ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΦΑΝΗΣ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ" ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
------
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
( Ι .Κ.Υ.)
------

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΦΑΝΗΣ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ»

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει διαγωνισμό, για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στο εξωτερικό, με σκοπό την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών πρώτου ή δεύτερου κύκλου, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Φανής Σαριγιάννη», σύμφωνα με
α) την υπ’ αριθμ. 11923/26-7-2013 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής
β) την από 20-12-1962 ιδιόγραφη διαθήκη της Φανής Σαριγιάννη και
γ) i) Τις διατάξεις του άρθρου 108 του Α.Ν. 2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 1583/1985 (ΦΕΚ 222 Α) και το άρθρο 1 παρ. 25,26 και 27 του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α), ii) Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κ.Δ. 18/23-8-1941(ΦΕΚ 286 Α), όπως τροποποιήθηκε ως προς την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 από το άρθρο 36 παρ. 2 του Ν.1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α), και iii) Την αριθμ. 101532/7308/Β0011/20-12-2002 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον καθορισμό των ανωτάτων ορίων μηνιαίων τροφείων, που χορηγούνται από τα έσοδα κληροδοτημάτων, και ισχύουν σήμερα για τα κληροδοτήματα.

Ο πίνακας με την προκηρυγμένη θέση υποτροφίας καταρτίστηκε σύμφωνα με τον όρο της διαθήκης της αείμνηστης Φανής Σαριγιάννη, που ορίζει: «… να αποστέλλωνται είς ή και περισσότεροι υπότροφοι εκλεγέντες κατόπιν διαγωνισμού δια να σπουδάσουν εις την ξένην την επιστήμην της Φυτοπαθολογίας…».

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Πανεπιστημίων, οι οποίοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης ή να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στο εξωτερικό και σε αντικείμενο της Φυτοπαθολογίας ή επί μέρους γνωστικών αντικειμένων που υπάγονται σε αυτή όπως:

• Η ταξινόμηση και η γενετική των φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών

• Η μελέτη της γενετικής των πληθυσμών και της παθογένεσης

• Η επιδημιολογία των ασθενειών των φυτών

• Η μελέτη της οικολογίας των φυτοπαθογόνων

• Η κλασσική και μοριακή αναγνώριση και ταυτοποίηση των φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών

• Η μελέτη της αλληλεπίδρασης των παθογόνων με το φυτό-ξενιστή στο βιοχημικό και μοριακό (γονιδιακό-πρωτεομικό-μεταβολομικό) επίπεδο

• Η βιολογική και χημική αντιμετώπιση ασθενειών

• Η μελέτη της ανάπτυξης ανθεκτικότητας των φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών στα χημικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα

• Η μελέτη των μηχανισμών άμυνας των φυτών στις προσβολές από φυτοπαθογόνους μικροοργανισμούς, η ανάπτυξη της Μοριακής Φυτοπαθολογίας.

Ειδικότερα:

Επιστημονική Περιοχή

Ειδίκευση

Θέση

Εξεταζόμενο μάθημα

001 Γεωπονικές Επιστήμες

Φυτοπαθολογία

1

Φυτοπαθολογία

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από επιτροπή, η οποία καταρτίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κ.Δ. 18/1941, στα γραφεία του Ι.Κ.Υ. (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία) και βάσει του ακόλουθου προγράμματος :
- Τετάρτη 8/1/2014, ώρα 10.00: εξέταση ξένων γλωσσών
- Δευτέρα 13/1/2014 ώρα 10.00: εξέταση μαθήματος ειδίκευσης

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει:

α. Υποχρεωτική εξέταση στην ξένη γλώσσα:
• Γραπτή και προφορική για όλους τους υποψηφίους σε μία (1) τουλάχιστον από τις πέντε γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική. Οι υποψήφιοι είναι δυνατόν να εξετασθούν, προαιρετικά, και μετά από αίτησή τους, και σε άλλη/ες γλώσσες από τις προαναφερόμενες, πλην της υποχρεωτικώς εξεταζόμενης.

Η επιτυχία σε μία (1) από τις προαναφερόμενες γλώσσες αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στην εξέταση του μαθήματος, που ορίζεται για την ειδίκευση «Φυτοπαθολογία».

Στην προγραμματισμένη εξέταση της ξένης γλώσσας υποχρεούνται να προσέλθουν όλοι οι υποψήφιοι, ανεξάρτητα αν κατέχουν τίτλο που πιστοποιεί την άριστη γνώση της.

Βάση επιτυχίας στην ξένη γλώσσα είναι τουλάχιστον ο βαθμός 14/20 και προκύπτει από το μ.ό. στα γραπτά και προφορικά. Όταν από την εξαγωγή του μ.ό. προκύψει δεκαδικός αριθμός, τότε το δεκαδικό μέρος που υπερβαίνει το 0,5 ανάγεται σε ακέραια μονάδα, αλλιώς δεν λαμβάνεται υπόψη.

Ο βαθμός της εξέτασης στην ξένη γλώσσα δεν συμψηφίζεται με τους βαθμούς των γραπτών διαγωνισμάτων του εξεταζόμενου μαθήματος της ειδίκευσης, ούτε υπολογίζεται για την εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων.

β. Γραπτός διαγωνισμός στην ύλη του μαθήματος της Φυτοπαθολογίας.

Αν κάποιος από τους υποψηφίους αδυνατεί να υποστεί γραπτή εξέταση εξαιτίας οποιασδήποτε αναπηρίας ή μόνιμης πάθησης ή δυσλεξίας, τότε επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ., να υποβληθεί σε προφορική εξέταση, αντί της γραπτής, ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής στα ίδια θέματα, που κληρώθηκαν.

Σημείωση: Αν ο υποψήφιος πάσχει από δυσλεξία, είναι απαραίτητη η υποβολή ειδικής διαγνωστικής έκθεσης ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σταθμού, από την οποία θα προκύπτει ότι αδυνατεί να υποστεί γραπτές εξετάσεις. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 57/90 και οι τροποποιήσεις με τα Π.Δ. 86/2001 και Π.Δ. 26/2002.

Η βαθμολογία των γραπτών διαγωνισμάτων ορίζεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα (0 έως 20).

Ο τελικός βαθμός, που καθορίζει και τη σειρά επιτυχίας των υποψηφίων (ο οποίος μπορεί να απεικονίζεται με την ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων), προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμολογιών της εξεταστικής επιτροπής του μαθήματος και πρέπει να είναι τουλάχιστον 14/20.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτιμάται ο επιτυχών και σε άλλη ξένη γλώσσα εκτός της μίας (1) υποχρεωτικά εξεταζόμενης, με βαθμό τουλάχιστον 14, επί ίσων δε όρων, διενεργείται κλήρωση (Άρθρο 18 του Κ.Δ. 18/41).

Ένσταση κατά του αποτελέσματος των διαγωνισμών επιτρέπεται εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα τοιχοκόλλησης του πρακτικού έκδοσης αποτελεσμάτων.

Αιτήσεις για αναβαθμολόγηση δεν γίνονται δεκτές, διότι αυτή δεν προβλέπεται από το Νόμο.

Η πράξη-απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. για την ανακήρυξη του υποτρόφου εκτελείται μετά την εγκριτική ή την τροποποιητική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής.

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη. Η υποτροφία μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1) ακόμη έτος, μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου, εφόσον ο υπότροφος προσκομίζει στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του κληροδοτήματος επαρκούν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται: α) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ., β) πρόταση του αρμοδίου Περιφερειάρχη και γ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής.

Το ακαθάριστο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε χίλια πεντακόσια (1.500,00 €) ευρώ το μήνα. Επίσης, στον υπότροφο θα καταβληθούν τα έξοδα μετάβασής του στο εξωτερικό, και μετά την λήξη της μετεκπαίδευσής του, τα έξοδα επιστροφής του, καθοριζόμενα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ., που θα εγκριθεί από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρεια Αττικής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η σύναψη συμβολαίου υποτροφίας μεταξύ του Ι.Κ.Υ. και του υποτρόφου.

Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου εφόσον η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου έπεται της άφιξης του υποτρόφου στη χώρα σπουδών, και όχι προγενέστερα από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, διαφορετικά, από την ημέρα άφιξης του υποτρόφου στο εξωτερικό, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του οικείου Έλληνα Πρόξενου.

Για τη συνέχιση της υποτροφίας, ο υπότροφος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία του Ι.Κ.Υ. κάθε εξάμηνο αναλυτική έκθεση σπουδών, που θα συνοδεύεται από επίσημα πιστοποιητικά προόδου.

Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά του, ο υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά της υποτροφίας, που έχει λάβει μέχρι τότε (άρθρα 57-60 του Α.Ν. 2039/39 και άρθρο 29 του Κ.Δ. 18/41).

Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των εσόδων του κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του/της υποτρόφου του/της οποίου/ας η υποτροφία διακόπηκε (άρθρο 59 του Α.Ν. 2039/39).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία), το αργότερο μέχρι 12 Δεκεμβρίου 2013, αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο θα προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια και η ηλικία των υποψηφίων (μέχρι 36 ετών, ανεξάρτητα αν πρόκειται για άνδρες ή γυναίκες, ή για υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.).

3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς». Υποψήφιος, κάτοχος πτυχίου της αλλοδαπής, υποβάλλει το προαναφερόμενο πιστοποιητικό σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου, το οποίο θα συνοδεύεται απαραιτήτως από βεβαίωση ισοτιμίας και βαθμολογικής αντιστοίχισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Α΄ ή Β΄ Τμήμα).

4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, που να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την ορισθείσα ημέρα του διαγωνισμού, για το οποίο θα γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία του Ι.Κ.Υ.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι δεν έλαβαν ή δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές, α) είτε από το Ι.Κ.Υ, β) είτε από το ίδιο ή άλλο κληροδότημα, κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.

6. Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2013 της οικείας Δ.Ο.Υ., για το ατομικό φορολογητέο εισόδημα, όχι ανώτερο των 15.000,00€. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ατομικό εισόδημα: Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) ότι δεν έχει ατομικό εισόδημα, με επισυναπτόμενο επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της οικογένειάς του, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 25.000,00€.

7. Για τους άνδρες υποψηφίους, πιστοποιητικό στρατολογίας από το οποίο να προκύπτει ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή απαλλάχθηκαν νόμιμα από αυτές, ή έχουν τύχει αναβολής, που να καλύπτει όλο το χρόνο που απαιτείται για τις μεταπτυχιακές τους σπουδές. Οι στρατευμένοι μπορούν να υποβάλουν το απολυτήριο στρατού, το αργότερο, μέχρι την υπογραφή της σύμβασης της υποτροφίας τους, διαφορετικά χάνουν την υποτροφία.

8. Για όσους υποψηφίους αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση, εξαιτίας οποιασδήποτε αναπηρίας ή μόνιμης πάθησης ή δυσλεξίας, πιστοποιητικό ειδικής διαγνωστικής έκθεσης ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σταθμού.

9. Βεβαίωση εγγραφής πλήρους και τακτικής φοίτησης στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της αλλοδαπής ή επιστολή αποδοχής ή βεβαίωση της σχολής για την εποπτεία της διδακτορικής διατριβής, όπου θα αναφέρεται το θέμα της μελέτης, ή προσωρινά σχετική βεβαίωση του επόπτη καθηγητή.

10. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά μαζί με την ειδική έντυπη αίτηση του Ι.Κ.Υ. μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς «επί συστάσει και αποδείξει» μέχρι της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να υποβάλουν μαζί με την αίτηση πλήρη τα οριζόμενα δικαιολογητικά μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, μπορούν να τα υποβάλουν στο Ι.Κ.Υ. μέχρι την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη του διαγωνισμού.

Η προκήρυξη καθώς και η σχετική αίτηση θα ανακοινωθούν στο διαδικτυακό τόπο του Ι.Κ.Υ. www.iky.gr

Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί δύο φορές, σε δύο εφημερίδες των Αθηνών.

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τυχόν διευκρινίσεις, καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα του διαγωνισμού μαζί με τα έντυπα αιτήσεων, παρέχονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία) καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 12-2.30 μ.μ.

ΤΗΛ. 210-3726346, 394, 395 FAX:210-3255478.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

Ευθυμία Κ. Μπάσδρα
Αν. Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.


Εκτύπωση