Προκήρυξη Ενίσχυσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Εκτύπωση  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛΙΔΕΚ) 2017

Αθήνα, 3094/Ι2/09-01-2017/ΥΠΠΑΘ

1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

H Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).
2. Το ν.4310/14 (ΦΕΚ 258Α) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.4386/16 (ΦΕΚ 83/Α/11.5.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
3. To άρθρο 47 του Ν 4415/2016
4. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
5. To ΠΔ 114/2014 (ΦΕΚ 181Α/2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
6. Την υπ’ αριθμ. 221711/Γ2/27.12.2016 (ΦΕΚ 731/ΥΟΔΔ/2016) Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διορίζεται ως μετακλητή Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων η Δρ. Κυπριανίδου Ματρώνα
7. Την υπ΄αριθμ. 90534/Α1/9-6-15 (ΦΕΚ 1132/Β/2015) απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: “Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού” και «Αναπληρωτή Υπουργού» στο Θεματικό Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΠΑΙΘ»
8. Την 196096/Ι2/17-11-2016 Υπουργική Απόφαση για την κατανομή της χρηματοδότησης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν.4415/2016
9. Την από 15/07/2016 Δανειακή Σύμβαση της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους μεταδιδακτορικούς ερευνητές να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης του ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που παρουσιάζονται παρακάτω:

1. ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της προκήρυξης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας στα οποία επιστημονικοί υπεύθυνοι είναι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες (ΜΕ). Οι ΜΕ θα έχουν την δυνατότητα να διαμορφώσουν την δική τους ερευνητική ομάδα και να κατευθύνουν την υλοποίηση του έργου που θα αναλάβουν, ως επιστημονικοί Υπεύθυνοι (ΕΥ). Στο πλαίσιο αυτό, θα έχουν ευκαιρίες για την βελτίωση και ανάδειξη των δεξιοτήτων τους και την τόνωση της δημιουργικότητας τους, διαμορφώνοντας καλές προοπτικές για την επιστημονική και επαγγελματική τους πορεία.

Τα ερευνητικά έργα των ΜΕ θα υλοποιηθούν σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) της χώρας, εμπλουτίζοντας τις ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται σε αυτά.

Η δράση αυτή αναμένεται να συνεισφέρει στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και τη προσέλκυση νέων επιστημόνων που εργάζονται στο εξωτερικό, αντικαθιστώντας τη μονόπλευρη φυγή από μια αμφίδρομη επιστημονική κινητικότητα.

2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Στο πλαίσιο της προκήρυξης θα χρηματοδοτηθούν ΜΕ για την υλοποίηση προτεινόμενων από τους ίδιους ερευνητικών έργων, τα οποία θα έχουν επιλεγεί μετά από διαδικασία επιστημονικής αξιολόγησης και για τα οποία οι ίδιοι/ες οι ΜΕ θα είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι.

Το έργο θα μπορεί να υλοποιηθεί σε Φορέα Υποδοχής(ΦΥ) ο οποίος είναι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ) ή Ερευνητικό Κέντρο της χώρας και θα επιλέγεται από τον/την ΜΕ. Προϋπόθεση για την επιλογή ενός ΕΚ ως ΦΥ, είναι αυτό να περιλαμβάνεται στους φορείς του άρθρου 13α του ν.4310/2014. Για την χρηματοδότηση των επιλεγμένων ερευνητικών έργωνο ΦΥ(ΕΛΚΕ Πανεπιστημίων, ΤΕΙ ή ΔΣ Ερευνητικών Φορέων) θα παρέχει βεβαίωση αποδοχής του έργου και θα συμβάλλεται με το ΕΛΙΔΕΚ για την διαχείριση του.

Στην ερευνητική ομάδα για την υλοποίηση του έργου μπορούν να συμμετέχουν, εκτός από τον/την ΜΕ που θα είναι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της πρότασης και άλλοι ΜΕ, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές, επιστημονικοί συνεργάτες και τεχνικοί, καθώς και τακτικό ερευνητικό προσωπικό που ανήκει είτε στον ΦΥ ή σε άλλα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και ΕΚ της χώρας ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων του εξωτερικού, οι οποίοι θα απαρτίζουν την ερευνητική ομάδα του ΜΕ.

Το προτεινόμενο ερευνητικό έργο θα πρέπει να είναι πρωτότυπο, να αναφέρεται σε ερευνητικό τομέα αιχμής, να έχει σημαντική επιστημονική απήχηση και να πληροί κριτήρια υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας. Οι προτάσεις θα κριθούν από Επιτροπές Αξιολόγησης, οι οποίες θα αποτελούνται από καταξιωμένους ερευνητές, ειδικούς στις επιστημονικές περιοχές της έρευνας που καλύπτει η προκήρυξη.

Ενδεικτικά παραδοτέα κάθε ερευνητικού έργου μπορεί να είναι:

  • δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων, ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια, μονογραφίες, βιβλία.

  • η διάχυση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου, συμπεριλαμβανομένων και διδακτορικών διατριβών, άρθρων, οπτικοακουστικού υλικού.

  • διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ISO, πατέντες, νέες πειραματικές διατάξεις, πρότυπα προϊόντων που προέρχονται από τα ερευνητικά αποτελέσματα, σχέδια και προτάσεις για βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών, καινοτομικές υποδείξεις – προτάσεις επίλυσης προβλημάτων των φορέων της παραγωγής, εργαλεία ή πρωτόκολλα παρακολούθησης ή μέτρησης μεταβλητών σε ανθρωπογενή ή σε φυσικά συστήματα, μελέτες κοινωνικού χαρακτήρα, πιλοτικές μονάδες κ.λπ.

  • τεχνικές αναφορές

Συνέργεια με άλλα ερευνητικά έργα είναι δυνατή στη βάση της συμπληρωματικότητας και σαφούς διακριτού ρόλου, όσον αφορά τις παρεχόμενες χρηματοδοτήσεις. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνεται πλήρης τεκμηριωμένη αιτιολόγηση.

3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

3.1 Οι ερευνητικές προτάσεις θα υποβάλλονται στις ακόλουθες ευρείες επιστημονικές περιοχές:

Α. Φυσικές Επιστήμες

Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογικές Επιστήμες

Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και επιστημών υγείας)

Δ. Γεωπονικές Επιστήμες

Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας

ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες,

Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες (και Τέχνες)

Η. Περιβάλλον και Ενέργεια

3.2 Προτάσεις διεπιστημονικού χαρακτήρα:

Προβλέπεται η χρηματοδότηση προτάσεων διεπιστημονικού χαρακτήρα που θα περιλαμβάνουν συνεργασία μεταξύ δύο ή τριών ΜΕ, που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές επιστημονικές περιοχές. Στην περίπτωση αυτή, θα ορίζεται ένας (1) ΜΕ ως ο ΕΥ του έργου και θα πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως η διεπιστημονικότητα και η προστιθέμενη αξία που προκύπτει από αυτή.

4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4.1 Ακαδημαϊκή ηλικία

Πρόταση μπορούν να υποβάλουν ΜΕ που έχουν αποκτήσει το διδακτορικό τους δίπλωμα στην Ελλάδα ή σείδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που το διδακτορικό δίπλωμα έχει αποκτηθεί σε ίδρυμα της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση του τίτλου από το ΔΟΑΤΑΠ, για την χρηματοδότηση επιτυχών προτάσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσοι/ες έχουν υποστηρίξει επιτυχώς τη διδακτορική τους διατριβή ή έχουν ορίσει ημερομηνία υποστήριξης της διδακτορικής τους διατριβής, έως την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν σχετική βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του οικείου Ιδρύματος και θα έχουν αναγορευθεί διδάκτορες, έως την ημερομηνία έναρξης του έργου.

Κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης δε θα πρέπει να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 ετών από το έτος αναγόρευσης του/της υποψήφιου/ας ΜΕ σε διδάκτορα. Το προαναφερθέν διάστημα προσαυξάνεται για τους άνδρες υποψήφιους που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το διάστημα της στρατιωτικής τους θητείας, και για τις γυναίκες υποψήφιες κατά 6 μήνες για κάθε παιδί.

4.2 Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή (για τους άνδρες υποψήφιους ΜΕ ελληνικής καταγωγής)

Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης. Το υπόλοιπο της αναβολής κατάταξης θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο της αιτούμενης χρονικής διάρκειας για την ολοκλήρωση του έργου. Οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής θα πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων.

4.3 Μη κατοχή θέσης εξαρτημένης εργασίας

Ο ΜΕ ο οποίος θα είναι ο ΕΥ του έργου και τα αμειβόμενα μέλη της ομάδας του ερευνητικού έργου δεν πρέπει:

- να είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή εργαζόμενοι με σχέση ΙΔΑΧ(στον Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα)

- να είναι συνταξιούχοι

4.4 Τόπος υλοποίησης του ερευνητικού έργου

ΦΥ του ερευνητικού έργου είναι Πανεπιστήμια, ΤΕΙ ή ΕΚ στην Ελλάδα (με την πρόβλεψη της παρ. 2 της παρούσης).

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Ερευνητικού Έργου είναι δυνατή η συνεργασία με Ερευνητικά ή Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της αλλοδαπής. Η δυνατότητα συνεργασίας με Ερευνητικά ή Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της αλλοδαπής, αναφέρεται μεταξύ άλλων σε διεξαγωγή πειραμάτων, και προϋποθέτει την ύπαρξη σχετικής έκφρασης πρόθεσης από το Ίδρυμα της αλλοδαπής (π.χ. letterofintent) στην οποία θα επιβεβαιώνεται η πρόθεση του Ιδρύματος της αλλοδαπής για συνεργασία με τον ΜΕ στα πλαίσια του προτεινόμενου έργου.

Η κατ’ αρχήν επιλογή του ΦΥ θα πρέπει να αναφέρεται και να δικαιολογείται στην πρόταση. Ενδεχόμενη αλλαγή ΦΥ θα είναι δυνατή μετά την έγκριση ή και κατά την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, με πλήρη και αιτιολογημένη τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα της αλλαγής.

4.5 Υλοποίηση του Ερευνητικού έργου από τον ΕΥ

- Σε περίπτωση που ο ΕΥ διοριστεί σε θέση ΔΕΠ ή ερευνητή κατά τη διάρκεια του έργου, μπορεί να συνεχίσει την υλοποίηση του ερευνητικού έργου χωρίς αμοιβή.

- Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο ΕΥ αποχωρήσει οριστικά πριν την λήξη του έργου δίνονται οι ακόλουθες δυνατότητες:

α) αντικατάσταση του ΕΥ: ο ΕΥ προτείνει ως νέο Επιστημονικό Υπεύθυνο άλλον ΜΕ τουλάχιστον ισότιμων προσόντων, ή μέλος ΔΕΠ ή Ερευνητή, ο οποίος αξιολογείται από Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία ορίζεται γι αυτό τον σκοπό ή

β) διακοπή του ερευνητικού έργου: σε αυτή την περίπτωση υποβάλλεται από τον ΕΥ έκθεση προόδου (report) καθώς και τα παραδοτέα που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το χρονικό σημείο της διακοπής, και αφού αξιολογηθούν, περιορίζεται η χρηματοδότηση στις δαπάνες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και εγκριθεί στο πλαίσιο της ανωτέρω αξιολόγησης. Εάν ο ΦΥ έχει λάβει από τη ΓΓΕΤ ποσό μεγαλύτερο από το εγκριθέν μέχρι τη στιγμή της διακοπής, το μη εγκριθέν ποσό επιστρέφεται στη ΓΓΕΤ.

Τέλος, επισημαίνεται οτι ο/η ΜΕ μπορεί να υποβάλλει μόνο μια ερευνητική πρόταση ως ΕΥ

5. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

- Η διάρκεια των προτεινόμενων ερευνητικών έργων μπορεί να είναι από 24 έως 36μήνες.

- Ο/Η ΜΕ κατά την υλοποίηση του έργου, δύναται να αιτηθεί παράταση της αρχικά δηλωθείσας διάρκειας του έργου, χωρίς αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που θα οριστούν στον Οδηγό Εφαρμογής. Επισημαίνεται ότι η συνολική διάρκεια του ερευνητικού έργου μαζί με το διάστημα της παράτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 42 μήνες.

- Ως ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης ερευνητικού έργου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της απόφασης χρηματοδότησης.

- Η πραγματοποίηση των δαπανών για κάθε ερευνητικό έργο ξεκινάει από την ημερομηνία έναρξης του.

6.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα 9.000.000.€

Το ανώτατο όριο χρηματοδότησης κάθε ερευνητικού έργου είναι τα200.000 €

Στις περιπτώσεις προτάσεων διεπιστημονικού χαρακτήρα (βλ. § 3.2) ο ανώτατος δυνατός προϋπολογισμός μπορεί να είναι:

- Για συνεργασία μεταξύ 2 ΜΕ: Συνολικός Π/Υ πρότασης έως 350.000€

- Για συνεργασία μεταξύ 3 ΜΕ: Συνολικός Π/Υ πρότασης έως 450.000€

Στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει ένας (1) ΜΕ ως επιστημονικός υπεύθυνος και οι άλλοι ΜΕ θα δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές ερευνητικές περιοχές.

Ο προϋπολογισμός του έργου αναλύεται στις κατηγορίες δαπανών που παρουσιάζονται στη συνέχεια.

6.1Αποζημίωση των ΜΕ :

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ερευνητικού έργου ο/η ΜΕ θα συνδέεται με τον ΦΥ με σχέση εξαρτημένης εργασίας (σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης) ή με σύμβαση μίσθωσης έργου (με τήρηση φύλλων χρονοχρέωσης). Στο πλαίσιο της σύμβασής του ο ΜΕ θα πρέπει να απασχολείται για το προτεινόμενο ερευνητικό έργο κατά τουλάχιστον 80% του χρόνου του. Δύναται δηλαδή, το υπόλοιπο 20% του χρόνου του να απασχολείται σε τυχόν άλλα έργα ή δραστηριότητες.

Ενδεικτικά, η μηνιαία αποζημίωση του/της ΜΕ θα διαμορφώνεται ανάλογα με την ερευνητική του εμπειρία σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 1. Αμοιβές ΜΕ

Ακαδημαϊκή Ηλικία
(έτη από την αναγόρευσή
του/της σε Διδάκτορα)

Μηνιαία
Αποζημίωση
(μικτά)

< 5 έτη

1.600€

5 – 9 έτη

1.700€

>10 έτη

1.800€

Επί των ανωτέρω μικτών ποσών θα υπολογίζονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν σε κάθε περίπτωση.

Για τον υπολογισμού του συνολικού μισθολογικού κόστους που θα χρεώνεται στο έργο, στα ανωτέρω ποσά προστίθενται και οι νόμιμες εργοδοτικές εισφορές, οι οποίες αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη του έργου. Στις συμβάσεις μίσθωσης έργου στα ανωτέρω ποσά προστίθεται και ο Φ.Π.Α., οποίος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη του έργου.

6.2 Αμοιβές μελών Ερευνητικής Ομάδας

Περιλαμβάνονται αμοιβές των εξής μελών της Ερευνητικής Ομάδας: μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές, εξειδικευμένο ερευνητικό προσωπικό και τεχνικοί.

Τα όρια αμοιβών καθορίζονται ως εξής

Πίνακας 2. Αμειβόμενα Μέλη Ερευνητικής Ομάδας

Κατηγορία αμειβόμενων μελών Ομάδας έργου

Μηνιαία Αποζημίωση (μικτά)

1. Μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες (ΕΥ των έργων)

Με βάση την ερευνητική εμπειρία σύμφωνα με τον Πίνακα 1. Αμοιβές ΜΕ

2. Μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες
Για την διεξαγωγή Ερευνητικού Έργου

Με βάση την ερευνητική εμπειρία σύμφωνα με τον Πίνακα 1. Αμοιβές ΜΕ

3. Υποψήφιοι Διδάκτορες

Έως 900€

4. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
(Στα πλαίσια διεξαγωγής Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας)

Έως 400 €

5. Επιστημονικοί Συνεργάτες/Τεχνικοί

Σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο

Επί των ανωτέρω μικτών ποσών θα υπολογίζονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν σε κάθε περίπτωση. Για τον υπολογισμού του συνολικού μισθολογικού κόστους που θα χρεώνεται στο έργο, στα ανωτέρω ποσά προστίθενται και οι νόμιμες εργοδοτικές εισφορές, οι οποίες αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη του έργου. Στις συμβάσεις μίσθωσης έργου στα ανωτέρω ποσά προστίθεται και ο Φ.Π.Α., οποίος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη του έργου.

Οι Μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες που θα απασχολούνται στην ερευνητική ομάδα, θα συμβάλλονται με τον ΦΥ με σχέση εξαρτημένης εργασίας (σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου) ή με σύμβαση μίσθωσης έργου (με τήρηση φύλλων χρονοχρέωσης).

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής της Ομάδας έργου ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές σπουδές του και εγγραφεί ως Υποψήφιος Διδάκτορας κατά τη διάρκεια του έργου, είναι δυνατή η ένταξή του στην κατηγορία των Υποψήφιων Διδακτόρων με αντίστοιχη αύξηση του ύψους της υποτροφίας, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του έργου.

Πέραν του προσωπικού που περιγράφεται στον Πίνακα 2, οι οποίοι συμμετέχουν με αμοιβή, στην ομάδα έργου δύναται να συμμετέχουν και οι ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού χωρίς αμοιβή.

Πίνακας 3. Μη αμειβόμενα Μέλη Ερευνητικής Ομάδας.

Κατηγορίες μη αμειβόμενων μελών Ομάδας έργου

1. Μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων ή ΕΠ ΤΕΙ του ΦΥ ή άλλου φορέα (από Πανεπιστήμια, ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής)

2. Ερευνητές Ερευνητικών Κέντρων του ΦΥ ή άλλου Ερευνητικού Κέντρου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

3. Λοιπό Προσωπικό των ΑΕΙ και των Ερευνητικών Κέντρων που εργάζεται σε αυτά με σχέση δημοσίου δικαίου ή με σχέση ΙΔΑΧ (π.χ. ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, Τεχνικοί Επιστήμονες, κτλ)

4. Μεταδιδάκτορες Ερευνητές σε Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα της Αλλοδαπής

5. Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές σε Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα της Αλλοδαπής

Επισημαίνεται ότι τα ως άνω μη αμειβόμενα μέλη της ερευνητικής ομάδας δύνανται να λάβουν, για τις ανάγκες του έργου, ημερήσια αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης.

Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας που δεν έχουν οριστεί ονομαστικά κατά την υποβολή της πρότασης, θα επιλεγούν κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις αντίστοιχες θέσεις, από τον Φορέα Υποδοχής.

Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες αποζημίωσης του ΜΕ (Ενότητα 6.1) και της υπόλοιπης ερευνητικής ομάδας (Ενότητα 6.2) θα πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 50% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

6.3 Αναλώσιμα, έξοδα χρήσης ή αγοράς εξοπλισμού.

Ενδεικτικά, αφορούν στην αγορά υλικών άμεσης ανάλωσης (π.χ. εργαστηριακά αναλώσιμα και αντιδραστήρια), εντύπων, γραφικής ύλης, αναλωσίμων Η/Υ κλπ για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου καθώς και έξοδα χρήσης εξοπλισμού που διατίθεται από τον ΦΥ και αγορά μικροεξοπλισμού.

6.4 Έξοδα Μετακινήσεων

Αφορούν σε μετακινήσεις του/της ΜΕ και των μελών της Ερευνητικής Ομάδας στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό για συμμετοχή σε συνέδρια για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου, μετακινήσεις για έρευνα πεδίου ή για ερευνητική συνεργασία με μέλη της Ερευνητικής Ομάδας που ανήκουν σε άλλους Φορείς ή σε άλλα Πανεπιστήμια ή ΕΚ στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

6.5 Δαπάνες δημοσιότητας και διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων

Περιλαμβάνουν δαπάνες δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά του/της ΜΕ ή των μελών της Ερευνητικής Ομάδας, δαπάνες εγγραφής σε συνέδρια με ομιλία- ανακοίνωση ή poster, δαπάνες προετοιμασίας των δημοσιεύσεων, δαπάνες οργάνωσης και διεξαγωγής ημερίδων, δαπάνες για έκδοση μονογραφιών, έκδοση βιβλίων ή προετοιμασία οπτικο-ακουστικού υλικού.

6.6 Δαπάνες διαχείρισης

Οι δαπάνες διαχείρισης του έργου και λειτουργικών εξόδων του ΦΥ μπορεί να ανέλθουν έως το 10% του συνολικού κόστους του έργου και θα καταβάλλονται στους ΕΛΚΕ ή στις αντίστοιχες υπηρεσίες του ΦΥ.

7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι προτάσεις θα αποτελούνται από δύο (2) διακριτά τμήματα:

Τμήμα Α: Στοιχεία ΜΕ

Συμπληρώνονται γενικά στοιχεία του/της ME, πρόσφατο λεπτομερές βιογραφικό στην Αγγλική γλώσσα που θα περιλαμβάνει στοιχεία δύο (2) τουλάχιστον επιστημόνων από τους οποίους μπορεί να αναζητηθούν εμπιστευτικά συστάσεις. Ο ΜΕ έχει επίσης τη δυνατότητα να αναφέρει έως τρία (3) ονόματα επιστημόνων, οι οποίοι επιθυμεί να εξαιρεθούν από την κρίση της πρότασης που υποβάλλει.

Τμήμα Β: Ερευνητική πρόταση

Η Ερευνητική Πρόταση αποτελείται από τρεις (3) ενότητες:

Ενότητα B1: Περίληψη (Abstract).

Η περίληψη θα έχει έκταση μέχρι δύο (2) σελίδες (1,15 διάστιχο) και θα υποβάλλεται στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.

Ενότητα B2:Αναλυτική παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης.

Η παρουσίαση θα έχει έκταση έως είκοσι (20) σελίδες (1,15 διάστιχο), θα υποβάλλεται στην Αγγλική γλώσσα και θα περιλαμβάνει:

· Τίτλος της πρότασης και θεματική/ες περιοχή/ες – Title and Scientific Area(s)

· Στόχοι του προτεινόμενου έργου– Goals of the proposed work

· Επιστημονική, οικονομική και κοινωνική απήχηση της πρότασης – Scientific, Economic and Societal impacts

· Παράθεση της Επιστημονικής Αιχμής – State of the Art

· Επιστημονική μεθοδολογία, καινοτόμα στοιχεία και στην περίπτωση διεπιστημονικών προτάσεων τεκμηρίωση της ανάγκης για διεπιστημονική προσέγγιση – Scientific methodology, novel aspects and – if applicable - rationale for interdisciplinary approach

· Σχέδιο εργασίας, Ορόσημα και Παραδοτέα– Work plan, Milestones and Deliverables

· Σχέδιο διάχυσης των αποτελεσμάτων – Dissemination plan.

· Μέλη της επιστημονικής ομάδας: Σύντομα βιογραφικά-μέγιστο δύο (2) σελίδες-όλων των ονοματισμένων στην πρόταση μελών, στα οποία θα περιλαμβάνονται και επιλεγμένες επιστημονικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/και συνέδρια. – Short CVs of the Members of the Research Team

ΕνότηταB3:Προϋπολογισμός.

Ο προϋπολογισμός της πρότασης θα υποβάλλεται στην Αγγλική γλώσσα και θα περιλαμβάνει:

- Αναλυτική πρόβλεψη δαπανών – Analytical Budget

- Ανθρωπο-προσπάθεια και μισθοί – Man-effort and Salaries

- Αναλώσιμα– Consumables

- Πρόσβαση σε εξοπλισμό ή αγορά εξοπλισμού – Access to or purchase of equipment

- Ταξίδια (ενδεικτικά, για συνέδρια, συναντήσεις, ερευνητική συνεργασία) – Travel (conferences, meetings, research collaborations)

Η υποβολή προτάσεων γίνεται από τον ΜΕ ηλεκτρονικά, στην ακόλουθη ιστοσελίδα, από την 30η Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14:00

έως και την 31η Μαρτίου 2017 και ώρα 17:00:

https://apps.gov.gr/minedu/elidek-postdoc

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κεντρικό στοιχείο κατά την αξιολόγηση των προτεινόμενων έργων θα είναι ο βαθμός της επιστημονικής ποιότητας που αυτές εμπεριέχουν. Η αξιολόγηση θα βασιστεί σε δυο άξονες:

1. Αξιολόγηση του ΕΥ(επιστημονικά επιτεύγματα και ωριμότητα για την καθοδήγηση και υλοποίηση του ερευνητικού έργου).

2. Αξιολόγηση του προτεινόμενου ερευνητικού έργου (Ποιότητα, πρωτοτυπία, ισορροπημένος προϋπολογισμός, και δυνατότητα υλοποίησης).

9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στον/στην ΜΕ με εξατομικευμένη αναφορά και τεκμηρίωση για κάθε κριτήριο αξιολόγησης. Ο ΜΕ έχει δικαίωμα υποβολής τεκμηριωμένης ένστασης εντός προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις θα κρίνονται από ανεξάρτητες τριμελείς επιτροπές, των οποίων η απόφαση θα είναι τελική.

Ακολουθεί η οριστικοποίηση των Πινάκων Κατάταξης αιτήσεων ανά Επιστημονική Περιοχή.

Με απόφαση της Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας εγκρίνονται οι οριστικοί Πίνακες Κατάταξης καιεκδίδεται κατάλογος με τις προς χρηματοδότηση προτάσεις σύμφωνα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό.

Οι οριστικοί Πίνακες Κατάταξης (με τους αριθμούς υποβολής) των προς χρηματοδότηση προτάσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ.

Μετά την ανάρτηση των προς χρηματοδότηση προτάσεων, οι δυνητικοί δικαιούχοι ΜΕ λαμβάνουν εγκριτική επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με την οποία θα καλούνται να υποβάλουν στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Χρηματοδότησης.

Ο υποψήφιος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδικότερα στη διεύθυνση email που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης, επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των νόμιμων διαδικασιών και προθεσμιών.

10. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr).

Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί στις ακόλουθες ιστοσελίδες: www.gsrt.gr και erevna.minedu.gov.gr

11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση για την παρούσα προκήρυξη παρέχονται από το Τμήμα Ανάπτυξης Ερευνητικού Δυναμικού / Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, Λ. Μεσογείων 14 – 18, Τ.Κ. 11527 Αθήνα, στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και στα τηλέφωνα 210 7458125, 2107458126 και 2107458124.

Τεχνική υποστήριξη για τη ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων παρέχεται στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..


Εκτύπωση