edu.klimaka.gr

Αιτήσεις για Υποτροφίες Βραχείας Διάρκειας σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές στη Βρετανία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΣΗΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ/ΔΙΔΑΚΤΟΥΡΙΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Α.Π.12159/16-12-2021

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΚΩΝ
(ΙΚΥ)

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών βραχείας διάρκειας σε Έλληνες μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές/τριες Ελληνικών Πανεπιστημίων με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο,

στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, με πόρους της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα και φορείς υλοποίησης το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και το British Council Ελλάδας. Ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (εφεξής ΙΚΥ) και το British Council Ελλάδας (εφεξής British Council), με τη συνδρομή της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα (εφεξής Βρετανική Πρεσβεία), υλοποιούν για τo ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 πρόγραμμα υποτροφιών βραχείας διάρκειας (εφεξής Πρόγραμμα), ήτοι τεσσάρων (4) εβδομάδων (έκαστη υποτροφία), με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο και δικαιούχους Έλληνες μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές/τριες Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Το Πρόγραμμα για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος υλοποιείται κατ’εφαρμογή Κανονιστικών Διατάξεων, όπως εγκρίθηκαν με την Υπουργική Απόφαση 157852/Ζ1/03-12-2021 (εφεξής ΥΑ) του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 5824/τ.Β/14-12-2021).
Σκοπός του προγράμματος, το οποίο για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω της Βρετανικής Πρεσβείας, είναι να ενθαρρύνει την κινητικότητα των Ελλήνων φοιτητών/τριών προς τα Βρετανικά Πανεπιστήμια για την ενίσχυση της επιστημονικής και εκπαιδευτικής τους επάρκειας, τη διεύρυνση της ερευνητικής τους δραστηριότητας, αλλά και τη δημιουργία προοπτικών συνεργασίας στην εποχή μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς όφελος τόσο των δικαιούχων του προγράμματος όσο και των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων στα οποία φοιτούν.

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 αρχίζει την Πέμπτη 16/12/2021 και λήγει την Παρασκευή 21/01/2022 και ώρα Ελλάδος 23:00.

Η έναρξη της κινητικότητας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως την Πέμπτη, 31/03/2022.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1. Το ΙΚΥ, ως Εθνικός Φορέας Υποτροφιών, η Βρετανική Πρεσβεία, ως εκπρόσωπος της Α.Ε. της Βασίλισσας και της Βρετανικής Κυβέρνησης στην Ελλάδα και το Βritish Council, ως παράρτημα στην Ελλάδα του ομώνυμου διεθνούς οργανισμού του Ηνωμένου Βασιλείου για την προώθηση των διαπολιτισμικών σχέσεων και των εκπαιδευτικών ευκαιριών, χορηγούν σαράντα τέσσερις (44) υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές/τριες μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ελληνο-Βρετανική Συνεργασία για Υποτροφίες βραχείας διάρκειας».

2. Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση σαράντα τεσσάρων (44) υποτροφιών διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων και ειδικότερα (α) δεκατεσσάρων (14) υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες επιπέδου Master και (β) τριάντα (30) υποτροφιών σε υποψήφιους/ες διδάκτορες. Εφόσον δεν συμπληρωθεί ο ανωτέρω αριθμός επιλέξιμων αιτήσεων σε οποιαδήποτε από τις δύο κατηγορίες, το ΙΚΥ και το British Council, με τη σύμφωνη γνώμη της Βρετανικής Πρεσβείας, δύνανται να μεταφέρουν τις κενές θέσεις στην άλλη κατηγορία, ώστε να διασφαλισθεί η πλήρης απορρόφηση του κονδυλίου του προγράμματος.

3. Το Πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Ηνωμένο Βασίλειο με το ποσό των 114,108.28€ συνολικά και για τις δύο κατηγορίες υποτρόφων, και θα κατανέμεται στο ακαθάριστο ποσό των 2.593,37€ ανά υπότροφο για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής του/της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Είναι Έλληνες/ιδες πολίτες και μόνιμοι κάτοικοι της ημεδαπής.

2. Διαθέτουν Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

3. Κατέχουν βασικό πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον έξι και πέντε δέκατα (6,5/10).

4.α Oι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες επιπέδου Master (i) είναι εγγεγραμμένοι σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (εφεξής ΠΜΣ) Ελληνικού ΑΕΙ, (ii) έχουν βεβαίωση από τον επιστημονικό υπεύθυνο του ΠΜΣ ότι η βραχεία κινητικότητα δεν επηρεάζει την ομαλή παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος και (iii) έχουν γίνει αποδεκτοί, έως την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής υποψηφιοτήτων στην παρούσα προκήρυξη, από Βρετανικό ΑΕΙ για βραχεία κινητικότητα διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master στο αντικείμενο της μεταπτυχιακής εξειδίκευσής τους.

4.β Οι υποψήφιοι/ιες διδάκτορες (i) είναι εγγεγραμμένοι σε Ελληνικό ΑΕΙ και το θέμα της διατριβής τους, καθώς και η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, έχουν ήδη οριστεί, (ii) έχουν βεβαίωση από τον επιβλέποντα Καθηγητή της διδακτορικής τους διατριβής ότι η βραχεία κινητικότητα δεν επηρεάζει την απρόσκοπτη διεξαγωγή της διδακτορικής έρευνας και (iii) έχουν γίνει αποδεκτοί, έως την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής υποψηφιοτήτων στην παρούσα προκήρυξη, από Βρετανικό ΑΕΙ για βραχεία κινητικότητα διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων στο πλαίσιο υλοποίησης της διδακτορικής τους διατριβής.

5. Κατέχουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό της Aγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ1/C1 τουλάχιστον (βλ. ΑΣΕΠ https://www.asep.gr/guide/4K_2020/englishproof.html).

6. Δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλο πρόγραμμα σπουδών στo Hνωμένο Βασίλειο ως προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές ή ως δικαιούχοι προγράμματος βραχείας κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης εξ αποστάσεως.

7. Εάν έχουν λάβει – οποτεδήποτε - άλλη υποτροφία από το ΙΚΥ, τη Βρετανική Πρεσβεία ή το Βritish Council, θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υποτροφία αυτή.

8. Οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις πριν από την έναρξη της υποτροφίας ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν εξασφαλίσει αναβολή κατάταξης, η διάρκεια της οποίας να επαρκεί για το πλήρες διάστημα της υποτροφίας και την ολοκλήρωση της περιόδου της εν λόγω κινητικότητας.

9. Το ΙΚY, η Βρετανική Πρεσβεία και το Βritish Council διατηρούν το αποκλειστικό δικαίωμα να ακυρώσουν τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί – ακόμη και εκ των υστέρων - ότι δεν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων. Στις περιπτώσεις αυτές θα είναι άμεσα απαιτητή η επιστροφή του καταβληθέντος ποσού της υποτροφίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΛΟΓΗ

1. Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 είναι ανοικτή από την Πέμπτη 16/12/2021 και λήγει την Παρασκευή 21/01/2022 και ώρα Ελλάδος 23:00. Η πρόσκληση μπορεί να αναζητηθεί στους διαδικτυακούς τόπους του ΙΚΥ (www.iky.gr) και του Βritish Council (www.britishcouncil.gr).

2. Οι αιτήσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο και στην Αγγλική γλώσσα μέσω της πλατφόρμας που φιλοξενείται στον διαδικτυακό τόπο του Βritish Council στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://bit.ly/3DJNGeh.

3. Οι υποψήφιοι οφείλουν να συμπληρώσουν όλα τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 και να επισυνάψουν σε μορφή μεταφερόμενου αρχείου (pdf) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων και είναι τα εξής:

  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή των σχετικών σελίδων (αριθμός, ταυτότητα κατόχου) του εν ισχύ διαβατηρίου.
  • Οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει τον Ελληνικό ΑΦΜ του υποψηφίου.
  • Βασικό πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ, όπου θα αναγράφεται ο βαθμός με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων ή, σε αντίθετη περίπτωση, σχετική βεβαίωση περάτωσης σπουδών από τη Γραμματεία του Ελληνικού ΑΕΙ, όπου θα αναγράφεται απαραιτήτως ο τελικός βαθμός πτυχίου με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.
  • Βεβαίωση αποδοχής για το Πρόγραμμα (βραχείας κινητικότητας) από Βρετανικό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα έως την καταληκτική ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων.
  • Βεβαίωση από τον επιστημονικό υπεύθυνο του ΠΜΣ ή τον επιβλέποντα Καθηγητή της διδακτορικής διατριβής ότι η βραχεία κινητικότητα δεν επηρεάζει την εκπλήρωση των καθηκόντων του/της υποτρόφου στο ΠΜΣ ή την εκπόνηση της διδακτορικής του/της διατριβής, αντίστοιχα.
  • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1/C1 (βλ. ΑΣΕΠ https://www.asep.gr/guide/4K_2020/englishproof.html).
  • Βιογραφικό σημείωμα στο πρότυπο Europass (βλ. https://europa.eu/europass/en).
  • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άρρενες Έλληνες υποψηφίους.

4.α. Οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες επιπέδου Master οφείλουν να υποβάλουν (i) βεβαίωση Ελληνικού ΑΕΙ ότι είναι εγγεγραμμένοι σε ΠΜΣ του οικείου ιδρύματος και (ii) αιτιολογημένη εκδήλωση ενδιαφέροντος στην Αγγλική γλώσσα, έως 700 λέξεις, στην οποία θα αναφέρουν απαραιτήτως τους στόχους τους μετά το πέρας της βραχείας κινητικότητας και την προστιθέμενη αξία της για τις μεταπτυχιακές σπουδές τους.

β. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες οφείλουν να προσκομίσουν (i) βεβαίωση Ελληνικού ΑΕΙ στην οποία θα αναγράφεται το θέμα της διατριβής και η ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, (ii) βεβαίωση του επιβλέποντος τη διδακτορική διατριβή, στην οποία θα τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα της βραχείας μετεκπαίδευσης και τα αναμενόμενα οφέλη της για τον/την δικαιούχο και (iii) αιτιολογημένη εκδήλωση ενδιαφέροντος στην Αγγλική γλώσσα, έως 700 λέξεις, στην οποία θα αναφέρονται απαραιτήτως οι στόχοι των υποψηφίων μετά το πέρας της βραχείας κινητικότητας και η προστιθέμενη αξία της για την εκπόνηση της διατριβής τους.

5. Ο έλεγχος επιλεξιμότητας, η ποιοτική αξιολόγηση και η κατάταξη των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής που θα συγκροτηθεί με κοινή απόφαση του ΙΚΥ, της Βρετανικής Πρεσβείας και του British Council. Στην απόφαση θα ρυθμίζεται η σύνθεση, ο αριθμός των μελών και κάθε άλλο θέμα που αφορά στη λειτουργία της εν λόγω επιτροπής.

6. Όλοι οι υποψήφιοι/ες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι/ες για την ορθή και πλήρη συμπλήρωση όλων των πεδίων της ηλεκτρονικής αίτησης έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Καμία αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης δεν θα είναι εφικτή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Καμία αίτηση που θα σταλεί, με οποιονδήποτε διαφορετικό τρόπο (ηλεκτρονικό ή συμβατικό ταχυδρομείο, κ.ο.κ.), μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

7. Αιτήσεις υποψηφίων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα απορρίπτονται ως μη επιλέξιμες. Επιπρόσθετα, αιτήσεις οι οποίες δεν θα υποβληθούν σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο παρόν κεφάλαιο διαδικασία ή δεν είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένες ή δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν έχουν υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, θα απορρίπτονται ως μη επιλέξιμες.

8. Το ΙΚΥ, η Βρετανική Πρεσβεία και το Βritish Council έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τους υποψηφίους, εντός προθεσμίας που θα ορίσουν, οποιοδήποτε πρόσθετο διευκρινιστικό έγγραφο κρίνουν απαραίτητο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

1. Βαθμός πτυχίου: από 6,5 έως 10 μόρια, κατ’ αντιστοιχία του βαθμού πτυχίου με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.

2. Αιτιολογημένη εκδήλωση ενδιαφέροντος: από 0 έως 30 μόρια.

3. Ποιότητα του βιογραφικού σημειώματος: από 0 έως 60 μόρια. Για τη βαθμολόγηση συνεκτιμώνται τα στοιχεία που συμβάλλουν στην απόκτηση επιστημονικής ή επαγγελματικής επάρκειας στον επιστημονικό τομέα στον οποίο εντάσσεται η αξιολογούμενη αίτηση (τίτλοι σπουδών, επαγγελματική/ακαδημαϊκή/ερευνητική εμπειρία, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε διεθνή ή/και εθνικά συνέδρια, βραβεύσεις, κ.ά.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής (εφεξής Επιτροπή), η σύσταση της οποίας προβλέπεται στην τριμερή σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του ΔΣ του ΙΚΥ, της Βρετανικής Πρεσβείας και του Βritish Council. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από κοινού από τα τρία συμβαλλόμενα μέρη της προαναφερθείσας σύμβασης. Η ορισθείσα Επιτροπή απαρτίζεται από τέσσερα (4) μέλη, δύο (2) εκ των οποίων εκπροσωπούν τη Βρετανική Πρεσβεία και το Βritish Council, και δύο (2) το ΙΚΥ, και είναι όλοι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σπουδών.

2. Η Επιτροπή ελέγχει καταρχάς την επιλεξιμότητα των αιτήσεων και καταρτίζει έναν προσωρινό πίνακα των μη επιλέξιμων αιτήσεων, τεκμηριώνοντας τη μη επιλεξιμότητά τους. Ο εν λόγω πίνακας, κατόπιν έγκρισης του ΔΣ του ΙΚΥ, της Βρετανικής Πρεσβείας και του Βritish Council, αναρτάται στους διαδικτυακούς τόπους του ΙΚΥ και του British Council.

3. Ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων, πλήρως αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες, μπορούν να ασκηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση-δημοσιοποίησή του. Οι ενστάσεις αυτές υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου scholarships@britishcouncil.gr του British Council και εξετάζονται από την Eπιτροπή, η οποία στη συνέχεια καταρτίζει τον οριστικό πίνακα των μη επιλέξιμων αιτήσεων. Αυτός, κατόπιν έγκρισης του ΔΣ του ΙΚΥ, της Βρετανικής Πρεσβείας και του Βritish Council, δημοσιεύεται στους διαδικτυακούς τόπους του ΙΚΥ και του British Council.

4. Ένσταση για οποιοδήποτε άλλο θέμα δεν γίνεται αποδεκτή προς εξέταση.

5. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή της παρ. 1. Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων εξάγεται από τα μόρια που λαμβάνουν από την αξιολόγηση των κριτηρίων του 4ου Κεφαλαίου.

6. Η Επιτροπή, αφού ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων, καταρτίζει προσωρινούς πίνακες επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων βάσει της μοριοδότησης. Οι προσωρινοί πίνακες των επιλεγέντων και επιλαχόντων, κατόπιν έγκρισής τους από το ΔΣ του ΙΚΥ, τη Βρετανική Πρεσβεία και το Βritish Council, αναρτώνται στους διαδικτυακούς τόπους του ΙΚΥ και του British Council.

7. Ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα επιλεγέντων και επιλαχόντων μπορούν να ασκηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα των δύο φορέων. Οι ενστάσεις, πλήρως αιτιολογημένες και συνοδευόμενες από τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου scholarships@britishcouncil.gr του British Council και εξετάζονται από την Eπιτροπή, η οποία στη συνέχεια καταρτίζει τον οριστικό πίνακα των επιλέξιμων αιτήσεων.

8. Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων κυρώνονται από το ΔΣ του ΙΚΥ, τη Βρετανική Πρεσβεία και το Βritish Council και δημοσιεύονται στους διαδικτυακούς τόπους του ΙΚΥ και του British Council.

9. Σε περίπτωση διαγραφής ή παραίτησης επιλεγέντος υποψηφίου πριν την έναρξη χορήγησης της υποτροφίας, επιλέγεται υποψήφιος από τον οριστικό πίνακα επιλαχόντων τηρουμένης της σειράς κατάταξης.

10. Ενστάσεις κατά της πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων, της διαδικασίας αξιολόγησης της παρ. 5 του παρόντος Κεφαλαίου και των αποφάσεων της Επιτροπής, δεν γίνονται αποδεκτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτει ανακριβής ή λανθασμένη καταχώρηση στοιχείων ή απόκρυψη αυτών ή η ηλεκτρονική αίτηση δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά σε ισχύ ή δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων ή δεν υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν βάσει της πρόσκλησης, η αίτηση απορρίπτεται ως μη επιλέξιμη και αντικαθίσταται από αντίστοιχη του πίνακα επιλαχόντων με σειρά προτεραιότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ENAΡΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι καλούνται να συνάψουν και να υπογράψουν σύμβαση υποτροφίας με το ΙΚΥ και το Βritish Council, στην οποία εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις τους και περιγράφεται ο σκοπός, η διάρκεια, οι όροι, οι οικονομικές παροχές και ο τρόπος καταβολής της υποτροφίας.

2. Το ΙΚΥ, η Βρετανική Πρεσβεία και το Βritish Council διατηρούν το αποκλειστικό δικαίωμα, κατόπιν σχετικής συμφωνίας τους, να ακυρώσουν τη χορήγηση υποτροφίας σε οποιονδήποτε υποψήφιο δεν υποβάλει υπογεγραμμένη τη σύμβαση εντός της προθεσμίας που θα οριστεί.

3. Η έναρξη καταβολής της υποτροφίας πραγματοποιείται μετά τη σύναψη της σύμβασης υποτροφίας.

KEΦΑΛΑΙΟ 8: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Το ακαθάριστο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και τριανταεπτά λεπτών (2.593,37€) ανά υπότροφο και για τις δύο κατηγορίες υποτρόφων.

Η υποτροφία θα καταβάλλεται εφάπαξ, μετά την παρακράτηση των νόμιμων κρατήσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, αποκλειστικά σε τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί ο/η υπότροφος σε τράπεζα της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο/η υπότροφος τηρεί τις υποχρεώσεις του/της, όπως αυτές καθορίζονται στη σύμβαση που έχει υπογράψει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Ο/η υποψήφιος/ια υπότροφος φέρει την αποκλειστική ευθύνη εξασφάλισης της αποδοχής του/της από το Βρετανικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της επιλογής τους έως την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής υποψηφιότητας στην παρούσα προκήρυξη και υποχρεούται να εκπληρώσει τους στόχους της επίσκεψής του/της στο Βρετανικό Πανεπιστήμιο, όπως περιγράφονται στην αιτιολογημένη εκδήλωση ενδιαφέροντος του 3ου Κεφαλαίου, παρ. 4 (α) και (β).

2. Το ΙΚΥ, η Βρετανική Πρεσβεία και το British Council θέτουν προθεσμία εντός της οποίας καλούν τους επιλεγέντες υποψηφίους να υπογράψουν σύμβαση υποτροφίας, στην οποία εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις τους και περιγράφεται ο σκοπός, η διάρκεια, οι όροι και ο τρόπος καταβολής της υποτροφίας.

3. Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά σε μορφή μεταφερόμενου αρχείου (pdf) την υπογεγραμμένη σύμβαση υποτροφίας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση scholarships@britishcouncil.gr του British Council, άλλως διαγράφονται και, εφόσον είναι εφικτό, αντικαθίστανται από τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά βαθμολογίας.

4. Αναστολή έναρξης ή ενδιαμέσως της υποτροφίας δεν επιτρέπεται.

5. Κάθε υπότροφος οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά προς το ΙΚΥ και το British Council τελική αναφορά (για μεταπτυχιακούς φοιτητές) και τελική έκθεση πεπραγμένων (για υποψήφιους διδάκτορες) εντός ενός (1) μήνα μετά το πέρας της βραχείας διάρκειας κινητικότητάς του/της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

6. Η υποτροφία διέπεται από τους όρους της σύμβασης που υπέγραψε ο/η δικαιούχος με το ΙΚΥ και το British Council, της ΥΑ και της παρούσας πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων.

7. Το ΙΚΥ, η Βρετανική Πρεσβεία και το Βritish Council δύνανται σε οποιοδήποτε στάδιο της υποτροφίας να ζητήσουν από τους δικαιούχους πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον κρίνουν ότι είναι απαραίτητα για την υλοποίηση και τη διαχείριση του προγράμματος και την παρακολούθηση της προόδου των σπουδών των υποτρόφων. Κάθε υπότροφος οφείλει να προσκομίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας που θα τεθεί, στη μορφή και με τον τρόπο που θα του/της υποδειχθεί.

8. Κάθε υπότροφος οφείλει να μνημονεύσει στην τελική του/της αναφορά ή έκθεση τα εξής: Η κινητικότητα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Ελληνο-Βρετανική Συνεργασία για Υποτροφίες βραχείας διάρκειας», που υλοποιείται, με αποκλειστική χρηματοδότηση της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και το British Council Ελλάδας.

9. Το ΙΚΥ, η Βρετανική Πρεσβεία και το Βritish Council, κατόπιν συμφωνίας τους, διατηρούν το αποκλειστικό δικαίωμα να ανακαλέσουν τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί οποτεδήποτε – ακόμη και εκ των υστέρων – ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής ή δεν πληρούνται οι όροι της πρόσκλησης και της σύμβασης – εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας – και δικαιούνται να ζητήσουν να επιστραφεί κατά την κρίση τους το σύνολο ή μέρος της καταβληθείσας υποτροφίας.

10. H επίκληση των λόγων ανωτέρας βίας αποφασίζεται από το ΔΣ του ΙΚΥ, τη Βρετανική Πρεσβεία και το Βritish Council κατόπιν έγκαιρης και τεκμηριωμένης αίτησης του/της υποτρόφου που φέρει και το σχετικό βάρος απόδειξης. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε απρόβλεπτη, έκτακτη κατάσταση ή συμβάν πέραν του ελέγχου του/της υποτρόφου, που τον/την εμποδίζει ρητώς και βεβαιωμένα να ολοκληρώσει μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση και δεν ήταν δυνατό, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να αποτραπεί ούτε με ενέργειες άκρας επιμέλειας και σύνεσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η κατάρτιση και επικύρωση του οριστικού Πίνακα Επιλεγέντων Υποψηφίων δεν συνεπάγεται υποχρέωση του ΙΚΥ, της Βρετανικής Πρεσβείας και του Βritish Council να χορηγήσουν υποτροφία σε οποιονδήποτε υποψήφιο.

2. Οποιαδήποτε ζητήματα ανακύψουν κατά την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος υποτροφιών και δεν προβλέπονται στην παρούσα πρόσκληση ρυθμίζονται με κοινές αποφάσεις του ΔΣ του ΙΚΥ, της Βρετανικής Πρεσβείας και του British Council.

Περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται καθ’όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:
• από το Βritish Council στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου scholarships@britishcouncil.gr
και στα τηλέφωνα 210-3692360, 210-3692302.
• από το ΙΚΥ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου exoterikou@iky.gr και στα τηλέφωνα 210-3726370, 210-3726330, 210-3726328 και 210-3726325.

Τεχνική υποστήριξη αναφορικά με την ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση Thanasis.Tsiroyiannis@britishcouncil.org.

Σχετικά Άρθρα