπαθολογίας…».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι τέσσερις (24) διαδοχικούς μήνες.

2. Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €) το μήνα μικτά. Επίσης, στους υποτρόφους θα καταβληθεί κατ΄ αποκοπή ποσό για έξοδα πρώτης εγκατάστασης στο εξωτερικό (το ποσό των 1.000,00 € συνολικά).

3. Η υποτροφία δεν καλύπτει τυχόν δίδακτρα.

4. Η υποτροφία χορηγείται μόνο για έρευνα που θα εκπονηθεί εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό.

Αιτήσεις για εξ αποστάσεως έρευνα δεν γίνονται δεκτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, οι υποψήφιοι θα πρέπει να:

 1. Διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
 2. Δεν υπερβαίνουν το 36ο έτος κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων (έτος γέννησης 1986 και μετά).
 3. Είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (6,50 και άνω).
 4. Κατά το φορολογικό έτος 2020, οι άγαμοι υποψήφιοι είχαν φορολογητέο εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000€). Επί εγγάμων υποψηφίων το φορολογητέο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις είκοσι οχτώ χιλιάδες ευρώ (28.000€). Σε περίπτωση που υποψήφιος είναι εξαρτώμενο μέλος, το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις είκοσι οχτώ χιλιάδες ευρώ (28.000€).
 5. Δεν έλαβαν, δεν λαμβάνουν και δεν θα λάβουν για το χρονικό διάστημα της υποτροφίας, οποιαδήποτε άλλη υποτροφία από δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή ή διεθνή πηγή συμπεριλαμβανομένων των κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται το ΙΚΥ ή τρίτοι.
 6. Σε περίπτωση που έλαβαν οποτεδήποτε άλλη υποτροφία του ΙΚΥ, έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους από την αιτία αυτή.
 7. Δεν εκπονούν κατά τη διάρκεια της υποτροφίας άλλη διδακτορική έρευνα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
 8. Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους πριν την έναρξη της υποτροφίας ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή έχουν τύχει αναβολής κατάταξης, ο χρόνος της οποίας επαρκεί για το πλήρες διάστημα της υποτροφίας και την ολοκλήρωση της διδακτορικής έρευνας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο ΙΚΥ (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία), ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) το αργότερο έως 30/09/2022, συνοδευόμενες από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας δύο όψεων ή διαβατήριο ή άδεια διαμονής σε ισχύ.

β) Αντίγραφο πτυχίου με βαθμό Λίαν Καλώς (6,50 και άνω) ελληνικού ΑΕΙ ή ΑΕΙ της αλλοδαπής, συνοδευόμενο από βεβαίωση ισοτιμίας και βαθμολογικής αντιστοιχίας του ΔΟΑΤΑΠ. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου, θα πρέπει να προσκομιστεί πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, από το οποίο θα προκύπτει ο βαθμός του πτυχίου του υποψηφίου (με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων).

γ) Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2020 (Έντυπο Ε1) του/της υποψήφιου, εφόσον δεν είναι έγγαμος/η ούτε εξαρτώμενο μέλος. Εφόσον ο/η υποψήφιος/α είναι εξαρτώμενο μέλος απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 2020 (Έντυπο Ε1) του ιδίου και των γονέων του. Εφόσον ο/η υποψήφιος/α είναι έγγαμος/η απαιτείται η προσκόμιση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1) του/της ιδίου/ας και του/της συζύγου έτους 2020.

δ) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου έτους 2020 (Εκκαθαριστικό) του/της Υποψήφιου (εφόσον δεν είναι έγγαμος/η ούτε εξαρτώμενο μέλος). Εφόσον ο/η Υποψήφιος/α είναι εξαρτώμενο μέλος, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση Εκκαθαριστικού του/της ιδίου/ας και των γονέων του/της, έτους 2020. Εφόσον ο/η Υποψήφιος είναι έγγαμος/η απαιτείται η προσκόμιση Εκκαθαριστικού του/της ιδίου/ας και του/της συζύγου έτους 2020.

ε) Για τους άνδρες υποψηφίους, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή απαλλάχθηκαν νόμιμα από αυτές, ή έχουν τύχει αναβολής κατάταξης που επαρκεί για την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής έρευνας.

στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 ότι ο/η υποψήφιος/α: (α) έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης, (β) όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής του Κεφαλαίου Β' της παρούσας πρόσκλησης, (γ) έχει υποβάλει μόνο μία αίτηση υποτροφίας, (δ) δεν υφίστανται/εκκρεμούν συμβατικές υποχρεώσεις του/της στο πλαίσιο άλλης υποτροφίας που έχει οποτεδήποτε λάβει από το ΙΚΥ και (ε) δεν έλαβε ή δεν θα λαμβάνει καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης, άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές, είτε από το ΙΚΥ, είτε από το ίδιο ή άλλο κληροδότημα, κληρονομιά ή δωρεά, ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή), (στ) δεν εκπονεί άλλη διδακτορική έρευνα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

ζ) Βεβαίωση αποδοχής από Πανεπιστήμιο/ερευνητικό κέντρο του εξωτερικού, στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης της έρευνας (εντός της περιόδου από 1/9/2022 έως και 30/11/2022), το θέμα της, η διάρκεια, ο φορέας και η χώρα υποδοχής, καθώς και η γλώσσα εργασίας.

η) Για υποψηφίους που επιθυμούν απαλλαγή από την εξέταση στην ξένη γλώσσα, πιστοποιητικό άριστης γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και ειδικότερα στο πεδίο ΠΟΛΙΤΕΣ, Έντυπα Διαδικασίες.

θ) Οπτικοηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (USB) με την αίτηση του υποψηφίου σκαναρισμένη και συνοδευόμενη από τα προαναφερόμενα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Το ΙΚΥ αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως «Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης». Έγγραφα της αλλοδαπής υποβάλλονται επικυρωμένα μαζί με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

1. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, το ΙΚΥ θα αναρτήσει στον διαδικτυακό τόπο του (www.iky.gr) Πίνακα Επιλέξιμων Υποψηφίων με τα στοιχεία όσων πληρούν τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης και μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, και Πίνακα Μη Επιλέξιμων Υποψηφίων με τα στοιχεία όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης και αποκλείονται από το διαγωνισμό.

2. Οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά του Πίνακα Μη Επιλέξιμων Υποψηφίων εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτησή του. Η ένσταση υποβάλλεται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier), στα Γραφεία του ΙΚΥ (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του ΙΚΥ στις:

 • 20/10/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.: εξέταση ξένων γλωσσών
 •  24/10/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.: εξέταση μαθήματος ειδίκευσης

Οι υποψήφιοι κατά τις ημέρες των εξετάσεων θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει

 1. γραπτή και προφορική εξέταση στη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής έρευνας (εφεξής «Ξένη Γλώσσα») και
 2. γραπτή εξέταση στο μάθημα Φυτοπαθολογία (εφεξής «Μάθημα Ειδίκευσης»).

Απαλλάσσονται από την εξέταση της ξένης γλώσσας οι υποψήφιοι που κατέχουν πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την αρίστη γνώση της ξένης γλώσσας όπως αυτά καθορίζονται στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ (κεφ. Γ, παρ. Η της παρούσης προκήρυξης).

2. Η γνώση της Ξένης Γλώσσας βαθμολογείται με άριστα το είκοσι (20) και ισούται με τον μέσο όρο της βαθμολογίας της γραπτής και της προφορικής εξέτασης. Απαιτείται η συγκέντρωση μέσου όρου τουλάχιστον 14/20 προκειμένου οι υποψήφιοι να συμμετάσχουν στη συνέχεια στην γραπτή εξέταση του Μαθήματος Ειδίκευσης. Όταν από την εξαγωγή μ.ό. προκύψει δεκαδικός αριθμός, τότε το δεκαδικό μέρος που υπερβαίνει το 0,5 ανάγεται σε ακέραια μονάδα, αλλιώς δεν λαμβάνεται υπόψη. Η βαθμολογία της Ξένης Γλώσσας δεν συνυπολογίζεται στην εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων.

Η επιτυχία στην «Ξένη Γλώσσα» ή η απαλλαγή από αυτή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στην εξέταση του μαθήματος, που ορίζεται για την ειδίκευση «Φυτοπαθολογία».

3. Η γνώση του Μαθήματος Ειδίκευσης βαθμολογείται με άριστα το είκοσι (20) και ισούται με τον μέσο όρο των βαθμολογιών των μελών της εξεταστικής επιτροπής, ο οποίος μπορεί να απεικονίζεται με την ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων και πρέπει να είναι τουλάχιστον 14/20.

4. Μετά το πέρας της εξέτασης καταρτίζεται το πρακτικό έκδοσης αποτελεσμάτων και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ ο Πίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα διενεργηθεί κλήρωση.

5. Ενστάσεις κατά του Πίνακα Κατάταξης υποβάλλονται εντός δέκα εργασίμων (10) ημερών από την ανάρτησή του στον διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ. Η ένσταση υποβάλλεται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier), στα Γραφεία του ΙΚΥ (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία).

6. Αιτήσεις αναβαθμολόγησης δεν γίνονται δεκτές.

7. Σε περίπτωση διαγραφής ή παραίτησης υποψηφίου, επιλέγεται ο/η επόμενος/η κατά σειρά βαθμολογίας υποψήφιος/α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Οι υπότροφοι ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ, υπό τον όρο έγκρισης από την εποπτεύουσα αρχή.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της υποτροφίας είναι η σύναψη σύμβασης υποτροφίας μεταξύ του ΙΚΥ και του/της υποτρόφου, με βάση τους όρους της παρούσας προκήρυξης, στην οποία εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις του/της και περιγράφονται ο σκοπός, η διάρκεια, οι όροι, τα ενδιάμεσα και τελικά παραδοτέα, το ποσό και ο τρόπος καταβολής της υποτροφίας.

3. Πριν την υπογραφή της σύμβασης και της έναρξης καταβολής της υποτροφίας, οι επιλεγέντες/είσες υποψήφιοι/ες οφείλουν να προσκομίσουν τα κατωτέρω δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας και με τον τρόπο που θα τους υποδειχθεί από το ΙΚΥ (ταχυδρομικά και/ή ηλεκτρονικά) άλλως διαγράφονται από τον Πίνακα Κατάταξης και τη θέση τους καταλαμβάνουν οι επόμενοι/ες κατά σειρά κατάταξης υποψήφιοι/ες:

 1. Βεβαίωση αποδοχής από Πανεπιστήμιο/ερευνητικό κέντρο του εξωτερικού, στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης της έρευνας (εντός της περιόδου από 1/9/2022 έως και 30/11/2022), το θέμα της, η διάρκεια, ο φορέας και η χώρα υποδοχής, καθώς και η γλώσσα εργασίας
 2. Οι δημόσιοι υπάλληλοι (μόνιμοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου), υποχρεούνται να καταθέσουν αντίγραφο απόφασης ή βεβαίωση χορήγησης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης, τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει σε κάθε περίπτωση μετά την 01.09.2022 και ειδικότερα από την άφιξη του/της υποτρόφου στην αλλοδαπή και την έναρξη της διδακτορικής έρευνας, η οποία δεν επιτρέπεται να γίνει μετά την 30/11/2022.

2. Προς απόδειξη της ημερομηνίας άφιξης, οι υπότροφοι αποστέλλουν στο ΙΚΥ εντός της προθεσμίας που θα ταχθεί, σχετική βεβαίωση του ΑΕΙ ή του ερευνητικού κέντρου της αλλοδαπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Η υποτροφία διέπεται από τους όρους της σύμβασης, της παρούσας προκήρυξης και της κείμενης νομοθεσίας.

2. Η υποτροφία καταβάλλεται εφόσον επαρκούν τα κονδύλια του Κληροδοτήματος και υπό την προϋπόθεση ότι ο/η υπότροφος παρουσιάζει ικανοποιητική πρόοδο και εν γένει πληροί τους όρους της υποτροφίας και τηρεί τις υποχρεώσεις του/της.

3. Ο/Η υπότροφος οφείλει να ενημερώνει εγγράφως το ΙΚΥ για οποιοδήποτε θέμα αφορά την υποτροφία και την υλοποίηση της διδακτορικής έρευνας και να υποβάλλει τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά σε πρωτότυπο. Ειδικότερα, όσον αφορά στην ενδεχόμενη τροποποίηση των στοιχείων επικοινωνίας του/της (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ.) και των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού του/της όπου θα καταβάλλεται η υποτροφία, η σχετική ενημέρωση θα γίνεται μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΙΚΥ (grants.iky.gr).

4. Ο/Η υπότροφος οφείλει να υποβάλει προς έγκριση εντός προθεσμίας και με τον τρόπο που θα ορίσει το ΙΚΥ:

 1. εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου που συντάσσονται και υπογράφονται από τον επιβλέποντα της διδακτορικής έρευνας, σε έντυπα που θα διατεθούν από το ΙΚΥ.
 2. βεβαίωση του/της επιβλέποντος/επιβλέπουσας για την περάτωση της διδακτορικής έρευνας, συνοδευόμενη από τελική έκθεση πεπραγμένων υπογεγραμμένη από τον/την υπότροφο και τον/την επιβλέποντα/επιβλέπουσα.

5. Σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του υποτρόφου μπορεί να δοθεί παράταση κατάθεσης των ανωτέρω παραδοτέων κατά 12 μήνες (χωρίς τροφεία) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ.

6. Ο/Η υπότροφος οφείλει να μνημονεύει στη διδακτορική του/της έρευνα τα εξής: «Η υλοποίηση της διδακτορικής έρευνας χρηματοδοτήθηκε από το κληροδότημα «Φανή Σαριγιάννη» του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

7. Απαγορεύεται η αναστολή έναρξης ή ενδιάμεση διακοπή της υποτροφίας, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας.

8. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της υποτροφίας λόγω ανωτέρας βίας, ως τελικό παραδοτέο εκλαμβάνεται η τελευταία εξαμηνιαία έκθεση προόδου. Ως «ανωτέρα βία» νοείται κάθε απρόβλεπτη, έκτακτη κατάσταση ή συμβάν, πέραν του ελέγχου του/της υποτρόφου και που τον/την εμποδίζει βεβαιωμένα να ολοκληρώσει μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση και δεν μπορούσε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να αποτραπεί ούτε με ενέργειες άκρας επιμέλειας και σύνεσης. Για τη συνδρομή περιστατικού ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτης κατάστασης, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, κατά την απόλυτη κρίση του, κατόπιν έγκαιρης, επαρκώς αιτιολογημένης και τεκμηριωμένης αίτησης του/της υποτρόφου που φέρει και το σχετικό βάρος απόδειξης.

9. Η υποβολή αίτησης υποτροφίας καθώς και η ανάρτηση του Πίνακα κατάταξης δεν συνεπάγεται καθ' οιονδήποτε τρόπο υποχρέωση του ΙΚΥ να συνάψει σύμβαση με υποψήφιο/α και να του/της χορηγήσει την υποτροφία.

10. Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι υποψήφιοι/ες αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας προκήρυξης καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση του ΙΚΥ να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο.

11. Το ΙΚΥ δύναται να ανακαλεί ή να διακόπτει οποτεδήποτε τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί -ακόμη και εκ των υστέρων- ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ή ότι δεν τηρούνται οι όροι της παρούσας προκήρυξης ή της σύμβασης υποτροφίας και δύναται να αναζητήσει κατά την κρίση του το σύνολο ή μέρος της υποτροφίας, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

12. Η παρούσα προκήρυξη καθώς και η αίτηση υποτροφίας αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ (www.iky.gr) ενώ περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί άπαξ σε μια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και στα τηλέφωνα 210-3726346, 210-3726395

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ
Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Σχετικά Άρθρα